Tagarchief: JOHANNES

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

DE EERSTE BRIEF VAN DE APOSTEL JOHANNES

HOOFDSTUK 1

clip_image002

De apostel schrijft op dezelfde wijze zoals hij het evangelie schreef. Het Woord staat centraal, en in zijn aanhef wil hij benadrukken dat Jezus het woord en het licht der wereld was, Jezus was een nieuw begin voor hem. Het lijkt of hij zich in die boodschap wil verdedigen, dat hij de waarheid predikt, want hij heeft toch alles met eigen ogen gezien, alles meegemaakt en ervaren. In die tijd begonnen al de afdwalingen op te komen, dit is de achtergrond waarom Johannes nog een korte Bijbelstudie schriftelijk doorgeeft. De schepping was voor de filosofen een mislukking, en de scheppende God had fouten gemaakt, niet de mens. ( bv. De duivelse evolutietheorie of leugen van vandaag).Jezus was bij de Vader en heeft alles aan hen op aarde bekend gemaakt, bijzonder wat eeuwig leven betekent. Het woord van God dat niet alleen materie maakte maar het tot leven bracht! Hoe prachtig zon, maan en sterren ook zijn, de mens is de kroon van Zijn schepping. (Ps.8).

(3) Wij verkondigen dit evangelie, opdat gij “gemeenschap” met ons zou hebben”, hij heeft een innig verlangen, opdat zij die het lezen, het eens zouden worden met die boodschap, meer nog dat zij zijn broeder en vriend zouden worden. (KJV= fellowship) Het gevolg zou zijn, dat ze het dan ook “eens” worden met Gods woord, en een aangenomen kind van God zouden worden. Maar wie Jezus niet aanvaard, kan het ook Gods vriend niet worden, zo iemand kent een zondige gezindheid, erger dan een zondige daad, want ongeloof is de enige zonde die God niet zal vergeven.

(4) De apostel schrijft dit alles opdat hun geestelijke blijdschap volkomen zou worden.(KJV) Een twijfelend hart kan nooit echt gelukkig zijn, een christen twijfelt nooit meer aan Gods woord!

Deze christelijke blijdschap is geen ijdel begrip, het is iets dat de christenen samenbrengt, wat ze samen kunnen delen, deze blijdschap is de springplank naar de liefde onder elkander. Die blijdschap begon bij de wedergeboorte, toen God ons alles vergaf, en wie niet is wederom geboren die blijdschap niet, en zoekt het verder in aards genot.

FUNDAMENT VOOR EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis

Licht betekent : leven : Job 18:5/ 38:19/ Ps.39:9

Licht betekent : inzicht, weten : Ps.119:105/ Spreuk.6:23

Duisternis betekent : dood, onwetendheid en blindheid.

Dit vers is dus fundamenteel voor het Bijbelgetrouw christendom.

Zo dienen wij te weten dat wie Gods Geest heeft ontvangen, ook nieuw leven in hem kreeg en dat dit tot ontwikkeling komt en uiteindelijk ook nog een nieuw lichaam met de opstanding of opname. (Meer hierover in hoofdstuk 4).

Er waren toen mensen die beweerden dat er wel duisternis in God was, omdat er kwaad bestond, en verkondigden andere theorieën.

clip_image004

(6,7) Wandelen in het licht, betekent dat iemand het eens is geworden met het Woord, en zoekt zich daarnaar te schikken en te richten in alle omstandigheden. Dit gebeurt met vallen en opstaan, daarom is er vergeving door het bloed van Jezus. Deze levenswijze schept een band, gemeenschap met Christus, en een relatie met allen die ook zoeken de waarheid te doen.

In duisternis blijven wandelen, betekent verder te leven, zoals men gewoon was, men stelt wereldse zaken en genot prioritair.

Het niet te nauw nemen met de Bijbel, het noorden kwijt raken, breekt de eenheid van hart en ziel onder de christenen. Er is geen grijze zone, het is licht of duisternis. De satan slaagde erin scheuringen te maken, en er ontstonden verschillende denominaties, welke men vandaag wil overbruggen door kerkelijke en politieke stromingen.

clip_image006(8) Misleiding komt niet altijd van buitenaf, maar iemand kan zichzelf misleiden, door geen zonde in zichzelf te zien.

De Bijbel is als een spiegel, je kunt er in zien wat niet mooi is. Iedere rimpel doet denken aan de zonde, en hoe dichter je de spiegel houdt, hoe meer je er kunt ontdekken. Wie niet of weinig in de spiegel kijkt, denkt ik zie er goed uit, niets aan de hand, en die bedriegt zichzelf, maar ziet vlugger rimpels of zonde bij de ander!

(9,10) In het licht wandelen, betekent dat wij onze zonden dienen in te zien, oprecht te belijden en na te laten. God is trouw en zal ons vergeven, dit is een vaststaand punt. Openlijke zonde moet ook openlijk beleden worden. Volgens het Griekse woord voor “belijden”.

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Spreuk.28

Koning David werd ziek, tot het moment dat hij zijn zonde beleed! (Ps.32,5).

Hij genas, na vergeving, zo kan het belijden van zonde soms plotse genezing brengen.

Er waren mensen die beweerden nooit te zondigen, en dit denkpatroon aanleerden, om de mensen geen schuldbesef op te leggen. In de volksmond als “heiligen” bestempeld! Dit zijn mensen die God tot een leugenaar maken. Dit was toen al het evangelie der psychologen!

Als wij die gedachte aanvaarden, dan zijn wij het helemaal niet eens met de Bijbel. Voor vele mensen is de Bijbel maar een humanitair boek als een ander, of twijfelen en behoren zo tot de ongelovigen, want de waarheid is niet in hen.

37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Joh.8

Wie de Bijbel niet gelooft, wordt er tenslotte vijandig tegenover! De geschiedenis bewees dit!

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

HOOFDSTUK 2

DE LIEFDESBAND

Christen of christelijk? De eerste christenen werden herkend aan een zichtbare liefdesband onder elkander. Lees citaat voor uit de martelaren over een christen uit Hondschoote 1526

(1,2) De bedoeling van de vorige verzen dienden als waarschuwing, maar ook als een zekerheid van vergeving, zodat ieder christen in de overwinning kan blijven staan door het offer van Jezus.

Voorkomen van ziekte is beter dan genezen, voorkomen van zonde is beter dan de gevolgen te moeten dragen, of van de gevolgen af te komen!

Christen of naamchristen?

(3,6) Hier staat duidelijk wie een christen is, iemand die de Bijbel gehoorzaamt, en die ernaar streeft de waarheid te volgen. De apostel wijst naar de levenswijze van Jezus. Daarom dienen wij telkens eens de vraag te stellen bij ons handelen:

Wat zou Jezus nu doen in mijn plaats?

(7,8) Johannes wijst naar het oude verbond, de geboden, en daarbij kunnen wij het volgende begrijpen:

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.38 Dit is het grote en eerste gebod.39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.Matth.22

(9,11) Wie zegt christen te zijn, en zijn broeder of zuster haat, is in de duisternis schrijft Johannes. Haat is tegengesteld aan liefde, ook hier is geen grijze zone. Wie nog haat, leeft in onwetendheid, blindheid. Hij is zich niet bewust waar hij heengaat. Zo iemand heeft toekomstperspectief of hoop. Hij is nog ongelovig, ook al gaat hij naar een bepaalde kerk of gemeente.

2 Cor.4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

(12,14) De apostel beschrijft hier hun status. Uw zonden zijn vergeven, als een vaststaand feit. Gij kent Hem. Gij hebt de boze overwonnen. Het woord Gods blijft in u!

Christenen vinden een volgorde met geestelijke groei:

· Bij bekering en wedergeboorte zijn onze zonde vergeven.

· Dan hebben wij Hem leren kennen, door Bijbelkennis, onderwijs.

· Dan hebben wij onze zondige gewoonten, en gebondenheden overwonnen.

· Dan blijven wij ons vasthouden aan de Bijbel en aan niets anders meer!

WAARSCHUWING tegen VERLEIDING.

(15-17) De liefde tot de wereld is levensgevaarlijk. Onze welvaart heeft al meer christenen tot afval gebracht dan de brandstapels in de middeleeuwen! Wie de wereld blijft liefhebben, is geen kind van God! Dit is kristalheldere taal!

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

clip_image007De duivel wilde Jezus verleiden met wereldse rijkdom!

Mattheüs 4:8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,

De wereld werkt verleidend, de lust van het vlees, seks en genot, geld en al het mooie en luxueuze, en een pronkend leven komt niet van God.

Het zijn allemaal valstrikken.

Prediker 7:26 En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen.

In de middeleeuwen werden deze praktijken met verleidende vrouwen gebruikt om christenen te kunnen arresteren en te veroordelen door een katholieke rechtbank!

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn er nu vele antichristen geworden; daaruit weten wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons; want indien zij van ons geweest waren, zo zouden zij bij ons gebleven zijn; maar het moest openbaar worden, dat zij niet allen van ons zijn.

Let op de voorgaande verzen, want daar was de waarschuwing voor verleiding en bedrog door wereldse aantrekkelijkheden. De apostel herkent al in zijn tijd een verleidende geest die werkzaam is, en ziet schijnchristenen die afgeleid werden door werelds sociaal voordeel, eer en politieke macht. Het waren dwaalleraren, die winst zagen in het evangelie, en verkondigen leringen van boze geesten. Die schijnchristenen verlieten de samenkomsten, en volgden de meerderheid in het kwaad. (Ex.23:2)

In de apostolische tijd kwam al vroeg een scheuring, welke het kaf van het koren scheidde. Scheuringen zijn er al tweeduizend jaar, en dit om de gemeente van Jezus Christus gezond te houden en in stand te houden. 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.1 Kor.11

clip_image009“Anti” betekent : tegen of in de plaats van. Dus een antichrist stelt zich in de plaats van Christus, wil vereerd worden, en is in zijn hart tegen de macht van de wederkomende Christus. In het Grieks was een anticommandant, een plaatsvervangende commandant! De antichristen, schijnchristenen, hadden een andere doctrine aangenomen, zoals: wij zijn als God en hebben geen redding nodig, wij redden onszelf. New Age toen al? “Als God zijn? “ Gen.3 : 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Antichristen zoeken om het “voor het zeggen” te krijgen door hoererij met de politieke macht, en stelden zich nog boven de apostel en de Bijbel.

Later kwam dan een eerste voorloper van de antichrist, die de titel droeg van “Vicarius Filli Dei” : Plaatsvervanger van de Zoon van God! Dit staat geschreven op een pauselijke Tiara. Getalswaarde: 666. Ze hadden gehoord dat er een antichrist zou komen.

2 Thessalonicen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

(20,21) De apostel bevestigt een kenmerk voor een christen, namelijk dat hij is gezalfd door toedoen van God zelf. Gij weet dit. Inderdaad ieder christen weet en heeft zekerheid dat hij een kind van God is geworden. De satan wil ook christenen in verwarring brengen, zoals Eva! Zo kunt u leugen en waarheid onderscheiden, zonder theologische diploma’s!!!

(22,25) De apostel geeft uitleg om dat die christenen goed zouden voor ogen houden wat leugen en waarheid inhoudt. De grote leugen is in feite dat men het schepsel eert boven de Schepper! De grote leugenaar, de satan zoekt aanbeden te worden. De religieuze mens veranderde de waarheid, de Bijbel door kerkboeken! En duidelijk verklaart hij, dat wie de Vader en Zoon Jezus loochenen tegen de fundamentele christenen zijn. Wie getuigt van Jezus als Zoon van God, heeft ook de Vader, en ontvangt de belofte : Eeuwig leven! Wie Jezus enkel verkondigt als een profeet, is een antichrist, zoals Johannes bedoelde.

(26,27) Met de zalving bedoelt de apostel, Gods Geest die ieder christen heeft ontvangen blijft op u. U hebt geen lering nodig van die antichristen! Sommigen gebruiken dit vers, om niet verder de Bijbelstudies te volgen. Waarom zou God zelf leraars aanstellen in Zijn gemeente?

1 Cor. 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

(28,29) Een oproep tot volharding tot de dag van Zijn komst. Opnieuw geeft hij een kenmerk voor een christen, rechtvaardigheid, dit is zich vasthouden aan Gods geboden, en niet het minste afwijken van het woord, de Bijbel.

2 Timotheüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

HOOFDSTUK 3

clip_image011Let erop wat voor soort liefde de Vader ons toont, dat wij “kinderen Gods” mogen worden genoemd. Als God tegenover een mens duidelijk maakt, dat de “echt” bekeerde zondaar, een kind van Hem mag worden genoemd, dan is die liefde Goddelijk, Agape, genoemd, de liefde van Christus! De wereld noemde die christenen ketters of geuzen! Dit wil zeggen dat men niet ieder mens een kind van God kan noemen, hij kan niet “zomaar” God, de Schepper zijn Vader noemen! In de KJV staat “zonen Gods !” (1) De wereld herkent Gods kinderen niet! omdat ze de Zoon van God, het Woord zoals de apostel schrijft in zijn evangelie, niet willen kennen, noch aannemen.

Wij zijn in werkelijkheid Zonen Gods, een kind blijft ook geen kind.. (2) (KJV) 2 Beloved, now we are the sons of God,

clip_image013Dit geheim is niet bekend onder de ongelovigen en afgodendienaars. Zij begrijpen het verschil niet tussen ongelovigen, religieuzen, kerkgangers en de kinderen van God. Een blinde hoort de auto’s rijden, maar kan niet onderscheiden of de auto zwart of wit is. De wereld kent Hem niet, met andere woorden, de wereld begrijpt Hem niet, schrijft Johannes. Ieder die niet wil geloven in Jezus, in Zijn woord, is als een blinde.

Er komt een tijd waar het verschil tussen gelovige en ongelovige in Christus overduidelijk zal worden, wanneer Christus terugkomt. Want zonen Gods zullen Jezus herkennen omdat wij dan naar zijn aard, een hemels lichaam krijgen, wij zullen volmaakt zijn en herschapen.

(3) De apostel spreekt hier dat dit de hoop en het verlangen is der christenen. Velen die zich christenen noemen, hebben, noch die hoop, noch het verlangen, zich voor te bereiden op die komende nieuwe schepping! Deze voorbereiding betekent te streven om te leven naar de richtlijnen van Gods woord, de Bijbel. Men richt zich zoals een zonnebloem naar de zon.

(4) Het overtreden van Gods wet, dat is pas zonde. Wetsovertredingen van de overheid, zijn ook zonde, indien die wet niet in tegenspraak is met Gods wetten. Rom. 13:2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Hand. 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.On-Bijbelse wetten van de overheid kunnen zondig zijn: bv Abortus, Euthanasie, Homohuwelijk, enz.

(5) De apostel bevestigt dat Jezus kwam om de zonden weg te nemen, en Hij zelf zonder zonde was. Dit is wat ook de hedendaagse wereld wil aanvechten, om aan te tonen dat Jezus wel ook een zondig mens was, sommige films, schilderijen en boeken maken zulke insinuaties. Opgelet met apocriefe of verloren boeken, die in tegenspraak zijn met Gods woord. Schilderijen van het avondmaal, met Maria Magdalena bij Jezus!

ZONDAAR OF GEREDDE ZONDAAR

(6) Dit vers wordt niet altijd begrepen, omdat men het niet leest in zijn context. Een christen zondigt niet “tegen de Geest” omdat hij gelooft in Jezus. Hij heeft complete vergeving ontvangen bij zijn bekering, is een nieuw mens geworden.

Ongelovigen kennen Hem niet, en hebben Hem niet ervaren. Ze zijn niet wedergeboren. Ze leven nog in een zondige toestand. (Efeze 2:1) Ze geloven niet in Jezus, dit is zondigen tegen de Geest. Ze zondigen omdat ze Gods wetten, raad en liefde negeren, en in hun innerlijk, hun gedachten en opvattingen nog steeds onder invloed staan van de boze. De apostel denkt ook aan hen die valse evangelies en eigen theologie en filosofie schrijven. Ze aanvaarden Jezus niet als Heer, als gezag.

clip_image017(7,8) Laat je niet misleiden door religieuzen die leringen brengen en traditioneel handelen in tegenspraak met de Bijbel! Mensen die Gods recht negeren en destijds de Bijbel verboden om te lezen!

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

Wie Gods wetten en raad van harte toepast, doet recht. Hij streeft daarnaar en het is hem tot zegen. Wie dit niet doet, doet als de duivel in de beginne, hij is opstandig tegenover God, ongezeglijk, aanvaard geen on- feilbaar Bijbels gezag door God ingesteld.

Jezus kwam met het doel om de macht van satan te ontzenuwen. De satan kan en zal christenen nog tot zonde verleiden, maar daartegenover verandert zijn staat van vergeving niet, want de zondeschuld is betaald. De genade is uitgesproken, geen straf meer. Van onze kant dienen wij weerstand te bieden, en de genade niet in losbandigheid te veranderen.

Judas 1:4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, Wie daarin niet gelooft, leeft nog in zijn oude status.

Rom. 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;

clip_image018Een christen kan niet zondigen? Hij is uit God geboren!

(9,10) 9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.(SVV)

Ook hier gaat het nogmaals over de zonde tegen de Geest, dus ongelovigheid. De reden hiervoor is het feit dat Gods zaad in die mens moet blijven. Zolang die mens dat zaad, Gods woord vasthoud is er groei en nieuw geestelijk leven;

Het Grieks woord voor zaad is, sperma, wanneer het sperma is ingebracht, dan komt er nieuw menselijk leven wanneer er een eicel dit zaad vasthoudt. Mensen kunnen wel achteraf abortus plegen.

Hier gaat het over het Woord Gods dat wij verkondigen, en bij wie het zaad in goede aarde valt, komt er een nieuwe mens, uit God geboren. Daarom kijkt God niet naar Zijn kinderen als zondaars, maar als geredde zondaars, zij die het zaad blijven “vasthouden” , de Bijbel loslaten, is geestelijke abortus!

HAAT OF LIEFDE

clip_image020 (11,12,13) De apostel herhaalt, de prediking om elkander lief te hebben. Zij die niet liefhebben, handelen niet zoals God het verlangt, het zijn mensen als Kaïn leert Johannes. Ze zijn schijngelovig, en vermoorden geestelijk of letterlijk hun broeder. Maar wat was de oorzaak dat Kaïn zoiets deed. Waarom doen ongelovigen of schijn christenen zoiets? Heel eenvoudig : Kaïn offerde niet zoals God het had gevraagd, dus niet zoals in de Bijbel, en Abel hield wel rekening met Gods woord.

Daarom werden er in de geschiedenis zoveel christenen vermoord, ze werden ketters en geuzen genoemd. Ze werden vermoord door mensen die de Bijbel verwierpen en verboden! De apostel gaf de christenen de raad zich daarover niet te verwonderen dat de schijngelovige mensen u haten. Kaïn ging ook naar de kerk om te offeren, aan zijn uiterlijk was niet te zien dat hij ongelovig was, wel te zien aan zijn daden uit jaloersheid.

(14) Johannes neemt de liefde als een kenmerk van verandering. Wie de broeders en de zusters liefheeft bewijst dat hij is tot een Bijbels geestelijk leven gekomen. Hij leert mensen kennen die ook tot geestelijk leven zijn gekomen en heeft ze lief. Deze liefde overschrijdt alle grenzen van afkomst. Nationaliteiten of ras mogen geen rol meer spelen onder wedergeboren christenen. Ze behoren tot de familie van God. Wie niet liefheeft , of wil liefhebben,is ongelovig en schijnheilig.

(15) Iedereen die haat koestert, draagt het kenmerk van een moordenaar. Eenmaal kwaad zijn of ruzie hebben met je broeder of zuster kan, maar mag niet blijven. Haat is een blijvende gezindheid tegenover iemand. Kaïn kon Abel niet meer uitstaan, noch verdragen want zijn offer en aanbidding waren een zaak van het hart, en zijn eigen offer werd door God telkens zichtbaar afgewezen, het was geen offer naar de wil van God, het was een eigengemaakte godsdienst! Van dit soort is de wereld vol.

Schijnheiligen hebben geen eeuwig leven, en allen die een geestelijke abortus plegen. God zag hier de twee mensenharten! Christenen worden soms gehaat, omdat ze de meerheid niet willen volgen in het kwaad of de misleiding.

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg, Mij gelooft gij niet.Joh.8

Deze huichelaars wilden niet luisteren, daarom konden ze het ook niet begrijpen!

(16,18) Zoals haat kan leiden tot moord, zo kan de liefde aanleiding zijn tot het opofferen van zijn eigen leven. Zo offerde Jezus Zijn eigen leven op voor ons! Zo moet deze bereidheid clip_image022er ook zijn voor zijn broeders en zusters. (Joh.13:37) Wie zijn broeder in armoede of verdriet ziet, en kan, maar niet wil helpen, de liefde van God blijft niet in zo’n mens! Geen woorden maar daden! Liefhebben in waarheid, volgens de Bijbel. Iemand die in armoede komt omdat hij niet wil werken bv. Moet men niet helpen.

AGAPE, HET KENMERK VAN EEN CHRISTEN

(19,20) Is dit nu een christen? Deze vraag wordt wel eens in stilte gesteld. Let op wat hij doet!

Agape is de opofferende liefde die God in een mens kan leggen, kenmerkend voor een wedergeboren christen.

Filio is ook een liefde, liefde voor familie, het werk, een hobby, humanisme.

Eros is de lichamelijke liefde bedrijven in een huwelijk.

Wie werkelijk zijn broeders helpt, vertolkt de echtheid van zijn geloof.

Hij moet God niet vrezen, ook al probeert de satan hem soms onterecht schuldgevoelens te geven. Ook de satan gebruikte de vrienden van Job om hem te beschuldigen, en hem schuldgevoelens te geven, maar God staat daarboven! Ons geweten is niet volmaakt!

HET GEWETEN VAN EEN CHRISTEN

(21,23) Het geweten is ook van belang, want een zuiver geweten maakt het mogelijk om krachtig op te treden in Jezus naam.

clip_image02422 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Hebr.10

Er komen gebedsverhoringen. Een slecht of knagend geweten is een slechte basis om te bidden of om te aanbidden. God weet toch alles. Wie Hem gehoorzaamt, is Hem welgevallig, en wordt een sterk gelovige. Bijbelkennis is goed, maar de daden zijn beter!

Elkander liefhebben door te geloven in de naam van Jezus, het is een gebod, heb zelfs uw vijanden lief! Toon uw andere wang. (24) Het is kenmerkend voor een christen die zich vasthoudt en Bijbelgetrouw blijft, dat dit het werk is van de Geest die hij heeft ontvangen bij de wedergeboorte.

Op. 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt,

opdat niemand uw kroon neme.

HOOFDSTUK 4

Valse predikers!

clip_image026De apostel gaat verder bij het uitleggen hoe men die valse leraars dient te herkennen. (1) Let eerst op wat zij leren aangaande de Geest Gods. Let er op er waren er toen al vele valse predikers leert Johannes, die niet uit God geboren waren. Ook Jezus waarschuwde voor de toename van valse leringen in de eindtijd. De verdeeldheid onder christenen is er gekomen door de verschillende denominaties die veel verwarring hebben gebracht, en soms onderling strijd voeren. Men vertrouwt veel te vlug een spreker met veel toehoorders, die de mensen naar de mond praat. Galaten 1:10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Ontmaskeren met de Bijbel

(2,3) Hier geeft Johannes nogmaals een toets, een test, die er nodig is, om niet misleid te worden. Niet iedereen gelooft dat Jezus in het vlees is gekomen. Dit betekent niet of Jezus mens is geworden, maar of men de Geest van Christus heeft ontvangen, dit schreef hij al in het laatste vers van vorig hoofdstuk. Daarom is een christen een tempel van God geworden. De apostel waarschuwt dat wanneer iemand hier anders over leert, hij de geest en de leer van de komende antichrist volgt, dit is altijd afwijkend,toevoegend of vervalsend van de Bijbel! Waarschijnlijk is toen al het begin van het heidens christendom ontstaan, met on-Bijbelse belijdenissen en praktijken. Wie de Geest niet heeft ontvangen, zal door misleidende predikers worden gevangen!

10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 1 Cor.12

De valse leringen kunnen zo misleidend en verleidend overkomen, dat God van Zijn kinderen gebruikt, met een bovennatuurlijke gave, om die gevaarlijke leugens te onderscheiden, en om de gemeenteleden te waarschuwen. Satan misbruikt de Bijbel, en durfde ook Jezus te verleiden! Bijbelkennis welke door de Geest aangeleerd is, is zeer belangrijk.(Joh.16 De Geest der waarheid).

(4) De Geest in de christenen is groter en machtiger, dan de geest die deze wereld beheerst. De aangeschreven christenen zijn mensen die deze dwaalleraars niet zijn gevolgd, want de Geest had hen geleid! (5) De religieuze wereld luistert naar de kerkleiders met hun wereldse, ongeestelijke en filosofische gedachten. Wij zien vandaag dat velen de “ongelovige prediker” niet meer kan onderscheiden. Opgelet, sommige predikers spreken nooit over Bijbelteksten, die ze zelf niet geloven!

(6) Een tweede punt welke de apostel aanhaalt, als toets, is het feit dat wanneer er mensen niet willen luisteren naar hem, zij die door een andere geest worden geïnspireerd, die van de misleide wereld. Twisten waren er ook toen al onder de christenen. 1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

De verzoenende liefde.

(7,8) Het antwoord van de apostel op al die dwalingen is een broederliefde. Hij heeft het duidelijk over hen die uit God geboren zijn. Gods kinderen kunnen ruzie maken, maar zij kunnen zich van harte verzoenen met elkaar, als ze dat willen! Wie de Geest niet heeft, kent God niet, en heeft ook die Goddelijke liefde niet in zich, en is niet in staat die liefde te tonen.

Je kunt niet geven wat je niet hebt!

clip_image028(9,10) Die liefde is ontstaan omdat God ons eerst liefhad, daar Hij zijn Zoon zond. Wij leefden ook eerst in onbewust ruzie met God voor wij tot geloof kwamen.

(11) Daarom is het onze christenplicht elkaar lief te hebben.

Dit vers toont aan dat wie die agape liefde heeft ontvangen, dit te zien is hoe hij zijn broeders en zusters liefheeft. Matth.5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

(12,13) Niemand heeft God gezien schrijft hij. Hij schrijft dit om aan te tonen dat men wel God kan kennen, doordat Hij in ons woont. Hij gaat in tegen de valse theologen, die menen dat je God niet persoonlijk kunt kennen, omdat je Hem niet kunt zien!

Het geheim ligt erin dat God leeft in zijn kinderen, zolang zij ook Zijn liefde openbaren tegenover elkaar. Elkaar liefhebben, ook hen kunnen liefhebben met een stinkende adem of zweetvoeten! Die opofferende liefde is het bewijs dat men God kent zonder Hem te hebben gezien. Wij behoren niet tot de paranormale wereld, welke men wetenschappelijk wil benaderen. Wij hebben geen zesde zintuig nodig!

Anderen menen God te hebben gezien, na gebruik van bedwelmende geuren, drugs, dwepende muziek. Ze doen dit om “high” te worden. Ze menen nieuwe boodschappen of gezichten te hebben ontvangen van God, bepaalde New-Age kringen staan hierachter!

(14) De apostel schrijft wat hij wel heeft gezien: Dat God, Jezus zond als de enige redder der wereld, daarom is God liefde! Zij getuigden en spraken hierover, dat is het evangelie verkondigen, dat ieder mens Jezus nodig heeft om behouden te worden. Ook wij vandaag getuigen op dezelfde wijze, want Jezus is opgestaan in ons hart.

(15,16) Opnieuw geeft de apostel nog een andere garantie van het christen zijn, namelijk, iedereen die getuigt dat Jezus de zoon van God is, heeft een band met de ene levende God. Christenen ervaren Gods liefde persoonlijk en op bijzondere wijzen. God is liefde. Wie dus gehoorzaamheid blijft nastreven, aan Hem, blijft in zijn liefde! God blijft in hem, wat is een prachtige belofte Gods.

De liefde komt van twee kanten. 1 Cor.13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Geen angst voor de dag des oordeels.

(17,18) God maakt die liefde in ons volmaakt, daarom hebben wij geen angsten voor de dag van het oordeel. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 cor.5

Christenen leven zoals Jezus ook op deze wereld leefde. Daarom is het telkens goed de gewetensprikkelende vraag te stellen: Wat zou Jezus doen in mijn plaats?

clip_image030clip_image032In die liefde is geen vrees. Inderdaad wanneer wij Hem gehoorzaam volgen, hebben wij niets te vrezen. Bv. Wie goed geparkeerd staat, moet geen angst hebben om later een boete te moeten betalen. Christenen met angstgevoelens, moeten niet in een kramp leven, want God heeft geduld en is genadig. Wie angstig is, leeft op dat moment niet in Gods klimaat, de satan bewerkt dit, en wij hebben de geestelijke wapenen! (19) Dat God de kroon van zijn schepping eerst heeft liefgehad, betekent dat wij Gods verlangen moeten begrijpen. Hij wil bij ons wonen leert Gods woord. Dit zijn allemaal dingen die wij moeten onthouden en dit getuigen tegen de mensen. God vernielde ook niet zijn ganse schepping met de mens tijdens de zondvloed. Hij predikte lang zijn liefde, Noach begreep het, luisterde naar God en werd behouden!

Liefde of schijn?

(20,21) Met een eenvoudig voorbeeld toont de apostel het verschil tussen de schijnchristen en de christen. Het gaat erom dat onze wederliefde tot God, zich openbaart door de liefde tot onze ware broeders en zusters.

Bij de dwaalleraars en hun volgelingen bestaat er geen wederzijdse agape liefde, zij bouwen een grote gemeente of kerkgebouw, kathedralen zonder cement, veel stenen los, op en naast elkaar. Cement is een binding van liefde, vandaag wil de wereld zijn eigen vrijheid. Men wil zich nergens meer aan verbinden, zie men huwt niet meer, samenwonen zonder huwelijksverbond.

Galaten 5:13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Johannes 15:12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Christenen staan niet onder de wet van Mozes, voor hun behoud, maar wel onder de wet van de liefde! Een agape liefde,is zichzelf kunnen opofferen voor een ander. Eros liefde zoekt eerder zichzelf. Voor sommige gemeenteleden onmogelijk, dit kan zijn omdat ze die agape liefde, de liefde Gods, niet hebben ontvangen! De apostel wijst onrechtstreeks naar die liefdeloze valse kerkleiders, anderen hebben die liefde wel ontvangen, zijn wel in staat gesteld, maar willen soms niet.

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

HOOFDSTUK 5

(1-3) Opnieuw zien wij hier de belangrijkheid van de wedergeboorte. Iedere Christen heeft een zekerheid dat Jezus de Messias of de Zoon van God is. Dat is zijn geloofsbelijdenis! Het kenmerkende hiervan is, dat zo iemand die God liefheeft, ook die broeders en zusters in de gemeente liefheeft. Dus wie zegt dat hij God liefheeft betekent dit niets anders dan, dat hij doet wat God verlangt,en dat is niet moeilijk, maar sterk afhankelijk van zijn geloof.Matth.7:17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Wanneer de zondaar over die liefde tot God hoort, dan vind hij Gods geboden lastig, streng en hard. In plaats van de zondag lang te slapen, naar de voetbal te gaan, of een andere hobby, dan moet hij in zijn ogen dat opgeven. Zijn geloof zal overwinnen. Er ontwikkelt zich een geestelijk verlangen om tot God te gaan voor aanbidding. De bekeerde zal zijn wereldse verlangens zien afzwakken, naarmate van zijn geloof, daarom zijn Gods geboden niet zwaar. Maar wereldse verlangens kunnen terugkeren. (Rom.12:2)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Mattheüs 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

(4-5) Alleen dit geloof is in staat deze wereld te overwinnen. Johannes bedoelde dat deze onrechtvaardige wereld, die het kwaad en zonde nastreeft, eens compleet zal overwonnen zijn, enkel door het geloof van de christenen in Jezus Christus, de Zoon van God. Alle andere theorieën, religie, of levensovertuiging zullen in de toekomst een leugen blijken te zijn. Dit is geen discriminatie, maar wel een radicaal denken volgens de Waarheid.

6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

clip_image036Het “water en bloed” -beeld welke Johannes gebruikt, is een symbolische verwijzing naar de levende woorden van Jezus en Zijn gehoorzaam sterven als het bloedig offerlam van God.

Het water wijst minder naar de waterdoop van Jezus. zoals de vertalers van “het boek” toevoegen aan de tekst! Dit is geen objectieve vertaling. Met het water bedoelde de apostel duidelijk ook het woord van God, de Bijbel het levende water. Het water en bloed spreekt meer over het grote doel van Zijn komst. (Joh.4:10 en Joh.7:38) De Geest overtuigt de mens over deze waarheid, dit is dopen met de H.Geest en met vuur.

clip_image038Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. (Fig.Jordaan)

(7-9) Drie die getuigen. De apostel maakt onderscheid tussen hemel en aarde.

7 Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een.8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.

Het is een antwoord op de vraag in vers 5: Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Het is bevestigt in de hemel dat Jezus de Messias is, door de Vader, het Woord, en de H.G. Alles wat leeft in de hemel heeft het gehoord, het is een feit!

Op aarde zijn er ook drie die bevestigen, dat Jezus de Zoon van God is! De H.Geest kan mensen overtuigen dat Jezus de zoon van God is. Johannes 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Die H.Geest woont in de wedergeboren christenen, zij getuigen over Jezus. Johannes 15:27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Het “water”, het Woord uit de hemel, de Bijbel, en het bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonde! Daarom is er geen wedergeboorte zonder het gebed om vergeving. Het bloed spreekt over een nieuw verbond, een nieuwe overeenkomst tussen God en mens om behouden te worden, en niet in Gods oordeel te komen! 1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Er is een eenheid tussen deze drie, zowel in de hemel als op aarde!

clip_image040(9) Mensen laten zich soms overtuigen door andere mensen dat Jezus de Zoon van God is, dat ze de Bijbel moeten geloven. Ze dienen het te geloven. Waarom? Omdat God zelf getuigt van Jezus, dat Hij Zijn Zoon is.

Matth.3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Gods Geest overtuigt, en neemt alle twijfels in het hart van de gelovige mens weg. Wanneer iemand nog zou twijfelen aan de waarheid van de Bijbel dan zal hij zijn levenswijze slechts gedeeltelijk willen aanpassen. Hij heeft de Geest der Waarheid niet ontvangen. Dit betekent lauwheid, en die lauwheid is weerspiegelt in de Laodicea gemeente van de laatste dagen. Dit soort van gemeente zal niet behouden worden! Dus met andere woorden zal men na de opname nog “christelijke” gemeenten vinden, maar ze zullen dan al onbewust behoren tot de wereldkerk, het komende Babel. Mensen kunnen het soms niet geloven, dat de Bijbel de enige waarheid is, dat Jezus de Zoon van God is, daarom is geloof ook een gave van God. Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

(10) De apostel maakt hier heel duidelijk: Je gelooft of je gelooft niet! Je hebt het getuigenis of je hebt het niet! Er is geen enkele grijze zone in de Bijbel. Een beetje geloven lees je nergens in de Bijbel! Daarom zijn er reeds tweeduizend jaar vervolgingen en beproevingen van de gelovigen om te zien of ze wel echt geloven. Wie niet wil geloven zegt dat God een leugenaar is! Wie de evolutietheorie leert, zegt dat God liegt.(Num.23:19).

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1

(11,12) Het getuigenis is eeuwig leven! Wanneer heeft men eeuwig leven? In vers 10 staat : 10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven;

“Eeuwig leven” is in de mens die tot geloof is gekomen en zich liet dopen. Met andere woorden maakt de apostel duidelijk dat wie het anders predikt of gelooft, heeft geen eeuwig leven.

Johannes was wellicht de grootste vijand van ieder compromis of alliantie, aangaande geloofsovertuigingen. Johannes had geen kenmerken van een paus, toch was hij een grote apostel, een geliefde apostel. Hij was een sterke bestrijder van de dwalingen uit zijn tijd! (13) Hij herbevestigt dat zij naar wie hij zijn brief richt, eeuwig leven hebben. Ze moeten zich daarvan goed bewust zijn, is de bedoeling van Johannes. Wat een bemoediging voor die broeders en zusters.

Bidden naar Zijn wil!

(14,15) Verhoorde gebeden spruiten voort uit een geestelijk geloofsleven. Wanneer enkel gebeden wordt in uiterste nood, dan is er weinig kans op verhoring. Zijn wil kennen, heeft te maken met Bijbelkennis. Bijbelkennis is een basis en ondersteuning voor verhoorde gebeden., dit is de reden om veel de Bijbel te lezen. Ieder verhoord gebed, is geen toeval! Het bewijst enkel de kracht van een simpel gelovig gebed, dat men ook kan bidden : Uw wil geschiede!

Zonde tot de dood! Een zonde niet tot de dood!

clip_image044(16) Dit is een moeilijke Bijbeltekst. Let wel, indien iemand zijn broeder “ziet” zondigen. Dit wil al zeggen, ga niet voort op roddel of achterklap over iemand. Het “zien” woordje staat wel niet in de grondtekst. Opmerken ware beter vertaald dan zien. Men leerde eens over doodzonde en dagelijkse zonde, en vandaag maakt men van de doodzonde een dagelijkse zonde. Je begrijpt dat dit niet klopt met de Bijbel! De Bijbel leert drie soorten van “dood”.

1 De lichamelijke dood. 2 De geestelijke dood, toestand. 3 De tweede dood. “Opmerken” is beter dan zien. Wellicht de zonde van de valse leraars. De apostel haalt hier twee soorten zonden aan. Zonde tot de dood is mogelijks ongeloof en een strijden tegen de H.Geest met de dood tot gevolg, bedenk het bedrog van Ananias en Saffira, bedenk de slachtoffers door het avondmaal te onteren in Corinthe. Ook de afval door dwalingen die vandaag volop bezig is.

clip_image046Anderen zien in de zonde tot de dood, een zonde waarop de doodstraf staat in de wet van Mozes. bv:

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden. Exodus 21:15 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden.

(17) Alle ongerechtigheid is zonde, maar die kan overwonnen worden, indien men wil. Ongerechtigheid is alle overtreding van de wet.

(18,21) zie 1 Joh.3:6.

Jezus is de waarachtige God en eeuwig leven! Een kind van God zondigt niet tegen de Geest. De boze heeft geen vat op hem, te vergelijken met water op een gans gieten. Hij is in staat om wat niet is uit Gods Geest op te merken. Jezus kwam om ons inzicht te geven zegt de apostel. Dat doet Hij nog door Zijn Geest, die ons leert uit Zijn woord, de Bijbel.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Wat een uitspraak om alle dwalingen de mond te snoeren, en zelf waakzaam te zijn voor allerlei kronkelwegen, die willen leiden tot de wereldstaatskerk, waarbij alle godsdienstvrijheid verleden tijd zal zijn!

DE TWEEDE BRIEF

clip_image048( 1-3) Johannes noemt zich hier Oudste. Zoals ook Petrus zich medeoudste noemde. Hij gebruikt graag symbolische taal, namelijk “vrouw” als gemeente en kinderen als de leden. (4-6) De apostel is blij met de liefde die hij onder de christenen terugvindt! (7-11) Hij wijst opnieuw naar een kenmerk van de antichrist, die de Bijbelse gedachte afwijst, dat Jezus op aarde in mensen woont, namelijk Zijn gemeente! Alle verplichtingen die buiten de Bijbel verplicht worden, bv: kerkelijke wetten e.d. tonen aan dat zij die dit vragen geen christen zijn !

Heet die dwaalleraars niet welkom in huis! Bv: Jehova getuigen, pastoors, vrijzinnige dominees, of andere sekteleden enz.

DE DERDE BRIEF

Een brief naar een zekere Gajus, een betrouwbaar christen. Deze Gajus was liefdevol tegenover de gelovige vreemdelingen. (9) Een zekere Diotrephes ( betekenis door Zeus opgevoed) die zich als eerste wil opwerpen in de gemeente, moet niet weten van de leer van de apostel Johannes. Er bestaat een vermoeden dat deze man brieven van de apostel heeft achtergehouden, en niet heeft doorgegeven in de gemeente. Men heeft altijd mensen die het voor het zeggen willen hebben. Hij heeft geen respect voor Johannes. Hij werpt anderen uit de gemeente die wel de gedachten van Johannes hebben. Echter is er een zekere Demetrius met een goed getuigenis. Johannes wil niet alles op papier zetten, en hoopt ter plaatse te kunnen spreken. Het altaar van de afgod Zeus staat in een museum in Duitsland, en Turkije vraagt het terug, omdat men denkt dat er de macht van satan van uitgaat) De eerste Europese president legde daarbij de eed af!