Tagarchief: JEZUS

JEZUS STIERF OOK VOOR U!

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLE SPACE- RONNY GAYTANT

clip_image002

sterven van Jezus

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat een heel bijzondere, bijna ongelooflijke belofte deed God aan de mensheid! Eeuwig leven schenken aan wie in Jezus gelooft, in plaats van een komende tweede dood voor wie ongelovig blijft of religieus andere goden dient! God zal een einde maken aan alle vorm van handicap, lijden en dood! God is niet bezig met het einde van de wereld in 2012, maar met het begin van een naderende nieuwe schepping, waar Jezus Christus duizend jaar in volmaakte vrede zal regeren! Je kunt het vergelijken met een wereld zoals na de zondvloed, maar dan zal er geen vloek of satan meer zijn op aarde. Is dat niet het grootste wereldprobleem,onder alle problemen, dat een mens moet lijden en sterven?

View original post 1.307 woorden meer

JEZUS VOLGEN?

 

clip_image001

 

 

 

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

 

Jezus en Zijn discipelen 

  

Het volgen van Jezus, is niet zo eenvoudig!

 

Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug komen als Jezus Zijn  voorwaarden stelt, niet de voorwaarden van een kerk!  Wij nemen een Bijbeltekst waaruit heel duidelijk naar voor komt, wat Jezus vraagt voor hen die Hem echt willen volgen de rest van hun aardse leven.

 

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.

58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon

des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.Luc.9

 

Hier lezen wij over 3 mensen die de Jezus Christus willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus.

Hier komen ook drie elementen naar welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen niet gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het komende koninkrijk van God op aarde!

 

Welke drie elementen zijn dit?

 

De eerste vereiste, de weg van het kruis!

 

De eerste die Jezus wilde volgen, wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het lijden en het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespotting, de weg van het lijden, de weg waar men geen eerbied of ere op aarde moet verwachten, de weg van Jezus!

In Jezus antwoord vinden wij: De inzetbaarheid van zijn discipelen.

Daardoor zou Jezus ook later zijn geloofsstrijders kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld. Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt worden, ook bereid moet zijn eventueel, zijn woonplaats te verlaten. Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen daarvoor zal roepen, zeker niet, Jezus wilde aantonen dat zijn discipelen weerstand zouden moeten bieden aan de verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme, zucht naar eer en bezit, rijkdom en de vleselijke begeerten.

 

Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over de wereld niet hun echte thuis is.

 

19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ( Mattheus)

 

Deze man die dit vroeg was een Schriftgeleerde, zij stelden hun vertrouwen in geld en bezit.

Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet volgt. Jezus volgen en Hem dienen is  het allerbelangrijkste op aarde wat een mens kan doen. Een mens kan het heel ver geschopt hebben in het sociale leven, maar als hij Jezus niet volgt en Hem gehoorzaam is, dan is zijn leven ZINLOOS geweest!

Jezus, zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt, het hem zou kunnen spijten, want hij zal de Mammon niet verder willen dienen, door het werk dat Jezus in hem zal doen.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, en Zijn Geest wil ontvangen, en met spijt en berouw zijn levensfouten belijdt, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden, wanneer hij over Jezus wil getuigen.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen! Geloofsafval tegenspreken is dwaling!  Wie het niet ernstig meent komt ten val!  Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

 

De tweede vereiste om Jezus te volgen :  HET BESLISSEN.

 

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing. Deze man begreep niet het verschil tussen de belangrijkheid van de twee mogelijkheden waarin hij moest kiezen.

Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven.

Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begravingsdienst, een goede boodschap, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen.

De mensen begrijpen de ernst niet, van de roep van Jezus en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is. Dit is geestelijk blind zijn, denk aan de blindgeborene, dat was iemand geboren zonder ogen, welke Jezus genas!

Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het ware evangelie. Wij moeten proberen de mensen aan het nadenken te krijgen, want excuses zijn er genoeg.

Deze man werd geroepen om het evangelie te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die in Hem niet willen geloven.

 

Bijbelgetrouwe Christenen zijn mensen die persoonlijk geroepen zijn en daarop ingaan.

 

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. H e b r. 1 1

Abraham was de man die correct besliste God te volgen, en aarzelde niet!

Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet hoe ons leven verder zou verlopen, maar de Heer wel.

Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. Abraham was mobiel, en verliet zelfs zijn eigen familie, voor een God die men niet zag. Zijn famlilie begreep hem niet meer.  Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenamen van Christus.

( Rom.8:17 )

Een voorbeeld van Petrus? ( Luc.18:28).

Hier spreekt Petrus over hun vroegere beslissing om Jezus te volgen,

daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen?  In Iran en andere landen kost het je leven!

Ware Christenen hebben geen spijt over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus ( hierboven ) Het zijn de laatste aardbewoners met een toekomstvisie!

 

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN: NIET AARZELEN.

 

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan

hij wilde afscheid nemen. Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen!

Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk!

Jezus wil geen aarzeling, wanneer iemand Hem wil volgen ! Jezus bedelde niet om discipelen te werven! Hij deed niet aan marketingpraktijken om Zijn “kerk” te vullen!

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom kijken.

Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een nieuw leven, zijn oud leven is voorbij. Hij zal wel een hemelse blijdschap vinden, waarvan hij niet wist dat dit bestond! Als Noach nog veel tijd had moeten besteden aan zijn hobby’s dan was hij ook vergaan! Hij maakte de goede keuze! De mens kan kiezen voor of tegen Jezus, het is de allerbelangrijkste keuze die een mens tijdens zijn aardse leven dient te maken, en het leven kan soms kort zijn!

 

 

R.GAYTANT

Biblespace

 rapture

DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS

DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS CHRISTUS

clip_image006.gif

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet?15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.16 En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. 17 Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden. Matth.9

Soms hoort men hier in de volksmond over “het nieuw geloof”. Dit is echter niets nieuws onder de zon, de discipelen van Johannes de doper hadden het ook op de lippen.(Matth.11 Twijfel in het hart van Joh.de doper?). Op een dag zat Jezus met Zijn discipelen te eten bij een tollenaar, Mattheus, samen met anderen, en dit werd opgemerkt door de farizeeën. Deze mensen hadden de opmerkingen, zoals: Waarom gaat Hij eten bij de gehate tollenaars of belastingcontroleur, en dat dan nog op een vastendag? De discipelen van Johannes de doper hadden ook nog dezelfde kerkelijke tradities En verwonderden zich erover dat Jezus at op een vastendag.Ze beslisten om aan Jezus zelf uitleg te gaan vragen. De farizeeërs spraken liever achter de rug van Jezus. Zo zien we nog een kenmerk van een farizeeër.

Wij noteren dat die vastendagen niet door de wet van Mozes werden voorgeschreven, maar een gebod van de Farizeeërs zelf was. Een nieuwe kerkelijke wet door de toenmalige godsdienstleiders. Dit werd traditie, zo zien wij dat mensen zich graag laten binden door de gewoonten welke met de paplepel binnenglijden. Zo is ook de kinderdoop en vorming on-Bijbels, onchristelijk, en waardeloos in Gods ogen.

16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Matth.6 Jezus vindt het noodzakelijk met drie vergelijkingen of beelden een uitleg te geven, waarom Hij een andere en een nieuwe leer (geloof) brengt.

De bruiloftsgasten.

De grondtekst gebruikt hier “ kinderen van het bruidsvertrek”. Hij bedoelde al Zijn discipelen. Dit zijn alle wedergeboren mensen die wachten om hun wit bruiloftskleed te krijgen, en dan te mogen deelnemen aan het bruiloftsfeest van het Lam.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matth.22

Wanneer iemand uitgenodigd werd voor een plechtig bruiloftsfeest, dan kreeg hij bij het onthaal een wit bruiloftskleed aangeboden en wachtte in de zaal van de bruid op het begin van het feest. De bruidegom is Jezus, Zijn aanwezigheid, was een reden om blij te zijn. Er was geen reden om triestig te zijn en te vasten. De aanwezigheid van Jezus in je leven is een vaste reden om blij te zijn, hier was Jezus lichamelijk bij hen aanwezig, en dat gaf veel zielgenot. Jezus wees de discipelen van Johannes de doper erop, dat zijn aanwezigheid slechts van tijdelijke aard was. Er zou een tijd komen dat ook Zijn discipelen een reden zouden hebben om triestig te zijn en te vasten. Na dit vasten zou het feest beginnen. Een heilige voorbereiding voor de bruid.

15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Joel 2

Het volk Israël is zich aan het verzamelen in hun beloofde land, de gemeente is zich aan het voorbereiden als een bruid, om dan het bruidsvertrek te verlaten. Deze profeet toont dat er twee bewegingen zijn welke tezamen zich vervullen.  Sinds 1948 is het verzamelen van Gods volk begonnen, en ook het heiligen, het voorbereiden van de gemeente van Christus. Jezus wil zeker geen vijandige houding tussen de Joden en de christenen.

Joh 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Een nieuwe lap stof op een oud kleed?

Het tweede beeld dat Jezus hen ophangt maakt duidelijk dat Zijn leer nieuw is. Hij wijst erop dat men voorzichtig moet zijn en zijn leer die nieuwe stof is.Het is volledig nieuw van aard, en is niet om te herstellen, maar een volledig nieuw begin betekent; Jezus laat het oude kleed ( de wet van Mozes) niet weggooien. Het blijft in de gelijkenis, maar als een oud kleed, waarvan de tijd zal aanbreken dat het niet meer gedragen wordt, of niet meer doeltreffend zal zijn. De nieuwe stof zou bij het wassen krimpen en scheuring veroorzaken.

Jds 1:19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Geen jonge wijn in oude zakken!

Jezus vond het nodig nog een derde beeld te geven. Dan weten wij dat dit nodig is geweest, en het vraagt daarom des te meer onze aandacht. Het Judaïsme in zijn toenmalige vorm leek wel een oude lederen zak te zijn. De oude zak vinden wij terug in de Psalm van de wet;

Ps 119:83 Hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook, heb ik uw inzettingen niet vergeten.

Het lijkt wel het beeld van een O.T- ische gelovige, zich vasthoudend en hopend op de wet en goede werken. De oude wijn met al de ceremonieën zouden een einde nemen, zij waren slechts de schaduw, van het werkelijke Lam van God. Ook hier had Jezus het behoud voor van de beide gelovigen: Joden en christenen. Doch zolang Hij niet is teruggekomen wil Hij geen vermenging tussen de beiden. Jezus maakte de discipelen van Johannes de doper duidelijk, dat hij geen compromis wilde met de farizeeërs over Zijn nieuwe wijn, nieuwe leer! Wat de discipelen van Johannes deden achteraf, weten wij niet. De jonge wijn van Jezus is zeer krachtig en heilzaam, het is Zijn bloed.

De jonge nieuwe wijn spreekt van genade, voor allen die geloven in dit “nieuw geloof”!

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. Matth.26