Tagarchief: huwelijk liefde

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.

   

clip_image002

 

Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen

en mannen ten opzichte van vrouwen.

Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie

ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. Aangezien de helft van de wereldbevolking vrouwen zijn is het van belang met vrouwen te kunnen omgaan op een

door God aangegeven manier.

1. TEN OPZICHTE VAN EEN MOEDER.

 Efeze 6:2-3.

God wil dat de moeders gerespecteerd worden, of ze nu geloven of niet, of ze nu eerbied waardig zijn of niet. Het is niet afhankelijk van het hart van een mens of ze moet gerespecteerd worden of niet, maar wel van de wil van God!

God geeft daarbij nog een belofte, als een zegen voor hen die rekening willen houden met de wil van God, n.l. “opdat het U welgaat en gij lang leeft op aarde”

Deze belofte kan soms zeer eigenaardig in de oren klinken doch wij zien dat God nog op andere plaatsen in de Bijbel dezelfde belofte herhaald. zie bv : Ps.91:16 & 1 Petr.3:1O.

•Er staat wel “op aarde” dus niet te verwarren met eeuwig leven en laat U niet vangen door onjuiste Bijbelse verklaringen hieromtrent. God ziet het eerbiedigen hier ook als het gehoorzamen zolang men thuis is.

De kinderen moeten hun moeder (ouders) gehoorzamen, en dit kan God wil dat oude moeders worden gerespecteerd duidelijk als een zeer goed getuigenis naar voor komen, want wij leven in de eindtijd, welke gekenmerkt IS door ongehoorzaamheid aan de ouders. zie 2 Tim.3:1-5.

! zie Spreuken 23:22b

 Jezus schonk zelfs nog aandacht aan zijn moeder toen Hij stervende was op het kruis, want Hij vertrouwde haar toe aan de zorg van de apostel Johannes. zie Joh.19:25©27. Johannes zou zorgen ALS voor zijn eigen moeder! Van liefde gesproken.

 

 ”TEN OPZICHTE VAN VROUWEN IN HET ALGEMEEN;

 

Tegenover vrouwen in de wereld.

Zie Joh.4. Jezus ten opzichte van de Samaritaanse vrouw.

Zij komt helemaal niet zo vriendelijk over : “Hoe kunt gij als jood…” (vers 9)

Jezus doet ook niet als een echte jood, liever omkomen van dorst, dan water te vragen aan een Samaritaan. Jezus laat zien dat Hij de Rabinnistische protocol niet volgt.

vers 11/12.

De woorden komen enigszins spottend over, doch Jezus gaat direct

in en brengt het evangelie op een manier waaruit Hij belangstelling wekt in het hart van deze vrouw. Hij is vriendelijk. Hij blijft met eerbied tegenover haar spreken.

Potifars vrouw

GEN.39:6b-1O

6 En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem  naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood

dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;

Het kan bijvoorbeeld verleidelijk zijn van begeerte , maar niet goed dat wij als christen broeders betekenisvolle blikken zouden werpen naar mooie wereldse vrouwen of allerlei zinspelingen maken, waardoor wij de sluwe duivel een voet geven. Jozef is ook menigmaal vergeleken met Jezus, ook hier kunnen wij leren van hem als een voorbeeld. Jozef geeft hier een goed voorbeeld inzake zijn houding tegenover een vrouw met slinkse of onzuivere bedoelingen, die aanleiding geven door gedrag en soms kleding enz…

Tegenover vrouwen, zusters in de gemeente.

1 Tim.5:1-2 Paulus schrijft hier aan Timotheus hoe men oudere zusters en jongere zusters moet benaderen.

 Oudere zusters moet hij benaderen “”als moeders•” d.w.z. Met eerbied, ook al valt er niets te respecteren toch wil God het omwille van de leeftijd alleen. Grijze haren ? zie Lev.19:32

Joodse uitleg over deze tekst toont duidelijk aan dat het hier omwille van de opgedane wijsheid en ervaring, gaat die deze mensen in hun voorbije leven hebben opgedaan.

Ze leggen wel de nadruk dat God het hart aanziet. (voor Uw God zult gij vrezen)

Jonge vrouwen in de gemeente moet hij benaderen als zusters in alle reinheid.

Paulus schrijft dat hij (Tim) dient op te letten voor zijn gedachtewereld n.l. zijn hart.

Hij moet zijn hart rein houden, zich niet laten verleiden door begeerten, vandaag via internet enz…Het zou niet de eerste keer zijn dat pastorale begeleiders, oudsten of voorgangers  falen en zelf geestelijke begeleiding nodig hebben.

1 Tim.5:3-4

3 Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn. 4 Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.

   

    Houding van kinderen en kleinkinderen. Het gaat hier wel tegenover weduwen, doch dit telt evenzeer tegenover andere vrouwen, doch Paulus haalt nu in het  bijzonder het geval van de weduwen aan, omdat deze dikwijls door kinderen worden geminacht en soms bespot worden.

De houding tegenover de vrouw in het gezin.  

“Heb haar lief” Efeze 5:25-27

      •Dit gaat er duidelijk over dat de man een opofferende liefde moet aan de dag kunnen leggen tegenover zijn vrouw.d.w.z.de wil van zijn vrouw ook eens doen. Zij heeft een hulpfunctie maar is evenwaardig! (Dit kan wel soms moeilijk zijn, doch niet onmogelijk).

 “Wees haar trouw•

      Wij lezen hierbij 13:4  Partnerruil is niet toegelaten. Eerbied voor de zaak van het huwelijk dat door God is ingesteld. God is getuige geweest van ieders huwelijk! Het huis van een gehuwd echtpaar mag geen duiventil worden, zoals bij ongelovigen.

 

Geen echtscheiding.

 

clip_image004

 

Math.19:9

Een man kan slechts zijn vrouw wegzenden, bij overspel doch dit MOET niet, het kan anders. Hieruit blijkt ook de vergevingsgezindheid welke aanwezig kan.

 

Prijs haar!

Spreuken 31:28-29 Een vrouw heeft behoefte aan geprezen te worden.

Wij zien dat de kinderen dit doen, als zij dit ook horen  van de vader!

Wanneer prees U voor het laatst Uw vrouw voor iets?

 blijdschapBiblespace