Tagarchief: ANTICHRIST

DE BRIEVEN VAN JOHANNES VERKLARING

DE ANTICHRIST

‘Rotskoepelmoskee in Jeruzalem is Bijbelse ‘gruwel der verwoesting”

 

clip_image002

 

Is de ‘gruwel der verwoesting’ een gebouw met daarop gruwelijke, godslasterlijke teksten, van een religie dat ‘het zwaard’ predikt tegen iedereen die weigert hiervoor te buigen?

Zou het kunnen dat de in het Christendom breed geaccepteerde Bijbelverklaringen over een toekomstige ‘antichrist’, ‘grote verdrukking’ en ‘opname’ niet kloppen? Kan het zelfs zo zijn dat de ‘antichrist’ en ‘het beest’ en ook de ‘verdrukking’ al lang en breed aanwezig zijn?
Deze op veel gebieden totaal andere uitleg van de Bijbelse profetieën komt tot een aantal verrassende conclusies. Bijzonder daarbij is dat ook vanuit deze totaal andere invalshoek twee zaken rotsvast overeind staan: 1. Het enorme belang van de stichting van Israël, en 2. De ook volgens deze uitleg zeer nabij zijnde terugkomst van Jezus Christus.

Een andere benadering

Veel Westerse christenen wachten op grond van een aantal breed geaccepteerde verklaringen van de Bijbelse profetieën dat er een ‘antichrist’ komt uit het ‘herstelde Romeinse Rijk’ (de EU), waarbij volgens velen de Rooms Katholieke Kerk een grote rol zal spelen als leverancier van hetzij de ‘antichrist,’, hetzij de ‘valse profeet’. In veel van deze profetie-verklaringen komt een 7-jaar durende ‘(grote) verdrukking’ voor, die direkt vooraf gaat aan de Wederkomst van Jezus Christus. De meeste gelovigen in evangelische- en pinksterkringen rekenen op de ‘opname’ van de Gemeente, 7 of 3,5 jaar vóór de terugkomst van Jezus.

De eerste vier delen van ‘Berekeningen en Tijdlijnen’ gaan min of meer uit van bovenstaande verklaringen. In deel 5 werd reeds een alternatieve uitleg besproken. In dit 6e deel wordt opnieuw een andere benaderingswijze gevolgd, die op een aantal vlakken meer overeenkomt met wat al honderden jaren in de traditionele (/protestantse) kerken wordt geleerd, alsmede ook door veel ‘kerkvaders’ en niet-katholieke gelovigen vóór het tijdperk van de Reformatie werd aangehangen.

Herstel van Israël door Daniël geprofeteerd

In Daniël 10 lezen we dat de Joodse profeet een ‘gezicht’ van God krijgt over de eindtijd en de toekomst van het Joodse volk. In het eerste vers schrijft Daniël dat ten tijde van deze openbaringen koning Cyrus (Kores, of Beltesassar) al drie jaar heerste over Perzië. Historici plaatsen het eerste jaar van Cyrus in 536 v.C.. Het derde jaar van Cyrus is dus 533. v.C..
Vervolgens lezen we in Daniël 12:6-7:

‘… hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man… zweren…: Een tijd, tijden en een halve tijd, en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.’

Joden -zowel traditionele als Messiaanse- kennen echter een iets andere vertaling van dit vers dan de meeste christenen is geleerd. Hier volgt de versie zoals deze in de Tenach staat:

‘… en hij zwoer bij het Leven van de wereld, dat in de tijd van (twee) tijden en een halve, en wanneer er een einde is gekomen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, al deze zaken voleindigd zullen worden.’

Hoewel nergens de definitie ‘tijden’ nader wordt verklaard, kennen de meeste christenen de uitleg die wordt gegeven in 2 Petrus 3:8:

‘Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.’

Het Griekse woord dat in dit vers wordt vertaald met ‘dag’ is ‘hemera’, dat ook ‘tijd’ betekent. In 3 andere bijbelpassages (King James vertaling) wordt ‘hemera’ dan ook vertaald met ‘tijd’.

Dus als God met het woord ‘tijd’ in werkelijkheid 1000 jaar bedoeld, dan staat er in Daniël 12 (Tenach) dat het herstel van het Joodse volk nog 2500 jaar op zich zou laten wachten.

533 (Het derde jaar van Cyrus) + 2500 = 1967. In 1967 kwam er een einde aan de controle van de ‘heidenen’ over Jeruzalem, toen Israël de stad tijdens de zesdaagse oorlog bevrijdde. Is dit een éénmalig toeval?*
* (Een discussie over het jaar ‘0’ is zinloos, aangezien algemeen wordt aangenomen dat er een afwijking van maximaal 2 a 3 jaar in de datumbepaling van de Babylonische periode kan zitten.)
In één van de andere visioenen van Daniël lezen we:

‘In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten….. Toen schreef hij de droom op.’ (Daniël 7:1)

Later lezen we van deze droom:

‘Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht worden gegeven voor een tijd en tijden en een halve tijd.’ (/ in de tijd van tijden en een halve tijd) (Daniël 7:25)

552 + 2500 = 1948. In 1948 werd het thuisland van de Joden hersteld en werd Israël opgericht. Er kwam inderdaad een eind aan het ‘verbrijzelen’ (‘verspreiden/verstrooien) van het heilige volk, de Joden, en zij begonnen terug te keren naar hun land.

De aanname dat het uitkomen van beide parallelle profetieën na precies 2500 jaar in de voor Israël allerbelangrijkste jaren 1948 en 1967, slechts op toeval berust, is statistisch gezien absurd en onmogelijk klein.

De Rotskoepelmoskee en het ontstaan van Israël

Een andere, alternatieve uitleg betreft de ‘1260 dagen’ uit de volgende tekst uit het Bijbelboek Openbaring:

‘En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.’ (Opb.12:6)

De veronderstelling dat we voor iedere ‘dag’ een ‘jaar’ mogen rekenen is onder andere gebaseerd op Ezechiël 4:6:

‘Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde, dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen, voor elk jaar leg ik u één dag op.’

De meeste Bijbelse eschatologen zijn het er over eens dat met de ‘vrouw’ Israël wordt bedoeld. Als we dan op grond van de zojuist besproken ‘2500’ jaar uitgaan dat het einde van de 1260 ‘dagen’, toen Israël uit de ‘woestijn der volken’ (Ezechiël 20:35) kwam en naar huis begon te keren in 1948, dan is 1948 – 1260 = 688.

Wat gebeurde er in het jaar 688? Dit was het oprichtingsjaar van de islamitische Rotskoepelmoskee op het Tempelplein in Jeruzalem.
Dit zijn de oprichtingsteksten van de Rotskoepelmoskee: ‘O gij mensen van het Boek, overschreid niet de grenzen van uw religie, en van God die alleen de waarheid spreekt. De Messias, Jezus, zoon van Maria, is slechts een apostel van God, en zijn Woord dat hij meedeelde aan Maria, en een Geest die van Hem uitging. Geloof daarom in God en zijn apostelen, en zeg niet ‘Drie’. Dat is beter voor u. God is slechts één God. Het zij verre van Zijn verheven majesteit dat Hij een zoon zou hebben.’

De Bijbel zegt hierover:

‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is (de) antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.’ (1 Joh.2:22)

De godslasterlijke oprichtingsverzen van de Rotskoepelmoskee zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van het gebouw geschreven. In de bijna 1400 jaar durende islamisering van het Midden Oosten werd het Heilige Land zowel spiritueel als letterlijk een droge, dorre woestijn. Zo rond het jaar 1800 was Israël een vrijwel verlaten, troosteloze stofvlakte, waar bijna niemand wilde wonen.

De Rotskoepelmoskee en de bevrijding van Jeruzalem

Uit nog meer Bijbelse feiten en profetieën blijkt dat de Rotskoepelmoskee God’s symbool in de Bijbel is voor de opkomst van de islam, en dat Daniel’s ‘tijd van het einde’ en ‘einde van de wereld’ direkt wijst naar de islamitische religie.
Neem bijvoorbeeld de ’42 maanden’ uit Openbaring 11:2:

‘Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.’

En:

‘En hem werd een mond gegeven, die grote worden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.’ (Opb.13:5)

Er bevinden zich 365,24 dagen in een zonnejaar. Elke maand heeft een gemiddelde van 30,44 dagen. 42 maanden x 30,44 dagen = 1278,5 dagen. De ‘dagen’ als ‘jaren’ genomen: 1967 – 1278,5 = 688,5. Opnieuw het oprichtingsjaar van de Rotskoepelmoskee.
Bijzonder is dat de Rotskoepelmoskee inderdaad op de plaats van de voormalige voorhof van de Tempel van Salomo gebouwd lijkt te zijn. De ‘rots’ waarop de gelijknamige moskee is gebouwd is veel te hard om ooit dienst te kunnen hebben gedaan als ‘dorsvloer’. En juist op deze ‘dorsvloer’ (van Oran de Jebusiet) is volgens de Bijbel de Tempel van Salomo gebouwd.
Zo’n 100 meter verder staat echter een klein, open koepeltje, de ‘Koepel der Geesten’, gebouwd boven op de zachtere bodem van de in de bijbel genoemde ‘dorsvloer’, de plaats waar later de Tempel van Salomo werd gebouwd. Dat plaatst de huidige Rotskoepelmoskee op de positie van waar de vroegere ‘binnenplaats der heidenen’ was, waar zelfs ongewassen slaven werden toegelaten.

Met andere worden: de Rotskoepelmoskee werd inderdaad op de plaats van de ‘voorhof der heidenen’ gebouwd, en niet op de plaats waar ooit de Tempel stond!

Daniëls 1290 en 1335 dagen

‘En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt;’ (Daniël.11:12)
Tenach: ‘En van de tijd dat het dagelijks offer werd verwijderd en een stille (zwijgende) gruwel werd geplaatst, zijn duizend, tweehonderd en negentig dagen;’
In het Oude Testament werd het offeren in de Tempel drie maal gestaakt: éénmaal door koning Achab (2 Kron.28:24-25), éénmaal gedurende de Babylonische ballingschap in 583 v.C. (2 Kron.36:19/Ezra 3:6) en éénmaal ongeveer 400 jaar later, door de Griekse koning Antiochus Epiphanes.

Gezien de tijd waarin Daniël leefde is het logisch om van het jaar 583 v.C. uit te gaan. Omdat het de tijd van het Oude Testament betreft, moet worden gerekend met een Bijbels profetisch jaar, dat 360 dagen telt. 1 Bijbels jaar staat dan gelijk aan 0,9857 zonnejaren. 1290 profetische jaren = 1271,5 zonnejaren. De uitleg die in deze bijbelverklaring wordt gegeven is dan ook:

583 + 1271,5 = 688,5, het jaar van de oprichting van de Rotskoepelmoskee.

De 1335 dagen uit Daniël 12:12 brengt ons in het jaar 732, waarin de eerste Islamitische Jihad werd stopgezet en verslagen bij de ‘slag van Tours’ in Frankrijk.
Er is echter nog een alternatieve uitleg mogelijk, die niet in deze originele bijbelverklaring is opgenomen. De tekst in Daniël 11:11 en 12 kan namelijk ook anders worden gelezen:

‘En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, (de Rotskoepelmoskee) zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;
Hierbij moeten er 1290 dagen bij het jaar van de oprichting van de Rotskoepelmoskee worden opgeteld. De 1260 dagen als jaren werden immers ook bij het jaar 688 opgeteld.

688 + 1290 = 1978. Wat was er zo belangrijk voor Israël in het jaar 1978/1979? Het uitbreken van de eerste Palestijnse intifada. *1
Het ‘dagelijkse offer’ werd welliswaar veel eerder gestaakt (de verwoesting van de Tempel in het jaar 70), maar de tekst zegt duidelijk dat aan TWEE voorwaardes voldaan moet worden, namelijk het ‘staken van het offeren’ EN ‘de oprichting van de gruwel der verwoesting’. Een dergelijke grote tussentijd van ettelijke honderden jaren is niet ongebruikelijk in de Bijbelse profetieën.
In vers 12 wordt ‘zaligheid’ belooft aan degene die de 1335ste dag bereikt:

688 + 1335 = 2013. Dit jaartal ligt zo dicht bij ‘2012’ dat het   nauwelijks nog enige uitleg nodig heeft, zeker niet gezien de al eerder genoemde foutmarge van 1 a 3 jaar die er in de tijdrekening kan zijn opgetreden.

Voorlopige conclusie

Omwille van de lengte van het artikel is dit in 2 delen gesplitst. In deel 6b zal onder andere behandeld worden;

-De identiteit van het laatste ‘Beest’

-De 70ste week van Daniël

-De identiteit van de ‘twee getuigen’

-De grote verdrukking: nog in de toekomst, of al lang aanwezig?
Veel christenen verwachten op grond van moderne en populaire Bijbelverklaringen dat er aan het begin van de 7 jaar durende ‘grote verdrukking’ in Jeruzalem een nieuwe Tempel zal worden gebouwd, waarin de antichrist vervolgens zal plaats vinden en er een ‘gruwel der verwoesting’ zal worden opgericht.

In dit artikel worden echter sterke aanwijzingen gegeven dat deze ‘gruwel der verwoesting’ al sinds het jaar 688 op zijn plaats staat: de Rotskoepelmoskee, van binnen en buiten beschreven met godslasteringen die door de bijbel worden gedefinieerd als (van) de ‘antichrist’.

David Flynn (zie onderstaande link) ontdekte dat de ‘zwarte steen uit de hemel’ in Mecca, het belangrijkste islamitische heiligdom, tot op de centimeter 666 zeemijlen verwijderd is van het Tempelplein in Jeruzalem. Dit geeft een niet mis te verstane indicatie dat de identiteit van de ‘antichrist’ en de ‘valse profeet’ wel eens te vinden zou kunnen zijn in diezelfde religie waarin ‘de Zoon’ wordt ontkend en daarmee God wordt gelasterd, en de ‘twee getuigen’ van de enige Ware God, joden en christenen, al eeuwenlang worden verdrukt en vervolgd.
Bron: Xander