BENT U VEILIG EN BESCHERMD?

BENT U VEILIG EN BESCHERMD.pdf

WIE WAS NIMROD? EEN GLOBALIST?

Toen Jezus werd geboren tussen half augustus en half september, terwijl het nog warm weer was, dan lezen wij het volgende : 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Luc.2:14

Wat een belofte voor mensen die Hem, Jezus welgevallig zullen zijn, die in Jezus gaan geloven zoals de Bijbel leert. De welgevalligheid van Henoch is zeer bekend, en Henoch werd opgenomen. Vrede voor mensen die hun vertrouwen op de Bijbel stellen. Het doet denken aan het vrederijk van Christus, waar er vrede zal zijn, waar de wolf in vrede tussen de schapen zal leven! Een wereld zonder oorlog, zonder discriminatie tussen rijk en arm, enz. Een wereld waar geen mensen meer zijn die Jezus en Zijn woord verwerpen! Een wereld zonder mensen als Nimrod!

Wie was Nimrod?

Genesis 10:8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.

Micha 5:6 die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt.

(Fig.1) Nimrod of Mardoek, in het Hebreeuws:. Weerspannige, Rebel oorlogsheld jager dictator, eerste antichrist! God zocht herders, die zorgden voor de dieren, en daaruit kwam koning en profeet David. Nimrod was een doder van dier en mens. Geboren in 3275 v. Chr, en 95 jaar na de zondvloed. Kleinkind van Noach. Opstandig tegen de God van Noach, Nimrod werd zonaanbidder. En tergde opzettelijk God op die wijze. Zijn symbool: een gevleugelde zonnekruis( Fig.2)

Zo ontwierp Nimrod ook de dierenriem voor de Astrologie. Astrologie welke God verbood. Mensenoffers werden gebracht bij de Babelse rituelen van Nimrod. Wie deze leer niet aanvaarde werd terechtgesteld.

Het plan van God: Verspreiding ( Fig.3)

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,Hand.17

Het is duidelijk Gods plan geweest dat de volkeren zich zouden verspreiden over de ganse wereld. God had plannen voorzien met landgrenzen voor de volken. God wilde na de zondvloed blijkbaar een nieuw begin maken met de mensheid. Doch na het oordeel van de zondvloed liet de mens zich opnieuw misleiden door de occulte werking van de satan. De satan wil de vernietiging van deze wereld, en de mens, en aan de andere kant wil hij aanbeden worden door de mensen. Satan zag in Nimrod, iemand die de God van Noach verwierp, en kon hem gebruiken. Iemand die niet wilde geloven dat de zondvloed een oordeel van Gods was, zo zijn er vandaag vele mensen van deze overtuiging. Wie de TV beelden van 2010 over het nieuwsoverzicht heeft gezien, zag vele natuurrampen. Toch zijn er weinigen die terugkeren naar de God, de schepper van hemel en aarde, en die macht heeft over de natuur.

Zo laten vandaag vele mensen zich misleiden door de superleugen van de evolutietheorie.

Het plan van Nimrod: Globalisatie

2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden.3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien,6 en de HERE zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad.Gen.11

Vandaag is de oude geest van Nimrod zeer actueel, hard werkzaam, achter de schermen, inspireert satan nu de blinde staatsleiders, waaruit de antichrist zal komen. Centralisatie en globalisatie van godsdiensten afgoderij, politiek, en de wereldeconomie. Allen die hieraan medewerken zijn de hedendaagse antichristen, ze werken onbewust door een occulte misleiding mede aan een goddeloos plan, een grote wereldkerk met gigantische samenkomsten. (Zie studies 666 en psalm 91)

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen (mensen als Nimrod) opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Waarin bestond die weerspannigheid van Nimrod?

23 Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.1 Sam. 15

Ieder die het woord van God verwerpt, kan geen kind van God worden. (Joh.3:18)

Nimrod was zonaanbidder geworden, wat God streng had verboden. Zijn moeder Semiramis, later zijn vrouw, en hun zoon Tammuz werden afgodendienaars. De T van Tammuz werd later het eerste kruis, waaraan mensen werden geofferd aan de satan. Tammuz aanzien en later aanbeden als zonnegod.

Met deze offers werd aangeleerd dat de zonnegod boven alle goden stond. Dat was de ene ware godsdienst! Iedereen diende te buigen voor Nimrod. Zoals later iedereen diende te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Nimrod nam zijn moeder tot vrouw, een man van de echte wetteloosheid, gaf daarmede het volk een slecht voorbeeld. De zonneaanbidding werd door de Romeinen overgenomen.

Bij het sterven van Jezus maakte God speciaal een zonsverduistering, om aan te tonen dat Hij boven al hun afgoden stond. Het kruis stond in het teken van de zonaanbidding en offers. Het graf van Jezus werd verzegeld met het zegel van de zon. Werd verbroken zonder mensen, en voor zonsopgang! Ook de Romeinse soldaten geloofden in de zonnegod, die ze de zondag als plicht dienden te aanbidden! Keizer Constantijn, stichter van het Katholicisme, was een zonaanbidder, hij werd een schijnchristen en sloot vele overeenkomsten tussen zijn afgoden en andere Bijbelse figuren. Zo ontstond er de Romeinse staatsgodsdienst, de Katholieke kerk.

Zonneaanbidding is door God aanzien als zware afgoderij.

16 dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; 17 een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; 18 een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is; 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;Deut.4

Miljoenen mensen werden en worden misleid, ze gaan ten gronde door gebrek aan Bijbelkennis. Ze zijn in de macht van kerkelijke tradities, buigen voor de zon. Ze weten niet meer wat God werkelijk wil. Ze zien niet de gevaren van onheil in Halloween, Valentijnsdag, 25 december, verjaardag van Tamuz, Marduk, Mithras, als zonnegod enz. welke voorkomen uit de zonneaanbidding. De zogenaamde plaats van Christus geboorte gesymboliseerd door het teken van een stralende zon.

NIMROD EN DE KOMENDE ANTICHRIST

Nimrod, was een occulte afgodendienaar, met de bedoeling om mensen te vangen, en in opstand te brengen tegen de God van Noach; Rashi, Joods taalkundige, laat weten dat Nimrod een zeer begaafd spreker was, die velen de raad gaf zich te verzetten, tegen die oordelende God van Noach, en verder de zon, maan en sterren, te aanbidden ook na de spraakverwarring van Babel. Zo werd onder verschillende vormen de zon aanbeden over de ganse aarde, onder verschillende godsdiensten en culturen; Zo is er sprake van de dochters van Babel. Waaronder duidelijk het naamchristendom met occulte of verborgen zonneaanbidding. Velen zoeken en speuren om te weten, wie dit staatshoofd zal zijn. Hij zal het spiegelbeeld zijn van Nimrod, de eerste wereldleider op aarde.

Dani√ęl 7:8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

De antichrist zal dezelfde sterke overtuigingskracht hebben als Nimrod. Matthe√ľs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Asherim: hekserij. Afgoden: Ashera en haar gemaal Baal. Artemis,Ishtar, verschillende namen na de spraakverwarring, welke ook invloed had op de namen van de afgoden. Bedenk de Baal- Ashera priesters met Elia, die zich tot bloedens toe sneden om hun god te aanbidden. Nog een religieus ritueel terug te vinden onder bepaalde moslims. (Fig.9)

Ten tijde van Nimrod waren er samenkomsten met occulte rituelen in de bossen.

Zo schuilen er steeds demonische machten achter bepaalde symboliek, daarom occult of verborgen. Een boomcultus waaronder onze hedendaagse kerstboom, kransen met vruchtbaarheidssymbolen, welke is doorgedrongen in het blinde christendom. Christenen onder het Romeinse keizerlijke regime plaatsten een kerstboom, werden niet vervolgd, en verloochenden op die wijze Christus!

Jer.17 1 De zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren, 2 als een gedenkteken tegen hen in hun gewijde palen onder elke groene boom en op de hoge heuvels, 3 de bergen in het veld. Uw vermogen, al uw schatten zal Ik ten buit geven zonder prijs, om de zonde in uw gehele gebied,

Paulus over de antichrist.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9-11

Paulus noemt hem de mens der wetteloosheid. Hij zal als Nimrod ook op occulte wijze aan de macht komen.

DE ANTICHRIST ZAL AANBEDEN WORDEN ALS NIMROD.

De apostel Paulus waarschuwde zijn toehoorders ernstig. Zo zijn er ook nog vandaag Bijbelgetrouwe predikers die de mensen waarschuwen. De oecumenische beweging is een werk als dat van Nimrod!

16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine(6-18a) en Ik zal u aannemen, 18 (6-18b) En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.2 Cor.6

Laatste waarschuwing in de eindtijd:

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.Openbar.18

De kerk van Constantijn komt vandaag wereldwijd in de moeilijkheden door de seksschandalen die reeds hun ganse geschiedenis werden verborgen. De oude Romeinse senatoren maakten hun beklag, dat sinds de afschaffing van de prostitutiehuizen in Rome, hun vrouwen werden aangevallen door de ongetrouwde priesters!

https://biblespace.org

WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN !

GOD IS ACTIEF !

UW DENKEN EN UW GEDACHTEN

HERSENCHIP 666 OP KOMST

HERSENCHIP

EEN GESCHENK VOOR U

DE DEPRESSIE

DE DEPRESSIE

 

Depressief

DE OORZAKEN VAN DEPRESSIES

 

√ė  BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

 

2 Cor.1

8  Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten;

 

Hier beschrijft de apostel Paulus zijn ervaringen, waarbij hij bijna het leven verloor.

Zulke toestanden kunnen bij de mens zo’n grote invloed hebben, dat men zijn moed en levenslust verliest.  Ook ongevallen of tegenslagen en de gevolgen daarvan kunnen de mens zwaar drukken. verlies van familieleden enz.

Psalm 42 : 1 -11     

 

√ė  ZIEKTE OF UITPUTTING

 

14 ¶ De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, alsook het kind, en hij zond haar weg; daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba.

15  Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken,

16  en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt, want zij zeide: Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. 17  En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Gen.24

 

Hier vinden wij een voorbeeld van wanhopigheid door lichamelijke en geestelijke uitputting.  Hier ligt een abnormale toestand van het lichaam aan de oorzaak van de depressie.

Hier in dit voorbeeld kwam een uitzonderlijke omstandigheid en uitputting tesamen.

Een samenloop van slechte omstandigheden kunnen snel een depressie veroorzaken.

 

 

√ė  VREES VOOR ANDEREN

1 KON.19

1 ¬∂ Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, 2  zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.

3  Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.4  Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.5  Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet.

  

Angsten kunnen mensen depressief maken. Hier had Elia doodsangst. De koningin eiste zijn leven. Hij wilde sterven, het was genoeg geweest. Na zijn grote overwinning , kwam zijn put om in te zitten. Het volk had het gezien, en nu hij kon prediken tot bekering vluchtte hij.. Maar God kent het volk, en laat dit toe. Maar God liet hem niet alleen.

Hij at niet meer, zeer typisch voor depressieve mensen. God zend zelfs een engel om hem te doen eten. Verplichting tot eten : een remedie van God zelf !

 

 

√ė  FAALANGSTEN

NUM.11

11  en Mozes zeide tot de Here: Waarom hebt Gij uw knecht slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat Gij de last van dit gehele volk op mij legt?

12  Heb ik dit gehele volk ontvangen of heb ik het gebaard, dat Gij tot mij zoudt kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals een voedstervader een zuigeling draagt, naar het land dat Gij aan zijn vaderen onder ede beloofd hebt? 13  Vanwaar zou ik het vlees halen om aan dit gehele volk te geven? want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees te eten! 14  Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar.

 

Hier hebben wij Mozes, een man Gods, deze had faalangsten. Hij zag het niet meer zitten om verder de verantwoordelijkheid te dragen die God hem had gegeven.  De last werd hem te zwaar, hij moest aan anderen verantwoordelijkheid geven; Hij spreekt van “ik alleen”

Wie teveel hooi op zijn vork neemt, is een kandidaat voor depressie.

Iets niet aan kunnen is gevaarlijk. Boven zijn mogelijkheden, vermogen en capaciteiten gaan is zeer gevaarlijk.

 

√ė  ERNSTIGE ZONDE

Matth.27 3  Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt!5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.

 

Judas was het slachtoffer van een zware kortstondige depressie ten gevolge van een ernstige zonde. Hij was bewust geworden van zijn toestand. Hij had zijn vertouwen verloren, als gevolg daarvan ging hij niet naar Jezus om vergeving te vragen.  Wellicht hebben de gedachten hem overweldigd, zodat hij waarschijnlijk niet meer geloofde in vergeving.

Ook wie vandaag in grove zonde is gevallen loopt gevaar de depressie niet meer te overleven.  Zijn geldzucht is fataal geworden, zijn vleselijke gedachten hebben hem vermoord.

√ė  SLECHT INZICHT OVER HET LEVEN

 

Prediker 2

17 ¶ Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles ijdelheid en najagen van wind.

18  Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen, waarmee ik mij had afgetobd onder de zon, daar ik het moet achterlaten voor de mens die na mij zijn zal

19  en wie weet, of hij wijs zal zijn of dwaas, en toch zal hij macht hebben over alles waarvoor ik gezwoegd heb en waarin ik wijs geweest ben onder de zon. Ook dit is ijdelheid.

 

Het begrijpen van de zin van het leven is zeer belangrijk in dit leven.  Wie slechts ziet op dit leven hier onder de zon, is vandaag een kandidaat om zijn levensmoed te verliezen.

Hij kreeg een afkeer van zijn zwoegen. Dit is iets wat ik vandaag overal hoor, mensen  krijgen problemen op het werk, en klagen. Ook mensen die veel geld verdienen krijgen een afkeer van hun werk. Voor wie moet men werken en zwoegen ? Voor zijn nazaten ?  Prediker kent slechts een antwoord hierop : ijdelheid. Wie daarentegen weet heeft van het leven in het hiernamaals vindt nieuwe kracht.

Jer.17 Jeremia 17:8  hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Een christen heeft slechts een doel : Bij God zijn. Hij is een hemelburger geworden. Hij is een nieuwe schepping. Een wereldse gezindheid sterft bij hem af.

 

 

 

 

 

 

√ė  GEEN BESEF OF BEGRIP VAN GODS TEGENWOORDIGHEID

 

Ps 22

1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijze van: De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22-2) Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?

2  Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte.

 

Het zijn niet alleen de woorden die David schreef, maar ook de woorden die Jezus uitsprak toen Hij ons oordeel droeg. Toen Hij onze zonden op zich had genomen kon Hij geen gemeenschap met God meer hebben. Zo kunnen wij begrijpen dat een depressie een vorm van oordeel is.  Indien de ongelovige beseft dat hij door de zonde en door God is verlaten, zou hij sneller tot geloof komen, Gods genade aanvaarden.

 

 

SYMPTOMEN VAN EEN DEPRESSIE

Hoe stelt men vormen van depressiviteit vast ?

 

√ė  WALGEN VAN HET LEVEN, HET LEVEN WILLEN BEEINDIGEN

 

Job 10

1 ¬∂ Mijn ziel heeft een afschuw van het leven, ik wil mijn klacht de vrije loop laten, spreken in de bitterheid mijner ziel. 2  Ik zal tot God zeggen: Veroordeel mij niet; laat mij weten, waarom Gij U tegen mij keert.

Wanneer je mensen zo hoort spreken, met een afschuw van het leven, is dit een slecht teken. Je weet dat er hier een werkelijk gevaar dreigt.  Zulke mensen hebben hulp nodig, maar jammer genoeg, moet men de hulp willen aanvaarden en een zondig leven willen stopzetten !

DIEPE SMART

14  Met breuk op breuk verbreekt Hij mij, Hij snelt op mij af als een krijgsheld.

15  Een rouwgewaad heb ik over mijn huid genaaid, en mijn horen in het stof gestoken;

16  mijn aangezicht is rood van wenen, over mijn oogleden ligt diepe duisternis,

17 ¶ hoewel geen gewelddaad aan mijn handen kleeft, en mijn gebed rein is. JOB.16

 

Het is een duidelijk symptoom dat depressieve mensen wenen.  Hier kunnen wij leren dat tegenslag op tegenslag groot verdriet kan teweegbrengen. Het is niet altijd het gevolg van zonde. Doch deze tekst mag niet altijd worden ingeroepen als excuus.

Mensen die zelf een depressie hebben gehad kunnen anderen wel helpen, indien het christenen zijn.

 

√ė  EENZAAMHEID

14  Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israelieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 1 Kon.19

 

De gedachte er alleen voor te staan in moeilijkheden kan iemand in de put gooien. Elia dacht nog alleen te zijn als profeet. Daarom is er een groot gevaar voor christenen die zichzelf gaan isoleren, een geen gemeenschap meer hebben met andere christenen. Ze lopen zeker risico om depressief te worden.

√ė  VERWARRING

 

1 ¶ Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.

2  Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen.3  En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

4  Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was.

5  En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?

6  Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. JOH 16

 

 

4  Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang; een feestvierende menigte.

5  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Ps.42

 

Een ander groot gevaar bestaat er voor christenen die teleurgesteld  worden in andere christenen .  Er zijn christenen die ook roepen Here,Here maar het niet zijn. Ze kwetsen en verscheuren, ze brengen verwarring. Zulke verwarring kan leiden tot depressies, deze depressies zijn beproevingen die ons geloof kunnen gaan beproeven. Wie eruit komt is sterker als tevoren.

 

√ė  WANHOPIGHEID

Job 17

1  Mijn leven is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mij rest slechts het graf.

 

 

√ė  ESCAPISME ( NEIGINGEN EN POGINGEN OM DE WERKELIJKHEID TE DOEN VERGETEN )

 

1 ¬∂ Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, 2  zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. 3  Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.

 

Met het vluchten komen we niet tot de oplossing, hier vluchtte de profeet, maar zijn gedachten kon hij niet ontvluchten.

Het ontvluchten gebeurt ook vandaag, denk hoe mensen proberen door allerlei middelen hun problemen pogen te ontvluchten, bv door alcohol, drugs, yoga, nooit thuis, het werk, hobby enz.

 

BEHANDELING VAN DEPRESSIES

 

HERNIEUWING DER GEDACHTEN

1 kon.19

10  Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israelieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.

11  Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet.

12  En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte.

 

 

God toont Elia hoe sterk Hij wel is, Hij doet dit door de natuur heen. Hij gaf Elia een nieuwe visie, een nieuw begin.  God wilde dat hij zijn gedachten zou concentreren op God zelf.

Ook Paulus schrijft aan de Romeinen : 6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Hoe krijgt men de gezindheid van de Geest, door te luisteren naar God, lezen in Gods Woord. Dan zien wat de Here doet, en vertrouwen dat Hij u uit de put kan en zal halen.

Het had geen zin voor Elia om terug te zien naar wat voorbij was, namelijk, de omvergehaalde altaren. Gemeenten kunnen er ook uitzien als puinhopen, na scheuringen enz., maar het helpt niet daarbij te blijven ! Vooruitzien is de remedie !

 

 

 

BLIJVEN VERTROUWEN

De profeet Habakuk ook beproefd stond geestelijk sterk, hij had groot vertrouwen op God,en hield zich daaraan vast en schreef :

16 ¬∂ Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt.17  Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,

18  nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.

 

Voor mensen die niet geloven kan depressie een ware ramp zijn, er is een grote kans dat ze nooit helemaal meer uit de put komen, en een nieuw leven kunnen beginnen.

Als de depressie zijn oorzaak niet vindt in het lichaam, is medicatie zinloos.

 

LOFPRIJZEN !

1  Een psalm. Een lied voor de tempelwijding. Van David. (30-2) Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.

2        Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.

 

 

HERBEKIJKEN WAT GOD HEEFT GEDAAN

 

11 ¶ Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds,

12  van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.

13  O God, in heiligheid is uw weg; wie is een God, groot als God?

14  Gij zijt de God, die wonderen werkt, Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen.

Ps77

 

Wat heeft God al niet gedaan in uw leven, uw karakter verandert, zodat anderen dat opmerken.  Getuigen van wat God deed in uw leven.

Wie God kent blijft niet lang in de put, hij grijpt Gods hand vast !

  

2 Cor. 7

6  Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus,

7  en niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost, waarmede hij vertroost werd bij u, want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijdde.

 

God heeft zijn manieren om te troosten. Hij kan iemand zenden, iemand die door de Geest gebruikt word om te troosten, de ene kan dat beter dan de andere. Weet u van uzelf of u wel niet die goede trooster zijt die God wil gebruiken?

 

 

GEBED

 

6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Bron: Biblespace

BIJBELONDERZOEK

Wat is het laatste dat je deed om te spelen of plezier te hebben?

Het belangrijkste in ons kort bestaan op deze rusteloze wereld, is mensen te laten nadenken over het hiernamaals. Maak Jezus tot uw vriend, door in Hem te geloven, en je zult hoop krijgen. Lees de Bijbel en wordt een nieuw mens. Jezus vergeeft alles, ja alles, enkel vergeeft Hij ongeloof niet. Ik heb Hem leren kennen, de mooiste dag in mijn leven!

KERST EEN FEEST?

WAS NIMROD DE EERSTE WERELDLEIDER?

NIMROD

WIE HEEFT GEZONDIGD?

JEZUS EN NICODEMUS

clip_image001
clip_image003

Hoe legde Jezus het evangelie uit?

(Joh.3) Vele christenen hebben soms moeite om het evangelie uit te leggen aan de mensen. Toch is het eenvoudig: Dit zijn de getuigenissen hoe mensen zelf tot geloof in Jezus en inzicht zijn gekomen van de waarheid. Aan de andere kant zijn er mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Ze willen leven en streven naar geluk.

Vele mensen hebben problemen van allerlei aard, gezondheid, depressie, echtscheiding, financieel door jobverlies enz. Verschillende mensen hebben Jezus leren kennen en hebben ontdekt dat Hij de oplossing is voor vele van onze problemen, want onze problemen ontstaan door de zonde en zondig te leven.

Nikodemus gaat naar Jezus, waarom? Wat is zijn probleem?

Echte problemen had Nikodemus niet. Nikodemus zat wel met onbeantwoorde vragen in zijn leven.

Nikodemus was een theoloog uit zijn tijd, en wilde weten wie die ‚ÄúJezus‚ÄĚ was.

De vraag die hem in zijn hart steeds achtervolgde was: Wie gaat naar de hemel en hoe?

Hij had gezien dat Jezus tekenen en wonderen deed, welke je zonder God niet kunt.

Nico dacht, die Jezus zal het zeker wel weten.

Hij ging s nachts? Waarom?

Geloven is iets dat heel gevoelig ligt bij de mensen in het algemeen. Daarom is persoonlijke evangelisatie nog steeds de meest zegenrijke. Nico wilde niet gezien worden door zijn collega‚Äôs, want ze zouden kunnen lachen met hem, want hij was tenslotte de grote leraar van Isra√ęl!

Jezus leert hem wie naar de hemel gaat, welke de voorwaarde is!

(3) De geestelijke wedergeboorte is noodzakelijk bij de mens.

Nikodemus dacht dat hij door te behoren tot het uitverkoren volk, dat hij daarom ook in de hemel zou komen.Vele mensen denken wel dat ze door naar een kerk te gaan, in de hemel zullen komen…helaas!

Jezus leerde hem dat hij wedergeboren moest worden om in te gaan in het koninkrijk van God.

Die gedachte was dat Gods volk behouden was door in te gaan in het beloofde land of koninkrijk.

Isra√ęl ging het beloofde land binnen op de plaats Gilgal aan de Jordaan.

De Jordaan was de rivier waar ook de profeet Johannes doopte op de plaats Gilgal.

De waterdoop is het symbolisch beeld van dood en opstanding. Besprekeling is onbijbels!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

clip_image005Het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte is hetzelfde als ‚ÄúGilgal‚ÄĚ.

In Gilgal werd er het eerste Pascha gehouden door Gods volk.

Wat heel bijzonder is: Het woord Gilgal komt overeen met het woord ‚ÄúGolgotha‚ÄĚ

Wie gelooft in het offer van Jezus en de Bijbel heeft aangenomen, en zijn zonden oprecht beleden, is ingegaan in het koninkrijk van God.

Het woord Gilgal betekent ook voorhuiden, daar werden de Joden besneden na hun woestijnreis.

De besnijdenis is traditioneel het tegenbeeld van gelovig worden. N.T. Besnijden van het hart, het denken!

(5) Geboren worden uit water en geest. Wat is het water en wat is de geest?

Het water is de Bijbel, Gods woorden, de Geest is Gods Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Het moet duidelijk zijn dat iemand die gelooft, overtuigt werd door God, en die geloofszekerheid heeft gekregen. Dus een christen werd niet overtuigd door een mens, maar door God zelf! Hoe?

Ro 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Je kunt het de doop met de Geest noemen.

(6,8) Wie wedergeboren is kan men vergelijken met de werking van de wind!

De wind is onweerstaanbaar.

Een sterke wind of een tornado hou je niet tegen. Hij zoekt om onze wil en denken om te zetten naar Zijn wil. Soms willen wij zoveel, en plannen wij zoveel, maar voor een kind van God is er controle, een macht die hij niet kan weerstaan. De Geest werkt altijd bovennatuurlijk.

1Sa 10:10 Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering. 11 En allen die hem van vroeger kenden, zagen hoe hij met de profeten profeteerde; en men zeide tot elkander: Wat is toch de zoon van Kis overkomen? Is Saul ook onder de profeten? 12 Toen antwoordde iemand daarvandaan: Wie is hun vader? (Daarom is het tot een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten?)

Ook Saul werd gegrepen door de H.Geest en profeteerde! Doch dit was tijdelijk.

De wind is ongeregeld.

De wind kan werken als een storm,maar ook als een briesje. Kalm of krachtig.

Niet van onszelf afhankelijk!

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

De wind is onzichtbaar!

De werking van de H.Geest in de christen zie je niet, maar enkel zie je de uitwerking van de Geest!

De wind kan frisse lucht brengen, maar je ziet hem niet. De Geest laat zich niet door organisaties leiden.

De wind is niet na te speuren.

De ene maal komt hij uit het zuiden, en een dag later komt hij uit het noorden. Dit is hier een punt dat wijst naar onbegrip, niet te begrijpen. Gods wegen zijn onbegrijpelijk.

2Co 2:11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Ro 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Nicodemus diende toe te geven dat hij de werking van de wind niet kon begrijpen; Zo kan ook een onbekeerde theoloog niet weten hoe de werking is van iemand die Gods geest heeft ontvangen.

De Geest is nodig om te kunnen begrijpen wat Jezus zegt over het hemelse. ( vers 12)

In v.14 vergelijkt Jezus zijn offer met de koperen slang die Mozes verhoogde in de woestijn, opdat ze niet zouden sterven van de slangenbeten. Het gif is de zonde, aanwezig in ieder mens, met de dood tot gevolg. Wie geloofde in het beeld van de slang, stierf niet van de slangenbeten, omdat God het zo ingesteld had.Doch voor ons is het genade, maar het gif is er nog!

(18) Wie niet gelooft in het offer van Jezus, IS REEDS VEROORDEELD.

De uitspraak volgt in het laatste oordeel, dit oordeel is slechts voor alle ongelovigen.

Ieder mens die leeft, en Jezus of het woord de Bijbel, verwerpt leeft in een verloren toestand.

De kinderdoop brengt hier geen verandering aan. De kinderdoop is geen wedergeboorte.

JEZUS DE ECHTE WIJNSTOK

  Soms wordt de vraag gesteld: Welk is het ware geloof? Of onder alle christenen, welke zijn de ware christenen? Katholieken, Protestanten, Evangelische, Baptisten, Adventisten,  Pinksteren, m‚Ķ

Bron: JEZUS DE ECHTE WIJNSTOK

WIE WAS NIMROD?

Toen Jezus werd geboren tussen half augustus en half september, terwijl het nog warm weer was, dan lezen wij het volgende : 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Luc.2:14

Wat een belofte voor mensen die Hem, Jezus welgevallig zullen zijn, die in Jezus gaan geloven zoals de Bijbel leert. De welgevalligheid van Henoch is zeer bekend, en Henoch werd opgenomen. Vrede voor mensen die hun vertrouwen op de Bijbel stellen. Het doet denken aan het vrederijk van Christus, waar er vrede zal zijn, waar de wolf in vrede tussen de schapen zal leven! Een wereld zonder oorlog, zonder discriminatie tussen rijk en arm, enz. Een wereld waar geen mensen meer zijn die Jezus en Zijn woord verwerpen! Een wereld zonder mensen als Nimrod!

Wie was Nimrod?

Genesis 10:8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.

Micha 5:6 die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt.

(Fig.1) Nimrod of Mardoek, in het Hebreeuws:. Weerspannige, Rebel oorlogsheld jager dictator, eerste antichrist! God zocht herders, die zorgden voor de dieren, en daaruit kwam koning en profeet David. Nimrod was een doder van dier en mens. Geboren in 3275 v. Chr, en 95 jaar na de zondvloed. Kleinkind van Noach. Opstandig tegen de God van Noach, Nimrod werd zonaanbidder. En tergde opzettelijk God op die wijze. Zijn symbool: een gevleugelde zonnekruis( Fig.2)

Zo ontwierp Nimrod ook de dierenriem voor de Astrologie. Astrologie welke God verbood. Mensenoffers werden gebracht bij de Babelse rituelen van Nimrod. Wie deze leer niet aanvaarde werd terechtgesteld.

Het plan van God: Verspreiding ( Fig.3)

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,Hand.17

Het is duidelijk Gods plan geweest dat de volkeren zich zouden verspreiden over de ganse wereld. God had plannen voorzien met landgrenzen voor de volken. God wilde na de zondvloed blijkbaar een nieuw begin maken met de mensheid. Doch na het oordeel van de zondvloed liet de mens zich opnieuw misleiden door de occulte werking van de satan. De satan wil de vernietiging van deze wereld, en de mens, en aan de andere kant wil hij aanbeden worden door de mensen. Satan zag in Nimrod, iemand die de God van Noach verwierp, en kon hem gebruiken. Iemand die niet wilde geloven dat de zondvloed een oordeel van Gods was, zo zijn er vandaag vele mensen van deze overtuiging. Wie de TV beelden van 2010 over het nieuwsoverzicht heeft gezien, zag vele natuurrampen. Toch zijn er weinigen die terugkeren naar de God, de schepper van hemel en aarde, en die macht heeft over de natuur.

Zo laten vandaag vele mensen zich misleiden door de superleugen van de evolutietheorie.

Het plan van Nimrod: Globalisatie

2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden.3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien,6 en de HERE zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad.Gen.11

Vandaag is de oude geest van Nimrod zeer actueel, hard werkzaam, achter de schermen, inspireert satan nu de blinde staatsleiders, waaruit de antichrist zal komen. Centralisatie en globalisatie van godsdiensten afgoderij, politiek, en de wereldeconomie. Allen die hieraan medewerken zijn de hedendaagse antichristen, ze werken onbewust door een occulte misleiding mede aan een goddeloos plan, een grote wereldkerk met gigantische samenkomsten. (Zie studies 666 en psalm 91)

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen (mensen als Nimrod) opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Waarin bestond die weerspannigheid van Nimrod?

23 Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.1 Sam. 15

Ieder die het woord van God verwerpt, kan geen kind van God worden. (Joh.3:18)

Nimrod was zonaanbidder geworden, wat God streng had verboden. Zijn moeder Semiramis, later zijn vrouw, en hun zoon Tammuz werden afgodendienaars. De T van Tammuz werd later het eerste kruis, waaraan mensen werden geofferd aan de satan. Tammuz aanzien en later aanbeden als zonnegod.

Met deze offers werd aangeleerd dat de zonnegod boven alle goden stond. Dat was de ene ware godsdienst! Iedereen diende te buigen voor Nimrod. Zoals later iedereen diende te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Nimrod nam zijn moeder tot vrouw, een man van de echte wetteloosheid, gaf daarmede het volk een slecht voorbeeld. De zonneaanbidding werd door de Romeinen overgenomen.

Bij het sterven van Jezus maakte God speciaal een zonsverduistering, om aan te tonen dat Hij boven al hun afgoden stond. Het kruis stond in het teken van de zonaanbidding en offers. Het graf van Jezus werd verzegeld met het zegel van de zon. Werd verbroken zonder mensen, en voor zonsopgang! Ook de Romeinse soldaten geloofden in de zonnegod, die ze de zondag als plicht dienden te aanbidden! Keizer Constantijn, stichter van het Katholicisme, was een zonaanbidder, hij werd een schijnchristen en sloot vele overeenkomsten tussen zijn afgoden en andere Bijbelse figuren. Zo ontstond er de Romeinse staatsgodsdienst, de Katholieke kerk.

Zonneaanbidding is door God aanzien als zware afgoderij.

16 dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; 17 een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; 18 een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is; 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;Deut.4

Miljoenen mensen werden en worden misleid, ze gaan ten gronde door gebrek aan Bijbelkennis. Ze zijn in de macht van kerkelijke tradities, buigen voor de zon. Ze weten niet meer wat God werkelijk wil. Ze zien niet de gevaren van onheil in Halloween, Valentijnsdag, 25 december, verjaardag van Tamuz, Marduk, Mithras, als zonnegod enz. welke voorkomen uit de zonneaanbidding. De zogenaamde plaats van Christus geboorte gesymboliseerd door het teken van een stralende zon.

NIMROD EN DE KOMENDE ANTICHRIST

Nimrod, was een occulte afgodendienaar, met de bedoeling om mensen te vangen, en in opstand te brengen tegen de God van Noach; Rashi, Joods taalkundige, laat weten dat Nimrod een zeer begaafd spreker was, die velen de raad gaf zich te verzetten, tegen die oordelende God van Noach, en verder de zon, maan en sterren, te aanbidden ook na de spraakverwarring van Babel. Zo werd onder verschillende vormen de zon aanbeden over de ganse aarde, onder verschillende godsdiensten en culturen; Zo is er sprake van de dochters van Babel. Waaronder duidelijk het naamchristendom met occulte of verborgen zonneaanbidding. Velen zoeken en speuren om te weten, wie dit staatshoofd zal zijn. Hij zal het spiegelbeeld zijn van Nimrod, de eerste wereldleider op aarde.

Dani√ęl 7:8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

De antichrist zal dezelfde sterke overtuigingskracht hebben als Nimrod. Matthe√ľs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Asherim: hekserij. Afgoden: Ashera en haar gemaal Baal. Artemis,Ishtar, verschillende namen na de spraakverwarring, welke ook invloed had op de namen van de afgoden. Bedenk de Baal- Ashera priesters met Elia, die zich tot bloedens toe sneden om hun god te aanbidden. Nog een religieus ritueel terug te vinden onder bepaalde moslims. (Fig.9)

Ten tijde van Nimrod waren er samenkomsten met occulte rituelen in de bossen.

Zo schuilen er steeds demonische machten achter bepaalde symboliek, daarom occult of verborgen. Een boomcultus waaronder onze hedendaagse kerstboom, kransen met vruchtbaarheidssymbolen, welke is doorgedrongen in het blinde christendom. Christenen onder het Romeinse keizerlijke regime plaatsten een kerstboom, werden niet vervolgd, en verloochenden op die wijze Christus!

Jer.17 1 De zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren, 2 als een gedenkteken tegen hen in hun gewijde palen onder elke groene boom en op de hoge heuvels, 3 de bergen in het veld. Uw vermogen, al uw schatten zal Ik ten buit geven zonder prijs, om de zonde in uw gehele gebied,

Paulus over de antichrist.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9-11

Paulus noemt hem de mens der wetteloosheid. Hij zal als Nimrod ook op occulte wijze aan de macht komen.

DE ANTICHRIST ZAL AANBEDEN WORDEN ALS NIMROD.

De apostel Paulus waarschuwde zijn toehoorders ernstig. Zo zijn er ook nog vandaag Bijbelgetrouwe predikers die de mensen waarschuwen. De oecumenische beweging is een werk als dat van Nimrod!

16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine(6-18a) en Ik zal u aannemen, 18 (6-18b) En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.2 Cor.6

Laatste waarschuwing in de eindtijd:

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.Openbar.18

De kerk van Constantijn komt vandaag wereldwijd in de moeilijkheden door de seksschandalen die reeds hun ganse geschiedenis werden verborgen. De oude Romeinse senatoren maakten hun beklag, dat sinds de afschaffing van de prostitutiehuizen in Rome, hun vrouwen werden aangevallen door de ongetrouwde priesters!

https://biblespace.org

GOD EN UW KERSTBOOM

VRUCHTBAARHEIDSBOOM

VERTROUWEN OP GOD ONDANKS TEGENSPOED

HET WAS TOCH WAAR !

BIJBELSTUDIE JESAJA DEEL 19

POETIN – GOG ZET EEN NIEUWE STAP

DE KOMENDE OORLOG VAN RUSLAND

GOG UIT MAGOG

De VS en hun Europese NAVO-bondgenoten lokken in Oekra√Įne een wereldoorlog uit tegen de kernmacht Rusland ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

Het Westen bleef Rusland als een partner gedogen zolang het Westen kon beschikken over de Russische markt en zijn grondstoffen, en zolang Rusland van zijn geopolitieke belangen zou afzien. Dit lukte zolang het rampzalige beleid van president Boris Jeltsin Rusland zwak zou houden. In zijn gehaastheid had hij het land van een geleide economie in [‚Ķ]

De VS en hun Europese NAVO-bondgenoten lokken in Oekra√Įne een wereldoorlog uit tegen de kernmacht Rusland ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

PRETERISME EEN VALSE LEER

DE LEUGEN VAN DE BIECHT

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

HEDENDAAGSE LEUGENS VAN DE DUIVEL

DANKBAARHEID

De melaatse

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar……..2 Tim.3

Wanneer wij even kijken in het hedendaags leven, dan kunnen wij vaststellen dat opnieuw de Bijbel groot gelijk heeft. De Bijbel profeteert dat in de eindtijd ‚Äúondankbaarheid‚ÄĚ een hoogtepunt zal treffen, net zoals wij zien dat records in het klimaat werden en worden vastgesteld.

Vele ongelovigen zullen nu opmerken dat dit altijd zo is geweest. Inderdaad ondankbaarheid is niet nieuws onder de zon, maar ongelovigen zijn profetisch blind. Doch vandaag stijgt die grote ondankbaarheid naar een toppunt, zoals God het liet opschrijven! God liegt niet!

Wij nemen echter de tijden, toen Jezus, de zoon van God op aarde wandelde en de mensen licht bracht in hun onwetendheid, en wilde aantonen dat Hij God was in de ogen van mensen!

12 En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons 14 En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, 16 en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. 17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen?18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Luk.17

clip_image005In die tijd was melaatsheid een ongeneeslijke ziekte, net als de kanker vandaag. Iedereen welke slachtoffer is geworden van deze ziekte, wil graag genezen worden, en doet alles wat hij kan om genezing te vinden.

Zo riepen hier van op afstand tien melaatsen tot Jezus om verlost te worden van hun ziekte. Jezus was op weg door Samaria naar Galilea en kwam een dorp binnen!

Zo zijn er vandaag duizenden mensen welke bidden om complete of wonderlijke genezing tot Jezus. Jezus luistert wanneer mensen op Hem gaan roepen, ook vandaag!

Hier stellen wij vast dat deze tien zieken in zijn Woord geloofden, en Hem allemaal gehoorzaamden. Ze gelijken sterk op de tien maagden, die gingen ook op weg. Jezus gaf hen de zekerheid of garantie, dat ze in die tijd van opgaan naar de priesters al genezen zouden zijn, doch ze dienden wel op Hem te vertrouwen.

Het tonen aan de priesters, was toen om te bevestigen dat ze werkelijk werden genezen. Na wettig onderzoek konden zij terug in de maatschappij worden opgenomen. Ze hadden al in geen jaren nog hun familie kunnen zien, wat een blijdschap en gejubel bij de thuiskomst. Wanneer Jezus geneest, is lichamelijke genezing compleet, en mag de wetenschap onderzoek doen.

Die melaatsen zijn een beeld van zondaars, zoals ieder mens in die staat is geboren. Wie Hem gaat aanroepen, en de levensweg gaat bewandelen welke Hij aantoont, zal wonderen ervaren. Wij menen dat Jezus voor hen een bevestiging wilde van hun reiniging, genezing!

Ze werden in korte tijd genezen, maar dienden stappen te zetten in geloof, bij het opgaan naar de priesters. Deze priesters functioneerden toen als artsen. En bij wie was er dan voldoende echt geloof in Jezus?

17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden?

Waar zijn de negen anderen?

18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling?

Slechts één keerde terug, een Samaritaan, om te danken, negen waren zeer ondankbaar. Samaritanen en Joden stonden met verschillende gedachten aangaande hun geloof, en over de Bijbelboeken welke wel of niet werden gebruikt. Het lijkt er op, zoals christenen onder elkaar, elk met hun eigen denominatie of geloofsbelijdenis.

De andere negen melaatsen werden genezen, maar kwamen niet terug om de Heer te danken. Hun lichamelijk probleem was opgelost en Jezus al vlug vergeten, terug de wereld in, bij familie en oude vrienden!

Hier leren wij dat een wonderlijke genezing geen garantie is voor eeuwig behoud! Ze gelijken op christenen waarbij enkel lichamelijke genezing van belang is. Ze vinden de weg tot Jezus niet voor hun behoudenis!

Belangrijk was de opmerking welke Jezus maakte bij de Samaritaan!

Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden!

Melaatsheid staat in de Bijbel als symbool voor de zonde. De genezing had plaatsgevonden. De dankbare Samaritaan geloofde wel in de almacht van Jezus, en werd genezen. Hij herkende het teken! Het heil is uit de Joden! Hij keerde terug naar Jezus, met grote dankbaarheid. En getuigde tegen iedereen van zijn wonderlijke genezing. Hij kon opnieuw gaan werken, wat een zegen!

Christenen welke met zekerheid weten dat ze door God werden gerechtvaardigd en vergeven, getuigen daarvan uit grote dankbaarheid, lichamelijk genezen of niet!

De dankbaarheid van de Samaritaan kwam uit zijn hart, was geen schijn, en zo leefde hij verder uit dankbaarheid tot Jezus.

Zo is het ook met iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in Jezus, en van zijn zondig denken werd genezen, hij blijft de rest van zijn leven God danken! Zijn dankbaarheid leeft verder dag aan dag.

Over de ondankbare negen Joden, welke enkel genezen wilden worden, horen wij verder niets meer….Ondankbaarheid aan God brengt onwetendheid en dwaasheid in het denken van de mens! (Rom.1:21) Zo zijn er christenen, welke wonderen in hun leven hebben ervaren, maar toch zijn afgevallen….Je hoort er niets meer van zoals deze negen! Zo dicht bij Jezus geweest en toch verloren!

Dankbaarheid aan Jezus Christus is bij iedere christen zichtbaar!

16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Cor.10

clip_image007Een christen betoont zijn dankbaarheid, bij deelname aan het heilig avondmaal. Hier betoont een Bijbelgetrouw christen zijn dankbaarheid voor wat Jezus voor hem heeft gedaan op Golgotha. Paulus leerde ook de Corinthiers daarvoor dankbaar te zijn. Ook Paulus zelf dankt God voor zijn bediening, zijn apostelschap, welke hij ontving, ondanks gevangenschap, marteling en tenslotte onthoofding! Wat je ook mag doen in de gemeente, het is dankzij de Here, die gedankt mag worden voor die genade.

12 Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, 13 hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. 1.Tim.1

Een christen dankt voor zijn verhoorde gebeden, ook Jezus dankte!

40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij,indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! Joh.11

Ook hier geeft Jezus het goede voorbeeld, om te danken voor wat iemand heeft verkregen. Wij kunnen blijdschap ontvangen bij gebeden welke werden verhoord. Doch danken kan vlug worden vergeten, vergeten van danken is ondankbaarheid!

Een bekeringsgebed kan worden verhoord, en hoe dieper de zondaar was weggezonken in deze wereld, hoe dankbaarder hij is, wanneer hij weet dat God hem alles heeft vergeven door Christus!

clip_image009Bidden en danken, gaan hand in hand!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Wij mogen de beloften die God ons doet, opeisen. ‚Äúpetition‚ÄĚ. Wij mogen God op Zijn woord nemen, en door geloof Hem al danken. Wij mogen elk probleem bij Hem voorleggen, en uitzien. Het lijkt precies de omgekeerde wereld. Vragen en al danken voor wat God zal doen, inderdaad dat gaat ons petje te boven!

https://biblespace.org

DE AGAPE LIEFDE

ALS JEZUS KOMT…

RONNY GAYTANT

GOD EN DE BERGEN

VOOR OF TEGEN JEZUS?

RONNY GAYTANT Evangelist

666 IN AANTOCHT !

VERKLARING JESAJA DEEL 18

EDELSTENEN ONTDEKT VIA DE BIJBEL

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS

THE POWER OF JESUS

I AM COMING SOON!

ZIE IK KOM SPOEDIG!

ZET STAPPEN IN GELOOF ALS PETRUS!

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

via DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

jezus op het water

CHRISTENEN EN HET VACCINEREN

HET KOMENDE MERKTEKEN 666

EEN VLOEK

TEKENEN VAN JEZUS WEDERKOMST

VERKLARING KLAAGLIEDEREN EN TROOST

EEN TROOSTENDE PSALM

TROOST BIJ JEZUS CHRISTUS

Wie zoekt troost?

RONNY GAYTANT- BIBLESPACE -EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Vandaag hebben vele mensen iemand een fan, waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een ander een super overwinning, de overwinning van Jezus op de dood! Christenen zijn geen ‚Äúfan‚ÄĚatiekers die een fan hebben, maar zijn overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand…

View original post 1.021 woorden meer

WEDERKOMST EN BRUILOFT

De ‚Äúcorona-pandemie‚ÄĚ is opzettelijk gecre√ęerd door de financi√ęle elites en wereldleiders, zodat zij de fascistische ‚ÄúGreat Reset‚ÄĚ versneld kunnen uitvoeren ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

De corona-crisis is een fake ‚Äúplandemie‚ÄĚ, gecre√ęerd door de globalistische elite, gesteund door WEF corrupte overheden en de criminele MSM, om de mensheid hun fascistische NWO in te rommelen. Al jaren geleden wist men in Brussel (de top van Europese Unie bestaat voornamelijk uit hooggeplaatste vrijmetselaars) precies wat ons nu met Covid-19 overkomst. In 2012 [‚Ķ]

De ‚Äúcorona-pandemie‚ÄĚ is opzettelijk gecre√ęerd door de financi√ęle elites en wereldleiders, zodat zij de fascistische ‚ÄúGreat Reset‚ÄĚ versneld kunnen uitvoeren ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

 

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,Marc.4

Een geheim blijft meestal onder enkele personen, of ieder kan een persoonlijk, geheim bewaren. De discipelen van Jezus begrepen bepaalde geheimen van God, omdat zij dit kregen, maar anderen werd het gegeven in gelijkenissen om na te denken.

De gelijkenis van de zaaier toont aan welke mensen de woorden van Jezus zouden geloven en welke mensen niet. Het is een geheim, hoe mensen Jezus persoonlijk leren kennen, omdat het werk is van God die de mens benadert. Zonder geloof kan niemand het geheim van de Bijbel begrijpen! De theoloog die niet wil geloven dat Jezus over het water liep, zou zich beter nuttig maken als timmerman en zwijgen!

Het geheim van de opstanding.

Toen Jezus op aarde was, en predikte, kwam er veel publiek om te luisteren, velen hadden interesse, en velen kwamen voor de sensatie en het zien van tekenen en wonderen, anderen enkel om genezen te worden, enz. Maar wie geloofde in de opstanding van doden?

Op een bepaald moment wilde Jezus zijn discipelen een geheimenis bekend maken, toch nam hij slechts enkele discipelen met Hem mede.

2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.4 En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.Marcus.9

Had Jezus enkel over een geheimenis gesproken, dan was er een mogelijkheid, dat zijn discipelen zoiets bijzonders nooit zouden kunnen geloven. Zoals vandaag weinig mensen geloven wat in de Bijbel staat. Zoals vele mensen uit onwetendheid spreken: niemand is ooit uit de dood teruggekeerd! Zo spreken alle verloren en misleide zielen die niet zijn wedergeboren uit water en Geest.

Doch hier openbaarde Jezus een geheimenis:

Hij veranderde ter plaatse van natuur voor hun ogen en sprak met mensen die ook hadden geloofd wat God sprak, zoals Mozes,en Elia, en later vele anderen. Daar bevestigde God dat Jezus zijn zoon was! Deze discipelen wisten vanaf dat ogenblik dat Jezus bovennatuurlijk was, en de mensen die geloven wat God duidelijk maakt, zullen ook een onsterfelijk lichaam krijgen.

Matthe√ľs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wat een geheimenis, dat er mensen zullen zijn, die hun overleden geliefden, en vrienden, die volgens de Bijbel, in Christus geloofden, zullen terugzien, wat een onbeschrijfelijke vreugde zal dat zijn, het lijkt sprookjestaal, en toch zal het zo zijn. Vervolgde en vermoorde christenen zullen allen elkander terugzien, en hun moordenaars kennen een tweede dood!

Jezus stond lichamelijk op uit de dood.

6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.Marc.16

Een deel van het Joodse volk was die gekruiste Jezus al vergeten, kruisigingen waren er al meer bij de Romeinse barbaren. De nieuwsberichten waren al zo ongeloofwaardig als vandaag, de leugen dat men het lichaam van Jezus had gestolen, zal wel voorpaginanieuws zijn geworden. Toch is er het bewijs vandaag, dat Jezus leeft, en ook vandaag nog mensen veranderd, aanraakt en geheimen laat verkondigen!

Een verzwegen geheimenis, die je ook niet hoort op de radio of ziet op TV ziet!

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.Col.4

Indien het geheimenis van Christus niet waar zou zijn, of niet heel belangrijk, wie zou dan daarvoor in de gevangenis willen zitten, of zijn leven op het spel zetten?

In de eerstkomende jaren komt er een

Bijbels geheimenis aan het licht!

clip_image00651 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.1 Cor.15

De plotse opname van de kleine gemeente van Christus Jezus in de lucht! Dit zal zijn als een dief in de nacht……….voor de ongelovigen!

Er staan dus uitzonderlijke gebeurtenissen voor de deur, waarbij de goddeloze wereld verstomd en verbijsterd zal staan, vol onbegrip. Wat men niet wilde geloven, zoals de zondvloed, maar kwam er toch. Zo is het ook vandaag. Velen geloven niet dat er een geheime opstanding voor de deur staat, van gestorven mensen, die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven.

Niet iedereen zal sterven, wanneer dit geheimenis zich voltrekt. Zij die nog in leven zijn, zullen plots een verheerlijkt lichaam krijgen, net zoals Jezus, die zo’n lichaam toonde aan zijn leerlingen! Wat een zalige gebeurtenis zal dat zijn, bijzonder voor hen met gezondheidsproblemen!

Wakkere christenen stellen zich de vraag hierover:

Wanneer zal dit gebeuren?

Slapende en misleide christenen stellen zich die vraag niet.

Wij dienen rekening te houden dat God, Zijn volk, Isra√ęl, een tijd lang ter zijde heeft gezet. Vandaag leven wij in een tijd, waarbij wij vaststellen dat God de draad met Zijn volk opnieuw aan het opnemen is, en dit sinds het ontstaan van Isra√ęl in 1948. Ook zien wij dat het M.O. een kruitvat is geworden, en wellicht Isra√ęl in het nauw zal komen, en de tijd van de zevenjarige ‚Äúbenauwdheid van Jacob‚ÄĚ begint, ook de laatste wereldoorlog, die Jezus zal be√ęindigen, anders was er geen leven meer op aarde!

Wie ontkomt aan ’s werelds meest rampzalige tijd ooit?

Mensen die enkel geloofden in Jezus, en niet in ongeloofwaardige staatsgodsdiensten, en geen afgoden dienden.

Mensen die enkel geloofden wat de Bijbel leert, en zich daar naar richten.

Mensen die vergeving vroegen en kregen, door geloof in het offer van Christus en wedergeboren werden.

Mensen die hopen, en verlost zijn van de ‚Äúkomende toorn‚ÄĚ van God!

1Th 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

<

p align=”center”>Wie oren heeft, die hore!

clip_image008

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN- RONNY GAYTANT OP YOU TUBE