Categorie archief: BOODSCHAP LEZINGEN PREKEN

THEMA lezingen Bijbelstudie VIDEO

I AM COMING SOON!

ZET STAPPEN IN GELOOF ALS PETRUS!

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

via DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

jezus op het water

CHRISTENEN EN HET VACCINEREN

EEN VLOEK

TEKENEN VAN JEZUS WEDERKOMST

TROOST BIJ JEZUS CHRISTUS

Wie zoekt troost?

BIBLESPACE - DE BIJBEL -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Vandaag hebben vele mensen iemand een fan, waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een ander een super overwinning, de overwinning van Jezus op de dood! Christenen zijn geen ‚Äúfan‚ÄĚatiekers die een fan hebben, maar zijn overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand…

View original post 1.021 woorden meer

WEDERKOMST EN BRUILOFT

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

 

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,Marc.4

Een geheim blijft meestal onder enkele personen, of ieder kan een persoonlijk, geheim bewaren. De discipelen van Jezus begrepen bepaalde geheimen van God, omdat zij dit kregen, maar anderen werd het gegeven in gelijkenissen om na te denken.

De gelijkenis van de zaaier toont aan welke mensen de woorden van Jezus zouden geloven en welke mensen niet. Het is een geheim, hoe mensen Jezus persoonlijk leren kennen, omdat het werk is van God die de mens benadert. Zonder geloof kan niemand het geheim van de Bijbel begrijpen! De theoloog die niet wil geloven dat Jezus over het water liep, zou zich beter nuttig maken als timmerman en zwijgen!

Het geheim van de opstanding.

Toen Jezus op aarde was, en predikte, kwam er veel publiek om te luisteren, velen hadden interesse, en velen kwamen voor de sensatie en het zien van tekenen en wonderen, anderen enkel om genezen te worden, enz. Maar wie geloofde in de opstanding van doden?

Op een bepaald moment wilde Jezus zijn discipelen een geheimenis bekend maken, toch nam hij slechts enkele discipelen met Hem mede.

2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.4 En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.Marcus.9

Had Jezus enkel over een geheimenis gesproken, dan was er een mogelijkheid, dat zijn discipelen zoiets bijzonders nooit zouden kunnen geloven. Zoals vandaag weinig mensen geloven wat in de Bijbel staat. Zoals vele mensen uit onwetendheid spreken: niemand is ooit uit de dood teruggekeerd! Zo spreken alle verloren en misleide zielen die niet zijn wedergeboren uit water en Geest.

Doch hier openbaarde Jezus een geheimenis:

Hij veranderde ter plaatse van natuur voor hun ogen en sprak met mensen die ook hadden geloofd wat God sprak, zoals Mozes,en Elia, en later vele anderen. Daar bevestigde God dat Jezus zijn zoon was! Deze discipelen wisten vanaf dat ogenblik dat Jezus bovennatuurlijk was, en de mensen die geloven wat God duidelijk maakt, zullen ook een onsterfelijk lichaam krijgen.

Matthe√ľs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wat een geheimenis, dat er mensen zullen zijn, die hun overleden geliefden, en vrienden, die volgens de Bijbel, in Christus geloofden, zullen terugzien, wat een onbeschrijfelijke vreugde zal dat zijn, het lijkt sprookjestaal, en toch zal het zo zijn. Vervolgde en vermoorde christenen zullen allen elkander terugzien, en hun moordenaars kennen een tweede dood!

Jezus stond lichamelijk op uit de dood.

6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.Marc.16

Een deel van het Joodse volk was die gekruiste Jezus al vergeten, kruisigingen waren er al meer bij de Romeinse barbaren. De nieuwsberichten waren al zo ongeloofwaardig als vandaag, de leugen dat men het lichaam van Jezus had gestolen, zal wel voorpaginanieuws zijn geworden. Toch is er het bewijs vandaag, dat Jezus leeft, en ook vandaag nog mensen veranderd, aanraakt en geheimen laat verkondigen!

Een verzwegen geheimenis, die je ook niet hoort op de radio of ziet op TV ziet!

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.Col.4

Indien het geheimenis van Christus niet waar zou zijn, of niet heel belangrijk, wie zou dan daarvoor in de gevangenis willen zitten, of zijn leven op het spel zetten?

In de eerstkomende jaren komt er een

Bijbels geheimenis aan het licht!

clip_image00651 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.1 Cor.15

De plotse opname van de kleine gemeente van Christus Jezus in de lucht! Dit zal zijn als een dief in de nacht……….voor de ongelovigen!

Er staan dus uitzonderlijke gebeurtenissen voor de deur, waarbij de goddeloze wereld verstomd en verbijsterd zal staan, vol onbegrip. Wat men niet wilde geloven, zoals de zondvloed, maar kwam er toch. Zo is het ook vandaag. Velen geloven niet dat er een geheime opstanding voor de deur staat, van gestorven mensen, die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven.

Niet iedereen zal sterven, wanneer dit geheimenis zich voltrekt. Zij die nog in leven zijn, zullen plots een verheerlijkt lichaam krijgen, net zoals Jezus, die zo’n lichaam toonde aan zijn leerlingen! Wat een zalige gebeurtenis zal dat zijn, bijzonder voor hen met gezondheidsproblemen!

Wakkere christenen stellen zich de vraag hierover:

Wanneer zal dit gebeuren?

Slapende en misleide christenen stellen zich die vraag niet.

Wij dienen rekening te houden dat God, Zijn volk, Isra√ęl, een tijd lang ter zijde heeft gezet. Vandaag leven wij in een tijd, waarbij wij vaststellen dat God de draad met Zijn volk opnieuw aan het opnemen is, en dit sinds het ontstaan van Isra√ęl in 1948. Ook zien wij dat het M.O. een kruitvat is geworden, en wellicht Isra√ęl in het nauw zal komen, en de tijd van de zevenjarige ‚Äúbenauwdheid van Jacob‚ÄĚ begint, ook de laatste wereldoorlog, die Jezus zal be√ęindigen, anders was er geen leven meer op aarde!

Wie ontkomt aan ’s werelds meest rampzalige tijd ooit?

Mensen die enkel geloofden in Jezus, en niet in ongeloofwaardige staatsgodsdiensten, en geen afgoden dienden.

Mensen die enkel geloofden wat de Bijbel leert, en zich daar naar richten.

Mensen die vergeving vroegen en kregen, door geloof in het offer van Christus en wedergeboren werden.

Mensen die hopen, en verlost zijn van de ‚Äúkomende toorn‚ÄĚ van God!

1Th 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

<

p align=”center”>Wie oren heeft, die hore!

clip_image008

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

PALMZONDAG EN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

WEDERKOMST EN BRUILOFT

BIJBELS ADVIES VOOR UW PROBLEMEN

DE WONDERBARE RAADSMAN

NOACH EN 2022

WONDEREN OF KAARSJES BRANDEN

EEN OLIEKRUIKJE

deed wonderen!

clip_image003 

 

1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. 2  En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 3  Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn. 4  Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten.

5                 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door.

6                 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen.

7                 Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 2 Kon.4

 

Het is een pijnlijke zaak wanneer men een moeder haar kinderen wil afnemen. Deze wereld kan meedogenloos zijn als het gaat door schuldeisers. Hier vinden wij een weduwe in nood, haarkinderen zorgden voor haar levensbestaan, en men wil ze opeisen! Mensen kunnen beproefd worden op allerlei wijzen. Ook vandaag kunnen mensen in moeilijke situaties terechtkomen. Bijzonder in onze dagen is er een geestelijke hongersnood. Maar men wil geen geestelijk voedsel. Ons land bewijst dit fenomeen met vele zelfmoorden!

 

Een menselijk probleem.

 

Deze weduwe had een man gehad die in dienst stond van God, de profeet Obadja! Deze vrouw ziet het niet meer zitten na het overlijden van haar man. Ze kreeg het heel moeilijk. Maar ze heeft hoop, en ze kenteen weg. Ze is een gelovige weduwe, en zoekt hulp.

 

 

 

Wie kan haar helpen? Vanwaar zal mijn hulp komen?

 

Je kunt vlug zien wanneer een mens in de problemen zit, waar men zijn hulp zoekt, op wie of wat men zijn vertrouwen stelt. Dan kan men zien hoe diep het geloof is geworteld en gegroeid. Geloof wordt levenslang beproefd!

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

 

Een bijbelgetrouwe gelovige zoekt zijn hulp eerst bij God, als hij dagelijks ook bezig is met Hem. Een kind roept ook  spontaan naar zijn moeder of vader voor hulp. Je moet het hem niet leren! Zo is het ook met een kind van God!

 

Psalmen 94:17  Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben.

Psalmen 34:4  Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 

 

Wanneer iemand vervuld is met de Geest, dat wil zeggen dat hij dagelijks heeft gedronken uit de Bijbel, het levende water. Hij heeft geluisterd naar God, zijn Vader. Hij zoekt om in alles rekening te houden met God. Hij heeft geestelijke gesprekken met andere gelovigen. Vroeger was dat dagelijks bij de eerste christenen, ze woonden en werkten in dezelfde omgeving. Ze gingen naar de gemeente waar ze woonden.

 

Waar gaat de weduwe naartoe?

Ze gaat hulp zoeken bij Elisa, een man Gods. Elisa betekent: ‚ÄúGod heeft geholpen‚ÄĚ Ze is aan het juiste adres. Ze stelt haar vertrouwen niet op wereldse rijke  mensen voor hulp. Ze vertrouwt dat God haar zal helpen, dat is haar enige hoop! 

Jeremia 17:5  Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

 

Wat kan ik voor u doen?

Deze man weerspiegelt de liefde van God door zijn bereidheid om haar te helpen. Wij kunnen voor onszelf de vraag stellen, in hoeverre zijn wij nog bereid iemand te helpen in geestelijke of andere nood? 

God zag ook het machteloze en medelijdend hart van deze profeet. Ook hij was afhankelijk van God!

 

Elisa kon de schuld niet betalen!

Je kunt wel bereid zijn, maar je moet de mogelijkheden hebben. 

Doch God kent ook deze dingen. Wie wel kan helpen in zulke nood en het niet doet, het is tot zonde. Twee gelovige mensen buigen hier hun hoofd over dit probleem. Alle mensen zijn in zulk een situatie, want hun zondeschuld, kunnen zij zelf niet aflossen. God zelf heeft betaald met het bloed van Jezus! 

 

 

Elisa bedenkt biddend dit probleem.

 

Deze profeet stelt zijn vertrouwen op God, en is dan ook verwachtend dat God hem niet in de steek zal laten. Hij weet dat God hen kan helpen, en voor God niets onmogelijk is. Wat is hij hier een voorbeeld voor ons christenen vandaag!

Het doet denken aan de woorden van Jezus:

Markus 10:27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Wij leren hierbij dat het voor een christen duidelijk is, dat hij altijd Iemand heeft waarop hij kan rekenen. Wanneer wij zwak zijn en afhankelijk van Hem dan zijn we sterk. 

2 Corinthi√ęrs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Er komt bij hem, na hun bidden een gedachte op geboren uit Gods Geest! 

 

Wat hebt gij in huis?

 

Een klein kruikje olie. Elisa weet dat God grote dingen kan doen met iets kleins. Mozes gebruikte zijn staf, Simson een ezelskaak, David nam vijf gladde stenen, voor het grote probleem, Goliath. 

Jezus sprak van het mostaardzaadje, het kleinste.

 

Matthe√ľs 13:32  Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

 

Olie is een beeld van de H. Geest.

Het kleine kruikje werd de oplossing! Olie was een product dat iedereen had, het werd veelvuldig gebruikt.

De profeet vraagt aan haar om stappen in het geloof te zetten. Ze diende kruiken te gaan halen bij buren en vrienden!

Ze zal wellicht niet hebben geweten wat er nu zou gebeuren. Wanneer wij iets van God mogen verwachten kan Hij ons leiden in voor ons onmogelijke, onwaarschijnlijke en moeilijk te begrijpen situaties!

 

Denk aan Naaman bij zijn genezing. Denk aan Mozes voor de zee! Denk aan Jezus voor het graf van Lazarus! enz. De weduwe zet deze stappen. Het zijn stappen die haar tot een grote zegen zullen brengen. Ze zoeken grote lege kruiken. Deze kruiken kunnen ook een beeld zijn van ongelovigen. Olie was kostelijk!

De weduwe gehoorzaamt aan de profeet welke de woorden van God tot haar overgebracht. Ze kon ook hebben gelachen, of haar eigen gedacht hebben gedaan! Wij zien dat gehoor geven aan het woord van God tot grote zegen kan leiden in moeilijke omstandigheden. De vaten werd allen vol! Wat een zegen!

 

 

 

 

 

Olie een beeld van de H. Geest.

 

Olie werd ook gebruikt om licht te maken. Wij gaan even kijken naar de olie in de kruiken van de tien maagden.

 

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2  En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.

3  Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4  doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

5  Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Matth.25

 

Het verschil tussen de dwaze en de wijze maagden zat in de voorbereiding op de komst van de bruidegom!.Er zijn christenen die Jezus verwachten en er zijn er die daar weinig aandacht aan geven.

Deze tien maagden zijn een beeld van het christendom.

 

De dwaze maagden.

 

 

clip_image005

 

Zij die slechts op de zondag christenzijn, kunnen wij vergelijken met echte kerkgangers. Zij wisten wel of niet van de wederkomst, maar keken bijna nooit naar hun profetische horloge, de Bijbel. Ze gelijken op een vrouw die zwangeris, maar zijn het niet! Er is geen echte verwachting in hun denken. Hun hart, hun denken is geen nieuw leven verwachtende. Er is ook geen stille blijvende vreugde door dat soort van verlangen! 

 

Hebree√ęn 1:9  Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

 

15 De onverstandige (dwaze) gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang. 16De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Spreuken 14

Het zijn gelovigen die goedgelovig zijn, ze willen ook naar de hemel, maar hebben geen profetisch licht en inzicht, omdat ze hun olievoorraad vergeten hebben, Bijbelkennis welke licht geeft over de komst van de Bruidegom! 

 

De wijze maagden hadden voldoende olie in hun emmers voor hun fakkels, en al werden ze moe, toch konden ze de bruidegom tegemoet gaan. Er was een groot verlangen naar de Bruidegom. Deze wijze gelovigen letten op hun levenswandel, bijbelgetrouw en weken niet af van de gezonde Bijbelse leer.

Ze hebben voldoende olie meegenomen, dus hadden ze(profetisch)  licht om de bruidegom tegemoet te gaan in de nacht.

 

Psalmen 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Hoe is het gesteld met uw olievoorraad?

Uw vervulling met Gods geest?

 

 

 

 

 

HALLOWEEN 2022 FEEST?

WELKE KERK IS DIT?

DE WERELD IS OORDEELSRIJP !

OORLOG IN DE HEMEL?

JEZUS IS ALMACHTIG EN KOMT

GRATIS ABONNEMENT

OP WELKE WEG LEEFT GIJ NU?

HALLOWEEN 2022 FEEST?

TEKENEN AAN DE HEMEL

JESAJA DEEL 16 ESAU EN JACOB en wederkomst

De regering van Mark Rutte maakt Nederland economisch kapot en brengt ons in een nucleaire oorlog met Rusland ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

De VS bereidt zich al lang voor op oorlog in Oekra√Įne,als sinds jaren proberen ze Rusland te omcirkelen en NAVO-kernraketten op de Russische grenzen te plaatsen.Het verspreken van 1990 aan Gorbatsjov is niets waard gebleken, hem werd versproken dat NATO zich niet uit zou breiden tot de ex-Warschau pact landen,maar dit is wel gebeurd.Jarenlang werden [‚Ķ]

De regering van Mark Rutte maakt Nederland economisch kapot en brengt ons in een nucleaire oorlog met Rusland ‚ÄĒ The Balkans Chronicles

WAAROM BENT U ANGSTIG?

PASTOR RONNY GAYTANT

Pfizergate: Vaccindeal Von der Leyen met Pfizer grootste corruptieschandaal ooit ‚ÄĒ Brabosh.com

Europarlementari√ęr Cristian Terhes (Roemeni√ę) toont op een persconferentie het contract dat tussen de EU en Phizer werd ondertekend omtrent de aankoop van bijna een half miljard vaccins. De essenti√ęle info op de pagina‚Äôs werd met een dikke zwarte viltstift weggestreept. Zes leden van het Europees Parlement hielden op 11 oktober 2022 een persconferentie, een dag [‚Ķ]

Pfizergate: Vaccindeal Von der Leyen met Pfizer grootste corruptieschandaal ooit ‚ÄĒ Brabosh.com

DE ANGST VAN KONING HIZKIA

POETIN OF TRUMP ?

JEZUS EN WERELDOORLOG III

R.GAYTANT

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

EEN NIEUW LICHAAM?

KRUISIG HEM !

LEES UW TOEKOMST IN DE BIJBEL

ABRAHAM VRIEND VAN GOD

DE LAATSTE WAARSCHUWING

RONNY GAYTANT

ETEN EN DRINKEN MET GOD?

ETEN EN DRINKEN

IS GOD BLIJ MET U?

GOD SPRAK

BIJBEL EN MAGIE

clip_image001

BIJBEL EN MAGISCHE KRACHTEN

Vandaag stellen wij een heropleving van het paganisme vast. Het is afkomstig van de oude religies, zoals in Babel. Het woord magie komt van het Griekse ‚ÄúMagikos‚ÄĚ Dit zijn al de vormen van magische kunsten, hekserij,  satanisme waaronder astrologie, spiritisme, waarzeggerij, bijgeloof enz. Zoroastrische priesters beoefenden dit soort praktijken. Zoroaster was een Perzische profeet in het oude Perzi√ę, en zo kwam het ook tot religieuze cultuur, het paganisme, een heidense afgoderij. Ook in Egypte bestond deze cultuur.  Magie wordt meestal bedreven door vouwen, omdat het samengaat met overspel, en seksuele losbandigheden. Het gaat erom bij magie om de mensen hun gedachten bovennatuurlijk te manipuleren met behulp van demonische machten.

De profeet Ezechi√ęl waarschuwde in Gods naam, voor zulke gebruiken, om zijn volk te beschermen, hij deed dit voor de Babylonische ballingschap, een oordeel van God. Wij kunnen die tijd goed vergelijken met onze hedendaagse tijd, waar dwaalleer, vele zielen vangt, door valse evangelisten onder demonische belasting! Valse profeten met valse genezingswonderen!

Ware profeten spraken in het verleden en vandaag eerst negentig procent over de wet en overtuiging van zonde, en dan tien procent over de genade die God wil geven aan wie wil.

clip_image00317 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven, 23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.13

Ze profeteren naar eigen inzichten. Dit is niets anders dan waarzeggen en voorspellen. Daarom wie als christen profetie√ęn uitspreekt, en achteraf blijken het leugens te zijn, dit zijn dan valse profeten! Of ze hebben dit of dat in hun verbeelding en fantasie gezien enz.

7 Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des HEREN, terwijl Ik niet gesproken had? Ezech.13

Er komt een vloek over vrouwen die magische praktijken toepassen met de toverbanden, en amuletten dragen. Het woord: Amulet betekent: bezwerend fluisteren. Vloeken kunnen ook worden uitgesproken over allerlei voorwerpen. Amuletten worden ook verkocht als geluksbrengers.

Deze vrouwen kleden zich speciaal met eigengemaakte hoeden. Hun amuletten waren kleine beeldjes van afgoden. clip_image005

Bv. Isis, een pagan, als moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, doorgedrongen tot de andere volkeren, de Romeinen maakten het beeld met een soort tamboerijn in de hand, waarbij dit eveneens doordrong tot in het katholicisme, onder de koning der hemel, de maagd Maria! zie afbeeldingen

Die magische toverbanden gebruikte men wellicht letterlijk om de hoofden van jong en oud te omwinden, als een ritueel. Doch men probeert in feite de mensen hun geest demonisch te be√Įnvloeden, te verblinden en te misleiden.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

2 Cor.4

Ook de kinderen. Bedenk hoeveel kinderen en jeugd er al belast en verblind zijn door de films en boeken van H. Potter. Let erop hoe men in de tekenfilms, mensenoffers toont, als een normale zaak. Angst voor de dood wordt weggenomen, door een re√Įncarnatieleugen. De vader van H. Potter keerde terug in een dier! (Hebr.9:27).

clip_image007Zielen vangen, is mensen laten omkomen, door ziekte ongeluk en dergelijke, als gevolg van de duistere machten, en de gevaren niet meer inzien.

Ze dienen andere goden, vandaar de ontheiliging waarover de profeet spreekt. Ze verdienen veel geld met die zondige praktijken.

Die vrouwen leiden ook de rituele magische diensten en ze bedriegen het volk door leugenachtige waarzeggerij, en verkopen betoverde en vervloekte  amuletten, die de geest van de mens binden en occult belasten! Hun godsdienstige cultuur is vals, velen gaan verloren, vandaar ook waarschuwingen in het N.T. door Paulus in

Efeze: 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, (Dwaling=volksbedrog via de TV en sociale media)

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,1 Tim.4

Men wil en zoekt wel een godsdienst en een kerk, maar geen echte bekering. Men zoekt mensen te behagen, en de kerk wordt soms enkel nog een gezellige club. God zal oordelen over deze zielenvangers, welke Zijn volk ombrengen, en hun eigen soort bewaren.

GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE ZICH AAN MAGIE EN AFGODERIJ BEZONDIGEN.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.Deut.18

Dit gebod is nog steeds geldig, ook voor christenen. Een gans volk kan zich onder een vloek brengen door zulke praktijken. Men heeft nu van die praktijken een wetenschap gemaakt! Leraars en professors komen onder invloed van de occulte machten.

Waarzeggerij komt voor onder vele vormen: kaartleggen, voortekenen, glazen bol, handlezen, iriscopie, astrologie, geesten oproepen, enz.

Dit soort praktijken kunnen gevolgen hebben : spookverschijnselen, klopgeesten, geruis, demonisch bezoek. Een huis kan een vloek dragen waar zulke zonden plaatsvonden.

18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.Num.14

De gevolgen van al deze occulte praktijken, kunnen doordringen tot de nageslachten. Wij kunnen denken aan erfelijke ziekten, sociale gevolgen, van rijke familie naar arme familie, families die achtervolgd worden door tegenslagen en ongelukken, in de ene familie komen er velen tot geloof en in andere families niemand, enz.

Bezoeking doen over het nageslacht, wat is dit? Een voorbeeld: De profeet Jeremia schrijft klaar en duidelijk het volgende:

32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft.Jer.29

Semaja was een valse profeet ten tijde van Jeremia. Zijn straf sloeg op zijn nageslacht, die de bevrijding van zeventig jaar ballingschap niet zou mogen meemaken. Zij zouden als straf Jeruzalem nooit binnengaan, of zijn geslacht zou uitsterven.

Zijn straf was niet omdat hij Jeremia leugenachtig maakte, maar wel dat hij had geprofeteerd naar zijn eigen fantasie, en de mensen valse verwachtingen voorspeld!

Koning Saul werd weerspannig tegenover de Here, hij bracht vervloekte offers. Dit was even erg als de zonde van hekserij, magie. De profeet Samuel liet hem weten dat hij geen koning meer zou blijven, en dus ook het nageslacht niet meer.

Opvoeding is van groot belang. (Jer.9:14). Kinderen zijn zeer afhankelijk van hun opvoeding. Vandaag meestal op school, onthaalmoeders, grootouders en dan de ouders. De vloek van het voorgeslacht is sterk afhankelijk van hoe men zijn kinderen leert.

Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de Bijbel, of naar goddeloze normen, m.a.w. zegen of vloek!

De vloek van onze voorouders kan worden weggenomen:

8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.9 Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Psalm 79

Dani√ęl 9:16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Onbeleden zonden van voorouders blijven voor Gods aangezicht. Koning David en ook de profeet Daniel baden om vergeving voor alle zonden van de voorouders.

Zo kunnen de vloek daardoor ontstaan worden verbroken en niet verder werken op het nageslacht. Zulk een oprecht gebed kan zonder veel omhaal tot een grote zegen worden. Het kan een grote verandering brengen in uw gezondheid, de levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Andere mogelijke gevolgen van afgoderij en occulte praktijken:

Geestelijke onreinheid: Ziekelijk denken, kwade gedachten, rusteloosheid, angsten, zelfmoordneigingen, nachtmerries, stemmen horen, agressief worden, grote leugens, enz.

Lichamelijke en sociale vloeken als weerslag: Lees Deut.28:16-30

Allerlei ziekten die de dood ,kunnen veroorzaken, enz. Tegenslagen, verlies van werk, onvruchtbaarheid, vee en dieren die sterven, slechte oogst, geldverlies, geen gebedsverhoringen meer…(koperen hemel) regens van poeder en stof die dodelijk zijn. enz.

clip_image011

24 De HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. Deut.28

Bv.: Schadelijk fijn stof is een vorm van luchtvervuiling van chemische samenstelling. Verspreiding van dodelijke virussen als Corona vandaag!

Lees verder BIJBEL EN MAGIE

GODS TIJD EN MIJN TIJD

UW TIJD

BENT U BESCHERMD TEGEN ALLE KWAAD UPDATE UW BEVEILIGING !

 

ark-noachBij deze vraag kunnen er allerlei gedachten bij u opkomen. Beschermen spreekt al voldoende dat men zich tegen iets veilig wil stellen.

Wanneer het hard regent, dan neemt men ook zijn paraplu. In de oudheid streed men met pijl en boog, en men gebruikte dan een schild om zich te beschermen. Vandaag gebruikt men een kogelvrije vest, of om een land te beschermen, een rakettenschild.

Doch er bestaat ook een ander soort van gevaarlijk kwaad, waartegen men zich moet gaan beschermen. Zo sprak men in vroegere jaren over een beschermengel, bewaarengel enz.

God liet ons weten dat het in de eindtijd zeer gevaarlijk zou gaan worden op aarde, door het gedrag van de mensen, veroorzaakt door felle demonische activiteiten.

God sprak in het Hebreeuws: ‚Äúacharit-hayamim‚ÄĚ, de eindtijd, of beter gezegd de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Messias Jezus Christus, en wij vinden dit terug in onderstaande Bijbeltekst:

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.2 Tim.3

8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 Petr.5

 

Openbaring 12:12 juicht daarom hemelen, en die er in woont! wee echter de aarde en de zee! want de duivel is tot u neergedaald; hij is ziedend van woede: want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

 

Wij leven nu in die dagen! Zware tijden, zijn gevaarlijke tijden. Dus is waarschuwen en beschermen een noodzaak zoals wij vandaag ongerechtigheid, wetteloosheid en valse godsdiensten zien aangroeien!

 

clip_image003Wanneer het huis van een gezin plots en snel in brand staat, en er slapen nog twee kinderen boven, dan zal de vader of moeder toch alles doen uit liefde om hun kinderen te redden uit die brand! Ze zetten soms hun leven op het spel, ze roepen en tieren om de kinderen wakker te maken, en ze sleuren ze snel mee, opdat ze niet zouden omkomen, in de vlammen, en brengen ze in bescherming.

Zo moeten zij die wedergeboren christen werden, met aandrang mensen wakker maken opdat ze niet in een bestaande hel terechtkomen waar Jezus over sprak! Zij die prediken vandaag dienen te waarschuwen, voor de gevaren van het soms onbegrijpelijk en listig kwaad, niet alle kwaad komt dagelijks op TV, krant of Internet.

HOE WORDT MEN BESCHERMD TEGEN ALLERLEI KWAAD?

Uit de geschiedenis leren wij dat mensen goden aanbaden, en hen offerden uit angsten. Men probeerde de goden gunstig te stemmen, en de weergoden omwille van een goede oogst enz.

Het is opmerkelijk dat wij veel teksten vinden in de psalmen. Wie uit angsten is gered, kent een grote blijdschap, een aanleiding om te zingen van blijdschap en God te danken.

Wie of wat kan bescherming geven tegen allerlei kwaad welke een mens kan overkomen?

Sommigen zoeken het in het dragen van amuletten, afgodenbeelden in huis brengen, of alles wat men denkt waarbij boze geesten buiten bleven, en allerlei bijgeloof zoals ons landje dat kent.

PSALM 91 LICHT UIT GODS WOORD!

Om zich te beschermen hebben wij hulp nodig. Een God boven alle (af)goden! Dat staat al in Psalm 91:1 Daar is de schuilplaats bij de ‚ÄúDe Allerhoogste‚ÄĚ. Een God boven alle goden. (Eng.Vert.) In die schuilplaats kun je slapen op je twee oren zoals men dat zegt.

Maar wat is of betekent die schuilplaats? ( Ps.37,40 / 57,2 / 34,23 )

 

Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.2 Sam.22

clip_image005De Bijbel is als een paraplu, dat kan beschermen tegen de wind en regen. Maar als je hem thuis vergeet, of niet wil gebruiken, dan ben je onbeschermd. Je kunt thuis een Bijbel, (Vaders paraplu) hebben in de kast, maar hem niet gebruiken, nooit opendoen of lezen. God geeft gratis goede raad! Dan loop je soms in een regenvlaag van het hedendaagse onverwachte kwaad!

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; Ps. 118,8

 

1 wie onder de hoede van den allerhoogste verblijft, en in de schaduw van den almachtige woont,2 mag zeggen tot Jahweh: “mijn toevlucht en sterkte, mijn GOD, op wien ik vertrouw! Ps.91

Mensen die samenwonen, leren elkaar elke dag beter en beter kennen. Zo is het ook wie elke dag met de Here samenleeft, die begint Hem te begrijpen. Hij begint te begrijpen wat God wil! Wel het zijn die mensen zegt God die op Mijn bescherming kunnen rekenen, en mogen in waarheid zeggen: De Here is mijn schuilplaats, mijn abri!

Maar wie op mensen zijn vertrouwen gaat stellen zullen beschaamd worden. Menselijke bescherming is zeer beperkt en stelt teleur!

De profeet Jesaja sprak op dezelfde wijze tot Gods volk:

Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.Jes.30,3.

Zo sprak Jesaja tot Isra√ęl, maar ook vandaag spreekt de Here tot Zijn kinderen, vertrouw niet op volksleiders zoals op de Farao, president van Egypte. Vetrouw niet op mensen met wereldse macht of invloed.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.Ps.91

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!Ps.124,7

clip_image007Wanneer wij hier lezen over een strik, dan doet dat ons denken aan de sluwheid en listigheid van de duivel. Wie vogels heeft gevangen, heeft een aantrekkelijk lokaas gebruikt, voor mensen is dit iets dat de ogen streelt en de begeerlijkheid opwekt.

De vogel ontdekt dat hij zijn vrijheid heeft verloren, als hij het aanlokkelijke (geld, succes, enz) heeft geproefd. Zo is de vrijheid van de mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt, een slaaf geworden, zonder privacy. Hij zal de biochip of het merkteken van de antichrist, een strik, aannemen en dat kwaad als goed verkondigen! Zij zullen zich een vloek over zich trekken. ( Jes.5,20)

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Tim.6,9

Wie zou niet rijk willen worden? Iedereen zou dat willen worden, maar er zijn mensen die de strik van de vogelvanger hebben ontdekt door het lezen van de Bijbel. Die mensen hebben een andere vorm van rijkdom ontdekt, een onvergankelijke rijkdom. (Efeze3,8.)

Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;Ps.37,16

 

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.Matth.13,22

clip_image009Het ziet er naar uit dat de welvaart in onze maatschappij stilaan aan het wegkwijnen is door een opgezette economische crisis, welke zal leiden tot een roep en schreeuw om een reddende wereldleider en wereldregering. Opnieuw rijk en arm? Vrije en slaaf?

Veel mensen hebben al wel eens het evangelie gehoord, maar het had geen enkele invloed op hun leven.

Als het vogelnet na een bepaalde tijd, plots valt, en men plots sterft dan zijn die mensen de gevangen vogels. Denk aan de rijke dwaas uit Lucas 12. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afge√ęist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Z√≥ vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

God riep de mensen op allerlei wijzen, maar er kwam geen verandering meer in hun denken. Geen tijd voor de Bijbel, geen tijd om naar God te luisteren, ook geen bescherming dus!

 

WIE OP GOD VERTROUWT KRIJGT BESCHERMING!

 

4 hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.Ps.91

 

11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

 

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Het teken en de wereldgebeurtenissen ‚ÄĒ BneyYosefHolland

In een recente bijeenkomst werd de vraag gesteld wat het teken was van de komst van Yeshua. Als reactie werd erop gewezen dat Jesjoea specificeerde wat dat teken zou zijn in Matthe√ľs 24:14: ‚ÄúEn dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis/teken voor alle naties, en dan zal [‚Ķ]

Het teken en de wereldgebeurtenissen ‚ÄĒ BneyYosefHolland

GODS LIEFDE WAARSCHUWT!

GOD WAS MET KONING JOSIA

BENT U EEN CHRISTEN OF KERKGANGER?

KERKGANGER

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID.

 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 2 Thess.2

 Momenteel leven wij, in een goddeloze maatschappij waarbij vele nieuwe wetten komen. Advocaten dien zich te specialiseren, en nieuwe vormen van rechtbanken ontstaan. Ongerechtigheid vinden wij overal, begrijpelijk, ieder mens is een geboren zondaar! Onze redder Jezus werd vermoord door wettelozen! (Hand.2,23).

De apostel Paulus heeft het hier over het geheimenis van wetteloosheid! Onder het woord wetteloosheid dient men hier niet alleen zonder de ‚Äúwet‚ÄĚ van Mozes te begrijpen, maar zonder alle onderwijs welke God de mens wil geven. De mens welke Gods raad en Zijn Woord niet wil geloven en aanvaarden, verwijdert zich van Zijn Schepper. Gods geduld is ten einde.

Wat begreep dan Paulus onder die geheime wetteloosheid?

Wat is heimelijk? Het dient verborgen te blijven voor het grote publiek. Het is een verborgen inspiratie welke wordt aangedreven door de gevallen engelen. Voor de tijd van Mozes was er nog geen wet, enkel veel Egyptische afgoderij welke het volk kende. Afgoden en symbolen waar demonen zich schuilden en verborgen waren voor het oog van het volk. Deze demonen misleiden mensen tot een slaafse en mysterieuze aanbidding. Al het aardse leven kwam in strijd met zijn Schepper, bedenk de zondeval en de jaloersheid van Ka√Įn tegenover Abel, welke tot moord leidde! Er was geen liefde tot de waarheid bij Ka√Įn, enkel valse traditionele godsdienstigheid. Ka√Įn offerde op zijn eigen wijze, een eigenzinnig offer, welke God afwees! Dit is wat ook vandaag nog steeds gebeurt, een mysterieuze godsdienst, op weg naar een wereldkerk, een nieuw Babel met een Bileams loon! (Judas 1) New Age…

Wij willen even kijken hoe die mysterieuze wetteloosheid is ontstaan?

Ongehoorzaamheid en opstandigheid aan God vinden wij al voor de zondeval in de hemel, met grote en diepgaande gevolgen voor de ganse schepping. Want wij weten dat tot nog toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is! (Rom.8,22) Paulus schrijft over barensnood, dit wijst op een komend nieuwe schepping in harmonie met God, in vrede en gerechtigheid.

ONZICHTBARE ONTROUWE ENGELEN VEROORZAKEN

DOOD EN VERNIELING (Corona/oorlog?)

clip_image002

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Gen.6

5 Maar ik wil u te binnen brengen ‚Äď gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen ‚Äď dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; Judas.

9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

clip_image004

Gevallen engelen willen nog steeds de schepping van God vernietigen. Bijzonder de kroon van Gods schepping de mens! Er werden drie soorten reuzen geboren. De verkrachtingen door deze ontrouwe engelen gebeurden voor de zondvloed, in de dagen van Noach. Deze barbaarse reuzen begonnen later mensen te verslinden. Deze ‚Äúzonen van de hemel‚ÄĚ (Gn. Zonen Gods) bezondigden zich ook aan onschuldige dieren zo schreef de profeet Henoch.

Zijn boeken bleven verborgen en zijn uiteindelijk vele jaren later teruggevonden en in 1821 voor het eerst vertaald in het Engels. Ook het boek: Boek der geheimen van Henoch. Ook denken wij aan het boek Daniel, waarbij de inhoud verborgen en verzegeld bleef tot de eindtijd.(Dan.12,4)

 Henoch profeteerde dat de zondvloed zou beginnen bij het sterven van zijn zoon Methusalah. Naar het boek Henoch is meer dan honderd maal verwezen door apostelen en profeten. Het geeft ons nog een beter profetisch inzicht.

 

Henoch noemde de werking van deze

ontrouwe engelen “wetteloosheid!

clip_image006

 

clip_image008

Hier vinden wij het sterrenbeeld van de boogschutter. Corona is begonnen tijdens dit beeld. De ganse wereld lijkt in de macht te zijn gekomen van deze ruiter. Eind 2019 begon Covid 19 !

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen.

 Henoch 7:5 Ze begonnen te zondigen tegen vogels, tegen dieren, reptielen, en tegen de vissen, ze verslonden elkaars vlees en drinken hun bloed. 6. Dan klaagde de aarde over deze wettelozen.

Zo kunnen wij begrijpen dat er wezens ontstonden half mens, half dier, monsters! Dit is een beeld van geheime wetteloosheid, zoals God het ziet! Zo leerden en leren die afgevallen engelen in het geheim hoe de mens wapens kon maken. Vandaag ook biologische en chemische wapens, welke allerlei ziekten kunnen verspreiden.

Azazel, Lucifer, leerde allerlei kunst, banspreuken, magie, astrologie, enorme hoererij, voortekenen enz. Zo hebben vele uitvindingen hun oorsprong uit het occulte.

En de wereld was veranderd schreef de profeet Henoch.

Vandaag zien wij een gelijkaardige evolutie, nieuwe uitvindingen, nieuwe wapens voor massavernietiging, occulte praktijken, hekserijen, met vervloekingen welke meer en meer toenemen. Barbaarse onthoofdingen, mensen klagen. Vrije seks en muziekfestivals. (Matth.24,38). Bewuste en onbewuste aanbidding van satan via verleidende popmuziek, videoclips en schijnbaar onschuldige computerspelletjes. Wie zich ermee bezig houdt wordt gebonden. Boeken van Harry Potter leren kinderen vloeken uit te spreken!

Wij vinden in een a.v. van Ezechi√ęl 28:13

clip_image010

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen enclip_image012 diamanten, turkooizen, sard√≥nixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

De vertaling van Rabbi  Moshe Eisemann : your drums and wind instruments were within you

12 En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden; maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner handen.(Stat.Vert. Jongbloed) Jes.5

Jezus gaf deze tekenen over Zijn wederkomst…

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals zij in [die] dagen v√≥√≥r de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

Wij zien vandaag voor onze ogen dat ook onze hedendaagse wereld aan het veranderen is in een zee van wetteloosheid. Deze wereld wordt even oordeelsrijp als de tijd voor de zondvloed. Weinig ware bekeringen, schijnbekeringen, spot, teveel verlokkende en verleidende ongerechtigheid. Geldzuchtigheid enz.

clip_image014De profeet Henoch (9:6) laat weten dat alle ongerechtigheden aan de mensen werden geleerd door Azazel. Ook bepaalde geheimen heeft de afgevallen Azazel onthuld, welke gemaakt waren in de hemel. God zou ingrijpen en liet dit weten door de profeet (10:7) Want Ik zal de aarde herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden vernietigd door de kennis die de wachters bekend gemaakt hebben en geleerd aan hun zonen.  Dit was de profetie van de zondvloed.

13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Ook het boek Leviticus verwijst naar allerlei gruweldaden in Egypte en Kanaan. (Lev.18,27,28)

Wij kunnen nu best begrijpen dat wij leven in een gelijkaardige tijd, van geweldenarij of terrorisme. Jezus, zal de schepping herstellen, na de oordeelstijd, de laatste jaarweek door Daniel, en dan duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem. Zo beseffen wij waarom er uiteindelijk politiek en militair zal gestreden worden omwille van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle nati√ęn moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

De wetteloze.

 Wie die wetteloze is met zijn aankomend en verplicht merkteken, een biochip 666, weet niemand! Dat merkteken lijkt wel op de ‚ÄúBismillah‚ÄĚ vandaar veel verwarring door sommige slechte uitleggers welke nu komen met  616.

clip_image018Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter Ōá (uitgesproken als ‚Äúchi‚ÄĚ) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, őĺ wordt uitgesproken ‚Äúxi‚ÄĚ, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, Ōā, wordt uitgesproken als ‚Äústigma.‚ÄĚ Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we őßőĺŌā, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

VN en wereldmachten vechten om controle over het internet!

Zolang de gemeente van Christus op aarde nog aanwezig is, kan die mens, met zijn (onzichtbare, heimelijke) dierlijke eigenschappen zich niet openbaren. Vandaar dat de Bijbel spreekt over twee beesten, een uit de aarde en een uit de zee. (Openbar.13) Leviathan zie ook Jesaja deel 13 Dus zijn dit mensen die niet meer zijn geschapen naar het beeld of gelijkenis van God. (Gen.1,26)  Print deze studie uit, want in de toekomst zal de vrijheid zijn verdwenen! De NWO komt er straks, na de opname!

 Biblespace Vlaanderen 

https://biblespace.org

R.GAYTANT, Evangelist

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf
GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

ENKELEN WERDEN GERED EN VANDAAG?

IK BEN HET BROOD DES LEVENS

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

WAS NIMROD DE EERSTE WERELDLEIDER?

NIMROD

UW CONTACT MET GOD IN HET HEELAL?

ONZE COMMUNICATIE MET GOD ?

clip_image002

Als wij het hebben over de hedendaagse communicatie, dan zijn er tal van mogelijkheden om met elkander in verbinding te komen. We horen en zien elkaar. Het maakt onze wereld kleiner en kleiner en het maakt een nieuw Babel mogelijk. Een globalisering van Politiek, economie en religie. De profeet Daniel schreef over ‚Äúogen als mensogen‚ÄĚ welke zouden worden gebruikt door een antichristelijke overheid (kleine horen) Deze ogen zijn een beschrijving van alle camera‚Äôs. ( Dan.7:8).

https://biblespace.org/category/commentaar/bijbelstudie-de-profeet-daniel/

God heeft geen camera’s nodig om te zien wat zich op onze wereld vandaag zich voordoet, en alle corruptie, gruwelijke agressie van goddelozen.

2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet. 3 God ziet neder uit de hemel

op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Ps.53

WIE ZOEKT GOD ?

Om te kunnen communiceren met God dient een mens Hem eerst vinden. Vandaag zoekt men veel naar van alles en nog wat op de PC of op een verslavende smartphone, maar wie zoekt naar God? Indien iemand God zoekt, zal hij Hem ook vinden. (1 Kron.28:9) (2 Kron.15:2) (Luc.11:9). Nu is er nog de genadetijd dat men Hem kan vinden, doch die tijd loopt ten einde, dan komt er de oordeelstijd over deze aarde.

Hebree√ęn 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want v√≥√≥rdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Er is een kleine minderheid van mensen die God zochten, en Hem ook hebben gevonden in hun aardse leven. Deze mensen werden dan ook wedergeboren en zijn Bijbelgetrouwe christenen, en hebben een persoonlijke relatie met de ene ware God, Jahweh! Er zijn ook ‚Äúchristenen‚ÄĚ zonder relatie of communicatie, ze gingen naar een staatskerk uit traditie, maar vonden er God niet, velen verlieten kerk en God!

HOE UW SCHEPPER TE VINDEN ?

clip_image004

clip_image006Een algemene regel. Het vinden gebeurt op onbeschrijfelijk vele wijzen, dat horen wij uit de getuigenissen van mensen die God vonden. In ieder geval blijft Gods woord, de Bijbel, het zaad dat in de goede aarde van het menselijk denken kan vallen. Die goede aarde zijn de mensen van goede wil, een klinkende blijde boodschap bij de geboorte van Jezus. (Luc.2:14). God spreekt door de Bijbel heen, vandaar dat men het ook de Bijbel ‚Äúhet Woord van God‚ÄĚ noemt. Wie in de Bijbel leest, luistert naar wat God tot hem zegt. Je kunt jezelf leren kennen, want de Bijbel is als een spiegel, beeldscherpe ‚Äúselfie‚ÄĚ! God zet uw gedachten op orde, een update als herstel, van uw zondig denken, naar gezond en in waarheid leren denken. ( Hebr.4:12)

Elia vond God eens in zijn nood en angsten.

clip_image008Sommigen mensen vinden God in hun grote nood of levensgevaar, roepen en zoeken in hun paniek plots tot God. Zo was er een profeet, Elia. God openbaarde Hem op een bijzondere wijze, toen Elia in levensgevaar was. (1 Kon.19:11,13). Elia, angstig, kwam op het roepen van God, uit zijn spelonk, een schuilplaats, en hij zag de almacht van God. God kan zijn macht op verschillende wijzen openbaren aan een mens. Winden die de bergen deed splijten! Bergen van problemen kan Hij wegblazen! Daarin was God niet te vinden! Een geweldige aardbeving, en een groot vuur, ook daar was God niet aanwezig. Na die apocalyptische oordeelstaferelen, als het ware de grote verdrukking, dan kwam er een zachte stilte.

Elia vond God in de stilte na de storm, en zag toe, toen God voorbijkwam!

En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?

Na die communicatie kwam er een nieuwe wending in het persoonlijk leven van Elia, het aanstellen van koningen en zijn opvolger Elisa. Elia had op zijn God geroepen en hij kreeg antwoord. God, de God van Isra√ęl, is nog steeds dezelfde vandaag, hij roept u op tot een taak en een opdracht. In de gemeente volgens de werking van de Geest, en niet naar eigen inzicht!

GOD, MET WIE ZAL IK HUWEN?

clip_image010

Als God uw vriend is geworden, dan kun en mag je toch iets vragen? Velen stellen zich nooit die grote levensvragen, door gebrek aan communicatie, met hun Schepper. Men ziet Hem niet of hoort Hem niet, zo denkt men dan zondig. Een huwelijksverbond was en is ernstig. God kan spreken ook door een teken, dit is ook een vorm van communicatie! Dan is er een bepaalde vorm van zekerheid, want God wil het allerbeste voor Zijn kinderen.

Genesis 24:14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw

knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.

KONING DAVID

In zijn psalm 86 bad David tot God om genade. Hij eindigt zijn biddend lied, met een vraag om een teken van Gods goedheid als antwoord op zijn bidden. Hij vraagt dit opdat zijn vijanden het zouden inzien, en erkennen dat God met David is. Zo zal ook Isra√ęl, God ervaren in de toekomst.

Psalm 86:17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.

GOD SPREEKT DOOR MENSEN TOT MENSEN.

Het lijkt erop dat wij in de dagelijkse communicatie veel aan ons laten voorbijgaan, welke toch belangrijk kunnen zijn voor ons persoonlijk leven en onze belangen. God spreekt soms door mensen tot zijn kinderen en wil ons raad geven. In 1 Kon.1:11 vinden wij opnieuw een voorbeeld hoe God mensen, of zijn dienstknechten gebruikt.

1 Koningen 1:11 Toen zeide Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo: Hebt gij niet gehoord, dat Adonia, de zoon van Chaggit, koning is geworden, zonder dat onze heer David het weet? 12 Nu dan, laat mij u toch een raad geven, opdat gij uw leven en dat van uw zoon Salomo redt.13 Ga heen, treed bij koning David binnen en zeg tot hem: Hebt gij, mijn heer de koning, aan uw dienstmaagd niet gezworen: Voorzeker, Salomo, uw zoon, zal na mij koning worden en hij zal op mijn troon zitten? Waarom is dan Adonia koning geworden? 14 Zie, terwijl gij dan nog met de koning in gesprek zijt, zal ik na u binnenkomen en uw woorden aanvullen.15 Dus trad Bathseba bij de koning de kamer binnen; de koning

was zeer oud en Abisag, de Sunamitische, bediende de koning.

clip_image012

God sprak door de profeet Nathan tot Bathseba, de moeder van de latere koning Salomo. Het was niet alleen een raad, doch wij lezen hier over een klein plan ge√Įnspireerd door God. Het volk stemde eerst in met koning Adonia in plaats van Salomo! Daar Bathseba ijverde voor haar zoon Salomo, luisterde zij naar de raad en het plan van Nathan, zo kwam er plots verandering. Bathseba gaf de moed niet op, en ging tot de koning. Koning David besliste, en Salomo werd na die moeilijke problemen toch koning. Zo vinden wij hier hoe God handelt onder de mensen en het volk. Wij dienen oog te krijgen hoe God kan handelen onder alle mensen.

GOD SPREEKT DOOR DE NATUUR

Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige

kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

God spreekt door de werken van zijn handen tot de mensen. Nog steeds zijn er eenvoudige mensen die niet kunnen lezen, noch schrijven, en ook tot hen spreekt Hij. Ook hier komen er mensen tot geloof in hun Schepper door het observeren van de natuur van plant tot dier! Ook bepaalde wetenschappers komen nog tot geloof, zij ontdekten Gods werken door hun eigen onderzoek.

GOD SPREEKT SOMS DOOR DROMEN en visioenen

clip_image014

In de Bijbel vinden wij tal van teksten waarbij wij Gods handelen of aanwijzingen terugvinden in dromen van mensen, ook soms ongelovigen, denk aan Nebukadnezar. Laat het duidelijk zijn dat niet iedere droom van God komt. Dromen dienen altijd gecontroleerd en getoetst aan de Bijbel. Dromen waarin angstaanjagende aspecten in voorkomen, zijn niet uit God.

Toch komen er ook in Afghanistan mensen tot geloof. Door al het geweld dat wordt gepleegd in naam van de islam, twijfelen veel moslims aan hun geloof. Nu is het de tijd om het Evangelie met hen te delen. Het jonge Afghaanse stel Mirwais en Amina had veel twijfels over de islam. Een vriend wees hen toen op de Evangelie-uitzendingen van Trans World Radio. In landen als Afghanistan en Pakistan is dit vaak de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
Amina vertelt: ‚ÄėNa het beluisteren van de uitzendingen vroeg ik aan God om een teken dat het christendom de ware weg is. Die nacht droomde ik over een jongeman die zijn eigen graf aan het graven was. Hij zei tegen me dat Hij moest sterven en na drie dagen weer zou opstaan.‚Äô God gebruikte deze droom om hen tot geloof in de Heere Jezus te laten komen. Ook lieten ze zich dopen, een keuze waarop in Afghanistan de doodstraf staat. Al verschillende keren zijn ze gewaarschuwd: ‚ÄėKeer terug tot de islam of accepteer de gevolgen.‚Äô Maar Mirwais en Amina houden vast aan hun geloof in de Heere Jezus. Ze delen hun geloof en getuigenis ook met vrienden en familie.

OPGELET vOOR DROMENZIENERS!

Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees,

verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Judas 8

clip_image016Hier gaat het over antinomianisme, de bouwgrond van de Antichrist. Luther bestreed heftig deze visie!

Paulus leerde dat men vrij is van de wet, maar dit gegeven wordt niet altijd goed begrepen of verkondigt! Vele christenen, zonder voldoende Bijbelonderwijs, laten zich hierdoor misleiden. Het was er vroeger en nu opnieuw. Er is geen behoud door de wet. Maar Paulus gebruikt de wet als onderwijs voor de gelovigen. ‚ÄúThora‚ÄĚ betekent onderwijs!

clip_image018 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.Rom.3:31

Die verleidende droompredikers, kerkwolven, zijn mensen die het evangelie aanvaarden, maar de morele wetten in het oude verbond niet meer van toepassing achten. Het is een misbruiken van de christelijke vrijheid, te vinden in het nieuwe verbond. Valse profeten beroepen zich op speciale openbaringen in hun fantasie en dromen, doen valse tekenen en genezingswonderen! Dit zien wij als zware communicatiestoornissen veroorzaakt door demonen en veroorzaken ook geloofsafval, waarover Paulus schreef aan de gemeente te Thessaloniki.

clip_image0202 Tessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,

Biblespace, 27 mei 2017

https://biblespace.org