Categorie archief: ACTUEELBERICHT

DE BIJBEL IS ACTUEEL Artikelen van verschillende schrijvers

Russische troepen vielen Oekraïne binnen, om een einde te maken aan de ‘nazificering’ van het land — The Balkans Chronicles

“Het Westen probeert een anti-Russische enclave te creëren in Oekraïne, met als doel Rusland omver te werpen.En om dit te voorkomen werd een speciale militaire operatie gelanceerd,” zei Poetin.Oekraïense crisis is niet plotseling tot uitbarsting gekomen. Ze is lange tijd voorbereid en aangewakkerd.Al sinds de jaren zeventig is prioriteit nummer een in de Amerikaanse buitenlandse […]

Russische troepen vielen Oekraïne binnen, om een einde te maken aan de ‘nazificering’ van het land — The Balkans Chronicles

HITLER TERUG?

Met de oorlog in Oekraïne willen Washington, Brussel en het WEF Europa economisch vernietigen en uiteindelijk in de Derde Wereldoorlog duwen — The Balkans Chronicles

Als we hierin Europa ooit vrede en welvaart willen hebben,zullen we moeten beginnen de Amerikaanse bezetting te beëindigen.Dus Amerikaanse basissen sluiten. Maar ook de diepgaande infiltratie in onze organisaties ontmantelen. En niet buigen voor hun chantage en sancties.Zoals een vampier die permanent vers bloed nodig heeft, heeft het Amerikaanse Militair-Industrieel Complex oorlog nodig om te […]

Met de oorlog in Oekraïne willen Washington, Brussel en het WEF Europa economisch vernietigen en uiteindelijk in de Derde Wereldoorlog duwen — The Balkans Chronicles

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

 

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,Marc.4

Een geheim blijft meestal onder enkele personen, of ieder kan een persoonlijk, geheim bewaren. De discipelen van Jezus begrepen bepaalde geheimen van God, omdat zij dit kregen, maar anderen werd het gegeven in gelijkenissen om na te denken.

De gelijkenis van de zaaier toont aan welke mensen de woorden van Jezus zouden geloven en welke mensen niet. Het is een geheim, hoe mensen Jezus persoonlijk leren kennen, omdat het werk is van God die de mens benadert. Zonder geloof kan niemand het geheim van de Bijbel begrijpen! De theoloog die niet wil geloven dat Jezus over het water liep, zou zich beter nuttig maken als timmerman en zwijgen!

Het geheim van de opstanding.

Toen Jezus op aarde was, en predikte, kwam er veel publiek om te luisteren, velen hadden interesse, en velen kwamen voor de sensatie en het zien van tekenen en wonderen, anderen enkel om genezen te worden, enz. Maar wie geloofde in de opstanding van doden?

Op een bepaald moment wilde Jezus zijn discipelen een geheimenis bekend maken, toch nam hij slechts enkele discipelen met Hem mede.

2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.4 En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.Marcus.9

Had Jezus enkel over een geheimenis gesproken, dan was er een mogelijkheid, dat zijn discipelen zoiets bijzonders nooit zouden kunnen geloven. Zoals vandaag weinig mensen geloven wat in de Bijbel staat. Zoals vele mensen uit onwetendheid spreken: niemand is ooit uit de dood teruggekeerd! Zo spreken alle verloren en misleide zielen die niet zijn wedergeboren uit water en Geest.

Doch hier openbaarde Jezus een geheimenis:

Hij veranderde ter plaatse van natuur voor hun ogen en sprak met mensen die ook hadden geloofd wat God sprak, zoals Mozes,en Elia, en later vele anderen. Daar bevestigde God dat Jezus zijn zoon was! Deze discipelen wisten vanaf dat ogenblik dat Jezus bovennatuurlijk was, en de mensen die geloven wat God duidelijk maakt, zullen ook een onsterfelijk lichaam krijgen.

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wat een geheimenis, dat er mensen zullen zijn, die hun overleden geliefden, en vrienden, die volgens de Bijbel, in Christus geloofden, zullen terugzien, wat een onbeschrijfelijke vreugde zal dat zijn, het lijkt sprookjestaal, en toch zal het zo zijn. Vervolgde en vermoorde christenen zullen allen elkander terugzien, en hun moordenaars kennen een tweede dood!

Jezus stond lichamelijk op uit de dood.

6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.Marc.16

Een deel van het Joodse volk was die gekruiste Jezus al vergeten, kruisigingen waren er al meer bij de Romeinse barbaren. De nieuwsberichten waren al zo ongeloofwaardig als vandaag, de leugen dat men het lichaam van Jezus had gestolen, zal wel voorpaginanieuws zijn geworden. Toch is er het bewijs vandaag, dat Jezus leeft, en ook vandaag nog mensen veranderd, aanraakt en geheimen laat verkondigen!

Een verzwegen geheimenis, die je ook niet hoort op de radio of ziet op TV ziet!

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.Col.4

Indien het geheimenis van Christus niet waar zou zijn, of niet heel belangrijk, wie zou dan daarvoor in de gevangenis willen zitten, of zijn leven op het spel zetten?

In de eerstkomende jaren komt er een

Bijbels geheimenis aan het licht!

clip_image00651 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.1 Cor.15

De plotse opname van de kleine gemeente van Christus Jezus in de lucht! Dit zal zijn als een dief in de nacht……….voor de ongelovigen!

Er staan dus uitzonderlijke gebeurtenissen voor de deur, waarbij de goddeloze wereld verstomd en verbijsterd zal staan, vol onbegrip. Wat men niet wilde geloven, zoals de zondvloed, maar kwam er toch. Zo is het ook vandaag. Velen geloven niet dat er een geheime opstanding voor de deur staat, van gestorven mensen, die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven.

Niet iedereen zal sterven, wanneer dit geheimenis zich voltrekt. Zij die nog in leven zijn, zullen plots een verheerlijkt lichaam krijgen, net zoals Jezus, die zo’n lichaam toonde aan zijn leerlingen! Wat een zalige gebeurtenis zal dat zijn, bijzonder voor hen met gezondheidsproblemen!

Wakkere christenen stellen zich de vraag hierover:

Wanneer zal dit gebeuren?

Slapende en misleide christenen stellen zich die vraag niet.

Wij dienen rekening te houden dat God, Zijn volk, Israël, een tijd lang ter zijde heeft gezet. Vandaag leven wij in een tijd, waarbij wij vaststellen dat God de draad met Zijn volk opnieuw aan het opnemen is, en dit sinds het ontstaan van Israël in 1948. Ook zien wij dat het M.O. een kruitvat is geworden, en wellicht Israël in het nauw zal komen, en de tijd van de zevenjarige “benauwdheid van Jacob” begint, ook de laatste wereldoorlog, die Jezus zal beëindigen, anders was er geen leven meer op aarde!

Wie ontkomt aan ’s werelds meest rampzalige tijd ooit?

Mensen die enkel geloofden in Jezus, en niet in ongeloofwaardige staatsgodsdiensten, en geen afgoden dienden.

Mensen die enkel geloofden wat de Bijbel leert, en zich daar naar richten.

Mensen die vergeving vroegen en kregen, door geloof in het offer van Christus en wedergeboren werden.

Mensen die hopen, en verlost zijn van de “komende toorn” van God!

1Th 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

<

p align=”center”>Wie oren heeft, die hore!

clip_image008

WEDERKOMST EN BRUILOFT

BEKERING VOOR JEZUS WEDERKOMST

“ Bekering voor Jezus’ Wederkomst”

 

clip_image002 

Mattheüs 3:2 en 4:17; Mattheüs 22: 1 -14;  Lucas 14: 15-24; Lucas 21: 25-36;  1 Petrus 4: 7 – 17 – 19. Openbaring 3:4 -6, 20;  Openbaring 19: 6–10.

 

De laatste tijd legt de Heer ons zo duidelijk op het hart te verwijzen naar de Opname van de Bruid, en Wederkomst van Jezus. Ook tijdens onze laatste reis naar  Servië was dit het centrale thema.

Wanneer Jezus met Zijn Dienst op aarde begint, is het eerste waartoe Hij de mensen oproept: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”  Johannes de Doper is Hem hierin – in de geest van Elia – voorgegaan. Voordat Jezus terugkomt, om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen en Hij de Koning der koningen zal zijn, zal nogmaals deze oproep in de geest van Elia klinken:

 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

 Driemaal in de Bijbel betekent: – God is tot het uiterste gegaan. Zijn volheid is bereikt. Hij geeft de laatste tekenen der tijden. Er zijn tekenen gegeven aan zon, maan en sterren: op Rosh Hashana was er een zonsverduistering, op het Loofhuttenfeest zal er een bloedrode maan zijn boven Jeruzalem, “de Ster van Bethlehem”is weer aan de hemel zichtbaar geworden, want de Koning komt.

clip_image004

Deze Koning nodigt jou en mij uit Zijn Koninkrijk binnen te gaan en aan Zijn Maaltijd deel te nemen. De Heer verlangt er naar met ons een hechte gemeenschap te vormen. Een maaltijd in de Bijbel is een verbondsmaaltijd. Het hoogste en intiemste verbond is het huwelijk. Jezus verlangt naar jou en mij, naar Zijn Gemeente, als naar Zijn Bruid.

Maar willen wij ook Zijn Bruid zijn?

Waar is ons hart op gericht?

Want het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen leven zonder God en trotseren Zijn geboden. Als wij maaltijd houden met de wereld, hebben we gemeenschap met haar normen en waarden en zullen we Gods waarschuwingen niet opmerken. De wereld zal er blind voor zijn, wanneer bij God de maat vol is en het einde komt. Zo gebeurde dat bij Noach. Zo zal dat ook nu gebeuren.

Maar wanneer ons hart gericht is op Jezus, de Zoon, en God de Vader, zal men door de Heilige Geest horen en verstaan, dat “wie volhardt tot het einde behouden zal worden.” Matth. 24: 13.

In Mattheüs 22: 1 -14 en Lucas 14: 15-24 lezen we over het einde der tijden. God, de Vader, heeft Zijn maaltijd bereid voor de bruiloft van Zijn Zoon. Alles is gereed:

        HET IS VOLBRACHT.

Door Jezus’ Offer aan het Kruis, ligt de weg open om naar het Vaderhuis te gaan en er deel te nemen aan het Bruiloftsmaal. 

De uitnodigingen zijn verstuurd. De Koning nodigt uit: niet één keer, niet twee keer, maar wel drie keer. Ik geloof dat de eerste uitnodiging met Israël te maken heeft: men wilde niet en  wees Gods heil via Jezus af. Jeruzalem werd verwoest, Israël verstrooid.

Dan zendt de Koning zijn gezanten uit over de hele aarde, naar iedere stam, taal, of natie, om de mensen uit te nodigen voor de Bruiloft van het Lam.

“En allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn Naam geloven,  die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees of van een man, doch uit God geboren zijn.”(Joh. 1: 12,13)  

En bij iedere uitnodiging klonk het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bereidt u er op voor om de Koning te ontmoeten. Trek de klederen des heils aan.”                                    

 

Nu, aan het einde van de tijd, komt de laatste uitnodiging, die tevens een waarschuwing is. Is ons hart nog steeds op Jezus, de Messias, onze Verlosser gericht ? Heeft Hij de hoogste plaats in ons leven?

Gods plan is klaar. Het Bruiloftsmaal voor Zijn Zoon zal er komen.

Maar dan lezen we in  Mattheüs 22: 8. dat de Koning zegt:

“De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard”

 

Wanneer zijn we het in de ogen van de Koning wel of niet waard om

aan Zijn Maaltijd deel te nemen?

                  In Lucas lezen we dat de genodigden zich beginnen te verontschuldigen. Zij vonden hun eigen zaakjes belangrijker dan de heerlijkheid die God voor hen bereid heeft.

Er werd onderzoek naar gedaan, wanneer de mensen in Nederland gelukkig zijn. Het resultaat was, dat de mensen zich gelukkig voelen, als ze geld hebben en een goede baan. Ook werd er nog over een goede partner gesproken.

Jezus zegt: “Zij vinden hun eigen akker, hun eigen zaken, hun carriëre, hun familie, hun huwelijk, belangrijker dan het Koninkrijk der hemelen. Er zijn allerlei zaken of idolen die belangrijker gevonden worden, dan de Zoon des mensen”.

Soms laten mensen zich zo meeslepen door allerlei menselijke problemen, dat zij het zicht op de hemel zijn kwijt geraakt.

Maar dan klinkt het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

clip_image007

Er vindt zoveel plaats in deze wereld, zoveel mensen zijn verdreven van huis en haard. Er vinden grote bosbranden plaats en op andere plaatsen zijn er hevige overstromingen. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan. Daniél 12:1

Maar wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Lucas 21: 28.

Wie zijn het wel waard om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer, het Bruiloftsmaal?

Jezus zegt ons via de brief aan de gemeente van Filadelfia: “Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking , die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast, wat u hebt, opdat niemand uw kroon neme.” Openbaring 3: 10.

Het zal net als in de tijd van Noach zijn: de Heer redt de zijnen, maar nu niet via een ark, maar door Zijn Gemeente via Zijn engelen op te halen:de Opname.

Wie op de Here steunen, te midden van het onrecht in deze wereld zoals in de dagen van Noach, zal zien dat de ogen des Heren gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (2 Kronieken 16: 9) Want de diepste verwezenlijking  van dit Woord vindt plaats bij de Opname van Zijn kinderen. 

clip_image009De Koning heeft Zijn dienaren erop uitgezonden om van de kruispunten der wegen, uit de heggen en steggen, mensen uit te nodigen voor het Bruiloftsfeest van Zijn Zoon. Het zijn Joden en heidenen, hoogbegaafden en zwakbegaafden, goede en slechte mensen, lammen en blinden. Zij worden allen uitgenodigd het evangelie in ontvangst te nemen. Er is alleen een punt, waarin ze gelijk zijn: zij moeten zich allemaal bekeren, voordat ze aan het feest mogen deelnemen. Net als tegen de gemeente van Sardes zegt de Heer tegen ons: “Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u.  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”Openbaring 3: 3-5

Petrus zegt tegen ons: Het einde aller dingen is nabij gekomen. Spoedig laat de Bruidegom, Jezus,  Zijn Bruid halen. Dan zal ze zonder vlek of rimpel moeten zijn. Dan zullen haar rechtvaardige daden in de hemel en op de aarde bekend zijn. In  Mattheüs 22 lezen we over iemand zonder bruiloftskleed. Hij was niet in Christus gereinigd en geheiligd. Hij was niet  door Hem vrij gekocht.

Maar alleen voor hen die zich echt bekeerd hebben, wordt het feest.

 

clip_image011

 

clip_image013Bron: Adrie Bos

WEDERKOMST EN BRUILOFT

INTERNET EN DE BIJBEL

 

DE DOCHTER VAN BABEL EN INTERNET

 

clip_image002

 

Voor wij de sluier even willen oplichten van deze dochter, kijken wij eerst even in de geschiedenis, om ook de Bijbelse profetie beter te begrijpen welke zich vandaag snel vervuld. Het oude Babylon gebruikte politieke macht om tot een eenheid te komen van Godsdienst, een staatsgodsdienst. De profeten Jeremia en Jesaja profeteerden de ondergang van Babel voor hun afgoderij. De tempel van Gods volk werd er ook voor vernield, en zo zal het ook gebeuren met de dochter van Babel. Zoals men vanaf 27 voor Chr. Het volk leerde om de Romeinse keizer te aanbidden, was dat net als in Babylon. Wie deze staatsgodsdienst niet wilde volgen werd vermoord. Zo werd W.Tyndale, een Bijbelvertaler vermoord op de brandstapel, in België op 6 okt.1536

Dit gezegd zijnde kijken wij even naar wat er vandaag zich voordoet, met hen die de dochter van het huidige Babel in vorming, als de wereldkerk niet zal willen volgen.

Een Duitse krant schreef dat de V.N. afspraken maakte met Microsoft en Facebook, om christelijke sites of oude christelijke doctrines te weren van het Internet. Ze dienen te worden aanzien als “Digitaal terrorisme”. Ook klimaatontkenners worden als tegenwerkers van Globalisatie aanzien. Begrijpelijk want het klimaat is een mogelijke of langzame weg naar wereldmacht. Komen er opnieuw kampen, executies voor tegenstanders van de globalisatie, lees de dochter van Babel? Let op de laatste ontmoetingen van de paus met de verantwoordelijken van wereldwijde sociale media. Welke zijn de banden tussen de sociale media en de wereldpolitiek?

1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen

hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom

hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer,

die zit aan vele wateren,

2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,

en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken

geworden van de wijn harer hoererij. Openbar. 17

Wij verwijzen naar onze studie van de Apocalyps 17

https://biblespace.wordpress.com/2015/10/27/het-boek-openbaring-apocalyps/

Biblespace Vlaanderen: https://biblespace.wordpress.com/.

DRIE BELANGRIJKE VRAGEN

BIJBELSTUDIE VOOR STARTERS.pdf

Macron zegt dat ongevaccineerde Franse burgers niet langer welkom zijn in het land – maar ongevaccineerde moslims kunnen gewoon binnen marcheren — Frontnieuws

De Franse president Emmanuel Macron is trots op het feit dat hij hen “pissig maakt”, verwijzend naar de ongevaccineerden in zijn land die door de staat worden vervolgd omdat ze vertrouwen op hun eigen, door God gegeven immuniteit om gezond te blijven, schrijft Naturalnews.com. In een recent interview met Le Parisien gaf Macron toe dat […]

Macron zegt dat ongevaccineerde Franse burgers niet langer welkom zijn in het land – maar ongevaccineerde moslims kunnen gewoon binnen marcheren — Frontnieuws

Apenpokken – Bevolkingsbeheersing door de  COVID-19 vaccin immunogecompromitteerden te infecteren met de pokken? — Frontnieuws

De corrupte volksgezondheidsfunctionariss in de Westerse wereld, die de handlangers zijn van Big Pharma en meedelen in de winst van de geneesmiddelen die zij goedkeuren, staan op het punt de mensheid een ergere ramp dan het COVID-19 vaccin toe te brengen. Zij overwegen het pokkenvaccin te gebruiken om het publiek tegen de apenpokken te beschermen.…

Apenpokken – Bevolkingsbeheersing door de  COVID-19 vaccin immunogecompromitteerden te infecteren met de pokken? — Frontnieuws

De oorlog in Oekraïne werd veroorzaakt door Washington-Joe Biden, niet door Moskou-Vladimir Poetin — The Balkans Chronicles

Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin bevestigde dat de oorlog in Oekraïne een oorlog is tussen de VS en de NAVO enerzijds en Rusland anderzijds.De VS is de drijvende kracht in de Oekraïense oorlog, die erop gericht is Rusland te verlammen, te onderwerpen en haar regering omver te werpen en een einde aan de status […]

De oorlog in Oekraïne werd veroorzaakt door Washington-Joe Biden, niet door Moskou-Vladimir Poetin — The Balkans Chronicles

De eindtijd vooraf — Mensensamenleving.me

categorie : religie       Openbaring hoofdstuk 8 :zegel 7 en de eerste vier bazuinen   Pasteltekening van John Astria     Veel mensen geloven dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kan worden geweten, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matteüs […]

De eindtijd vooraf — Mensensamenleving.me

Om de Derde Wereldoorlog en de kernaanval op Rusland af te wenden en het herstel van nazilanden te voorkomen, besloot de Russische overheid orde op zaken te stellen in de Oekraïne — The Balkans Chronicles

Overheden en de media in westerse landen blijven tegen het publiek liegen over de redenen van de Russische operaties in Oekraïne. “Oekraïne maakt deel uit van het Amerikaanse plan. Ze kregen wat ze wilden: een conflict met Rusland. Oekraïne is een strategisch belangrijk land voor de Verenigde Staten, waarmee Washington zich moet verzetten tegen Moskou. […]

Om de Derde Wereldoorlog en de kernaanval op Rusland af te wenden en het herstel van nazilanden te voorkomen, besloot de Russische overheid orde op zaken te stellen in de Oekraïne — The Balkans Chronicles

Na de staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel werd het regime in Kiev gecontroleerd door het Westen en neonazi’s — The Balkans Chronicles

De Amerikaanse regering en haar door de VS gedomineerde imperialistische NAVO-alliantie zijn verantwoordelijk  voor voltrekkende ramp in Oekraïne.Als we objectief naar de huidige situatie kijken, volgt het scenario van de Russisch-Oekraïense crisis het pad dat is uitgestippeld door de “regisseur”: de Verenigde Staten.De VS heeft Oekraïne als stra­te­gi­sche pion in­gezet tegen Rus­land en laat de […]

Na de staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel werd het regime in Kiev gecontroleerd door het Westen en neonazi’s — The Balkans Chronicles

Dr. Vernon Coleman: Beseft u wel hoezeer u de afgelopen twee jaar door de propaganda van de regering gemanipuleerd bent? — Frontnieuws

Ik heb het sterke vermoeden dat de meeste mensen nog steeds niet beseffen hoezeer zij de afgelopen twee jaar gemanipuleerd zijn. Evenmin beseffen zij de diepte van het bedrog of de omvang van de fraude die hun leven veranderd heeft. De meeste mensen geloven dat, hoewel hun politici niet te vertrouwen zijn op de kleine…

Dr. Vernon Coleman: Beseft u wel hoezeer u de afgelopen twee jaar door de propaganda van de regering gemanipuleerd bent? — Frontnieuws

De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles

Na de val van het IJzeren Gordijn in 1989,het Westen breidde triomfantelijk zijn economische, politieke en militaire tentakels steeds verder oostwaarts uit, tot tegen de grenzen van Rusland. Poetin protesteerde, maar het Westen luisterde niet naar de diepe Russische grieven en frustraties. Zo zijn we bij de oorlog in Oekraïne aanbeland.In de jaren ’90, net […]

De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles

Kijk: Door Twitter gewiste epische remix ontmaskert Great Reset technocraten — Frontnieuws

Een krachtige remix die naar verluidt aan de lopende band door Twitter wordt verwijderd, ontmaskert de planners van de agenda van de Great Reset, namelijk World Economic Forum-oprichter Klaus Schwab die schetst hoe zijn organisatie regeringen penetreerde om een ambitieus complot uit te voeren om vrijheden en burgerrechten radicaal in te perken om de Nieuwe…

Kijk: Door Twitter gewiste epische remix ontmaskert Great Reset technocraten — Frontnieuws

PROFETIE DAMASCUS R.GAYTANT

via PROFETIE DAMASCUS R.GAYTANT

Poetin 2018

Ja, je kunt ontgiften van covid “vaccin” spike-eiwitten: hier is hoe — Frontnieuws

De World Council for Health (WCH) heeft een gids voor het ontgiften van spike-eiwitten uitgebracht om degenen die “gevaccineerd” zijn voor het coronavirus (Covid-19) te helpen verlichting te vinden van het chemische geweld dat hun is aangedaan. De wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld bevelen de volgende stoffen aan om…

Ja, je kunt ontgiften van covid “vaccin” spike-eiwitten: hier is hoe — Frontnieuws

De Deep State (schaduwregering in de VS) gaf het groene licht aan Biden om Rusland aan te vallen — The Balkans Chronicles

De Deep State rommelt nu Poetin de Derde Wereldoorlog in! Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de geheime genootschappen van ’s werelds machtigste en rijkste families het Vierde Rijk te plannen, dat uiteindelijk zou leiden naar een Nieuwe Wereldorde. De crisis om Oekraïne is een strijd voor die toekomstige wereldorde, omdat het om deze kwesties draait. […]

De Deep State (schaduwregering in de VS) gaf het groene licht aan Biden om Rusland aan te vallen — The Balkans Chronicles

Aanval van de transfobische Poetin-Nazi truckers! — Frontnieuws

Ze rolden over Ottawa’s Parliament Hill als een van de plagen uit het Boek der Openbaringen, toeterden met hun helse luchthoorns, de grills van hun tractoren grijnsden demonisch, de zijkant van hun trucks waren beschilderd met godslasteringen als “VRIJHEID TOT KEUZE”, “MANDAATVRIJHEID”, “GEEN VACCINEVERPLICHTINGEN” en “VERENIGD TEGEN TIRANNIE”, schrijft CJ Hopkins. Ja, dat klopt, het […]

Aanval van de transfobische Poetin-Nazi truckers! — Frontnieuws

Implanteerbare nano-hydrogel biosensor als mogelijk bestanddeel van toekomstige vaccins? — Frontnieuws

Een implanteerbare hydrogel biosensor, gemaakt via een door DARPA-Gates gefinancierd bedrijf in Silicon Valley, lijkt te zullen worden gebruikt in het komende COVID-vaccin. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de Bill and Melinda Gates Foundation zijn een samenwerking aangegaan met Profusa, een bedrijf in Silicon Valley, om een stukje nanotechnologie te ontwikkelen dat is gemaakt…

Implanteerbare nano-hydrogel biosensor als mogelijk bestanddeel van toekomstige vaccins? — Frontnieuws

ZELFMOORD EN DE BIJBEL

Ons land wordt meer en meer geconfronteerd met een geestelijke ziekte, als zijnde de zovele zelfmoorden en pogingen. Het lijkt al een epidemie! Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in 2012. Zelfmo…

Bron: ZELFMOORD EN DE BIJBEL

Het grote sterven: “Enorm aantal sterfgevallen door vaccin en het wordt nog veel erger” – Dr. Pierre Kory — Frontnieuws

De wereldberoemde Covid-19 expert op het gebied van kritieke zorg en longen, Dr. Pierre Kory, zegt dat de gegevens duidelijk zijn dat de Covid-19 injecties “niet veilig, niet effectief” zijn en dat ze een enorm aantal sterfgevallen veroorzaken. Het wordt nog veel erger als we de injecties niet stoppen, schrijft Beforeitsnews.com. Dr. Kory waarschuwt: “Ze…

Het grote sterven: “Enorm aantal sterfgevallen door vaccin en het wordt nog veel erger” – Dr. Pierre Kory — Frontnieuws