ETEN EN DRINKEN MET GOD?

ETEN EN DRINKEN

IS GOD BLIJ MET U?

GOD SPRAK

BIJBEL EN MAGIE

clip_image001

BIJBEL EN MAGISCHE KRACHTEN

Vandaag stellen wij een heropleving van het paganisme vast. Het is afkomstig van de oude religies, zoals in Babel. Het woord magie komt van het Griekse “Magikos” Dit zijn al de vormen van magische kunsten, hekserij,  satanisme waaronder astrologie, spiritisme, waarzeggerij, bijgeloof enz. Zoroastrische priesters beoefenden dit soort praktijken. Zoroaster was een Perzische profeet in het oude Perzië, en zo kwam het ook tot religieuze cultuur, het paganisme, een heidense afgoderij. Ook in Egypte bestond deze cultuur.  Magie wordt meestal bedreven door vouwen, omdat het samengaat met overspel, en seksuele losbandigheden. Het gaat erom bij magie om de mensen hun gedachten bovennatuurlijk te manipuleren met behulp van demonische machten.

De profeet Ezechiël waarschuwde in Gods naam, voor zulke gebruiken, om zijn volk te beschermen, hij deed dit voor de Babylonische ballingschap, een oordeel van God. Wij kunnen die tijd goed vergelijken met onze hedendaagse tijd, waar dwaalleer, vele zielen vangt, door valse evangelisten onder demonische belasting! Valse profeten met valse genezingswonderen!

Ware profeten spraken in het verleden en vandaag eerst negentig procent over de wet en overtuiging van zonde, en dan tien procent over de genade die God wil geven aan wie wil.

clip_image00317 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven, 23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.13

Ze profeteren naar eigen inzichten. Dit is niets anders dan waarzeggen en voorspellen. Daarom wie als christen profetieën uitspreekt, en achteraf blijken het leugens te zijn, dit zijn dan valse profeten! Of ze hebben dit of dat in hun verbeelding en fantasie gezien enz.

7 Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des HEREN, terwijl Ik niet gesproken had? Ezech.13

Er komt een vloek over vrouwen die magische praktijken toepassen met de toverbanden, en amuletten dragen. Het woord: Amulet betekent: bezwerend fluisteren. Vloeken kunnen ook worden uitgesproken over allerlei voorwerpen. Amuletten worden ook verkocht als geluksbrengers.

Deze vrouwen kleden zich speciaal met eigengemaakte hoeden. Hun amuletten waren kleine beeldjes van afgoden. clip_image005

Bv. Isis, een pagan, als moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, doorgedrongen tot de andere volkeren, de Romeinen maakten het beeld met een soort tamboerijn in de hand, waarbij dit eveneens doordrong tot in het katholicisme, onder de koning der hemel, de maagd Maria! zie afbeeldingen

Die magische toverbanden gebruikte men wellicht letterlijk om de hoofden van jong en oud te omwinden, als een ritueel. Doch men probeert in feite de mensen hun geest demonisch te beïnvloeden, te verblinden en te misleiden.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

2 Cor.4

Ook de kinderen. Bedenk hoeveel kinderen en jeugd er al belast en verblind zijn door de films en boeken van H. Potter. Let erop hoe men in de tekenfilms, mensenoffers toont, als een normale zaak. Angst voor de dood wordt weggenomen, door een reïncarnatieleugen. De vader van H. Potter keerde terug in een dier! (Hebr.9:27).

clip_image007Zielen vangen, is mensen laten omkomen, door ziekte ongeluk en dergelijke, als gevolg van de duistere machten, en de gevaren niet meer inzien.

Ze dienen andere goden, vandaar de ontheiliging waarover de profeet spreekt. Ze verdienen veel geld met die zondige praktijken.

Die vrouwen leiden ook de rituele magische diensten en ze bedriegen het volk door leugenachtige waarzeggerij, en verkopen betoverde en vervloekte  amuletten, die de geest van de mens binden en occult belasten! Hun godsdienstige cultuur is vals, velen gaan verloren, vandaar ook waarschuwingen in het N.T. door Paulus in

Efeze: 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, (Dwaling=volksbedrog via de TV en sociale media)

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,1 Tim.4

Men wil en zoekt wel een godsdienst en een kerk, maar geen echte bekering. Men zoekt mensen te behagen, en de kerk wordt soms enkel nog een gezellige club. God zal oordelen over deze zielenvangers, welke Zijn volk ombrengen, en hun eigen soort bewaren.

GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE ZICH AAN MAGIE EN AFGODERIJ BEZONDIGEN.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.Deut.18

Dit gebod is nog steeds geldig, ook voor christenen. Een gans volk kan zich onder een vloek brengen door zulke praktijken. Men heeft nu van die praktijken een wetenschap gemaakt! Leraars en professors komen onder invloed van de occulte machten.

Waarzeggerij komt voor onder vele vormen: kaartleggen, voortekenen, glazen bol, handlezen, iriscopie, astrologie, geesten oproepen, enz.

Dit soort praktijken kunnen gevolgen hebben : spookverschijnselen, klopgeesten, geruis, demonisch bezoek. Een huis kan een vloek dragen waar zulke zonden plaatsvonden.

18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.Num.14

De gevolgen van al deze occulte praktijken, kunnen doordringen tot de nageslachten. Wij kunnen denken aan erfelijke ziekten, sociale gevolgen, van rijke familie naar arme familie, families die achtervolgd worden door tegenslagen en ongelukken, in de ene familie komen er velen tot geloof en in andere families niemand, enz.

Bezoeking doen over het nageslacht, wat is dit? Een voorbeeld: De profeet Jeremia schrijft klaar en duidelijk het volgende:

32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft.Jer.29

Semaja was een valse profeet ten tijde van Jeremia. Zijn straf sloeg op zijn nageslacht, die de bevrijding van zeventig jaar ballingschap niet zou mogen meemaken. Zij zouden als straf Jeruzalem nooit binnengaan, of zijn geslacht zou uitsterven.

Zijn straf was niet omdat hij Jeremia leugenachtig maakte, maar wel dat hij had geprofeteerd naar zijn eigen fantasie, en de mensen valse verwachtingen voorspeld!

Koning Saul werd weerspannig tegenover de Here, hij bracht vervloekte offers. Dit was even erg als de zonde van hekserij, magie. De profeet Samuel liet hem weten dat hij geen koning meer zou blijven, en dus ook het nageslacht niet meer.

Opvoeding is van groot belang. (Jer.9:14). Kinderen zijn zeer afhankelijk van hun opvoeding. Vandaag meestal op school, onthaalmoeders, grootouders en dan de ouders. De vloek van het voorgeslacht is sterk afhankelijk van hoe men zijn kinderen leert.

Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de Bijbel, of naar goddeloze normen, m.a.w. zegen of vloek!

De vloek van onze voorouders kan worden weggenomen:

8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.9 Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Psalm 79

Daniël 9:16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Onbeleden zonden van voorouders blijven voor Gods aangezicht. Koning David en ook de profeet Daniel baden om vergeving voor alle zonden van de voorouders.

Zo kunnen de vloek daardoor ontstaan worden verbroken en niet verder werken op het nageslacht. Zulk een oprecht gebed kan zonder veel omhaal tot een grote zegen worden. Het kan een grote verandering brengen in uw gezondheid, de levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Andere mogelijke gevolgen van afgoderij en occulte praktijken:

Geestelijke onreinheid: Ziekelijk denken, kwade gedachten, rusteloosheid, angsten, zelfmoordneigingen, nachtmerries, stemmen horen, agressief worden, grote leugens, enz.

Lichamelijke en sociale vloeken als weerslag: Lees Deut.28:16-30

Allerlei ziekten die de dood ,kunnen veroorzaken, enz. Tegenslagen, verlies van werk, onvruchtbaarheid, vee en dieren die sterven, slechte oogst, geldverlies, geen gebedsverhoringen meer…(koperen hemel) regens van poeder en stof die dodelijk zijn. enz.

clip_image011

24 De HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. Deut.28

Bv.: Schadelijk fijn stof is een vorm van luchtvervuiling van chemische samenstelling. Verspreiding van dodelijke virussen als Corona vandaag!

Lees verder BIJBEL EN MAGIE

UW NAAM EN GODS NAAM PS 8

RONNY GAYTANT

GODS TIJD EN MIJN TIJD

UW TIJD

BIJBELVERKLARING JESAJA DEEL 14

Russische troepen vielen Oekraïne binnen, om een einde te maken aan de ‘nazificering’ van het land — The Balkans Chronicles

“Het Westen probeert een anti-Russische enclave te creëren in Oekraïne, met als doel Rusland omver te werpen.En om dit te voorkomen werd een speciale militaire operatie gelanceerd,” zei Poetin.Oekraïense crisis is niet plotseling tot uitbarsting gekomen. Ze is lange tijd voorbereid en aangewakkerd.Al sinds de jaren zeventig is prioriteit nummer een in de Amerikaanse buitenlandse […]

Russische troepen vielen Oekraïne binnen, om een einde te maken aan de ‘nazificering’ van het land — The Balkans Chronicles

BENT U BESCHERMD TEGEN ALLE KWAAD UPDATE UW BEVEILIGING !

 

ark-noachBij deze vraag kunnen er allerlei gedachten bij u opkomen. Beschermen spreekt al voldoende dat men zich tegen iets veilig wil stellen.

Wanneer het hard regent, dan neemt men ook zijn paraplu. In de oudheid streed men met pijl en boog, en men gebruikte dan een schild om zich te beschermen. Vandaag gebruikt men een kogelvrije vest, of om een land te beschermen, een rakettenschild.

Doch er bestaat ook een ander soort van gevaarlijk kwaad, waartegen men zich moet gaan beschermen. Zo sprak men in vroegere jaren over een beschermengel, bewaarengel enz.

God liet ons weten dat het in de eindtijd zeer gevaarlijk zou gaan worden op aarde, door het gedrag van de mensen, veroorzaakt door felle demonische activiteiten.

God sprak in het Hebreeuws: “acharit-hayamim”, de eindtijd, of beter gezegd de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Messias Jezus Christus, en wij vinden dit terug in onderstaande Bijbeltekst:

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.2 Tim.3

8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 Petr.5

 

Openbaring 12:12 juicht daarom hemelen, en die er in woont! wee echter de aarde en de zee! want de duivel is tot u neergedaald; hij is ziedend van woede: want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

 

Wij leven nu in die dagen! Zware tijden, zijn gevaarlijke tijden. Dus is waarschuwen en beschermen een noodzaak zoals wij vandaag ongerechtigheid, wetteloosheid en valse godsdiensten zien aangroeien!

 

clip_image003Wanneer het huis van een gezin plots en snel in brand staat, en er slapen nog twee kinderen boven, dan zal de vader of moeder toch alles doen uit liefde om hun kinderen te redden uit die brand! Ze zetten soms hun leven op het spel, ze roepen en tieren om de kinderen wakker te maken, en ze sleuren ze snel mee, opdat ze niet zouden omkomen, in de vlammen, en brengen ze in bescherming.

Zo moeten zij die wedergeboren christen werden, met aandrang mensen wakker maken opdat ze niet in een bestaande hel terechtkomen waar Jezus over sprak! Zij die prediken vandaag dienen te waarschuwen, voor de gevaren van het soms onbegrijpelijk en listig kwaad, niet alle kwaad komt dagelijks op TV, krant of Internet.

HOE WORDT MEN BESCHERMD TEGEN ALLERLEI KWAAD?

Uit de geschiedenis leren wij dat mensen goden aanbaden, en hen offerden uit angsten. Men probeerde de goden gunstig te stemmen, en de weergoden omwille van een goede oogst enz.

Het is opmerkelijk dat wij veel teksten vinden in de psalmen. Wie uit angsten is gered, kent een grote blijdschap, een aanleiding om te zingen van blijdschap en God te danken.

Wie of wat kan bescherming geven tegen allerlei kwaad welke een mens kan overkomen?

Sommigen zoeken het in het dragen van amuletten, afgodenbeelden in huis brengen, of alles wat men denkt waarbij boze geesten buiten bleven, en allerlei bijgeloof zoals ons landje dat kent.

PSALM 91 LICHT UIT GODS WOORD!

Om zich te beschermen hebben wij hulp nodig. Een God boven alle (af)goden! Dat staat al in Psalm 91:1 Daar is de schuilplaats bij de “De Allerhoogste”. Een God boven alle goden. (Eng.Vert.) In die schuilplaats kun je slapen op je twee oren zoals men dat zegt.

Maar wat is of betekent die schuilplaats? ( Ps.37,40 / 57,2 / 34,23 )

 

Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.2 Sam.22

clip_image005De Bijbel is als een paraplu, dat kan beschermen tegen de wind en regen. Maar als je hem thuis vergeet, of niet wil gebruiken, dan ben je onbeschermd. Je kunt thuis een Bijbel, (Vaders paraplu) hebben in de kast, maar hem niet gebruiken, nooit opendoen of lezen. God geeft gratis goede raad! Dan loop je soms in een regenvlaag van het hedendaagse onverwachte kwaad!

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; Ps. 118,8

 

1 wie onder de hoede van den allerhoogste verblijft, en in de schaduw van den almachtige woont,2 mag zeggen tot Jahweh: “mijn toevlucht en sterkte, mijn GOD, op wien ik vertrouw! Ps.91

Mensen die samenwonen, leren elkaar elke dag beter en beter kennen. Zo is het ook wie elke dag met de Here samenleeft, die begint Hem te begrijpen. Hij begint te begrijpen wat God wil! Wel het zijn die mensen zegt God die op Mijn bescherming kunnen rekenen, en mogen in waarheid zeggen: De Here is mijn schuilplaats, mijn abri!

Maar wie op mensen zijn vertrouwen gaat stellen zullen beschaamd worden. Menselijke bescherming is zeer beperkt en stelt teleur!

De profeet Jesaja sprak op dezelfde wijze tot Gods volk:

Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.Jes.30,3.

Zo sprak Jesaja tot Israël, maar ook vandaag spreekt de Here tot Zijn kinderen, vertrouw niet op volksleiders zoals op de Farao, president van Egypte. Vetrouw niet op mensen met wereldse macht of invloed.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.Ps.91

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!Ps.124,7

clip_image007Wanneer wij hier lezen over een strik, dan doet dat ons denken aan de sluwheid en listigheid van de duivel. Wie vogels heeft gevangen, heeft een aantrekkelijk lokaas gebruikt, voor mensen is dit iets dat de ogen streelt en de begeerlijkheid opwekt.

De vogel ontdekt dat hij zijn vrijheid heeft verloren, als hij het aanlokkelijke (geld, succes, enz) heeft geproefd. Zo is de vrijheid van de mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt, een slaaf geworden, zonder privacy. Hij zal de biochip of het merkteken van de antichrist, een strik, aannemen en dat kwaad als goed verkondigen! Zij zullen zich een vloek over zich trekken. ( Jes.5,20)

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Tim.6,9

Wie zou niet rijk willen worden? Iedereen zou dat willen worden, maar er zijn mensen die de strik van de vogelvanger hebben ontdekt door het lezen van de Bijbel. Die mensen hebben een andere vorm van rijkdom ontdekt, een onvergankelijke rijkdom. (Efeze3,8.)

Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;Ps.37,16

 

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.Matth.13,22

clip_image009Het ziet er naar uit dat de welvaart in onze maatschappij stilaan aan het wegkwijnen is door een opgezette economische crisis, welke zal leiden tot een roep en schreeuw om een reddende wereldleider en wereldregering. Opnieuw rijk en arm? Vrije en slaaf?

Veel mensen hebben al wel eens het evangelie gehoord, maar het had geen enkele invloed op hun leven.

Als het vogelnet na een bepaalde tijd, plots valt, en men plots sterft dan zijn die mensen de gevangen vogels. Denk aan de rijke dwaas uit Lucas 12. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

God riep de mensen op allerlei wijzen, maar er kwam geen verandering meer in hun denken. Geen tijd voor de Bijbel, geen tijd om naar God te luisteren, ook geen bescherming dus!

 

WIE OP GOD VERTROUWT KRIJGT BESCHERMING!

 

4 hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.Ps.91

 

11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

 

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Het teken en de wereldgebeurtenissen — BneyYosefHolland

In een recente bijeenkomst werd de vraag gesteld wat het teken was van de komst van Yeshua. Als reactie werd erop gewezen dat Jesjoea specificeerde wat dat teken zou zijn in Mattheüs 24:14: “En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis/teken voor alle naties, en dan zal […]

Het teken en de wereldgebeurtenissen — BneyYosefHolland

GODS LIEFDE WAARSCHUWT!

GOD WAS MET KONING JOSIA

DE PROFEET Maleachi _-Verklaring

Pastor R Gaytant

BENT U EEN CHRISTEN OF KERKGANGER?

KERKGANGER

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID.

 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 2 Thess.2

 Momenteel leven wij, in een goddeloze maatschappij waarbij vele nieuwe wetten komen. Advocaten dien zich te specialiseren, en nieuwe vormen van rechtbanken ontstaan. Ongerechtigheid vinden wij overal, begrijpelijk, ieder mens is een geboren zondaar! Onze redder Jezus werd vermoord door wettelozen! (Hand.2,23).

De apostel Paulus heeft het hier over het geheimenis van wetteloosheid! Onder het woord wetteloosheid dient men hier niet alleen zonder de “wet” van Mozes te begrijpen, maar zonder alle onderwijs welke God de mens wil geven. De mens welke Gods raad en Zijn Woord niet wil geloven en aanvaarden, verwijdert zich van Zijn Schepper. Gods geduld is ten einde.

Wat begreep dan Paulus onder die geheime wetteloosheid?

Wat is heimelijk? Het dient verborgen te blijven voor het grote publiek. Het is een verborgen inspiratie welke wordt aangedreven door de gevallen engelen. Voor de tijd van Mozes was er nog geen wet, enkel veel Egyptische afgoderij welke het volk kende. Afgoden en symbolen waar demonen zich schuilden en verborgen waren voor het oog van het volk. Deze demonen misleiden mensen tot een slaafse en mysterieuze aanbidding. Al het aardse leven kwam in strijd met zijn Schepper, bedenk de zondeval en de jaloersheid van Kaïn tegenover Abel, welke tot moord leidde! Er was geen liefde tot de waarheid bij Kaïn, enkel valse traditionele godsdienstigheid. Kaïn offerde op zijn eigen wijze, een eigenzinnig offer, welke God afwees! Dit is wat ook vandaag nog steeds gebeurt, een mysterieuze godsdienst, op weg naar een wereldkerk, een nieuw Babel met een Bileams loon! (Judas 1) New Age…

Wij willen even kijken hoe die mysterieuze wetteloosheid is ontstaan?

Ongehoorzaamheid en opstandigheid aan God vinden wij al voor de zondeval in de hemel, met grote en diepgaande gevolgen voor de ganse schepping. Want wij weten dat tot nog toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is! (Rom.8,22) Paulus schrijft over barensnood, dit wijst op een komend nieuwe schepping in harmonie met God, in vrede en gerechtigheid.

ONZICHTBARE ONTROUWE ENGELEN VEROORZAKEN

DOOD EN VERNIELING (Corona/oorlog?)

clip_image002

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Gen.6

5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; Judas.

9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

clip_image004

Gevallen engelen willen nog steeds de schepping van God vernietigen. Bijzonder de kroon van Gods schepping de mens! Er werden drie soorten reuzen geboren. De verkrachtingen door deze ontrouwe engelen gebeurden voor de zondvloed, in de dagen van Noach. Deze barbaarse reuzen begonnen later mensen te verslinden. Deze “zonen van de hemel” (Gn. Zonen Gods) bezondigden zich ook aan onschuldige dieren zo schreef de profeet Henoch.

Zijn boeken bleven verborgen en zijn uiteindelijk vele jaren later teruggevonden en in 1821 voor het eerst vertaald in het Engels. Ook het boek: Boek der geheimen van Henoch. Ook denken wij aan het boek Daniel, waarbij de inhoud verborgen en verzegeld bleef tot de eindtijd.(Dan.12,4)

 Henoch profeteerde dat de zondvloed zou beginnen bij het sterven van zijn zoon Methusalah. Naar het boek Henoch is meer dan honderd maal verwezen door apostelen en profeten. Het geeft ons nog een beter profetisch inzicht.

 

Henoch noemde de werking van deze

ontrouwe engelen “wetteloosheid!

clip_image006

 

clip_image008

Hier vinden wij het sterrenbeeld van de boogschutter. Corona is begonnen tijdens dit beeld. De ganse wereld lijkt in de macht te zijn gekomen van deze ruiter. Eind 2019 begon Covid 19 !

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen.

 Henoch 7:5 Ze begonnen te zondigen tegen vogels, tegen dieren, reptielen, en tegen de vissen, ze verslonden elkaars vlees en drinken hun bloed. 6. Dan klaagde de aarde over deze wettelozen.

Zo kunnen wij begrijpen dat er wezens ontstonden half mens, half dier, monsters! Dit is een beeld van geheime wetteloosheid, zoals God het ziet! Zo leerden en leren die afgevallen engelen in het geheim hoe de mens wapens kon maken. Vandaag ook biologische en chemische wapens, welke allerlei ziekten kunnen verspreiden.

Azazel, Lucifer, leerde allerlei kunst, banspreuken, magie, astrologie, enorme hoererij, voortekenen enz. Zo hebben vele uitvindingen hun oorsprong uit het occulte.

En de wereld was veranderd schreef de profeet Henoch.

Vandaag zien wij een gelijkaardige evolutie, nieuwe uitvindingen, nieuwe wapens voor massavernietiging, occulte praktijken, hekserijen, met vervloekingen welke meer en meer toenemen. Barbaarse onthoofdingen, mensen klagen. Vrije seks en muziekfestivals. (Matth.24,38). Bewuste en onbewuste aanbidding van satan via verleidende popmuziek, videoclips en schijnbaar onschuldige computerspelletjes. Wie zich ermee bezig houdt wordt gebonden. Boeken van Harry Potter leren kinderen vloeken uit te spreken!

Wij vinden in een a.v. van Ezechiël 28:13

clip_image010

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen enclip_image012 diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

De vertaling van Rabbi  Moshe Eisemann : your drums and wind instruments were within you

12 En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden; maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner handen.(Stat.Vert. Jongbloed) Jes.5

Jezus gaf deze tekenen over Zijn wederkomst…

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

Wij zien vandaag voor onze ogen dat ook onze hedendaagse wereld aan het veranderen is in een zee van wetteloosheid. Deze wereld wordt even oordeelsrijp als de tijd voor de zondvloed. Weinig ware bekeringen, schijnbekeringen, spot, teveel verlokkende en verleidende ongerechtigheid. Geldzuchtigheid enz.

clip_image014De profeet Henoch (9:6) laat weten dat alle ongerechtigheden aan de mensen werden geleerd door Azazel. Ook bepaalde geheimen heeft de afgevallen Azazel onthuld, welke gemaakt waren in de hemel. God zou ingrijpen en liet dit weten door de profeet (10:7) Want Ik zal de aarde herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden vernietigd door de kennis die de wachters bekend gemaakt hebben en geleerd aan hun zonen.  Dit was de profetie van de zondvloed.

13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Ook het boek Leviticus verwijst naar allerlei gruweldaden in Egypte en Kanaan. (Lev.18,27,28)

Wij kunnen nu best begrijpen dat wij leven in een gelijkaardige tijd, van geweldenarij of terrorisme. Jezus, zal de schepping herstellen, na de oordeelstijd, de laatste jaarweek door Daniel, en dan duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem. Zo beseffen wij waarom er uiteindelijk politiek en militair zal gestreden worden omwille van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

De wetteloze.

 Wie die wetteloze is met zijn aankomend en verplicht merkteken, een biochip 666, weet niemand! Dat merkteken lijkt wel op de “Bismillah” vandaar veel verwarring door sommige slechte uitleggers welke nu komen met  616.

clip_image018Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter χ (uitgesproken als “chi”) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, ξ wordt uitgesproken “xi”, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, ς, wordt uitgesproken als “stigma.” Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we Χξς, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

VN en wereldmachten vechten om controle over het internet!

Zolang de gemeente van Christus op aarde nog aanwezig is, kan die mens, met zijn (onzichtbare, heimelijke) dierlijke eigenschappen zich niet openbaren. Vandaar dat de Bijbel spreekt over twee beesten, een uit de aarde en een uit de zee. (Openbar.13) Leviathan zie ook Jesaja deel 13 Dus zijn dit mensen die niet meer zijn geschapen naar het beeld of gelijkenis van God. (Gen.1,26)  Print deze studie uit, want in de toekomst zal de vrijheid zijn verdwenen! De NWO komt er straks, na de opname!

 Biblespace Vlaanderen 

https://biblespace.org

R.GAYTANT, Evangelist

BIJBELSTUDIE JESAJA DEEL 13

DE BIJBEL UW HOOP

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf
GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

ENKELEN WERDEN GERED EN VANDAAG?

IK BEN HET BROOD DES LEVENS

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

WAS NIMROD DE EERSTE WERELDLEIDER?

NIMROD

Gezond fruit: pruim — Mensensamenleving.me

Categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten           Gezond fruit: pruim   De pruim is de vrucht met de meeste antioxidanten. Pruimen zijn een van de meest makkelijke vruchten om zelf te kweken. Je hoeft alleen een boom in de tuin te hebben en er aan het einde van de zomer aan te schudden. […]

Gezond fruit: pruim — Mensensamenleving.me

UW CONTACT MET GOD IN HET HEELAL?

ONZE COMMUNICATIE MET GOD ?

clip_image002

Als wij het hebben over de hedendaagse communicatie, dan zijn er tal van mogelijkheden om met elkander in verbinding te komen. We horen en zien elkaar. Het maakt onze wereld kleiner en kleiner en het maakt een nieuw Babel mogelijk. Een globalisering van Politiek, economie en religie. De profeet Daniel schreef over “ogen als mensogen” welke zouden worden gebruikt door een antichristelijke overheid (kleine horen) Deze ogen zijn een beschrijving van alle camera’s. ( Dan.7:8).

https://biblespace.org/category/commentaar/bijbelstudie-de-profeet-daniel/

God heeft geen camera’s nodig om te zien wat zich op onze wereld vandaag zich voordoet, en alle corruptie, gruwelijke agressie van goddelozen.

2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet. 3 God ziet neder uit de hemel

op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Ps.53

WIE ZOEKT GOD ?

Om te kunnen communiceren met God dient een mens Hem eerst vinden. Vandaag zoekt men veel naar van alles en nog wat op de PC of op een verslavende smartphone, maar wie zoekt naar God? Indien iemand God zoekt, zal hij Hem ook vinden. (1 Kron.28:9) (2 Kron.15:2) (Luc.11:9). Nu is er nog de genadetijd dat men Hem kan vinden, doch die tijd loopt ten einde, dan komt er de oordeelstijd over deze aarde.

Hebreeën 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Er is een kleine minderheid van mensen die God zochten, en Hem ook hebben gevonden in hun aardse leven. Deze mensen werden dan ook wedergeboren en zijn Bijbelgetrouwe christenen, en hebben een persoonlijke relatie met de ene ware God, Jahweh! Er zijn ook “christenen” zonder relatie of communicatie, ze gingen naar een staatskerk uit traditie, maar vonden er God niet, velen verlieten kerk en God!

HOE UW SCHEPPER TE VINDEN ?

clip_image004

clip_image006Een algemene regel. Het vinden gebeurt op onbeschrijfelijk vele wijzen, dat horen wij uit de getuigenissen van mensen die God vonden. In ieder geval blijft Gods woord, de Bijbel, het zaad dat in de goede aarde van het menselijk denken kan vallen. Die goede aarde zijn de mensen van goede wil, een klinkende blijde boodschap bij de geboorte van Jezus. (Luc.2:14). God spreekt door de Bijbel heen, vandaar dat men het ook de Bijbel “het Woord van God” noemt. Wie in de Bijbel leest, luistert naar wat God tot hem zegt. Je kunt jezelf leren kennen, want de Bijbel is als een spiegel, beeldscherpe “selfie”! God zet uw gedachten op orde, een update als herstel, van uw zondig denken, naar gezond en in waarheid leren denken. ( Hebr.4:12)

Elia vond God eens in zijn nood en angsten.

clip_image008Sommigen mensen vinden God in hun grote nood of levensgevaar, roepen en zoeken in hun paniek plots tot God. Zo was er een profeet, Elia. God openbaarde Hem op een bijzondere wijze, toen Elia in levensgevaar was. (1 Kon.19:11,13). Elia, angstig, kwam op het roepen van God, uit zijn spelonk, een schuilplaats, en hij zag de almacht van God. God kan zijn macht op verschillende wijzen openbaren aan een mens. Winden die de bergen deed splijten! Bergen van problemen kan Hij wegblazen! Daarin was God niet te vinden! Een geweldige aardbeving, en een groot vuur, ook daar was God niet aanwezig. Na die apocalyptische oordeelstaferelen, als het ware de grote verdrukking, dan kwam er een zachte stilte.

Elia vond God in de stilte na de storm, en zag toe, toen God voorbijkwam!

En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?

Na die communicatie kwam er een nieuwe wending in het persoonlijk leven van Elia, het aanstellen van koningen en zijn opvolger Elisa. Elia had op zijn God geroepen en hij kreeg antwoord. God, de God van Israël, is nog steeds dezelfde vandaag, hij roept u op tot een taak en een opdracht. In de gemeente volgens de werking van de Geest, en niet naar eigen inzicht!

GOD, MET WIE ZAL IK HUWEN?

clip_image010

Als God uw vriend is geworden, dan kun en mag je toch iets vragen? Velen stellen zich nooit die grote levensvragen, door gebrek aan communicatie, met hun Schepper. Men ziet Hem niet of hoort Hem niet, zo denkt men dan zondig. Een huwelijksverbond was en is ernstig. God kan spreken ook door een teken, dit is ook een vorm van communicatie! Dan is er een bepaalde vorm van zekerheid, want God wil het allerbeste voor Zijn kinderen.

Genesis 24:14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw

knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.

KONING DAVID

In zijn psalm 86 bad David tot God om genade. Hij eindigt zijn biddend lied, met een vraag om een teken van Gods goedheid als antwoord op zijn bidden. Hij vraagt dit opdat zijn vijanden het zouden inzien, en erkennen dat God met David is. Zo zal ook Israël, God ervaren in de toekomst.

Psalm 86:17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.

GOD SPREEKT DOOR MENSEN TOT MENSEN.

Het lijkt erop dat wij in de dagelijkse communicatie veel aan ons laten voorbijgaan, welke toch belangrijk kunnen zijn voor ons persoonlijk leven en onze belangen. God spreekt soms door mensen tot zijn kinderen en wil ons raad geven. In 1 Kon.1:11 vinden wij opnieuw een voorbeeld hoe God mensen, of zijn dienstknechten gebruikt.

1 Koningen 1:11 Toen zeide Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo: Hebt gij niet gehoord, dat Adonia, de zoon van Chaggit, koning is geworden, zonder dat onze heer David het weet? 12 Nu dan, laat mij u toch een raad geven, opdat gij uw leven en dat van uw zoon Salomo redt.13 Ga heen, treed bij koning David binnen en zeg tot hem: Hebt gij, mijn heer de koning, aan uw dienstmaagd niet gezworen: Voorzeker, Salomo, uw zoon, zal na mij koning worden en hij zal op mijn troon zitten? Waarom is dan Adonia koning geworden? 14 Zie, terwijl gij dan nog met de koning in gesprek zijt, zal ik na u binnenkomen en uw woorden aanvullen.15 Dus trad Bathseba bij de koning de kamer binnen; de koning

was zeer oud en Abisag, de Sunamitische, bediende de koning.

clip_image012

God sprak door de profeet Nathan tot Bathseba, de moeder van de latere koning Salomo. Het was niet alleen een raad, doch wij lezen hier over een klein plan geïnspireerd door God. Het volk stemde eerst in met koning Adonia in plaats van Salomo! Daar Bathseba ijverde voor haar zoon Salomo, luisterde zij naar de raad en het plan van Nathan, zo kwam er plots verandering. Bathseba gaf de moed niet op, en ging tot de koning. Koning David besliste, en Salomo werd na die moeilijke problemen toch koning. Zo vinden wij hier hoe God handelt onder de mensen en het volk. Wij dienen oog te krijgen hoe God kan handelen onder alle mensen.

GOD SPREEKT DOOR DE NATUUR

Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige

kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

God spreekt door de werken van zijn handen tot de mensen. Nog steeds zijn er eenvoudige mensen die niet kunnen lezen, noch schrijven, en ook tot hen spreekt Hij. Ook hier komen er mensen tot geloof in hun Schepper door het observeren van de natuur van plant tot dier! Ook bepaalde wetenschappers komen nog tot geloof, zij ontdekten Gods werken door hun eigen onderzoek.

GOD SPREEKT SOMS DOOR DROMEN en visioenen

clip_image014

In de Bijbel vinden wij tal van teksten waarbij wij Gods handelen of aanwijzingen terugvinden in dromen van mensen, ook soms ongelovigen, denk aan Nebukadnezar. Laat het duidelijk zijn dat niet iedere droom van God komt. Dromen dienen altijd gecontroleerd en getoetst aan de Bijbel. Dromen waarin angstaanjagende aspecten in voorkomen, zijn niet uit God.

Toch komen er ook in Afghanistan mensen tot geloof. Door al het geweld dat wordt gepleegd in naam van de islam, twijfelen veel moslims aan hun geloof. Nu is het de tijd om het Evangelie met hen te delen. Het jonge Afghaanse stel Mirwais en Amina had veel twijfels over de islam. Een vriend wees hen toen op de Evangelie-uitzendingen van Trans World Radio. In landen als Afghanistan en Pakistan is dit vaak de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
Amina vertelt: ‘Na het beluisteren van de uitzendingen vroeg ik aan God om een teken dat het christendom de ware weg is. Die nacht droomde ik over een jongeman die zijn eigen graf aan het graven was. Hij zei tegen me dat Hij moest sterven en na drie dagen weer zou opstaan.’ God gebruikte deze droom om hen tot geloof in de Heere Jezus te laten komen. Ook lieten ze zich dopen, een keuze waarop in Afghanistan de doodstraf staat. Al verschillende keren zijn ze gewaarschuwd: ‘Keer terug tot de islam of accepteer de gevolgen.’ Maar Mirwais en Amina houden vast aan hun geloof in de Heere Jezus. Ze delen hun geloof en getuigenis ook met vrienden en familie.

OPGELET vOOR DROMENZIENERS!

Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees,

verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Judas 8

clip_image016Hier gaat het over antinomianisme, de bouwgrond van de Antichrist. Luther bestreed heftig deze visie!

Paulus leerde dat men vrij is van de wet, maar dit gegeven wordt niet altijd goed begrepen of verkondigt! Vele christenen, zonder voldoende Bijbelonderwijs, laten zich hierdoor misleiden. Het was er vroeger en nu opnieuw. Er is geen behoud door de wet. Maar Paulus gebruikt de wet als onderwijs voor de gelovigen. “Thora” betekent onderwijs!

clip_image018 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.Rom.3:31

Die verleidende droompredikers, kerkwolven, zijn mensen die het evangelie aanvaarden, maar de morele wetten in het oude verbond niet meer van toepassing achten. Het is een misbruiken van de christelijke vrijheid, te vinden in het nieuwe verbond. Valse profeten beroepen zich op speciale openbaringen in hun fantasie en dromen, doen valse tekenen en genezingswonderen! Dit zien wij als zware communicatiestoornissen veroorzaakt door demonen en veroorzaken ook geloofsafval, waarover Paulus schreef aan de gemeente te Thessaloniki.

clip_image0202 Tessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,

Biblespace, 27 mei 2017

https://biblespace.org

DE ZONDE VAN EVA

DE ZONDE VAN EVA!

Depressief.jpg

Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende, was zeker de zondeval, een gevolg van ongehoorzaamheid aan zijn Schepper: De zondeval was geen appeltje bijten of een sprookje! Deze humanitaire ramp heeft tot vandaag nog steeds zijn gevolgen, zoals de sterfelijkheid van de mens en het ontroostbare verdriet met bittere tranen. Deze eerste mensen kregen een ander lichaam, dat diende te eten en drinken om in leven te blijven. Kleding want het kon koud krijgen. Geen spontaan contact meer met de Schepper. Werden nog meer aangevallen door de satan, die hen wilde vermoorden enz.

OORDEEL 2013

Doch er is hoop! God heeft een reddingsplan! Laten wij even dieper nadenken over hoe deze eerste mensen, pas geschapen naar Gods beeld met onsterfelijkheid, hoorden zij wat later over een straf van God als “sterven”, want God sterft niet en is eeuwig, men noemt Hem de eeuwige.(1 Tim.6:16)

Gen 3:1  De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

 

Men vertaald met “slang” wat symbool staat voor de duivel, satan, draak, hoofd van alle afgevallen engelen. Wie in zijn bestaan niet gelooft is al door hem gevangen. Hij kan zich in alle gedaanten voordoen, net een kameleon, je merkt hem niet direct op. Het feit dat hij kan spreken en preken bewijst zijn vele mogelijkheden.

Hij benadert de vrouw met een listige vraag, over wat God had gesproken. Dit is zijn eerste zet om te zien in hoeverre Eva geloofde wat God had gezegd. Zo is het ook vandaag nog, de satan wil weten of u alles gelooft wat in de Bijbel staat, want dat is Gods woord! God geeft daarin raad, geboden en verboden. De satan wil weten of Eva ook het gezag van Gods woorden zal aanvaarden, en wil haar sluw leiden tot opstandigheid zoals hij.

Eva werd getest over haar Bijbelkennis. Ze faalde, want God had gezegd dat ze van “die” boom niet mocht van eten. Maar niet dat ze de boom niet mocht aanraken. Eva voegde toe aan God woorden. Dat was een eigen gemaakte wet, zoals vandaag vele on-Bijbelse kerkelijke wetten. (2,3). Het is heel belangrijk in het aardse leven dat men goed weet wat God wil, dit om gelukkig te zijn, want dat is Gods bedoeling geweest. Eva had Gods wil al half vergeten!

De duivel maakte gebruik van haar onvoldoende kennis, haar lauwheid, haar onverschilligheid, en hij liegt, door te zeggen dat ze niet zou sterven.

Zo predikt hij, satan, als een engel des lichts, ook vandaag tot vele mensen dat er geen hel bestaat, terwijl dit zijn laatste eigen bestemming is, de poel van vuur.

Onvoldoende kennis is als de onvoldoende olie bij de dwaze maagden. (4) Ze zou niet sterven bij het aanraken van de boom. Zo begon Eva eerst te twijfelen aan wat God sprak. Het is een uiterst gevaarlijk pad wanneer men gaat twijfelen, aan Gods onfeilbare woord.

Sommige Rabbijnen leggen de grondtekst uit, al zou satan haar hebben geduwd tot tegen de “verboden” boom. Er gebeurde natuurlijk niets, Eva stierf niet, en ze begreep ook niet ten volle wat sterven was. Eva had nog nooit een dode gezien. Ook wij, mensen kunnen vandaag al moeilijk een begrip vormen over de hel of die tweede dood, waarvan God spreekt. Ze kwam op een dwaalweg, door een listige vermenging van leugen en waarheid.

Satan gebruikt nog steeds dezelfde verleidingstechnieken, de Bijbel, Gods woorden in vraag stellen, aanvechten en liegen. Satan haalde Bijbelteksten aan, om Jezus te beproeven, zou hij het vandaag niet doen met Gods kinderen nu hij nog weinig tijd heeft? Valse Bijbels drukken, valse predikers met eigenmachtige uitleg, en het toevoegen of afdoen van Gods woorden. Satan wil mensen duwen, onder dwang, naar zijn kerk, en zoekt om zelf te worden aanbeden. (Openb.22,18) Dit met als gevolg geen toegang meer tot de boom des levens, eeuwig leven.  

Gen 3:6  En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Eva geloofde en vertrouwde nu op de satan, die zich vandaag kan voordoen als de super christen, als magiër, en straks als “de” antichrist. Nu was ze overtuigd dat ze ook niet zou sterven bij het eten. Eva kende snel een valse geruststelling, ze was overtuigd en kwam niet meer terug op de woorden en geboden van God. Sommigen denken dat ze behouden zijn, maar hun wandel klopt niet. Ze zette de volgende fatale stap, ze at, ze genoot, en verleidde ook nog Adam, om te genieten.

Die boom kent toch eigenaardige kenmerken, die men niet allemaal letterlijk kan aanvaarden. De vrucht van de boom is begrijpelijk, maar er staat niet appelboom, of vijgenboom. Het Latijn voor appelboom is “malus”, wat ook kwaad betekent.

Een “lust” om naar te kijken en “begeerlijk” en om “verstandig” te worden. Het lijkt wel dat deze drie verleidende elementen terug te vinden zijn voor iedere Internet bezoeker! “Verstandig” of “geleerde” mensen komen moeilijk tot geloof in Jezus, door hovaardigheid. De apostel Johannes haalt dezelfde kenmerken aan voor een werelds ongelovig denkpatroon!

 

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes,

de begeerte der ogen en een hovaardig leven,

is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.1 Joh.2

Deze boom heeft precies kenmerken van een levend wezen? Die aantrekkelijke boom was begeerlijk en een lust voor het oog. Verstandig makend, leerzaam. Mensen worden regelmatig vergeleken met bomen in de Bijbel.

De andere boom, de boom des levens wordt door de Joden ook gezien als de boom van Isai. Jezus was een rijs uit die boom en dat klopt! (Jes.11:1,2)

Zo werd Eva ergens overspelig tegenover God, ze begaf zich in de omgeving van de door God verboden boom. Sommigen wijzen naar een seksueel overspel van Eva met de opdringerige satan. Dat overspelig “eten” of “genieten” van de vruichtbaarheid van de boom, kan men vinden in spreuken met de gepaste context!

19 De weg van de adelaar langs de hemel en de weg

van de slang op de rots, de weg van een schip in

volle zee en de weg van een man bij een jonge

vrouw. 20 Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt

haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.Spr.30

Voor vele christenen hangt er nog steeds een taboe rond seks, al is het helemaal geen zonde binnen het huwelijk. Het verbieden van normale seks, of huwelijk is zonde. In bovenstaande tekst wordt “eten” symbolisch gebruikt als buitenechtelijk gemeenschap te hebben.

Zo kwamen er twee zaadlijnen ontstaan:Gelovigen in Jezus enerzijds, en ongelovigen of anders gelovigen anderzijds, welke vijandig staan tegenover elkaar, zoals Abel en de ongelovige, maar religieuze Kaïn.

 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,

en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop

vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.Gen.3

De laatste en grootste overwinning in de wereldgeschiedenis zal er zijn voor het zaad van de vrouw, en niet van het slangenzaad! Het slangenzaad verdwijnt.

 

Er komt herstel, een nieuwe wereld.

clip_image006

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;1 Kor.15

 

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.1 Kor.15

 

Wanneer wij kijken naar de vele en toenemende natuurrampen, de gevolgen van de zogenaamde opwarming van de aarde, de aardbevingen, orkanen, enz. dan kunnen wij vaststellen dat onze planeet aan vernieuwing toe is. Het lijkt wel een versleten kleed, zoals de Hebreeënschrijver laat weten. God zal hem als een mantel oprollen, en zal verwisseld worden. (Hebr.1:11,12). Er is hoop leert God, en Hij liegt niet!

Zoals door de zondeval, ziekte en dood in het leven kwam van de mens, zo zal er ook een opstanding zijn door Christus, voor allen die in Hem gaan geloven, enkel en alleen zoals Gods woord het leert. Bij de zondeval sloot zich het geestelijk zien, contact met God, en opende een ander beperkt zicht, waarbij de mens inzag te hebben gezondigd, en zag zo zijn naaktheid. Een mens heeft dus twee wedergeboorten of transformaties nodig voor toegang tot de komende nieuwe wereld, de eerste naar de geest, (bij bekering) en de tweede wedergeboorte van het lichaam. (bij de wederkomst) (Joh.3,5) en (1 Kor.15,12)

Vg. R. GAYTANT.

Biblespace Vlaanderen

 

HET GOUDEN KALF VAN EUROPA

HET GOUDEN KALF IN 2017.pdf

EER OF VERNEDERING

VERNEDERING OF EER.pdf 2017.pdf

UW REDDER

GEVAAR VAN ONGELOOF

ONGELOVIGHEID.pdf

Thomas wilde een bewijs