CORONAPAS OF HEMELPAS

DE GEHEIME VERDWIJNING

BRUILOFT IN DE HEMEL

Hoeveel mensen zijn er vermoord met de Covid-19 vaccins? — Frontnieuws

Deel dit zeer belangrijke artikel alstublieft met iedereen die u kent. Help ook levens te redden en stuur dit artikel naar ziekenhuizen, dokterspraktijken, verzorgingstehuizen, scholen, kranten, journalisten, enz, schrijft Dr. Vernon Coleman. Niemand weet hoeveel mensen de vaccins doden – of hoeveel er zullen sterven. Maar hoewel ik de mainstream media de meeste van deze…

Hoeveel mensen zijn er vermoord met de Covid-19 vaccins? — Frontnieuws

DE BIJBEL EN LUCIFER

 

clip_image003

Deze eenvoudige Bijbelstudie is gericht om een algemeen overzicht te krijgen in de wereld van het occulte, de wereld van satan. De meerdere jongere kristenen welke op dit vlak nog niet genoeg kennis hebben, is het goed om deze algemene studie door te nemen. Het kan zeker veel diep  verdriet voorkomen, welke onze jeugd kan missen als kiespijn.

HET BELANG VAN DE BIJBELKENNIS TEN OPZICHTE VAN SATANS WERELD.

Wanneer het gaat over satan en zijn leger demonen, merken wij meteen dat de wedergeboren mensen en anderen religieus of ongelovig in twee groepen zijn verdeeld, namelijk :

Eerste groep:

Zij die weinig of helemaal geen kennis hebben van de onzichtbare wereld. Zij zijn te herkennen aan hun reacties en symptomen. Deze dingen belachelijk maken, spotten, of soms kwaad worden. Ze gaan deze bovennatuurlijke verschijnselen bestempelen als een vorm van “bijgeloof”. Dit soort reacties vind men soms ook in gelovige kringen. Gevolgen van ongeloof of agressieve godsdiensten

De ondergang van een ganse samenleving met Israël als voorbeeld:

“Het is gedaan met mijn volk, omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord, daarom zal ik ook U verwerpen”(Lut.vert)Hos.4

Israël mocht geen priesterfunctie meer vervullen, omdat het Gods woord vergeten was, net zoals het Babelse christendom! Kenmerk van een dergelijke samenleving: Hos.4:2 te vergelijken met anno 2013.

“maar godslastering, liegen, moorden, stelen, en overspel bedrijven, heeft de overhand genomen, en de ene bloedschuld volgt op de andere”.

Tweede groep:

Meer te vinden in gelovige groepen, zij die achter iedere boom al een demoon zien zitten!

Er bestaat een gevaar dat men overdrijft met deze dingen.

Wij als kristenen moeten daarom deze Bijbelkennis bijschaven waar nodig.

Paulus schrijft in 2 COR.2:11 “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend”.

DE SATAN IS EEN PERSOON.

 

Er zijn mensen die niet geloven in het bestaan van de satan, en hem enkel gaan zien als een symbool van het kwaad. Ze geloven niet in hel en duivel, door hun geestelijke blindheid.

God leert in zijn woord helemaal anders:

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult

gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Gen.3

De duivel trok Gods woorden in twijfel, en gaf er zijn eigen vertaling aan! Het werd een ramp voor de mensheid en de ganse schepping.

Jezus leert helemaal anders en werd met de duivel geconfronteerd:

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Matth.4

De duivel zoekt eeuwenlang om aanbeden te worden, schuilt achter vele beelden en symbolen, en beloont mensen die hun ziel verkopen, voor tijdelijk genot en succes op aarde. Die mensen gaan voor de eeuwigheid verloren.

DE SATAN IS EEN SCHEPSEL VAN GOD.

Een verkeerd begrip is gekend : mensen zien de satan als een rivaal van God , even machtig even groot enz… 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.Joh.1

De satan is een schepsel van God , doch hij is opstandig en ongehoorzaam geworden!

HET DOEL VAN SATAN.

Jesaja 14:12-14.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

De satan wil zich aan God gelijkstellen, wat een hoogmoed! De satan wil vereerd en aanbeden worden als God zelf Om het kwaad te ontmaskeren moet men steeds rekening houden met het doel van satan,de uiteindelijke religieuze aanbidding onder dwang! De satan kan geen strijd voeren tegen God direct,doch hij strijd verder tegen de ganse schepping van God. De satan sleept de mensen mee in zijn strijd en in hun tweede dood.

Joh.8:43-47

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij

mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

De satan gebruikt hier godsdienstige mensen,Joden,volksgenoten van Jezus. Alle mensen die het “WOORD” , De Bijbel niet geloven zoals Jezus het leert, zijn knechten van satan. Hun handelen is leugenachtig, gevaarlijk en dodelijk! 

SATANS KARAKTER.

Zijn naam “Diabolos” betekent ” alles door elkaar draaien” Waarheid en leugen door elkaar draaien, is het karakter van de toekomstige wereldkerk, met de valse profeet beschreven in het boek Openbaring op kop! Oecumenische verleiding : waarheid en leugen. Onbewuste aanbidding van satan groeit vandaag weelderig!

Deut.22:1O Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk!

Dit is een zinnebeeldige voorstelling dat het geestelijke niet samen kan gaan met het vleselijke, op geen enkel vlak!

SATANS KONINKRIJK. Satan is het hoofd der boze geesten. Efeze 2:1-3 “macht der lucht” d.i.demonenwereld met Ufo’s, Aliens, geesten van gestorven reuzen destijds enz.  Ieder geboren mens hoe lief ook, behoort tot een momenteel verloren schepping, tenzij er wedergeboorte komt in het latere leven;ufo

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen

mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,Efeze 2

Demonen zijn gevallen engelen. Demon komt van het Grieks “Daimon” betekent “duivels”/boze geest “Daimonios”= knecht van satan. Let ook op : Het woord Duivel en kwaadspreker in het Grieks

is verwant .De satan kan niet overal tegelijk zijn, vandaar heeft hij zijn trawanten. Demonen, gevallen engelen, ook geesten van overleden reuzen, kunnen mensen beïnvloeden ,besmetten en zich door hen manifesteren. Een bezetene betekent niet in volle bezit van de demon, doch wel een vorm van in- gebruik- name. Een schijnchristen kan nog door een demon gebruikt worden!

Wat kunnen ze ?

-mensen een extreme drang geven om naakt te lopen……of porno te kijken.

-mensen kunnen zich gedrongen voelen naar onreine plaatsen…kerkhof enz.

-kunnen een vreselijke ziekte bij mensen ontketenen.

-Bovennatuurlijke kracht aan een menselijk of dierlijk  lichaam geven.

-De natuur gebruiken om mensen te doen lijden.

– Grote Leugens verspreiden. verwarring brengen in het evangelie, schijnwonderen, enz………

Satan oefent heerschappij “via” zonde. Hij probeert het verstand te verduisteren, opdat men geen inzicht zou krijgen over de realiteit van God, of het kunnen begrijpen van de Bijbel, wat ook uw i.q. mag zijn.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het

bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer

eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het

schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid

van Christus, die het beeld Gods is.2 Cor.4

Satan steelt schapen!

zie Hand.13:8-1O de waarheid verdraaien/dwaling.

zie 2 Thess.2:1-4

De satan wil verkeerde prediking laten brengen, opdat mensen hun bezinning verliezen. De satan zal telkens proberen om kritiek te brengen op goeie boodschappen, goeie predikers, goeie evangelisten. De satan is in staat geestesgaven na te bootsen.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des

satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke

wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor

hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de

waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden

kunnen behouden worden. 2 Thess.

2 Thess.2:9 bedrieglijke tekenen en wonderen daarbij behoren de wonderlijke genezingen door demonen Dit soort praktijken zal toenemen om mensen te verleiden van de waarheid.

SATANS VEROORDELING

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

De wereld is een toneel en een strijd van licht en duisternis, doch er is een blijvende hoop : Geloof in de Bijbel, zoals Jezus het zelf leerde! Laat u niet verleiden door staatskerken!

En U hebt “EEUWIG LEVEN”, je hemel kunt u nooit verdienen!

DE DUIVEL EN JEZUS

DE VERZOEKING

HET LAATSTE MIRAKEL STAAT VOOR DE DEUR

De prik werkt – 50 procent minder doden … onder de ongevaccineerden — Frontnieuws

Eindelijk liggen er enkele echt betrouwbare cijfers op tafel. Deze keer van de Angelsaksen. Zoals altijd, gaat het over de netelige kwestie van de Covid-19 spuit. Aanvankelijk gingen de fabrikanten prat op een doeltreffendheid van meer dan 90 %, maar deze cijfers zijn natuurlijk allang achterhaald. De interessantste cijfers komen nu van het eiland. Van…

De prik werkt – 50 procent minder doden … onder de ongevaccineerden — Frontnieuws

Een Pandemie van de Gevaccineerden — Frontnieuws

En om de ECHTE pandemie aan de gang te houden, moeten we vaccinatie-mandaten en paspoorten hebben, schrijft Jon Rappoport. Daily Mail, 18 november 2021: “Dr. Anthony Fauci, de directeur van het National Institute for Allergy and Infectious Diseases, zei dat de afnemende immuniteit van de eerste vaccinaties leidt tot een toename van ernstige gevallen onder…

Een Pandemie van de Gevaccineerden — Frontnieuws

HEF UW HOOFDEN OMHOOG!

Vaccinatie of gevangenisstraf: Oostenrijk’s Coronaregime wil vanaf 1 februari verplichte vaccinatie voor ALLEN! — Frontnieuws

De kat is uit de zak: ALLEN worden gedwongen de naald erin te zetten. Gezondheidswerkers zijn slechts de eerste slachtoffers van de dwang. Wochenblick berichtte donderdag al over het uitlekken van een onvoorstelbaar ontwerp waarin verplegend personeel en artsen in geval van twijfel zelfs met gevangenisstraf worden bedreigd als zij de vaccinatie niet nemen. Bijzonder vervelend:…

Vaccinatie of gevangenisstraf: Oostenrijk’s Coronaregime wil vanaf 1 februari verplichte vaccinatie voor ALLEN! — Frontnieuws

GOD EN DE NIEUWE WERELDORDE 2021

Jezus komt met een andere NWO in gerechtigheid!

HET MENSELIJK GEWETEN

UW GEWETEN EN GOD

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime — Frontnieuws

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een oproep gedaan aan katholieken, christenen, gelovigen en mensen van goede wil om zich te verenigen tegen de duistere krachten van het globalisme. Aartsbisschop Viganò stuurde The Gateway Pundit zijn video en oproep tot een anti-globalistische alliantie. Kijkt u naar zijn aangrijpende oproep tot eenheid, moed, kracht en geloof. Aartsbisschop…

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime — Frontnieuws

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN.pdf

GOD EN ASTROLOGIE

GOD EN ASTROLOGIE.docx 271116.pdf

GENADE EN GODS GEBODEN

HET KOSTBARE BLOED VAN JEZUS

Hij stierf voor u!

Robert F. Kennedy Jr: Denk hier eens over na — Frontnieuws

Denk hier eens over na. Ik ben van Instagram getrapt voor “Vaccin desinformatie”. Instagram en Facebook kunnen geen enkele foutieve verklaring bewijzen die ik ooit heb afgelegd. Alles wat wij publiceren is doorgelicht en gebaseerd op gegevens uit overheidsbronnen en externe, peer-reviewed getoetste publicaties. Wanneer zij de term “onjuiste informatie over vaccins” gebruiken, gebruiken zij…

Robert F. Kennedy Jr: Denk hier eens over na — Frontnieuws

COVID golf in België: “Ze zijn allemaal gevaccineerd” — Frontnieuws

Antwerpse ziekenhuizen in België beginnen zich zorgen te maken. Met een hoog percentage volledig gevaccineerden, worden ze overspoeld met patiënten die positief testen op COVID-19, en “ze zijn allemaal gevaccineerd,” schrijft Shtfplan.com. Maar helaas geven velen de “vaccins” niet de schuld van deze ziekenhuisopnames. Ze zeggen dat de toename van patiënten alleen maar kan zijn…

COVID golf in België: “Ze zijn allemaal gevaccineerd” — Frontnieuws

VERBAND NIMROD-ANTICHRIST-WEDERKOMST CHRISTUS JEZUS

IK KOM PLOTS

DE BRIEVEN VAN JOHANNES VERKLARING

GEEN ZORG VOOR NIET GEVACCINEERDEN? (video)

VACCINATIE ZEGEN OF VLOEK?

BIDDEN EN GENEZEN

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20

clip_image002 Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel omhaal tot wat we vinden in het woord van God, de Bijbel. We nemen de eerste Bijbelse gebedsgenezing. Wonderlijke genezingen gebeurden in het dagelijkse leven, door een eenvoudig, maar gelovig verhoord gebed.

Onvruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid is voor vele vrouwen een pijnlijke zaak, het kwam vroeger voor, en ook vandaag zoekt en speurt men om dit probleem op te lossen, met alle gevolgen vandien. Wellicht is onvruchtbaarheid en andere vloeken, een gevolg van afgoderij, waarbij de profeet Ezechiël waarschuwde. (Ez.23:49)

Drie stappen tot de zegen van genezing!

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Iedere zieke wil normaal genezing, doch er zijn vandaag nog steeds ziekten of kwalen, die ongeneeslijk zijn, zoals wij dit vandaag even willen overdenken. Is er hoop? Zijn er nog mirakels? Geneest God altijd?

Kunnen wij ook nog Bijbels bidden als Jezus, of bidden: Uw wil geschiede?

Wij volgen het advies van de apostel Jacobus, welke de eerste stap leert : “zonde belijden”. Zonde klinkt zo ouderwets vandaag, dat men de eerste stap tot wonderlijke genezing niet begrijpt. Zonde is gewoon niet willen luisteren naar God, en dus ook geen gezonde levensstijl kent. 1 Joh.1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet .Ook Abraham viel in zonde.

Welke zonde had Abraham gedaan?

Abraham had gelogen over Sara tegen koning Abimelech! Gen:20:2,3 Liegen is een kwalijke zonde, en kan pijnlijke gevolgen hebben. De leugen van beiden, Abraham en Sara was een halve leugen, maar het bleef liegen. Liegen om bestwil, is ook zonde! Sara was een halfzuster, Abraham verklaarde dat het zijn zuster was. Het was in feite een leugen uit angst! Abraham maakte een denkfout, een zonde in het denken!(11)

Wat had dan de koning gedaan?

clip_image004 De koning haalde die vreemde, maar mooie Sara weg naar zijn paleis, ook al was ze niet meer zo jong. God zelf greep in en het kwam niet tot seks. Toch bleef het gevolg niet uit, Abimelech en zijn huis werden getroffen met lichamelijke onvruchtbaarheid. Zonde uit onwetendheid blijft zonde! Daarom kan goede Bijbelkennis ziekten of gebreken voorkomen. Met andere woorden “De vreze des Heren” Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

De koning wist niet dat Sara gehuwd was, en dat Abraham een profeet van God was! God had een bijzonder plan met Abraham en Sara. Door God kwam er dan verzoening en vergeving tussen Abraham en koning Abimelech. Vrede nastreven met iedereen is de eerste stap tot genezing. Dit betekent dat er een vergevingsgezindheid aanwezig moet zijn. Lukas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

De tweede stap is het gebed van een Bijbelgetrouw gelovige. (7) God had de koning duidelijk gemaakt, dat die Abraham een profeet was, en voor hem zou kunnen bidden, opdat hij in leven zou blijven. Enkel diende hij Sara terug te geven. Uit dankbaarheid kreeg Abraham bovenop tal van geschenken en geld. Inderdaad men zou alles geven om zijn leven te redden!

Het valt op dat God niet tot de koning zegt: Bidt voor uzelf en uw huis. Inderdaad het zou de zaak verslechteren, want het gebed van een ongelovige helpt niet. Neen, hij laat Abraham bidden om genezing en herstel. Bidden dient te worden geleerd, en gedaan in “Geest” en “waarheid”. Enkel wedergeboren christenen zijn in staat om Bijbels en gelovig te bidden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

GENEZING EN HERSTEL

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham.

Zo leren wij dat het soms niet eenvoudig is om de reden van een bepaalde vloek, ziekte of letsel te achterhalen. Zo stelt de mens zich steeds de vraag: Waarom? Hier zien wij dat er verschillende mensen door dat ene gebeuren getroffen werden met een ernstige tegenslag: onvruchtbaarheid.

En God genas!

Dit is het derde punt, welke de apostel Jacobus aanhaalt. Het gebed van een gelovige is tot veel in staat, omdat God kracht kan verlenen aan het gebed. Dit wil zeggen dat het gebed kan bekrachtigt worden, uitgevoerd zal worden! .

Wil God dan niet altijd genezen?

God is de Schepper en weet wat goed is voor de mens, alle tegenslagen kunnen medewerken in het voordeel van een Bijbelgetrouw mens. Paulus genas ook niet van zijn kwaal, maar het hield hem nederig. Soms kan een ongelovige door ziekte of een tegenslag, God leren kennen en genezen worden naar geest en lichaam. Soms maakt God dat men tijd krijgt als men nooit tijd heeft voor Hem! Bij de wedergeboorte kunnen gewoon kwalen achterblijven, waarvoor geen verdere verklaring voor is.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Luister tot slot wat de Here sprak en zet enkel uw hoop op Hem, want buiten Jezus is er geen oplossing voor niet op te lossen problemen!

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

clip_image006

De Goliath van de eindtijd — “De eindtijdbode”- Bijbelstudies over de eindtijd

Het Bijbelverhaal van David en Goliath in 1 Samuel 17 levert ons een wondervol “typebeeld” van een geprofeteerde gebeurtenis, die in de nabije toekomst zal plaats vinden. Goliath, de Filistijnse reus stond toen “tussen Socho en tussen Azéka, aan het einde van Dammim” (vers 1, SV) en daagde het leger van Israël uit. De Filistijnen […]

De Goliath van de eindtijd — “De eindtijdbode”- Bijbelstudies over de eindtijd