DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

Zorgen?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

LEEUW (2)

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petrus 5:8

In 2010 hoorden we al over een afschuwelijke moordpartij te Loksbergen. Het brengt grote verslagenheid, onbegrip en verdriet bij het volk. Mensen begrijpen het niet meer, en vragen zich af : Waarom? Hoe is dat mogelijk? Waarom laat God het toe, de vraag die gesteld wordt door iedereen die God nog niet tot hun Vader hebben. (Joh.1:12) Deze morgen hebben wij het over die onzichtbare brullende en verslindende leeuw!

Marcus 7:24-30 Israël stelde geen vertrouwen in Jezus,

als hun Messias, een heidense moeder deed dat wel!

Na een harde confrontatie met de Farizeeën, ging Jezus naar het gebied van Tyrus, Decapolis, welke sterk onder heidense invloed was. De Farizeeërs waarvan de discipelen nog niet hadden begrepen…

View original post 1.226 woorden meer

BEMOEDIG ELKANDER

GOD VERGEEFT U

GOD IS BARMHARTIG en VERGEEFT

Psalm 103

King David

Koning David had ervaring met zonde en Gods genade. (1) Dit danklied komt recht uit het hart van de koning, als een danklied. Deze psalm toont ons dat wij God loven niet uit traditie, maar bijzonder telkens wij Gods liefde ervaren, in ons dagelijks leven. Hij deed dit met alles wat in zijn vermogen lag.

Waarom God loven?

(3) Koning David begint met het feit dat onze zonden (ongerechtigheden) worden vergeven, na ieder gebed. God vergeeft gaarne! (Ps.86). Er komt telkens blijdschap en rust in het hart terug na vergeving. Wanneer wij een geschenk krijgen, brengt dit tijdelijke blijdschap. Wie zijn zonden beleed, kreeg een geschenk van God, en dat met eeuwige blijdschap, dus zing! Paulus leert ons elkander te vergeven, zoals Christus ons vergeving schenkt.(Ef.4:32). Het gaarne vergeven kan soms grote moeite kosten! Een sorry is goedkoop!

Hij geneest al onze ziekten en kwalen.

Het eerste wat Hij bij de mens geneest, is zijn zondig denken. De mens dient zijn vertrouwen op Hem te stellen. Het zondig denken, is een denken naar de gevallen natuur van de mens na de zondeval. Het is een denken zonder nog rekening te houden met God die de mens schiep. Het kan ook nog een denken zijn over Gods woord, welke men zelf aangepast aan zijn eigen denken, zo kwamen er eigenzinnige dwalingen.

Wij kunnen de vraag stellen: Geneest Hij alle christenen? Een betere vraag zou zijn: Wanneer? Uit de context (4) Hij verlost ons van het graf, uit genade! Inderdaad, hij geeft ons een nieuw perfect verheerlijkt lichaam bij zijn komst, aan iedere christen. Sommige Joodse uitleggers wijzen naar het feit dat hij ook nu ook wel geneest van dodelijke ongeneselijke ziekten. David werd genezen.

Psalm 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalm 41:9 Een dodelijke kwaal is op hem uitgestort, nu hij neerligt, staat hij niet meer op.

Ook Myriam kreeg melaatsheid, door haar kwaadsprekerij, Mozes bad en ze werd genezen. Ze zal dan God de eer en de lof hebben gegeven.

De GENEZENDE

kracht van DE BIJBEL

Water is ook een symbool van Gods woord. Wij lezen ook over het water te Mara. Het was bitter (Ex.15:23) Men wilde er niet van drinken. Vele mensen willen ook de Bijbel niet lezen, kerkboek en kerk kan hen gestolen worden. Het water kan wel eens bitter smaken, een boodschap welke men niet graag wil horen.

Soms gaat men naar eigen begeerte uitleggen. Het bittere water te Mara, was om het vette van de vleespotten uit Egypte, in hun darmen te zuiveren, het leek wel ontsmetting. Doch ontsmetting op een wonde kan pijn veroorzaken! Mozes nam een stuk hout, en het werd drinkbaar. Een chemische reactie, welke men toen niet kende. Het werd drinkbaar en gedronken. Het hout wijst wel op het kruishout dat grote veranderingen in het leven van een mens kan brengen, spontane genezing, en men de Bijbel met liefde gaat lezen!

(5) Nog een reden om God te loven. God verzadigt de ziel met het goede. Betere vertalingen schrijven; Die uw mond vult met het goede. Christus is hier de enige die de mens super blij kan maken door het manna, het geestelijke voedsel. Het manna het brood uit de hemel.

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Alle dingen die wij leren uit de Bijbel zijn waar en goed! Het is werkelijk voedsel voor onze geest. Wij leven vandaag in een land waarbij er een geestelijke hongersnood heerst. Men zoekt kracht voor de geest in allerlei theorie, of psychische begeleiding zonder resultaten.

De mond vullen, God kan de honger naar Zijn woorden laten opkomen in het hart van wie Hem zoekt. Ons land staat op de kop met haar aantal zelfmoorden. Hier speelt de opvoeding een belangrijke rol. Jonge paarden legt men toom en bit in de mond, om hem te richten, en zijn fierheid in te tomen. (Ps.32:9) Het leren kennen van God, en zijn woorden aanvaarden, is uiterst noodzakelijk. (Spr.2 en 3).

(5b) Dit gedeelte vraagt meer onderzoek. Het Hebreeuwse woord voor mond of ziel spreekt over ouderdom of rijpere leeftijd. De profeet Jesaja gebruikt dat Hebreeuwse woord voor sieraad voor een bruid, als Jeruzalem. (Jes.49:18)

De bruid van Jezus, de bruidegom, maakt zich ook klaar voor Zijn komst. Die christenen worden hongerig naar het profetische woord. Daar verschillende wakkere christenen in de eindtijd hongerig worden, gaan zij ook meer zelf onderzoeken, en de Bijbel meer lezen. Dit laatste werd geprofeteerd door Daniel:

Dani 12:4 Maar gij, Daniel houd de woorden verborgen, en verzegel het

boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Wie ouder wordt, zal in zijn gedachten verjongen, door dat geestelijk voedsel. Hij heeft geleerd van zijn fouten. Hij heeft hoop en krijgt meer inzicht als een arend. Hij ziet alles scherper. Arenden werden als symbool gekozen voor macht en schoonheid.

Jesaja 40:30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

arend jesaja

De arend vliegt het hoogst hemelwaarts! Wie vliegt straks hemelwaarts?

Zing over Hem, over Zijn goedheid voor zijn kinderen!

(11-15) Hier vinden wij vele verschillende vertalingen: Gods Goedheid, genade, liefde. Zijn genade lijkt hier wel onbeperkt voor allen die Hem vrezen. Dit is geen discriminatie tegenover de ongelovigen! Iedereen kan een keuze maken: Voor of tegen Jezus! Hemel of hel. Het wachtwoord voor de hemel is Jezus. Wie dit wachtwoord niet persoonlijk kent, blijft wachtend op de hel. Iedere minuut dat iemand Jezus niet gelooft, neemt het grootste risico wat op Gods aarde bestaat! Hij is al door God geoordeeld.

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wat betekent die vreze des Heren? Deze vreze heeft niets te maken met angst! Deze vreze begint bij het willen luisteren naar Gods wijsheid.(Ps.34) Van het kwade te wijken en het goede na te jagen, zijn de algemene Bijbelse regels. Het is een levenswijze met Gods principes, het is de beste levensovertuiging dat blijdschap geeft in plaats van verdriet en teleurstelling! (Deut.8:6).

Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens,

om de strikken des doods te ontwijken.

(12) Hij vergeeft, ieder die daarom vraagt! Van Oost naar West, dit is de beweging van de zon, ze verdwijnt in het Westen. Zo zijn onze zonden verdwenen, niet meer te zien of te bespeuren, niet meer aan te klagen. Zo vergeeft een vader de mistappen van zijn kinderen. God weet hoe zwak wij zijn, als stof, een zwakke sterveling.

Hij spreekt over onze aardse natuur, afstervend. Hij kent ieder mens die Hem liefheeft, over Hem getuigt, zingt en jubelt.

heli koksijde

Biblespace, 26 mei 2018

 

DE ONBEKENDE LIEFDE

DE WARE LIEFDE IS SUPER!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”:Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape- liefde, de Goddelijke liefde, is de opofferende liefde. Niemand wordt geboren met de Agape- liefde, maar kan die wel ontvangen!

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.Gal.5

Wij lezen hier de grote bedoeling van God, namelijk dat de mensen elkaar lief zouden hebben. Zijn bedoeling is zeker geweest dat de mensen gelukkig…

View original post 1.222 woorden meer

NOACH WERD BEHOUDEN

Noach was geen gelovige van de zondag alleen, hij bouwde iedere dag aan zijn behoud!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

Vandaag zien wij dat er veel uitstervende kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. Het bouwen van een moskee neemt toe, en gesteund door Mijnheer Ratzinger.Als dwang verdwijnt…In de geschiedenis is de levende gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.

Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Gods wege, waarbij een Tsunami, of aardbeving vandaag nog maar een klein voorsmaakje is. Het was een tijd waarbij niemand zich nog iets aantrok van God, noch zijn gebod. Bij de zondvloed werden er slechts acht zielen gered en behouden! Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven, of Tv beelden te tonen. De grootste ramp die de wereld kende staat in de Bijbel te lezen, ook de laatste, verloren gaan voor de eeuwigheid!

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal…

View original post 1.200 woorden meer

EEN BELOFTE DOEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een doel, voor een goede afloop van bepaalde zaken of in grote moeilijkheden.

15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden.

16 En de mannen vreesden de HERE met grote vrees, en zij slachtten de HERE een offer en deden geloften.17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Jona 1

Hier kwamen deze mensen in levensgevaar, ze brachten een dankoffer en geloften! Ze deden dit omdat ze wonderlijk werden gered. Ze deden geloften om nog meer offers te brengen bij hun aankomst. Ze werden behouden uit een zee van grote moeilijkheden…

View original post 1.323 woorden meer

BIJBELSE BLIJDSCHAP

via BIJBELSE BLIJDSCHAP

SLUWE LISTEN VAN SATAN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

image

In het leven hebben nog vele mensen goede bedoelingen, ze zoeken een overtuiging waarvan ze denken dat ze op het goede spoor zijn, en ze voelen zich schijnbaar goed in hun vel! Voor velen komt het er niet op aan wat men gelooft, of niet gelooft. Dit op zichzelf is al een sluwe valstrik, waarbij de sterveling niet veel verder denkt. De satan boekt daarbij de beste resultaten, en kent op die wijze de minste weerstand, als Jezus maar uit die denkpiste blijft! Hij maakt omstandigheden, waarbij de christenen en anderen weinig Bijbelkennis zouden hebben! Eva kwam in verwarring!

Waarom zijn sluwe gedachtestrijd tegen Israël en de Bijbelgetrouwe Christenen? Wel hij weet dat wanneer een mens met liefde in de Bijbel en in het verlossingswerk van Jezus gaat geloven, dat dan die ziel enkel door dat geloof zal worden behouden.

De apostel Paulus doet er geen doekjes om, er zijn…

View original post 1.193 woorden meer

JEZUS HEEFT MACHT OVER ALLE KWAAD

Jezus heeft alle macht en komt WEL terug!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

de bezetene 2

Wanneer wij kijken naar TV dan zien wij enorm veel kwaad. Wanneer wij naar de mensen zelf luisteren horen wij over veel kwaad. Wij kunnen ons daarbij nog eens de vraag stellen Wat begrijpen wij onder het woord kwaad? Niet altijd zien wij bepaalde dingen als een kwaad.

Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;

Men heeft God vergeten, Zijn Woord! Met het lezen in de Bijbel zullen wij beter gaan begrijpen, dat ook Bijbelgetrouwe christenen toch gespaard kunnen blijven van veel kwaad in deze wereld. Inderdaad je zou hier wel kunnen tegen ingaan en zeggen, de christenen hebben hier veel kwaad te lijden door vervolging en dergelijke.

Het kwaad zit in het bloed van de mensen, denk aan het gif van de slang, in de woestijn,

Denk aan de opgerichte staak met slang. Maar…

View original post 1.529 woorden meer

DE BRIEF AAN TITUS

DE BRIEF AAN TITUS 2018 (automatisch hersteld).pdf

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

via PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

DE ONGELOVIGE Ps.11

via DE ONGELOVIGE Ps.11

BENT U GERED?

GERED DOOR GELOOF.pdf

UITNODIGING KONINKLIJKE BRUILOFT

EEN KONINKLIJKE BRUILOFT.pdf

HONGER EN DORST

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

Dorst.pdf
Dorst.pdf

View original post

EENZAAM EN VERLATEN

GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

via GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

via WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

via NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

via IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

DAVID KON SLAPEN

Slaapproblemen?

DE EERSTE ANTICHRIST

NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx 07102017.pdf