UPDATE GOG UIT MAGOG

UPDATE PROFETIE GOG uit het land MAGOG 2018.pdf

HET WELVAARTSEVANGELIE

via HET WELVAARTSEVANGELIE

SEKS EEN GAVE

SEKS EEN GAVE VAN GOD.PDF

SEKS EEN GAVE.PDF

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

Wie heeft Hem gevonden? Wie zoekt die vindt!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden,44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op.45 En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. (8-46a) Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b) want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan.47 Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Lucas 8

Tal van ziekten zijn vandaag nog niet te genezen, en dit veroorzaakt medelijden in het hart van…

View original post 1.052 woorden meer

WEES NIET BEZORGD

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

God is Ef.3:20 “bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.Nog een vers van de pen van Paulus in zijn dodencel te Rome: Fil.4:19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Niet alleen voorziening, maar heerlijke voorziening! Niet naar menselijke middelen en mogelijkheden, maar “naar zijn rijkdom”.God doet niet krenterig voor Zijn kinderen. Jezus zei:Joh.10:10b “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”.


View original post

ABRAHAM NAAR DE HEMEL

Bent u op weg naar de hemel?

WIE IS ECHT GELUKKIG?

Gelukkig?

112 PSALM WIE IS ECHT GELUKKIG?

Gelukkig?

WONDEREN

Wie op God vertrouwt Daniel 6.pdf

DE OPNAME EN GOG

Het komt alles dichterbij, wees klaar…

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

WANNEER KOMT DE OPNAME,

VOOR OF NA DE OORLOG VAN GOG UIT MAGOG?

clip_image002

Het meer en meer bekende Bijbelse thema, “De oorlog van Gog uit Magog”, komt meer en meer in de belangstelling voor de Bijbelgetrouwe christenen. Een uitgebreide studie is te vinden op onze site: https://biblespace.wordpress.com/Over die komende oorlog in het nabije Oosten te schrijven of spreken komt wel eens negatief over. Daarom begint de grote vraag over die geheime opname meer en meer te leven.

Over het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van de aarde, is bijna onmogelijk te beantwoorden. Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, en geloven niet verder in “The Rapture”. Ze vinden het niet in hun Bijbel, toch staat het er in! (Zie onze studie). (Letterlijk in de Vulgata). Anderen verwarren die oorlog welke Rusland en Iran e.a. voorbereiden…

View original post 736 woorden meer

GOG EN MAGOG 2020 ? OORLOG

DE PROFEET AMOS

Amos was geen theoloog, een klein boertje, maar God gebruikte hem om tot het volk te spreken! Gods zegen voor wie het leest!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

View original post

WAARHEID OF VATICAANS BEDROG

DE WAARHEID VERVANGEN DOOR DE LEUGEN.pdf

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis

View original post 1.064 woorden meer

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

Haggai

Wie een wekker gebruikt om wakker te worden, kan wel eens schrikken! Wie iemand anders wil wakker maken gaat hem schudden tot hij wakker is. Wel God wil dat je nu wakker word in deze tijd. Vandaag kan man als persoon wakker worden, maar ook volkeren kunnen gewekt worden! De God van de Bijbel liet een van zijn profeten, Haggai, iets opschrijven wellicht voor onze dagen. Ook Jezus maakte eens mensen wakker!

6 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 7 Ja, Ik zal alle volken doen beven….

Joodse vertaling: “There will rise another one, and I will shake up the heaven and the earth and” …..

22 Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de…

View original post 546 woorden meer

BEHOUDEN OF VERLOREN

BEHOUDEN OF VERLOREN.pdf

COMMENTAAR RUTH

OPGELET MERKTEKEN 666

via OPGELET MERKTEKEN 666

HET LAATSTE OORDEEL

via HET LAATSTE OORDEEL

PASEN 2018 ook voor u?