GODS TIJD EN MIJN TIJD

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

In het leven wordt er nog al veel gesproken over “tijd”, en er zijn tal van spreuken zoals: “Time is money”, “er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, “de tijd vliegt snel, gebruik hem wel” enz.

Vandaag gaan wij mediteren met wat God zelf zegt over het begrip “tijd”, want God heeft geen horloge, en Hij is er altijd al geweest, en kent alle geheimen over de tijden!

ALLE TIJDEN ZIJN IN GODS HANDEN, EVENGOED OORLOGSTIJD OF VREDESTIJD!

clip_image005

In Gods Woord, de Bijbel vinden wij dat God de leiding en de macht heeft over alles wat wij begrijpen onder “tijd”. Koning David heeft dit duidelijk ervaren in zijn zeer bewogen leven, zijn leven kwam in groot gevaar, en uit blijdschap schreef hij een lied uit blijdschap. Ieders leven is in Gods hand!

14 Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.

View original post 1.524 woorden meer

NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Mt.4:4

clip_image0026 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;Hos.4

Wanneer wij hier even bij deze twee Bijbelverzen stilstaan, en luisteren wat God ons vandaag te zeggen heeft, dan pas kunnen wij gebeurtenissen begrijpen van rondom ons en in de wereld. Het gaat steeds van kwaad tot erger! Wij leven in gevaarlijke tijden.(2 Tim.31)

De eerste tekst spreekt persoonlijk tot de mens, de tweede tekst spreekt tot het volk Israël, dat niet luisterde naar zijn door God gezonden profeet Hosea. Men verwierp de Bijbel, Gods woorden, Gods geboden en Gods raad. Hosea profeteerde over rampen die de Heer over hen zou laten komen, omwille van hun afgoderij en beeldendienst.

Zo…

View original post 1.095 woorden meer

GOD KAN U BESCHERMEN PSALM 91

BENT U VEILIG EN BESCHERMD.pdf

HALLOWEEN

Bron: HALLOWEEN

NEEM UW BIJBEL EENS

Bron: NEEM UW BIJBEL EENS

HET MANNA MENU

DE HARDE CONFRONTATIE

Bron: DE HARDE CONFRONTATIE

HEBT U ZORGEN?

Weest in geen ding bezorgd.pdf

GODS LEIDING ERVAREN

JABES

ZIEKTE EN GENEZING

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp.

Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen.

Iedereen van ons is al eens ziek geweest of had moeilijke kwalen. Ook zijn er mensen met ongeneeslijke ziekten, die niemand kan helpen. Mensen die gehandicapt zijn bij geboorte, blindheid, doofheid, afwijkingen enz. 

Nieuwe ziekten van allergie komen er veel bij.

 

De mens zoekt op verschillende wijzen om tot genezing te komen.

De medische wetenschap is er goed op vooruit gegaan, en is voor ons als christenen nog steeds de eerste normale weg. Ten tijde van Jezus waren er ook artsen, en Jezus heeft zijn volk nooit afgewezen te gaan bij deze mensen. De apostel Lucas was ook een arts.Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen…

View original post 1.197 woorden meer

OPSTANDINGEN

Bron: OPSTANDINGEN

GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer iemand christen is geworden, dan is dat ontstaan wanneer hij zijn zonden heeft beleden en vergeving heeft gevraagd aan de ene levende God. Door het offer dat Jezus bracht, en Zijn opstanding, kan God ieder mens vergeven, die geloof geeft aan dit feit. ( Efeze1:7) Wie niet gelooft kan niet vergeven worden.

God vergeeft gaarne, mensen hebben met vergeven veel meer moeite mee. Wanneer God vergeeft, is dat als een wolk die verdwijnt aan de blauwe hemel.

Een wolk kan verdwijnen door de warmte van de zon, en er niets meer van te vinden. Wanneer wij vergeven, dan blijft er nog steeds het geheugen.

Wij zien niet graag de wolken komen, want ze verbergen de zon, en de warmte, slechter ze kunnen overgaan tot regen.

Onze zonden zijn als wolken, ze doen Gods licht voor ons verdwijnen. Ze storen onze communicatie met God.

Dat wil zeggen dat God…

View original post 908 woorden meer

DOPEN ZOALS DE BIJBEL LEERT

Bron: DOPEN ZOALS DE BIJBEL LEERT

WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

Bron: WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

VERLIEFD?

KOMT JEZUS IN 2017 OF 2020

Jezus keert in 2017.pdf

GETAL VAN UW NAAM VINDEN

HET EERSTE GEMEENTELEVEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HET EERSTE GEMEENTELEVEN.

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

43 En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.Hand.2

Het is goed…

View original post 1.411 woorden meer

NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx

Bron: NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx 07102017.pdf

GEBREK AAN BIJBELKENNIS

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

_DSC0056

De profeet Hosea:

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

GOD WAARSCHUWT ook vandaag!

Het eerste wat de profeet laat horen tot het volk is, dat God kwaad werd op Zijn volk, en zal optreden. Israel was opnieuw afgeweken van Gods wetten en geboden. Wij kunnen dezelfde opmerking maken over ons land, ons volk. Ons land heeft overduidelijk God vergeten! Elk land dat de ware God vergeet, komt in gevaar en zware moeilijkheden.

Ps 9:17 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Ps 9:17 (9–18) De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.(STV)

Wij moeten vaststellen dat God vandaag hetzelfde zegt tot ons in Vlaanderen. God kijkt en hoort vloeken, liegen, ziet moorden, stelen en…

View original post 1.102 woorden meer

HET GEVAAR VAN MAGIE EN TOVERSPREUKEN

WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf
WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf