BEPROEVING EN GEBED

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In het algemeen wordt er altijd meer gebeden in moeilijkheden dan anders. (4) Hij wordt al ouder, en heeft mogelijk felle koorts, hij is ziek. Dat is wat hij vertelt aan zijn God. Het lijkt of hij wel een goede relatie heeft met God.

HET GEMOED VAN DE ELLENDIGE

(5) Zijn denken lijkt op verdord gras, verbrand van de zon, verward. De hitte van de zon hier, kunnen wel zware beproevingen zijn, die een mens geestelijk dient te verwerken. Ook kunnen wij letterlijk het hart zelf begrijpen, dat de kracht van de mens is, nu hier werd hij krachteloos en moedeloos. Hij at niet meer, had geen honger, en werd als een skelet! Dit zijn symptomen van een depressie. Wie depressief is dient hoe dan ook, te eten en te drinken! (Elia 1 Kon.17) Geestelijk voedsel geeft kracht en is noodzakelijk en enkel te vinden in Gods woorden.

(6, 8) Zuchten is een kenmerk van depressie, het gehuil en gekras van die vogels, wijzen erop dat hij klaagt, en niet kan slapen. Hij heeft de neiging zich te verwijderen in eenzaamheid. Ook een beeld van Israël, welke ook triestig en terneergeslagen was na de vernietiging van hun tempel en hun latere verdrijving onder de heidenen.

(9,12) Hij werd gekwetst door zijn vijanden met verwijtende woorden, die werken als dolksteken. Zijn eten smaakt niet meer, het lijkt wel as, en weent. Het doet ons denken aan de zware beproeving van Job. Hij aanvaardt Gods werk en zware beproeving.

MAAR GIJ, O HERE…

(13,15) Het lijkt nu of die beproefde man, als symbool staat voor David of Israël . Zijn God zal zich erbarmen over hem, en een tijd van genade breekt aan. Gods volk had behagen en liefde voor de stenen van de vernietigde tempel, en sleepten deze destijds mee naar Babel om er een synagoge te bouwen. De God van Israël Jahweh, is super actief. Die bepaalde tijd hier beschreven is het herleven van de staat Israël. Het herbouwen in Jeruzalem enz.
Dan komt er……EEN NIEUW TIJDPERK!

Wanneer de Here Jeruzalem zal hebben gebouwd, en verschenen is in heerlijkheid. Dit is het ogenblik van zijn zichtbare wederkomst voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij heeft het gebed van Israël verhoord. Gods koninkrijk komt eraan. Het absolute einde van alle verenigde vijanden van Israël is aangebroken! Het krachtigste wapen van Israël is hun gebed! God is niet vergeetachtig, kent ieder detail van de geschiedenis, ook wat in de politieke doofpot werd gebracht! (18) Israël hier beschreven als de berooide, bestolene. Geen vaderland meer, geen macht, en geen eer meer. Geen koning, geen profeet, en geen Hogepriester. In W.O.II heeft men Gods volk vermoord en bestolen.

EEN NIEUW VOLK

(19) Hier gaat het over beschrijving voor een toekomstig nageslacht van Israël en een nieuw volk. Een nieuw volk dat toen nog niet was geschapen! (O.T.) Israël was al geschapen! Ook de gemeente van Christus, kan zich verheugen bij de profetie van deze psalm!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17
De context spreekt over de zichtbare wederkomst van Jezus, met al zijn heiligen! Dit geslacht is niet het geslacht ten tijde van Jezus. Het is de hedendaagse generatie!

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

TER DOOD VEROORDEELDEN

(20,23) Dat nieuw volk werd voortgebracht uit Israël, nieuw leven. Het kind uit de maagd. God heeft alles gezien, ook mensen van dat nieuw volk welke werden en worden vervolgd. Ook heeft Hij niet vergeten de mensen welke Zijn tempel hadden vernietigd. Doch alle kinderen Gods zijn of gevangen of als “ten dode” opgeschreven. Doch hier is sprake van een bevrijding door Hem die troont in de Hemel. Het lijkt wel een beschrijving van de plotse opname in het oude verbond. Er zal duidelijk verder worden gesproken over het evangelie, wie zou dat tegen kunnen houden? Resultaat: Volkeren zullen dan de Here dienen.
ISRAËL EN ZIJN GOD

(24,29) Israël gaat in gebed, zijn kracht was afgenomen. Het vreesde een vroegtijdig einde van hun bestaan. (1940-45) Doch het wist dat hun God, de Schepper was. Begin en einde van alle leven. Deze oude aarde zal eens vergaan, dit is pas na het duizend jarig vrederijk. Doch wij lezen hier over een eerste herschepping, een nieuw kleed. Zo begrijpen wij hier dat onze huidige wereld een herschepping zal kennen, met een diepgaande vrede, en natuurwisseling, voor duizend jaar. Onze huidige aarde is als een versleten kleed, zegt God, de opwarming van de aarde brengt wel schade aan, en veroorzaakt gaten door de mot welke in het oude kleed tevoorschijn komen! Bedenk de gaten in de ozonlaag. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om deze dingen te begrijpen.

Hebreeën 1:12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen
zij ook verwisseld worden;

Hoe ook de grote verdrukking mag verlopen het Bijbels christendom zal samen met het levenssap van het Jodendom blijven bestaan. Het Babels schijnheilig christendom verenigd met afgedwaalden en allerlei andere religies die solidair worden met de hoer zullen voor eeuwig verdwijnen.