BEPROEVING EN GEBED

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In het algemeen wordt er altijd meer gebeden in moeilijkheden dan anders. (4) Hij wordt al ouder, en heeft mogelijk felle koorts, hij is ziek. Dat is wat hij vertelt aan zijn God. Het lijkt of hij wel een goede relatie heeft met God.

HET GEMOED VAN DE ELLENDIGE

(5) Zijn denken lijkt op verdord gras, verbrand van de zon, verward. De hitte van de zon hier, kunnen wel zware beproevingen zijn, die een mens geestelijk dient te verwerken. Ook kunnen wij letterlijk het hart zelf begrijpen, dat de kracht van de mens is, nu hier werd hij krachteloos en moedeloos. Hij at niet meer, had geen honger, en werd als een skelet! Dit zijn symptomen van een depressie. Wie depressief is dient hoe dan ook, te eten en te drinken! (Elia 1 Kon.17) Geestelijk voedsel geeft kracht en is noodzakelijk en enkel te vinden in Gods woorden.

(6, 8) Zuchten is een kenmerk van depressie, het gehuil en gekras van die vogels, wijzen erop dat hij klaagt, en niet kan slapen. Hij heeft de neiging zich te verwijderen in eenzaamheid. Ook een beeld van Israël, welke ook triestig en terneergeslagen was na de vernietiging van hun tempel en hun latere verdrijving onder de heidenen.

(9,12) Hij werd gekwetst door zijn vijanden met verwijtende woorden, die werken als dolksteken. Zijn eten smaakt niet meer, het lijkt wel as, en weent. Het doet ons denken aan de zware beproeving van Job. Hij aanvaardt Gods werk en zware beproeving.

MAAR GIJ, O HERE…

(13,15) Het lijkt nu of die beproefde man, als symbool staat voor David of Israël . Zijn God zal zich erbarmen over hem, en een tijd van genade breekt aan. Gods volk had behagen en liefde voor de stenen van de vernietigde tempel, en sleepten deze destijds mee naar Babel om er een synagoge te bouwen. De God van Israël Jahweh, is super actief. Die bepaalde tijd hier beschreven is het herleven van de staat Israël. Het herbouwen in Jeruzalem enz.
Dan komt er……EEN NIEUW TIJDPERK!

Wanneer de Here Jeruzalem zal hebben gebouwd, en verschenen is in heerlijkheid. Dit is het ogenblik van zijn zichtbare wederkomst voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij heeft het gebed van Israël verhoord. Gods koninkrijk komt eraan. Het absolute einde van alle verenigde vijanden van Israël is aangebroken! Het krachtigste wapen van Israël is hun gebed! God is niet vergeetachtig, kent ieder detail van de geschiedenis, ook wat in de politieke doofpot werd gebracht! (18) Israël hier beschreven als de berooide, bestolene. Geen vaderland meer, geen macht, en geen eer meer. Geen koning, geen profeet, en geen Hogepriester. In W.O.II heeft men Gods volk vermoord en bestolen.

EEN NIEUW VOLK

(19) Hier gaat het over beschrijving voor een toekomstig nageslacht van Israël en een nieuw volk. Een nieuw volk dat toen nog niet was geschapen! (O.T.) Israël was al geschapen! Ook de gemeente van Christus, kan zich verheugen bij de profetie van deze psalm!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17
De context spreekt over de zichtbare wederkomst van Jezus, met al zijn heiligen! Dit geslacht is niet het geslacht ten tijde van Jezus. Het is de hedendaagse generatie!

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

TER DOOD VEROORDEELDEN

(20,23) Dat nieuw volk werd voortgebracht uit Israël, nieuw leven. Het kind uit de maagd. God heeft alles gezien, ook mensen van dat nieuw volk welke werden en worden vervolgd. Ook heeft Hij niet vergeten de mensen welke Zijn tempel hadden vernietigd. Doch alle kinderen Gods zijn of gevangen of als “ten dode” opgeschreven. Doch hier is sprake van een bevrijding door Hem die troont in de Hemel. Het lijkt wel een beschrijving van de plotse opname in het oude verbond. Er zal duidelijk verder worden gesproken over het evangelie, wie zou dat tegen kunnen houden? Resultaat: Volkeren zullen dan de Here dienen.
ISRAËL EN ZIJN GOD

(24,29) Israël gaat in gebed, zijn kracht was afgenomen. Het vreesde een vroegtijdig einde van hun bestaan. (1940-45) Doch het wist dat hun God, de Schepper was. Begin en einde van alle leven. Deze oude aarde zal eens vergaan, dit is pas na het duizend jarig vrederijk. Doch wij lezen hier over een eerste herschepping, een nieuw kleed. Zo begrijpen wij hier dat onze huidige wereld een herschepping zal kennen, met een diepgaande vrede, en natuurwisseling, voor duizend jaar. Onze huidige aarde is als een versleten kleed, zegt God, de opwarming van de aarde brengt wel schade aan, en veroorzaakt gaten door de mot welke in het oude kleed tevoorschijn komen! Bedenk de gaten in de ozonlaag. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om deze dingen te begrijpen.

Hebreeën 1:12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen
zij ook verwisseld worden;

Hoe ook de grote verdrukking mag verlopen het Bijbels christendom zal samen met het levenssap van het Jodendom blijven bestaan. Het Babels schijnheilig christendom verenigd met afgedwaalden en allerlei andere religies die solidair worden met de hoer zullen voor eeuwig verdwijnen.

WAT BETEKENT JEZUS VOOR U?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE GODDELIJKHEID VAN JEZUS

 WIE IS JEZUS VOOR U ?

jezus op het water

Vandaag wil men alle godsdiensten centraliseren en dan controleren, een voorbereiding van de komende antichrist. Men probeert op allerlei wijze de fundamenten te leggen voor de wereldkerk, een voorbereiding voor de valse profeet. Maar hiervoor moet ieder water in de wijn doen. Toegeven en verloochenen Deze morgen wil ik spreken over de goddelijkheid van Jezus, bijna tweeduizend jaar zijn er kinderen Gods die Jezus zijn trouw gebleven, en Hem niet hebben verraden. Ware kinderen Gods werden vervolgt en bespot maar het is er vandaag nog steeds, zonder water in de wijn te doen ! Doch afwijkingen zijn er altijd geweest van christenen die slechts de naam hadden christenen te zijn. Vandaag wil het volk Jezus niet meer aanvaarden voor wat Jezus is :

de Zoon van God, en goddelijk !

Jezus te vinden als God in het O.T. en…

View original post 1.237 woorden meer

GEVAAR VAN ONGELOOF

ONGELOVIGHEID.pdf

DE PLOTSE GEHEIME OPNAME

DE PLOTSE GEHEIME OPNAME pdf

KOMEN ER NOG REUZEN?

BIBLESPACE geplaatst:”KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zic”

BIBLESPACE (ronnygaytant@skynet.be) heeft een bericht van BIBLESPACE- UW BIJBELSTUDIE – UW REDDING gedeeld

KOMEN ER NOG REUZEN?

Door BIBLESPACE

KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde … Lees verder →

Lees meer over dit bericht

BIBLESPACE | 25 september 2013 om 11:21 | Tags: reuzen | Categorieën:HET OCCULTE, THEMA | URL: http://wp.me/p1p6oz-2eb

Wijzig je e-mailinstellingen bij Notificaties beheren.

Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://biblespace.org/2013/09/25/komen-er-nog-reuzen/?iframe=true&theme_preview=true

Bedankt voor het gebruiken van WordPress.com

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.

   

clip_image002

 

Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen

en mannen ten opzichte van vrouwen.

Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie

ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. Aangezien de helft van de wereldbevolking vrouwen zijn is het van belang met vrouwen te kunnen omgaan op een

door God aangegeven manier.

1. TEN OPZICHTE VAN EEN MOEDER.

 Efeze 6:2-3.

God wil dat de moeders gerespecteerd worden, of ze nu geloven of niet, of ze nu eerbied waardig zijn of niet. Het is niet afhankelijk van het hart van een mens of ze moet gerespecteerd worden of niet, maar wel van de wil van God!

God geeft daarbij nog een belofte, als een zegen voor hen die rekening willen houden met de wil van God, n.l. “opdat het U welgaat en gij lang leeft op aarde”

Deze…

View original post 860 woorden meer

EER OF VERNEDERING

VERNEDERING OF EER.pdf 2017.pdf

GOD WIJST U DE WEG!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

Mattheüs 7:13-23.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de mensen nog weinig of geen aandacht geven aan het leven na de dood. Tegenwoordig sterven zovele mensen onverwacht, door ongeval of dergelijke met veel verdriet over het verlies. Niemand denkt dat er in het hiernamaals nog ergere dingen bestaan dan een plots sterven.God leert nog steeds in Zijn woord dat er een hemel en een hel bestaat, en er komt een laatste oordeel. God verandert niet, mensen wel.

De weg vinden. ( v.14).

Verhaal.

Door regen en wind is een kind in een grote stad, ’s avonds de weg kwijt geraakt om terug naar huis te keren. Het weent en heeft het koud en het zoekt zijn weg.

Het komt een politieagent tegen en vraagt de weg. De man legt uit hoe het thuis komt. Hier links en daar rechts over de brug enz.

Het kind gaat angstig door, maar het hoort…

View original post 1.043 woorden meer

GOD ROEPT U!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

clip_image004

Ongelovige mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten EN TWIJFELEN! Er is slechts de hemel of de hel zo leert de bijbel. Het vagevuur bestaat niet God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 ) Een Bijbels christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT !

DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE MENSEN.

ROMEINEN 6:23

WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.

1. DE ONGELOVIGE KAN MOEILIJK ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.

2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT.

3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEEDE DOOD !

EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING…

View original post 331 woorden meer

RFID CHIP 666 ARTIKEL

RFID CHIP 666.pdf