NWO EN PROFETIE

NWO IN BIJBELS LICHT.pdf

HALLOWEEN EN DUISTERNIS

_Halloween.pdf

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.     Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er z…

Bron: GODS LEIDING ERVAREN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.       1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelf…

Bron: VERDERFELIJKE KETTERIJEN

De charismatische beweging.txt

 

 

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK!………..WEES OP UW HOEDE!!

engelmetbazuin

IN HET BEGIN VAN DE 20STE EEUW ontstond de hedendaagse Pinksterbeweging en
benadrukte het spreken in tongen en goddelijke genezing. Hun falen het Woord der
waarheid recht te snijden (2 Timothe 2 vers 15) leidde tot vele valse leringen over
de bediening van de Heilige Geest, en veroorzaakte verwarring in de geesten van zowel gelovigen als onbekeerden. Deze Pinksterbeweging kwam vooral op temidden van
allerlei protestantse kerken met onorthodoxe leringen en praktijken en die theologisch liberaal
en wereldlijk waren geworden, zodat er veel ongenoegen bij hun leden bestond. Zeker twee
positieve dingen kunnen gezegd worden over deze vroege Pinksterbeweging: zij verwierpen
geheel het liberalisme van de oecumenische beweging en wilden geen vermenging van wereld en
kerk door de vingers zien. In de jaren 1960 kreeg een nieuwe beweging vorm, die dezelfde
basisdoctrines deelde als die van de Pinksterbeweging. Dezen waren eerder voorstander van een
blijf bij dan een kom uit-politiek in verband met kerkverwantschappen. Deze beweging is
algemeen bekend als de Charismatische beweging. Zij omvat niet enkel verscheidene
protestantse kerken maar ook Rooms-katholieken. In feite, als men in staat is te spreken in
tongen of te genezen is men bij de charismaten welkom, ongeacht (of toch zo goed als)
de kerkverwantschap of leerstellige afwijkingen. Wanneer u Roomskatholieken hoort praten
over hoe hun doop in de Heilige Geest hen meer liefde heeft gegeven voor de mis en
Maria, dan weet u toch dat dit niet kan voortkomen uit de Heilige Geest, maar veeleer uit een
valse geest. In de jaren 1980 verscheen er weer een andere beweging op het christelijke erf die
de valse pinkster-/charismatische leringen nog aantrekkelijker maakte, en gevaarlijker.
Waarom? Omdat deze beweging dezelfde fundamentele onschriftuurlijke leringen propageert als
die van de pinksters en charismaten, terwijl zij aanvankelijk geen verwantschap claimden
met een van hen, en dus daardoor speciaal aantrekkelijk werden voor evangelischen en bijbelse
fundamentalisten die niet het label wilden dragen van die pinkstergroepen vanwege hun
afwijkende leringen en praktijken.De stootkracht voor deze nieuwe beweging kwam grotelijks
door verscheidene, wijd en zijd verspreide boeken van Dr. John Wimber, stichter van de
Vineyard Christian Fellowship, en Dr. Peter Wagner van het Fuller Theological Seminary
Institute of Church Growth. Beide mannen hebben elkaar erg bevloed en, toen zij
experimenteerden met verscheidene praktijken van genezing, mirakels, tekenen en wonderen,
gingen zij spoedig verder dan de pinkster- en charismatische dwalingen. Zij beweerden dat het
exorceren van zogenaamde territorial spirits (territoriale geesten) essentieel was om de taak
van wereldevangelisatie volkomen te maken, en dat God de ambten van profeet en apostel
opnieuw had ingesteld. Zij die zulke veronderstelde ambten hadden, kregen directe
boodschappen van God en oefenden goddelijk gezag uit over de kerk. Deze nieuwste beweging
wordt dikwijls vermeld als Power-evangelisme (kracht-evangelisme), of Genezingen, tekenen,
wonderen en mirakels evangelisme, of ook de Derde golf van de Heilige Geest. Zij zijn
oecumenisch georiteerd en beslist wereldgelijkvormig in de praktijk van hun zogenaamde
golven van de Heilige Geest (pinkster-, charismatische, power-evangelische leraren).

Zij beschikken nu over een krachtige coalitie die zeer snel en breed aangroeit. Dit vormt een
grote bedreiging voor de zuiverheid van Christus Gemeente en Zijn Evangelie. Anderen hebben
de gevaren van de charismatische beweging onderkend en ingezien hoe schriftuurlijk ziek deze
beweging is. Ons doel met dit pamflet is om kort enkele van de ware gevaren van deze
beweging te schetsen, opdat Gods volk zou ingelicht worden en gewaarschuwd. Wij beseffen
dat in deze beweging vele ware gelovigen werden betrokken maar dat feit vermindert geenszins
de gevaren die er inherent aan zijn. Het is belangrijk naar hun principes, leringen en posities te
kijken en niet zozeer naar de individuele personen die deze beweging vormen. Het Woord van
God moet de enige basis zijn voor de getrokken conclusies. Wij moeten ons oordeel niet laten bepalen door persoonlijke relaties of vooroordelen.

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK OMDAT…

 1. Ze aanvaardt tongen, visioenen, dromen, profetie, enz. als zijnde boodschappen van God
  voor Zijn kinderen. Dit is een groot gevaar. Van zodra u extra-bijbelse boodschappen
  accepteert (in toevoeging aan de Bijbel, maar niet noodzakelijk in tegenstrijd daarmee) zal het
  niet lang duren vooraleer u anti-bijbelse boodschappen als geldig zult aanvaarden (deze die in
  directe tegenspraak zijn met Gods Woord). Dat is wat de charismatische beweging exact heeft
  gedaan en doet. In werkelijkheid zijn alle extrabijbelse boodschappen anti-bijbelse
  boodschappen, omdat Gods Woord specifiek waarschuwt tegen het toevoegen aan de Schrift
  (Openbaring 22:18-19, vgl. Deuteronomium 4:2; Spreuken 30:6). De charismatische beweging
  verdedigt deze extra-bijbelse, antibijbelse boodschappen op grond van dat er nieuwe winden van
  de Heilige Geest waaien. Zij zeggen: Wie weet wat de Heilige Geest zal doen? Laat niemand
  echter vergeten dat het Woord Gods een geheel voltooide en afgewerkte openbaring is, die door
  de Heilige Geest werd gegeven (2 Petrus 1:19). Wij kunnen bovendien absoluut zeker zijn dat de
  Heilige Geest Zichzelf nooit zal tegenspreken. Het was de Heilige Geest die waarschuwde tegen
  het toevoegen aan Gods Woord. Daarom kunnen zij die iets toevoegen aan Gods Woord, nooit
  met recht beweren dat zij gezag en kracht hebben gekregen van de Heilige Geest.
 2. Ze moedigt haar volgelingen aan om te blijven in de afvallige kerken, zowel
  protestantse als de Rooms-katholieke kerk, en nog andere die een vals evangelie prediken.
  Zij beweren dat als de veronderstelde gaven van de Geest aanwezig zijn, het dan aanvaardbaar
  is om met die valse systemen samen te werken, te evangeliseren, bidden, enz. Gods Woord zegt
  aan de gelovigen echter duidelijk dat zij die een ander evangelie prediken vervloekt zijn
  (Galaten 1:6, 9), en dat zij die gemeenschap onderhouden met valse leraren, gemeenschap hebben
  met hun boze werken (2 Johannes 10-11). Van alle Satanisch bedrog, zoals valse tongen,
  wonderen, genezingen, moeten wij ons beslist afscheiden. De Charismatische beweging promoot
  de Eucumenische beweging en de Roomskatholieke kerk door ernstige leerstellige dwalingen
  door de vingers te zien – met eeuwige gevolgen- en dat omwille van zogenaamde eenheid in de Geest. Deze valse eenheid is erg gevaarlijk!

 3. Ze verkoopt en promoot de nieuwe bijbelversies en -vertalingen die toedoen en afdoen aan
  het Woord Gods. Dit is ook erg gevaarlijk omdat deze moderne (corrupte) versies het vertrouwen
  schaden in Gods geschreven Woord, zodat de lezer de door God bewaarde tekst in vraag kan
  stellen. De moderne bijbelversies verwateren en verminken vele vitale leringen in het Woord Gods.

 4. Ze plaatst een onschriftuurlijke en ongepaste nadruk op fysieke genezing. Dit doet veel
  kostbare gelovigen struikelen die valselijk werden geleerd dat het altijd Gods wil is om te
  genezen. Zowel de ervaring als de Schrift leren dat God fysieke aandoeningen kan gebruiken
  voor het verfijnen, corrigeren en reinigen van de innerlijke mens (Hebree 12:3-11; Job 23:10).
  Gods Woord leert dat Hij iedereen kan genezen, op elk moment, maar dat Hij niet
  iedereen zal genezen, op elk moment. Paulus leerde zelf deze waarheid toen God hem uitlegde
  waarom zijn drievoudige gebed voor genezing niet werd ingewilligd (2 Korinthis 12:1-10). En
  ook werd Paulus getrouwe helper Trofimus, die hem niet kon vergezellen wegens ziekte,
  door Paulus als zodanig achtergelaten (2 Timothe 4:20). Wanneer wij bidden voor genezing,
  van onszelf of anderen, dan moeten we nooit vergeten dat genezen altijd Gods voorrecht is,
  gebaseerd op wat Hij weet wat het best is voor ieder van Zijn kinderen – het is niet iets wat
  bevolen wordt, of dat men kan opeisen, zoals de charismaten plegen te doen.

 5. Anders dan zijn voorganger, de vroegere Pinksterbeweging, voedt en wakkert de
  Charismatische beweging een geest aan van wereldse gezindheid, zowel in de kerk en bij
  de individuele gelovige. In plaats van te streven naar ware heiligheid en goddelijkheid in spraak,
  kleding, haardracht, muziek, ontspanning, enz., maakt de charismatische beweging ijverig
  gebruik van wereldlijke middelen om zichzelf te entertainen en de verlorenen aan te trekken. Lees 1 Johannes 2:15-17.

 6. Ze moedigt vrouwen aan hun door God gegeven plaats te verlaten, in de kerk en in huis. Dit
  veroorzaakt wanorde. Onordelijke kerken, met vrouwen die zich in leidinggevende posities
  plaatsen, zijn in directe overtreding met het Woord van God. Het is vreemd, inconsistent en
  droevig te horen dat charismaten het 14de hoofdstuk van 1 Korinthis gebruiken om hun
  tongenspreken te rechtvaardigen als gave van de Geest in onze dagen, terwijl ditzelfde hoofdstuk
  duidelijk beveelt: Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te
  spreken (1 Korinthis 14:34). Het tegenstaan van Gods bevel aan de vrouw is gevaarlijk – voor de vrouwen, het gezin en de kerk.

 7. Ze promoot en moedigt aan wat genoemd wordt komen onder de kracht, een gevaarlijke
  onbijbelse praktijk waarbij bepaalde leiders bij mensen de handen opleggen waardoor zij
  flauw vallen, in elkaar zakken, de kracht ervaren, enz., en daarna verscheidene seconden of
  meer bewusteloos of half-bewusteloos blijven. De charismaten misbruiken Johannes 18:6
  om deze praktijk te rechtvaardigen. Hypnotische suggestie en het verlangen naar een
  buitenbijbelse ervaring stelt iemand open voor zowel voorgewende als demonisch bekrachtigde resultaten die overeenkomen met dat van het occulte.

 8. Ze beroemt zich op wonderen en gebruikt dikwijls zon wonder als maatstaf voor het
  valideren van iemands boodschap of praktijk, zelfs als de boodschap of praktijk onschriftuurlijk
  is. Dit is gevaarlijk omdat de Schrift duidelijk leert dat grote bedriegerijen het kenmerk zijn van
  de laatste dagen (2 Timothe 3:13). God waarschuwt dat de komst van de Antichrist zal
  gekenmerkt worden door een tijd van werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en
  wonderen der leugen (2 Thessalonicenzen 2:9-11). We lezen over de Antichrist, als het tweede
  beest, in Openbaring 13:13-14: het doet grote tekenen en verleidt degenen, die op de aarde
  wonen, door de tekenen. De validering van iemands boodschap en methoden hoort niet te
  gebeuren door wonderen – het is conformiteit met het geschreven Woord van God wat telt. Het
  is voor beoordeling gevaarlijk enige andere maatstaf te aanvaarden. De valse gedachte
  dat wonderen de prediking van het Evangelie moeten begeleiden, om zo de verlorenen tot
  redding te leiden, is beslist onbijbels. Het ene ware Evangelie alleen geloof in Jezus Christus – is
  nog steeds, en zal altijd Gods kracht tot zaligheid zijn (Romeinen 1:16). Als gevolg van de
  charismatische dwaalleer vertrouwen vandaag massas mensen voor hun redding eerder op de
  ervaring dan op de zekere beloften van Gods Woord (Johannes 1:12; 3:36; 5:24; Romeinen 10:13-17).

 9. Ze verwart en misleidt gelovigen met betrekking tot de Schriftuurlijke leer over het bidden.
  Zij misbruiken Matthe 18:19 (Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige
  zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden) als grond voor genezingen,
  financie zegeningen of de oplossing van problemen. Zij negeren hierbij wat God zegt in 1
  Johannes 5:14-15 (dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort). De charismatische
  leer dat het nooit Gods wil is dat de gelovige ziek is of tegenspoed heeft, is niet schriftuurlijk,
  noch waar gebleken in hun eigen kringen en persoonlijke ervaringen. Maar, opnieuw en
  opnieuw zeggen charismatische leiders tot de mensen in openbare samenkomsten, en over radio
  en TV: Laten we er samen mee instemmen dat elke persoon die luistert of kijkt zal genezen
  worden, in Jezus naam. Zijn zulke mensen dan genezen? Natuurlijk niet! Door het verdraaien en fout toepassen van de Schrift bedriegen zij miljoenen.

 10. Ze promoot gevaarlijke en onschriftuurlijke leringen over de huidige macht van Satan, en de
  houding jegens de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der
  ongehoorzaamheid (Efezis 2:2). Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte
  waanzin als zij spreken over het binden van Satan en hem uitdrijven uit deze wereld. Zulke
  leer negeert volslagen de schriftuurlijke richtlijnen voor de gelovige. Wij gelovigen moeten de
  Satan weerstaan (1 Petrus 5:8-9), wij moeten ons wapenen: doet aan de gehele wapenrusting
  Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel (Efezis 6:10-17),
  en daarbij niet het bijbelse voorbeeld vergeten van de houding die de aartsengel Micha
  aannam toen hij voor de duivel stond (Judas 9). Wij geloven beslist dat het spreken in tongen
  verdween bij de voltooiing van de volledige canon van de Schrift (1 Korinthis 13:8). Wij
  geloven beslist dat het verkeerd is gelovigen te leren wachten op de doop van de Heilige Geest,
  of te trachten die te verkrijgen. De Bijbel leert duidelijk dat alle gelovigen door de Heilige Geest
  gedoopt zijn in het Lichaam van Christus (1 Korinthis 12:13) en dat zij, die niet de Geest van
  Christus hebben, Hem helemaal niet toebehoren (Romeinen 8:9b).Wij geloven beslist dat de
  dwaalleringen van de Charismatische beweging vele ware en gezegende leringen over
  de bediening van de Heilige Geest hebben verduisterd, namelijk dat de Heilige Geest de wereld
  overtuigt van zonde (Johannes 16:8-11), bemiddelt voor de gelovige in zijn gebed tot de Vader
  (Romeinen 8:26-27), de gelovigen troost, leert en leidt in de waarheid van het Woord (Johannes
  14:15-26; 16:7, 13), en ons verzegelt tot de dag der verlossing (Efezis 4:30). De Heilige
  Geest heeft een gezegende en belangrijke bediening in het leven van elke gelovige, en wij mogen
  deze wonderlijke bediening niet veronachtzamen, kleineren of verdraaien. De Heilige Geest
  gebruikt het geschreven Woord van God dat Hij gaf aan de apostelen en profeten om ons te
  leiden in alle Waarheid. De Heilige Geest zal ons nooit stimuleren om iets te doen, of te zeggen
  wat strijdig is met de Gods heilige, inerrante, eeuwige Woord, de Bijbel (2 Timothe 3:16).
  Iemand kan de vraag stellen Wat indien de Charismatische beweging juist is wanneer zij zeggen
  dat spreken in tongen iets voor vandaag is, en wij fout zijn? Met andere woorden: is het
  mogelijk dat God wil dat Zijn volk deze gave vandaag bezit? Het antwoord is duidelijk:
  Gesteld dat spreken in tongen een gave is voor vandaag, dan is het zeker dat dit moet beoefend
  worden overeenkomstig de Schrift, en dat is niet het geval in de tongen-beweging. Vooreerst
  hebben in de Schrift niet alle gelovigen de verwachting deze gave te ontvangen (1 Korinthis
  12:4-11, 28-31). Daarnaast moeten tongensprekers om beurten spreken, met twee en
  maximaal drie, en zij moeten zwijgen tenzij er een uitlegger is (1 Korinthis 14:2728). De
  tongenspreker sprak of bad in een onaangeleerde, vreemde taal – het was nooit redeloze
  brabbeltaal. En tenzij er een uitlegger was (of de talenspreker het zelf uitlegde) kon het gebed of
  de boodschap door iedereen in de gemeente begrepen worden; zonder uitlegging zou zijn
  spreken in een vreemde taal onvruchtbaar (onproductief) zijn met het oog op de opbouw van de
  rest van de kerk (1 Korinthis 14:4-6, 12-17; vgl. 12:7). Ook moeten in de kerk de mannen het
  leiderschap bezitten en de vrouwen hebben zich daaraan te onderwerpen en moeten zwijgen (1
  Korinthis 14:34; 1 Timothe 2:11-12). Charismaten verachten deze waarheden!! Indien de
  Charismatische beweging uit de Heilige Geest zou zijn, dan zou ze geestelijke onderscheiding
  oefenen, en oproepen tot afscheiding van valse profeten, afvallige kerken en onschriftuurlijke
  praktijken. Zij zou de valse evangelies en andere ketterijen aan de kaak moeten stellen die
  geleerd worden in de Rooms-katholieke kerk en Oosters-orthodoxe kerken – niet ermee
  samengaan in evangelisatie, gebed en aanbidding! Om al deze redenen, en vele andere, brengen wij dit woord van waarschuwing: DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK – WEES OP UW HOEDE !

R.Kraus

HET LAATSTE OORDEEL

HET LAATSTE OORDEEL Wanneer men hoort over het laatste oordeel, dan kan men al vlug begrijpen dat er andere oordelen zijn voorafgegaan. Deze oordelen staan beschreven in de Apocalyps. Onze wereld i…

Bron: HET LAATSTE OORDEEL

LEEF GELUKKIG

LEEF GELUKKIG.pdf

WERKEN ZONDER GOD

TEVERGEEFS.pdf

VALS GELOOF

Laat niemand u misleiden.doc

DE NIEUWE MENS

LEVEN ALS EEN CHRISTEN OF.docx

WAAR GINGEN DE APOSTELEN HEEN

APOSTELEN.pdf

GODS GEHEIMEN

geheimenissen gods.pdf

JEZUS REDT

Ronny Gaytant heeft een OneDrive-bestand met u gedeeld. Klik op de onderstaande koppelingen om de bestanden te bekijken.

JEZUS REDT RG.wlmp

BIJBELSE BELOFTE DOEN

DE KRACHT VAN EEN BIJBELSE GELOFTE.pdf