DWALINGEN

3 Laat niemand u misleiden.pdf

EEN VERVLOEKING

Bron: EEN VERVLOEKING

OORSPRONG R.K.K.

Enig inzicht in de oorsprong van de roomse kerk.
Overgenomen uit Ga uit van haar Mijn volk. Door D. Thomas

 

Het planclip_image002
Jezus noemt satan ”mensenmoordenaar, de vader van de leugen” (Joh. 8:44) hij, satan, wil de mensen verleiden, met ”krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen” (2 Thess. 2:9). Satan kende de Bijbelse profetie, hij wist dat op een dag Jezus zou komen, geboren uit een maagd. Satan creëerde zijn eigen ’evangelie’ zijn eigen ’jezus’ en zijn eigen ’geest’. Met maar één doel: de mensen in verwarring brengen. Satans plan: door een eigen religie op te zetten probeerde hij de mensen van God af te houden. Hij creëerde een occult religieus systeem wat de wereld zou controleren. Een systeem waar de mensen in geloven, moorden voor doen, en, voor zouden sterven -wanneer nodig. Om dit systeem te introduceren, gebruikte hij twee mensen: Nimrod en zijn moeder; Semiramis. Semiramis huwde haar zoon, Nimrod. Hij wordt daarom genoemd: ”De Zoon en de Vader”. De eerste stad gebouwd na de zondvloed was Babylon. Satan gebruikte het om zijn ”hoofdkwartier” hier op te zetten. Semiramis was de Koningin van Babylon en Nimrod leidde de mensen in hun (hernieuwde) rebellie tegen God. ”In Genesis 10:10 wordt Nimrod de bouwer van de stad Babylon genoemd, een geweldig jager, maar volgens nadere gegevens ook een groot veldheer en veroveraar van steden en landen. Heerszucht en machtsstreven waren zijn devies (..) De Bijbel omschrijft hem als een ’geweldig jager voor het aangezicht des Heren’. Geweldig in het oog van de mensen maar, naar uit de grondtekst valt af te leiden, eerder ’tegen’ dan ’voor’ het aangezicht des Heren. Toch heeft, naar zal blijken, zijn vrouw Semiramis [tevens zijn moeder] die een halfgodin wordt genoemd, een nog veel grotere invloed op het zich ontwikkelende religieuze systeem gehad.

Immers, van haar wordt vermeld dat zij een ’goddelijke zoon’ baarde, Ninus (= de zoon), in de Bijbel vermeld als Tammuz, die zijn goddelijkheid ontleende aan het feit dat Semiramis, hem op ”bovennatuurlijke” wijze ontving van Nimrod” [toen reeds gestorven D.T.] ”Uiteraard (?) kreeg door dit alles ook de moeder iets van die goddelijkheid mee en zo werd de weg gebaand tot de aanbidding van de ”goddelijke moeder en het kind”, waarin het kind ’kind’ blijft en de moeder steeds groter en belangrijker wordt..” (”Babylon leeft onder ons”, J.I. van Baaren).  Een zogenaamde ”maagdelijke geboorte”!! Nimrod was ”god”, Semiramis de ”maagd” en Tammuz (de zgn. gereïncarneerde Nimrod) ”god’s zoon”. Een eigen ”god”, ”maagd” en ”jezus” door satan bedacht en gecreëerd! Satan kende God Zijn Heilsplan en maakte er een schaamteloze kopie van! Semiramis sloeg munt uit de mens zijn rebellie tegen God zijn ”huwelijkswet”. Zij promootte het ’celibaat’ (een religieuze dekmantel om ontucht en overspel te verbergen), echtbreuk, homoseksualiteit en lesbianisme. Dit is de bron van het Rooms Katholieke ’celibaat’. Door het ’celibaat’ zijn de priesters apart gezet, heilig, net als vandaag binnen de R.K. Kerk. Men gelooft dat het ’sacrament van celibaat’ hoger is dan het ’sacrament van het huwelijk’. ”De nonnen waren tempelhoeren, die de priesters dienden [met hun lichaam] net als vandaag [binnen de R.K. Kerk]. Indertijd noemde men hen de ’begenadigde maagden’. Tegenwoordig worden zij de ’bruiden van Christus’ genoemd. Zij [Semiramis] was de bedenkster van de biecht, om zo achter de geheimen van haar volgelingen te komen. De mensen waren bang voor hun priesters. Ze waren bang dat ze gechanteerd zouden worden. Satan hield hiervan. In de toekomst zou hij de biecht gebruiken om complete landen naar de ondergang te leiden.” (”The Force”)

Ook de dood doormiddel van kruisiging was een idee van Semiramis. Oorspronkelijk was een kruis in een T-vorm, en ontworpen om te worden aanbeden. Dit gebeurde o.a. in Babel en Egypte. Kruisigen van iemand was een offer aan de god, Tammuz, en/of Nimrod [T-vorm: eerste letter van ”Tammuz”]. Nimrod was een ”heks”. Onder zijn leiding werd astrologie geïntroduceerd. Zijn naam was ook wel ”Moloch”, offers aan Moloch (*) waren niet ongewoon. Eén van Noachs zonen, Sem, was nog in leven in die tijd. Hij vermoordde Nimrod, om een einde te maken aan de occulte praktijken. Semiramis eiste ook offers: zij was immers ook ’goddelijk’?
Er moesten aan haar baby’s worden geofferd. Bij de te offeren baby’s werd een kruisteken in de borst gekerfd en het hartje werd eruit gesneden. Dit zou Semiramis ’gunstig stemmen’ en daardoor zou men vrede krijgen met ’god’ Nimrod. Semiramis was de belichaming van het kwaad! Na Nimrod [de ’god’] zijn dood, was het volk natuurlijk volledig in de war. Semiramis zorgde snel voor een nieuwe leugen: ”Semiramis noemde Nimrod nu BAÄL, de zonnegod, en eiste dat hij aanbeden werd [Richteren 2:11, Israël dwaalde en aanbad de Baäls, beelden van Nimrod]. Zij werd zwanger en baarde een zoon, Tammuz, hoewel zij claimde nog steeds een maagd te zijn. Ze vertelde iedereen dat Nimrod gereïncarneerd was. Semiramis claimde de ”geest van God, gereïncarneerd in een vrouw” te zijn. Haar symbool was de maan. Zij was de ”maagd-moeder” en al snel verschenen er overal beelden van haar met de kleine zonnegod (Tammuz) op haar arm. Zij [Semiramis] vertelde dat de zonnegod hun Messias, redder, was” (The Force, pag. 11).

Dit beeld -uiteraard- doet ons denken aan de ”Maria”-beelden met de beeltenis van ”Jezus” op haar arm. De cirkels om de hoofden van Maria en Jezus hebben zo hun betekenis, de cirkel bij ”Maria”: de maan, bij ”Jezus”: de zon. Bekend?! Waarom aanbidt de R.K. Kerk deze beelden?! Zou er een overeenkomst zijn tussen de Babel-godsdienst en de R.K. kerk?! Beiden aanbidden in ieder geval hetzelfde beeld! Deze beelden zijn overal op de wereld terug te vinden. Wanneer u ze zelf wilt zien kunt u willekeurig een R.K. Kerk binnenwandelen en ze aanschouwen. Semiramis werd uiteindelijk bekend als de ”Koningin van de Hemel”. Overal ter wereld komen, tot op heden, op een wonderlijke wijze zomaar ”verschijningen” van Semiramis voor. Tegenwoordig worden dit ”Maria-verschijningen” genoemd. Echter, voor Maria er was, waren deze verschijningen al! Over de hele wereld bestaan in de mythologie dezelfde verschijningen, met andere namen. Dit fenomeen noemt men ”wonderen”. Ik zou het verleiding van satan willen noemen. Namen waaronder deze ”verschijningen” voorkomen zijn: Venus, Diana (= ”goden-dochter”), Isis, Madonna (= ”vrouwe” of ”vrouw”), Fatima, etc. Ook de ”huilende Mariabeelden” zijn een voorbeeld van deze ”wonderen”, door satan bewerkt.

”Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken”.  Jeremia 7:17 e.v.:

Ook de Israëlieten dienden de Moloch, de ”Koningin des Hemels”, Tammuz, of hoe het ook maar heet: zij volgden de godsdienst van- en dienden: de satan. De godsdienst van Babel was in Egypte gekomen. Onder andere namen dienden de Egyptenaren de zon (Osiris) en de ”moeder”: Isis. De priesters van de Egyptenaren kenden de zgn. transsubstantieer, d.w.z. zij hadden de kracht -zo geloofden zij- om hun god, de zon, om te zetten in een ”wafel”, of… ”hostie”, de gelovige at dan deze wafel -hun god- om hun ziel te voeden. Op deze ’wafel’ stonden de letters: IHS, wat staat voor de Egyptische drie-eenheid Isis, Horus en Seb. In deze wereld leefde het volk van Israël, als slaven moesten zij werken voor de Farao. Na 400 jaar werd het volk uit Egypte geleid. Het eerste gebod van de Here was, toen hij de tien geboden gaf: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Ex. 20:3). Israël heeft vaak niet geluisterd naar dit gebod. Maar, dat moet een ieder in de tegenwoordige tijd toch ook vaak van zichzelf zeggen! In Ezechiël 8:10-16 wordt nog genoemd: aanbidding van beesten (vers 10-12), vrouwen die ”Tammuz beweenden” (vers.14), 25 mannen die de zon (Baäl) aanbidden (vers. 16). Dit alles vond plaats in de Tempel van God! De Israëlieten haatten de profeten, vanwege het openbaar maken en doorzien van hun zonden. Na Maleachi sprak God niet meer, gedurende 400 jaar. De mensen in Israël werden slaven van ”het systeem”, de religieuzen. Dezen werden erg machtig, net als in de tijd van Semiramis. Satan inspireerde in deze tijd het schrijven van de apocriefe boeken, o.a. het boek van de Makkabeeën. Het R.K. Concilie van Trente (1546) keurde deze boeken goed, als zijnde ”geïnspireerd door God”. ”Onder de groep mannen door King James gekozen om de Bijbel te vertalen, waren veel ’undercover’ (geheime) Jezuïetenpriesters aanwezig, voordoend alsof zij lid waren van de Church of England (Kerk van Engeland) God, in zijn grote genade, bewaarde Zijn Woord en deze Jezuïeten waren niet in staat om de vertaling aan te passen zoals gepland. Echter, door hun invloed, werden de niet geïnspireerde apocriefe boeken in de originele King-James vertaling opgenomen. Toen deze samenzwering werd ontdekt door Bijbelgetrouwe gelovigen, verwierpen zij de apocriefe boeken en verwijderden die uit de King-James vertaling. Heden is er een heruitgave van de originele King-James vertaling van 1611 met de goddeloze apocriefe boeken erin opgenomen (dankzij de Jezuïeten)” (The Force, pag. 14)

Na Christus Zijn overwinning op Golgotha kwam satan met ’nieuwe’ plannen. Hij inspireerde nieuwe religieuze visies, afgeleid van de oude godsdiensten. De Babel-dienst leeft nog steeds voort en is gebaseerd op drie principes:

Liturgie (religieuze ceremonies, om mensen onder de indruk te brengen.);

Canonieke wetten (religieuze regels, wetten, zie Matth. 15:9, Mark. 7:7);

Dogma’s (De waarheid -volgens de leiders). Zo overheerst satan de gelovigen, door een ”systeem”, opgebouwd uit regels, riten etc.

 Onder voorbehoud : Biblespace Vlaanderen

DE LIEFDESLAAF

Bron: DE LIEFDESLAAF

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

Bron: GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

GROTE BLIJDSCHAP VOOR U

GROTE BLIJDSCHAP.pdf

UIT GOD GEBOREN

Reblogged on WordPress.com

Bron: UIT GOD GEBOREN

BEZETENHEID DOOR DE DUIVEL

BEZETEN DOOR DE DUIVEL.pdf

BURGERRECHT 666

EEN ROMEINS BURGERRECHT MET UW CHIP 666?

clip_image002

14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het

zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand

of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie

het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig; Openbar;13

 

Een eerste vraag die weinig werd gesteld is: Waarom noemt de Bijbel de antichrist of de valse profeet een “beest”? Is het dan geen mens? Om deze vraag beter te begrijpen hebben wij wat achtergrond info nodig. Dit vinden wij na onderzoek terug in een van de boeken van de profeet Henoch. In een groot deel van de betrouwbare Bijbels werden vele teksten overgenomen uit Henoch! Terugkerend naar de woorden van Jezus, welke wees naar het karakter van de tijd voor Zijn terugkomst, sprak Hij over de tijd voor de zondvloed, met reuzen, nephilim enz. Daar waren er mensen welke een mix waren van gevallen engelen en mooie mensen. Ze waren dus hybride, en dienden te verdwijnen. De antichrist zal op een of andere wijze ook hybride zijn, hetzij dan met DNA van dieren! Sommigen schrijven over een mix van DNA met kikvorsen. Zo begrijpen wij beter waarom de Bijbel dit beesten noemt. (Openber.16:13). https://biblespace.files.wordpress.com/2015/10/openbaring-2014.pdf

Wie het merkteken of chip aanneemt kan zeker weten de hel te zullen zien en ervaren, dit is klare taal en een scherpe waarschuwing voor ieder die zich niet wil laten verleiden. Anderzijds zal ook dit teken op hand, arm of voorhoofd een recht zijn in het nieuwe R.R. Het zal wellicht de paspoorten vervangen. Zo zal dan tot uiting komen waar die ware Bijbelgetrouwe christenen zich bevinden. Het tradionele Babels christendom, zal de antichrist aanbidden en volgen. De inplanting van de chip kan gebruikt worden als een doopteken? Kinderdoop werd vroeger gezien als een must.

Profetieën vervullen zich sneller dan wij denken! De instroom van vele moslims uit het M.O. naar Europa toe, kan een vervulling worden van het Oude Romeinse rijk, doch in een andere vorm, en zal resulteren in een ander EU. Wij verwijzen naar het wereldbeeld van de profeet Daniel, ijzer en lemen voet met tien tenen, tien landen.

Vandaag lijkt Zweden een voorstander te zijn om enkel te werken met elektronisch betaalverkeer. Bill Gates wil wereldwijd cash geld uitbannen. Terrorismebestrijding kan een centraal controlesysteem van de Europese burger in de hand werken! Uw bankrekeningnummer zal er met 18 getallen uitzien of 3 x 6.

clip_image004

EEN OPLOSSING? VERTROUW OP JEZUS!

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar.3

 

 

 

 

UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

WENST U ZEKER NAAR DE HEL

TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN?

clip_image006.gif

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de slaven,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhandof op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

Totale controle 666

Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo’n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te ‘corrigeren’ op ‘ongewenst gedrag’? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst…

View original post 359 woorden meer

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

Bron: HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

WAARZEGGERIJ KAARTLEGGEN HOROSCOPEN

Bron: WAARZEGGERIJ KAARTLEGGEN HOROSCOPEN

HENOCH KENDE DE HEMELEN

De hemelen in het boek enoch.pdf

IN NOOD

20160726_102206Bron: PSALM 46 EEN REDDER IN NOOD

WEDERKOMST VAN ELIA

DE VUURPROEF EN WEDERKOMST VAN ELIA.pdf