DE HARDE CONFRONTATIE

 

DE HARDE CONFRONTATIE

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan vinden wij regelmatig mensen die met elkaar werden geconfronteerd door bepaalde omstandigheden. Mensen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan door gedachten, politieke opvattingen, of door geloofsovertuigingen. Leugens die kunnen leiden tot een confrontatie, vroeg of laat komt de waarheid aan het licht.(Luc.8:17).

De ganse wereld wordt straks geconfronteerd met de profetische woorden van God, de God van Israël! Dit betekent dat er geestelijke strijd ontstaat door tegenstellingen. De grootste tegenstelling welke wij kunnen vinden is licht en duisternis! Het licht wint altijd, hoe klein het ook mag zijn.

De apostel Paulus werd geconfronteerd met Jezus, hij kon niet meer zien, door de glans van het licht. (Hand.22:11) Daarna gebruikte God, Paulus om alle mensen te confronteren met hun Schepper.

17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij. Hand.26

 

Wie kan een harde confrontatie aan?

Het antwoord lijkt heel eenvoudig, wie vertrouwt op de God van Israël! MAAR….

Vooraleer David koning werd, en op de troon ging zitten, werd het geloof van David sterk beproefd. Dit telt voor ieder christen! (2 Tim.2:12) (Openbar.5,10) “Als koningen heersen op aarde. Het verhaal van David en Goliath is meer dan een zondagschoolverhaaltje! Het lijkt zich vandaag te willen herhalen, wanneer wij zien hoe Israël vandaag wordt geïsoleerd, en er bijna volledig alleen voor staat, in de laatste strijd. Het geloof van iedere christen wordt individueel beproefd, soms bij een harde confrontatie

 

Goliath, de reus, beeld van allen

die JHWH niet kennen!

 

4 Toen trad een kampvechter uit het leger der

Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath, uit Gat. Hij was zes el en een span lang.

5 Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht

van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. 6 Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en

op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. 7 De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. 1 Sam.17

Wij merken op dat deze superman telkens door het getal 6 wordt gekenmerkt.

 

5 Opnieuw was er strijd met de Filistijnen, en Elchanan, de zoon van Jair, versloeg Lachmi, de

broeder van de Gatiet Goliat, die een spies had met een schacht als een weversboom. 6 Wederom was er strijd, bij Gat, en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers en zes tenen had, vierentwintig [in] [het] [geheel]; ook deze stamde af van Rafa. 1 Kron.20  

Wij durven een lijn trekken naar de komende antichrist met zijn 666 als kenmerk. Wij kunnen even de kenmerken van die superman belichten. Hij werd beschreven als een niet te overtreffen kracht, groot van gestalte, wat ook een invloed heeft op zijn denken. Wie kan of durft er tegen vechten? Het doet ons denken aan de antichrist welke macht kreeg van de tien demonische koningen, een reuzengeslacht. https://biblespace.wordpress.com/2015/08/09/de-tien-koningen-2/

en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? Openbar.13

 

clip_image004

Goliath neemt een uitdagende houding aan, en zoekt om de strijd uit te lokken. Hij zet een grote mond op, zijn uitspraken veroorzaakten grote angst bij het volk van God. Goliath vervloekte David bij zijn afgoden. Occulte praktijken vinden wij duidelijk bij Goliath. Wij horen vandaag dezelfde uitspraken, van sommige regeringsleiders in het M.O. Ze roepen en tieren, als dat men Israël van de aardbodem zal laten verdwijnen. Ook deze uitspraken vinden wij terug bij de antichrist:

5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden

en godslasteringen spreekt; en hem werd

macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te

doen. Openbar.13

 

Goliath, is een beeld van een sterk militair optreden. De beschrijving van zijn uitrusting lijkt perfect. Wat opvalt, is dat hij veel koper om zich had. In de zon zal hij als een schittering zijn geweest. In zijn naam zitten twee kenmerken “Glanzend” en “kracht”. Een verblindende werking, maar geen licht uit zichzelf! Een kracht, maar satans kracht. Iedere ongelovige zal hem gedwongen aanbidden. De wereldbevolking wordt met blindheid geslagen, wanneer ze opzien naar deze enorme legermacht! (2 Kor.4,4) Een ongelovige vertrouwt op zijn eigen denken, kunnen en wetenschap. Een staatskerk zal vechten als een ongelovige Goliath, vermoordt wie niet wil geloven in wat zij aanbidden, een afgod, een gruwel. (Matth.24,15).

 

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd

macht gegeven over elke stam en natie en taal en

volk Openbar.13

 

David, beeld van de grote overwinnaar door te vertrouwen

 op de God van Israël.

 

14 En David was de jongste. De drie oudsten waren dus Saul gevolgd. 15 Maar David keerde telkens van Saul terug om te Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. 16 De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op veertig dagen lang. 17 Isai zeide tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders. 1 Sam.17

32 En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de

moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden.

 

Hier gaan wij een andere lijn trekken, deze van David naar de wederkomst van Christus op aarde. David was nog een jonge herder, doch met al wat ervaring om zijn schapen te beschermen. Hij was geen soldaat, wel zijn oudere broeders. Weinigen kenden toen al de herder David. Hij was nog wat verborgen voor het publiek. Paulus spreekt over Christus als over een geheimenis, een verborgenheid. Deze verborgenheid, als die van David, verkondigt hij nu openlijk:

 

27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Col.1

 

Heeft David ook dezelfde grootspraak als Goliath? Neen, Geen woorden, maar daden! Wees niet angstig, ik ga strijden in uw plaats, beste soldaten van Saul! Ik, wil mijn leven in de schaal leggen. Dit waren woorden in vertrouwen op zijn “levende” God! (1 Sam.17:26) De meerderheid stelt vandaag zijn vertrouwen op traditionele dode goden, en satan als laatste hoop in een satanskerk!

clip_image006De Filistijnen vertrouwden op hun “Dagon” visgod, sporen terug te vinden in het Babels christendom! Soms moet een mens geloofsstappen kunnen zetten. Koning Saul geloofde er niet in! Niet eenvoudig, maar wel ziende op Jezus loopt men over water, tot men zijn gedachten zet op de grote golven (beproevingen)! Het lijken wel de woorden van de Here Jezus!

14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Ex. 14

Wie lacht met de God van Israël, die zal de gevolgen van Goliath ervaren. Goliath lachte en spotte met Gods leger. David kon de soldatenuitrusting niet dragen. God zou David gebruiken op Zijn eigen wijze:

47 En deze gehele menigte wete, dat de Here niet

clip_image008verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht. 1 Sam.17:47

Gods gedachten zijn hoger dan bij de mens. Als God strijdt, dan is dat ook anders, niet met de wereldse wapens als deze van Goliath. David trad op in de naam des heren, met een slinger en een steen! Goliath werd getroffen en onthoofd met zijn eigen zwaard.

8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.2 Thess.2

De geweldige wereldmacht van de antichrist zal verdwijnen, en hijzelf zal sterven. Zoals David triomferend het hoofd van Goliath naar Jeruzalem bracht, zo zal Jezus de wereld komen regeren vanuit Jeruzalem. Wanneer de antichrist, de Goliath van de eindtijd, geconfronteerd werd met de woorden (adem) van Jezus, werd hij compleet machteloos.

David kreeg tegenspraak met zijn broeders, voor de strijd begon.(28) David kreeg verwijten van zijn oudste broer, zoals hoogmoed, slecht voornemens, je zoekt sensatie door te komen kijken naar onze strijd. Je laat de schapen in de steek enz. Ook Jezus kreeg veel tegenstand en verwijten van zijn volk, ook Bijbelgetrouwe christenen krijgen dezelfde verwijten.

23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.

24 Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer.Matth.10

David had ervaring in het overwinnen van gevaarlijke omstandigheden. Hij overwon leeuwen en beren. Het Bijbels geloof wordt opgebouwd door ervaringen tijdens vele beproevingen. Het geloof van David was gegroeid, en die Filistijn, met zijn vals geloof, zou ook sterven! En desnoods zijn broeders ook, daarom nam David 5 stenen mee.

Het machtige wapen van David was, dat hij vocht in de naam van de Here! (45). Hij schreef een lied:

De Heer is mijn licht, mijn behoud wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27

10 Alle volken omringden mij; in de naam des Heren heb ik ze neergehouwen; 11 Zij omringden mij, ja, zij omsingelden mij; in de naam des Heren heb ik ze neergehouwen Ps.118

 

39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer

zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!Matth.23

 clip_image005.gif

Vg. R.GAYTANT

https://biblespace.wordpress.com/.

zaaier