HOE TROUWDE ISAAC?

HET HUWELIJK VAN ISAAK.pdf

PALMYRA EN BAAL

PALMYRA EN BAAL.pdf

BEKEERT U!

Het bidden.pdf

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

Bron: TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

BIJBELSE TIJDPERKEN

BIJBELSE TIJDPERKEN.pdf

EXTRA LEVENSERVARING

BIJBELSE WETENSCHAP.pdf

Bron: EXTRA LEVENSERVARING

DE BAAS

WIE IS DE BELANGRIJKSE.pdf

Bron: DE BAAS

VIDEO

VIDEO.

JEZUS LEEFT

JEZUS LEEFT.

DE HARDE CONFRONTATIE

 

DE HARDE CONFRONTATIE

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan vinden wij regelmatig mensen die met elkaar werden geconfronteerd door bepaalde omstandigheden. Mensen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan door gedachten, politieke opvattingen, of door geloofsovertuigingen. Leugens die kunnen leiden tot een confrontatie, vroeg of laat komt de waarheid aan het licht.(Luc.8:17).

De ganse wereld wordt straks geconfronteerd met de profetische woorden van God, de God van Israël! Dit betekent dat er geestelijke strijd ontstaat door tegenstellingen. De grootste tegenstelling welke wij kunnen vinden is licht en duisternis! Het licht wint altijd, hoe klein het ook mag zijn.

De apostel Paulus werd geconfronteerd met Jezus, hij kon niet meer zien, door de glans van het licht. (Hand.22:11) Daarna gebruikte God, Paulus om alle mensen te confronteren met hun Schepper.

17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij. Hand.26

 

Wie kan een harde confrontatie aan?

Het antwoord lijkt heel eenvoudig, wie vertrouwt op de God van Israël! MAAR….

Vooraleer David koning werd, en op de troon ging zitten, werd het geloof van David sterk beproefd. Dit telt voor ieder christen! (2 Tim.2:12) (Openbar.5,10) “Als koningen heersen op aarde. Het verhaal van David en Goliath is meer dan een zondagschoolverhaaltje! Het lijkt zich vandaag te willen herhalen, wanneer wij zien hoe Israël vandaag wordt geïsoleerd, en er bijna volledig alleen voor staat, in de laatste strijd. Het geloof van iedere christen wordt individueel beproefd, soms bij een harde confrontatie

 

Goliath, de reus, beeld van allen

die JHWH niet kennen!

 

4 Toen trad een kampvechter uit het leger der

Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath, uit Gat. Hij was zes el en een span lang.

5 Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht

van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. 6 Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en

op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. 7 De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. 1 Sam.17

Wij merken op dat deze superman telkens door het getal 6 wordt gekenmerkt.

 

5 Opnieuw was er strijd met de Filistijnen, en Elchanan, de zoon van Jair, versloeg Lachmi, de

broeder van de Gatiet Goliat, die een spies had met een schacht als een weversboom. 6 Wederom was er strijd, bij Gat, en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers en zes tenen had, vierentwintig [in] [het] [geheel]; ook deze stamde af van Rafa. 1 Kron.20  

Wij durven een lijn trekken naar de komende antichrist met zijn 666 als kenmerk. Wij kunnen even de kenmerken van die superman belichten. Hij werd beschreven als een niet te overtreffen kracht, groot van gestalte, wat ook een invloed heeft op zijn denken. Wie kan of durft er tegen vechten? Het doet ons denken aan de antichrist welke macht kreeg van de tien demonische koningen, een reuzengeslacht. https://biblespace.wordpress.com/2015/08/09/de-tien-koningen-2/

en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? Openbar.13

 

clip_image004

Goliath neemt een uitdagende houding aan, en zoekt om de strijd uit te lokken. Hij zet een grote mond op, zijn uitspraken veroorzaakten grote angst bij het volk van God. Goliath vervloekte David bij zijn afgoden. Occulte praktijken vinden wij duidelijk bij Goliath. Wij horen vandaag dezelfde uitspraken, van sommige regeringsleiders in het M.O. Ze roepen en tieren, als dat men Israël van de aardbodem zal laten verdwijnen. Ook deze uitspraken vinden wij terug bij de antichrist:

5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden

en godslasteringen spreekt; en hem werd

macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te

doen. Openbar.13

 

Goliath, is een beeld van een sterk militair optreden. De beschrijving van zijn uitrusting lijkt perfect. Wat opvalt, is dat hij veel koper om zich had. In de zon zal hij als een schittering zijn geweest. In zijn naam zitten twee kenmerken “Glanzend” en “kracht”. Een verblindende werking, maar geen licht uit zichzelf! Een kracht, maar satans kracht. Iedere ongelovige zal hem gedwongen aanbidden. De wereldbevolking wordt met blindheid geslagen, wanneer ze opzien naar deze enorme legermacht! (2 Kor.4,4) Een ongelovige vertrouwt op zijn eigen denken, kunnen en wetenschap. Een staatskerk zal vechten als een ongelovige Goliath, vermoordt wie niet wil geloven in wat zij aanbidden, een afgod, een gruwel. (Matth.24,15).

 

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd

macht gegeven over elke stam en natie en taal en

volk Openbar.13

 

David, beeld van de grote overwinnaar door te vertrouwen

 op de God van Israël.

 

14 En David was de jongste. De drie oudsten waren dus Saul gevolgd. 15 Maar David keerde telkens van Saul terug om te Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. 16 De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op veertig dagen lang. 17 Isai zeide tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders. 1 Sam.17

32 En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de

moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden.

 

Hier gaan wij een andere lijn trekken, deze van David naar de wederkomst van Christus op aarde. David was nog een jonge herder, doch met al wat ervaring om zijn schapen te beschermen. Hij was geen soldaat, wel zijn oudere broeders. Weinigen kenden toen al de herder David. Hij was nog wat verborgen voor het publiek. Paulus spreekt over Christus als over een geheimenis, een verborgenheid. Deze verborgenheid, als die van David, verkondigt hij nu openlijk:

 

27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Col.1

 

Heeft David ook dezelfde grootspraak als Goliath? Neen, Geen woorden, maar daden! Wees niet angstig, ik ga strijden in uw plaats, beste soldaten van Saul! Ik, wil mijn leven in de schaal leggen. Dit waren woorden in vertrouwen op zijn “levende” God! (1 Sam.17:26) De meerderheid stelt vandaag zijn vertrouwen op traditionele dode goden, en satan als laatste hoop in een satanskerk!

clip_image006De Filistijnen vertrouwden op hun “Dagon” visgod, sporen terug te vinden in het Babels christendom! Soms moet een mens geloofsstappen kunnen zetten. Koning Saul geloofde er niet in! Niet eenvoudig, maar wel ziende op Jezus loopt men over water, tot men zijn gedachten zet op de grote golven (beproevingen)! Het lijken wel de woorden van de Here Jezus!

14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Ex. 14

Wie lacht met de God van Israël, die zal de gevolgen van Goliath ervaren. Goliath lachte en spotte met Gods leger. David kon de soldatenuitrusting niet dragen. God zou David gebruiken op Zijn eigen wijze:

47 En deze gehele menigte wete, dat de Here niet

clip_image008verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht. 1 Sam.17:47

Gods gedachten zijn hoger dan bij de mens. Als God strijdt, dan is dat ook anders, niet met de wereldse wapens als deze van Goliath. David trad op in de naam des heren, met een slinger en een steen! Goliath werd getroffen en onthoofd met zijn eigen zwaard.

8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.2 Thess.2

De geweldige wereldmacht van de antichrist zal verdwijnen, en hijzelf zal sterven. Zoals David triomferend het hoofd van Goliath naar Jeruzalem bracht, zo zal Jezus de wereld komen regeren vanuit Jeruzalem. Wanneer de antichrist, de Goliath van de eindtijd, geconfronteerd werd met de woorden (adem) van Jezus, werd hij compleet machteloos.

David kreeg tegenspraak met zijn broeders, voor de strijd begon.(28) David kreeg verwijten van zijn oudste broer, zoals hoogmoed, slecht voornemens, je zoekt sensatie door te komen kijken naar onze strijd. Je laat de schapen in de steek enz. Ook Jezus kreeg veel tegenstand en verwijten van zijn volk, ook Bijbelgetrouwe christenen krijgen dezelfde verwijten.

23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.

24 Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer.Matth.10

David had ervaring in het overwinnen van gevaarlijke omstandigheden. Hij overwon leeuwen en beren. Het Bijbels geloof wordt opgebouwd door ervaringen tijdens vele beproevingen. Het geloof van David was gegroeid, en die Filistijn, met zijn vals geloof, zou ook sterven! En desnoods zijn broeders ook, daarom nam David 5 stenen mee.

Het machtige wapen van David was, dat hij vocht in de naam van de Here! (45). Hij schreef een lied:

De Heer is mijn licht, mijn behoud wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27

10 Alle volken omringden mij; in de naam des Heren heb ik ze neergehouwen; 11 Zij omringden mij, ja, zij omsingelden mij; in de naam des Heren heb ik ze neergehouwen Ps.118

 

39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer

zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!Matth.23

 clip_image005.gif

Vg. R.GAYTANT

https://biblespace.wordpress.com/.

zaaier

KONING DAVID

KONING DAVID.

ROEPEN OP GOD

ROEPEN OP GOD.pdf

GEZOND DENKEN DEEL 2

GEZOND WILLEN DENKEN

DE HELM VOOR BEHOUD

 

 

DE HELM DES HEILS.pdf

 

DE GENERATIE VAN DE WEDERKOMST

BEPERKTE KENNIS VAN SATAN

beperkte kennis van satan.pdf

DE TIEN KONINGEN

DE TIEN KONINGEN.

DE VERLEIDING

DE VERLEIDING.

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24.

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!

 

 

clip_image002

            

 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet

aangenomen.

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.(Joh.)

 

 

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben!

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens kan Gods Woord aannemen, als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

 

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid of duisternis uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,

van wat God eigenlijk wil. Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt gaandeweg genezen! Gezond worden en gezond leren denken. Hij vraagt vergeving, en krijgt vergeving voor al zijn handelen zonder God. Het geestelijk genezingsproces begint.

 

 

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK!

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

 

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

 

B / Ik geloof niet, of niet alles, wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet dat Jezus als God op aarde leefde.

 

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God door geloof in Jezus heeft aangenomen, wordt behouden. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen opnemen !

 

 

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN. Matth.24

 

 

clip_image004

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt voor het grote feest.

 

 Johannes  3 :  5 – 7

 

Nikodemus was een farizeeër, godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart. Hij wilde eens vertrouwelijk met Jezus spreken. Zo kan ieder dit nog steeds doen!

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.Hij bracht later mensen tot geloof in Jezus.

Deze man begreep hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

 

EEN NIEUWE SCHEPPING

 

 

2  CORINTHIERS  5 : 17

 

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping.

Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping.

Het begint bij een veranderen van denken, naar het denken van God.     God geeft Zijn Geest aan de mens die de woorden van God gelooft. Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid.

 

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

 

clip_image006

 

A.       EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus. Het gevolg is scherp onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. Vandaag noemt men het kwade goed en het goede kwaad! Ongerechtigheid regeert!

 

Efeze 4: 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN 4: 12 – 13

 

De Bijbel is levendig, het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , welke God niet wilde !

 

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel scherp en duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen, barbaren, zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis.

 

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer voor als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen. Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn,

door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!  Ook de goddeloze kijkt en verwijt de wedergeboren christen, niet beter te zijn dan anderen, hij kan geen onderscheid maken, hij is daartoe niet in staat. Alle mensen zijn zondaars, maar je hebt er twee soorten: behouden en verloren zondaars!

 

ALS VOORBEELD:

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten!

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons toch voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

 

 Niet ieder die tot mij zegt:

 HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth.7:21

 

  Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die “beweert” christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.

Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak en een verlangen van het hart.

 

Mattheus 7 : 13

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Een christenleven is vreugdevol, maar het kent zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER!

 

Iedereen die gelooft dat Jezus de gegeven redder is, dat Hij het zoenoffer is geweest voor onze zonden, die is uit God geboren.

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren, en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente onder allen die trouw zijn. (1 Joh.)

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen:

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is

dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8