WAT SCHREEF HENOCH?

WAT SCHREEF HENOCH?.

GELUKKIG ZIJN ZIJ…

GELUKKIG ZIJN ZIJ…

clip_image002

Tevreden en blij zijn is het kostbaarste wat wij tijdens ons aardse leven kunnen wensen. Velen zoeken om gelukkig te zijn, maar men zoekt dit soms op verkeerde wegen, verkeerde levenswijzen, zoekend in verkeerde begeerten. Wij zien vele mensen die ongelukkig zijn, door tegenslagen, ziekten, werkeloosheid enz. God wil dat ieder mens gelukkig zou zijn. Psalm 119 begint met zaligsprekingen, Jezus sprak over zaligsprekingen om aan te tonen wanneer een mens gelukkig is. Was Paulus een gelukkige apostel?

Ben ik als christen, echt gelukkig?

Wij hebben soms een goeie dag, maar ook een slechte dag die ons ongelukkig kan maken. Paulus kende hiervan de reden of algemene oorzaak! Hij schreef:

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.Rom.7

 

clip_image004

 

 

Paulus was echt gelukkig, hij verheugde zich in wat God hem leerde door Zijn wet. Waarom dansen Joden met de Thora rollen, hoe komt dat? Hier ligt de bron en de sleutel van het gelukkig zijn op aarde. Wie Jezus persoonlijk heeft leren kennen, is gelukkig, en kent een blijdschap en zegen telkens als hij doet wat Jezus van hem verlangt, naar de gaven die hij kreeg. Wie niet wedergeboren is, die wil van geen wetten horen, en zeker niet van Gods wetten. Dit mag, en dat mag niet…hij wil zijn eigen vrijheid, zijn eigen wil behouden, zijn eigen hartstochten volgen.(Spr.15:21) (Jac.4)

Paulus had ook wel eens een ongelukkig gevoel! Wanneer? Hij stelt vast dat ook bij hem de zonde, of ongehoorzaamheid aan God, aanwezig was. Hij wilde doen wat hem gelukkig maakte, doch hij voelde zich nog steeds gevangen, telkens hij faalde. Oude slechte gewoonten of traditie kunnen een mens ongelukkig maken. Ons karakter werd ook besmet met een falend denken na de zondeval. Daarom schreef hij: Ik ellendig mens!

Zo kent dus iedere christen een geestelijke strijd in zichzelf. Hij wil zijn geluk bewaren iedere dag, die strijd eindigt enkel bij onze laatste adem. Bij iedere strijd zijn winnaars en verliezers.

 

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.Luk.13

Wanneer men een vals geluid hoort hierover in een prediking, wie maakt zich klaar, wie denkt nog aan het heiligen?

8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?1 Kor.14

Waar ligt die kracht om te blijven strijden om gelukkig te worden?

Onze hoop!

 

2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, (Hebr.12)

 

Die kracht ligt in de vervulling van de Bijbelse profetie over opstanding en aanstaande opname van de gemeente. Dit is de hoop van iedere christen. Denk aan Jezus, waar haalde Hij zijn kracht, toen Hij het kruis onder zwaar lijden, verder droeg? Jezus keek naar Zijn overwinning die Hem grote vreugde zou geven.

 

clip_image006

 

Genade!

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging.Ps.119

Het begrijpen van Gods plan met de mens, geeft kracht. God wil ieder mens genadig zijn, die gelooft in het offer en het bloed van Zijn zoon. Een aangenomen kind van God, begrijpt dat God hem genadig zal zijn en hij eeuwig leven heeft. Dat kind zal zich verlustigen in Gods wetten en raad, als gevolg van deze grote belofte: de genade. Een christen zal speuren om God welgevallig te zijn. Wij kunnen ons niet verder verheugen in de heidense traditionele kerkfeesten die God nooit heeft ingesteld. Wij zijn toch geënt op de edele olijf.(Rom.11

 

 

De Bijbel lezen, overleggen en begrijpen.

clip_image008

24 Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden. 25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.Ps.119

 

Gods woorden, zijn het advies voor alle gelovigen. Gods raadgevingen zijn kosteloos, doch zeer betrouwbaar. (Ps.19:11,12) Ze helpen ons “gelukkig zijn” te bewaren. Wij dienen ons door Gods woord te laten vermanen, dat voorkomt verdriet en het ongelukkig zijn. Ons lichaam komt uit het stof en zal tot stof terugkeren, vergankelijk. (Gen.3:19)

Onze ziel en ons lichaam zoekt zich te verblijden met alle begeerten van en voor het lichaam. Toch kunnen al deze wensen ook teleurstellen. Wij kunnen gevangen zijn door ons zondig denken, of eigen zinnigheid. (Spr.28:26) De Bijbel lezen en begrijpen is de gezonde voeding voor ons geestelijk en ons gezond denken, het geestelijk denken. De woorden van Jezus zijn wonderlijke raadgevingen, Hij is toch de “Wonderbare raadsman”! (Jes.9:5)

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps.119

 

De satan probeert altijd om het lezen in de Bijbel van de christenen te verhinderen. Hij plaatste de Bijbel een bepaalde tijd op de verboden lectuur! Dit is normaal want daar vinden wij de valstrikken die er liggen om christenen te vangen als vogels. Mensen worden soms vergeleken met vogels, zoals de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Dit zijn mensen die de realiteit van het leven niet kunnen verdragen of niet willen inzien.

5 Schiet een vogel neer op het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt? Amos 3

 

Het lokaas voor de mens is de geldzucht, aardse rijkdom, vermogen en luxe. Hij wordt erdoor gevangen. Christenen maken zich daarvan langzaam los, want zij lezen over de gevaren ervan. Er vallen meer christenen af in onze welvaartstijd, dan tijdens de middeleeuwen met de brandstapels!

Dwaalleraars ontdekt men door de Bijbel te lezen, te begrijpen of te bestuderen. Een geestelijk boek kan leerzaam zijn, maar mag het dagelijks Bijbellezen niet verhinderen. De Bijbel lezen is je dagelijks laten adviseren door God zelf!

 

.God helpt ons om gelukkig te zijn.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. 72 De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.Ps.119

De psalmschrijver is een gelukkig mens. Hij is gelukkig door te weten wat God wilt. Hij kent een ander soort blijdschap, dan welke de goddeloze kent.

De mens die God niet persoonlijk kent, heeft een “vet hart”, dit betekent dat je hem moeilijk kan bereiken in zijn denken. Een vet hart is ongelovigheid. (Ps.73:7-9)

7 Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over; 8 Zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte; 9 Ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde.Ps.73

Het denken van de ongelovige is vervult met al het aantrekkelijke wat de wereld te bieden heeft. Zijn denken (hart+ogen) is gericht op aards genot in al zijn vormen. (2 Tim.3:4)

Koning David schrijft over al zijn ervaringen welke hij had. Hij laat weten dat hij niet altijd klaar was om te leren van God. Hij kende tijden van angst en van vreugde. Doch er zijn bepaalde zaken waar wij niet leergierig naar zijn. David werd verdrukt. Wij kunnen ook David als Israël zien. God laat soms toe dat wij worden beproefd. Hij heeft daar een bedoeling mee, Hij wil ons iets leren.

God wil ons gelukkig zien, pas dan kan Hij ons gebruiken.

 

 

Hij gaf in het nieuwe verbond een nieuwe wet:

 

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

 

U kunt reageren, en zeggen: “Here, ik kan mij niet altijd gelukkig voelen!” Toch staat hier niet “Als het u goed uitkomt!”, Neen! Altijd! Het gaat toch ons verstand te boven. Ja dat klopt, maar :

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal

uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

clip_image010

 

GELUKKIG ZIJN ZIJ…

GELUKKIG ZIJN ZIJ…

clip_image002

Tevreden en blij zijn is het kostbaarste wat wij tijdens ons aardse leven kunnen wensen. Velen zoeken om gelukkig te zijn, maar men zoekt dit soms op verkeerde wegen, verkeerde levenswijzen, zoekend in verkeerde begeerten. Wij zien vele mensen die ongelukkig zijn, door tegenslagen, ziekten, werkeloosheid enz. God wil dat ieder mens gelukkig zou zijn. Psalm 119 begint met zaligsprekingen, Jezus sprak over zaligsprekingen om aan te tonen wanneer een mens gelukkig is. Was Paulus een gelukkige apostel?

Ben ik als christen, echt gelukkig?

Wij hebben soms een goeie dag, maar ook een slechte dag die ons ongelukkig kan maken. Paulus kende hiervan de reden of algemene oorzaak! Hij schreef:

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.Rom.7

 

clip_image004

 

 

Paulus was echt gelukkig, hij verheugde zich in wat God hem leerde door Zijn wet. Waarom dansen Joden met de Thora rollen, hoe komt dat? Hier ligt de bron en de sleutel van het gelukkig zijn op aarde. Wie Jezus persoonlijk heeft leren kennen, is gelukkig, en kent een blijdschap en zegen telkens als hij doet wat Jezus van hem verlangt, naar de gaven die hij kreeg. Wie niet wedergeboren is, die wil van geen wetten horen, en zeker niet van Gods wetten. Dit mag, en dat mag niet…hij wil zijn eigen vrijheid, zijn eigen wil behouden, zijn eigen hartstochten volgen.(Spr.15:21) (Jac.4)

Paulus had ook wel eens een ongelukkig gevoel! Wanneer? Hij stelt vast dat ook bij hem de zonde, of ongehoorzaamheid aan God, aanwezig was. Hij wilde doen wat hem gelukkig maakte, doch hij voelde zich nog steeds gevangen, telkens hij faalde. Oude slechte gewoonten of traditie kunnen een mens ongelukkig maken. Ons karakter werd ook besmet met een falend denken na de zondeval. Daarom schreef hij: Ik ellendig mens!

Zo kent dus iedere christen een geestelijke strijd in zichzelf. Hij wil zijn geluk bewaren iedere dag, die strijd eindigt enkel bij onze laatste adem. Bij iedere strijd zijn winnaars en verliezers.

 

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.Luk.13

Wanneer men een vals geluid hoort hierover in een prediking, wie maakt zich klaar, wie denkt nog aan het heiligen?

8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?1 Kor.14

Waar ligt die kracht om te blijven strijden om gelukkig te worden?

Onze hoop!

 

2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, (Hebr.12)

 

Die kracht ligt in de vervulling van de Bijbelse profetie over opstanding en aanstaande opname van de gemeente. Dit is de hoop van iedere christen. Denk aan Jezus, waar haalde Hij zijn kracht, toen Hij het kruis onder zwaar lijden, verder droeg? Jezus keek naar Zijn overwinning die Hem grote vreugde zou geven.

 

clip_image006

 

Genade!

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging.Ps.119

Het begrijpen van Gods plan met de mens, geeft kracht. God wil ieder mens genadig zijn, die gelooft in het offer en het bloed van Zijn zoon. Een aangenomen kind van God, begrijpt dat God hem genadig zal zijn en hij eeuwig leven heeft. Dat kind zal zich verlustigen in Gods wetten en raad, als gevolg van deze grote belofte: de genade. Een christen zal speuren om God welgevallig te zijn. Wij kunnen ons niet verder verheugen in de heidense traditionele kerkfeesten die God nooit heeft ingesteld. Wij zijn toch geënt op de edele olijf.(Rom.11

 

 

De Bijbel lezen, overleggen en begrijpen.

clip_image008

24 Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden. 25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.Ps.119

 

Gods woorden, zijn het advies voor alle gelovigen. Gods raadgevingen zijn kosteloos, doch zeer betrouwbaar. (Ps.19:11,12) Ze helpen ons “gelukkig zijn” te bewaren. Wij dienen ons door Gods woord te laten vermanen, dat voorkomt verdriet en het ongelukkig zijn. Ons lichaam komt uit het stof en zal tot stof terugkeren, vergankelijk. (Gen.3:19)

Onze ziel en ons lichaam zoekt zich te verblijden met alle begeerten van en voor het lichaam. Toch kunnen al deze wensen ook teleurstellen. Wij kunnen gevangen zijn door ons zondig denken, of eigen zinnigheid. (Spr.28:26) De Bijbel lezen en begrijpen is de gezonde voeding voor ons geestelijk en ons gezond denken, het geestelijk denken. De woorden van Jezus zijn wonderlijke raadgevingen, Hij is toch de “Wonderbare raadsman”! (Jes.9:5)

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps.119

 

De satan probeert altijd om het lezen in de Bijbel van de christenen te verhinderen. Hij plaatste de Bijbel een bepaalde tijd op de verboden lectuur! Dit is normaal want daar vinden wij de valstrikken die er liggen om christenen te vangen als vogels. Mensen worden soms vergeleken met vogels, zoals de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Dit zijn mensen die de realiteit van het leven niet kunnen verdragen of niet willen inzien.

5 Schiet een vogel neer op het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt? Amos 3

 

Het lokaas voor de mens is de geldzucht, aardse rijkdom, vermogen en luxe. Hij wordt erdoor gevangen. Christenen maken zich daarvan langzaam los, want zij lezen over de gevaren ervan. Er vallen meer christenen af in onze welvaartstijd, dan tijdens de middeleeuwen met de brandstapels!

Dwaalleraars ontdekt men door de Bijbel te lezen, te begrijpen of te bestuderen. Een geestelijk boek kan leerzaam zijn, maar mag het dagelijks Bijbellezen niet verhinderen. De Bijbel lezen is je dagelijks laten adviseren door God zelf!

 

.God helpt ons om gelukkig te zijn.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. 72 De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.Ps.119

De psalmschrijver is een gelukkig mens. Hij is gelukkig door te weten wat God wilt. Hij kent een ander soort blijdschap, dan welke de goddeloze kent.

De mens die God niet persoonlijk kent, heeft een “vet hart”, dit betekent dat je hem moeilijk kan bereiken in zijn denken. Een vet hart is ongelovigheid. (Ps.73:7-9)

7 Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over; 8 Zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte; 9 Ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde.Ps.73

Het denken van de ongelovige is vervult met al het aantrekkelijke wat de wereld te bieden heeft. Zijn denken (hart+ogen) is gericht op aards genot in al zijn vormen. (2 Tim.3:4)

Koning David schrijft over al zijn ervaringen welke hij had. Hij laat weten dat hij niet altijd klaar was om te leren van God. Hij kende tijden van angst en van vreugde. Doch er zijn bepaalde zaken waar wij niet leergierig naar zijn. David werd verdrukt. Wij kunnen ook David als Israël zien. God laat soms toe dat wij worden beproefd. Hij heeft daar een bedoeling mee, Hij wil ons iets leren.

God wil ons gelukkig zien, pas dan kan Hij ons gebruiken.

 

 

Hij gaf in het nieuwe verbond een nieuwe wet:

 

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

 

U kunt reageren, en zeggen: “Here, ik kan mij niet altijd gelukkig voelen!” Toch staat hier niet “Als het u goed uitkomt!”, Neen! Altijd! Het gaat toch ons verstand te boven. Ja dat klopt, maar :

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal

uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

clip_image010

 

GOD WERKT OOK

GOD IS AAN HET WERK.pdf

AMERIKA EN PROFETIE

PSALM 60,  EFRAIM,AMERIKA?

 

clip_image002

 

Koning David schreef dit lied onder leiding van de Heilige Geest, zoals de ganse Bijbel geïnspireerd werd door God. Die gedachte welke hij ontving, vervulde zijn hart met een vrede, waarbij alle volkeren in harmonie met elkaar zouden leven. Dit is vandaag zeker niet het geval. Daarom ligt in dit lied een profetie, welke nog dient vervuld te worden. Deze psalm klinkt als muziek in de oren en brengt hoop in het hart van ieder mens die Gods woorden gelooft en gelukkig wil leven!

Jezus Christus komt en zal deze profetie vervullen, er komt dan pas een wereldwijde vrede, echte vrede, geen tijdelijke wapenstilstand, zoals na de grote oorlog van 1914-1918! Jezus komt duizend jaar regeren met een nooit geziene gerechtigheid! Jezus zal de droom van David vervullen, na een laatste onmenselijke wereldoorlog, waarbij o.a. de vijanden van Israël oordelen zullen ontvangen. Deze psalm is een overwinningslied welke David zal hebben gezonden met hart en ziel. Toen Jezus opging naar de tempel zong Hij psalmen, wellicht ook Psalm 60!

WIJ HOREN KONING DAVID BIDDEN VANUIT

ZIJN HART OM TE OVERWINNEN!

 

(2,7) Wanneer David problemen had, dan ging hij openhartig klagen bij God. Wanneer Jezus uw toevlucht is geworden, dan gaat een christen ook spontaan Jezus aanroepen, bij zorg en kommer, en dit zonder voorgeschreven gebeden!

David heeft begrepen dat God Zijn volk een tijd lang heeft laten vallen, meer nog, het had land verloren door vijandige invallen. Israël was in een akelige en onveilige toestand gekomen, zo dat het bijna zichzelf niet meer kon verdedigen tegen de overmacht van zijn vijandige buren. Het lijkt hier wel ongeveer de hedendaagse toestand, waarbij Israëls vijanden, dreigen om Israël van de kaart vegen. (Ps.83) De politieke wereld wil Jeruzalem, de stad van God, afnemen, door oorlog en een vals vredesverbond. Maar men vergeet de Koning der Joden! (Ps.125,2)

1 Doch zie, in die dagen en in dien tijd, als Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wenden, 2  dan zal Ik alle volken vergaderen en hen naar het dal van Josafat afvoeren; en Ik zal aldaar met hen richten aangaande mijn volk en mijn erfdeel Israël, hetwelk zij onder de volken verstrooid hebben; en zij hebben mijn land onder zich gedeeld, Joel.2

David maakt biddend zijn beklag: Men vluchtte het land uit, want er waren vele slachtoffers, aardbevingen, alles werd een puinhoop, en de vijand maakte hier goed gebruik van. God liet het toe. David schreef dat God Zijn volk harde en pijnlijke dingen heeft doen zien. Later kwam ook nog de Holocaust, een oorlogsmisdaad met een ontroostbaar gevolg. Velen in groot verdriet zullen hebben gedacht: Waarom laat God dit toe? Ook wij stellen soms die vraag, wanneer christenen worden vervolgd, wanneer wij beproevingen krijgen.

(4,6) Maar nu…. Gij hebt hen, die hun vertrouwen in U hebben gesteld een teken, (“signal” Franse vert.) een banier gegeven. Wat of wie was die banier? Moses bouwde een altaar en noemde het: Jahweh is mijn banier. Ex 17:15  Koning David wist: God is mijn sterkte, mijn banier. Ze hebben zich vergaderd, voor de veiligheid, vanwege de waarheid, Gods woord. (Jes.11,12)

Profetisch gezien kunnen wij hieronder het volgende begrijpen: Het samenbrengen van Gods volk, naar Israël, ook in onze dagen. De reden hiervoor is de “Waarheid”. Was dit niet Jezus die sprak: Ik ben de weg de waarheid en het leven?

Opvallend bidt David: Geef ons de overwinning door uw rechterhand, wil ons een signaal geven, wil mijn bede verhoren? David kende Gods rechterhand nog niet, maar hij bedoelde Gods kracht en barmhartigheid! Gods rechterhand is niemand, anders dan hun Messias, welke hen genadig werd, onze redder Jezus Christus.

GOD GAF ANTWOORD!

God sprak tot David, God beloofde overwinning, en Koning David vond kracht en vreugde in zijn hart. Ook als christen kan men die vreugde ervaren na een verhoord gebed, het maakt de gelovige sterker in moeilijkheden. Gebruik Gods beloften voor het ontvangen van verhoring.

David vertrouwde Gods vroegere belofte:

17  Abner nu had woorden met de oudsten van Israel, zeggende: Gij hebt David  te voren lang tot een koning over u begeerd. 18  Zo doet het nu; want de HEERE heeft tot David gesproken, zeggende: Door de hand van David, Mijn knecht, zal Ik Mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen, en van de hand van al hun vijanden.

2 Sam.3

clip_image004(8,9) God maakte duidelijk dat Sichem (Sichar) en Sukkoth, Hem zullen toebehoren, en zal daar verkavelen, dit zijn de landsgedeelten aan weerszijden van de Jordaan. (Afb.) Sichar, stad in het dal Sukkoth, bij de bron van Jacob in Samaria. Gilead, Het huidige Jordanië en Manasse, de Golanhoogte (Basan) dit behoort Gods volk toe! Dit is de toekomst, zo kunnen wij zien, dat er nog heel wat zal veranderen, in de toekomst buiten de wil van de wereldpolitiek.

 

Efraïm en Juda.

Efraïm de beschermende helm van Israël. (Ps.108,9  Ps.60,9) Waar kunnen wij Efraïm vinden vandaag, onder de verloren stammen? Efraïm en Manasse hadden het eerstgeboorterecht, welke rijkdom en zegen inhoudt. Onder de verloren stammen zijn ze terechtgekomen in Engeland, en verder naar Amerika. Wij zagen jarenlang Amerika optreden als een tijdelijke bescherming voor Israël, sinds de oprichting van de Joodse staat, en dit samen met het Verenigd Koninkrijk.

 

20 Manasse Efraim en Efraim Manasse, en samen

keren zij zich tegen Juda. Ondanks dit alles keert

zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt Jes.9

Wij kunnen vandaag opmerken dat deze landen, Amerika en Groot-Brittannië zich keren tegen Juda, de leiders van het huidige Israël. Zij, Efraïm en Manasse verlaten het gezag van Gods woord, en maken eigen ijdele wetten, abortus, homohuwelijken, ongerechtigheid enz. Efraïm vermengde zich met vele andere volkeren (Hos.5,3)

 

9 Tot een woestenij zal Efraim worden ten dage des oordeels. Over de stammen Israëls maak Ik bekendwat vast besloten is. 10 De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op hen zal Ik mijn verbolgenheid uitgieten als water. Hos.5

clip_image006

Efraïm ( Amerika?) gaat ten onder! De leiders van Israël zoeken vrede, door verbonden te sluiten met afstand van grondgebied, dit is tegen de wil van God! Dit is een les voor de leiders van Israël, maar ook voor de christenen welke Gods wil dienen te zoeken, wanneer wij willen veranderen van Bijbelse opvattingen, over wat God ons beloofde: opstanding, opname, eeuwig leven!

De profeet Hosea (5) profeteerde:

 

11 Verdrukt is Efraim, verpletterd door het recht, omdat hij heeft verkozen het ijdele te volgen. 12 Daarom ben Ik voor Efraim als een mot, en als een beeneter voor het huis van Juda. 13 Toen Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraim naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen.  14 Want Ik ben als een leeuw voor Efraim, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; 15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

 

Als Efraïm het beeld van Amerika kan zijn, dan is Amerika financieel zwaar ziek, en ook Israël. Een mot beschadigt, en men ontdekt het achteraf! Daar komt oordeel over. De dag nadert dat Gods volk met een verlangend hart hun Messias verwachten. Het is overduidelijk dat het lot in Israël zal keren, indien het zich bekeert, en zal bidden tot hun God.

Psalm 60,10  Moab, het huidige Jordanië, wordt een wasbekken. Kan dit wijzen op een waterovervloed? Edom, het huidige Saoedi-Arabië, ontvangt Gods oordeel. Het werpen van een schoen uit woede, is algemeen bekend in het Midden-Oosten. Er komt gerechtigheid door Jezus en herstel voor Israël. Esau zal krijgt Gods oordeel!

 

Psalm 60: 11,14

Hier schrijft David over het verleden, de tijd dat God hen had verstoten. Hij bidt tot God om met hen uit te trekken ten strijde tegen al hun vijanden. Eindelijk heeft Israël begrepen dat ze op niemand meer kunnen rekenen of vertrouwen. Ze zitten in het nauw, en gaan zich tenslotte bekeren en bidden! Momenteel zijn daar nu reeds de tekenen van. Mensenhulp is ijdel. Wij kunnen hieruit begrijpen en zien wat God niet allemaal moet doen met Zijn volk om tot Zijn doel te komen, de grote overwinning.

Met God zullen wij kloeke daden doen!

GAYTANT R

 

 

 

 

60 PSALM EN AMERIKA

PSALM 60,  EFRAIM,AMERIKA?

 

clip_image002

 

Koning David schreef dit lied onder leiding van de Heilige Geest, zoals de ganse Bijbel geïnspireerd werd door God. Die gedachte welke hij ontving, vervulde zijn hart met een vrede, waarbij alle volkeren in harmonie met elkaar zouden leven. Dit is vandaag zeker niet het geval. Daarom ligt in dit lied een profetie, welke nog dient vervuld te worden. Deze psalm klinkt als muziek in de oren en brengt hoop in het hart van ieder mens die Gods woorden gelooft en gelukkig wil leven!

Jezus Christus komt en zal deze profetie vervullen, er komt dan pas een wereldwijde vrede, echte vrede, geen tijdelijke wapenstilstand, zoals na de grote oorlog van 1914-1918! Jezus komt duizend jaar regeren met een nooit geziene gerechtigheid! Jezus zal de droom van David vervullen, na een laatste onmenselijke wereldoorlog, waarbij o.a. de vijanden van Israël oordelen zullen ontvangen. Deze psalm is een overwinningslied welke David zal hebben gezonden met hart en ziel. Toen Jezus opging naar de tempel zong Hij psalmen, wellicht ook Psalm 60!

WIJ HOREN KONING DAVID BIDDEN VANUIT

ZIJN HART OM TE OVERWINNEN!

 

(2,7) Wanneer David problemen had, dan ging hij openhartig klagen bij God. Wanneer Jezus uw toevlucht is geworden, dan gaat een christen ook spontaan Jezus aanroepen, bij zorg en kommer, en dit zonder voorgeschreven gebeden!

David heeft begrepen dat God Zijn volk een tijd lang heeft laten vallen, meer nog, het had land verloren door vijandige invallen. Israël was in een akelige en onveilige toestand gekomen, zo dat het bijna zichzelf niet meer kon verdedigen tegen de overmacht van zijn vijandige buren. Het lijkt hier wel ongeveer de hedendaagse toestand, waarbij Israëls vijanden, dreigen om Israël van de kaart vegen. (Ps.83) De politieke wereld wil Jeruzalem, de stad van God, afnemen, door oorlog en een vals vredesverbond. Maar men vergeet de Koning der Joden! (Ps.125,2)

1 Doch zie, in die dagen en in dien tijd, als Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wenden, 2  dan zal Ik alle volken vergaderen en hen naar het dal van Josafat afvoeren; en Ik zal aldaar met hen richten aangaande mijn volk en mijn erfdeel Israël, hetwelk zij onder de volken verstrooid hebben; en zij hebben mijn land onder zich gedeeld, Joel.2

David maakt biddend zijn beklag: Men vluchtte het land uit, want er waren vele slachtoffers, aardbevingen, alles werd een puinhoop, en de vijand maakte hier goed gebruik van. God liet het toe. David schreef dat God Zijn volk harde en pijnlijke dingen heeft doen zien. Later kwam ook nog de Holocaust, een oorlogsmisdaad met een ontroostbaar gevolg. Velen in groot verdriet zullen hebben gedacht: Waarom laat God dit toe? Ook wij stellen soms die vraag, wanneer christenen worden vervolgd, wanneer wij beproevingen krijgen.

(4,6) Maar nu…. Gij hebt hen, die hun vertrouwen in U hebben gesteld een teken, (“signal” Franse vert.) een banier gegeven. Wat of wie was die banier? Moses bouwde een altaar en noemde het: Jahweh is mijn banier. Ex 17:15  Koning David wist: God is mijn sterkte, mijn banier. Ze hebben zich vergaderd, voor de veiligheid, vanwege de waarheid, Gods woord. (Jes.11,12)

Profetisch gezien kunnen wij hieronder het volgende begrijpen: Het samenbrengen van Gods volk, naar Israël, ook in onze dagen. De reden hiervoor is de “Waarheid”. Was dit niet Jezus die sprak: Ik ben de weg de waarheid en het leven?

Opvallend bidt David: Geef ons de overwinning door uw rechterhand, wil ons een signaal geven, wil mijn bede verhoren? David kende Gods rechterhand nog niet, maar hij bedoelde Gods kracht en barmhartigheid! Gods rechterhand is niemand, anders dan hun Messias, welke hen genadig werd, onze redder Jezus Christus.

GOD GAF ANTWOORD!

God sprak tot David, God beloofde overwinning, en Koning David vond kracht en vreugde in zijn hart. Ook als christen kan men die vreugde ervaren na een verhoord gebed, het maakt de gelovige sterker in moeilijkheden. Gebruik Gods beloften voor het ontvangen van verhoring.

David vertrouwde Gods vroegere belofte:

17  Abner nu had woorden met de oudsten van Israel, zeggende: Gij hebt David  te voren lang tot een koning over u begeerd. 18  Zo doet het nu; want de HEERE heeft tot David gesproken, zeggende: Door de hand van David, Mijn knecht, zal Ik Mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen, en van de hand van al hun vijanden.

2 Sam.3

clip_image004(8,9) God maakte duidelijk dat Sichem (Sichar) en Sukkoth, Hem zullen toebehoren, en zal daar verkavelen, dit zijn de landsgedeelten aan weerszijden van de Jordaan. (Afb.) Sichar, stad in het dal Sukkoth, bij de bron van Jacob in Samaria. Gilead, Het huidige Jordanië en Manasse, de Golanhoogte (Basan) dit behoort Gods volk toe! Dit is de toekomst, zo kunnen wij zien, dat er nog heel wat zal veranderen, in de toekomst buiten de wil van de wereldpolitiek.

 

Efraïm en Juda.

Efraïm de beschermende helm van Israël. (Ps.108,9  Ps.60,9) Waar kunnen wij Efraïm vinden vandaag, onder de verloren stammen? Efraïm en Manasse hadden het eerstgeboorterecht, welke rijkdom en zegen inhoudt. Onder de verloren stammen zijn ze terechtgekomen in Engeland, en verder naar Amerika. Wij zagen jarenlang Amerika optreden als een tijdelijke bescherming voor Israël, sinds de oprichting van de Joodse staat, en dit samen met het Verenigd Koninkrijk.

 

20 Manasse Efraim en Efraim Manasse, en samen

keren zij zich tegen Juda. Ondanks dit alles keert

zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt Jes.9

Wij kunnen vandaag opmerken dat deze landen, Amerika en Groot-Brittannië zich keren tegen Juda, de leiders van het huidige Israël. Zij, Efraïm en Manasse verlaten het gezag van Gods woord, en maken eigen ijdele wetten, abortus, homohuwelijken, ongerechtigheid enz. Efraïm vermengde zich met vele andere volkeren (Hos.5,3)

 

9 Tot een woestenij zal Efraim worden ten dage des oordeels. Over de stammen Israëls maak Ik bekendwat vast besloten is. 10 De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op hen zal Ik mijn verbolgenheid uitgieten als water. Hos.5

clip_image006

Efraïm ( Amerika?) gaat ten onder! De leiders van Israël zoeken vrede, door verbonden te sluiten met afstand van grondgebied, dit is tegen de wil van God! Dit is een les voor de leiders van Israël, maar ook voor de christenen welke Gods wil dienen te zoeken, wanneer wij willen veranderen van Bijbelse opvattingen, over wat God ons beloofde: opstanding, opname, eeuwig leven!

De profeet Hosea (5) profeteerde:

 

11 Verdrukt is Efraim, verpletterd door het recht, omdat hij heeft verkozen het ijdele te volgen. 12 Daarom ben Ik voor Efraim als een mot, en als een beeneter voor het huis van Juda. 13 Toen Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraim naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen.  14 Want Ik ben als een leeuw voor Efraim, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; 15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

 

Als Efraïm het beeld van Amerika kan zijn, dan is Amerika financieel zwaar ziek, en ook Israël. Een mot beschadigt, en men ontdekt het achteraf! Daar komt oordeel over. De dag nadert dat Gods volk met een verlangend hart hun Messias verwachten. Het is overduidelijk dat het lot in Israël zal keren, indien het zich bekeert, en zal bidden tot hun God.

Psalm 60,10  Moab, het huidige Jordanië, wordt een wasbekken. Kan dit wijzen op een waterovervloed? Edom, het huidige Saoedi-Arabië, ontvangt Gods oordeel. Het werpen van een schoen uit woede, is algemeen bekend in het Midden-Oosten. Er komt gerechtigheid door Jezus en herstel voor Israël. Esau zal krijgt Gods oordeel!

 

Psalm 60: 11,14

Hier schrijft David over het verleden, de tijd dat God hen had verstoten. Hij bidt tot God om met hen uit te trekken ten strijde tegen al hun vijanden. Eindelijk heeft Israël begrepen dat ze op niemand meer kunnen rekenen of vertrouwen. Ze zitten in het nauw, en gaan zich tenslotte bekeren en bidden! Momenteel zijn daar nu reeds de tekenen van. Mensenhulp is ijdel. Wij kunnen hieruit begrijpen en zien wat God niet allemaal moet doen met Zijn volk om tot Zijn doel te komen, de grote overwinning.

Met God zullen wij kloeke daden doen!

GAYTANT R

 

 

 

 

GENADE

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en…

View original post 1.258 woorden meer

COMMENTAAR JOHANNES EVANGELIE

HET EVANGELIE NAAR JOHANNES RG ODK.pdf

BENT U OCCULT BELAST?

VRAGENLIJST VOOR ONDER ZOEK VAN DE CONFIDENT.pdf

DE TABERNAKEL

DE TABERNAKEL.pdf

ONDER EEN VLOEK?

EEN VLOEK.pdf

HET MERKTEKEN 666

HET MERKTEKEN 666.