JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES

JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES!

 

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen. 2  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 3  Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.4  Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet een van die is vergeten voor God. 7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.8  Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;

9 maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. 10  En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden. 11  Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.

12  Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.Luc.12

 

Soms hebben wij raad nodig, om te handelen zoals Jezus het wil. Wij zien vandaag een christendom dat lauw is geworden, zwak is geworden. Een Laodicea gemeente, waarbij Jezus zelf aan de deur staat te kloppen van Zijn eigen gemeente. Jezus wist dat het zou gebeuren.

Dat Jezus aan de deur staat, wijst erop dat men Hem heeft verworpen en een “kerkelijk” gezag heeft laten gelden. Zo kent men vandaag een Babels christendom en een Bijbels christendom.

 

clip_image002

 

Jezus heeft raad gegeven aan zijn discipelen, om te bewaren wat Hij heeft gewild.

In deze rede komen er drie aspecten naar voor:

  • De waarschuwing voor gevaren
  • De bemoediging voor hen die willen volgen
  • Het medeleven van Jezus door Zijn Geest in zijn discipelen.

 

Mattheüs 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mattheüs 10:16  Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

 

Vers 1

Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.

 

Jezus draait niet rond de pot. Deze uitspraak is ook niet verkeerd te begrijpen, en is duidelijk. De taal en de stijl van Jezus is zeer transparant. Hij gaat de Farizeeën niet uit de weg tegenover zijn discipelen en het volk. Van compromis is geen sprake, niet oecumenisch!

 

 

Let op voor de huichelarij van uw kerkleiders.

1.hun vals gedrag

Matth.23

29  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30  en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 31  Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.

 

Met veel uiterlijk vertoon gaven ze de indruk eerbied te hebben voor de profeten en hun graven. Doch in hun hart hebben ze nooit willen luisteren naar wat God door deze mensen hen duidelijk wilde maken, en waarschuwen.

Let op voor christenen die menen christen te zijn, en godsdienstig, maar de Bijbel en de woorden van Jezus negeren of niet meer kennen.

 

2.hun bijkomende wetten.

 

9  Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. 10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.hebr.13

 

Hier werd gewezen op de valsheid in de leer, het gevaar terug te keren naar tradities.

Ze hebben geen deel aan het offer (altaar) van Jezus. Hun denken is besmet door het verwerpen van de genade, en het naleven van Gods wetten en werken ontstaan uit geloof.

 

Voorbeeld:

clip_image004

 

Eucharistiewetten van de staatskerk.

          De biechtstoel, geen Bijbelgetrouw gegeven.

        Niet meer eten vanaf middernacht, om te mogen deelnemen

        De hostie of het brood niet in de handen nemen

        Knielen om deel te nemen, afgoderij

        Niet op bijten of aanraken, bijgeloof enz.

Vele wijzigingen brachten vele kerkgangers in twijfel, omdat hun denken geen fundament had in de woorden van Jezus, maar in allerlei tradities van kindsaf geleerd. Kerkelijke wetten ontstaan door de invloed van keizer Constantijn, een zonaanbidder. Romeinse officieren offerden op dezelfde wijze ronde koekjes aan hun afgoden.

Jezus leerde de genade en vergeving en geen Babelse ceremonie!

 

Vers 3

Hier leert Jezus zijn discipelen nooit te handelen als de schriftgeleerden, welke in het verborgene samen kwamen, om zelfs moordplannen te smeden, zoals ze zouden doen met Jezus.

Het doet ons wel nog steeds denken aan Kaïn en Abel welke ook samen God dienden en offers brachten. Het offer van Kaïn was een offer op eigen wijze. Men kan God nooit dienen op eigen wijze! De middeleeuwen waren een herhaling.

Kain merkte op dat zijn offer niet aangenomen werd. Babelse christenen merken op dat er andere christenen zijn die vurig zijn en dat hun geloof leeft.

 

 

 

 

Vers 4,5 De bemoediging

In deze bemoediging kijkt Jezus over de grenzen van de dood heen. Hier op aarde komt de macht uit de loop van een geweer, zoals iemand eens sprak. De religieuze macht met een barbaarse doodsbedreiging, hetgeen waarvoor ieder mens vreest.

Voor deze macht leert Jezus moet men niet vrezen, maar wel voor de macht die in handen is van God, na de dood, een tweede dood.

Er bestaat een enorm groot gevaar dat christenen gaan zoeken naar compromissen, zich aansluiten bij de grote wereldkerk, om hun leven te redden, en aldus Jezus gaan verloochenen.

Ook Israël had schrik van zijn buren en zocht compromissen.

 

11  Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan: 12  Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.

13  De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.Jes.8

 

Spr. 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

 

 

VERS 8, 9  VOORWAARDE EN BELOFTE;

Jezus belijden, getuigen van Jezus, voor Hem willen uitkomen en Hem bekend maken.

Bijbelgetrouwe christenen moeten kleur kunnen bekennen.

Joh.9

19  en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20  Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind geboren is;  21  maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 22  Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen.

 

Deze mensen hadden wonderen gezien van Jezus, en durfden niet getuigen van Jezus. De angst voor de gevolgen was hen te sterk en te nadelig. (Broodroof  en dergelijke)

clip_image006W

Wanneer wij vrezen om te getuigen, dan moeten wij bidden om de nodige kracht. Niet radicaal zijn in het getuigen is ook een gevaar. Wie niet meer durft te spreken dat er geen redding is zonder Jezus, is afgevallen!

Angst voor de discriminatiewetten zal niet denkbeeldig zijn.

Vers 11

De H.Geest zal op tijd ons de wijsheid en kracht geven om te getuigen en de menselijke angsten gaan overwinnen. Zo konden de Bijbelgetrouwe christenen zingend de brandstapels naderen. Ze zongen Psalm 23.

Dat was een lof offer brengen!

 

 

BEN JE GELUKKIG?

 

BEN JE GELUKKIG?

 

 

clip_image002

 

 

In deze onrechtvaardige wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen: “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een gelukkige momenten zijn in hun leven.

 

Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje willen we eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

        Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

        MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalig toestand, een gelukkige verwachting.

 

Zijn er hier aanwezig die in een testament staan? Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus zo’n zalig mens is.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf is overtuigd, hij heeft het woord aangenomen, de H. Geest heeft het bevestigd in zijn hart.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart.

 

 

 

 

 

 

 

3 Zalig de armen van geest,

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 

 

clip_image004

 

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk. Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “ arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en afhankelijkheid, daartegenover zijn de rijken meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger zelfstandig zijn.

Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn.

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt is in zijn bestaan. Bij de zondeval is het hemelse van de mens afgestorven. Lijkt niet meer naar het beeld van God. Hij kon God niet meer zien.

Nu leven wij met een lichaam en een geest. De Bijbel geeft prikkels en invloeden op de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

 

De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen.

Dit was zijn antwoord:

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens

Die zich afhankelijk wil stellen, nederig en gehoorzaam wil blijven tegenover God!

 

 

 “amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig te zijn. Die leegte is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de grote belofte?: de hemel.

Hoe kun je nu zeker zijn?

Geloof volgende tekst:

 

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efez.1

 

4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

Wat een paradox, Gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover de mensen. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen. Geloof is een gave Gods.

 

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten, en barbaarse handelingen.

Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van de rampen die over deze wereld komen.

 

God zoekt de mensen, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze zouden luisteren naar Hem! Helaas…men wil niet luisteren, en God zendt een ernstige valse godsdienst.(Jesaja)

Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het  op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mensen op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een Bijbelgetrouw christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren of geloven wat God zelf zegt.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien zijn eigen kinderen, die  ook niet willen luisteren!

 

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.Ps.126

 

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende uitzonderlijk!

 

Lukas 19

41  En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.

43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,

 

Jezus weende over zijn uitverkoren volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen aardse manier.

 

 

R.GAYTANT

Oudste.

http://biblespace.wordpress;com/.

GOD WERKT OOK!

GOD IS AAN HET WERK!

 

Je suis Charlie….en het gevolg!

 

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen,

voorzeker vergaderen het overblijfsel van

Israel. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een

kooi, als een kudde in het midden der weide. Het

zal er gonzen van mensen. Micha 2

 

KIV05 - 20020906 - KIEV, UKRAINE : A group of ultra-orthodox hasid Jews carry their luggage as they arrive to a prayer at the grave of Rabin Nachman, founder of Bratslav Hasidism, in Uman, a small Ukrainian town some 200 km from Kiev, 06 September 2002. Some 10,000 ultra-orthodox hasid Jews, pilgrims from different countries of the world, arrived in Uman today to pray near the grave and celebrate the Jewish New Year that begins on Friday evening. Rabin Nachman died in 1920. EPA PHOTO EPA/SERGEI SUPINSKY/ss mda

 

Gods volk keert terug naar hun beloofde land.

Euro-commissaris Cecilia Malmström, is voorstander voor meer migratie en enkele weken geleden heeft zij de weg vrijgemaakt voor de Turken. De Turken hoeven over drie jaar een visum voor Europa niet meer aan te vragen. Over drie jaar mogen zij zich vrij begeven in heel de Europese unie. Dit zal een tsunami van islamisering over het Europese continent met zich meebrengen. Over drie jaar zijn we terug bij af en glijden we stilaan terug naar de middeleeuwen toe.

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Bevestigd-NAVO-lid-Turkije-levert-wapens-en-raketten-aan-ISIS-en-Al-Qaeda

 

ISRAEL OF PALESTINA

ANNO 1595.pdf

DE LIEFDESLAAF

DE LIEFDESLAAF

2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte,

uit het diensthuis, geleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben.Exod;20

Hier zien wij hoe God zich voorstelt aan zijn volk, vooraleer Hij de tien geboden geeft. Hij maakt zich kenbaar als ” de God die U uit Egypte redde”. EGYPTE = het beeld van de wereld. Ook wij zijn een christenvolk uit de heidenen, Hij heeft ons verlost uit de zondemacht van de wereld! Hij verloste ons van een slavernij en gebondenheid aan het wereldse. God kende ons in de tijd dat wij nog geen Bijbelgetrouw christen waren. Toen waren wij nog een slaaf van de zonde.  

WIE IS NU EEN ZONDESLAAF?

clip_image002

Spreuken 5:22

ZIJN ONGERECHTIGHEDEN VANGEN DE GODDELOZE, IN DE STRIKKEN ZIJNER ZONDE RAAKT HIJ VAST. (De koorden van de zonde houden hem vast) Eng.vert.

Johannes 8:30-36 Het volgen van Jezus brengt ware vrijheid, door geloof komt men los van de zondemacht, ook al valt men nog in zonde! Rom.6:15-23 vers 20 de gerechtigheid had geen vat op u.

God stelde zich aan ons voor door Christus. Om onze HEER ( Curios/gezag ) en VERLOSSER van onze gevangenschap van de zonde te mogen zijn. Veel christenen lopen op een been. Deze van Verlosser. Het gezag van de Heer aanvaarden, welke gehoorzaamheid inhoudt, laat men links liggen, en wil zijn vrijheid behouden.

Dit werkt als twee vuurstenen, met één vuursteen kan men geen vuur maken, zonder deze twee elementen kan men nooit een echt vurige christen zijn! Wie Jezus aanneemt dient deze beide te aanvaarden.

 

WAT IS NU EEN LIEFDESLAAF?

clip_image004

2 Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. 3 Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan;

indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. 4 Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. 5 Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, 6 Dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.Exod;21

 

Wij nemen dit voorbeeld om aan te tonen wat wij in feite zijn.

 De liefdeslaaf werd bij de goden d.w.z. rechters gebracht voor de plechtigheid en de bevestiging, dat deze schuldslaaf een vrije slaaf zou worden die zijn heer zou dienen voor de rest van zijn leven! Dus niet meer voor 6 jaar of 50 jaar het jubeljaar, doch tot zijn sterven. Wie een bijbelgetrouw christen is geworden, blijft dit tot zijn stervensdag. Hij behoort tot een gemeente, tot Jezus de gemeente komt halen!

 

ELEMENTEN VAN DE PLECHTIGHEID.

HET OOR.

Een joodse leerling vroeg zijn leraar, waarom de slaaf zijn oor moest geven en waarom deze slaaf niet gebrandmerkt werd als het vee? De Rabbi antwoordde: Dit moest een teken zijn dat de slaaf eerst een slecht oor had voor Gods wet, doch de doorboring tekende hem als een vrijwillige slaaf welke nu geopende oren kreeg. Dit waren dus gehoorzame oren.

 Psalm 4O:7 GEOPENDE OREN

En die liefdeslaaf was nu voor goed aan het diensthuis verbonden.

David had geopende oren, ze waren in overeenstemming met God, het luisteren naar God is een belangrijke factor geweest in het welslagen van David.

Koning Saul gaf daarentegen minder aandacht aan Gods woorden, en het heeft zijn val betekent. Saul bracht wel meer offers, maar God had geen behagen in deze offers. Ongezeglijkheid is zonde der toverij en is afgoderij.

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en

ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn.1 Sam.15

Wie telkens vermaningen, raad of bevel van God in de wind slaat, kan zijn kroon verliezen, als Saul. De Psalm van David zinspeelt hierop. De oren van David waren ontvankelijker en stonden open voor de berisping en de vermaning van de profeet Nathan! God apprecieerde meer het berouw en de belijdenis van David dan al de offers van koning Saul! Er kunnen veel verloren inspanningen gedaan worden door christenen. Ook wij zijn nu een liefdeslaaf van Jezus, wij hebben een vrijwillige keuze gemaakt, wat tegengesteld is met alle religieuze sekten die mensen onder allerlei mogelijke vorm onder dwang willen houden!

 

DE DEUR OF DE DEURPOST.

Het oor diende tegen de deurpost te worden gehouden, en het bloed zal wel daaraan gekomen zijn. Ook bij de exodus uit Egypte diende Gods volk het bloed van het lam aan de deurpost te doen. Het oor werd als het ware vastgepind aan de deur. De deur is te vergelijken met Christus, ” Ik ben de deur van de schaapskooi “

Het oor  moet luisteren naar de betekenis van het bloed van het LAM , wie het offer van Christus aanneemt werd een kind van God en later een zoon van God, die eeuwig in het huis blijft! Iedereen kon het doorboorde oor zien en herkennen dat dit een liefdeslaaf was. Hoe kan men aan een christen zien, dat hij geen christen is enkel met naam. Dit kan enkel worden gezien indien die christen scherp gehoor heeft voor Gods woord, daaruit wil leren, en streven om die smalle weg te begaan. Die smalle weg is er met vallen en opstaan. Doch dat kan pijn doen, maar alles werkt dan mede ten goede!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN, DIE HORE!

clip_image006

 

Biblespace Vlaanderen Online.

 

 

 

 

GENADE ?

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en dan de gemeente! Het loven van God komt uit een spontaan hart. Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de tempel! Ze hadden een reden! Ook wij hebben redenen!  Onze redding.

 

clip_image0025 Mijn benauwdheden en zorgen

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN.

David geeft zijn gemoedstoestand te kennen:

ANGSTIG zag geen uitweg meer, tenzij door de Here;

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW

De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het

volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt waren door het leger van de Farao!

Dit betekent voor vandaag:

in het nauw door financiële moeilijkheden

in het nauw door ziekte

in het nauw door verlies van werk, of faillissement.

in het nauw door echtscheiding of overspel.

Angstig voor geruchten van komende oorlogen.

Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms

van het leven willen beroven. Zorgen maken de mens ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk leven.

 

DE HEER HEEFT GEANTWOORD.( vers 5b)

Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is een verliezer. God laat zijn kinderen niet in de steek, allen die Hem vrezen, God belooft gebedsverhoring. 16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac.5:14)

 

clip_image004I

N DE RUIMTE GESTELD ( v.5c)

 

Tegenover het woord “NAUW” vinden wij “RUIMTE!

God zorgt voor ontspanning, neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed.

Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen!

Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof in Jezus zouden komen.

GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN.

Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, onze dichtste vriend enz…of naar mensen die belangrijk of deskundig zijn in de maatschappij.

 

6 / 7  Wie vertrouwt, verdringt angsten.

Wat een overtuiging van de schrijver! Wat een geloof!

David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHT van zijn God!

Voor ons als Bijbelgetrouwe christen mogen wij in feite geen angsten hebben, niet van mensen.

clip_image006

In het nauw gedreven: 3 Voorbeelden:

 

Jacob: Wat zou Esau mij doen?

David: Wat zou Goliath mij doen?

Daniel: Wat zouden de leeuwen mij doen?

Ons vertrouwen op Gods beloften overwint innerlijke angsten. Sommige toestanden zijn er om ons geloof te toetsen!

 

 

LEES ROM.8:31 :”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN?

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

De Here is met mij, onder mijn helpers ( v.7)

God gebruikt meestal mensen die op Hem vertrouwen, om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dit is voor hen die hun levenswijze aanpassen aan Gods wil. Eerst geeft God genade aan de mens die wil, dan zal die mens streven te leven naar de richtlijnen van God en behouden worden.

 

 

8 / 9  vertrouw niet op “een lange arm”!

Op mensen zien en vertrouwen brengt teleurstelling!  Voor christenen bestaat er een gevaar op mensen te gaan vertrouwen, en niet verder op Gods Woord!

 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Jer.

 

10 /12  Israels vijanden verslaan !

 

ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST

Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook heel rap

uitgeblust. Het wapengekletter en grootspraak van Israëls vijanden?

Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote verdrukking.

De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen

doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te krijgen voor de lusten van de wereld.

 

13/16 Wat is mijn sterkte?

Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; Aan wat denken wij het eerst?

Is het Jezus? Kristelijke vreugde in het hart is kijken naar Jezus macht.

Hier is een kristelijke vreugde in het hart van de gelovigen.De rechterhand is Jezus!

 

Hoe ontstaat geestelijke vreugde?

 

clip_image008

 

1/ Bewustheid dat men gered is………….JES.61:1O10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

2/ Overwinning op de zonde……………..PS 32:11 Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; P s a l m 3 2

   (bekeringsgebed).

3/ Bijbeluitleg………………………JER.15:1616 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

4/ Getuigen en evangelieprediking….(ook zonder vrucht)..hand.8:86 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

 

18.Wij sterven nnoit buiten Gods wil om!

De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet toelaten dat iemand sterft,

onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede.

Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent

het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer!

 

19/23 Zou de steen God zijn, Christus zijn?

 

Jezus haalt deze psalm aan in MATTH.21:42-43. 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

           

Biblespace Vlaanderen Online

 

118 psalm GENADE ?

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en dan de gemeente! Het loven van God komt uit een spontaan hart. Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de tempel! Ze hadden een reden! Ook wij hebben redenen!  Onze redding.

 

clip_image0025 Mijn benauwdheden en zorgen

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN.

David geeft zijn gemoedstoestand te kennen:

ANGSTIG zag geen uitweg meer, tenzij door de Here;

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW

De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het

volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt waren door het leger van de Farao!

Dit betekent voor vandaag:

in het nauw door financiële moeilijkheden

in het nauw door ziekte

in het nauw door verlies van werk, of faillissement.

in het nauw door echtscheiding of overspel.

Angstig voor geruchten van komende oorlogen.

Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms

van het leven willen beroven. Zorgen maken de mens ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk leven.

 

DE HEER HEEFT GEANTWOORD.( vers 5b)

Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is een verliezer. God laat zijn kinderen niet in de steek, allen die Hem vrezen, God belooft gebedsverhoring. 16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac.5:14)

 

clip_image004I

N DE RUIMTE GESTELD ( v.5c)

 

Tegenover het woord “NAUW” vinden wij “RUIMTE!

God zorgt voor ontspanning, neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed.

Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen!

Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof in Jezus zouden komen.

GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN.

Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, onze dichtste vriend enz…of naar mensen die belangrijk of deskundig zijn in de maatschappij.

 

6 / 7  Wie vertrouwt, verdringt angsten.

Wat een overtuiging van de schrijver! Wat een geloof!

David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHT van zijn God!

Voor ons als Bijbelgetrouwe christen mogen wij in feite geen angsten hebben, niet van mensen.

clip_image006

In het nauw gedreven: 3 Voorbeelden:

 

Jacob: Wat zou Esau mij doen?

David: Wat zou Goliath mij doen?

Daniel: Wat zouden de leeuwen mij doen?

Ons vertrouwen op Gods beloften overwint innerlijke angsten. Sommige toestanden zijn er om ons geloof te toetsen!

 

 

LEES ROM.8:31 :”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN?

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

De Here is met mij, onder mijn helpers ( v.7)

God gebruikt meestal mensen die op Hem vertrouwen, om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dit is voor hen die hun levenswijze aanpassen aan Gods wil. Eerst geeft God genade aan de mens die wil, dan zal die mens streven te leven naar de richtlijnen van God en behouden worden.

 

 

8 / 9  vertrouw niet op “een lange arm”!

Op mensen zien en vertrouwen brengt teleurstelling!  Voor christenen bestaat er een gevaar op mensen te gaan vertrouwen, en niet verder op Gods Woord!

 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Jer.

 

10 /12  Israels vijanden verslaan !

 

ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST

Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook heel rap

uitgeblust. Het wapengekletter en grootspraak van Israëls vijanden?

Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote verdrukking.

De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen

doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te krijgen voor de lusten van de wereld.

 

13/16 Wat is mijn sterkte?

Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; Aan wat denken wij het eerst?

Is het Jezus? Kristelijke vreugde in het hart is kijken naar Jezus macht.

Hier is een kristelijke vreugde in het hart van de gelovigen.De rechterhand is Jezus!

 

Hoe ontstaat geestelijke vreugde?

 

clip_image008

 

1/ Bewustheid dat men gered is………….JES.61:1O10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

2/ Overwinning op de zonde……………..PS 32:11 Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; P s a l m 3 2

   (bekeringsgebed).

3/ Bijbeluitleg………………………JER.15:1616 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

4/ Getuigen en evangelieprediking….(ook zonder vrucht)..hand.8:86 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

 

18.Wij sterven nnoit buiten Gods wil om!

De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet toelaten dat iemand sterft,

onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede.

Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent

het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer!

 

19/23 Zou de steen God zijn, Christus zijn?

 

Jezus haalt deze psalm aan in MATTH.21:42-43. 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

           

Biblespace Vlaanderen Online

 

ONDER EEN VLOEK

ONDER EEN VLOEK?

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met

vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan

zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat

gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een

gruwel voor de Here, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat

gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult

het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want

het ligt onder de ban.Deut;7

         

Vandaag stellen vele mensen zich de vraag: Ligt mijn leven soms onder een vloek, want er overkomen mij dingen en gebeurtenissen welke mij veel verdriet bezorgen. Vele mensen horen wij de vraag stellen: “Waarom moet mij dit of dat overkomen?” Op deze vraag kunnen wij ingaan door Bijbelonderzoek en meerdere ervaringen. Ook Israël heeft veel kunnen leren en werd regelmatig beproefd door hun God, onze schepper, Jahweh!

Israël trok op tegen zijn vijanden en overwon, doch kregen duidelijk geboden van God. Ze dienden instructies te volgen in verband met het in bezit nemen van oorlogsbuit. Zij werden geconfronteerd met vele afgodsbeelden en symbolen van de heidenen waarvoor werd geknield en aanbeden. Deze beelden dienden te worden verbrand met vuur. Vuur in de Bijbel heeft een betekenis in de allereerste plaats van reiniging en oordeel. Ook Jezus zal een reiniging uitvoeren bij Zijn terugkomst, het einde voor valse profeten en afgoderij.

2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de

Here der heerscharen, de namen van de afgoden

uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen

gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine

geest zal Ik uit het land wegdoen. Zach.13

Het vernietigen van deze afgodsbeelden was niet zo eenvoudig. Sommige beelden waren uit goud of zilver en begerend waardig. Daarom liet God weten zich niet te laten strikken door de waarde. Zo komt het dat wanneer mensen tot het geloof in Christus komen, moeite hebben om hun afgodsbeelden en allerlei symbolen en attributen uit hun huis te verwijderen. Op deze beelden berust een vloek.

DE BANVLOEK

In vers 26 (bovenaan) staat het woord “Ban” of Banvloek. Alle afgodsbeelden staan onder de vloek van God. Het woord: Vloek in het Hebreeuws wordt hier in het Engels vertaalt als: “a thing devoted tot destruction”.  De uitleg hierover wijst in de richting van vernietigen of ook in het ongeluk storten. Wie dergelijke afgodsbeelden van welke aard ook in huis heeft staan, loopt risico! Ook wanneer u zich daarvan niet bewust bent, of onwetendheid.

Zo kwam ook Israël tot een nederlaag in Ai. (Het koste veel mensenlevens)

 

clip_image002

 

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben

het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God

van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld:

21 Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi

stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf

goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte

ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn

tent in de grond verborgen, en wel het zilver

onderaan.

 

25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt

gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk

storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men

verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. Joz.7

 

Deze man Achan kwam persoonlijk onder de vloek, nadat hij de mantel en het zilver, zich toch had toegeëigend. Niemand had het gezien, maar de vloek bleef niet uit. Ook verloor Israël de slag om een klein dorp.

Onze  ervaring leert dat bepaalde voorwerpen, beelden of symbolen in huis een ernstig gevolg kunnen hebben voor wie er woont. Soms geeft men daar geen aandacht aan, als een tekort aan Bijbelstudie, doch de gevolgen blijven niet uit.

Een voorbeeld uit de praktijk, en er zijn nog vele andere:

Een bezorgde vader heeft problemen met een dochtertje van 8 jaar. Dit kind kon niet meer slapen, had dus een zwaar slaapprobleem. Het werd ziek. Onderzoek werd gedaan zonder resultaten. De radeloze vader vroeg hulp aan zijn predikant. En vroeg hen eens te bezoeken voor gebed en hulp. Deze man kwam op bezoek, onderzocht het huis, en de slaapkamer van het meisje. Hij vond er niets dat er zou op kunnen wijzen dat er occulte zaken invloed zouden hebben. Enkel vond hij er een “uil” uit stof gemaakt, met pinkelende oogjes.

Hij dacht neem dit eens weg uit haar slaapkamer, en ziet of het meisje kan slapen en rustig zijn, anders weet ik het ook niet, tenzij mijn gebed werd verhoord. De volgende morgen telefoneert de vader om hem te bedanken, want het kind had goed en lang geslapen. Het probleem was opgelost. Doch niemand had kwalijke vermoedens over die “uil’ en toch bleek dit de reden te zijn. Zo zij er meerdere gevallen welke invloed kunnen hebben, ook waaraan mensen gebonden zijn.

 

Biblespace Vlaanderen Online.

https://biblespace.worpdress.com/.

 

 

MIJN VRIJHEID

Israel-Today-Mijn-vrijheid.pdf

UW TOEKOMST

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Wat moet ik van dit aardse leven als sterveling verwachten? Het kan soms onverwacht en snel eindigen, en dan? Is alles dan voorbij? Geven de bloemen of een brandend kaarsje op mijn graf dan soms nieuwe hoop? Veeleer willen mensen liever hun geliefden terugzien!

Ook God weet dat! God leeft mee met de treurende zondaar!

Daarom verkondigde Jezus Christus, Gods zoon, een nieuwe hoop! Een blijde boodschap die een traan verandert in een blij gezicht! Jezus veranderde water in wijn! De toekomst van iemand is niet te zien in een glazen bol, wat God ook streng verbood!

Wie is hoopvol?

Hopen is iets verwachten in het leven dat zal plaatsvinden in de toekomst. Hopen op een belofte kan verlangens opwekken.

Kinderen kunnen hopen op een beloofd geschenk, en je ziet ze leven er naar toe, ze zien er met blijdschap naar uit, ze tellen de dagen en nachten af…. Maar…

View original post 1.092 woorden meer

1 CORINTHE

DE EERSTE BRIEF AAN DE CORINTHIERS .pdf

FEESTEN VAN GOD

7Feesten.pdf

SATANS KENNIS BEPERKT

beperkte kennis van satan.pdf