KERSTLICHT OF WAARACHTIG LICHT

KERSTLICHT OF WAARACHTIG LICHT.pdf

LEUGENS!

gevaarlijke-leugens.pdf

HERTROUWEN?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HERTROUWEN?

clip_image002

Als we bezig zijn met echtscheiding, laten wij niet uit het oog verliezen, Gods wet is klaar en duidelijk :”Gij zult niet echtbreken”.Ex.2O:14.Echtscheiding is uitzondering op de regel,vanwege de hardheid van hart.

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 3 En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt ? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een…

View original post 1.937 woorden meer

BABEL ONDER VUUR?

BABEL ONDER VUUR?

Bijbel lezen straks verboden?

clip_image002

Rev 18:2  En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3  Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 4  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5  Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. 6  Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

De stad Babel was het centrum van een eerder wereldrijk. Een wereldcentrum van Politiek, Economie, afgoderij en valse godsdienst. Babel betekent “verwarring” of “chaos”.(Jes.21:9/ Jer.50:2) In de geschiedenis heeft satan een warboel geschapen van allerlei leugenachtige godsdiensten met verschillen de namen van afgoden, die elkander afwisselden.  Israël werd door God gestraft om deel te nemen aan al deze afgoderij. Profeten waarschuwden hiervoor en riepen op om te vluchten uit Babel, raak het onheilige niet aan. (Jes.52).  Vlucht uit Babel, komt niet om door ongerechtigheid, laat iedereen zijn leven redden, want Gods wraak komt!

7 Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter
van Babel. 8 Want, zo zegt de Here der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben (want wie u
aanraakt, raakt zijn oogappel aan): Zach.2

Christenen kunnen geen deel hebben aan valse godsdienst en afgoderij. Gods wraak komt zonder twijfel. De dochter van Babel, voortkomend uit het oude Babel dat zich kenmerkt door het vormen van een wereldse eenheid. Opnieuw bestaat er een streven naar een eenheid, met een Babels profiel. Ook bepaalde denominaties onderschrijven documenten voorgesteld door het Vaticaan.

Waarom uitgaan uit Babel?

 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen,
gevallen is de grote ( stad) Babylon en zij is
geworden een woonplaats van duivelen, een
schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats
van alle onrein en verfoeid gevogelte,
3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij
al de volken gedronken hebben en de koningen
der aarde met haar gehoereerd hebben en de
kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de
macht harer weelderigheid.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:
Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt
van haar plagen.
5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan
de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid
gedacht. Openbar.18

Deze plagen kunnen wijzen naar allerlei mogelijkheden, bedenk hoe

God zijn volk uit Egypte verloste. Doch soms komt uit de vertalingen een volgende gedachte voort: Besmetting. Besmetting van het gezonde denken, een ziekelijk denken welke een éénheid zal scheppen tussen allerlei godsdiensten, met hulp uit de politieke wereld. Zo kwam het destijds ook onder keizer Constantijn, en ware christenen scheurden zich af, en werden opnieuw vervolgd! Doch werden behouden! Zij vormden geen ongelijk span met ongelovigen, religieuzen, of wettelozen.  Je kunt Christus niet dienen onder een regime van de komende Antichrist.

9 Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is
niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een
ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn
oordeel en het verheft zich tot de wolken.Jer.51

22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met
haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking,
indien zij zich niet van haar werken bekeren. Open.2

Tot alle wedergeboren christenen:

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure
der verzoeking, die over de gehele wereld komen
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Openb.3

clip_image012_thumb.jpg

Wij verwijzen naar een artikel : http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/ISIS-vaardigt-nieuwe-wet-uit-Bijbellezers-worden-gexecuteerd

 

Wij verwijzen naar Biblespace: https://biblespace.files.wordpress.com/2014/11/openbaring-2014.pdf

 

 

 

NOG EEN KORTE TIJD

NOG EEN ZEER KORTE TIJD, EN HIJ DIE KOMT,

ZAL KOMEN EN NIET UITBLIJVEN. Hebr.10:37

 

In de tijd dat er nog slaven waren in de V.S., zei iemand tegen zo’n negerslaaf na het overlijden van zijn meester: “ Tom, ik hoop dat je meester nu in de hemel is”.

Het antwoord van Tom was heel eenvoudig. De neger zei zonder enkele vorm van verbittering: “ Ik ben bang dat hij daar niet naartoe is gegaan, want ik heb hem daar nooit over horen spreken. Als mijn meester van plan was op reis te gaan, was hij al weken van tevoren bezig met de voorbereidingen. Maar nu heb ik nooit gemerkt dat hij zich klaar maakte voor de reis naar de hemel”.

 

In de woorden van deze eenvoudige neger ligt een diepe waarheid. Het is helemaal niet moeilijk je gereed te maken voor de hemel: We moeten dan Jezus als Redder aannemen, en Hem zien  als de weg daarheen.

De Heere Jezus heeft van de hemel gezegd dat het een plaats is met veel woningen. Hij is er heengegaan om voor elke gelovige een plaats klaar te maken.

Anderzijds is er ook een andere plaats, een poel van zwavel en vuur, een soort tweede dood, dit is voor hen die leven en geen rekening willen houden met God, misschien wel veel reizen, maar De bijzonderste reis vergeten!

Jezus beloofde gauw te zullen komen om alle ware gelovigen op te halen, bent u, die dit leest ook klaar voor deze reis?

 

clip_image002

 

Biblespace Vlaanderen Online

BIJBELSTUDIE JESAJA

Jesaja uitleg.pdf

CHEMTRAILS

CHEMTRAILS IN DE LUCHT.pdf

DE PROFEET HENOCH

henoch 1 en 2.pdf

DE FEESTDAGEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

feestdag

De feestdagen komen of zijn alweer voorbij, voor velen zijn deze dagen, dagen geweest van eten, drinken en dansen rond de traditionele heidense groene boom. Voor anderen zijn deze dagen misschien voorbijgegaan in alle stilte en eenzaamheid.

Mogen wij toch eens de vraag stellen: Wat vind nu God over feestdagen, is Hij een feestvierder? God vindt, als men gaat feesten, dat er daar toch redenen voor moeten zijn. Gods volk, Israel is een volk dat weet wat feesten betekent. Zijn dan de Joodse feesten zo uniek?

Wij mogen al zeggen dat het feesten zijn die God zelf instelde, eerst voor Zijn volk Israel, maar later krijgen die feesten betekenis voor alle heidenen, die de God van Israel hebben leren kennen, door Jezus Christus!

Exodus 5:1 Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de HERE, de God van Israel: laat mijn volk gaan om te…

View original post 1.615 woorden meer

FEESTDAGEN EN WEDERKOMST

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Vandaag gaan wij even kijken of God ook aan feesten dacht. Wij stellen vast dat God ook verschillende feesten aan Zijn volk gaf. God gaf feesten met bedoelingen die goed zouden zijn voor de mens. Wij vinden in die feesten die God aan Zijn volk gaf, een diepe profetische en geestelijke betekenis. Jammer dat die feesten werden gemanipuleerd.

 

Drie feestendie profetisch en geestelijk heenwijzen naar de

eerste komst van de Messias, Jezus.

 

1/ Het Pascha, welke een etentje was van een geslacht lam, en bittere kruiden, en door geloof ter bevrijding was uit de slavernij in Egypte. Het werd een dubbele feestelijke herinneringsdag, eerst voor de bevrijding van Gods volk uit Egypte, en dan aan het sterven van Jezus om de wereld te verlossen. Jezus, stond op het avondmaalvieren als een herinnering aan zijn sterven als het laatste offerlam. Als Jezus ons…

View original post 1.434 woorden meer

VALSE PROFETEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

 

 En Jezus antwoordde en zeide tot hen:

Ziet toe, dat niemand u verleide! Matth.24

 

clip_image003

Toen Jezus rustig op de Olijfberg was gezeten, kwamen zijn nieuwsgierige discipelen bij Hem, en stelden Hem vragen over geprofeteerde gebeurtenissen in verband met de tekenen van Zijn wederkomst en de eindtijd.

Wij mogen de eerste discipelen dankbaar zijn dat ze die vragen hebben gesteld, de woorden van Jezus geven ons inzicht, bijzonder in onze tijden.

Hij gaf als teken, dat er ernstige dwalingen, vals geloof, leringen van boze geesten en misleidingen zouden komen in de tijd voordat Hij terug zou komen. Valse messiassen en predikers!

 

Lu 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan “het” geloof vinden op aarde?

clip_image005

Wij weten dat er veel gespot komt als er sprake is over de wederkomst van Christus, maar het…

View original post 1.416 woorden meer

THUIS ROND DE BIJBEL

thuis-rond-de-bijbel.pdf

KERSTFEEST OF YULEFEEST?

EEN KERSTBOODSCHAP

KERSTBOODSCHAP.pdf

DE KERSTBOOM

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE KERSTBOOM

jeremiah10-2_half

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”.Rom.12:2

Elk jaar wordt op 25 december kerst gevierd, dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeau’s en vieren de geboortedag van Jezus Christus. Maar is het werkelijk Zijn geboortedag?

Wat zegt de Bijbel of God eigenlijk hierover?

Wij vinden daar geen enkele aanwijzing voor. Maar wij kunnen zeker erkennen, dat Hij niet in de winter werd geboren. In Lucas 2:8 zegt de Bijbel, dat de herders op het veld de wacht hielden over hun kudde. In de buurt van Betlehem heerst in de winter een erg ruw klimaat; het is de regentijd. (Hooglied 2:11; Ezra 10:9 en vers13). De herders hadden in die tijd hun kudde op stal staan. Jezus zelf waarschuwt eveneens voor de wintertijd. (Matt.24:20). In Lucas 2:1 lezen wij, dat een bevel van keizer Augustus uitging om…

View original post 1.259 woorden meer

TEKENEN DER TIJDEN

Tekenen 2014.pdf

WONDEREN VAN GOD OF SATAN

WONDEREN VAN GOD OF SATAN?

 

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten

opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen

doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen

zouden verleiden.Matth;24

 

Onze hedendaagse maatschappij heeft grote moeite om echt geloof te onderscheiden van vals geloof. Het brengt strijd en veel verdriet voort. Velen zoeken naar een eenheid door allerlei compromissen. Zo is er ook een ander soort christendom ontstaan, welke een nieuwe betekenis en naam heeft gegeven aan Jezus Christus. Een Christus die wij niet in de Bijbel vinden, daar is het : Yahshua! Ook Paulus waarschuwt voor misleiding:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,2 Thess.2

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in

werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het

ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.2 Thess.2

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here,

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en

in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw

naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

 

Er is sprake van een verborgen wetteloosheid. Dit komt niet van God. De satan hekelt de wetten van God. Het is belangrijk het manifesteren van wetteloosheid of vrijheid te begrijpen. Men dient voorbereid te zijn op wat nog komen moet. Zonder de Geest te hebben ontvangen, zal men onmogelijk onderscheid kunnen maken, en de duivelse geheimenissen van Romeinse, Babylonische hoer ontdekken. Wie de Geest niet heeft zal haar volgen!

 

MISLEIDENDE WONDEREN EN TEKENEN

GELOVEN DOOR ZIEN OF HOREN?

clip_image002Velen zullen worden verleid.(Matth.24,5) Zo dienen wij de vraag te stellen: Kan satan ook wonderen, tekenen en genezingen doen? Wij kunnen vaststellen dat de bedoeling van de satan is om mensen af te brengen van Gods wetten, en dit gebeurt in alle kerken. Er is een mix van allerlei leerstellingen, een voedingsbodem voor discussie, onverschilligheid en voor geloofsafval.

De satan heeft macht om te misleiden met wonderen! De wonderen van de Heer zijn te onderscheiden.

De wonderen van satan slaan op het “zien” het waarneembare door de ogen. Hetzij via allerlei mogelijkheden, met religieuze beelden, bedevaartsoorden, predikers welke men aanbidt, en nog vele andere.

God doet wonderen via Zijn Woord! Dat woord, de Bijbel heeft wonderlijke kracht, en verandert het hart van de mens die wil horen! Het is door het horen dat iemand tot geloof komt in Hem. God doet een wonder in het hart van de mens, die hoort over Jezus. Niet door hem te zien! Het grootste wonder dat de mens ooit heeft gezien, is de opstanding van Jezus, het Woord.

 Waarom zouden er nu nog wonderen en tekenen dienen te gebeuren in onze generatie door de Heer? Al zijn er nog wonderen, maar ze leiden niet tot geloof. Demonen gaan uit om de ganse wereld te verleiden, dit betekent ze zoeken de grote massa bijeenkomsten. Ze strijden tegen de naam ABBA. En gebruiken een mens die zich “vader” laat noemen in het Vaticaan! De apostel Paulus laat weten dat er een ernstige valse leer zou komen, en dan nog gezonden door God zelf als een oordeel voor allen die de echte Bijbelse waarheid hebben verworpen.(2 Thess.2)

9 En gij zult op aarde niemand uw vader noemen,

want een is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.Matth.23

Daarom vinden wij ook vele andere namen in de Griekse of Egyptische mythologie, waar goden worden aanbeden onder allerlei namen. Pseudo – profeten zijn vandaag ijverig bezig, en krijgen demonische krachten, om bedrieglijke wonderen te verrichten. Werken van het vlees noemt de Bijbel dit. Het vlees haat Jahweh en zijn geboden. Onze generatie aanbidt, bewust of onbewust de satan!

http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

Je aanbidt de god van de dood OF de God van het leven!

clip_image004clip_image006

                                 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in

werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het

ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.2 Thess.2

7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden

der profetie van dit boek bewaart! Openbar.22

OLIJVEN EN CHOLESTEROL

Olijven en cholesterol.pdf

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS.

 

 

clip_image002

 

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse

principes en profetieën wijst volgens Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde?

 

Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Eén van de bekendste voorbeelden is Hal Lindsey, die in zijn wereldwijd in enorme oplages verkochte boeken beweerde dat Jezus in 1988 zou terugkeren. Ondanks zijn foutieve voorspellingen wordt Lindsey in met name evangelische- en pinksterkringen nog altijd…

View original post 3.023 woorden meer

HOOP DOET LEVEN!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

clip_image004

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.Fil.3

Wanneer wij vandaag rondom ons kijken, dan zien wij de gevolgen van de zonde. Let op jonge mensen in een invalidenwagentje zonder hoop, let op mensen die wanhopig en levensmoe zijn geworden, let op mensen die ziek zijn en geen enkele hoop meer hebben, let op………….Mensen zonder God, weten niet waarom zij eigenlijk leven!

Wij stellen ons de vraag waarom in de geschiedenis de Bijbel als verboden lectuur werd bestempeld! Het enige boek, zonder leugens, dat spreekt over een levende hoop. Een hoop die werkelijk zal worden vervuld! Het is geen politieke of humane hoop zoals de wereld die kent. Je…

View original post 923 woorden meer

KRUIDEN EN GENEZEN

DE LIEFDE VAN PAULUS

DE LIEFDE VAN PAULUS VOOR GODS WET

22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in

de wet Gods, Rom.7

clip_image002

De apostel Paulus schrijft dat hij vreugde heeft in de wet, en zich kan verblijden met alles wat God vraagt en onderwijst. Dit kwam onder invloed van de H. Geest, en de genade welke hij had ontvangen, nadat hij christenen had vervolgd. Hij wilde alles doen naar Gods wil, maar dat lukt hem moeilijk of niet. Allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen, en genade kregen, kennen ook deze wederliefde. De wil is sterk, maar het vlees is zwak: “Ik ellendig mens”!  

De apostel leefde voor zijn bekering, als zoon van een traditionele farizeeër. Zijn eigen denken was in strijd met Gods wet en denken. Dit kwam door de zondeval. Niemand is geboren met een perfect DNA! Dit is het ellendige bij ieder mens, maar er is hoop, de oplossing is er voor wie wil: Jezus zal iedereen wie in Hem gelooft, verlossen van dat zondig lichaam, en dat veranderen naar een verheerlijkt lichaam als Hij wederkomt.

Velen kennen Gods geboden niet, of niet meer, er is vrijheid en wetteloosheid. Ongelovigen kennen zo ook die speciale blijdschap niet. Een ongelovige kan zich niet verblijden met de wetten van God, laat staan of kerk, dit is tegen zijn zondige natuur. Hij zoekt zijn vreugde in het vervullen van zijn begeerten. Een bijbelgetrouw christen, kent daarom een geestelijke strijd in zijn hart, tussen zijn eigen zondige geest en denken, tegenover de Heilige geest die in hem is komen wonen.

HOE DIE BLIJDSCHAP BEWAREN of verliezen?

 

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand

ontneemt u uw blijdschap.Joh;16

Bij het volgen van de H. Geest ervaart men die blijdschap. Bij onze eigenzinnigheid of nalatigheid gaat die vreugde verwateren. Allen die van Gods geboden afdwalen,  zal God verwerpen! (Ps.119:118) Zo ontstaan er schijnchristelijkheid, zo ziet God het!  Valse leer is dodelijk vergif, en de geestelijke blijdschap veranderd in nalatigheid, bitterheid of gewoon schijnchristelijk humanisme.

Kenmerk van de eindtijd is geloofsafval. De profeet Ezra neemt de verhouding van het aantal gelovigen tegenover ongelovigen, in de wereld, als “goud en aarde” te vinden op aarde.

Een christen kent soms droefheid, door schuldgevoelens. Ook onnodige schuldgevoelens. Ook satan wil dat iedere christen zwijgt, en zal hem beschuldigen van zonde, en fluisteren: Je bent niet beter dan een ander! Doch de profeten zwegen ook niet! Wie zou de H. Geest kunnen tegenhouden? Ook de antichrist niet!

clip_image004

Door vervolging kan ook droefheid komen, de geschiedenis toonde dit, toen men de Bijbelgetrouwe christenen, ketters en geuzen noemde. Door die blijdschap kon men psalmen zingend naar de brandstapels gaan. Deze brandstapels waren erger dan de onthoofdingen van I.S. Doch precies die blijdschap kon en kan niemand van een christen afnemen. De vervulling van de Apocalyptische profetieën, wijzen steeds sterker op de spoedige wederkomst van de Heer.

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging. Psalm 119

God is ieder mens genadig, die Gods geboden wil volgen, maar niet altijd kan houden. Daarom veranderd God een mens die zijn zonde belijdt en enkel gelooft in Jezus. Hij is dan een nieuwe schepping geworden, hij begint anders te denken. (2 Kor.5:17).  Met “godsdienstigheid” of religie wordt men geen nieuwe schepping, wel een kerkganger, soms dwangmatig als vroeger! Die God heeft gevonden zal speuren in Gods rijkdom, Zijn woorden, en ontdekken dat dit de enige waarheid is, en zal veel verdriet kunnen voorkomen. Gods hartenwens is dat ieder mens blij en gelukkig zou zijn. Deze wereld leeft in de duisternis, men heeft licht nodig om vrij te worden van wereldse banden! (Psalm 119:105) De psalmist kan zich verblijden in Gods wetten.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.Ps.119

 

De Thora, de wet, woord stamt uit het Hebreeuwse werkwoord “onderwijzen:” en “openbaren”. De Geest kan u iets openbaren, en u Bijbeltekst beter laten begrijpen. De wet is in feite een reeks van geordende Goddelijke openbaringen voor het welzijn van de mensheid. Iets leren van God, geeft telkens een ervaring van die bijzondere blijdschap door ervaring, dit is meer dan humanitaire “theologie”! Telkens wanneer een mens ingaat op Gods verlangen, zal hij die vreugde ervaren en “gelukkig” zijn. (Ps.119:110,112)

 

Als een “kind van God” niet wil leren, dan krijgt hij beproevingen enz. De vraag wordt dan gesteld: Waarom Here? Wie die vraag stelt, is even tot stilstand gekomen, en denkt na en dient te begrijpen dat God hem liefheeft! Denk aan de roede  van de vader!

 

6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon,

die Hij aanneemt. Hebr.12

 

Dit is de echte bijbelschool van Jezus, en duurt de rest van zijn leven, tenzij hij afvalt, dan komt eeuwig leven, een beloofde kroon en geen aards diploma. De blijdschap herhaalt zich na het leren, de toepassing in het dagelijks leven. (3 Joh.1)

De apostel Paulus schrijft naar de christenen te Colosse, om eensgezind te zijn, en zich niet bezorgd te maken over iets, maar te bidden. Eensgezindheid in de leer kan door samenspraak, overleg en biddend onderzoek. Dan geeft de Heer ook een opdracht. Het klinkt als een wet in het N.T.:

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal

ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De

Here is nabij.Fil.4

clip_image008

Eenvoudig om deze verzen te begrijpen, maar toch zo moeilijk om doen! Zich verblijden kan veel moeite kosten, in dagen van verdriet, treurigheid of depressie. Een plant welke zonder water valt, laat zijn bladeren hangen! Dit betekent dat die plant echt is. Ook een lauwe christen heeft water nodig, iemand met troostende, opwekkende woorden vanuit Gods woord. Hij kan dan opnieuw blij en vriendelijk zijn. Hij zal blijdschap ervaren, want zoals Paulus schrijft: “want de Here is nabij.” Een namaakplant lijkt altijd mooi van uitzicht en gedrag, ook een namaakchristen of kerkganger.

De profeet Jeremia had verdriet door de handelingen en reacties van zijn vervolgers. God troostte hem en hij werd terug blij! (Jeremia 15:15,16)

Koning Belsazar verloor zijn kroon!

clip_image010

Wanneer de liefde tot Gods geboden verzwakt, dan komt er meer zonde in het leven van die christen. Het is de zonde welke de geestelijke blijdschap laat verdwijnen. Zo komt er  een verlangen naar werelds genot als koning Belsazar. Verlies je Koninklijke kroon niet! (Fil.4:1- Jac.1,12- Openbar.3:11) Denk aan de vijandige Koning Belsazar hij genoot van wat hij had gestolen uit Gods tempel. (Dan.5:1,5)

clip_image012

Koning David verloor zijn blijdschap.

De zwakke koning genoot van overspel. Hij stal de vrouw van Uria, een medewerker en was medeplichtig aan diens dood. Hij verloor zijn blijdschap. Hij bad dringend om vergeving, en voor die heilige geestelijke vreugde wat hij ervoer. Hij bad:

Psa 51:10  (51:12) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13 Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw

Heilige Geest niet van mij; 14 Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een

gewillige geest mij schragen.Ps.51

HET LISTIG WERK VAN SATAN

 

De satan wil dat Bijbelgetrouwe christenen hun blijdschap verliezen, want ook daarin ligt hun kracht! Zonder die blijdschap kan God een christen moeilijk gebruiken. Daarom gebruikt de satan ook geld, eer, politiek, en welvaart, om een wereldse of vleselijke blijdschap te laten primeren. Hij zoekt daarbij uw tijd te stelen. (Verloren internet bezoeken)

Hij wil werelds genot geven om zijn doel te bereiken. Zo verzocht hij ook Jezus, door de macht over al de aardse koninkrijken aan te bieden. Zo komen er velen tot geloofsafval. Het aardse genot is goed, maar mag niet primeren boven het hemelse genot, die heilige blijdschap door Christus! (2 Tim.3,4) (1 Tim.4,3)

clip_image014Simson

Simson verloor zijn trouwe geest EN KRACHT bij Delila, zijn lang haar stond als symbool van zijn trouw aan Gods wetten, werd zwak en wisselde hij dit voor seks! Hij verloor zijn super kracht en werd blind, symbool voor geestelijke blindheid van Israël, doch God was voor hem genadig!

 

Genade!

 

clip_image016

Genade is al te vinden in het oude verbond. De profeet Jesaja kende ook die heilige blijdschap, die God geeft, aan alle zondaars, die hun verloren levensstatuut, levenslot, hebben ingezien en hun falen, belijden. Jezus vergeeft altijd, zoals hij de misdadiger die bij Hem op Golgotha stierf, maar bewust was van zijn zonden, en zijn schuld erkende.

10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Jes.61

 

 

Biblespace Vlaanderen Online

https://biblespace.wordpress.com/.

 

 

 

GERUCHTEN VAN OORLOG

GERUCHTEN VAN OORLOG?

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten

van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want

dat moet geschieden, maar het einde is het nog

niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk

tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,

hongersnoden en aardbevingen zijn.Matth.24

clip_image002

President Putin: ‘Westen probeert ons net als Hitler ten val te brengen, maar zal falen – De Krim is voor Rusland wat de Tempelberg voor de Joden is

Het geduld van de Russische president Putin met het Westen begint langzaam op te raken, maar toch reikt hij opnieuw de verzoenende hand. Washington en Brussel lijken echter vastbesloten op oorlog uit te zijn.

Volgens de libertariër Ron Paul, teruggetreden uit de landelijke politiek maar nog altijd actief, heeft het Amerikaanse Congres vandaag ‘één van de ergste wetten’ ooit aangenomen, die neerkomt op een oorlogsverklaring aan het adres van Rusland. President Putin beschuldigde gisteren in een felle TV-toespraak het Westen ervan te streven naar de ondergang van Rusland, maar dat het daar net als Adolf Hitler in zal falen. Hij onderstreepte dat de Krim ‘van enorm belang is voor de Russische natie, net zoals de Tempelberg dit is voor de Joden.’

16 pagina’s pure oorlogspropaganda waar zelfs de ‘neocons’ van zouden blozen. Zo karakteriseert Ron Paul resolutie 758, waarin het Huis van Afgevaardigden ‘de acties van de Russische Federatie onder president Vladimir Putin, die een agressief beleid voert tegen buurlanden dat gericht is op politieke en economische overheersing, sterk veroordeelt.’

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/Amerikaans-Congres-verklaart-met-nieuwe-wet-oorlog-aan-Rusland#comments

 

 

UW TEMPEL

schets lichaam ziel en geest.pdf

JEZUS STIERF OP WOENSDAG

Jezus stierf op woensdag.pdf