EEUWENLANGE VERDEELDHEID VAN CHRISTENEN

EEUWENLANGE CHRISTELIJKE VERDEELDHEID.pdf

START NU MET JEZUS

OP WEG MET JEZUS.pdf

WRAAK VAN ESAU ACTUEEL

DE HEDENDAAGSE WRAAK VAN ESAU.pdf

WONDEREN OF KAARSJES BRANDEN

EEN OLIEKRUIKJE

deed wonderen!

clip_image003 

 

1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. 2  En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 3  Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn. 4  Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten.

5                 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door.

6                 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen.

7                 Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 2 Kon.4

 

Het is een pijnlijke zaak wanneer men een moeder haar kinderen wil afnemen. Deze wereld kan meedogenloos zijn als het gaat door schuldeisers. Hier vinden wij een weduwe in nood, haarkinderen zorgden voor haar levensbestaan, en men wil ze opeisen! Mensen kunnen beproefd worden op allerlei wijzen. Ook vandaag kunnen mensen in moeilijke situaties terechtkomen. Bijzonder in onze dagen is er een geestelijke hongersnood. Maar men wil geen geestelijk voedsel. Ons land bewijst dit fenomeen met vele zelfmoorden!

 

Een menselijk probleem.

 

Deze weduwe had een man gehad die in dienst stond van God, de profeet Obadja! Deze vrouw ziet het niet meer zitten na het overlijden van haar man. Ze kreeg het heel moeilijk. Maar ze heeft hoop, en ze kenteen weg. Ze is een gelovige weduwe, en zoekt hulp.

 

 

 

Wie kan haar helpen? Vanwaar zal mijn hulp komen?

 

Je kunt vlug zien wanneer een mens in de problemen zit, waar men zijn hulp zoekt, op wie of wat men zijn vertrouwen stelt. Dan kan men zien hoe diep het geloof is geworteld en gegroeid. Geloof wordt levenslang beproefd!

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

 

Een bijbelgetrouwe gelovige zoekt zijn hulp eerst bij God, als hij dagelijks ook bezig is met Hem. Een kind roept ook  spontaan naar zijn moeder of vader voor hulp. Je moet het hem niet leren! Zo is het ook met een kind van God!

 

Psalmen 94:17  Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben.

Psalmen 34:4  Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 

 

Wanneer iemand vervuld is met de Geest, dat wil zeggen dat hij dagelijks heeft gedronken uit de Bijbel, het levende water. Hij heeft geluisterd naar God, zijn Vader. Hij zoekt om in alles rekening te houden met God. Hij heeft geestelijke gesprekken met andere gelovigen. Vroeger was dat dagelijks bij de eerste christenen, ze woonden en werkten in dezelfde omgeving. Ze gingen naar de gemeente waar ze woonden.

 

Waar gaat de weduwe naartoe?

Ze gaat hulp zoeken bij Elisa, een man Gods. Elisa betekent: “God heeft geholpen” Ze is aan het juiste adres. Ze stelt haar vertrouwen niet op wereldse rijke  mensen voor hulp. Ze vertrouwt dat God haar zal helpen, dat is haar enige hoop! 

Jeremia 17:5  Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

 

Wat kan ik voor u doen?

Deze man weerspiegelt de liefde van God door zijn bereidheid om haar te helpen. Wij kunnen voor onszelf de vraag stellen, in hoeverre zijn wij nog bereid iemand te helpen in geestelijke of andere nood? 

God zag ook het machteloze en medelijdend hart van deze profeet. Ook hij was afhankelijk van God!

 

Elisa kon de schuld niet betalen!

Je kunt wel bereid zijn, maar je moet de mogelijkheden hebben. 

Doch God kent ook deze dingen. Wie wel kan helpen in zulke nood en het niet doet, het is tot zonde. Twee gelovige mensen buigen hier hun hoofd over dit probleem. Alle mensen zijn in zulk een situatie, want hun zondeschuld, kunnen zij zelf niet aflossen. God zelf heeft betaald met het bloed van Jezus! 

 

 

Elisa bedenkt biddend dit probleem.

 

Deze profeet stelt zijn vertrouwen op God, en is dan ook verwachtend dat God hem niet in de steek zal laten. Hij weet dat God hen kan helpen, en voor God niets onmogelijk is. Wat is hij hier een voorbeeld voor ons christenen vandaag!

Het doet denken aan de woorden van Jezus:

Markus 10:27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Wij leren hierbij dat het voor een christen duidelijk is, dat hij altijd Iemand heeft waarop hij kan rekenen. Wanneer wij zwak zijn en afhankelijk van Hem dan zijn we sterk. 

2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Er komt bij hem, na hun bidden een gedachte op geboren uit Gods Geest! 

 

Wat hebt gij in huis?

 

Een klein kruikje olie. Elisa weet dat God grote dingen kan doen met iets kleins. Mozes gebruikte zijn staf, Simson een ezelskaak, David nam vijf gladde stenen, voor het grote probleem, Goliath. 

Jezus sprak van het mostaardzaadje, het kleinste.

 

Mattheüs 13:32  Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

 

Olie is een beeld van de H. Geest.

Het kleine kruikje werd de oplossing! Olie was een product dat iedereen had, het werd veelvuldig gebruikt.

De profeet vraagt aan haar om stappen in het geloof te zetten. Ze diende kruiken te gaan halen bij buren en vrienden!

Ze zal wellicht niet hebben geweten wat er nu zou gebeuren. Wanneer wij iets van God mogen verwachten kan Hij ons leiden in voor ons onmogelijke, onwaarschijnlijke en moeilijk te begrijpen situaties!

 

Denk aan Naaman bij zijn genezing. Denk aan Mozes voor de zee! Denk aan Jezus voor het graf van Lazarus! enz. De weduwe zet deze stappen. Het zijn stappen die haar tot een grote zegen zullen brengen. Ze zoeken grote lege kruiken. Deze kruiken kunnen ook een beeld zijn van ongelovigen. Olie was kostelijk!

De weduwe gehoorzaamt aan de profeet welke de woorden van God tot haar overgebracht. Ze kon ook hebben gelachen, of haar eigen gedacht hebben gedaan! Wij zien dat gehoor geven aan het woord van God tot grote zegen kan leiden in moeilijke omstandigheden. De vaten werd allen vol! Wat een zegen!

 

 

 

 

 

Olie een beeld van de H. Geest.

 

Olie werd ook gebruikt om licht te maken. Wij gaan even kijken naar de olie in de kruiken van de tien maagden.

 

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2  En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.

3  Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4  doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

5  Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Matth.25

 

Het verschil tussen de dwaze en de wijze maagden zat in de voorbereiding op de komst van de bruidegom!.Er zijn christenen die Jezus verwachten en er zijn er die daar weinig aandacht aan geven.

Deze tien maagden zijn een beeld van het christendom.

 

De dwaze maagden.

 

 

clip_image005

 

Zij die slechts op de zondag christenzijn, kunnen wij vergelijken met echte kerkgangers. Zij wisten wel of niet van de wederkomst, maar keken bijna nooit naar hun profetische horloge, de Bijbel. Ze gelijken op een vrouw die zwangeris, maar zijn het niet! Er is geen echte verwachting in hun denken. Hun hart, hun denken is geen nieuw leven verwachtende. Er is ook geen stille blijvende vreugde door dat soort van verlangen! 

 

Hebreeën 1:9  Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

 

15 De onverstandige (dwaze) gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang. 16De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Spreuken 14

Het zijn gelovigen die goedgelovig zijn, ze willen ook naar de hemel, maar hebben geen profetisch licht en inzicht, omdat ze hun olievoorraad vergeten hebben, Bijbelkennis welke licht geeft over de komst van de Bruidegom! 

 

De wijze maagden hadden voldoende olie in hun emmers voor hun fakkels, en al werden ze moe, toch konden ze de bruidegom tegemoet gaan. Er was een groot verlangen naar de Bruidegom. Deze wijze gelovigen letten op hun levenswandel, bijbelgetrouw en weken niet af van de gezonde Bijbelse leer.

Ze hebben voldoende olie meegenomen, dus hadden ze(profetisch)  licht om de bruidegom tegemoet te gaan in de nacht.

 

Psalmen 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Hoe is het gesteld met uw olievoorraad?

Uw vervulling met Gods geest?

 

 

 

 

 

ADAM TOT JOZEF

WAS DAVID BANG?

118 PSALM.pdf

DOOPDIENST

Doopdienst te Oostduinkerke
Huisgemeente Ecclesia Veurne

DOOPDIENST OOSTDUINKERKEDOOP

BRIEF AAN DE COLOSSENZEN

BRIEF AAN DE COLOSSENZEN.pdf

HET WONDER VAN HANNA

HET WONDER VAN HANNA.

PROFETIE OVER JERUZALEM

PROFETISCH KIJKEN NAAR JERUZALEM

clip_image002

1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel

uitspant en de aarde grondvest, en de geest des

mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zacharia 12

 

Inderdaad Jeruzalem is al ontwaakt! (Jes.51:17) Jeruzalem is de heilige stad, en momenteel nog afhankelijk van andere machten. (Efraïm evt. America). Vandaag is de profeet Zacharia brandend actueel. Hij profeteerde over een tijd waarbij God zelf, Zijn stad tot een groot probleem (steen) zou maken voor de Verenigde Naties! Wij kunnen vaststellen dat de wereldpolitiek zich vijandig opstelt tegenover een democratische staat, Israël. Wij beleven vandaag enkele de start van de weeën waarover Jezus sprak in Matth. 24. Begrijpelijk want deze politieke leiders leven in duisternis, dit betekent onwetendheid van de toekomst. Vandaag zien wij opnieuw de grote blindheid van Europa, weerspiegelt door haar minister van Buitenlandse zaken.

Doch de God van Israël, belooft iets aan zijn volk, de landen die met geweld en druk, Jeruzalem zullen aanvallen, zullen zich verwonden. Onder dit verwonden, kunnen wij best begrijpen als rampen voor die volken, die God zal bewerkstelligen. God strijdt met zijn natuurwapens. Tot alle christenen doen wij enkel een oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De blijde boodschap is enkel voor allen die Jezus hebben aangenoimùen in hun lmeven, want Jezus komt straks terug voor al de zijnen, en zal ze herstellen met een verheerlijkt lichaam. Dat is zo’n lichaam als Adam en Eva hadden voor de zondeval. Een lichaam dat straalt van licht en gezondheid, en niet verder onder de vloek! Eeuwig leven terug! Een lichaam en geest dat enkel nog het “goede” zal kennen!

Een artikel over het actuele welke ons schrijven zal bevestigen kunt u lezen op:

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4966-europa-verdeel-jeruzalem-netanyahu-beslist-niet

Biblespace Vlaanderen

JEZUS MAAKT Vrij

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

dan kunnen wij dat kunnen invullen volgens onze eigen opvatting. De ene denkt “alles moet kunnen”, zoals een gedachte als vrije seks, euthanasie op kinderen, homohuwelijk, alles moet kunnen enz. De ander denkt aan liberalisme, profiteren van het leven zonder grenzen, los van alle wet en banden. Mensen willen zich niet meer verbinden, nochtans huwen is de basis van onze maatschappij en ook het huwelijksverbond door God ingesteld, verdwijnt naar het model, als tijdens de dagen van Noach voor de zondvloed. Zo zijn er vele denkwijzen over een

clip_image003

clip_image005

clip_image007

View original post

LUISTERT GOD NAAR U?

LUISTERT GOD NAAR U?

 

clip_image002

Wanneer wij nadenken over het bidden, dan denken wij aan de tijd waar velen voor het eerst hierover hoorden. De meerderheid in ons land leerde op de katholieke scholen voor het eerst bidden. Men leerde allerlei voorgeschreven gebeden welke wij nergens in de Bijbel terugvinden, met uitzondering van het “Onze Vader” door Jezus als voorbeeld gegeven. God zoekt aanbidders in geest en waarheid! (Joh.4:23)

clip_image004clip_image006

Er werd veel repetitief gebeden, soms nog met de “Paternoster” in de hand, en niet meer nadenkend. Met een aanbidden van Maria, wat niet christelijk is. Bidden kan geknield of met opgeheven handen. Bidden met gevouwen of anders, is ontstaan, daar men de afgoden diende te aanbidden, in dezelfde houding, zoals de beelden werden gemaakt. Jezus, gaf zijn discipelen tips om te bidden:

6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Matth.6

 

De mensen hielden ervan ten tijde van Jezus om openlijk in de tempel of synagoge te bidden. Sommigen maakten er een show van, met langdurige gebeden. Hij leert hier ook te bidden, privé, thuis, uw Vader ziet het toch. Herhalend bidden was een heidens aanroepen tot de afgoden zoals de Baalpriesters.

clip_image008

26 Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden

hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden: Baal, antwoord

ons! maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden.1 Kon.18

 

De Baalpriesters baden op die wijze van ’s morgens vroeg tot de middag, daarna zagen ze dat er geen verhoor kwam, en begonnen ritueel te dansen rond hun altaar. Ze kregen geen verhoring. Verloren tijd, een voorbeeld van onverhoorde gebeden, en een verkeerde godsdienst. Elia kreeg meteen een heel duidelijke verhoring.

 

GEBEDEN KUNNEN GOD LATEN VERANDEREN VAN GEDACHTEN

 

7 En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen

heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen

zowel als het vee en het kruipend gedierte en het

gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat

Ik hen gemaakt heb.Gen.6

 

Hier lezen wij dat God een besluit had genomen om alle leven van de aarde weg te nemen. De boosheid van de mensen werd te groot, precies als vandaag! Doch in vers 8 lezen wij al dat God plots was veranderd van gedachten, en Noach niet onder zijn toorn zou brengen.

clip_image010

Verandert dan God zo snel van gedachten? Kent God dan spijt en berouw over gemaakte fouten?(6) Kan God zondigen? NEEN! Waarom veranderde God van gedachten? God luistert naar mensen die bidden! Wij lezen hier niet dat Noach had gebeden.

Toch was er een gelovige man  die had gebeden en gesmeekt, en zijn gebed werd verhoord!

Henoch (84:5,6) bad: En nu God, Heer, en grote Koning, smeek en vraag ik U mijn gebed te willen verhoren om een nageslacht op aarde te laten en niet uit te roeien al het vlees van de mens en maken dat de aarde leeg wordt nagelaten, zodat het voor eeuwig teloor gaat”

God werd beïnvloed door dit nederig gebed van de profeet welke leefde voor Gods oordeel, de zondvloed, over de wereld kwam. Henoch kwam niet in het oordeel van de zondvloed, maar werd behouden, en stierf niet! Henoch kan best een beeld zijn van de Bijbelgetrouwe gemeente, welke plots zal worden opgenomen. Mensen als Henoch zullen opstaan ten leven, en komen niet in het laatste oordeel!

22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij

verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd

vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet

meer, want God had hem opgenomen.Gen.5

ONVERHOORDE GEBEDEN

3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt daadwerkelijk een vijand van God.

 

Je leeft met een hemels verlangen of met een werelds verlangen in je hart. (Matth.6,19,20) Enkel wedergeboren christenen hebben nog een hoopvolle toekomst.

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en

roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken

en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch

mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar

geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

Beiden samen, gaat niet. (Matth.6:24). Hier is sprake over een levenspatroon, rijk willen worden met vergankelijke rijkdom of rijk worden met onvergankelijke rijkdom. De apostel wijst erop dat bidden om wereldse welvaart, niet is naar de wil van God. Nog nooit zijn zoveel christenen afgevallen, dan in tijden van welvaart. Sommige christenen hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van de Here, terwijl de Geest vandaag bidt:

20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom, Here Jezus! Een betere vertaling: Ik kom plots!(Openbar.22)

Waarom kwijnt het verlangen langzaam weg, en komt er spot en afkeuring door sommige kerkleiders over de wederkomst in plaats van gebed?

EEN KLEIN BIJBELS BEKERINGSGEBED!

25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar

uw woord. Psalm 119

 

Zich bekeren is een veranderen van levenswijze. Van uit de natuur is de mens materialistisch, want hij komt voort uit materie.(Gen.3,19).

En zal terugkeren naar het stof. De psalmist bidt hier om verandering. Door de vloek sterft de mens. Doch zijn geest komt uit God. Het is begrijpelijk dat een mens ook verkeerde verlangens kent, want ze komen voort uit zijn aardse natuur. Die aardse verlangens weerspiegelen zich soms in onze gebeden, en God kan dit soort gebeden niet verhoren.

Waarom niet? God heeft een nieuw plan met de mens, de psalmist had dit begrepen, hij bad om verandering, want hij had begrepen dat zijn leven geen hoop meer had, hij zou terugkeren naar het stof. Dit vers is een bekeringsgebed, om niet verder onder die vloek te leven, ook niet na de dood.

Zo is iemand die gelovig bad om vergeving, en Gods Geest ontving, een nieuwe schepping. (Rom.8:19,20/ 2 Cor.5:17). Hij heeft nu twee naturen in hem. Een tijdelijke in zijn sterfelijk lichaam en een eeuwige, vandaar de opstanding, en de komende opname. Omwille van zijn oude natuur, kan hij zich nog bezondigen, daarom bidt hij telkens om vergeving. (Luk.11:4) Zo bad hij dan: maak mij levend! Zo komt een Bijbelgetrouw christen langzaam los van het materiele, en richt zich op het beloofde en geestelijke, te wonen bij God. Ook God verlangt om bij de mens te wonen.(Ps.140:14,Joh.14:2)

Een belofte van Jezus!

7 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?Matth.7

Het valt op dat er hier tot driemaal toe werd aangewezen te volharden, namelijk “vragen ”“zoeken” en “kloppen”. Het niet bidden lijkt dan wel zonde. Inderdaad, niet bidden kan zonde zijn. Ook de profeet Samuel dacht zo:

 

2 Want de Here zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. 23 Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.1 Sam.12

 

Het gebed begint met een aanbidding, dankbetuiging, een belijden van zonde, (Ps.66,18) dan bidden wij voor onze noden en de noden van anderen. Ook de tollenaar, ging niet vooraan in de tempel om te bidden, maar bad en vroeg nederig om vergeving, en ging gerechtvaardigd naar huis. Hij werd verhoord, hij twijfelde niet dat zijn zonden waren vergeven! Wij bidden in de naam van Jezus, gericht aan onze Hemelse Vader.

Bij het bidden kunnen wij “zoeken”. Naar wat? Hier begrijpen wij een duidelijk zoeken naar Zijn wil in onze gebeden. (1 Joh.5,14)

 

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.1 Joh.3

 

Gods wil is een eenvoudige voorwaarde, dat wij Hem gehoor geven aan wat Hij van ons verlangt. Hij gaf ons raad en wetten om de mens te helpen gelukkig te leven. Die wetten zijn de Bijbelse richtlijnen. Jezus, schafte ze niet af, hij vervulde ze. God is genadig, maar schafte Zijn wet en raad niet af. Ieder gebed dat niet is in overeenstemming is met de Bijbel, is zuivere afgoderij.

9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens

gebed zelfs is een gruwel.Spr.28

R.G.