VERANDEREN VAN GEMEENTE kerk

VERANDEREN VAN GEMEENTE

Een korte overdenking. Wanneer wij vandaag kijken naar het klimaat onder alle christenen, dan kunnen wij opnieuw vaststellen dat veel Bijbelse profetieën zich vandaag snel vervullen. Het plaatselijk karakter van een gemeente is verdwenen door de vele mogelijkheden van de hedendaagse mobiliteit. Vele eeuwen was de werking van een gemeente enkel plaatselijk. Wij merken op dat er steeds meer huisgemeenten ontstaan zoals tijdens de eerste christenen. Sommige christenen bezoeken hun eigen gemeente niet meer, (Hebr.10,25) doch zijn daarom nog niet verloren.

Waarom veranderen christenen regelmatig van gemeente?

 

clip_image001

Hier kunnen verschillende redenen worden opgegeven, zoals:

-Een andere gemeente heeft meer te bieden. Jeugdzorg, betere zaal, betere muziek.

-Te radicale voorgangers of oudsten. Onderlinge ruzie tussen broeders en zusters.

-Invloed en dominantie van organisaties welke gemeenten willen overkoepelen enz.

 

Een consumentengedrag heeft ingang gevonden in vele christelijke gemeenschappen, en denominaties. Er is een ongezonde “selfie” attitude doorgedrongen. Er verschijnt een verdwijnen van “ecclesiologie”, afkeer van gezag, een verdwijnen van gemeentetucht, of het niet verder respecteren van Bijbelse tucht door andere gemeenten. In ieder geval is het verlaten van een gemeente een pijnlijke zaak. Het is pijnlijk voor wie vertrekt en voor wie ziet vertrekken.

 

Wanneer en hoe kan men zijn gemeente verlaten?

 

12Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 14Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 15Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? (1 Cor.12)

Zijn er redenen waarom men zijn gemeente niet kan of niet mag verlaten? Eerst wijzen wij op de werking van een gemeente, niet “kerk”. Etymologisch komt het woord “kerk” van “circus” waar dan “church” ook kwam. Cirque van  de godin Cybele, een leeuwentemmer. Een gemeente werd vergeleken met een menselijk lichaam. Dan hebben wij dat hier over een pijnlijke amputatie. Pijn voor het ganse lichaam, bijzonder waar je tot geloof kwam en door de Geest werd toegevoegd door je doop aan een gemeente.

Je kunt uw gemeente niet verlaten omwille van volgende redenen:

De kinderen willen veranderen van gemeente,

Er is een te groot leeftijdsverschil, te veel oudere mensen in de gemeente.

Er zijn gemeenteleden die zich gedragen als in een hobbyclub.

De liederen en de muziek is te ouderwets, of zonder inhoud.

Boodschappen of Bijbelstudie zijn te langdradig of te radicaal.

Op openlijke zonde van iemand wordt getolereerd.

Er is geen zondagschool of kinderoppas.

Men gaat verder met kerstfeest vieren, ook al weet men dat het heidens is.

 

Je kunt uw gemeente wel verlaten, enkel met Bijbelse en met ernstige redenen:

 

6Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt 10Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

11En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.12En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.13Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.Matth.24

Hier vinden we elementen welke heel ernstig zijn. Het gaat over valse evangelisten en predikers, die afwijken van wat verkondigd was, door de apostelen, de leer van de apostelen, ook Didache genoemd, waarover Paulus uitleg geeft in al zijn brieven. Dit is dus een vervalsing van teksten en uitleg, waarover Paulus een vloek uitspreekt. Hier is dan ook voldoende Bijbelkennis nodig, en leiding van de H.Geest om valse leringen te weerleggen.

Andere motieven bij valse predikers, zijn het behagen van hun luisteraars. Spreken nooit over de hel, dit is geen populair item! Een gemeente die niet ingaat tegen wereldse tradities en principes. Als men een wereldse gezindheid of gelijkvormigheid vaststelt, dan is de gemeente een humane hobbyclub! Jezus wees naar wetsverachting of wetteloosheid welke zou toenemen in de eindtijd.

 

121Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.2En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

17Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Rom.16:17

 

Men kan zijn eigen gemeente verlaten door een verhuis van woonplaats.

Op basis van dwaling.

7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen,

die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van

hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik

thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen

hebt, die zij vervloekt! Gal.1

Op basis van voorgangers, die enkel hun eigen belangen dienen, en nooit tucht toepassen in de gemeente. (1 Cor.5:5)

17 Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het

oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat

gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen

veroorzaken, en mijdt hen. 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus,

maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.Rom.16

 

4 Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd

om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken

wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die

onze harten keurt. 5 Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal,

zoals gij weet, of met ( enig) baatzuchtig voorwendsel;

God is getuige! 6 Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u,

noch van anderen, hoewel wij als apostelen van

Christus ons hadden kunnen laten gelden; 1 Thess.2

Als het gezag van de Bijbel in de gemeente wordt verwaarloosd.

11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan

met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar,

dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

12 Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in

uw kring zijn? 13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

 

Als de gemeente “Babels” wordt.

clip_image003

Hieronder begrijpen wij dat er slechts nog een “lippendienst” waar te nemen is. De kracht van het evangelie is verloren gegaan. Men zoekt een eenheid welke zich niet fundeert op Gods woord, maar met organisatorische redenen.

6 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja (29:13) van u,

huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren,

die geboden van mensen zijn.(Marc.)