HALLOWEEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

(1 Thessalonicenzen 5:21-22)

Een viering van het kwaad

Halloween is een religieuze dag, maar het is niet christelijk. Tom Sanguinet, een ex-hogepriester in wicca zei: “Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Het is een tijd waarbij de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde herbezoeken. Halloween is door en door kwaad en er is niets dat we ooit zullen doen of gedaan hebben dat het aanvaardbaar zal maken voor de Here Jezus.

Dag des doods Halloween heeft sterke wortels in het heidendom en de hekserij. Het begon als het Druïdenfestival Samhain. The Kelten zagen 1 november als de dag des doods omdat, in het noordelijke halfrond, deze dag het begin van de winter was, de bladeren vielen, het werd vroeger donker en de temperatuur daalde. Ze geloofden dat…

View original post 1.563 woorden meer

DAVID KON SLAPEN

KAN GOD OOK LACHEN

KAN GOD LACHEN?

Iemand stelde de vraag of God ook kan lachen. En inderdaad God kan lachen, met de mens die naar Hem niet wil luisteren en zijn raad niet wil opvolgen.
22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand
liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen
hebben, en dwazen de kennis haten?
23 Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest
voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.
24 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht
gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,
25 Gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en
mijn vermaning niet wildet,
26 Daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal
spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Spr.1

De mens die wel zal luisteren naar Gods geboden, zal ook zijn tijd kennen van lachen, doch eerst zal hij wenen bij het zien naar deze wereld.
21 Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd
worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.Luc.6

VERANDEREN VAN GEMEENTE kerk

VERANDEREN VAN GEMEENTE

Een korte overdenking. Wanneer wij vandaag kijken naar het klimaat onder alle christenen, dan kunnen wij opnieuw vaststellen dat veel Bijbelse profetieën zich vandaag snel vervullen. Het plaatselijk karakter van een gemeente is verdwenen door de vele mogelijkheden van de hedendaagse mobiliteit. Vele eeuwen was de werking van een gemeente enkel plaatselijk. Wij merken op dat er steeds meer huisgemeenten ontstaan zoals tijdens de eerste christenen. Sommige christenen bezoeken hun eigen gemeente niet meer, (Hebr.10,25) doch zijn daarom nog niet verloren.

Waarom veranderen christenen regelmatig van gemeente?

 

clip_image001

Hier kunnen verschillende redenen worden opgegeven, zoals:

-Een andere gemeente heeft meer te bieden. Jeugdzorg, betere zaal, betere muziek.

-Te radicale voorgangers of oudsten. Onderlinge ruzie tussen broeders en zusters.

-Invloed en dominantie van organisaties welke gemeenten willen overkoepelen enz.

 

Een consumentengedrag heeft ingang gevonden in vele christelijke gemeenschappen, en denominaties. Er is een ongezonde “selfie” attitude doorgedrongen. Er verschijnt een verdwijnen van “ecclesiologie”, afkeer van gezag, een verdwijnen van gemeentetucht, of het niet verder respecteren van Bijbelse tucht door andere gemeenten. In ieder geval is het verlaten van een gemeente een pijnlijke zaak. Het is pijnlijk voor wie vertrekt en voor wie ziet vertrekken.

 

Wanneer en hoe kan men zijn gemeente verlaten?

 

12Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 14Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 15Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? (1 Cor.12)

Zijn er redenen waarom men zijn gemeente niet kan of niet mag verlaten? Eerst wijzen wij op de werking van een gemeente, niet “kerk”. Etymologisch komt het woord “kerk” van “circus” waar dan “church” ook kwam. Cirque van  de godin Cybele, een leeuwentemmer. Een gemeente werd vergeleken met een menselijk lichaam. Dan hebben wij dat hier over een pijnlijke amputatie. Pijn voor het ganse lichaam, bijzonder waar je tot geloof kwam en door de Geest werd toegevoegd door je doop aan een gemeente.

Je kunt uw gemeente niet verlaten omwille van volgende redenen:

De kinderen willen veranderen van gemeente,

Er is een te groot leeftijdsverschil, te veel oudere mensen in de gemeente.

Er zijn gemeenteleden die zich gedragen als in een hobbyclub.

De liederen en de muziek is te ouderwets, of zonder inhoud.

Boodschappen of Bijbelstudie zijn te langdradig of te radicaal.

Op openlijke zonde van iemand wordt getolereerd.

Er is geen zondagschool of kinderoppas.

Men gaat verder met kerstfeest vieren, ook al weet men dat het heidens is.

 

Je kunt uw gemeente wel verlaten, enkel met Bijbelse en met ernstige redenen:

 

6Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt 10Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

11En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.12En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.13Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.Matth.24

Hier vinden we elementen welke heel ernstig zijn. Het gaat over valse evangelisten en predikers, die afwijken van wat verkondigd was, door de apostelen, de leer van de apostelen, ook Didache genoemd, waarover Paulus uitleg geeft in al zijn brieven. Dit is dus een vervalsing van teksten en uitleg, waarover Paulus een vloek uitspreekt. Hier is dan ook voldoende Bijbelkennis nodig, en leiding van de H.Geest om valse leringen te weerleggen.

Andere motieven bij valse predikers, zijn het behagen van hun luisteraars. Spreken nooit over de hel, dit is geen populair item! Een gemeente die niet ingaat tegen wereldse tradities en principes. Als men een wereldse gezindheid of gelijkvormigheid vaststelt, dan is de gemeente een humane hobbyclub! Jezus wees naar wetsverachting of wetteloosheid welke zou toenemen in de eindtijd.

 

121Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.2En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

17Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Rom.16:17

 

Men kan zijn eigen gemeente verlaten door een verhuis van woonplaats.

Op basis van dwaling.

7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen,

die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van

hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik

thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen

hebt, die zij vervloekt! Gal.1

Op basis van voorgangers, die enkel hun eigen belangen dienen, en nooit tucht toepassen in de gemeente. (1 Cor.5:5)

17 Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het

oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat

gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen

veroorzaken, en mijdt hen. 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus,

maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.Rom.16

 

4 Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd

om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken

wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die

onze harten keurt. 5 Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal,

zoals gij weet, of met ( enig) baatzuchtig voorwendsel;

God is getuige! 6 Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u,

noch van anderen, hoewel wij als apostelen van

Christus ons hadden kunnen laten gelden; 1 Thess.2

Als het gezag van de Bijbel in de gemeente wordt verwaarloosd.

11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan

met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar,

dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

12 Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in

uw kring zijn? 13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

 

Als de gemeente “Babels” wordt.

clip_image003

Hieronder begrijpen wij dat er slechts nog een “lippendienst” waar te nemen is. De kracht van het evangelie is verloren gegaan. Men zoekt een eenheid welke zich niet fundeert op Gods woord, maar met organisatorische redenen.

6 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja (29:13) van u,

huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren,

die geboden van mensen zijn.(Marc.)

 

GOD EN ONZE GEVOELENS

GOD EN ONZE GEVOELENS

clip_image002

Wanneer wij willen nadenken over ons gevoelsleven, dan gaan wij in de richting van ons innerlijke. Wij kunnen ons heel goed of erg slecht voelen, wij kunnen dit uiten of verbergen voor anderen, maar nooit voor God. Onze gevoelens hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hoe reageren christenen op hun spontane gevoelens? Ook engelen hebben gevoelens, als blijdschap en leven mee met mensen die zich bekeren.(Luc.15:10). Om deze vraag te beantwoorden, nemen wij enkele van de vele menselijke emoties, en kunnen deze toetsen aan de Bijbel, het woord van God.

clip_image004

Hoe voelt God zich als Hij kijkt naar onze wereld?

Is God gevoelig voor Zijn schepping en voor u? Heeft God wel gevoelens? Ja, God heeft gevoelens, de bijzonderste is: Zijn grote liefde voor de mensen.

16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,

maar eeuwig leven hebbe.Joh.3

 

Wanneer onze Vader Zijn liefde hier toont, door Zijn zoon te offeren, dan komt daar toch ook veel verdriet bij kijken. Wie een kind verliest, kent toch hartenpijn en verdriet. Verdriet is een emotie welke het langst duurt van alle gevoelens. Waarom brengt God zichzelf eerst in het verdriet? Simpel: Voor ieder mens, welke wil worden herschapen voor Zijn nieuwe schepping. Waarom was Abraham gehoorzaam toen hij Isaac zou offeren? Ieder mens sterft, en God is daar niet blij mede. Straks herdenken vele mensen hun gestorven familie. Eeuwig leven gaat over de grenzen van de lichamelijke dood heen! Eeuwig leven betekent een vaste hoop en blijdschap voor de trouwe en wedergeboren christen, maar voor de rest zal hun hoop vergaan en ook geen blijdschap. (Spr.10:28)(Jes.35:10)

 

HET GEVOEL VAN ANGST EN VERDRIET

Koning David werd ziek door angst en verdrietig zijn.

Psalm 6. De koning is overweldigd door zijn angst en verdriet. Zijn bidden bracht een ommekeer in zijn innerlijk emotioneel leven, en genas hem. Hij deed beroep op Gods genade en barmhartigheid. Wees niet toornig, hij wist dat God ook kwaad kan zijn!

God leeft mee met de mens in verdriet, de nieuwe mens die God kent door Jezus. David prikkelde Gods gevoel toen hij liet weten dat God ook niets heeft aan een dode David. God had het wenen en huilen van David gehoord. God leeft mee met de mensen, en leert de mensen meelevend te zijn met zijn naaste. De satan voedt kinderen op in  haat en nijd.(Kinderen in de Gaza met wapens)

15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Rom.12

Onze hedendaagse maatschappij kent problemen met de gevoelens van zichzelf en van anderen. De sleutel om emoties onder controle te krijgen, is ingaan op Gods gevoelens en beloften door gebed.

Jammer als iemand God niet wilt leren kennen tijdens zijn aards leven of geen rekening wilt houden met Zijn wil. Jammer als je onverschillig bent geworden. Onverschilligheid is ook een negatieve emotie, en kan een ander gevoel als verdriet veroorzaken.

clip_image006Ook Esau verachtte Gods woorden in verband met zijn eerstgeboorterecht. Ik sterf toch was zijn gedachte, zoals de ongelovige vandaag, en na de dood is er niets meer.  

16Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.Hebr.12

Esau, Edom, het huidige rijke en machtige Saoedi-Arabië zal nog vele tranen kennen en straks voorgoed verdwijnen, volgens de profeten.

GEVOELENS VAN WOEDE EN DE BOOSHEID

Kwaad worden is een andere emotie. Wij kijken even hoe Jezus omging met Zijn woede, toen Hij in de tempel kwam, en een supermarkt ontdekte!

 

 

clip_image008

Het was een tegenbeeld van een superrijke staatskerk! Opnieuw een vervulling van profetie! (Psalm 69)

12En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten,13en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.Matth.12

Diende Jezus hier zijn woede niet onder controle te houden? Is kwaad worden zondig? Neen God zondigt niet! Zou de Beeldenstorm, een zonde zijn geweest? Kwaad of agressief worden is een menselijke emotie, doch dient streng onder controle te worden gebracht. Er ligt een verschil tussen een ongelovige, religieuze en een Bijbelgetrouw christen:

11De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop,

maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren. Spr. 29:11

De ongelovige kan zijn emoties moeilijker beperken, bij alcohol of drugsgebruik. Dit is een fenomeen dat wij iedere dag kunnen vaststellen, door een ongecontroleerde woede worden mensen vermoord, gekwetst met woorden, enz.

De apostel Petrus was impulsief en opvliegend van karakter. Hij kon agressief uit de hoek komen. (Joh.18:10)

clip_image010

 

50Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.51En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af.52Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.53Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?54Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?Matth.26

 

Later volgde Petrus Jezus van verre uit “angst” na zijn agressief optreden. Zijn agressief handelen was niet nodig geweest liet Jezus weten. Maar Petrus kon de ongerechtigheid niet meer verwerken. Zo kunnen vele mensen zich niet meer neerleggen bij de ongerechtigheid in deze wereld. Jezus leerde via Paulus:

26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan;27en geeft de duivel geen voet. Efeze 4

Hoe kan men iemands woede afwenden?

Wanneer iemand kwaad gaat worden, hetzij op het werk, op feest, uitstap of thuis, dan is er een Bijbels principe dat kan bedaren zo leert God.

1Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.2De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit.Spr.15 (zotten=ongelovigen)(wijzen=gelovigen)

Er is een ander motief tot het zich niet laten vangen in gedachten van frustratie, woede en wraak. Vele christenen worden soms leugenachtig beschuldigd en gekwetst.

35Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt.Deut.32

Christenen dienen te weten dat ze zelf geen stappen uit wraak mogen ondernemen, en geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Hij dient te beseffen dat God zal bestraffen, dan zal de gelovige zich verheugen. (Ps.58:11). God heeft de Holocaust niet vergeten, doch zal men nooit begrijpen dat de straf voor de heidenen erger zal zijn? Pilatus stierf een ergere dood dan Jezus.

EEN BOVENNNATUURLIJKE BLIJDSCHAP (Ps.4)

De profeet Jesaja schreef over een blijvende blijdschap! (Jes.35:10) Een wereldse blijdschap is meestal van korte duur. Vreugde en blijdschap zullen uitgaan van Jeruzalem, enkel aan allen die Jeruzalem liefhebben. (Jes.66:10) (Jer.15:16) Zij zullen blijdschap ondervinden door het horen van de wet, welke van Jeruzalem zal uitgaan. Ieder zal blijdschap ondervinden die zich zal voeden met Gods woord. Er bestaat een onsteelbare blijdschap in het leven van ieder bijbelgetrouw christen!

22Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.Joh.16

Joh_16:22  En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

Een christen is een mens die veranderd is van levenslot. God brengt Zijn vrucht voort in het leven van een mens die naar Hem wil luisteren en Hem wil volgen. Dan pas is hij een godsvruchtig mens! (Gal.2:22)

JEZUS KIJKT NAAR ZIJN VERVOLGDEN, LEEFT MEE EN ZAL TERUGKOMEN!

clip_image012

Act 7:55  Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.  56  En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

 

Tot tweemaal toe staat er dat Jezus opstond toen men Stefanus stenigde. Vandaag staat Hij klaar om Zijn gemeente te komen halen, op het tijdstip dat niemand kent, voorspellen is uit den boze, want geen enkele kalender is nog correct. Maar….Wees waakzaam!

EINDE GENADETIJD OP KOMST

EINDE GENADETIJD OP KOMST!

clip_image002

Wakkere christenen merken de tekenen der tekenen op, en zijn actief bij het lezen van de Bijbelse profetieën welke zich snel vervullen in onze dagen. De berichten in de media bevestigen vandaag, wat vroeger werd beschreven door de profeten.

Wij nemen twee beschreven profetische tijdstippen van twee profeten, namelijk Zacharia en Jesaja en wij toetsen hun profetieën met de laatste persberichten.

(Bron: Times of Israël)

JESAJA

1Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.2En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

 

Vrijdag laatstleden werd in de stad Gaza een oproep gedaan ter verdediging van de Al-Aqsa moskee op de tempelberg. De Palestijnse president (?) Abbas deed daarbij een scherpe oproep tot het verbieden van Joden op de heilige berg.

“Dit is onze heilige plaats, een heiligdom, en joden hebben geen recht tot het ontheiligen van deze plaats” Abbas eist hierdoor Jeruzalem op, als de hoofdstad van de komende Palestijnse staat. Jeruzalem is de parel in de kroon van de staat Palestina. Abbas noemt het bezoek van de Joden aan de tempelberg: “Een kudde runderen” Lieberman, minister van Buitenlandse zaken, merkt op: Abbas is toegetreden tot de frontlinies van IS, welke een heilige oorlog willen.

David Weinberg van Israël HaYom schrijft over de laatste rellen: Het is  georganiseerd om een grote strijd te ontwikkelen tussen Israël en de Arabische wereld. De terroristenleider van Hamas Khales Mashaal wil de moslims aanzetten om aanspraak te maken op de tempelberg. Ze willen werken via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Israël werd aanzien als een bezetter sinds 1967.

Wanneer wij de profeet Jesaja lezen, en de media dan stellen wij vast dat een laatste strijd onafwendbaar is, vooraleer de wereldmacht zal overgaan naar Jeruzalem. Dan zullen alle volkeren opgaan naar Jeruzalem om Gods Bijbelse wetten te leren! Die tijd is er nog niet, integendeel de politieke wereld richt zich tegen Israël. Wat wij vandaag zien is de voorbereiding van een oorlog.

 

 

ZACHARIA

De openbaring des Heren op de Olijfberg

141Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken inballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfbergmiddendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

 

En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (5)

 

Een verwant artikel te lezen op: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/10/VN-Veiligheidsraad-gaat-in-2015-Palestina-erkennen

Deze profeet geeft hier de tijd aan dat God zal optreden voor Zijn volk, met verschrikkelijke oordelen tegenover alle landen welke Israël zullen bestrijden. Er komt een vloek over iedere soldaat en politiek machthebber welke ten strijde zal trekken, tegen Israël.

Doch hier staat “ alle heiligen” met Hem. Ja, dat zijn Bijbelse christenen, dus geen Babels verklaarde heiligen. Dit betekent dat ze al van deze aarde zijn verdwenen.

Wanneer wij deze tijdstippen vergelijken en het hedendaags gebeuren, dan begrijpen dat de genadetijd bijna ten einde is, en de opname nabij. Maranatha!

WEES WAAKZAAM!

Biblespace Vlaanderen.

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

EFEZE

HOOFDSTUK 1

De brief aan de Efeziërs, werd door de apostel Paulus geschreven tijdens zijn gevangenschap, vermoedelijk in Rome. Daar schreef hij ook nog andere brieven. Efeze was door Paulus goed gekend, hij had er een drietal jaren het evangelie gebracht. Efeze was de hoofdstad van het toenmalige Klein-Azië.

Het was een levendige stad ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus. Later werden na de Pax Romana de christenen ernstig vervolgd door de Romeinen. Deze zeer bemoedigende brief gaf een goed beeld, over hoe een gemeente eruit dient te zien, inzijn werking en bestaan.

(Foto: Puinhoop Tempel van Hadrianus).

(3) Paulus valt met de deur in huis, en spreekt over de geestelijke zegeningen die wij, als christenen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. In de hemel zullen wij echt gelukkig zijn, ja, gelukzalig! Het geluk op aarde is als een vergankelijke mooie zeepbel! De Joden spreken over twee soorten van…

View original post 8.594 woorden meer

GERUCHTEN VAN OORLOGEN

Gorbatsjov  7 okt 2014

 

 

clip_image002

 

Het Westen heeft de grens overschreden, de wereld staat aan de rand van de afgrond. De man beweert dat het Westen, de VS, een rode lijn heeft overschreden in Oekraïne. Gorbatsjov nam nochtans steeds positieve standpunten in tegenover het Westen. (Bron: Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth.24

Wij kennen  twee soorten van weeën, de eerste weeën, en dan de persweeën, welke pijnlijk kunnen zijn. Daarna komt er nieuw leven te voorschijn, de hoop van alle Bijbelgetrouwe christenen.

 

Toespraak van Gorbatsov 1987 wordt

huiveringwekkende realiteit
clip_image004

 

 

Europees luchtruim binnenkort plotseling vol Russische vliegtuigen?

 

clip_image006

 

Een door vrijwel iedereen vergeten toespraak van ‘glasnost’-kampioen Michael Gorbachov uit 1987 begint in onze tijd huiveringwekkende realiteit te worden. De officiële toespraak, gedaan voor het Sovjet-Politburo, zegt bijvoorbeeld dat het Westen de jaren na ’87 door Rusland misleidt zal worden, in slaap gesust – en dan keihard zal worden aangevallen.

Gorbachov vertelde het Politburo bijvoorbeeld:

 

‘Heren, kameraden – wees de komende jaren niet verontrust over alles wat u hoort over Glasnost en Perestroika en democratie. Dat is voornamelijk bedoeld voor de buitenwereld. In werkelijkheid zullen er geen grote interne veranderingen in de Sovjet Unie plaatsvinden, anders dan slechts voor kosmetische doeleinden.’

 

‘Ons doel is het ontwapenen van de Amerikanen, hen in slaap te laten vallen en hen dan aan te vallen.* We willen drie dingen bereiken:

 

1. De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa

2. De terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa

3. Het stopzetten van het Amerikaanse Strategic Defense Initiative.’

 

Punt 1 en 2 zijn grotendeels bereikt. Punt 3 officieel ook, maar het is vrijwel zeker dat het SDI-programma ‘ondergedoken’ is in diverse opgesplitste ‘black-projects’.

 

In het licht van dit alles is het niet zo vreemd dat Rusland op haar achterste benen staat, nu de Amerikanen antiraketsystemen ontwikkelen en willen stationeren in Polen, Tsjechië en Japan. Dat bedreigt het uiteindelijke doel van Rusland, nl. de onverhoedse vernietiging van de VS en de verovering van Europa. Obama probeerde een compromis te maken met Rusland, door het rakettenschild in Polen te laten vallen in ruil, dat Rusland zijn steun aan Iran opzegt.

 

Mede gezien de recente hoog opgelopen spanningen rond de oorlog in Georgië en de ongekend dreigende taal van Rusland richting Polen, valt te verwachten dat de Russen waarschijnlijk niet veel langer meer zullen wachten met het uitvoeren van hun plannen. 

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

SATAN WERKT MET MENSEN

SATAN WERKT MET MENSEN!

Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden

zullen komen: 2 Tim.3,1

Ronny Gaytant Naar aanleiding van de recente barbaarse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, stellen wij vast dat de veiligheid van de burger, ook hier in het gedrang kan komen. Wij kunnen niet twijfelen dat we gekomen zijn in de laatste dagen, zoals Paulus profeteerde naar Timotheus. De bovenstaande tekst waar als “zware” tijden is vertaald, betekent, dat wij in gevaarlijke en risicovolle tijden zijn gekomen, dit gezien vanuit een correcte vertaling. (Cfr. KJV).

 

Christenen weten dat er een werking bestaan van gevallen engelen, demonen genoemd. Zo kunnen wij spreken over mensen welke gedemoniseerd kunnen zijn, hetzij in lichte of zwaardere vorm. Alles is sterk afhankelijk van het aantal boze geesten en hun kracht, daar is ook een hiërarchie. De vraag is hoe kan men zo’n diagnose stellen?

 

De Bijbel geeft daar een zeer betrouwbaar antwoord op, gezien in de Bijbel geen leugens of fabels staan, en de realiteit dit dag na dag bewijst. Zodoende willen wij een vorm van een eenvoudige leidraad doorgeven om mensen te helpen. Voor meer uitleg kan men terecht via persoonlijke e-mail op: biblespace@hotmail.com

 

LEIDRAAD

Algemene oorzaken

 

Verleiding en bedrog ( Ef.6:11 Hand.13:10)

Tegenstand (Jac.4:7 en 1 Petr.5:8a)

Moordzuchtigheid (1 Petr.5:8b)

Gebondenheid (2 Tim.2:26 en Luc.13:16 kwaal)

Vervolging (Openbar.2:10)

 

Valse godsdienst.

 

Aanbidding van satan ( Luc.4:7 Hand.7:42 Col.2:18 enz.)

Afgoderij, iedere vorm (Deut.11,28 1 Cor 10:20 +vloek)

Dwaalleer (2 Thess.2:2 1 Tim.4:1,2 Openbar. 2:20 enz.)

 

Occultisme:

 

Helderziendheid ( Marc 5:7,8)

Waarzeggerij ( Hand.16,16 Jes.8:18)

Wiggelen, magie, spiritisme, hekserij, enz. (Deut.18:9-14 e.a.)

Ziek van geest.

 

Overdreven angsten (1 Sam.10:9  16:14-16).

Agressiviteit ( 1 Sam.18)

Bovennatuurlijke lichamelijke kracht ( Hand.19:16)

Zelfmoordneigingen of pogingen. (Matth.17:15)

Zelfkwelling, zijn eigen lichaam kwetsen of pijnigen. (Mc.5:5)

Stuiptrekkingen, kan, doch niet altijd. (Marc.9)

 

Lichamelijke ziekten.

 

Verkromdheid, ernstig rugprobleem. ( Luk.13:11)

Doofheid, stomheid. (Matth.9)

Blindheid ( Matth.12)

Zweren, kanker? (Job.2:4-7)

Sterven ( 1 Cor.5:5  Joh.8:44)

 

Bepaalde zonde.

 

Onreinheid, (Porno) (Marc.5:2)

Niet willen vergeven. (2 Cor.2:10,11)

Hoogmoed ( 1 Tim.3:6 Gen.3:5 enz.)

Toorn, woede-uitbarstingen ( 1 Sam.18:10  Jes.8)

 

Nabootsen van geestesgaven.

 

Profetie ( 1 Joh.4 Hand.13)

Leraar ( 1 Tim.4  Openbar.2:24)

Krachten ( 2 Thess.2:9  Openbar.16:14)

Apostel, apostel spelen ( 2 Cor.11:13)

 

WAT DE SATAN EN DE GEVALLEN ENGELEN NIET KUNNEN

Tegenover de Bijbelgetrouwe en wedergeboren christen!

 

DE CHRISTEN SCHEIDEN VAN DE LIEFDE TOT CHRISTUS

ONZE GEEST DOEN VERLOREN GAAN

 

VRUCHTBAAR INVLOED OP DIE CHRISTEN KRIJGEN

 

(Rom.8:38 – 1 Cor.5:5 – 1 Joh.5:18)

 

 

https://biblespace.wordpress.com/.

BIBLESPACE VLAANDEREN

 

NOOIT MEER OORLOG?

NOOIT MEER OORLOG?

clip_image002

 

Nooit meer oorlog is de wens van ieder normaal mens! Waarom oorlog voeren, en straks een laatste wereldoorlog, welke zal eindigen met de wederkomst van Christus in Jeruzalem om nu te regeren! In de Bijbel vinden wij gedeelten welke gaan over, veldslagen, oorlogen, stenigingen, kruisigingen, onthoofdingen enz. Ook de geschiedenisboeken staan vol van godsdienstoorlogen, waarbij ook de Bijbelgetrouwe christenen, eens de geuzen of ketters genoemd werden gefolterd en op de brandstapels vermoord, door de Babelse christenen in het Vaticaan. (Vaticaan betekent: Vatis: “vergoddelijken en aanbidden” “Can” betekent: Slang!)

 

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Openbar.18.

Vandaag horen wij opnieuw van de barbaarse geweldplegingen in het Midden-Oosten tegenover alles wat “Christelijk” heet of kruis draagt. Het Vaticaan reageert niet of nauwelijks!

Wanneer komt er een einde aan al dat oorlogsgeweld?

 

clip_image004Om deze vraag zinnig te beantwoorden, dienen wij terug te keren tot de allereerste oorlog, deze begon in de hemel, onder de engelen. (2 Petr.2:4/ Jes.14:12/ Judas 1:6)

 

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

Wij kunnen nu al begrijpen dat de strijd tussen licht en duisternis zich heeft verplaatst van de hemel naar de aarde en de ganse schepping. Zo zet hij zijn strijd verder op aarde, en zijn tijd is beperkt. (Openbar.12:12). Ook andere gevallen engelen zijn hier actief op aarde! Hun doel is alles vernietigen, en mensen te inspireren tot uitvindingen welke kunnen dienen tot allerlei kwaad, als het maken van nucleaire wapens enz. Ze willen bijzonder de mensen afleiden, opdat ze niet behouden zouden worden. Ze bedriegen de mensen, net als bij Eva.

Satan wil aanbeden worden op aarde.

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.Matth.4

 

Hier kunnen wij opmerken, dat de duivel, macht heeft op deze wereld, en wil strijden, maar niet over Jezus, want Hij stuurt hem gewoon weg. Jezus ontkende de macht van satan niet. In deze wereld is de oorzaak van vele oorlogen, de godsdienst. Godsdienst betekent aanbidden. Vandaag wil men alle godsdiensten en staatskerken verenigen tot één vorm van godsdienst: Een gedwongen aanbidden van de satan!

 

Paulus laat weten dat voor de wederkomst van Jezus, er een heel ernstige dwaling zal komen. De reden hiervoor is, dat men de waarheid (De Bijbel) niet heeft willen aanvaarden.(2 Thess.2.10,11) Deze ketterij zal zeer verlokkelijk en bedrieglijk gebeuren, en de meerderheid zal het goed vinden.

Deze zieltogende wereld nadert heel snel een profetische vervulling welke staat in Openbaring:

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.Op.13:8

In andere vertalingen staat gewoon “hem” in plaats van beest.

EEN EVANGELIE VAN VRIJHEID EN WETTELOOSHEID

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.2 Petr.2

 

Valse profeten zijn te herkennen aan hun losbandigheid, wetteloosheid en geldzuchtigheid, daaronder begrijpen wij een attitude van misbruik van de genade, waarbij een niet Bijbelse vorm van vrijheid wordt gepredikt. De H.Geest brengt echte vrijheid, maar religieuze tradities en kerkgewoonten kunnen mensen opnieuw binden.

 

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,(Col.1)

 

Onze christelijke vrijheid, is een bevrijd zijn van de machten der duisternis! Paulus bad voor de christenen opdat ze vervuld zouden mogen worden met de rechte kennis van Gods wil. Valse predikers gaan zeer listig opnieuw binden! Soms met een demonische binding als gevolg hun optredens.

 

 

 

 

 

 

Hoe kan een mens weerstand bieden en tegen wat?

 

clip_image006Eph 6:10  Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11  Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13  Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

 

De apostel Paulus had goed begrepen dat de grote vijand, Gods schepping wil vernietigen en in de eerste plaats de mens, de kroon van Gods schepping. Zo kwam er de zondeval, het verwekken van kinderen door de gevallen engelen. Zo kwamen er de reuzen, met kannibalisme en Gods oordeel: de zondvloed, een herschepping als gevolg.

 

Een eerste vereiste om weerstand te kunnen bieden, is vertrouwen op wat God leert en zo te handelen. En God maakt ons ook duidelijk hoe, en kent al de komende overwinning. De duivel is super listig, en zorgt voor de nodige misleidingen en verwarring. Om te overwinnen, dienen wij eerst de werken van de vijand te observeren en te herkennen. De apostel omschrijft hen als “geestelijke boosheden”, of machten maar wie of wat betekent dat?

Hij bedoelde voorzichtig het onzichtbaar leger van de gevallen engelen. Ook de “watchers and their army of evildoers” genoemd. Ze inspireren het kwaad in de harten van de mensen. En mensen leven onder deze geestelijke invloed, in opstandigheid tegenover God, en dit vanaf hun geboorte.

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeze 2

 

Ieder mens is geboren in een zondige status, geestelijke blindheid. Door een leven naar eigenzinnigheid, ongeloof, en menselijke verkeerd geïnspireerde wijsheid, kan een mens niet behouden worden en is reeds veroordeeld tot de tweede dood als gevolg.  Een geestelijk herstel is enkel mogelijk door geloof in Christus, het Woord.

 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3:18

 

De gevallen engelen zijn niet op de hoogte van Gods geheimen. Indien zij al Gods geheimen kenden, zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. Hier spreekt Paulus over de blinde machthebbers, (Matth.23,16) de religieuze mensen, welke Jezus hebben vermoord. (1 Cor.2:6-8).

 

clip_image00811 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Jud.

 

Jezus kende de opstandige vijanden!

 

32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en Schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, Matth.23

Jezus zag in deze mensen, de werkzaamheden van de afgevallen engelen, Hij noemde ze slangen. Hij kende ook hun uiteindelijke bestemming. Ze waren aanwezig op Zijn doop, maar bekeerden zich niet.

De apostel Paulus herkende de werking van de

“boze machten” de afgevallen engelen!

 

Hand.13:6-12 Daar was een landvoogd welke belangstelling had voor het evangelie. Hij liet Paulus tot hem komen. Meteen begon de strijd. Het is niet toevallig als men over het evangelie tegen iemand wil spreken, dat de vijand actief wordt. Elymas, een Joodse valse profeet en magiër zocht meteen om de gesprekken te verhinderen.

Paulus sprak hem aan als:

10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.

 

Wij kunnen vandaag veel dwalingen vaststellen zoals Jezus het profeteerde. Dit ontwikkelt natuurlijk ook veel strijd en onenigheid onder de christenen van de eindtijd. (1 Petr.4:17)

 

17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Jud.

7 PSALM GOD IS RECHTVAARDIG

 

PSALM 7

 

David beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

Wanneer de mens enig kwaad werd aangedaan, dan kan hij op verschillende manieren gaan reageren.

·       Mensen kunnen reageren als bv. nooit meer spreken tegen zo’n mens.

·       Men kan kwaad gaan spreken en liegen van zo iemand om zichzelf op deze manier wraak uit te oefenen.

·       Anderen gaan een stap verder en gaan agressief reageren, misschien met de dood tot gevolg van die andere.

·       Nog anderen gaan naar de rechtbank stappen om gerechtigheid te laten geschieden, doch al deze wegen leiden naar teleurstelling en meer verdriet.

 

Wij zien het ook in het wereldgebeuren van vandaag. Amerika werd aangevallen en werd een groot kwaad aangedaan. Amerika gaat bombarderen met de geweldigste bommen, buiten de nucleaire. Vele mensen die ook onschuldig sterven. Anderen komen om door honger of ziekte. Kwaad wordt met kwaad vergolden.

Als wij nu als christen ook kwaad worden aangedaan wat doen wij?

Haat koesteren? Heimelijk wraak nemen? Zijn wij bereid onze andere wang te tonen?

 

Wat doen wij en wat willen wij doen?

 

 Deze psalm gaat ook over Koning Saul en zijn familie, waaronder een zekere Cush die David kwaad deed. Het gevolg was dat David in angst leefde, doch David neemt zijn sterkste wapen ter hand: Hij zet zijn vertrouwen op de ene ware levende God.

 

Vers 2/3 Wat doet David?

 

David zegt dat hij bij God zijn toevlucht zoekt. Dit betekent dat hij in zijn hoogste nood niet op mensen gaat vertrouwen. Hij zoekt niet, wie hem onder de mensen zou kunnen helpen. Alhoewel zijn leven er nu kan vanaf hangen. “als een leeuw mij verscheurde” zonder dat iemand redt.

David zou je zeggen zal geen reden hebben gehad om te zingen.

 

clip_image002Bij God schuilen, betekent dus bij God bescherming en oplossingen zoeken voor zijn problemen. Wanneer een christen in zware problemen komt, moet je zien wat hij doet. Zijn reacties tonen aan hoe sterk zijn vertrouwen is. Hij kan nog zingen al was het met de tranen in zijn ogen, en vragen met vele “waaroms”, dat is het wonder van geloven.

 

 

 

 

 

Vers 4/6  Het geweten van David spreekt.

 

Wanneer wij kwaad worden aangedaan, moeten wij ook in alle eerlijkheid eens vragen stellen zoals David deed: Heb ik er schuld aan? Heb ik niet eerst kwaad gedaan? Sta ik zelf recht bij de Heer? Knaagt er niets aan mijn geweten?

 

Ook David doet dit. Hij zegt indien ik onrechtvaardig ben geweest tegenover Saul, indien er onrecht kleeft aan mijn handen. Heb ik iemand onnodig gekwetst? Enz.

David maakt aan God duidelijk dat hij, indien hij schuldig zou zijn, God hem dan mag straffen; Hij wil dan zijn lot aanvaarden, en sterven.

Les: David deed hier aan gewetensonderzoek, opdat zijn gebeden zouden worden verhoord.

        

 

Vers 7/8 smeekbede om gerechtigheid.

 

David smeekt om redding. Hij zegt: Gij staat veel hoger dan de goden. Daarbij bedoelt hij de ingestelde overheden, en de rechterlijke machten.

Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.

 

Hier proeven wij het profetisch gedeelte van de psalm.

Hier zien wij de in David, het beeld van Israël welke in grote nood komt, inderdaad naar de grote benauwdheid van Jacob gaat, de grote verdrukking.

clip_image004David schrijft hier over de vergadering der natiën. Dit zijn vandaag letterlijk de verenigde naties, waarbij zovele veroordelingen al uit zijn gekomen ten nadeel van Israël.

Vers 8 in de st.vert. spreekt over omsingelen u. Een verwijstekst.

Zacharia 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

 

Stel u daarboven bidt David tot God! God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem gaat roepen. David verliest zijn vertrouwen niet, God staat boven alles en heeft alles onder controle.

Ook als wij angsten hebben, verwacht dat wij op Hem roepen, daaruit spreekt dat zo iemand zijn vertrouwen op Hem stelt!

 

 

Vers 9 /10  David vertrouwt en beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

David bidt opdat God gerechtigheid zou toepassen. Hij vraagt dat God zelf zou willen ingrijpen. Dit getuigt dat David machteloos staat in zijn situatie.

2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

Hoeveel maal moeten wij toegeven, dat als wij machteloos staan in bepaalde situaties, pas dan als wij bidden, zien dat God onze bede verhoort.

David bidt opdat het kwade van de goddelozen zou mogen ophouden.

Je zou kunnen zeggen, dat helpt niet, de goddelozen doen toch altijd maar voort, ze luisteren niet naar God, hoe zouden ze dan luisteren naar ons?

Inderdaad, daarom moeten wij op God vertrouwen.

Wij moeten kunnen vertrouwen dat ons gebed een oorlog kan doen stoppen!

 

 

Vers 11/17 Als de ongelovige zich niet bekeert tot JHWH.

 

 

Vers 13 Vanaf het ogenblik dat iemand uiting geeft zich niet te willen bekeren, of afvalt en opnieuw werelds leeft, dan komt God in actie.

God geeft nog tijd, ook in openbaring na ieder oordeel.

Het wetten van Zijn zwaard en het spannen van de boog.

Dit zijn voorbereidende handelingen door God gemaakt tegenover de goddelozen

Zwaard en boog zijn oude oorlogsmaterialen. Het zwaard is een beeld van oorlog, en van een dodelijk wapen. Wapens werden uitgevonden, na inspiratie van demonen.

Wij moeten weten dat deze aarde slechts sinds haar bestaan een wereldvrede heeft gekend van iets meer dan 400 jaar. Dit wil zeggen ongelooflijk weinig.

 

Vers 14.

Pijlen die gemaakt worden tot brandende schichten. Deze beschrijving kan vele kanten uit. Doch in het profetisch benaderd is het goed te vertalen als raketten met nucleaire koppen en chemische koppen welke zullen worden gebruikt.

Nu is het al bekend dat Israël niet zal wachten tot het wordt aangevallen door Irak, Iran, of Rusland trouwens het verleden heeft dit reeds bevestigd, bij de bombardering van de nucleaire kerncentrale in Irak.

 

Anders gezien kunnen deze pijlen ook ongeneeslijke ziekten zijn, en epidemieën, ongeluk, tegenslagen, die mensen treffen die zich niet willen bekeren.

 

 

Vg.R.GAYTANT

HET GELOOF VAN KONING DAVID

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften!…

View original post 1.186 woorden meer

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften!…

View original post 1.186 woorden meer