DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze kwamen voort uit deze tijdens de dagen van slachting en vernietiging.
16.1 Met de dood van de reuzen, en als de geesten uit hun lichamen zijn gegaan, en hun vlees zal worden vernietigd door het oordeel. Op deze manier zullen zij vernietigd blijven tot de Dag van het Grote oordeel wordt bereikt, tot de Grote Eeuw, voor de Wachters en de

Jezus2
Zoals Jezus profeteerde dat onze dagen gelijkaardig zouden zijn als de dagen van Noach voor de zondvloed, zo kunnen wij dergelijke toestand vandaag al waarnemen. Jezus en de apostelen citeerden uit het boek van de profeet Henoch. Het boek werd verloren en teruggevonden in 1773 in Ethiopië. Het verdween uit de Joodse Bijbel, ongeveer 200 jaar na het overlijden van Jezus, daar het teveel verwijzingen had naar Hem, al de Messias! Het werd aldus bestempeld als “verloren”.
Wij kunnen vaststellen dat het geestelijk klimaat op onze aarde doordrongen is van algemene ongerechtigheid. Zo noemt men het goede, kwaad en het kwade ziet men als goed, zo oordeelt men. Men is de pedalen van de gerechtigheid compleet verloren.
De profeet Henoch wijst  naar de “geesten van de reuzen”, m.a.w. demonische geesten van gestorven reuzen welke op deze aarde agressief werkzaam zijn, via barbaren. Deze geesten mochten na het sterven van de reuzen niet terug naar God keren. Het Bijbelboek Genesis beschrijft het ontstaan van de reuzen, zoals Goliath. De profeet Henoch beschrijft duidelijk wat ze doen in vers.11. Dit is wat wij vandaag ervaren in de werkelijkheid, en horen in de nieuwsberichten, soms opzettelijk verzwegen. Mensen worden niet geradicaliseerd, wel gedemoniseerd!!!

Wat gebeurt er momenteel in het M.O.?

Op het internet en de sociale media verschijnen gruwelijke beelden over hoe barbaarse mensen anderen om het leven brengen. De profeet noemt twee groepen in vers 12, namelijk kinderen en vrouwen welke slachtoffer worden van al deze gruwelen. Kinderen worden er gekruisigd, vrouwen verkracht en tot seksslaven gemaakt voor “terroristen”. Over deze gevallen engelen schrijft Henoch:

16.3 “U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want je wist maar een paar waardeloze mysteries. Die heeft u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de mannen het kwaad verhoogden op Aarde. ” 16.4 Daarom zeg tot hen: “Gij zult geen vrede hebben.”

Begrijpelijk dat deze terroristen als Isis of Hamas geen vrede willen nastreven!

Palestijnse opvoeding

 

Biblespace Vlaanderen.

 

 

 

THE RAPTURE

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN.

ZALIG OF GELUKKIG

 

ZALIG OF GELUKKIG?

 

clip_image002

 

 

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een gelukkig moment is in hun leven in rust en om te genieten.

Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen en omstandigheden, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje wil eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

Voorbeeld:

 

        Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

        MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalige toestand, een gelukkige toekomstverwachting.

 

Zijn er hier luisteraars of lezers die in een testament staan?

 

Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus

Ook zo iemand is.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 ¶ Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf werd overtuigd, hij heeft het woord aangenomen, de H.Geest heeft het bevestig in zijn hart, zijn denken.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart, kunnen soms meelopers, kerklopers worden. Allen die dit hebben ervaren hebben een blijdschap ontdekt, waarvan men nooit dacht dat dit bestond. Niemand kan het hen nog afnemen.

 

 

 

 

 

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Matth.5

 

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk. Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “ arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en afhankelijkheid, daartegenover zijn de rijken en die zich wijs achten, meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger zelfstandig zijn. Zalig de nederige van hart!

Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn, soms noodgedwongen?

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt en zondig is in zijn bestaan. (Wetenschappers spreken dat ieder mens is geboren met een beschadigd DNA, met het sterven tot gevolg)

Bij de zondeval is de geest van de mens afgestorven, zo leerde men. Deze gezonde geest had hij nodig om rechtstreeks contact met God te kunnen onderhouden.

Nu leven wij met een lichaam en een menselijke geest. De Bijbel geeft scherpe prikkels op die beschadigde geest van de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

 

De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden een geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen. Dit was Zijn antwoord :

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens

Die zich nederig wil blijven stellen tegenover God!

 

 “amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig, beter: zalig te worden. Die leegte is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de belofte?: de hemel.

Hoe kun je nu zeker zijn?

 

 

Geloof volgende tekst:

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efez.1

 

 

 

 

 

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

 

clip_image004

 

 

Wat een paradox, Gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover het rationeel denken va         n de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel wat uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en oorlogen, en door eigen volk vermoord! Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen.

 

God zoekt de mensen, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze  eens zouden luisteren naar Hem! Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig moordend leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze. Zo wil God  ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost kunnen worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof in Jezus is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt. Treurt door de hedendaagse afval onder christenen op te merken, door dwaling. Satan doet zich voor als een engel des lichts, en predikt ook!

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien zijn eigen kinderen, die niet willen luisteren!

 

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Ps.126

 

De zaaier kreeg het stof van tussen het zaad, in de ogen al zaaiende, en zijn ogen traanden. Hier staat een prachtig beeld van een gelovige die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende uitzonderlijk!

 

41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, Luc.19

 

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten geluk, zaligheid maar op hun eigen manier. Alle andere volkeren doen nog steeds hetzelfde, weinigen luisteren, een klein kuddeke!

 

 

Biblespace Vlaanderen