DE HERE ZAL VOOR U STRIJDEN

DE HERE ZAL VOOR U STRIJDEN…

 

clip_image002

 

9  De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd waren aan de zee, bij Pi-hachirot, tegenover Baal-sefon. 10  Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here, 11  en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? 12  Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. 13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.

14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Exod.14

 

GIJ ZULT ZWIJGEN

 

clip_image004Hier zien wij Gods volk pas uit Egypte verlost van de slavernij. Ze klagen en hebben kritiek. Het lijkt wel of ze het in Egypte wel beter hadden dan nu in de woestijn. In de stilte van de woestijn zou God tot hun harten spreken. Ze hadden nog maar pas de grote wonderen van hun God gezien, of ze zijn dit wellicht al vlug vergeten.

Hun blijdschap van hun verlossing of bevrijding, was precies van korte duur.

 

Wij kunnen dit ook wel eens gaan vergelijken met de tijd toen wij op een dag tot geloof zijn gekomen, dan kenden wij ook die hemelse vreugde in ons hart, doch daarna kwamen precies zoals voor Gods volk de lastige stappen in het zand van de woestijn. De woestijn, een moeilijke weg, met gevaarlijke slangen en schorpioenen. Een beeld van een occulte wereld met veel negatieve en subtiele invloed zoals dit vandaag in opgang is.

 

 

WAREN ER SOMS GEEN GRAVEN IN EGYPTE!

 

Dit zijn de woorden die Mozes mocht horen! Wat een ondankbaar volk tegenover hun geestelijke leider. Deze mensen waren precies mensen als wij vandaag. God was goed en vriendelijk voor hen, maar ze vergeten zeer vlug Gods goedheid, genade en Zijn allemachtigheid. Hun angsten brak hun geloof af.

 

Ze hadden toch de machtige wonderen gezien van God die met Mozes was.

Ze hadden de plagen gezien tegenover de Egyptenaren, om hen te verlossen.

Dit was de aanleiding dat ze de eerste geloofsstappen zetten in vertrouwen op de God van Israël om Egypte te verlaten. Toch zijn tekenen en wonderen geen garantie voor het behoud van hun vertrouwen.

Maar nu de Egyptische troepen hen achtervolgden, en ze tegen de rode zee stonden, was al hun geloof in de schoenen gezonken. Doodsangst overviel hen. De komende antichrist wil ook zo allen die hun geloof hebben gezet op de God van Israël achtervolgen, en terug onder slavernij te brengen, en zal een merkteken 666 gebruiken, welke allen die het aanvaarden zullen veranderen van DNA, hun persoonlijkheid zal verdwijnen, en kunnen niet meer worden behouden.

 

ANGST is een grote vijand voor het geloof.

 

Mattheus 8:26  En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

 

è Ook wij kunnen nog in dagen van angsten komen. Let maar opnieuw ook hoe het in Israël gaat, de benauwdheid van Jacob, de eindtijd, staat voor de deur. De eerste signalen zijn gegeven, rabbijnen roepen op tot vasten en gebed, komt het niet voort uit hun angsten?

 

WAAR WAS HUN GELOOF IN DIE OMSTANDIGHEDEN?

 

Hier nu ligt de kern van de boodschap voor vandaag.

Gods volk:

 

è Het volk geloofde toen God die wonderen deed, en ze verlieten onder Mozes Egypte, dat was het verleden.

è Het volk geloofde ook in de toekomst, het beloofde land, de wederkomst van de Messias

è NU konden ze niet geloven dat God hen opnieuw zou redden, al diende de zee zich te gaan splijten!  Weet: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ook vandaag nog!

 

Deze drie punten kunnen wij ook op de gemeente weerspiegelen. Ook wij zijn gaan behoren tot Gods volk uit de heidenen. Wij zijn niet in de plaats gekomen van Gods volk, voor alle duidelijkheid.

Wij hebben geestelijk de wereld (Egypte) verlaten door onze wedergeboorte, wat ook telkens een wonder op zichzelf is, bij ieder die zich bekeerde tot Jezus. Dit is ons verleden.

Wij geloven precies als hen in de beloofde wederkomst van Jezus. Dit is onze toekomst, de dag van Christus, onze Bijbelse hoop.

Romeinen 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

Wie zal ook niet doen als zij, wanneer zij achtervolgd zullen worden door de wereldmacht van de komende antichrist, welke eerst een bedrieglijke vrede zal brengen. Denk maar aan de christenen en de joden die nu al door de moordende moslimgelovigen worden vermoord! Ze vermoorden hun eigen volk vandaag! Precies als toen zal er geen uitweg meer zijn. Alles zal onder controle zijn.

Precies als Mozes zullen vele trouwe christenleiders het hard te verduren krijgen, en zeker van de ongelovige Babelse kerkgangers.

 

Mozes had een antwoord:

 

13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

 

Het volk met grote angst in de ogen moest nu deze woorden aannemen! Ze zagen het leger aankomen van verre. Geen enkel menselijk middel konden ze zelf nog uitvinden om zich te redden. Het enige wat ze konden doen was vertrouwen op de woorden die Mozes hun toesprak.

Ook zien wij in zulke situaties dat Mozes de man was van geloof, en vertrouwen dat hij had gekregen van God op dat moment, want wetende dat Mozes een zachtmoedig man was, zou hij dit zonder God nooit hebben aangekund!

Bedenk de verantwoordelijkheid van Mozes, stel je voor een afslachting van je eigen volk voor ogen moeten zien. Wij hebben een troost: De Here zal strijden. Hij heeft onze hulp niet nodig!

 

De afspraak: De Here zal strijden, GIJ ZULT STIL ZIJN.

 

Rashie vertaling : en gij zult zwijgen.

Volgens deze vertaling met zijn uitleg zou hier bedoelt zijn: niet te twisten met Gods Woord. Zij dienden hier het woord dat Mozes sprak aan te nemen als het woord van God!

Het lijkt al even moeilijk voor het volk om te moeten gehoorzamen in zulke omstandigheden. Wij willen het toch allemaal zelf graag oplossen en bijzonder ZELF in eigen kracht strijden.

STIL ZIJN, is niet altijd gemakkelijk. Alles wat ze zouden doen zou verkeerd zijn. Ze waren ook machteloos in deze situatie.

Wij kunnen ook in situaties komen waarbij wij machteloos staan, het beste is dan te vertrouwen op de Here!

 

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil;Ps.62

 

2 Corinthiërs 4:8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos;

 

Biblespace Vlaanderen