DE WEGWIJZER

CHRISTEN, BENT U EEN WEGWIJZER?

 

clip_image001

 

Getuigen door woord en daad is nog steeds een streven voor een Bijbelgetrouw christen. Daarom moeten wij eerst weten wat er leeft in onze maatschappij, welke gedachten ze hebben, welke levenswijze ze hanteren, en waar ze in strijd leven met Gods Woord, Gods wil. Iedereen kan vlug zeggen: Ik ben een goed mens!

Getuigen is de mensen een Bijbelse levenswijze tonen en ze gehoorzaam maken aan Gods Wil, de Bijbel. Dit kan slechts als ze zien dat christenen Gods woord boven alles stellen. Dat wij anders willen leven dan iemand die de wereld lief heeft, en van deze wereld alles en veel verwacht.

 

 

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen    (= leven ) zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

18  verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

19  Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.Efeze.4

 

Als Paulus schrijft naar Efeze wijst hij op het verschil tussen het leven van een christen en dat van een ongelovige. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat  christenen er een betere levenswijze op nahouden dan ongelovigen.

Vandaag hebben vele christenen soms twijfels onder elkaar, en dit komt omdat de levenstijl niet genoeg in overeenstemming is met de Bijbelse principes. De grote afval is bezig, omdat men stapvoets de Bijbel verlaat, en twee heren wil dienen.

Het is heel begrijpelijk dat er in een gemeente geen haat en nijd mag aanwezig zijn, laat staan openlijke ruzies. (1 Johannes 2:9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.)

 

Paulus geeft hier voorbeelden van het leven van de heidenen.

 

Ze leven in de ijdelheid van hun denken.

 

Wat betekent dat? Dit wil zeggen ze leven in een gedachte van :

Na de dood is alles voorbij, dat er daar geen leven meer is, dat er geen God is, sterven iets is als de dieren die sterven. Opbranden maar!

Dit is een gedachte die mensen kan brengen tot zelfmoord, want ze denken een einde te kunnen maken aan hun soms moeilijke leven, aan hun denken, en aan hun verantwoordelijkheid die ze droegen voor hun leven.

 

Men leeft met een valse hoop, welke niets anders is dan ijdel denken.

 

Anderen denken naar de hemel te gaan, of tenminste naar een onbestaand vagevuur, en wie durft nog te spreken over de hel, de tweede dood?

Ze leven in een onwetendheid, de Bijbel noemt dit duisternis. De humanist denkt als ik hier leef als een goed mens komt alles wel goed. Zoals een blinde man met de auto gaat rijden, wie zou daar instappen? Ze richten zich naar hun te manipuleren geweten en denken dat  het goed is.

 

Abortus, is het leven stop zetten, Euthanasie, is het leven kunstmatig stop zetten, men zoekt om deze dingen te kunnen verrechtvaardigen. Als is het soms moeilijk, men zoek naar een  eigengemaakte levenswijze welke niet is afgestemd op de waarheid; Men maakt zichzelf tot God. Dit is niets anders dan een ijdel, waardeloos, denken.

 

Iedereen zalig in zijn geloof?

Wat een ijdel, leugenachtig, spreken. Het is een leugen, maar als ge dit niet toetst aan de bijbel, is dit een snelweg, naar de hel zonder files!

 

VERDUISTERT IN HUN VERSTAND.

 

Er stellen zich nog meer problemen. Als Paulus spreekt dat de heidenen verduistert zijn in hun verstand, bedoelt hij niet dat de heidenen niet wijs of intelligent zijn, maar dat hun verstand is gesloten voor de dingen van God. Ze zijn als blind. Een geestelijke operatie is nodig. Vandaar dat Jezus de blinden genas als voorbeeld bijzonder de blindgeborene, want dat is ieder mens die geboren word. Jezus kneedde klei en gaf de man geboren zonder ogen, door Hem geschapen ogen! Jezus kan u een nieuwe visie geven over het leven, waaraan je nooit dacht.

( Emmausgangers – Lucas 24:45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.)

 

Wie Jezus niet persoonlijk kent, kan van het doel van de Bijbel niet begrijpen. Men kan dan wel proberen om daar een eigenmachtige uitleg aan te geven, maar het blijft dan slechts bij wetenschappelijke Bijbelkennis voor onbekeerde religieuze mensen.

Wij kunnen zeggen dat zonder het ingrijpen van Jezus in het leven van een mens, niemand kan begrijpen wat die blijde boodschap van God voor de mensen is.(Rom.8)

Daarom vraagt God eerst Hem te geloven, eer Hij het ons zal uitleggen en ons zal leren. Pas daarna kan het denken van de mens vruchten afwerpen in het dagelijkse leven. Het denken van de ongelovige is vruchteloos, omdat hij geen rekening houd met Gods Wil, ook al kan hij rijk zijn geworden.

  

VERVREEMD VAN HET LEVEN GODS.

 

Wij leven vandaag precies helemaal in zo’n wereld. God wordt voor de mensen geheel een vreemde. Hij die de mens schiep kent men niet meer, men vergeet God, want men gelooft liever de big leugen, de “big bang” theorie!

Men vergeet God, vandaag zondag, hoeveel mensen zouden er vandaag nog een seconde denken aan die ene God, Jahweh? Onze goddeloze wereld vergeet God meer en meer, en we zien de vruchten ook meer en meer, tranen, veel tranen! Men komt op zondag samen, in plaats van op de zaterdag, men vervangt Gods feesten door eigen feesten, enkel eten en drinken als met kerst of Pasen, enz. Zo deed ook koning Jerobeam, een eigen godsdienst, en afgoderij.

 

De christelijke principes gaan verloren, als er geen opwekking komt. Opwekking is iets wat men niet organiseert……

Het huwelijk door God ingesteld lijkt al ouderwets, voorbijgestreefd voor velen.

Wil men in het wit trouwen, wat een christelijk principe is, dit symboliseert dat de bruid nog maagd is. Hoeveel vrouwen zouden er vandaag nog als maagd trouwen?

Nog slechter hoeveel willen er nog trouwen, want het huwelijk is een christelijk gegeven. Samenwonen is minder bindend. Of als de konijnen van het ene hol naar het andere? God als getuige is niet meer nodig, bij hen die de Bijbel een sprookje vinden.

Men kan tegenwoordig vaststellen dat de mensen moeite krijgen, met het onderscheiden van goed en kwaad, zover is men afgedwaald.

 

WINST SLAAN UIT ALLERLEI ONREINHEID.

 

De losbandigheid bij de mensen neemt toe, een valse vrijheid. Het geweten wordt totaal onderdrukt. Wat hier staat is feitelijk “ winst maken” zonder rekening te houden met Gods raad. Winst heeft te maken met handel. Wel hier gaat het duidelijk over de seksindustrie. Wie had ooit gedacht over vijftig jaar dat seksshops, nachtclubs, parenclubs, en internet en al die bedrijvigheid zo openlijk zou kunnen geschieden?

 

Gij geheel anders? GIJ HEBT Christus leren kennen,