CHRISTEN OF KERKGANGER?

 CHRISTEN OF KERKGANGER?

 

Meteen zou men kunnen denken en simplistisch antwoorden: Ik ben christen, God is mij genadig, wij geloven in Jezus volgens de Bijbel, en wij zijn behouden. Dat is waar! Maar het betekent ook iets in het dagelijkse leven, ieder Bijbelgetrouw christen wil, kan, en zal God gebruiken. Zo zijn er verschillende wijzen waarop God iemand uit Zijn verleende genade wil gebruiken, doch Hij gebruikt enkel die mens, waar en wanneer Hij wil. God dienen kan niet zoals je dat zelf wil. Sommigen die zich christen noemen hebben de neiging God ijverig te dienen, maar zich een god creëren, en een eigen beeld vormen van God, welke niet conform is met die God van de Bijbel. Hij dient te passen naar de eigen wil.  Achteraf komen er de teleurstellingen en hartenpijn.

clip_image002

clip_image004Als God in jou een bv. hamer ziet, dan kun je wel proberen om te zagen, maar het is niet tot een zegen, wel tot een mislukking omdat men hoe dan ook, als een zaag wilde gebruikt worden.(Jer.23,29)(Jer.51,20)

 

HOE DAN GOD DIENEN?

 

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.1 Petr.4,10

Een algemeen ervaren leert dat vele christenen hun ontvangen gaven, bij hun wedergeboorte, ook na jaren moeilijk ontdekken, christen zijn is ook geen beroepskeuze. Een christen is een nieuwe schepping! ( 2 Cor.5,17) Deze genadegaven, uitingen van de Geest, maken deel uit van een lichaam, een levende gemeente, of huisgemeente, geen kerkgebouw. ( 1 Cor.12,13) Een gezond lichaam gebruikt zijn voeten, om te lopen, maar als de handen de functie van de voeten willen hebben, duurt dat maar even. Een gehandicapte gemeente als Laodicea, welke Jezus niet op Bijbelse wijze diende. God dienen lijkt voor een kerkganger geen gave, verkregen uit genade, maar een traditie, een Romeinse zondagsplicht. Toch zien wij dat God mensen gebruikt, die Hem willen dienen uit wederliefde. De kerkganger wil graag een eervolle goed betaalde bediening in de gemeente, net zoals afgestudeerd in de wereld. Zo kwam er ook een vraag door de discipelen:

Wie is de voornaamste onder ons?

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd.26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar. 27 Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar.Luc.22

 

Deze vraag bracht toen al een ernstige discussie, onder de discipelen, die de Geest nog niet hadden ontvangen. Jezus leerde zijn discipelen over een geestelijke, en Bijbelse denkwijze. De Bijbel noemt dit naar de “Geest”.

Een wereldse denkwijze leert dat de mens naar aanzien van persoon, zich laat bedienen door een minder belangrijk mens, dit is niet plezant schreef Plato! Een rijke laat zich bedienen door een arme. God noemt dit naar het “vlees”, een ongelovige denkwijze, een levensstijl, zonder rekening te houden met Gods wil.

In de gemeente van Christus bedient de voornaamste iedereen, en leert zo elkaar te dienen, in liefde. In tegenstelling heb je staatskerken, gemeenten en organisaties welke wereldgelijkvormig actief zijn, en zo krijgt men een Babels humanitair instituut. De geschiedenisboeken staan vol van godsdiensten onder dwang en kerkplichten.

 

Ook de apostel Paulus waarschuwde tegen onenigheid, zo dat de ene zich tegen de ander opblaze. De ene dacht al meer te zijn dan de andere. Men gebruikte toen al argumenten, als diploma’s, titels enz. Vleselijk denken! (Fil.3,4) Hij wijst in dezelfde richting als Jezus, toen hij dit schreef:

 

9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen 1 Cor.4

 

EEN GEDWONGEN SLAAFS DIENEN.

 

Wij vinden in de Griekse taal vier verschillende woorden hiervoor. Zo kunnen wij aan de hand van voorbeelden even nakijken wat wij vinden in de Bijbel. Een eerste Grieks woord voor dienen: “Doulos”. Dit betekent een “gedwongen dienen”, dus geen genadegave, en ook geen bovennatuurlijke uiting van de Geest. DE gedachte is oorspronkelijk uit het Hebreeuws.

 

Jacob diende als een slaaf.

17 Lea’s ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel. 19 En Laban zeide: Het is beter, dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef; blijf bij mij. Gen.29

 

clip_image006

 

 

Jacob, Israël, diende als een slaaf, dit soort dienen was uiteindelijk een zichzelf opofferen voor zijn eigen belangen, namelijk voor het verkrijgen van een mooie vrouw, Rachel.

Laten wij even bedenken dat ook wij als een geboren slaaf zijn, bijzonder hier in het westen, een hardwerkende slaaf om onze eigen weelde en welvaart. Hoeveel kleine kinderen verliezen te veel van de ouderlijke liefde, welke wordt opgeofferd voor sociale welvaart en succes. Bij de afgod Moloch offerde men zijn zuigelingen, door ze door het vuur te doen gaan als een offer aan deze afgod.(Deut.18,10)

Wij stellen de vraag is dit geestelijk gezond?

Wat was het resultaat bij al de offers welke Jacob bracht?  Jacob werd ten slotte bedrogen door Laban.

Wie zichzelf dient komt bedrogen uit. Wie God dient op vleselijke wijze zal bedrogen uitkomen. Je kunt God behagen, maar ook jezelf behagen, kalfdansen.

 

De dag van de geheime opname zal onderscheid maken tussen de christen die met liefde dient, en de goddeloze de kerkganger, of die gedwongen of traditioneel God dient. Laat u niet misleiden door een wereld als in de dagen van Noach, nu opnieuw waar satan nu nog tijdelijk heerst.

De apostel Paulus waarschuwde de christenen in Galatië, om niet opnieuw een slaaf van deze zondige en goddeloze wereld te worden.

 

7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gal.4

 

Paulus begreep niet dat die christenen daar, nadat ze Jezus hadden aangenomen, zij opnieuw zichzelf gingen dienen. Je kunt geen twee heren dienen, dit betekent lauwheid, het karakter van de Laodicea gemeente, welke in de verdrukking, of laatste fase van de eindtijd, onbehouden blijft.

clip_image008

Petrus waarschuwde voor dwalingen, en verkondigingen, welke opnieuw een valse  vrijheid predikten:

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.2 Petr.2,19

 

EEN ONGEDWONGEN DIENEN, GOD DIENEN UIT LIEFDE.

 

Een tweede Grieks woord: LITOURGEO. Dit is een ongedwongen of vrij dienen.

Geen enkel mens is geboren met een liefde om God te dienen. Dit als gevolg van de zondeval. Dit betekent dat er een grondige verandering in het hart van de mens dient te gebeuren, een herschepping. De mens kan dit niet uit zichzelf, hij is een schepsel van God. Die liefde om God te dienen, geeft God zelf, aan ieder mens die eerlijk zijn zonde belijdt en wil geloven in het bloedig offer van Jezus tot vergeving.

 

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom.5

 

de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.Rom.5

 

Wanneer iemand die “liefde tot God”  (agape) niet heeft ontvangen, blijft hij onbehouden, kerkganger of soms een beroepsmatig religieus mens. Hij kan God ook niet met liefde en blijdschap dienen. Een waterdoop is enkel het gevolg van het ontvangen van deze liefde, maar verandert het hart van de mens niet.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL

 

Onder het Bijbels dienen is er nog ten slotte het Griekse woord “Latreigo”. Een vrijwillig dienen, doch met een beloofd loon verbonden. Wij vinden dit terug in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Matth.20.

clip_image010

Hier is iedereen werkzaam, actief, in de gemeente, de wijngaard. Of je nu vroeg of laat tot echt geloof in Jezus bent gekomen, en werkzaam zijt geworden, ieder ontvangt hetzelfde loon. Ieder kreeg een gave of gaven om elkaar te dienen.

Een aangenomen kind van God heeft een buitengewone wetenschap, hij heeft een duidelijke visie en een toekomstperspectief. Hoe komt dit?

 

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.Joh.15,15

 

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 1 Cor.7,22

Een aangenomen kind van God, wordt bij de wederkomst een zoon van God

 

Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.Gal.4,7

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.