DE HERE ZAL VOOR U STRIJDEN

DE HERE ZAL VOOR U STRIJDEN…

 

clip_image002

 

9  De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd waren aan de zee, bij Pi-hachirot, tegenover Baal-sefon. 10  Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here, 11  en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? 12  Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. 13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.

14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Exod.14

 

GIJ ZULT ZWIJGEN

 

clip_image004Hier zien wij Gods volk pas uit Egypte verlost van de slavernij. Ze klagen en hebben kritiek. Het lijkt wel of ze het in Egypte wel beter hadden dan nu in de woestijn. In de stilte van de woestijn zou God tot hun harten spreken. Ze hadden nog maar pas de grote wonderen van hun God gezien, of ze zijn dit wellicht al vlug vergeten.

Hun blijdschap van hun verlossing of bevrijding, was precies van korte duur.

 

Wij kunnen dit ook wel eens gaan vergelijken met de tijd toen wij op een dag tot geloof zijn gekomen, dan kenden wij ook die hemelse vreugde in ons hart, doch daarna kwamen precies zoals voor Gods volk de lastige stappen in het zand van de woestijn. De woestijn, een moeilijke weg, met gevaarlijke slangen en schorpioenen. Een beeld van een occulte wereld met veel negatieve en subtiele invloed zoals dit vandaag in opgang is.

 

 

WAREN ER SOMS GEEN GRAVEN IN EGYPTE!

 

Dit zijn de woorden die Mozes mocht horen! Wat een ondankbaar volk tegenover hun geestelijke leider. Deze mensen waren precies mensen als wij vandaag. God was goed en vriendelijk voor hen, maar ze vergeten zeer vlug Gods goedheid, genade en Zijn allemachtigheid. Hun angsten brak hun geloof af.

 

Ze hadden toch de machtige wonderen gezien van God die met Mozes was.

Ze hadden de plagen gezien tegenover de Egyptenaren, om hen te verlossen.

Dit was de aanleiding dat ze de eerste geloofsstappen zetten in vertrouwen op de God van Israël om Egypte te verlaten. Toch zijn tekenen en wonderen geen garantie voor het behoud van hun vertrouwen.

Maar nu de Egyptische troepen hen achtervolgden, en ze tegen de rode zee stonden, was al hun geloof in de schoenen gezonken. Doodsangst overviel hen. De komende antichrist wil ook zo allen die hun geloof hebben gezet op de God van Israël achtervolgen, en terug onder slavernij te brengen, en zal een merkteken 666 gebruiken, welke allen die het aanvaarden zullen veranderen van DNA, hun persoonlijkheid zal verdwijnen, en kunnen niet meer worden behouden.

 

ANGST is een grote vijand voor het geloof.

 

Mattheus 8:26  En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

 

è Ook wij kunnen nog in dagen van angsten komen. Let maar opnieuw ook hoe het in Israël gaat, de benauwdheid van Jacob, de eindtijd, staat voor de deur. De eerste signalen zijn gegeven, rabbijnen roepen op tot vasten en gebed, komt het niet voort uit hun angsten?

 

WAAR WAS HUN GELOOF IN DIE OMSTANDIGHEDEN?

 

Hier nu ligt de kern van de boodschap voor vandaag.

Gods volk:

 

è Het volk geloofde toen God die wonderen deed, en ze verlieten onder Mozes Egypte, dat was het verleden.

è Het volk geloofde ook in de toekomst, het beloofde land, de wederkomst van de Messias

è NU konden ze niet geloven dat God hen opnieuw zou redden, al diende de zee zich te gaan splijten!  Weet: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ook vandaag nog!

 

Deze drie punten kunnen wij ook op de gemeente weerspiegelen. Ook wij zijn gaan behoren tot Gods volk uit de heidenen. Wij zijn niet in de plaats gekomen van Gods volk, voor alle duidelijkheid.

Wij hebben geestelijk de wereld (Egypte) verlaten door onze wedergeboorte, wat ook telkens een wonder op zichzelf is, bij ieder die zich bekeerde tot Jezus. Dit is ons verleden.

Wij geloven precies als hen in de beloofde wederkomst van Jezus. Dit is onze toekomst, de dag van Christus, onze Bijbelse hoop.

Romeinen 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

Wie zal ook niet doen als zij, wanneer zij achtervolgd zullen worden door de wereldmacht van de komende antichrist, welke eerst een bedrieglijke vrede zal brengen. Denk maar aan de christenen en de joden die nu al door de moordende moslimgelovigen worden vermoord! Ze vermoorden hun eigen volk vandaag! Precies als toen zal er geen uitweg meer zijn. Alles zal onder controle zijn.

Precies als Mozes zullen vele trouwe christenleiders het hard te verduren krijgen, en zeker van de ongelovige Babelse kerkgangers.

 

Mozes had een antwoord:

 

13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

 

Het volk met grote angst in de ogen moest nu deze woorden aannemen! Ze zagen het leger aankomen van verre. Geen enkel menselijk middel konden ze zelf nog uitvinden om zich te redden. Het enige wat ze konden doen was vertrouwen op de woorden die Mozes hun toesprak.

Ook zien wij in zulke situaties dat Mozes de man was van geloof, en vertrouwen dat hij had gekregen van God op dat moment, want wetende dat Mozes een zachtmoedig man was, zou hij dit zonder God nooit hebben aangekund!

Bedenk de verantwoordelijkheid van Mozes, stel je voor een afslachting van je eigen volk voor ogen moeten zien. Wij hebben een troost: De Here zal strijden. Hij heeft onze hulp niet nodig!

 

De afspraak: De Here zal strijden, GIJ ZULT STIL ZIJN.

 

Rashie vertaling : en gij zult zwijgen.

Volgens deze vertaling met zijn uitleg zou hier bedoelt zijn: niet te twisten met Gods Woord. Zij dienden hier het woord dat Mozes sprak aan te nemen als het woord van God!

Het lijkt al even moeilijk voor het volk om te moeten gehoorzamen in zulke omstandigheden. Wij willen het toch allemaal zelf graag oplossen en bijzonder ZELF in eigen kracht strijden.

STIL ZIJN, is niet altijd gemakkelijk. Alles wat ze zouden doen zou verkeerd zijn. Ze waren ook machteloos in deze situatie.

Wij kunnen ook in situaties komen waarbij wij machteloos staan, het beste is dan te vertrouwen op de Here!

 

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil;Ps.62

 

2 Corinthiërs 4:8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos;

 

Biblespace Vlaanderen

 

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN-THOMAS

 

EERST ZIEN, EN DAN GELOVEN?

clip_image002

Eerst zien en dan geloven…een uitdrukking welke gebruikt word door de ongelovige mens, meestal de mens welke telkens een bewijs nodig heeft om te geloven. Jammer hij heeft geen begrip van wat er is in de geestelijke wereld. In de Bijbel vinden wij ook zo iemand, maar deze werd uiteindelijk toch een echte apostel, namelijk Thomas. Beter bekend in de volkstaal, als de “ongelovige Thomas”. Zijn naam heeft de betekenis in het Aramees “Toma” : de tweeling, van hieruit ontstond er een ander begrip: “Met de beide voeten op de grond blijven staan”.

Thomas was een moedige man!

Hoewel we weinig lezen over deze man, toch zien wij dat hij moedig van karakter was. Dit kwam aan het licht, toen Jezus omwille van zijn gestorven vriend Lazarus, terug naar Judea wilde gaan.

Laten wij weder naar Judea gaan. 8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? Joh. 11

Jezus wist dat zijn vriend Lazarus was gestorven, en hij zou hem opwekken. Allen die in Jezus geloven, en zijn vriend al werden, of vandaag zullen worden, zullen eens door Jezus worden opgewekt met een verheerlijkt lichaam. (Joh.6,40) Daarom zijn er mensen die Jezus in hun leven hebben leren kennen, en Hij is hun beste vriend geworden. Allen die in Hem geloven zoals de Bijbel leert, hebben eeuwig leven ontvangen! De nabije toekomst zal dit aantonen. Ieder die niet in Jezus wil geloven is in de ogen van God een ongelovige, een verloren ziel.

14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. 16 Tomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven.Joh.11

Wij vinden hier drie opmerkelijke punten bij Thomas. Liefde: Hij hield van Jezus, want hij was bereid met hem te sterven. Trouw: Deze Thomas bleef heel nieuwsgierig in de woorden en de daden van Jezus en volgde. Nu hoorde hij over het opwekken van doden, dat gaf hem moed en hoop. Hij was nog nooit teleurgesteld in Jezus! Moed: Hij bemoedigde meteen zijn medeleerlingen. Het begin van vertrouwen op Jezus overwint angstige gevoelens. Angstige gevoelens zijn menselijk maar wel te overwinnen. Angst in het hart van een mens komt nooit van God. Het is een spontane reactie bij een mens welke ontstaat in de hersenen, doch er is een oplossing.

Ook Jezus zelf kreeg angst en overwon zijn angsten:

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, Hebr.5,7

Lazarus was al vier dagen gestorven en begraven! Indien Thomas volledig ongelovig zou zijn geweest, zou hij zijn leven niet op het spel zetten, om in het voetspoor van Jezus te gaan. Nu wilde hij weten hoe machtig zijn meester wel was, hij nam daarvoor de risico’s. Dat was de grote uitdaging in zijn leven, dit zou nadien ook zijn denken en leven gaan veranderen.

Had Jezus macht over de dood?

Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie

2 Tim.1,10

 

De apostel Thomas geloofde toen niet in sprookjes en vele sjamanistische verhaaltjes, hij had een nuchter denkpatroon. Thomas had al veel gezien, het leek wel de wetenschapper te zijn van zijn tijd.

Thomas was een zeer aandachtige discipel!

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14

 

Het lijkt ons wel dat die Thomas vandaag geen enkele Bijbelstudie over Jezus wilde verliezen! Wat is hij hier een voorbeeld voor vele christenen vandaag. Bij zulk een belangrijk onderwerp horen wij de andere discipelen niet, ze luisteren stil, en zijn afwachtend. Wat je niet begrijpt, kan ook de aandacht laten verdwijnen. Soms lezen de mensen wel de Bijbel, maar als niemand het uitlegt, dan hebben we een probleem. (Hand.8,30) Kaarsjes branden en met wierook zwaaien, vraagt geen uitleg!

Jezus sprak veel over toekomstige gebeurtenissen die niemand ooit had gehoord of gezien. Wie zou dan hebben geloofd in een opstanding van Jezus zelf, in Zijn hemelvaart? In Zijn terugkomst? Wie gelooft vandaag in een opstanding en de geheime opname? Ook nog niet gezien of gehoord. Daarom komen er de spotters onder de christenen zoals ook geprofeteerd!

Het is de vraag van Thomas welke een zeer bijzonder antwoord van de Here uitlokt!

5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat;

hoe weten wij dan de weg?

 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven!

“Wij weten niet”…Thomas was wel zeer leerzaam en stelde scherpe vragen. Niet alle christenen zijn zo leerzaam als Thomas, de satan steelt van velen hun tijd! Al heeft Thomas de naam van ongelovig te zijn, zijn latere levensweg bewees duidelijk het tegendeel. Het groot verlangen naar de aanwezigheid van Jezus leefde heel diep bij Thomas. Hij wilde telkens zijn waar Jezus was, of zou komen. Zo is het ook de wil van God om bij de mensen te wonen. Wij kunnen de vraag stellen: Is het ook ons verlangen om Jezus te ervaren in ons leven? Hoe is het met onze gebedsverhoringen? De Bijbel lezen is luisteren naar Jezus, luisteren wij voldoende? Het verlangen van bruid naar de bruidegom is wederzijds. De apostel Johannes kende het verlangen van God om bij de mensen te wonen:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan

Een ander discipel Filipus, vroeg eerder een teken, zoals: toon ons de Vader. Thomas had het begrepen dat het om een levensweg, een levensstijl ging, een smalle moeilijke weg in vertrouwen op Jezus.

MIJN HEER EN MIJN GOD!

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’  Joh.20

Thomas zocht zekerheden. Hij was niet zomaar te overtuigen, hij was geen meeloper. Hij zou niet naar een kerk gaan zonder Jezus te ervaren! Hij zag Hem op wonderlijke wijze binnenkomen door gesloten deuren. Jezus wist al wat Thomas vooraf had gezegd! De geschiedenis, en het heden leert dat men het volk veel kan wijsmaken en manipuleren. Medialeugens slikt men vandaag, als zijn het koekebroodjes!

 

 

THOMAS ALS SYMBOOL VOOR ISRAEL?

Nergens lezen wij dat Jezus zijn handelen kwalijk nam, of hem een sterke vermaning gaf voor zijn ongelovig denken.  Jezus heeft geduld met mensen welke langzaal tot geloof in Hem komen. Jezus kende het menselijke  type Thomas, staat Thomas hier niet als symbool voor Israël? Jezus, gebruikte het voor alle mensen die het zouden lezen, na zijn hemelvaart. Het duurde nog een week, op de achtste dag nadat de andere apostelen Hem hadden gezien, eer Hij hem aan Thomas openbaarde! Thomas had nu één enkele samenkomst verloren, mogelijks teleurgesteld na de dood van Jezus. Israël heeft nog steeds moeite te geloven in hun Messias, Jezus.

Wat zal er in het hart zijn omgegaan, nadat hij had gehoord, dat zijn vrienden Hem hadden ontmoet en met eigen ogen gezien! Zijn hart zal boordevol met twijfels zijn geweest, dat kunnen we veronderstellen. Jezus liet hem niet in de steek met zijn twijfels.

clip_image004

De reactie van Thomas: “Mijn Heer en mijn God”!  Jezus bestrafte hem niet voor deze uitspraak, ook al was dat godslastering in de ogen van de Joden, hij had de waarheid gesproken. Ook Messiaanse gelovigen veranderen deze tekst niet! Jezus werd zijn God! Er staat niet dat hij zijn vinger in de zijde van Jezus legde, hij zag en het was voldoende! Schilderijen misleiden!

Jezus antwoord is duidelijk: 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Gezegend zullen allen zijn die in Jezus geloven, zonder hem ter zien! Ieder wedergeboren christen kent deze zegen: geloofszekerheid, en geen twijfel meer!

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8,16

 

Biblespace Vlaanderen. https://biblespace.wordpress.com/.

clip_image006

Vg.R.GAYTANT

DE WEGWIJZER

CHRISTEN, BENT U EEN WEGWIJZER?

 

clip_image001

 

Getuigen door woord en daad is nog steeds een streven voor een Bijbelgetrouw christen. Daarom moeten wij eerst weten wat er leeft in onze maatschappij, welke gedachten ze hebben, welke levenswijze ze hanteren, en waar ze in strijd leven met Gods Woord, Gods wil. Iedereen kan vlug zeggen: Ik ben een goed mens!

Getuigen is de mensen een Bijbelse levenswijze tonen en ze gehoorzaam maken aan Gods Wil, de Bijbel. Dit kan slechts als ze zien dat christenen Gods woord boven alles stellen. Dat wij anders willen leven dan iemand die de wereld lief heeft, en van deze wereld alles en veel verwacht.

 

 

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen    (= leven ) zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

18  verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

19  Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.Efeze.4

 

Als Paulus schrijft naar Efeze wijst hij op het verschil tussen het leven van een christen en dat van een ongelovige. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat  christenen er een betere levenswijze op nahouden dan ongelovigen.

Vandaag hebben vele christenen soms twijfels onder elkaar, en dit komt omdat de levenstijl niet genoeg in overeenstemming is met de Bijbelse principes. De grote afval is bezig, omdat men stapvoets de Bijbel verlaat, en twee heren wil dienen.

Het is heel begrijpelijk dat er in een gemeente geen haat en nijd mag aanwezig zijn, laat staan openlijke ruzies. (1 Johannes 2:9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.)

 

Paulus geeft hier voorbeelden van het leven van de heidenen.

 

Ze leven in de ijdelheid van hun denken.

 

Wat betekent dat? Dit wil zeggen ze leven in een gedachte van :

Na de dood is alles voorbij, dat er daar geen leven meer is, dat er geen God is, sterven iets is als de dieren die sterven. Opbranden maar!

Dit is een gedachte die mensen kan brengen tot zelfmoord, want ze denken een einde te kunnen maken aan hun soms moeilijke leven, aan hun denken, en aan hun verantwoordelijkheid die ze droegen voor hun leven.

 

Men leeft met een valse hoop, welke niets anders is dan ijdel denken.

 

Anderen denken naar de hemel te gaan, of tenminste naar een onbestaand vagevuur, en wie durft nog te spreken over de hel, de tweede dood?

Ze leven in een onwetendheid, de Bijbel noemt dit duisternis. De humanist denkt als ik hier leef als een goed mens komt alles wel goed. Zoals een blinde man met de auto gaat rijden, wie zou daar instappen? Ze richten zich naar hun te manipuleren geweten en denken dat  het goed is.

 

Abortus, is het leven stop zetten, Euthanasie, is het leven kunstmatig stop zetten, men zoekt om deze dingen te kunnen verrechtvaardigen. Als is het soms moeilijk, men zoek naar een  eigengemaakte levenswijze welke niet is afgestemd op de waarheid; Men maakt zichzelf tot God. Dit is niets anders dan een ijdel, waardeloos, denken.

 

Iedereen zalig in zijn geloof?

Wat een ijdel, leugenachtig, spreken. Het is een leugen, maar als ge dit niet toetst aan de bijbel, is dit een snelweg, naar de hel zonder files!

 

VERDUISTERT IN HUN VERSTAND.

 

Er stellen zich nog meer problemen. Als Paulus spreekt dat de heidenen verduistert zijn in hun verstand, bedoelt hij niet dat de heidenen niet wijs of intelligent zijn, maar dat hun verstand is gesloten voor de dingen van God. Ze zijn als blind. Een geestelijke operatie is nodig. Vandaar dat Jezus de blinden genas als voorbeeld bijzonder de blindgeborene, want dat is ieder mens die geboren word. Jezus kneedde klei en gaf de man geboren zonder ogen, door Hem geschapen ogen! Jezus kan u een nieuwe visie geven over het leven, waaraan je nooit dacht.

( Emmausgangers – Lucas 24:45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.)

 

Wie Jezus niet persoonlijk kent, kan van het doel van de Bijbel niet begrijpen. Men kan dan wel proberen om daar een eigenmachtige uitleg aan te geven, maar het blijft dan slechts bij wetenschappelijke Bijbelkennis voor onbekeerde religieuze mensen.

Wij kunnen zeggen dat zonder het ingrijpen van Jezus in het leven van een mens, niemand kan begrijpen wat die blijde boodschap van God voor de mensen is.(Rom.8)

Daarom vraagt God eerst Hem te geloven, eer Hij het ons zal uitleggen en ons zal leren. Pas daarna kan het denken van de mens vruchten afwerpen in het dagelijkse leven. Het denken van de ongelovige is vruchteloos, omdat hij geen rekening houd met Gods Wil, ook al kan hij rijk zijn geworden.

  

VERVREEMD VAN HET LEVEN GODS.

 

Wij leven vandaag precies helemaal in zo’n wereld. God wordt voor de mensen geheel een vreemde. Hij die de mens schiep kent men niet meer, men vergeet God, want men gelooft liever de big leugen, de “big bang” theorie!

Men vergeet God, vandaag zondag, hoeveel mensen zouden er vandaag nog een seconde denken aan die ene God, Jahweh? Onze goddeloze wereld vergeet God meer en meer, en we zien de vruchten ook meer en meer, tranen, veel tranen! Men komt op zondag samen, in plaats van op de zaterdag, men vervangt Gods feesten door eigen feesten, enkel eten en drinken als met kerst of Pasen, enz. Zo deed ook koning Jerobeam, een eigen godsdienst, en afgoderij.

 

De christelijke principes gaan verloren, als er geen opwekking komt. Opwekking is iets wat men niet organiseert……

Het huwelijk door God ingesteld lijkt al ouderwets, voorbijgestreefd voor velen.

Wil men in het wit trouwen, wat een christelijk principe is, dit symboliseert dat de bruid nog maagd is. Hoeveel vrouwen zouden er vandaag nog als maagd trouwen?

Nog slechter hoeveel willen er nog trouwen, want het huwelijk is een christelijk gegeven. Samenwonen is minder bindend. Of als de konijnen van het ene hol naar het andere? God als getuige is niet meer nodig, bij hen die de Bijbel een sprookje vinden.

Men kan tegenwoordig vaststellen dat de mensen moeite krijgen, met het onderscheiden van goed en kwaad, zover is men afgedwaald.

 

WINST SLAAN UIT ALLERLEI ONREINHEID.

 

De losbandigheid bij de mensen neemt toe, een valse vrijheid. Het geweten wordt totaal onderdrukt. Wat hier staat is feitelijk “ winst maken” zonder rekening te houden met Gods raad. Winst heeft te maken met handel. Wel hier gaat het duidelijk over de seksindustrie. Wie had ooit gedacht over vijftig jaar dat seksshops, nachtclubs, parenclubs, en internet en al die bedrijvigheid zo openlijk zou kunnen geschieden?

 

Gij geheel anders? GIJ HEBT Christus leren kennen,

 

 

 

GETALSWAARDEN

 

 

hebreeuwse getalswaarden

BIJBELSE PARAPLU

DE BESTE PARAPLU!

clip_image002

Zoals dit huwelijk in de regen komt te staan, en een bescherming zoekt opdat men niet door nattigheid de mooie klederen niet aanzienlijk zou maken zo werkt ook de Bijbel voor uw hart! Wij kijken even naar de regen als de moeilijkheden die een mens op aarde kan hebben. “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen, en vol van onrust” Zo vinden wij dit in het boek van Job.

Wij vinden drie soorten mensen, allemaal hebben ze een paraplu, een Bijbel. Doch hoe en wanneer wil men die paraplu gebruiken?

HET EERSTE KOPPEL

Een eerste koppel, heeft gewoon geen paraplu, geen Bijbel. Die mensen dragen alle ellende zelf, zoeken zelf een oplossing, deskundigen falen, doch de problemen stapelen zich op, de regen houdt maar niet op. Wie kletsnat wordt en koud krijgt, kan ziek worden, soms sterven. Een koppel kan ten onder gaan aan de problemen. Dit koppel wilde van de Bijbel niets horen. Ongelovig dus.

HET TWEEDE KOPPEL.

Dit koppel staat ook in de regen, het bezit wel een paraplu, een Bijbel. Ze vinden het gebruik van die paraplu, een last. Ze krijgen ook problemen en moeilijkheden doch de mooie paraplu ligt ergens thuis. Zo ligt bij velen de Bijbel ergens ongelezen in een kast. Of men heeft niet begrepen waartoe die Bijbel dient, ook leeft daar niet het verlangen om dit te gebruiken. Doch dit koppel beweert ook gelovig te zijn, want ze gaan als het past eens ook naar een gemeente of kerk. Bijbelstudie is niet nodig, het regent ook niet elke dag! Ook dit koppel zal hetzelfde lot als het eerste ervaren. Ziek en geen genezing of bekering.

HET DERDE KOPPEL

clip_image004Ook dit koppel komt in de regen of hagelbuien van levenszorgen en moeilijkheden terecht. Doch dit koppel heeft een paraplu en weet dit te gebruiken. Ze openen hun paraplu, hun Bijbel, en luisteren wat God hen als raad geeft. Ze kijken naar de voorbeelden, ze lezen het met vreugde, en de partners plooien zich naar dit advies. Ze geven elk hun eigen wil op, en nemen Gods wil in de plaats. Dan staan ze allebei niet in de regen, als ze ook allebei geloven wat ze lezen. Op die wijze overweldigt het water hun klederen niet, ze hebben de echte bescherming gezocht.

Biblespace Vlaanderen.

CHRISTEN OF KERKGANGER?

 CHRISTEN OF KERKGANGER?

 

Meteen zou men kunnen denken en simplistisch antwoorden: Ik ben christen, God is mij genadig, wij geloven in Jezus volgens de Bijbel, en wij zijn behouden. Dat is waar! Maar het betekent ook iets in het dagelijkse leven, ieder Bijbelgetrouw christen wil, kan, en zal God gebruiken. Zo zijn er verschillende wijzen waarop God iemand uit Zijn verleende genade wil gebruiken, doch Hij gebruikt enkel die mens, waar en wanneer Hij wil. God dienen kan niet zoals je dat zelf wil. Sommigen die zich christen noemen hebben de neiging God ijverig te dienen, maar zich een god creëren, en een eigen beeld vormen van God, welke niet conform is met die God van de Bijbel. Hij dient te passen naar de eigen wil.  Achteraf komen er de teleurstellingen en hartenpijn.

clip_image002

clip_image004Als God in jou een bv. hamer ziet, dan kun je wel proberen om te zagen, maar het is niet tot een zegen, wel tot een mislukking omdat men hoe dan ook, als een zaag wilde gebruikt worden.(Jer.23,29)(Jer.51,20)

 

HOE DAN GOD DIENEN?

 

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.1 Petr.4,10

Een algemeen ervaren leert dat vele christenen hun ontvangen gaven, bij hun wedergeboorte, ook na jaren moeilijk ontdekken, christen zijn is ook geen beroepskeuze. Een christen is een nieuwe schepping! ( 2 Cor.5,17) Deze genadegaven, uitingen van de Geest, maken deel uit van een lichaam, een levende gemeente, of huisgemeente, geen kerkgebouw. ( 1 Cor.12,13) Een gezond lichaam gebruikt zijn voeten, om te lopen, maar als de handen de functie van de voeten willen hebben, duurt dat maar even. Een gehandicapte gemeente als Laodicea, welke Jezus niet op Bijbelse wijze diende. God dienen lijkt voor een kerkganger geen gave, verkregen uit genade, maar een traditie, een Romeinse zondagsplicht. Toch zien wij dat God mensen gebruikt, die Hem willen dienen uit wederliefde. De kerkganger wil graag een eervolle goed betaalde bediening in de gemeente, net zoals afgestudeerd in de wereld. Zo kwam er ook een vraag door de discipelen:

Wie is de voornaamste onder ons?

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd.26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar. 27 Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar.Luc.22

 

Deze vraag bracht toen al een ernstige discussie, onder de discipelen, die de Geest nog niet hadden ontvangen. Jezus leerde zijn discipelen over een geestelijke, en Bijbelse denkwijze. De Bijbel noemt dit naar de “Geest”.

Een wereldse denkwijze leert dat de mens naar aanzien van persoon, zich laat bedienen door een minder belangrijk mens, dit is niet plezant schreef Plato! Een rijke laat zich bedienen door een arme. God noemt dit naar het “vlees”, een ongelovige denkwijze, een levensstijl, zonder rekening te houden met Gods wil.

In de gemeente van Christus bedient de voornaamste iedereen, en leert zo elkaar te dienen, in liefde. In tegenstelling heb je staatskerken, gemeenten en organisaties welke wereldgelijkvormig actief zijn, en zo krijgt men een Babels humanitair instituut. De geschiedenisboeken staan vol van godsdiensten onder dwang en kerkplichten.

 

Ook de apostel Paulus waarschuwde tegen onenigheid, zo dat de ene zich tegen de ander opblaze. De ene dacht al meer te zijn dan de andere. Men gebruikte toen al argumenten, als diploma’s, titels enz. Vleselijk denken! (Fil.3,4) Hij wijst in dezelfde richting als Jezus, toen hij dit schreef:

 

9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen 1 Cor.4

 

EEN GEDWONGEN SLAAFS DIENEN.

 

Wij vinden in de Griekse taal vier verschillende woorden hiervoor. Zo kunnen wij aan de hand van voorbeelden even nakijken wat wij vinden in de Bijbel. Een eerste Grieks woord voor dienen: “Doulos”. Dit betekent een “gedwongen dienen”, dus geen genadegave, en ook geen bovennatuurlijke uiting van de Geest. DE gedachte is oorspronkelijk uit het Hebreeuws.

 

Jacob diende als een slaaf.

17 Lea’s ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel. 19 En Laban zeide: Het is beter, dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef; blijf bij mij. Gen.29

 

clip_image006

 

 

Jacob, Israël, diende als een slaaf, dit soort dienen was uiteindelijk een zichzelf opofferen voor zijn eigen belangen, namelijk voor het verkrijgen van een mooie vrouw, Rachel.

Laten wij even bedenken dat ook wij als een geboren slaaf zijn, bijzonder hier in het westen, een hardwerkende slaaf om onze eigen weelde en welvaart. Hoeveel kleine kinderen verliezen te veel van de ouderlijke liefde, welke wordt opgeofferd voor sociale welvaart en succes. Bij de afgod Moloch offerde men zijn zuigelingen, door ze door het vuur te doen gaan als een offer aan deze afgod.(Deut.18,10)

Wij stellen de vraag is dit geestelijk gezond?

Wat was het resultaat bij al de offers welke Jacob bracht?  Jacob werd ten slotte bedrogen door Laban.

Wie zichzelf dient komt bedrogen uit. Wie God dient op vleselijke wijze zal bedrogen uitkomen. Je kunt God behagen, maar ook jezelf behagen, kalfdansen.

 

De dag van de geheime opname zal onderscheid maken tussen de christen die met liefde dient, en de goddeloze de kerkganger, of die gedwongen of traditioneel God dient. Laat u niet misleiden door een wereld als in de dagen van Noach, nu opnieuw waar satan nu nog tijdelijk heerst.

De apostel Paulus waarschuwde de christenen in Galatië, om niet opnieuw een slaaf van deze zondige en goddeloze wereld te worden.

 

7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gal.4

 

Paulus begreep niet dat die christenen daar, nadat ze Jezus hadden aangenomen, zij opnieuw zichzelf gingen dienen. Je kunt geen twee heren dienen, dit betekent lauwheid, het karakter van de Laodicea gemeente, welke in de verdrukking, of laatste fase van de eindtijd, onbehouden blijft.

clip_image008

Petrus waarschuwde voor dwalingen, en verkondigingen, welke opnieuw een valse  vrijheid predikten:

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.2 Petr.2,19

 

EEN ONGEDWONGEN DIENEN, GOD DIENEN UIT LIEFDE.

 

Een tweede Grieks woord: LITOURGEO. Dit is een ongedwongen of vrij dienen.

Geen enkel mens is geboren met een liefde om God te dienen. Dit als gevolg van de zondeval. Dit betekent dat er een grondige verandering in het hart van de mens dient te gebeuren, een herschepping. De mens kan dit niet uit zichzelf, hij is een schepsel van God. Die liefde om God te dienen, geeft God zelf, aan ieder mens die eerlijk zijn zonde belijdt en wil geloven in het bloedig offer van Jezus tot vergeving.

 

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom.5

 

de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.Rom.5

 

Wanneer iemand die “liefde tot God”  (agape) niet heeft ontvangen, blijft hij onbehouden, kerkganger of soms een beroepsmatig religieus mens. Hij kan God ook niet met liefde en blijdschap dienen. Een waterdoop is enkel het gevolg van het ontvangen van deze liefde, maar verandert het hart van de mens niet.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL

 

Onder het Bijbels dienen is er nog ten slotte het Griekse woord “Latreigo”. Een vrijwillig dienen, doch met een beloofd loon verbonden. Wij vinden dit terug in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Matth.20.

clip_image010

Hier is iedereen werkzaam, actief, in de gemeente, de wijngaard. Of je nu vroeg of laat tot echt geloof in Jezus bent gekomen, en werkzaam zijt geworden, ieder ontvangt hetzelfde loon. Ieder kreeg een gave of gaven om elkaar te dienen.

Een aangenomen kind van God heeft een buitengewone wetenschap, hij heeft een duidelijke visie en een toekomstperspectief. Hoe komt dit?

 

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.Joh.15,15

 

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 1 Cor.7,22

Een aangenomen kind van God, wordt bij de wederkomst een zoon van God

 

Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.Gal.4,7

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

 

MALEACHIE EINDTIJD EN WEDERKOMST

MALEACHI ZAG DE WEDERKOMST

VAN CHRISTUS

clip_image002

Opnieuw komt Israël, Gods volk, vandaag in de media, met vele echte en valse oorlogsgeruchten. Daarbij horen of zien wij commentaar op TV van eenzijdige berichtgeving. Vandaag willen wij even luisteren, naar een echte woordvoerder van God. Die woordvoerder, is de profeet Maleachi, zijn naam betekent “boodschapper” of engel. Deze profeet trad op na de Babylonische ballingschap. Israël leefde toen in een crisissfeer van zedelijkheid, veel overspel, economie en ontrouw aan hun God.

God laat weten dat Hij zijn volk heeft liefgehad! (1) Wat een uitspraak nadat Hij zijn volk bestrafte met een wegvoering, een zware beproeving. Gods volk was onverschillig geworden voor die liefde van God. Niemand is gesteld op beproevingen, tegenslagen, velen begrijpen niet, ook die zich christenen noemen begrijpen niet, dat zulke dingen kunnen medewerken ten goede! (Rom.8:28). Doch Gods volk was afvallig en ontrouw geworden. Het luisterde niet, dus het werkte niet mede ten goede. Het volk stelt dan de vraag:

Hoe hebt U ons uw liefde getoond? Hier klinkt opnieuw opstandigheid en onbegrip vanuit hun harten. Doch God was hen genadig, en liet hen uit genade terugkeren naar hun eigen land.

Onze westerse “christenheid” en ongelovigheid herdenkt zijn wereldoorlogen, maar hebben ze zich bekeerd naar een Bijbels i.p.v. van een vals Babels christendom? Zij zeggen net als Israël: Waar is Zijn liefde?

Waarom ligt ons Vlaanderen bezaaid met soldaten lijken van overal?  

Engelsen komen nu nog wenen over hun jonge mensen welke hier stierven. Ziet God het niet? Ook ons Vlaanderen kent God niet, enkel een Babels vals traditioneel christendom. God respecteert de vrije wil van de mens. Vroeger deed hij dit ook met Esau en Jacob, het huidige Israël. De strijd tussen goed en kwaad zet zich verder, doch er komt een einde….

 

 

 

JACOB EN ESAU

clip_image004

(3,5) De profeet herhaalt de woorden van God aangaande de strijd tussen Jacob en Esau. Deze eindstrijd lijkt wel de laatste wereldoorlog. (4) Esau, lees Edom, zijn nakomelingen werden arm en werden toen verwoest, het bouwt opnieuw, doch God zal het afbreken, omwille van hun onverschilligheid. God zal volgens Obadja dit soort volk uitroeien.

Deze tweelingbroers hebben eens hun keuze gemaakt uit hun vrije wil tegenover God. Zo dient ieder mens eens in zijn leven zijn keuze te maken tegenover Jezus Christus, die zijn leven gaf uit liefde. Jacob koos voor de liefde tot God, zijn erfenis het eerste geboorterecht was belangrijk, ook bij een christen! (1 Petr.1,4- Hebr.9,15) Esau, beeld van ongelovigheid, onverschilligheid, beroepsmatig geen tijd voor God, en God haat de onverschilligheid. Alle mensen waarbij de liefde voor allerlei genot groter is dan hun liefde tot God, handelen als een Esau. (2 Tim.3:4).

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig

als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht

verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hebr.12

Jacob kreeg het “beloofde” land, (Jer.3:19) Esau en zijn nakomelingen Edom kregen het gebergte Seir, doch het wil vandaag Israël moordend veroveren. Daartegenover staat er een God die groot is ook buiten het gebied van Israël! (5)

ISRAEL HAD ONWAARDIGE PRIESTERS

(6,14) Maleachi overtuigde Israël, dat ze een slecht gedrag hadden, gebrekkige offers, kleingeld, drinkgeld geven, de naam van God ontheiligen door hem te plaatsen tussen andere heidense goden. God zond een vloek onder de priesters van Israël, hun zegeningen werden tot een vloek. (Spr.15,8) Wat Israël deed, doen nu ook de naamchristenen, de ceremoniële zegeningen van hun priesters, worden tot vloek. Bedenk destijds het offeren van zwijnen, tegen de pest, in de R.K.K. (1980)

HUWELIJKEN NIET TOT ZEGEN

(2:10,16) Maleachi verwijst ook naar het huwelijk. Ingezegend, maar niet tot zegen, het merendeel werd ontrouw, hielden geen rekening dat God getuige was bij hun huwelijksverbond, en hun eerste gemeenschap! De profeet waarschuwde om niet ontrouw te worden, want God haat overspelig gedrag.

In de Hebreeuwse vertaling vinden wij opnieuw een nuance. God haat dat de man zijn vrouw zou wegzenden voor een kleine ruzie, probleem of onverdraagzaamheid. Doch als hij zijn vrouw blijvend zou haten, dan pas is het beter te scheiden, opdat er geen wortel van valsheid in de het hart van de man zou ontstaan. God haat duidelijk vleselijk en/of geestelijk overspel!

EINDELIJK KOMT ER GERECHTIGHEID

Maleachi profeteerde de wederkomst van de “Engel des verbonds” Jezus! (17, 3:2) (3:1) De bode was vroeger Johannes de doper. Het lijkt een tijd waar Israël de Here zou zoeken. Tijdens de Romeinse bezetting verwachtte het volk de Messias, maar ze herkenden Hem niet allemaal.

Die komst zal een reinigende, genezende en bevrijdende werking hebben. Daarom stelt zich de profeet de vraag: Wie zal dit overleven? Alle goddeloosheid onder Zijn volk verdwijnt. Opnieuw nieuwe priesters welke offers brengen en handelen naar de wil van God.(3:5) Er komt een einde aan alle ongerechtigheid van deze wereld. Neen, zegt de ongelovige “ Het is altijd zo geweest” dit gezegde zal definitief voorbij zijn. De tijd van de overspelige, de magiërs, de fraudeurs, van hen die armoede veroorzaken, enz. is dan voorbij!

EEN LAATSTE WAARSCHUWING….VOOR ISRAEL EN DE WERELD

(3:6,18) Luister naar mij spreekt God tot zijn volk. Hou mijn geboden, verander eens van  gedachten en keert terug tot Mij. Volg mijn raad, beroof Mij niet, dan zullen alle volkeren u gelukkig prijzen, opdat gij een  natie van welbehagen zijt! (13) Stopt toch te denken dat God dienen, nutteloos en tevergeefs zou zijn. Zo redeneert de grote meerderheid vandaag, alle godsdiensten krijgen de schuld van crisis en oorlog. Het valt de hoogmoedige ongelovige schijnbaar nog goed mee, zij denken dat het ook zonder God kan. ZE geloven misschien in een nieuwe “big bang” leugen? Een wereldleider zal worden aanbeden, schijnbaar, een nieuwe redder van deze wereld.

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Op.13,8  

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Op.20,15

Er komt een tijd dat ieder mens op aarde nog leeft de antichrist zal aanbidden. Waar zijn dan de anderen die hem niet wilden aanbidden? Die zijn “chip” niet zal aanvaarden? Waar zijn zij die de Here vreesden, en Zijn naam eerden, of niet ontheiligden?

(16) ER kwam reactie: Er werd een gedenkboek, met notities, voor het aangezicht van God geschreven, ten gunste van allen die de Here vrezen! Zij die God dienen zullen Zijn eigendom zijn. (1 Cor.6,20) “Voor Zijn aangezicht” betekent: in de hemel!

Welk boek vinden dan wij hier?

Welke mensen werden er hier opgeschreven in de hemel? (voor het aangezicht van God) De apostel Petrus verwijst naar mensen die Jezus hebben aangenomen, en die Zijn naam niet willen ontheiligen! Ontheiligen betekent Jezus gelijk stellen met andere goden, dit is een oecumenisch en antichristelijk denken. Velen zullen hier worden misleid. Jezus bad: “Uw naam worde geheiligd” Het boek vinden wij ook hier:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Op.3,5

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:1 Petr.2:9

EEN NIEUWE TIJD…………..

Mal.3 : 18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Hier vinden wij een heel belangrijk tijdstip terug. Wie God diende is plots verdwenen! Dan komt het overblijfsel van Israël tot een radicale bekering. De dag van de opname, een dag waarbij God al Zijn kinderen, de gemeente zal sparen voordat die oordeelsdag komt!

Vers 17, is speciaal en er is sprake over een andere dag! Laat u niet misleiden door de perikopen door de vertalers opgesteld.

De CJB vertaling en Rashi, vertalen: “They will be mine, says Adonai, “on the day when I compose my own special treasureDit kan worden vertaald als: “ een speciale verzameling”? Als een schat. Het plots wegbrengen van een schat, naar een verborgen plaats.

De opname zal inderdaad de dag zijn van een speciale verzameling, opstanding, van christenen. Hij zal ze op hun plaats brengen, positioneren. Daarna, zal het heel duidelijk zijn wie echt geloofde in Jezus, en wie niet, wie Jezus toebehoorde, wedergeboren was, en wie niet!

DE DAG VAN ZIJN ZICHTBARE WEDERKOMST.

(4:1,6) Mensen gaan verbranden als stoppels. Stoppels zijn de steeltjes na de graanoogst op het veld. In de ogen van God is een mens zeer klein. Het lijkt mogelijks een gevolg te zijn van een nucleaire aanval, of een spuwende vulkaan. Denk er zelf maar over na. De Bijbel legt zichzelf uit!  Ook de profeet Obadja schreef over een oordeel over die “stoppels”, doch dan als een einde van Edom, de nakomelingen van Esau!

 

clip_image006Obadja 18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Wij hebben een aanknopingspunt, een tijd vooraf waarbij de profeet Elia, de vuurprofeet de wederkomst zal aankondigen. Hij zal zijn volk tot inzicht brengen. Openbar. 11:3 Daar komen de twee profeten, Elia en Henoch, beiden stierven niet.

Alle die niet in Jezus wilden geloven, zoals de Bijbel dit leert, komen om, ze zullen zijn als stof onder de voeten van hen die zijn naam vreesden en dan samen met Christus delen in Zijn zichtbare wederkomst met blijdschap.(2)

R.GAYTANT

Evangelist Biblespace Vlaanderen

13 juli 2014

PSALM 83 – OORLOG ?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

 PSALM 83 GAAT STRAKS IN VERVULLING!

f16

In onze dagen wordt regelmatig verwezen naar deze profetische psalm. Het lijkt ook heel begrijpelijk wanneer wij zien dat Israël opnieuw de ganse wereld als vijand krijgt, bijzonder zijn naburige landen, welke geen vrede willen!

Dagelijks komt Israël in de media men stelt het in een kwalijk daglicht, doch de massa van de mensen kennen niets van het Gods profetisch woord.

Het is niet de eerste maal dat Israël onder zware druk komt en in staat van oorlog verkeert.  Deze psalm zou geschreven zijn naar aanleiding van de melding aan koning Josafat dat  de Ammonieten en de Moabieten het land binnenkwamen. ( 2Kron.20)

Hij was toen bezig het aangezicht van de  Here te zoeken in de tempel.

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp…

View original post 621 woorden meer

UW PERSOONLIJK EXODUS

UW PERSOONLIJKE EXODUS

clip_image002

In de laatste jaren kunnen wij vaststellen, dat opnieuw veel van Gods volk terug naar hun eigen land Israël terugkeren, hetzij door moeilijke omstandigheden of persoonlijke beslissingen. God is aan het werk, ver boven het menselijke denken, enkel kan de mens hier iets begrijpen door te luisteren naar Gods profeten, zoals een ware profeet Micha, boerenzoon, welke net als iedereen die de Messias voor Israël en de heiland voor de volkeren verwachtende was.

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. Micha 2

exodus 2014

Door Exodus 12 te lezen kunnen wij een blik werpen over hoe God werkzaam was en nog is. Hij werkt wonderlijk in het leven van mensen die God op een dag persoonlijk hebben leren kennen.

(4,5) Mozes gaf opdracht een gaaf lam te slachten, voor het vallen van de avond, en het bloed aan de deurposten te strijken van ieder huis waar men het lam zal eten. Dit ter bescherming voor de verderfengel. Wij vinden hier een ware geloofsbasis tot behoud en bescherming per familie.

Er zullen ook verschillende emoties zijn geweest onder al die families rond de tafel. De ene familie was angstig bij het eten, na al die vorige plagen en rampen te hebben gezien. Een andere familie geloofde wat meer in het bloed welke aan de deurposten was bestreken, en bleef rustig afwachtend. Doch beide families werden behouden, daar vielen geen doden. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben voor al wie handelt in geloof, in vertrouwen op Gods woorden en het bloed van het Lam!

 

clip_image004

 

Dat gaaf lam, het profetisch beeld van het Lam Gods, Christus. Hij stierf in de duisternis, welke plots kwam tot het negende uur! (Marc.15:33)

Het offer was geen traditioneel offer aan Tamuz, met Babelse zonsaanbidding. Zo ontstond het kruisigen van mensen op een houten T, later overgenomen door de Romeinen als terechtstelling van meestal politieke tegenstanders. Jezus was geen offer voor de zon, maar een voorzien offer tot vergeving van alle zonden, een offer voor alle mensen, geboren uit Gods genade! ( 1 Joh.2,2)

 

EEN CHRISTEN IS VRIJGEKOCHT UIT DE ZONDESLAVERNIJ!

 

18  want gij weet, dat gij niet met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt, 19  maar door het kostbaar bloed van christus, als van een lam zonder vlek of gebrek.1 Petr.1

 

Een christen is iemand “die zeker weet” dat hij is vrijgekocht, uit deze vergankelijke wereld. Egypte is het beeld van een goddeloze wereld, met wereldse principes, begeerten en verlangens.

clip_image006Wedergeboren christenen zijn verlost of bevrijd uit de zondemacht, zoals ook Gods volk werd verlost uit de macht van de sterke slavendrijver Farao. Bij rijpe christenen is het verlangen naar wereldse rijkdom, eer en macht, en al het begeerlijke sterk afgenomen.

Rond het gouden kalf dansen verdwijnt langzaam maar zeker! Echte bevrijding is meer dan een verandering van levensovertuiging. God zelf begeleid de christen in zijn levensweg naar het hemelse Jeruzalem. Dat is pas Godsvrucht! Deze christenen hebben een verlangen naar de wederkomst, andere christenen twijfelen en beginnen daarmede te spotten!

(8) Het lam diende te worden geconsumeerd in dezelfde nacht en in huiselijke gemeenschap. Samen eten en drinken is een Bijbels beeld van gemeenschap met elkaar te hebben in familieverband. Ook Jezus toonde aan wie behoorde tot zijn familie, een teken van gemeenschap:

 

47  men zei hem: zie, uw moeder en broeders staan buiten, en willen U spreken.

48  maar hij antwoordde aan die hem dit zeiden: wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders?49  en hij strekte de hand naar zijn leerlingen uit en sprak: ziedaar mijn moeder en broeders;50  want wie de wil van mijn vader volbrengt, die in de hemelen is, hij is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

Verder toonde Jezus aan wat Hij met die het gemeenschapsverband bedoelde, en koppelde daaraan een grote belofte!

 

53  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Tenzij dat gij eet het  vlees van de Mensen Zoon, en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in  u 54  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en  Ik zal hem ten jongsten dage opwekken;

55  want mijn vlees is de ware spijs, en mijn bloed is de ware drank.56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.

De apostel Paulus waarschuwde duidelijk de Corinthiërs, om geen gemeenschap te hebben met allerlei andere afgodische rituelen of  on-Bijbelse samenkomsten, dit om niet in gemeenschap te komen met boze geesten. Ook vandaag horen wij over samenkomsten van “naamchristenen”, met een demonische verblindende werkingen. (1 Kor.10,20)

 

MET HAAST ETEN?

 

 11  Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN Pascha.

12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! (Exod.12)

 

Haastig eten, dat is ongezond! De Hebreeuwse vertaling leert ons, en ook te zien in de context, dat het hier niet gaat om een eten als snel te slokken als een hond. Het betekent wel: Klaar staan om snel te kunnen vertrekken, om snel Egypte te kunnen verlaten. Om snel alle wereldse begeerten na te laten. Haastig betekent hier: geen tijd verliezen om te veranderen van gedachten en bezig te zijn met de dingen van boven!  Dit is enkel voor hen die beweren christen te zijn en Gods geest te hebben ontvangen.

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Col.3

 

Het eten van het lamsvlees was wel noodzakelijk, opdat ze later een beter begrip zouden hebben over wat “genade” in Gods ogen betekent. Het zou voor hen een blijvende herinnering worden. De satan zoekt vandaag om de betekenis van die genade, in verwarring te brengen. Hij wil dit tot een eenvoudige levensstijl van wetteloosheid, zo kan hij zijn doel bereiken: een valse eenheid een ongelijk span onder christenen! (Ef.5,18)(2 Cor.6,14) Hij predikt een valse vrijheid!

 

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, 2 Thess.2,3

 

Voor christenen is Pesach geen paasfeest, maar wel een herdenking, aan de dag dat iemand tot persoonlijk geloof kwam door te begrijpen en te aanvaarden wat het bloed van Jezus betekende: Vergeving en genade door God gegeven aan mensen van goede wil! Het werd de dag van een Bijbelse geboorte uit water en geest, dit is onze persoonlijke exodus. (Joh.3,5) Allen die deze genade aannemen zullen ook worden behouden en beschermd! Jezus vierde het Pesach, en leerde niets over een katholiek of protestants paasfeest!

De eerste christenen bleven de Joodse feestdagen aan huis vieren, doch met een beter inzicht van de betekenis met deze feesten, maar werden later hun huizen afgenomen door de machthebbers van de R.K.K. indien ze dit bleven vasthouden!

 

Daarom begrijpen wij waarom ook Bijbelgetrouwe christenen, net als het Joodse volk toen, steeds vertrekkensklaar dienen te zijn vanaf die bijzondere dag. Iedere wedergeboren christen weet meestal de dag dat hij Jezus als zijn verlosser en Heer aanvaarde en geloofde in die vergeving. In een oorbiecht komt er geen vergeving van God!

clip_image008Ja verlost uit de slavernij van een zondig leven, verlost van een leven zonder zin of doel, en een nieuw, eeuwig leven tegemoet gaande.

 

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.Matth.24

 

 

 

 

JEZUS EN JONA

Jezus stierf op woensdag.pdf