JEZUS : LET OP!

 

 

clip_image002 

 

 

 

 

 

clip_image004

 

Wij gaan vandaag een onderzoek doen naar de punten, welke in de Bijbel speciaal aandacht vragen. Wij gaan deze teksten bekijken als knipperlichten. Knipperlichten of verkeerslichten dienen om ongelukken te voorkomen.

Ook Jezus vroeg nu en dan bijzondere aandacht van Zijn discipelen voor bepaalde punten. Wij lezen regelmatig eens: Zie toe, wacht u, zich houden aan enz.

 

EERSTE KNIPPERLICHT: LET OP VOOR HUICHELARIJ

 

1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 

2  Wanneer gij dan aalmoezen geeft,  laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds . 

3  Maar laat, als gij aalmoezen geeft,  uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, 

4       opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.Matth.6

 

 

Christus verbiedt niet, ook in het openbaar goede werken te verrichten. Dit kan zelfs nuttig zijn, om den naaste een goed voorbeeld te geven. Maar nooit mag men ze doen, om door de mensen geprezen te worden. Dit zou ijdelheid zijn.

Hier speelt het motief een grote rol. De geloofswerken komen voort, nadat iemand persoonlijk tot geloof is gekomen in Jezus, en hij dat wil toepassen waarin hij gelooft.

Wanneer het gaat om eer van mensen te ontvangen is het pure huichelarij.

Goede werken moeten voortkomen uit medelijden. Een arme helpen als je kan. Maar geven uit hoogmoed is zelfs zonde.

Het niet hebben van loon betekent dat goede werken zonder geloof waardeloos zijn.

 

Het betekent ook dat zij die eer van mensen hebben ontvangen, reeds zijn betaald. Ze hebben hun loon reeds.

 

TWEEDE KNIPPERLICHT: GELDZUCHTIGE PREDIKERS

 

 

clip_image005

15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen , maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 

16    Aan hun vruchten zult gij hen kennen : men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? ( Mat.7).

 

15 ‘Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U

16    kunt hen herkennen aan hun vruchten. Men plukt geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels.(GNB).

17     

clip_image007

 

Het schapenvacht spreekt van een christelijk uitzien of voorkomen. Doch onveranderde mensen zijn er altijd bij om zich te verrijken op gelijk welke manier. Ze zijn te onderscheiden door te letten en aandacht te geven aan hun levenshouding, levenswandel, vruchtbaarheid voor Christus enz.

 

2 Petrus 2:1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen , zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft , verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

 

Het verloochenen is vandaag aan de orde. Omwille van een komende wereldreligie

Verloochent men Jezus, als de Zoon van God. Als Diegene die is opgestaan.

Men wil Jezus in de rij van de afgoden plaatsen.

 

Rome is er het sprekend voorbeeld van. Deze wereld laat zich misleiden. Wij stellen duidelijk vast dat de wereld een andere god zoekt en kiest.

Deze wereld keert zich tegen de ene ware God van Israël. Het is dan ook duidelijk

waarom deze wereld zich keert tegen het volk van de ene ware God. De wereld wacht op “ de valse profeet” die allen zal verleiden met valse wonderen om de antichrist en valse Messias aan te nemen.

 

DERDE KNIPPERLICHT: PROFETISCH INZICHT.

 

clip_image00929 ¶ En Hij sprak een gelijkenis tot hen : Let op de vijgeboom en op al de bomen. 

30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 

31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 

32  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,  voordat alles geschiedt. 

33  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan , maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

34    Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,(Lukas 21).

 

 

29 ¶ En Hij zeide tot hen een gelijkenis : Ziet den vijgeboom, en al de bomen. 

30  Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven , dat de zomer nu nabij is. 

31  Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet , dat het Koninkrijk Gods nabij is . 

32     Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan,  totdat alles zal geschied zijn.(SVV).

 

Dit is duidelijk het knipperlicht van onze dagen. De vijgenboom als beeld van het huidige Israël, de andere bomen zijn de buurlanden van Israël.

Jezus geeft dit beeld om te tonen, wanneer je deze dingen ziet, weet dan, dat het einde nabij is! Niet het einde van de wereld, maar het einde van een wereld met ongelovigen.

Wanneer de bomen beginnen uit te botten, tot leven komen. Het evangelie naar Marcus

Geeft nog een bemoediging, namelijk in het vers welke voorafgaat aan deze gelijkenis, spreekt hij :

27    En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. 

 

Dit wijst duidelijk dat er een oogst zal zijn voor de zomer, namelijk deze van alle christenen op aarde dood of levend.

Wat een hoop hebben wij in deze dagen! Vertel over deze hoop aan anderen.

Ook Jezus legde een nadruk op Zijn woorden dat ze zeker zullen geschieden!

Meer nog dit geslacht dat zal leven in die tijd, zal alles meemaken. Dit wijst erop dat alles aan een snel tempo zal gebeuren.

 

 

 

 

VIERDE KNIPPERLICHT: GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG.

 

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 

20  Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 

21    want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.( 2 Petrus 1).NBG51

 

19 Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons innerlijk. Door deze ter harte te nemen, leren wij Jezus Christus beter kennen.

20  U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd.

21    Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.(boek).

 

De apostel Petrus herhaalt het vorige knipperlicht. Doch in de context vinden wij een andere waarschuwing, namelijk tegen valse uitleg van de Bijbel.

Petrus bedoelt hier duidelijk dat men niet moet doen aan inlegkunde. Dit is een groot gevaar wanneer mensen te samen komen in de bijbel lezen en daarover elk zijn “zegje” gaat doen.

Er zijn twee voorwaarden nodig om de Bijbel in waarheid uit te leggen:

        Men moet wedergeboren zijn, d.w.z. de H.Geest hebben ontvangen, na bekering.

        Men moet schrift met schrift vergelijken. Dus zijn verwijzingen zeer belangrijk om

een goede uitleg te verzekeren.

 

 

VIJFDE KNIPPERLICHT: EENHEID LIGT IN DE LEER

 

 

 

5  En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus .   6  En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed , hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 

7  Want van velen, die onreine geesten hadden , gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 

8       en er kwam grote blijdschap in die stad.(NBG51). Handelingen 8:6

 

 

 

5  En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. 

5       En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed.(SVV)

 

 

Het is van groot belang dat iedere gemeente, eendrachtig is. Wanneer dit niet het geval is dan ontstaan er scheuringen.

Zo zijn er ook de denominaties ontstaan elk met hun eigen “belijdenis”.  Het is nooit de bedoeling geweest dat er zoveel verscheidenheid zou komen.

Hoewel vele van deze denominaties de belangrijkste geloofspunten gezamenlijk hebben, toch zijn deze nooit uit de wil van God gekomen.

Bij Filipus stellen wij vast dat de mensen zich eenparig hielden aan hetgeen zij werden geleerd. Ook hierin ligt er voor iedere gemeente een waarschuwing, dat ze allen hetzelfde gaan geloven.

 

 

ZESDE KNIPPERLICHT: ZICHZELF CONTROLEREN.

 

28  Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.   29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; 

30  en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 

31     Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.(Hand.20)

 

Dit knipperlicht is voor hen die de gemeente leiden, doch ook voor de ganse gemeente. De schrijver weet dat na al zijn inspanningen om de ware leer te brengen, er valse leraren zullen komen en de schapen zullen verdrijven.

Daarom “ Waak dan..” Er zullen altijd mensen zijn in de gemeente die de geesten kunnen onderscheiden. Vandaar dat wij onze hoop op de wederkomst niet mogen verliezen, al zijn er die zelfs deze hoop willen afnemen! Inderdaad er zullen spotters komen en spotten met de wederkomst van de Heer.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen