EEN ECHTE PROFEET

EEN WARE PROFEET

 

clip_image002

In het oude verbond lezen wij regelmatig over waarschuwende profeten, daarom waren ze ook niet populair bij het volk. Ze worden ook vandaag veel minder gelezen. Zij kondigden Gods oordelen aan, nadat God hen duidelijk wat liet zien, en opdracht gaf Zijn spreekbuis te zijn.

Jeremia nemen wij eens als een goed voorbeeld. Zijn naam betekent trouwens: “Door de Here aangesteld”, en hij deed zijn dienst ongeveer 50 jaar. Hij werd aangesteld als een profeet over al de volkeren!

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:

5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u

gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder,

heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de

volkeren heb Ik u gesteld.Jer.1

Het is daarom van groot belang dat ook wij, als Bijbelgetrouwe christenen de nodige aandacht geven aan het profetische geschreven woord. De profetieën verachten kan volgens Paulus een oorzaak zijn van uitdoving van de Geest.(1 Thess.5:19,20). Ook de apostel Petrus geeft dezelfde raad, profetieën geven licht, kennis, en het onderscheiden van de tijden. Daarom vinden wij vandaag ook wijze en dwaze maagden. (2 Petr.1:19) Zij wisten van de wederkomst van Jezus, maar bij de helft van de maagden, lees christenen, daar was hun licht langzaam uitgedoofd, hun fakkels branden niet verder, bij gebrek aan olie, lees Geest. Zonder geestelijk licht kan men niet verder, het risico om onderweg te vallen of af te vallen wordt groter.

 

clip_image004

JEREMIA SPRAK TOT ALLE VOLKEREN!

Het eerst spreekt hij tot zijn eigen volk, dat werd verstrooid onder de vele volkeren, als straf, om niet te willen luisteren en te vertrouwen op hun God. De profeet laat de woorden opschrijven:

 

10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt

het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide,

zal het verzamelen en het behoeden als

een herder zijn kudde. 11 Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.Jer.31

 

De aankondigingen van oordeel tegenover Zijn volk, daarmede toont Hij hier duidelijk een laatste gebaar van Gods genade. Dat is wat God ook doet tegenover de mensen uit de heidenen welke willen geloven in Jezus, Gods zoon. God is vandaag opnieuw bezig Zijn volk te verzamelen naar hun eigen land, het huidige Israël. Een start kwam in 1948.Let op Gods volk momenteel in Oekraïne, Frankrijk, en vele andere landen.

10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. 11 Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.Jer.30

Wij stellen ons de vraag waarom God opnieuw Zijn volk verzamelt, en dit gebeurt onder politieke druk, pijn en verdriet. Wij stellen vandaag vast dat Gods volk Israël steeds meer en meer bedrieglijk in een kwaad daglicht wordt gesteld door de eenzijdige berichtgeving in de media.

Gods antwoord is duidelijk:

God zal afrekenen met al deze ongerechtigheid. Hij zal een compleet einde maken aan deze volkeren welke zich vijandig opstellen tegenover Israël. Ook zal Hij eerlijk afhandelen met Israël, en een deel van Israël zal zich daarna kunnen herstellen. Uit alle volkeren zullen er mensen komen die niet verder zullen leven in de leugens van hun paganisme en traditie godsdienst, en dit zullen inzien. (Jer.3:17) Wie zijn die mensen? Bekeerden in ieder geval, christenen?

Jeremia 30:7  O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

De profeet zag de ontwikkelingen welke er ook zouden komen, in de eindtijd een wereldwijde oordeelstijd. De angst voor Israël is vandaag al werkelijkheid. Voor bekeerden uit de andere volkeren vinden wij die tijd terug in het boek

Openbaring 3:10  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u  bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,  om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Hier is sprake dat er dan redding zal zijn voor het volk Israël en de christenen welke zullen volharden in geloof en vertrouwen op Gods woord.

LAAT U NIET VERLEIDEN DOOR ALLERLEI BABELS BIJGELOOF!

De profeet waarschuwt iedereen, zich niet te laten misleiden door allerlei bijgeloof dat is ontstaan in het oude Babel, en verder gezet in Israël en later in het nieuwe Babelinstituut te Rome.

1 Hoort het woord, dat de Here tot u spreekt, huis van Israël! 2 Zo zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. 3 Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, 4 Met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet

waggelt.

clip_image006De valse profeten in de tijd van Jeremia zwegen over Gods komende oordeel, en spraken naar de wil van de mensen. De valse profeten had zelfvertrouwen, Jeremia had Godsvertrouwen! Het lijkt vandaag wel een terugkerend fenomeen. Let op de voetbalaanbidding met allerlei bijgeloof in een land van armoede! Doch hier spreekt de profeet een waarschuwing uit over al de astrologen, waarzeggers, valse profeten, welke toekomst voorspellingen doen aan de hand van hun sterrenwichelarij. In Gods ogen ben je dwaas om te geloven in horoscopen.

WAS JEREMIA EEN DOEMDENKER?

Schrijft de profeet opnieuw een doemscenario? Neen, hij schrijft gewoon wat God hem duidelijk openbaar heeft gemaakt:

2 Zo zegt de Here, de God van Israël: Ga heen en spreek tot Sedekia, de koning van Juda, en zeg tot hem: Zo zegt de Here: zie, Ik geef deze stad in de macht van de koning van Babel, die haar met vuur zal verbranden 3 Gij zult niet ontkomen aan zijn macht, maar voorzeker gegrepen en in zijn macht gegeven worden; van aangezicht tot aangezicht zult gij de koning van Babel zien, van mond tot mond zal hij met u spreken en gij zult in Babel komen.Jer.34

Christenen worden soms als doemdenkers aanzien, zij spreken over de aankomende oordelen, profetische uitspraken welke zij vinden in de Bijbel, wanneer het volk zich niet wil bekeren tot de God van Israël. Een blijde boodschap? Ja voor mensen van goede wil!

Ook Jeremia sprak uit liefde tot zijn volk, vanuit gevangenschap, met hartenpijn en verdriet, want hij zag dat het volk naar hem niet wilde luisteren, ook de koning geloofde zijn profetische woorden niet.

De profeet zag in het vorige hoofdstuk, dat er toch hoop zou komen voor zijn volk, en dat zal een troost zijn geweest. Hij schreef daar dat er dagen zouden komen van genezing voor zijn volk, het begin van bekering bedoelde hij duidelijk, ja wanneer God een spruit der gerechtigheid zou laten geboren worden! Jezus! (Jer.33:15)

Inderdaad, later na de ballingschap in Babel, vanaf het moment dat Jezus tot Zijn volk was gekomen, waren er de eerste discipelen uit de Joden die in Jezus gingen geloven als de zoon van God, en zich bekeerden, ze werden genezen. En kregen een opdracht.

 JEREMIA IN DE PUT, MAAR NIET VERBITTERD!

Jeremia in de put

Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Zo was het ook bij Jeremia. Hij had kennis over wat God sprak, of anders gezegd, hij had een goede Bijbelkennis. Hij wist dat zijn volk 70 jaar in ballingschap zou worden gevoerd. Zijn kennis was dan ook zijn sterkte, maar tevens ook zijn verdriet. Jeremia komt, buiten zijn wil, in de put te zitten hij werd depressief, maar niet door God verlaten! Sommige christenen welke goed getuigen, delen dezelfde ervaring.

 

Zo zegt de Here: Voorzeker zal deze stad in de

macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden en dat zal haar innemen.

4 Toen zeiden de vorsten tot de koning: Laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven, en de gehele bevolking, door op

zulk een wijze tot hen te spreken, want deze man zoekt niet het heil voor dit volk, maar het kwade.

5 Koning Sedekia zeide: Zie hij is in uw hand, want de koning vermag niets tegen u.

6 Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was, en zij lieten hem aan touwen zakken; in de put nu

was geen water, maar wel slijk; en Jeremia zonk in het slijk. Jer.38

De profeet ging dwars in tegen de politiek van zijn regering, hij riep de soldaten op hun leven niet verder in te zetten, want het was tegen de wil van God. Het volk bracht kinderoffers om weerstand te kunnen bieden aan Babel!

Het volk aanbad de “Koningin des hemels”, Astarte/Ishtar uit Babel, later Maria de moeder van Jezus. (Jer.44:15,17 en 7:16) Hij twijfelde niet aan het woord dat God hem gaf. Wie niet twijfelt aan wat God leert, die is sterk, maar krijgt ook duivelse tegenwind, zware beproevingen, maar ze zijn tot eer van God!

Het in de put raken, was de beproeving van Jeremia, doch tot steun voor al zijn navolgers, oudsten en evangelisten welke door de Heer werden aangesteld, echte ware herders en geen huurlingen! Huurlingen, broodprofeten, begrijpen niet waarom een mens zijn leven inzet voor zijn medemens. Vandaag gaat het om “eeuwig leven” of de “tweede dood”! Jeremia werd uit de put getrokken, en bij de koning gekomen, maar deze vertrouwde Gods woorden niet, en Jeruzalem werd ingenomen zoals Jeremia sprak!

Biblespace Vlaanderen. 28 juni 2014

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !

clip_image002

 

Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in een God. Ze ontvangen geen zegen. Begrijpelijk er is maar één God, je gaat toch ook niet naar de garage om bloembollen te kopen !

Toch kunnen wij vaststellen dat de ongelovige in doodsangsten gaat roepen op « God », denk maar aan de ernstige vliegtuigenproblemen tijdens een vlucht.

 

Wij willen even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van de Here door zijn aangenomen kinderen. Waarom aanroepen mensen God ? Wanneer roepen ze naar God ?  Stelt God voorwaarden aan het gebed ?  Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem aanroepen ? Wij gaan ons oor eens te luisteren leggen bij onze levende God JHWH zelf.

 

Wat betekent nu het “aanroepen” ?

 

Wij denken snel aan bidden, maar het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt wil feiltelijk zeggen of vertaald worden als :” iemand lastig vallen”.

Iemand lastig vallen , is  zijn nood uitdrukken en een oplossing zoeken. Dat wil God, Hij is geen mens.

 

Gen. 4:26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. 

 

Set ? De derde zoon van Adam, wiens naam “plaatsvervanger” (voor Abel) betekent en wiens nakomelingen, de Sethieten zijn, en stonden tegenover de verworpen Kaïnieten. (Lucas 3:38  Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.) De stamboom van Jezus.)

 

 

Hier vinden wij de mens die voor het eerst begint met gebed.

 

Enos, betekent: “de zwakke mens”; Want in tegenstelling tot de overmoedige Kaïnieten  vervulden zij het gevoel van menselijke onmacht en nietigheid, en dit

gevoel dreef hem tot de dienst en hulp van God. Toen de afval van God in Kaïn’s geslacht hoe langer hoe meer openbaar werd, begon men, in het geslacht van Seth, de naam des Heeren  bij openlijke samenkomsten te aanroepen. Zij aanriepen met opgeheven handen, niet met gevouwen handen, veel vroeger bad men met de houding zoals hun afgodsbeelden werden afgebeeld.

 

Hier vinden wij de strijd met Abel en Kain terug. De eerste godsdienstoorlog, Abel de gelovige en Kain de schijngelovige, de kerkganger.

Wij kunnen vaststellen dat er het meest wordt gebeden wanneer de mens zich onmachtig begint te voelen, en wij geen uitweg meer hebben. Zo ontstonden de amuletten ter bescherming! Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest afhankelijk van de Heere, en dit verliep zo de ganse wereldgeschiedenis door.

 

Handelingen 9:21  En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

 

Paulus was in feite een bekeerde Kain !

 

1 Cor.1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als mensen die de naam van Jezus aanriepen. Ze waren gekenmerkt door wat het volk opmerkte. Het bidden en hun vertrouwen stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen dient te beginnen met het bekeringsgebed. Dit is een aanroepen van Jezus om vergeving, en geloven in zijn genade, wat ook uw zonden waren, enkel uw ongeloof wordt niet vergeven.

 

WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN ?

 

Ps. 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 

God vraagt het ons !  Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor, wij vermoeden dat het nodig zal zijn. God vraagt geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van onze eigen zin, of wij Hem aanroepen,(bidden) Hem loven prijzen. Waar zouden wij het recht halen , om neen te zeggen tegen God, onze schepper. God is onze Vader, dan mag Hij toch wel iets vragen aan ons ? Of wie zijn wij wel ? Wij zijn geschapen om Hem te loven en alles te doen tot Zijn eer.

 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep;

Gij hebt gezegd: Vrees niet!

 

God laat zijn aanwezigheid merken.

Hier is er sprake , als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees niet, dan wil dat zeggen : Vertrouw op Mij alles komt in orde !

God is niet als  politiekers : veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vreugde leven ! God stelt niemand teleur die naar Hem gaat.

 

Ps. 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort;

o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.

 

Hier vinden wij de grote reden waarom een mens God moet aanroepen. Wij hebben een God die antwoord geeft, een God die leeft, een God die laat gebeuren wat wij vragen, andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren de werking van hun vader,  de satan, welke zich verschuilt achter allerlei afgoden.

Al wie God aanroept staat niet te spreken tegen de muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed ook opvolgen. Wanneer wij geen antwoord krijgen, kan dat zijn omdat wij in zonde leven, of niet in waarheid, of naar eigen begeerten, bidden.Of wij zoeken in eigen kracht de oplossing te vinden.

 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN ?

 

 

Ps. 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan,

o Here, ik breid mijn handen naar U uit.

clip_image004

 

Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.

Wij als Gods kinderen moeten meer en meer begrijpen dat wij zo afhankelijk van Hem zijn. Vanuit beproevingen komen de beste ervaringen.

 

Denk maar hoe kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, voor alles en nog wat hebben zijn vader of moeder nodig. Ook de gehuwde zusters moeten afhankelijk zijn van hun man, daarom dragen de zusters normaal lang haar of een hoofdbedekking als teken van hun afhankelijkheid.(Gr.Kata)

 

Ps. 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord.

GNB

Ps. 18:6  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

 

Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien zitten. Dit is heel normaal ! Wanneer wij mensen horen spreken die depresief zijn dan is beste antwoord: Roep de Here aan ! Zoekt Hem en Zijn wil.

Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren kennen, anders is het bidden ademen in de lucht !

Het bekeringdsgebed uit het hart,is het eerste wat God zal zegenen !

 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN.

 

Ø  De wedergeboorte en geloof

Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

Psalmen 145:18  De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

 

De eerste voorwaarde is heel normaal, de mens moet Hem persoonlijk leren kennen. Hier is er een aanduiding dat wij de mensen moeten spreken over onze Heiland, Jezus.

Het hart van de mensen moet worden aangesproken.

Wij kunnen geen omeletten maken zonder eiren te breken. De Bijbel is een zwaard, het kan kwetsen, maar het kent de olie van de Geest om te helen ! Kerkgangers zijn er al veel te veel.

 

clip_image005

 

Zefanja 3:9  Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren.

 

Het aanroepen moet eerlijk uit het hart komen, werkelijk gemeend zijn. Geen schone schijn,  “mij alleen” wijst duidelijk dat er maar een weg is tot God Jezus.God is heilig, uniek er is er maar één !

Er is slechts een naam gegeven !

Filippensen 2:9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

 

 

BELOFTEN VOOR WIE HEM AANROEPEN

 

Joël 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Romeinen 10:13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

 

Biblespace Vlaanderen

2014

 

 

 

SATAN

 

 

 

 

 

clip_image002

 

 

 

 

 

clip_image004

 

 

God leert ons het volgende:

 

13  Die mannen werken helemaal niet voor God! Zij zijn niet door Hem gestuurd. Het zijn huichelaars, die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn.

14  Maar denk nu niet dat het mij verbaast.

15  Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst zullen zij allen de straf krijgen die zij  voor hun wandaden verdienen. 2 Cor.11

 

2Pe 3:17  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;

1Jo 4:6  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

 

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Wij leven vandaag in gevaarlijke en onveilige tijden, mensen weten niet meer wat te geloven, ze kennen “de waarheid” (Jezus ) niet, of dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Wij leven in een wilde zee met allerlei geloofsovertuigingen, maar er was ook maar één ark die overleefde. Een mens kan ook zijn “eigen” geloof navolgen, en geloven in een vergankelijke Titanic. In de gemeenten dringen er on-Bijbelse leringen en praktijken binnen, die we over enkele tientallen jaren terug nog niet opmerkten.

Wij naderen de apocalyptische dagen.

Jezus komt terug.

Lu 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

 

De ene gelooft dit een ander dat, wij hebben momenteel een christelijke geloofscrisis. De satan maakt van de gelegenheid gebruik, om zich voor te doen als een engel des lichts, of als de beste evangelist, de beste prediker met wonderen en tekenen en veel verleidende woorden. Hij zal spreken naar de mond van zijn luisteraars welke hij met een streling van woorden voor het oor zal verleiden.

 

 Ga 1:10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

 

Naast de talrijke scheuringen en valse leringen zoeken de onbekeerde christenen in de gemeenten een eenheid te vormen om allen te misleiden en naar de wereldkerk van Babel te kanaliseren.

 

Weest op uw hoede! Leert de apostel Petrus!

 

Petrus doet een dringende oproep om waakzaam te zijn, en uw eigen standvastigheid te bewaren. Hij bedoelt dat wij in onze dagen meer dan ooit niet alleen onze Bijbel moeten lezen, maar hem ook moeten begrijpen. Wij moeten de Bijbel onderzoeken, dat is de wil van God.

De profetieën te lezen en er acht op te slaan. Zoek niet om zelf nieuwe profetieën te verzinnen die gelijken op waarzegging, want zo was het in de Babylonische godsdienst. Universiteiten leveren vandaag theologen die Christus niet kennen. Geloven niet alles wat de Bijbel leert, en hebben geen zekerheid.

 

Hoe komt dat?

Een vraag die wij in onze dagen moeten stellen.

Wel, we leven in dagen die opmarcheren naar een Babylonische wereldgodsdienst. Niet allen die prediken uit de Bijbel, zijn wedergeboren.Het merendeel van de apostelen konden met moeite lezen en schrijven! Doch ze hadden wel gezag in de naam van Jezus, het waren echte instrumenten in Jezus handen.

 

Wij weten dat ook de vrouw in de Babelse godsdienst een voorname plaats kreeg, o.a. de aanbidding van “Ishtar” enz. Ook in de eredienst kwamen veel vrouwen op de voorgrond. Er komt zeker nog een verandering in de katholieke kerk met vrouwelijke priesters, wellicht na deze conservatieve huidige paus. (Geschreven in 2005)

De Babelse godsdienst was gebaseerd op occultisme, paganisme en waarzeggerij.

Het zijn deze zaken die wij vandaag zien doordringen in de evangelische gemeenten.

 

Een voorbeeld hoe dwaling in het christendom kwam en er nog is: het celibaat!

En allerlei wetten ivm het eten: de vrijdag geen vlees, het niet mogen eten voor de eurcharistie. Dit regeltje was er al toen de Romeinse officieren, ’s morgens vroeg offerden aan hun goden, zij dienden nuchter te blijven tot na het offer!

 

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

 

Het is een eeuwenoude afdwaling van de Bijbel, het woord van God, en tal van seksuele schandalen al gevolg. Het naamchristendom is verwerpelijk geworden voor de mensen.

 

3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

4  Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas. NBG

 

 

 

 

4       Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij  weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.(Boek)

 

Deze laatste vertaling spreekt klaar en duidelijk.  Men moet Jezus aannemen als Verlosser en Heer.  Er komen mensen in de gemeenten die niet tot geloof zijn gekomen en proberen om andere leringen brengen. Ze geven een andere betekenis aan het woord “genade”! Het zijn kinderen van de satan die ook zijn werk willen volbrengen. Ze weigeren het gezag van de Bijbel of het gezag van de oudsten. 2Co 8:5  en zij gaven zich (zoals wij niet hadden durven verwachten) eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons; Door vrijwilligheid, neen omdat het Gods wil was!

 

Hoe zullen de mensen zich gedragen voor de opname en erna?

 

Voor de opname zien wij als vandaag vele tekenen der tijden. De profetieën gaan niet over financiële, of economische of politieke crisissen, maar over de mens in crisis! De Bijbel leert dat de gevolgen van de werking van de satan de mens zal treffen.

Er zijn zes gedragskenmerken van de mens in de apocalyptische dagen:

 

20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Openbaring 9

 

 

Mensen gaan zich meer en meer bezighouden met occultisme, dit kunnen wij vandaag al opmerken, men komt soms openlijk uit voor hekserij en dergelijke, satanskerken worden officieel erkend enz. Dit zal groeien als onkruid. Erger dan in de middeleeuwen zal de duisternis zijn.

 

Afgoderij zal herleven, alles wat zich afhoudt van God is een afgod. Men heeft meer liefde voor genot dan voor God. Eerst zichzelf en dan God of niets.

De antichrist zal een afgodsbeeld laten maken, en dan zal men een verplichte staatsgodsdienst krijgen. Het Vaticaan promoot nu al het paganisme!

 

9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

 

 

 

clip_image006Mensen gaan meer moorden,

Allerlei vormen van moord zijn vandaag al te zien.

Zoals in de tijd van Noach:

13  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Vandaag noemt dat terrorisme, doch machthebbers wil dit verzachten met vrijheidsstrijd! Maar het is moorden!

clip_image008

Mensen doen aan toverij.

Door occulte krachten iets tot stand brengen op bovennatuurlijke wijzen. Het gebruik van drugs is een open poort. Dus een legalisatie van drugs staat voor de deur!

Vandaag is de bestrijding ervan, dweilen met een openkraan!

Zwarte magie of witte magie komen weer aan de orde. Hekserij, kinderoffers enz.

 

Mensen doen aan hoererij.

Vandaag zijn bijna alle taboes doorbroken. Het huwelijk lijkt ouderwets, voorbijgestreefd. Liefde en sex zijn geen samengaand geheel meer. Allerlei andere vormen als homohuwelijk, welke vandaag door theologen is aangenomen als normaal! Overspel is dagelijkse kost.

 

Mensen gaan meer en meer stelen!

2  Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. Jacobus.

 

 

Het verschil van het menselijke gedrag voor en na de opname zal nog groter worden, want de H.Geest is weg, de hel breekt los op aarde. De oordelen zullen de mensen niet veranderen, integendeel ze gaan verder tot ze sterven zonder berouw!

 

1Pe 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

 

Nimrod de stichter van Babel was een jager, en zocht ook zijn prooi. Let op de stichters van de wereldkerk ze zullen de christenen stil vervolgen!

VROUWENHAAT EN ANTICHRIST

ANTICHRIST EN VROUWENHAAT

clip_image002

 

Op “Xander Nieuws” verscheen vandaag, een artikel over onterechte gevolgen van vrouwenhaat, als gevolg van de werking van de geest welke beschreven staat in Bijbel als het denken van de antichrist. In Zweden werd een schoolklas ontdekt door artsen waarbij alle meisjes werden verminkt, lees besneden. Dit brengt infecties en chronische pijnen met zich.In zweden staat hierop een straf van tien jaar gevangenisstraf.

De Bijbel heeft dit alles voorzegd bij monde van de profeet Daniel!

..hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.  Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen ** vereren:.. (Dan. 11:36-38)

Dit is de NBG vertaling, welke opnieuw geen correcte vertaling is. Onze site onder de naam “Biblespace Vlaanderen” wil verwijzen naar de betere vertalingen als de KJV en de CJB.

Beter: Wensen en begeerten van vrouwen” of vanuit het Hebreeuws: “Nor about the most desirable of women…” : Schoonheid en kinderen krijgen. De antichrist wil niet ingaan op de wensen van de vrouw. Het Babelse christendom vond hierin een “heiligheid”, namelijk dat de priester zonder vrouw zou blijven, het celibaat. Dit Katholieke gebod, komt voor uit de afgoderij aan Cybele, en haar cultuur, waarbij mannen zich in de beginnen compleet lieten besnijden? Ook de apostel Paulus hierop in zijn brieven. https://biblespace.wordpress.com/2013/02/07/de-eerste-brief-aan-de-corinthiers-5/

Volgens Xander : In geen enkel ander politiek-ideologisch-religieus systeem komt die haat zo duidelijk tot uiting als in de islam, waarin vrouwen veelal ernstig gediscrimineerd en misbruikt worden. Naast de meisjesbesnijdenis zijn verkrachtingen één van de schrijnendste voorbeelden, aangezien vaak niet de daders, maar juist de slachtoffers daar de schuld van krijgen (denk ook aan o.a. eerwraak).

Biblespace- Vlaanderen

EEN BLINDE WERELD

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,

en dat doof is, al heeft het ook oren. Jesaja 43

LUISTERENDE OREN

Onlangs zagen wij een oude Bijbel in brailleschrift liggen, en werden met medelijden bewogen voor alle mensen die door blindheid zijn getroffen. Het deed mij denken aan al de blinden die Jezus genas, en het licht van deze wereld, na Zijn ingrijpen konden zien.

Iedere Bijbelgetrouwe christen weet dat er twee soorten van blindheid zijn, namelijk de fysische blindheid en de geestelijke blindheid. Ook weten wij dat God Zijn uitverkoren volk Israël in de geschiedenis als voorbeeld heeft gesteld, en dat nog steeds doet.

De profeet Jesaja profeteerde dat het volk zou terugkeren naar hun land. Wat vandaag nog steeds in vervulling gaat, en niemand kan dit tegenhouden. God sprak dat zijn volk blind en doof was, al hebben zij ogen en oren.

Inderdaad, vandaag is…

View original post 1.239 woorden meer

WIE OREN HEEFT

WIE OREN HEEFT ….

 

Als wij zien welke invloed er op een mens wordt gemaakt via zijn zintuigen dan staan

wij verbaasd dat mensen gaan reageren zoals ze hebben gezien of gehoord of gelezen. Wij als christenen moeten kunnen onderscheiden wat goed voor ons is en wat slecht voor ons is. ( Ps.34:14) ( Spreuk. 11:27) 1Th 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.  Zo moeten wij waakzaam zijn en ons niet laten beïnvloeden zoals de massa. Massamanipulatie is er vandaag meer dan ooit, door onze moderne media.

 

Ex 23:2  Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

 

Aan de hand van de volgende schets, kunnen wij zien op welke speciale wijze Gods woord  een invloed op de mens kan maken, en als de mens deze aanneemt als de waarheid, hij een totaal nieuwe schepping kan worden.

 

Mt 11:15  Wie oren heeft, die hore!

 

Ps 94:9  Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien?

 

7  En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.

Exodus 3

 

Hier gaat het in de eerste plaats over een goddelijk horen. Wat hoort God allemaal ?  Voor een mens onbegrijpelijk dat God alles hoort, en iedereen, Hij is almachtig.

Wij kunnen naar een of half ook nog naar twee luisteren, maar drie is al te veel.

Het eerste wat God wil horen van de mens is dat hij God gelijk geeft, en naar Hem wil luisteren, dat is een zeggen tot God dat hij berouw heeft om te hebben geleefd zonder rekening te houden met God. Zo’n oprecht gebed verandert de mens, dan kan God zich in hem openbaren, en zo ontstaat een wedergeboorte of de doop met de H.Geest.

Vele mensen horen over God, maar daarom zijn ze niet gered, maar na de wedergeboorte beginnen ze God begrijpen ! Dit begrijpen is zeer afhankelijk van het doen.

 

clip_image002

 

Joh 10:27 

Mijn schapen horen naar mijn stem

en Ik ken ze en zij volgen Mij,

 

GOD HOORT NIET NAAR RAAD VAN DE BOOSAARDIGE !

 

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Psalm 1

(Betere vertaling is : boosaardige i.p.v.ongelovige)

 

 

Jes.59

1  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;

 2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

 

Zolang iemand niet bekeerd is kan God het gebed niet verhoren ! De zonde van de mens brengt scheiding. Op deze wereld wordt veel gebeden, en ieder richt zich naar een god, maar er is maar een ware weg : Jezus ! Geloof in het offer van Jezus, neemt de scheiding weg, en pas dan is de gebedslijn, de Christelijke telefoonlijn, hersteld.

 

16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 17  Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.   18  Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.  19  Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.  20  Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

clip_image003

Ook als de wedergeborene onrechtmatig denkt of verkeerd bid zal hij niet worden aanhoord. Wij kunnen zeggen er is geen contact, geen verbinding ! God zoekt bidders in geest en in waarheid. Ons gebed moet altijd in overeenstemming zijn met Gods woord (de bijbel )

 

31    Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.  Joh 9

 

 

ALLES WAT WIJ HOREN MOETEN WIJ TOETSEN AAN DE BIJBEL !

 

1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

 2  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

 3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 1Joh4

Niet alles wat wij horen is de waarheid. Er is in onze dagen bijzonder veel bijgeloof en veel afwijkingen van Gods Woord. Hoe moet je dit allemaal onderscheiden. Mensen die niet belijden dat de H.Geest in de mensen kan komen wonen zijn valse leraars. Ook als men niet gelooft dat Jezus werkelijk de zoon van God is.

Hou het rechte spoor !

DOOFHEID ?

 

clip_image005

 

 

De bijbel leert ons over twee soorten van doofheid :

Ø Het niet kunnen horen

Ø Het niet willen horen.

 

NIET KUNNEN HOREN

Enkele aspecten van de lichamelijke doofheid,

wat zegt God daarover ?

 

Leviticus 19

14  Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here.

 

Wij mogen niet lasterend spreken over een dove in zijn bijzijn, in de mening dat hij het toch niet hoort. Het vloeken begrijpt men hier als misbruik maken en met verachting behandelen.

Hier gaat het over een lichamelijk letsel, dat misschien operatief kan genezen worden.

 

Markus 9

25  En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.

 26  En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was.

27    Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.

 

Hieruit mogen wij ook duidelijk besluiten dat doofheid kan veroorzaakt worden door demonen.  Dit soort doofheid is slechts te genezen door bevrijding in Jezus naam.

Al lijkt in ogen van mensen de medische wereld almachtig, hier zijn ze machteloos.

 

NIET WILLEN HOREN

 

Jeremia 6

8  Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat Ik Mij niet van u losrukke, opdat Ik u niet make tot een woestenij, een onbewoond land!

 9 Zo zegt de Here der heerscharen: Lees, lees het overblijfsel van Israël als een wijnstok na; keer uw hand als een wijngaardenier tot de ranken!

 10  Tot wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.

 

Hier hebben wij een voorbeeld van Gods volk dat NIET WILDE HOREN.  Ze beschimpen, bespotten en verachten de bijbel. Dit is ook zo vandaag, ze hebben ook geen enkel verlangen om te luisteren naar wat God zegt. Het oor is niet geopend (onbesneden). 

Het oor wordt geopend bij het aanvaarden en geloven van Gods Woord, en na belijdenis van zonden.

 

9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet,

diens gebed zelfs is een gruwel.

Spreuken 28

 

Hierboven de tekst van de meest beklagenswaardige doven. Zij die geen oren hebben om te luisteren naar God en toch bidden. Bv : Een niet bijbelgelovige kristen.Het is weliswaar door gebrek aan kennis, dat zij ten gronde gaan zegt Hosea, hier vinden wij dat God de wil van de mens blijft eerbiedigen.

Met gruwel bedoelt God een zeer zware zonde !

 

En 14 aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Mattheus 13

 

De profeet Jesaja moest oordeel aankondigen tegen het volke Israël.

Terwijl Jezus de wonderen en de tekenen deed voor hun ogen begrepen zij niet dat dit een vervulling was van hetgeen geschreven stond. Ze wilden niet begrijpen dat God onder hen woonde !

Het vet worden van het hart betekent dat zij niet meer te bereiken waren en gevoelloos bleven voor wat God hen wilde tonen.

 

Deut 4

27  de Here zal u onder de natien verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Here u brengen zal;

 28  dan zult gij daar goden dienen: werk van mensenhanden, hout en steen, die niet zien, noch horen noch eten noch ruiken.

 29  En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

  

Vele mensen bidden naar goden die doof zijn. Gods volk werd onder de heidenen verstrooid. Heidenen zijn alle volkeren buiten Israel. Denk maar aan de Boedha beelden, Mariabeelden, heiligenbeelden, shiva’s, en zovele anderen.

 

1 Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.

 2  Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.

Psalm 116

EENZAAM EN VERLATEN

 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.

 

clip_image002

 

Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als het ware niet normaal zijn als een christen dit gevoel nooit eens zou hebben gekend in zijn leven.

Het gevoel dat iedereen u in de steek laat, is menselijk en is terug te vinden in de Bijbel, daarom zullen wij eens kijken naar mensen in de Bijbel die dit gevoel hadden en de gevolgen ervan.

 

Het gevoel van verlatenheid kan isolatie betekenen, kan verworpenheid betekenen, uitgesloten uit de maatschappij, of uitgesloten zijn van wereldse activiteiten waarin anderen kunnen opleven. Maar het gevoel van verlatenheid zal eens geen gevoel meer zijn, maar een werkelijkheid, wedergeboren christenen passen niet meer in deze oordeelsrijpe wereld. De Here is zijn kinderen aan het voorbereiden.

 

 

Jezus kende dit gevoel ook.

 

 

Mattheus 27:46  Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

 

Onder de bekenden stonden hier al zijn vrienden en discipelen, ze keken van verre!

Mattheus 27:55  En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om Hem te dienen.

Mattheus 27:56  Onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedeus.

 

In de moeilijkste tijd van Jezus leven stond Hij alleen, stervende aan een vloekhout. Men bekeek Hem van verre. Degenen die Hij genas, die hij bevrijdde, diegenen die zijn wonderen hadden gezien. Aan zijn lot overgelaten zou men kunnen zeggen. Verlaten door iedereen, zelfs Zijn Vader in de hemel op dat moment.  Hij aanvaardde het en sprak geen woord kwaad of verwijt over zijn vrienden en discipelen. Hij maakte zijn gevoelens ondergeschikt aan de wil van Zijn Vader. Hij was een voorbeeld tot Zijn laatste adem!

 

 

Hoe zouden wij reageren?

Hoe springen wij om met onze gevoelens van verlatenheid? Houden wij dit onder controle zoals Jezus? Reageren wij niet te vlug omdat onze gevoelens de overhand halen, en dan afreageren op anderen?

 

Het gevoel van verlatenheid brengt een christen dichter bij de Here.

 

clip_image004

Job 19  Een verlaten Job.

 

13  Mijn broeders heeft Hij van mij verwijderd, en mijn kennissen zijn mij geheel vreemd geworden. 14  Mijn nabestaanden zijn weggebleven en mijn bekenden hebben mij vergeten.

15  Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde, ik ben in hun ogen een onbekende geworden.

16  Roep ik mijn slaaf, dan antwoordt hij niet; nadrukkelijk moet ik hem smeken.

17  Mijn adem staat mijn vrouw tegen en mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten.

18  Zelfs knapen verachten mij, sta ik op, dan spreken zij tegen mij in.

19  Allen die vertrouwelijk met mij omgingen, schuwen mij; en zij die ik liefhad, hebben zich tegen mij gekeerd.

 

De ene tegenslag na de andere kreeg Job te verwerken. Precies als door God verlaten, precies alsof God nu Job helemaal was vergeten. Wat kan er erger zijn dan een mens die zich bewust zou zijn, dat hij door God, zijn schepper is vergeten, of dat God zich van u niets meer zou aantrekken. Dan zou u zwemmen in een zee van ”Waarom’s”!

 

Iets verder lezen wij hoe Job zich versterkt in zijn geloof. Hij komt dichter bij de Here, en dit vinden wij in zijn woorden in vers 25 :

25  Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.

Job kent een troostende wetenschap, De God die hij aanbidt LEEFT! Job heeft nog een toekomstperspectief, God laat zijn kinderen nooit in de steek. Vele mensen van ons volk zoeken troost en hulp bij Maria en vele heiligen welke niet leven doch behoren tot de doden. Anderen zoeken troost in amuletten tegen onheil, of het branden van kaarsen, of alcohol, dingen die nooit kunnen troosten enz.

 

Koning David. In Psalm 38

 

10  mijn hart slaat hevig, mijn kracht begeeft mij, zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen.

11  Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag, zelfs mijn verwanten staan van verre.

12  Wie mij naar het leven staan, spannen mij strikken, wie mijn onheil begeren, spreken van verderf, en zinnen de ganse dag op bedrog.

13  Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, als een stomme, die zijn mond niet open doet;

14  ja, ik ben als een man die niet hoort, en in wiens mond geen verweer is.

15  Want op U, Here, hoop ik; Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God.

 

Ook hier had David het gevoel van verlatenheid, maar Hij stelt zijn vertrouwen op de Here alleen. Na zijn zonde werd hij ziek en zieker. In deze depressie hoopt hij op Zijn God.

Hij voelt zich compleet machteloos en wacht tot de Here zal antwoorden. Wie geen God heeft of slechts een afgodsbeeld, kan helemaal zijn levensmoed verliezen. Daarom zijn er niet weinigen die het verlies van een familielid of andere tegenslagen niet meer kunnen verwerken, en zelfmoord plegen.

Zo leren wij ten slotte op Hem alleen te vertrouwen, zo komen er ook geen teleurstellingen. Troost is enkel te vinden in de Bijbel, daar spreekt God nog steeds tot de mens van goede wil.

 

 

GOD BELOOFDE ZIJN KINDEREN NOOIT TE VERLATEN, MAAR

ZIJ KUNNEN HEM WEL VERLATEN!

 

Matth 28

19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

20     En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

 

“Ik ben met u “ I AM .Deze belofte mogen we nooit vergeten, het is het enige medicament tegen de gevoelens van verlatenheid. Een christen staat nooit alleen. De Here maakt op de nodige tijd altijd duidelijk dat Hij met ons is.

 

Denk aan Israël dat ook bijna alleen komt te staan in deze wereld! Meer en meer regeringen spannen tegen Israël, nu het antichristelijke België op kop! Het zal niet tot zegen zijn voor de Belgen! De baaldienaars beginnen de strijd tegen de levende God.

 

Jes.44

21   Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten.

 

Dus moeten wij allen beseffen dat God Israël en Zijn Gemeente niet vergeten is, ook al denkt gij zo of hebt gij zulk een gevoelen. Gevoelens kunnen misleidend zijn!

 

Psalmen 94:14  Want de Here zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten;

 

Het gevoel van verlatenheid, kan ons leren

Barmhartiger te zijn tegenover anderen.

 

Wanneer u iemand wil helpen die problemen heeft met dit soort van gevoelens, dan kunnen wij dit slechts op een wijze : De wijze die wij ervaren van God met ons!

Daarom leert Paulus het volgende  in 2 Cor.1

4  die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

 

Er is maar die grote troost, namelijk het geen geschreven staat in de bijbel. Daarin staan beloften waarop we mogen staan, deze dingen geven een ware troost.

God kan ons troosten door  personen die spreken vanuit het woord. God kan en zendt mensen zenden om te troosten waar dat nodig is.

 

EEN OORZAAK VAN HET GEVOEL VAN GELATENHEID.

 

clip_image006

 

19    Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens. Spr.27

 

Het water is Gods woord, als je daarin kijkt, komt het spiegeleffect, je ziet hoe uw karakter eruit ziet. Het gevoel van verlatenheid kan ontstaan door een tekort aan communicatie met de Heer of met broeder en zusters. Wie naar geen gemeente meer gaat, kan gevoelens van verlatenheid ervaren. Zijn hart zal vlug triestigheid weerspiegelen. Wij kunnen onze problemen met elkaar delen en gebed vragen. Wat op ons hart ligt moet kunnen medegedeeld worden. (geen roddel)

 

HET GEVOEL VAN VERLATENHEID EEN CHRISTELIJK GEVOEL!

 

 Jes. 53 Een beschrijving in de profetie over Jezus luidde:

 

2       Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

 

Jezus was niet populair zo zei God zelf over zijn Zoon! 

 

Joh.5

43     Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

 

Men verwierp Christus, men luisterde niet verder naar Hem. Zo is het voor ons hetzelfde gevoel, men wil niet meer luisteren naar de christenen die het evangelie brengen. Integendeel men effent nu de weg voor de wetteloze, de antichrist, die zal eerst populair zijn, en door het volk aangenomen worden door verleiding. Hij zal een evangelie brengen van “alles moet kunnen” “alles mag”. “iedereen moet kunnen doen wat hij wil, vrijheid liberalisme.

 

Lukas 6

22  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.

20    Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.

 

26  Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

 

Het gevoel van verlatenheid, zoals ook de profeten, komt wanneer men u uit de maatschappij stoot, u niet meer als vriend wil, omwille van uw geloof, is een gezonde situatie. Wij kunnen geen vriend van de wereld zijn. WEE U als gij door de goddelozen geprezen wordt. Deze wereld wil van de christenen en de joden af!

 

Het gevoel van gelatenheid werkt mede ten goede voor allen die Jezus liefhebben!

 

Biblespace Vlaanderen

HET WONDER VAN HANNA

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

clip_image003

Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is vandaag een bijzaak. God is onze Schepper, en iedere dag die wij leven en beleven is dank zij Hem. Het lijkt normaal en niemand denkt eraan. Maar diezelfde God kent ons en kijkt iedere dag naar ons, ook ‘ s nachts als wij slapen. Hij kent ook onze noden en wat op ons hart ligt, onze kommer en zorg en angsten, maar ook naar onze blijdschap. Zo lezen wij in de Bijbel ook over iemand die een verlangen had, maar het verlangen was menselijk gezien niet mogelijk.

Het gevolg was dat deze vrouw dagelijks daarmede bezig was en depressief werd en niet meer at. Deze vrouw wilde kinderen en kon er…

View original post 876 woorden meer

JEZUS : LET OP!

 

 

clip_image002 

 

 

 

 

 

clip_image004

 

Wij gaan vandaag een onderzoek doen naar de punten, welke in de Bijbel speciaal aandacht vragen. Wij gaan deze teksten bekijken als knipperlichten. Knipperlichten of verkeerslichten dienen om ongelukken te voorkomen.

Ook Jezus vroeg nu en dan bijzondere aandacht van Zijn discipelen voor bepaalde punten. Wij lezen regelmatig eens: Zie toe, wacht u, zich houden aan enz.

 

EERSTE KNIPPERLICHT: LET OP VOOR HUICHELARIJ

 

1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 

2  Wanneer gij dan aalmoezen geeft,  laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds . 

3  Maar laat, als gij aalmoezen geeft,  uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, 

4       opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.Matth.6

 

 

Christus verbiedt niet, ook in het openbaar goede werken te verrichten. Dit kan zelfs nuttig zijn, om den naaste een goed voorbeeld te geven. Maar nooit mag men ze doen, om door de mensen geprezen te worden. Dit zou ijdelheid zijn.

Hier speelt het motief een grote rol. De geloofswerken komen voort, nadat iemand persoonlijk tot geloof is gekomen in Jezus, en hij dat wil toepassen waarin hij gelooft.

Wanneer het gaat om eer van mensen te ontvangen is het pure huichelarij.

Goede werken moeten voortkomen uit medelijden. Een arme helpen als je kan. Maar geven uit hoogmoed is zelfs zonde.

Het niet hebben van loon betekent dat goede werken zonder geloof waardeloos zijn.

 

Het betekent ook dat zij die eer van mensen hebben ontvangen, reeds zijn betaald. Ze hebben hun loon reeds.

 

TWEEDE KNIPPERLICHT: GELDZUCHTIGE PREDIKERS

 

 

clip_image005

15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen , maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 

16    Aan hun vruchten zult gij hen kennen : men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? ( Mat.7).

 

15 ‘Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U

16    kunt hen herkennen aan hun vruchten. Men plukt geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels.(GNB).

17     

clip_image007

 

Het schapenvacht spreekt van een christelijk uitzien of voorkomen. Doch onveranderde mensen zijn er altijd bij om zich te verrijken op gelijk welke manier. Ze zijn te onderscheiden door te letten en aandacht te geven aan hun levenshouding, levenswandel, vruchtbaarheid voor Christus enz.

 

2 Petrus 2:1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen , zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft , verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

 

Het verloochenen is vandaag aan de orde. Omwille van een komende wereldreligie

Verloochent men Jezus, als de Zoon van God. Als Diegene die is opgestaan.

Men wil Jezus in de rij van de afgoden plaatsen.

 

Rome is er het sprekend voorbeeld van. Deze wereld laat zich misleiden. Wij stellen duidelijk vast dat de wereld een andere god zoekt en kiest.

Deze wereld keert zich tegen de ene ware God van Israël. Het is dan ook duidelijk

waarom deze wereld zich keert tegen het volk van de ene ware God. De wereld wacht op “ de valse profeet” die allen zal verleiden met valse wonderen om de antichrist en valse Messias aan te nemen.

 

DERDE KNIPPERLICHT: PROFETISCH INZICHT.

 

clip_image00929 ¶ En Hij sprak een gelijkenis tot hen : Let op de vijgeboom en op al de bomen. 

30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 

31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 

32  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,  voordat alles geschiedt. 

33  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan , maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

34    Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,(Lukas 21).

 

 

29 ¶ En Hij zeide tot hen een gelijkenis : Ziet den vijgeboom, en al de bomen. 

30  Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven , dat de zomer nu nabij is. 

31  Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet , dat het Koninkrijk Gods nabij is . 

32     Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan,  totdat alles zal geschied zijn.(SVV).

 

Dit is duidelijk het knipperlicht van onze dagen. De vijgenboom als beeld van het huidige Israël, de andere bomen zijn de buurlanden van Israël.

Jezus geeft dit beeld om te tonen, wanneer je deze dingen ziet, weet dan, dat het einde nabij is! Niet het einde van de wereld, maar het einde van een wereld met ongelovigen.

Wanneer de bomen beginnen uit te botten, tot leven komen. Het evangelie naar Marcus

Geeft nog een bemoediging, namelijk in het vers welke voorafgaat aan deze gelijkenis, spreekt hij :

27    En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. 

 

Dit wijst duidelijk dat er een oogst zal zijn voor de zomer, namelijk deze van alle christenen op aarde dood of levend.

Wat een hoop hebben wij in deze dagen! Vertel over deze hoop aan anderen.

Ook Jezus legde een nadruk op Zijn woorden dat ze zeker zullen geschieden!

Meer nog dit geslacht dat zal leven in die tijd, zal alles meemaken. Dit wijst erop dat alles aan een snel tempo zal gebeuren.

 

 

 

 

VIERDE KNIPPERLICHT: GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG.

 

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 

20  Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 

21    want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.( 2 Petrus 1).NBG51

 

19 Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons innerlijk. Door deze ter harte te nemen, leren wij Jezus Christus beter kennen.

20  U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd.

21    Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.(boek).

 

De apostel Petrus herhaalt het vorige knipperlicht. Doch in de context vinden wij een andere waarschuwing, namelijk tegen valse uitleg van de Bijbel.

Petrus bedoelt hier duidelijk dat men niet moet doen aan inlegkunde. Dit is een groot gevaar wanneer mensen te samen komen in de bijbel lezen en daarover elk zijn “zegje” gaat doen.

Er zijn twee voorwaarden nodig om de Bijbel in waarheid uit te leggen:

        Men moet wedergeboren zijn, d.w.z. de H.Geest hebben ontvangen, na bekering.

        Men moet schrift met schrift vergelijken. Dus zijn verwijzingen zeer belangrijk om

een goede uitleg te verzekeren.

 

 

VIJFDE KNIPPERLICHT: EENHEID LIGT IN DE LEER

 

 

 

5  En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus .   6  En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed , hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 

7  Want van velen, die onreine geesten hadden , gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 

8       en er kwam grote blijdschap in die stad.(NBG51). Handelingen 8:6

 

 

 

5  En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. 

5       En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed.(SVV)

 

 

Het is van groot belang dat iedere gemeente, eendrachtig is. Wanneer dit niet het geval is dan ontstaan er scheuringen.

Zo zijn er ook de denominaties ontstaan elk met hun eigen “belijdenis”.  Het is nooit de bedoeling geweest dat er zoveel verscheidenheid zou komen.

Hoewel vele van deze denominaties de belangrijkste geloofspunten gezamenlijk hebben, toch zijn deze nooit uit de wil van God gekomen.

Bij Filipus stellen wij vast dat de mensen zich eenparig hielden aan hetgeen zij werden geleerd. Ook hierin ligt er voor iedere gemeente een waarschuwing, dat ze allen hetzelfde gaan geloven.

 

 

ZESDE KNIPPERLICHT: ZICHZELF CONTROLEREN.

 

28  Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.   29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; 

30  en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 

31     Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.(Hand.20)

 

Dit knipperlicht is voor hen die de gemeente leiden, doch ook voor de ganse gemeente. De schrijver weet dat na al zijn inspanningen om de ware leer te brengen, er valse leraren zullen komen en de schapen zullen verdrijven.

Daarom “ Waak dan..” Er zullen altijd mensen zijn in de gemeente die de geesten kunnen onderscheiden. Vandaar dat wij onze hoop op de wederkomst niet mogen verliezen, al zijn er die zelfs deze hoop willen afnemen! Inderdaad er zullen spotters komen en spotten met de wederkomst van de Heer.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

EXORCISME

EXORCISME

 

Exorcisme is het uitdrijven van demonen of boze geesten. Niet iedereen kan zomaar duivels gaan uitdrijven. Ieder wedergeboren christen is normaal in staat dit te doen, indien hij sterk is in zijn geloof. Iedere gemeente moet in staat zijn dit toe te passen. Vandaag kennen wij opnieuw meer en meer een onbijbels exorcisme.

Wij weten dat ook de heidenen eeuwen geleden zulke activiteiten beoefenden aangaande duiveluitbanningen. Dit gebeurde met magische formules en voorgeschreven rituelen, gekend bij de Babyloniërs en Assyriërs. De Roomse kerk heeft ook haar eigen rituelen ontworpen voor duiveluitbanning.  Het  “ Rituale Romanum  “ 1614 geheten. Met gebruik van formule gebeden, gewijd water en relikwieën en kruisbeelden.

Wij onderzoeken Gods Woord over dit  item in onze dagen. Welke tevens een symptoom is van de nakende komst van Jezus !

 

BEPAALDE KENMERKEN VAN DEMONISCHE WERKINGEN

 

·       Hevige weerstand tegen alles wat met God te maken heeft. (Mc.1,24)

·       Verdraagt geen geestelijke muziek of psalmen( id.)

·       Buitengewone gevaarlijke lichaamskracht kan tot uiting komen.(Mc.5,3)

·       Storingen bij het functioneren van lichaamsorganen. ( Mc.9,17) (doof, blind, stom, enz.)

·       Zelfverwondingen, insijdingen maken of zelfmoordpogingen ( Mc.5,5)

·       Agressiviteit tegen anderen zonder redenen. ( Mc.1,23)

·       Het spreken van iemand anders uit de mond van een gedemoniseerde. (Mc.1,24)

·       Bovennatuurlijke kennis, waarzeggerij, gedachten lezen van adneren

·       Verschijnselen bij het uitgaan van demonen. Schreeuwen, stuiptrekkingen, neervallen, krampachtige gelaatstrekken. Soms zichtbaar vertrekken van monsterachtige wezens e.d. Plotse genezing van jarenlange kwaal of ziekte.

 

JEZUS DREEF ALLE DEMONEN UIT !

 

28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Matth. 12

De sterke is de duivel. Het huis is een lichaam. De Huisraad zijn de kwaliteiten en de goede capaciteiten van die mens. Jezus laat merken dat er een sterkere nodig is om de satan de binden. Zo is het dan in Zijn naam dat wij kunnen optreden.

 

20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. L u k a s 1 1

 

 

 

Jezus is de sterkste!

clip_image002

Jezus doorbrak het stilzwijgen van de stomme, waarvan iedereen dacht dat hij voor de rest van zijn leven zo zou blijven. De stomme werd verlost van zijn gevangenschap. Niemand had durven denken dat hij eens zou spreken .

Jezus is vandaag nog steeds dezelfde, Hij wil ieders tong losmaken, om te spreken over Zijn Koninkrijk. Niet kunnen spreken of zingen voor en over de Heer is een vorm van gebondenheid.

Het wonder dat hier gebeurde gaat verder dan de lichamelijke genezing, Jezus toont aan dat hij sterker is dan degene die de man gebonden had, en dat Hij de wereld zou tonen dat er hoop is , en dat Hij de mensen die in Hem geloven zal verlossen van hun slavernij aan de boze. Ieder ongelovige  is  onbewust een gevangene van de boze.

 

 

 

DEMONEN ONTDEKKEN

 

Demonen ontdekken is niet eenvoudig. Demonen zijn geesten, zijn sluw, intelligent, staan boven alle natuurwetten, zeer verleidend in onze dagen, zijn bijzonder listig actief in religieuze kringen, om de grote afval voor te bereiden. Ze kunnen zich zeer schijnheilig voordoen. Ze zoeken graag en sluw om op het podium te staan.Ze hebben een eigen wil en gevoelsleven. Kunnen zich voordoen als gelovigen of valse predikers.

 

MARCUS 5

2 En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, 3 die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden zelfs niet met een keten, 4 want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. 5 En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. 6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, 7 en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. 8 Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. 9 En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? 10 En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11 Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed.12 En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen 13 En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee.

 M a r k u s 5

 

Zijn verblijf op het kerkhof, deze plaats is niet normaal, en wekt al zo bij mensen angsten op. (Openbar.18:2)

Het breken van ijzeren ketenen, is bovenmenselijke lichamelijk kracht.

Zichzelf met stenen slaande.

Een zelfontwrichtend gedrag, doet denken aan het hedendaagse genieten van pijn, en pijngrenzen verleggen ( MS) Het maken van insnijdingen in het lichaam.

Liep naakt, en werd gekleed.Nudisme.

De ganse streek had angst om voorbij te komen, nu was dit over !

De zwijnen.

Door de grote angst vluchten de zwijnen, onreine dieren, weg naar hun dood.

De naam.

Jezus vraagt de naam of namen! Dit moeten wij ook doen bij exorcisme.

 

DE MAANZIEKTE OF EPILEPSIE.

 

15 Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water 16 En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17 Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof.

( Mattheüs 17 )

 

 

Ziekte zijn “kan” een demonische oorsprong hebben. Hier in dit geval gaat het over de gekende (aan)vallende ziekte,Epilepsie, met een uitgesproken demonische oorzaak. Dit wordt ook nog maanziekte genoemd. Dit werd zo genoemd omdat men vaststelde dat deze aanvallen meestal voorkwamen voor volle maan. Er zijn verschillende soorten van epileptische aanvallen, welke wel zijn te onderdrukken met medicatie.

De discipelen hadden geprobeerd, maar mislukt. Ze geloofden er niet in dat ook zij dit zouden doen en slagen. Bij deze dingen mag men niet twijfelen.

Exocisme kan mislukken, maar mag geen reden zijn om te stoppen om mensen te helpen.

 

 

KENMERKEN VAN EEN GOEDE UITDRIJVING

 

 

EEN SPREKEN MET GEZAG.

 

25 En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! (Marc. 1).

 

Wie spreekt in de naam van Jezus, in volle vertrouwen, zal de kracht van God ontdekken, en ervaren, tijdens de uitdrijving. Demonen zijn verstandig en kennen het bestaande gezag van Christus, en ook van hen die in Zijn naam spreken en wedergeboren zijn.

Het is zeer leerzaam om een uitdrijving mee te maken of te doen, het vraagt wel een sterk vertrouwen op de Heer. Het is niet alleen een geestelijke strijd, het lijkt op oorlog.

 

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. 15 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij? 16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Handelingen  19

 

Demonen kennen de mensen die met gezag kunnen spreken. Hier waren mensen die ook dachten die dat zouden kunnen, en ze hadden hun les geleerd, ze waren niet gemachtigd om deze dingen te doen. Uitdrijvingen kunnen zeer gevaarlijk zijn, en kunnen schadelijke en pijnlijke gevolgen hebben, ook voor de werking in de gemeente.

 

DEMONEN HERKENNEN HET GEZAG TIJDENS EEN UITDRIJVING.

 

33 En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34 en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen.

 

Wij horen hier al agressiviteit die zich openbaart onder gelovigen in de synagogen. Deze demon wist wel wie Jezus was. De Joden waren en zijn nog steeds blind hierin. Demonen weten heel goed door wie ze aangesproken worden, en of de persoon macht heeft over hen. Ze weten ook dat pogingen gebeuren door mensen die heidens zijn en in het gezag van Christus niet staan.

Babyloniërs en Egyptenaren gebruikten ook praktijken, praktijken met behulp van pijnigingen van de bezetene of door het aanroepen van allerlei afgoden.

De Roomse uitdrijving is een voorbeeld van uitdrijving van duivelen door duivelen! Ook zijn verschillende protestantse exorcisten te mijden, en bijzonder hun uitgegeven boeken!

 

REACTIE OP UITDRIJVING EN GEBED.

 

25 En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. Marcus 1

 

Op het ogenblik van de uitdrijving is het mogelijk dat men onmiddellijk reacties waarneemt bij de gedemoniseerde. Ze kunnen weerstand bieden, om hun naam verborgen te houden, en in stilte verdwijnen zodat men het niet ziet op dat moment. Deze mensen kunnen onwel worden, of krampachtige houdingen vertonen. Schreeuwen of schelden en vechten, kan ook voorkomen. Of ze ervaren een grote geestelijke blijdschap door bevrijding.

 

 

 

BIJBELS EXORCISME, BRENGT LICHAMELIJKE VERBETERING, EN GEESTELIJK HERSTEL.

 

15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem, die het legioen gehad had; en zij werden bevreesd. 16 En die het hadden gezien, verhaalden hun, hoe het met de bezetene gegaan was en ook van de zwijnen. (Marcus 5)

 

Het was een gevaarlijke bezetene voor de medemens. Deze man was, mogen wij zeggen krankzinnig. Toen waren er daar geen instellingen zoals wij deze vandaag kennen. Zo velen komen in zulke instellingen terecht, maar kennen geen bevrijding. Na de bevrijding door Jezus, is Hij weer GOED BIJ ZIJN VERSTAND.

Dit toont ook duidelijk dat demonen schade kunnen toebrengen aan de werking van de hersenen. De wetenschap kan slechts de beschadiging vaststellen maar niet altijd de oorzaak.

 

 

BEZETENHEID KAN TERUGKEREN.

 

 

24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. 25 En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. ( Lucas 11 )

 

Mensen die eenmaal gedemoniseerd zijn geweest, moeten dubbel waakzaam zijn, het is beter dat dit alles gepaard gaat met een zuivere wedergeboorte. Anders blijft het huis LEEG, zonder H.Geest! Wie christen is geworden, zal geen open deuren toelaten om opnieuw onder demonische invloed te komen. Hij zal waakzaam zijn en waarschuwend spreken. Hij zal niet samen zijn met de paranormalen of dergelijke. Goede Bijbelkennis zal hem kunnen leiden.

 

22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

( 1 Petr.1 )

 

De reiniging van de ziel is afhankelijk van de gehoorzaamheid aan het woord, zo is het voor zulke gevallen sterk aan te raden hun gedrag later op te volgen in de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

HOE UITDRIJVEN?

 

 

  OP AFSTAND

 

 

Jezus kon uitdruiven op afstand. In Matth.15 kunnen wij vaststellen dat Jezus daar een uitdrijving deed ,waar een vrouw bezeten was.

Dit toont ook aan dat de plaats van uitdrijving niet bepalend is. Nergens zien wij uitdrijving door een handoplegging. Met handoplegging maakt men zich één met de persoon in kwestie. Zo maakt men zich één met de zonde, ( Toronto-zegen bv. ) met alle gevolgen vandien. Wel handoplegging na bevrijding. Je legt je hand ook niet op een gloeiende kachel!

 

22 Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein. 1 T i m. 5

 

Uitdrijvingen worden meestal gedaan door de gemeenteleiders, die zich bijzonder bezighouden met de zielzorg. Doch andere broeders kunnen dit ook doen, die geesten kunnen onderscheiden naar hun werking en leer.

 

UITZONDERLIJK WORDT EEN VOORWERP GEBRUIKT.

 

De zweetdoeken van Paulus werden gebruikt en boze geesten werden uitgedreven.

Dit is geen algemene regel. ( Hand. 19 ). Ook Koning Saul werd geholpen van zijn angstgeest door het horen spelen op de citer. ( 1 Sam.16 )

 

Gewijd water en kruisen zijn voorwerpen die niet nodig zijn, en berusten op heidense gebruiken. Vasten en gebed zijn wel noodzakelijk en Bijbels.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

HET KONINKRIJK DER HEMELEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

clip_image004

Het lijkt wel een Bijbels begrip dat de wenkbrauwen laat fronsen! Toch gaan we even de Bijbelteksten analyseren en een profetisch beeld vormen over het koninkrijk der hemelen.

Jezus, sprak in gelijkenissen die rechtstreeks in verband staan met Zijn gemeente (kerk). Soms kan koning of koninkrijk in de grondtekst het zelfde woord zijn.

Wij nemen daarbij de gelijkenissen uit Mattheus 13 en de Gemeenten uit Openbaring 2.

Het is of deze teksten parallel lopen, en ons beter inzicht geven van het verleden, maar bijzonder wat er vandaag aan de hand is met het ware Bijbelse christendom.

De gelijkenis van de zaaier en de gemeente te Efeze.

Een opmerking voorafgaand, kwam van de discipelen: Waarom spreekt Gij tot hen ( het volk) in gelijkenissen? ( Matth.13:11). Reden: Omdat het Joodse volk zich diende te bekeren, en genezen te worden van zijn geestelijke blindheid. De profeet Jesaja had dit geprofeteerd! (16)

View original post 1.546 woorden meer

ZIEKTE EN GENEZING

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp.

Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen.

Iedereen van ons is al eens ziek geweest of had moeilijke kwalen. Ook zijn er mensen met ongeneeslijke ziekten, die niemand kan helpen. Mensen die gehandicapt zijn bij geboorte, blindheid, doofheid, afwijkingen enz. 

Nieuwe ziekten van allergie komen er veel bij.

 De mens zoekt op verschillende wijzen om tot genezing te komen.

De medische wetenschap is er goed op vooruit gegaan, en is voor ons als christenen nog steeds de eerste normale weg. Ten tijde van Jezus waren er ook artsen, en Jezus heeft zijn volk nooit afgewezen te gaan bij deze mensen. De apostel Lucas was ook een arts. Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.

Christenen wijzen wel alle paranormale geneeswijzen af. De wereld loopt vol van kwakzalvers en religieuze genezers. Alle bedevaartsoorden tot genezing zijn occult.

clip_image005

Hoe is ziekte in de wereld gekomen?

 

Ge 2:17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ge 3:4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

 

Ziekte en sterven is een gevolg van de zondeval.

De mens heeft een vrije wil, en kan dus kiezen te luisteren naar God of naar de satan. Wij vinden in de Bijbel eerst dat de mensen stierven van ouderdom. Wij lezen in  Het begin van Genesis weinig dat mensen stierven dor ziekte, maar wel door hoge ouderdom. Later was het gevolg dat de mens ook stierf ten gevolge van ziekten. Ziekte en het afsterven van het lichaam is een gewoon verschijnsel als gevolg van ongehoorzaamheid aan wat God vraagt en ongeloof aan wat Hij zegt in de Bijbel.

 

Ex 15:26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

God zelf is de “dokter”! Hij die de mens schiep! Hij vraagt wel te luisteren naar Hem! Wie niet luistert naar Hem zondigt, en loopt gevaar om getroffen te worden door ziekte. Mirjam sprak kwaad van Mozes en werd plots melaats!

 

God is barmhartig en wil de mens genezen, en Jezus, Zoon van God toonde het aan de mensen.

 

De profeet Jesaja voorspelde de komst van Jezus, en wat Hij zou doen.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Hieronder kunnen wij het best begrijpen, dat deze profetieën in vervulling zouden gaan wanneer Jezus hier op aarde was ongeveer 700 jaar later! Door al deze goddelijke genezingen diende Jezus aan te tonen dat Hij de Messias was. Maar Zijn volk was Hem niet sterk verwachtend, nog verlangend daarnaar, zoals ook veel of sommige christenen vandaag. Door het lijden en sterven van Jezus zullen wij een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen, allen  die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Dat lichaam zal perfect zijn en zonder enige gebrek. Daarom was er zoveel verdriet bij Adam en Eva, weinige mensen hadden zoveel verdriet als zij! Israël geloofde niet in Hem, ondanks Zijn wonderlijke tekenen en genezingen. Jesaja had het geprofeteerd, en dit is geen waarzeggerij!

 

Johannes 9  De blindgeborene

 

Hier vinden wij een blindgeborene. Iemand geboren zonder ogen. Een mens die nog nooit het licht en de werkelijkheid om zich heen had gezien zoals dat is.

Zo’n mens is goed te vergelijken met een ongelovige. Een ongelovige is niets anders dan iemand die Jezus in zijn leven nog niet heeft ontmoet. Hij stelt zich vele vragen zoals een blinde, maar kan er niet op antwoorden.

Spr 4:19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.

Een blinde moet opletten voor stenen op zijn weg, als hij valt kan hij zich deerlijk bezeren. Deze stenen zijn een beeld van satans listen voor de ongelovige.

Joh 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Jes 42:16  En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.

 

In vers 7 liet Jezus hem de ogen wassen in het badwater van Siloam en hij was genezen! Had een totaal nieuw zicht. Jezus schiep hem ogen!

 

Gods woord de Bijbel is het water. Wie het leest en het aanneemt en spijt heeft dat hij niet eerder naar God wilde luisteren, zal vanaf dat moment de Bijbel kunnen begrijpen. Je kunt jarenlang naar een kerk lopen, en toch blind en in de duisternis blijven omdat de leiders even blind zijn. Mt 15:14  Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

 

 

 

Slechts wanneer iemand werd aangeraakt door Jezus zal hij kunnen zien en begrijpen!

 

 

Jezus zond hem naar Siloam, wat “gezonden” betekent!

Ieder mens welke tot geloof komt in Jezus, is een gezondene. Hij bekijkt de wereld met andere, geestelijke ogen, hij heeft een andere toekomstvisie en een levensdoel die over de grens van de lichamelijke dood ligt.

 

Generaal Naaman.

 

clip_image007

 

( 2 Kon.5) Deze generaal was melaats. Melaatsheid is in de Bijbel een beeld van zonde.

Deze zeven wijst op een volheid of volledigheid. Geen halve gehoorzaamheid.

De man diende zich zevenmaal te wassen in de Jordaan en zou genezen worden.

Eerst wilde hij niet gehoorzamen aan de dienstknecht van God.

Mensen hebben het soms heel moeilijk om gehoor te geven, om te geloven wat God zegt. Het klinkt soms helemaal tegen de gedachtegang en de wetenschap van de mens.

De generaal genas en ontving zegen slechts vanaf het moment dat hij gehoorzaam werd aan het woord van God gesproken door de profeet Elisa.

Lucas 5 :17 Een verlamde

 

clip_image009

 

Een eerste probleem.

Deze man kon niet op eigen krachten tot bij Jezus komen. Maar hij wilde toch bij Jezus zijn. Hij had hulp nodig en anderen die in Jezus geloofden droegen hem.

Wij moeten mensen bij Jezus brengen in geloof en we zullen wonderen zien. Sommigen genezen op de dag dat ze tot geloof komen, zonder tussenkomst soms.

Een tweede probleem was teveel volk om nu bij Jezus te komen.

Levensomstandigheden kunnen het soms moeilijk maken om bij Jezus te komen. Maar geloof overwint. De gelovigen braken het dak open om toch bij Jezus te komen.

Jezus zag het geloof van zijn vrienden en zegende dit!

Jezus heeft de macht zowel over het geestelijke als over het lichaam van de mens

De kerkleiders hadden felle kritiek op Jezus, omwille van het vergeven van zonde.

 

De mensen rondom Jezus zagen ongelooflijke dingen, doch ook vandaag gebeuren nog soms wonderlijke genezingen.  God heeft geen reclame nodig.

Christenen kunnen mensen tot bij Jezus brengen, ook al kan dat veel moeite kosten, maar het was zeker de moeite waard, want de verlamde werd genezen en vergeven!

Op deze wijze bevestigde Jezus dat Hij de zoon van God is.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Exodus 20

Het lijkt toch wel bijzonder dat de mens zoekt om zich een beeld te vormen van God, zijn Schepper

Het niet kunnen zien van de ene levende God, veroorzaakt een leegte in de mens. Het zesde zintuig bij de mens is verloren na de zondeval, dit diende om contakt te hebben met God. Vele godsdienstige en ongelovige mensen hebben hun beelden en symbolen, waarin ze stellig geloven en ze vereren.

View original post 2.334 woorden meer

HEILIG KRUIS OF VLOEKHOUT

GOD EN ONZE ZORGEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Het jaar 2012 is voorbij, we zijn al in goed in 2014, en we zagen al opnieuw angstaanjagende beelden van zondvloedachtige toestanden en troosteloze mensen. Het jaaroverzicht van 2010 met zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en een olieramp door geldwolven ontstaan, waren een vervulling van Bijbelse profetie! (Luk.21:11) Maar voor velen is het de “ver van mijn bed show”!

clip_image005

Maar de boodschap vandaag richt zich naar mensen die beseffen dat ook hier zich wel “iets” kan voordoen, de grond kan soms van onder je voeten wegzinken, eerder figuurlijk! We zien de welvaart voor ogen verdwijnen, opzettelijk door superrijke mensen welke de wereldmacht willen nemen, en meer kapitaal bezitten dan regeringen en landen samen! Het geld wordt op subtiele wijze van het volk afgenomen, let maar op de laatste berichten, en we spreken nog niet over het verzwegen nieuws! Het lijkt of Europa wordt stil verkracht!

Sommige mensen roepen luid: Waarom laat God…

View original post 1.437 woorden meer

PETRUS OP PINKSTEREN

 

PETRUS OP PINKSTEREN.

 

 

clip_image002

 

Vandaag herdenken de christenen het Pinksteren gebeuren. Wij willen wel even een oproep van Petrus uit zijn boodschap van die dag aanhalen.

 

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

39    Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.Hand.2

 

Pinksteren was een dag van ware bekeringen, velen hebben dan Jezus Christus aangenomen. In onze dagen hebben wij een grote nood aan uitleg over de profetieën, en het overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. “Gij hebt Hem aan het kruis laten nagelen!” Wat een sterke uitspraak, zonder angst!  

 

Jezus sprak destijds : Ik zal u vissers van mensen maken. Niet iedereen die gaat vissen vangt altijd veel vis. Wij zien dat de technieken bij het vissen zodanig zijn gevorderd dat bepaalde vissoorten dienen te worden beschermd. Dat ook kleine visjes sterven door de nieuwe instrumenten om vis op te sporen.

Wanneer wij spreken over het getuigen, dan kunnen wij dat gaan vergelijken met het vissen. Wie uit gaat vissen bedenkt op welke manier hij dat zal doen. Zo moeten wij ook erover nadenken, bijzonder in deze moeilijke tijd hoe wij dit doen.

Hoe wij ons voorbereiden, n.l. met gebed en uitgaan in vertrouwen.

Een actie ondernemen bv: onze Bijbelstudie van het Onze Vader is nu de gelegenheid.

 

Wat is eigenlijk dat getuigen?

 

11  En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.

12  En toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot en vervloekten zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 13  En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten;Hand.23

 

Het woord “getuigen” in het Grieks en zoals het er hier staat = Marturomai.

Dit woord wil zeggen: “wervend prediken”

Het was duidelijk de bedoeling van de Heer: Zielen te winnen voor Hem.

 

 

 

 

 

Wat betekent het “zielen te winnen” en hoe moet dat?

 

Efeze 4

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

18    verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

 

Paulus maakt duidelijk wat hij bedoelt, als hij ging spreken tot de mensen. Hij kende het doel, hij kende het probleem van de mensen. Hij keek daar naartoe als iemand die de mensen wilde genezen van een ziekelijk en verkeerd denken, door onwetendheid.

Hij sprak wel met gezag! Niet bedelend, niet dwingend, en ook niet sprekend om de mensen te behagen.

 

 

Wat zullen wij dan zeggen?

 

Dat de mensen niet langer mogen leven als de heidenen.

Hij wil zeggen : zonder rekening te houden met Gods wil, welke te vinden is in de bijbel.

Het gaat hier om een levenswijze. Een manier van leven.

 

Dat de mensen niet langer ijdel mogen denken.

 

Dit ijdel denken is niets anders dan “een vruchteloos” denken. Dit wil zeggen dat de gevolgen van zulk denken geen blijvende resultaten hebben. Een gans leven werken, maar er blijft voor God niets over. Wie geestelijk denkt, zal ook voor God vruchtbaar zijn geweest, en na de dood zal hij “loon” ontvangen.

Met een paar voorbeelden van ijdel denken kunnen wij heel goed begrijpen wat Paulus wilde zeggen.

 

Bv : na de dood is alles voorbij.

       Na de dood komt men terug in een ander aards leven. (leugen)

       Met het vagevuur ben ik tevreden (misleiding, leugen en ijdel)

       Allen zalig in hun geloof ( alverzoening)

       Slechts leven voor zichzelf en eigenbelangen.

 

Wij gaan in feite heel dwars liggen bij de gedachte die de meeste mensen volgen.

Hun denken is ijdel. Een denken zonder te weten hoe God over iets denkt heeft geen zin, het kent geen inhoud, het brengt slechts teleurstelling.

 

Voorbeeld van ijdel denken.

Lukas 12

18  En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21    Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

 

De gedachtegang van deze mens was dwaas of ijdel zegt God.

Ieder mens denkt en leeft alsof hij honderd jaar zal leven. Hij denkt niet na over de zin van het leven.

 

Mensen zijn verduisterd in hun verstand.

 

De ongelovige mens kan geen correct onderscheid maken tussen goed en kwaad.

God moet ingrijpen, opdat de mens God zou kunnen begrijpen. De Emmaüsgangers werden hun verstand geopend.

Ze hadden zelfs alles meegemaakt, maar ze hadden de schriften gelezen, maar niet begrepen. Ze geloofden niet ALLES wat er stond geschreven.

Zo is het begrijpelijk dat er maar één uitleg over Gods woord is, de H.Geest is nodig om ons daarin te leiden;

Zonder een Pinksteren in ons leven blijft alles bij godsdienstigheid, religie, staatskerken.   

 

Vervreemd van een leven met God.

 

Dit is een groeiproces in onze dagen, mensen worden allergisch aan ware Godsdienst.

De geest van de antichrist beïnvloedt het gedrag van de mensen. België is een goed voorbeeld, euthanasie, Abortus enz.

De enige dag dat de mensen nog eens dachten aan God was op de zondag of bij een begrafenis!

Mensen zijn bezig met hun hobby’s en genot en met hun selfie. Staatskerken of staatsgodsdienst beantwoorden niet aan de geestelijke noden van de mensen.

.

 

Hoe kunnen wij de mensen overtuigen

Ons persoonlijk getuigenis kan hierin een rol spelen. Hoe zijn wij zelf tot geloof gekomen, en hebben ingezien wat Jezus voor ons deed! Begrepen dat we vergeving nodig hadden, en om een aangenomen kind van God te worden. Niet ieder mens is een kind van God.

 

Ook Paulus getuigde over zichzelf.

 

Hand.22:3

Paulus was een ijveraar voor God, doch op een vleselijke en traditionele manier. God dienen zonder te weten hoe. Was de zoon van een Farizeeër. Vervolgde de aangenomen kinderen van God. Daarna kwam er een gebeurtenis, waarbij hij de stem van Jezus duidelijk hoorde. Ieder die betrouwbaar hoort spreken vanuit de Bijbel, hoort de stem van Jezus.

 

 

Biblespace Vlaanderen

 biblespace@hotmail.com

 

PINKSTEREN EEN HERINNERING

clip_image002

 

 

clip_image004

 

22   Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16

 

Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. De blijdschap van Pinksteren is nog steeds te ervaren voor mensen dit echt willen! Deze blijdschap is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan ervaren, jammer velen kennen deze geestelijke blijdschap nog niet. De rijkste mens ter wereld, die deze blijdschap niet kent, is geestelijk straatarm!

Het Pinksterfeest is niets anders dan de vervulling van het wekenfeest, een herinnering.

Gods volk vierde het Wekenfeest, dit was zeven volle weken na het Paschafeest. Precies vijftig dagen na Pasen. In het Grieks noemde dit het

“ pentacosta”, waarvan de naam Pinksteren werd afgeleid.

 

Pinksteren was een oogstfeest.

 

Verschillende landen kennen dit soort feestvieren, er bestaan vele vruchtbaarheidsfeesten. Wij gaan vandaag Pinksteren beklijken in het licht van dankbaarheid.

Bij Gods volk werden de eerstelingen, de eerste vruchten, van de oogst bij God gebracht in de tempel, en God werd gedankt.

 

Exodus 23:19  Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen.

1 Corinthiërs 15:20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Corinthiërs 15:23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

 

Op Pinksteren zag men de eerste vruchten, niet van wat het land voortbracht, maar van wat het Woord der Waarheid en de uitstorting van de H.Geest voortbracht en nog steeds voortbrengt. Jezus is de eersteling van een grote oogst. Binnenkort zal Hij de grote oogst binnenhalen, bij zijn komst. Behoort u Hem toe? ?

 

41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 ¶  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

 

 Gods woord is als het ware het zaad in de goede aarde, de bodem, de basis om vrucht voort te brengen! Op Pinksteren predikte Petrus krachtig het Woord van God.

De eerst angstige Petrus, was nu de sterke Petrus, door het ontvangen van de H.Geest. Velen kwamen tot een levend geloof, anderen begonnen te spotten uit domheid!

 

Jakobus 1:18  Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen

 

Pinksteren staat dus ook vandaag nog duidelijk in het teken van de oogst. Op Pinksteren kwamen de eerste mensen werkelijk tot geloof in Jezus Christus.

Er is geen ander echt geestelijk zaad dan de Bijbel, om vruchten voor God voort te brengen. Zonder goed zaad ook geen gezonde oogst! Zalig zij die nog in waarheid mogen zaaien vandaag!  Opgelet want vandaag manipuleert men met het zaad Gods, de Bijbel.

Wees waakzaam met de nieuwe Bijbelvertalingen, en de nieuwe manier van zaaien! (New-Age Evangelist Warren).

Daarom heeft God ook gewaarschuwd, en bijzonder voor onze tijd:

 

clip_image006Openbaring 22:18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

 

Een gezonde wijnoogst, dat is van groot belang, bijzonder in onze dagen. Met deze wijnoogst heb ik het over Godvruchtige mensen. Mensen waarvan hun leven “water” was, en nu als “wijn”, is, een leven in vreugde door een echte hoop!

En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.Luc.5:39

 

De oude wijn.

De mens is niet vlug geneigd om nieuwe wijn te drinken, hij vindt de oude wijn blijkbaar beter. Dit beeld kan men best vergelijken met de tijd van ons leven waarin wij leefden zonder rekening te houden met wat God wilde in ons leven. Met andere woorden de tijd dat wij goddeloos leefden, en afgoden dienden.

Mensen vinden het normaal om veel geld te verdienen, of dat nu op een gezonde manier is of niet. Mensen willen wel eens vreemd gaan, de meesten doen dat nu toch! Het huwelijk heeft steeds minders waarde, als men geen rekening houdt met God.

Mensen vinden hun genot en hobby belangrijker dan God te danken en te eren.

Het beeld van de oude wijn is een tegenbeeld van geniet van deze wereld, daarna is er niets meer! Jammer, niet waar! 2 Timotheüs 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

 

 

 Markus 2:22  En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.

 

God ziet uit naar levens die aan Hem worden toegewijd, Hij wil daarvan nieuwe levens maken. Een volledig nieuw begin in het leven van de mens.

Nieuwe wijn bewaart men in nieuwe zakken.

Onder de oude zakken kunnen wij best het Jodendom begrijpen, die nog steeds leven onder het oude verbond. (O.T.) Zij zorgden ervoor dat Gods woord werd bewaard. De oude vaste waarden gebonden aan de wet, dienden voor Gods volk verder bewaart te blijven.

De oude zakken verdragen de jonge wijn niet verder, door de kracht die er in zit en dit de zakken zou doen scheuren, en de wijn zou verloren gaan. Er staat nergens dat de oude zakken dienen weggegooid.

De jonge wijn, de vrucht van de nieuwe oogst, is een beeld van de kracht van de genade, en de kracht van de Heilige Geest op aarde.

 

Nieuwe zakken, zijn als mensen die het nieuwe leven in Jezus Christus hebben gevonden. Er zijn geheel nieuwe levensgewoonten en principes nodig, en ze dienen te worden bewaard in het hart van de mens!

Wanneer de christelijke, Bijbelgetrouwe normen niet meer worden gehanteerd, dan komen er problemen en de christelijke blijdschap van Pinksteren verminderd sterk uit de harten. Psalmen 51:12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Zonde is de dief van deze blijdschap!

 

Hebreeën 8:13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

 

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar bracht geen definitieve redding.

Nu kunnen wij best begrijpen, dat wij nu leven onder het nieuwe verbond welke Jezus instelde. De genadeleer was dan begonnen. Complete vergeving is voor ieder mens mogelijk. Enkel ongeloof is niet te vergeven.

 

 

27  En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.

28  Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

29  Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

 

Zonder Jezus, geen Pinksteren, geen blijdschap, geen nieuw leven, geen toekomst!

GODS FEESTEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Gods Feesten op de kalender

avondmaal Van Gucht

Voor het houden van Zijn feesten heeft God vaste tijden bepaald. Zo staat het in onze Bijbel.
In de loop van de geschiedenis zijn door de verschillende volken diverse kalenders gemaakt en gebruikt, waarop Gods feesten niet te vinden zijn. Toch moeten deze feesten op de vastgestelde tijden gehouden worden om een goed begrip van Gods plan met de mensheid te verkrijgen.

Dag

In Genesis 1 wordt het licht dag genoemd en de duisternis nacht. Samen vormen ze een etmaal. De werkdagen vangen aan met het begin van de natuurlijke dag, dat is de morgen. Er zijn in de Bijbel gegevens, waaruit blijkt, dat men de werkdag deed aanvangen met zonsopgang. In het scheppingsverslag van Genesis 1 doet God zijn scheppingswerk van een bepaalde dag. Daarop werd het avond, vervolgens morgen: de eerste (tweede etc.) dag. De tijd van arbeid (God deed kennelijk zijn…

View original post 4.828 woorden meer

WAT IS ER NA DE DOOD?

WAT IS ER NA DE DOOD?.

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?.

VOLKERENTAFEL

 

VOLKERENTAFEL

 

 

clip_image002

 

 Een handleiding als hulpmiddel tot het beter begrijpen van de Bijbelse profetieën. Door de geschiedenis heen kregen volken, landen en steden soms andere namen. Zo stellen wij vandaag vast dat hierdoor bepaalde uitleg aangaande de profetie sterk kunnen afwijken van vroegere Bijbelexegese.

Biblespace Evangelisch  Vlaanderen

DE VOLKEN VAN JAFET

clip_image004

 Deze volkeren bevinden zich in het Kaukasusgebied, met een grote diversiteit op het taalkundig gebied.

De nakomelingen van Noach waren Jafet, Sem, en Cham. Op deze wijze willen wij ons onderzoek instellen. Tal van christenen hebben zich ook hiervoor sterk ingezet. De tijd staat niet stil, en ontegensprekelijk leven wij vandaag in de eindtijd.

Wij zoeken in de Bijbelse profetieën, en dit is een kijken in de mist. Heel voorzichtig kan men vooruit komen en hoe verder in de tijd wij vorderen, hoe beter wij gaan begrijpen wat God bedoelde. Ook God wist dat er in de eindtijd onderzoek zou worden gedaan, en dit is tot zegen voor wie belangstelling heeft voor Gods woorden.

Jafeth is de vader van alle Indo-Europese volkeren. Zijn naam nog moeilijk terug te vinden, enkel nog dat de Grieken, hem aanbaden onder de naam Iapetos. Afstamming te vinden van Japhet bij de koningshuizen van Kelten en Saksen.

Gen. 10:2 de zonen van Jáfet zijn Gómer, Magog, Madai, Jawan,

Toebal, Mésjek en Tiras.

 

clip_image006GOMER

Hij vestigde zich aan de oevers van de Kaspische zee, zijn nakomelingen ook wel de Cimmeriërs, Gimirray van de Assyriër genoemd. Zij deden een aanval op Urartu, dit is het Ararat gebied, waar de ark van Noach werd gevonden! De zonen van Gomer waren Askenaz, Rifath en Togarma.

Ezechiël 38:6 Gómer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het hoge noorden met al zijn troepen; talloze volken trekken met u mee.

 

MAGOG

De Magogieten maakten deel uit van de volken van Askenaz welke bij de Scythen behoorden. De oude Ieren beweren af te stammen van de stammen van Jafet via Magog. Uit spijkerschrifttabletten vond men dat met Magog het Lydië is bedoeld. Lydië een provincie van het huidige Turkije. Dit brengt een ander zicht op de profetie van Gog bij de profeet Ezechiël. Lydië was destijds een koninkrijk.(zie kaarten)

Ezechiël 38:2  mensenkind, ge moet uw gelaat richten naar Gog in het land Magog, den grootvorst van Mésjek en Toebal. profeteer tegen hem,

clip_image008Ezechiël 39:6  ik ga brand stichten in Magog, en bij hen die zich op de eilanden veilig wanen; zo zullen ze erkennen, dat ik Jahweh ben!

 MADAI

Beter bekend als de Meden, hun oorsprong ten Zuiden van de Kaspische zee.

JAVAN

De Hebreeën kenden de Grieken als Jevanim. (Hebreeuws: Iawan) Ook de Ioniërs en Hellenen genoemd. Ook de bewoners van Cyprus. Verder kan er een uitbreiding plaats hebben gevonden naar Tarsis. Tarsis een verdwenen stad in zee bij Gibraltar, Spanje dus.

Daniël 10:20  hij sprak: begrijpt ge nu, waarom ik tot u ben gekomen? maar nu moet ik terug, om tegen den engel der Perzen te strijden; en als ik daarmee klaar ben, dan komt de engel van Griekenland nog.

TUBAL

De Romeinen noemden hun land Iberia. Josephus noemde ze de Thobelieten. Momenteel algemeen aangenomen als Tbilisi (Tubal) hoofdstad van Georgië. De inwoners gaven hun stamnaam aan de rivier Tobol, en later de stad Tobolsk.

Ezechiël 32:26  Daar is Mesech, en Tubal, met haar ganse menigte; rondom hem zijn haar  graven; zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard, omdat  zij hun schrik gegeven hebben in het land der levenden.

Ezechiël 38:2  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst  van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

Ezechiël 38:3  En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst  van Mesech en Tubal!

Ezechiël 39:1  Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere  HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!

MESECH

Tabal en Musku werd door de Assyriër meestal samen gebruikt. Zij overwonnen eens het koninkrijk van de Hettieten. (Turken) Sommigen beweerden vroeger dat men de naam “Musku” bewaarden, waar later het Moscow met Muskovieten werd genoemd.

TIRAS

clip_image010De geschiedkundige Josephus wijst naar de Thraciërs. Spartacus was een Thraciër. Door het volk werd Tiras ook als Thuras of Thor aanbeden. De rivier Athyras werd naar hem genoemd, zoals het de gewoonte was dat de naam van de leider werd gebruikt voor een rivier of een stad. Wij vermoeden dat de Etrusken hier hun oorsprong zouden hebben gevonden. Ook de namen Troas en Taurus kunnen hier eventueel aan worden gelinkt. Anderen wijzen in de richting van Roemenië en Bulgarije.

1 Kronieken 1:5  De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en  Tubal, en Mesech, en Tiras.

 

DE VOLKEN VAN CHAM

 

1 Kron. 1:8 De kinderen van Cham waren Cusch en Mitsraim,

Put, en Kanaan.

 

 

clip_image012

KUS – CUSH

Het woord Kush is het Hebreeuwse woord voor het oude Ethiopië. Ook worden ze de Chusieten genoemd volgens de historicus Josephus. Hiervan zouden de Arabieren voortkomen. De kleinzoon van Cham was Nimrod!  Nimrod zou volgens de Joodse encyclopedie geïdentificeerd worden met Kush. De oude Egyptenaren spraken over Kush, en later van Ethiopië. Ethiopië komt al van het Griekse woord: aithops, wat zwart verbrand betekent. Vandaag het Sudan.

Jesaja 37:9  Als hij nu hoorde van Tirhaka, den koning van Cusch, zeggen: Hij is  uitgetogen, om tegen u te strijden; toen hij zulks hoorde, zo zond hij  weder boden tot Hizkia, zeggende:

clip_image014MISRAIM

Misraïm is het Hebreeuws voor Egypte. Deze naam werd gezamenlijk gebruikt voor al de mensen die zich in Egypte vestigden. Daar werd een ernstige oorlog gevoerd met Ethipië, waarbij enorm vele slachtoffers vielen. De Arabieren spreken nog steeds over: Misr.

 

PUT

Put is de Hebreeuws naam voor Libië. Het ligt aan de Noord-Afrikaanse kust ten Westen van Egypte. Bij de Babyloniërs was het bekend als Puta en Putiya bij de Perzen.

 

 KANAAN

Kanaan was de laatste zoon van Cham. Dit is het land dat later aan Israël werd gegeven. Het land bestond uit verschillende stammen, waarvan steden namen van zijn nakomelingen hadden gekregen waaronder: Sidon, Phylo, Byblos enz. Ze hadden zich verspreid van de Libanon tot aan Gaza. Ondanks dat dit volk afstamde van Cham, spraken ze een Semitische taal.

Genesis 17:8  En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven,  het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een  God zijn.

Sefanja 2:5  Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cheretim!  Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaan, der Filistijnen  land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.

 

DE ZONEN VAN SEM

 

Sem was de stamvader van alle Semitische volkeren.

ELAM

Hij is de stichter van het Elamitische volk, ook bekend als Elamtu in Babylon. Het werd ook nog Khuzistan genoemd. Elam beschreven in de Bijbelse profetieën i.v.m. Gog en Magog is een landsgedeelte of provincie van het huidige Iran. Susa was vroeger de hoofdstad te vinden in het boek van de profeet Daniel.

Jesaja 22:6  Want Elam heeft den pijlkoker genomen, de man is op den wagen, er zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild.(Iran heeft tal van raketten, hier beschreven als pijlen of pijlkoker)

 

ASSUR

clip_image016Dit is de stichter van het Assyrië, en werd aanbeden door zijn nakomelingen. Zij kwamen oorspronkelijk uit Babel. Er werden steeds nauwe banden gehouden met de Babyloniërs. Mesopotamië, het Tweestromenland, vroeger het zuidelijke deel Babylonië en het noordelijke was Assyrië, vroeger ook Sumer en Akkad genoemd. Het huidige Irak.

Ezechiël 31:3  Zie, Assur was een ceder op den Libanon, schoon van takken, schaduwachtig  van loof, en hoog van stam, en zijn top was tussen dichte takken.

Ezechiël 23:23  De kinderen van Babel en alle Chaldeen, Pekod, en Soa, en Koa, en alle  kinderen van Assur met hen; gewenste jongelingen, die allen vorsten en  overheden zijn, hoofdmannen en vermaarde lieden, die allen te paard  rijden.

 

 

Vg. Br. R.GAYTANT – Biblespace Vlaanderen 1 juni 2014