DE LAATSTE SCHEURING

DE LAATSTE SCHEURING

DE LAATSTE SCHEURING IN DE GEMEENTE

clip_image002

De eindtijd is de laatste fase van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid vlak voor de tweede komst van Jezus naar de aarde. Elk van deze vier profetische boodschappen in Psalm 2 wordt ons verkondigd vanuit een visie van een bepaalde groep of persoon in de schepping van God. En om de grote crisis van de eindtijd te kunnen begrijpen is het zeer zinvol maar ook zeer noodzakelijk om stil te staan bij Psalm 2. Vooral het laatste is voor ons van groot belang.

1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op

ijdelheid? 2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en

de machthebbers spannen samen tegen de Here

en zijn gezalfde: 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen

van ons werpen!

Wij zien dat er in de wereld opnieuw vijandigheid groeit tegenover het volk van God, Israël. De volkeren rond Israël worden onrustig en opgehitst. Ze komen in opstand bijzonder tegen de God van Israël.

4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met

hen. 5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt

hen in zijn gramschap: 6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn

heilige berg.

God is vandaag aan het lachen met al deze vijanden van Israël, maar ze beseffen het niet. Ze laten zich leiden door massamanipulatie via de media. Ook in ons land zijn er krachten welke Israël willen boycotten. Dit zal niet tot zegen zijn voor ons klein landje van “Bel”? (Belgique) ( Baal). En toch kan iedereen persoonlijk een keuze maken voor of tegen de God van Israël! De enige levende God.

7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak

tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.

8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de

einden der aarde tot uw bezit.

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,

hen stukslaan als pottenbakkerswerk.

De selfie van God is Jezus, Hij wordt straks de koning der koningen, daarom is er zoveel politieke strijd, welke zich zal concentreren naar Jeruzalem toe. Men wil God Zijn stad afnemen, hoe hoogmoedig werd de mens tegenover zijn schepper. Men wil God echt kwaad maken, zijn er dan nog geen natuurrampen genoeg, om tot nadenken te stemmen? Hoeveel bloed en tranen dienen er nog te vloeien, let op Amerika, laat het Israël vallen?

10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u

gezeggen, gij richters der aarde.

11 Dient de Here met vreze en verheugt u met

beving. 12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg

niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt

zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! Psalm 2

Nog een laatste oproep van Gods liefde, om de wereldleiders te bekeren, wil zeggen dat ze nu dringend rekening hebben te houden met de Schepper. Velen waarschuwen voor een komende derde wereldoorlog. Doch allen die kiezen voor de “zoon” Jezus, zullen behouden worden!

 

BENT U GOED ZAAD OF ONKRUID?

24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide:

Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met

iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand

en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het

koren, en ging weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen

kwam ook het onkruid te voorschijn.

27 Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden

tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw

akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid?

28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens

gedaan. 29 De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het

bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen

van het onkruid zoudt gij tevens het koren

kunnen uittrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de

oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst

het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het

te verbranden, maar brengt het koren bijeen in

mijn schuur. Matth;13

 

De mensheid zal uitgroeien tot een maximum in aantal, de ene zal kiezen voor Jezus en de andere niet. Doch als het gezaaide nog niet is volgroeit, is het verschil tussen dolik en het echte graan moeilijk te zien. Pas bij wat verdrukking zal men zien dat de graankorrels van dolik zwart zijn, en niet te genieten. Vandaag nadert de grote oogst, en straks zal het plots goed zichtbaar worden, dan zullen wij ontdekken dat het onkruid zich zal verzamelen en zich onbewust gedragen om te worden geoordeeld.

Het goede koren zal ook verzameld worden en behouden worden, Gods kinderen. Maar het is en blijft de vrije keuze van de mens. De opname is de laatste scheuring in de wereldwijde gemeente van Christus.

30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met

Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.Matth.12

GODS GERECHTIGHEID

Gerechtigheid…

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

Wanneer wij vandaag spreken over gerechtigheid, dan horen wij meestal negatieve reacties, bijzonder in het licht van ons dagelijks leven van moord, aanslag, verkrachting, en brand. Gerechtigheid is verbonden aan rechtvaardigheid, en rechtvaardige wetten en rechten. Vandaag kunnen wij even nadenken wat gerechtigheid van God betekent, op deze wijze kan ieder mens beter begrijpen wat echt recht is, en wat voor God ongerechtigheid betekent.

Wij luisteren even naar God zelf! Dit zal meer inzicht en hoop geven voor de toekomst en bijzonder voor de onrustige ongelovige ziel. Vandaag leven wij in een maatschappij waarbij iedereen, zelf wil bepalen wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, een eigengerechtigheid. Soms laat men zich leiden door zijn geweten, doch het geweten van een mens kan zeer flexibel worden, en kan daardoor het goede kwaad noemen en omgekeerd.(Jes.5,20) Men kan zich ook laten leiden door kerkelijke wetten, een soort religieuze eigengerechtigheid, welke vandaag duidelijk…

View original post 1.253 woorden meer

JEZUS MAAKT Vrij

JEZUS MAAKT Vrij.

JEZUS MAAKT Vrij

 JEZUS CHRISTUS MAAKT ECHT VRIJ!

clip_image002

Wanneer wij spreken over “Vrijheid”, dan kunnen wij dat kunnen invullen volgens onze eigen opvatting. De ene denkt “alles moet kunnen”, zoals een gedachte als vrije seks, euthanasie op kinderen, homohuwelijk, alles moet kunnen enz. De ander denkt aan liberalisme, profiteren van het leven zonder grenzen, los van alle wet en banden. Mensen willen zich niet meer verbinden, nochtans huwen is de basis van onze maatschappij en ook het huwelijksverbond door God ingesteld, verdwijnt naar het model, als tijdens de dagen van Noach voor de zondvloed. Zo zijn er vele denkwijzen over een “Vrij zijn”!?

Hoe denkt God over vrijheid?

Dat is een zeer belangrijke vraag voor allen die zich wil “christen” noemen, en willen buigen voor de Schepper van de hemel en de aarde. Die Schepper werd mens en sprak, en spreekt ook nu tot u!

34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie de zonde doet,  die is een knecht van de zonde; 35  de knecht nu blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft eeuwig. 34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie de zonde doet,  die is een knecht van de zonde; 36  Indien dan de Zoon u vrijmaakt, zo zijt gij waarlijk vrij.Joh.8

Jezus sprak tot zijn volk, maar dezen begrepen het niet. Ook de heidenen hebben grote moeite met zijn woorden. Het “Vrij zijn” of “vrij komen” ligt duidelijk in de handen van Jezus zelf. Hij is de sleutel. De Bijbel aanvaarden zonder Jezus als Zoon van God te zien is zichzelf onbewust of bewust bedriegen. Jezus is geen schepsel, de satan wel!

Onder de zonde doen, dienen wij te begrijpen: “in zonde leven”, dit betekent een levensgewoonte zonder rekening te willen houden met Gods wil. Die wil is te vinden in de Bijbel. Anders gezegd, je bent een slaaf van de duivel, vanaf uw geboorte.

Bijbelgetrouwe christenen zijn vrijgesproken, door te geloven in de woorden van Jezus, ze werden en worden vrijgemaakt. Wie tijdens het Romeinse rijk werd vrijgesproken of onschuldig verklaard kreeg een witte steen! (Openbar.2,17) Ongelovigen verwijten christenen, nog steeds te zondigen, en niet beter te zijn als anderen. Doch wedergeboren christenen werden verloste zondaars.

Jezus is hun verlosser en “curios” geworden, bij de verandering in hun leven door op HEM te vertrouwen. Jezus was niet gekomen om zijn volk te bevrijden van de Romeinen, Hij behoorde niet tot een politieke partij en stichtte er ook geen!

 

17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde,

doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan

die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.Rom.6

 

clip_image003

Enkel wie een gehoorzame en trouwe slaaf van Christus is geworden, krijgt uit genade eeuwig leven! Daarom willen christenen zich los maken van alle verslaafdheid aan drank, drugs, roken, computer, enz.

Wat is een trouwe slaaf?

clip_image005

 

Er was in Amerika een slavenmarkt bezig, toen een rijke cowboy langs kwam, hij stopte, en keek. Er werd ongeveer 5000 dollar geboden voor een slaaf. Die rijke man bood plots 200.000 dollar voor een slaaf, welke op dat verhoog tentoon werd gesteld. Iedereen vond dit bod niet meer normaal. Hij kocht die slaaf. De slaaf werd vrijgemaakt en kwam tot zijn nieuwe eigenaar. Toen deze zijn nieuwe meester wilde volgen, riep de rijke tot hem, vanaf nu ben je vrij! Toch volgde de slaaf zijn nieuwe meester achter zijn paard aan. De Heer sprak heb je me niet begrepen? Je bent vrij! Toen antwoordde de slaaf, als ik vrij bent, dan doe ik wat ik wil, en ik wil u volgen en uit liefde dienen! Dit is een liefdeslaaf, een christen welke Jezus volgt uit liefde!

TWEE SOORTEN SLAVEN!

20 Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.

21 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de

dood. 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.Rom.6

 

Paulus maakt nu de gelovigen duidelijk, dat ze door hun zondige natuur, op weg waren naar hel, en  dood. Dat was hun verdiende loon. Dat hadden ze begrepen en ze schaamden zich hierover. Een christen is niet fier op de zonden uit zijn verleden, en zal daar ook weinig aandacht aan schenken tijdens zijn getuigenis. Met andere woorden ze waren beschaamd omwille van hun vrije en  wetteloze levenswijze.

 

De apostel laat ook weten dat de weg naar hemel en gerechtigheid, nooit kan worden verdiend! Daarom is die vrijmaking door Jezus een noodzaak. Nu ben je in dienst van God gekomen, een slaaf van God?

22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is

een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als

vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt

gekocht en betaald 1 Kor.7

 

Dit klinkt al moeilijker in de oren van sommige christenen. Als men spreekt over slaaf, dan is dat spreken over gebondenheid in plaats van vrijheid! Dit is niet zo aantrekkelijk, daarom zijn er ook weinig Bijbelgetrouwe christenen. Je bent dus slaaf tot zonde en dood, of je bent slaaf in gerechtigheid en dan eeuwig leven. Klopt dat?

24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of

de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan

de ene hechten en de andere minachten; gij kunt

niet God dienen en Mammon. 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw

leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw

lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven

niet meer dan het voedsel en het lichaam meer

dan de kleding?Matth.6

 

Het is kiezen tussen Jezus en satan! Het is en blijft kiezen tussen het aardse of het hemelse. Vrijheid heeft te maken met een gehoorzaamheid uit liefde tot de Here en van harte. Wie gehoorzaam is uit schrik voor straf, is nog gebonden en ook wie zijn hemel op aarde wil bouwen.

EEN VALSE VRIJHEID, VAN BANDELOOSHEID NAAR WETTELOOSHEID

clip_image007

3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn “zekere mensen” binnengeslopen reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschrevengoddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Judas.

Natuurlijk brengt satan zijn evangelie, als een engel des lichts. Sluw gaat hij een nieuwe kronkelende weg openbaren: Een weg van genade, naar vrijheid, vrij zijn, en een snelweg naar losbandigheid of wetteloosheid. Is dit nieuw? Helemaal niet! Hij heeft ook zijn spreekvaardige predikanten en evangelisten, die waarheid en leugen vermengen.

Het gevolg is, dat het gezag en de invloed van Gods woord bij sommigen steeds kleiner is geworden, minder gelezen en het christelijk Bijbels gedrag een wereldgezindheid gaat vertonen.(Rom.12,2) Men komt tot een gevaarlijke religieuze vrijheid welke vandaag aan christenen wordt gepredikt! Die “zekere mensen” staan beschreven in het Mattheusevangelie:

 

29 De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst

het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in

mijn schuur.Matth.13

 

Wij leven zonder twijfel in de eindtijd, de tijd die voorafgaat aan de grote oogst, het wegnemen van de christengemeente. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Ze bevinden zich tussen de kinderen van God.

De apostel Paulus schreef aan de Galaten:

 

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Gal.5

 

Een christen is geroepen om zich los te maken van wereldse principes en banden, door rekening te houden met Gods wil die hij vindt in de ganse Bijbel.

God blijft de vrije wil van de mens respecteren! Het verkeerd begrijpen van die vrijheid door genade, kan aanleiding zijn naar het “vlees”, het ongeestelijke gedrag.

In de geschiedenis zijn gemeenten verdwenen door opnieuw een werelds gedrag te vertonen. Christelijke vrijheid is geen sleutel tot wereldgelijkvormigheid.

De apostel Petrus schreef in dezelfde richting:

15 Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, 16 als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.

1 Petr.2

 

De apostel Johannes schreef in zijn brieven:

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 1 Joh.3

 

JEZUS KENT DE SCHIJNCHRISTENEN DIE VRIJ ZIJN PREDIKEN!

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

 

Wetteloosheid betekent hier: Leven zoals God nooit wetten en raad heeft gegeven voor de mens. De reactie van die christenen klinken als een klok, van alles gedaan “in uw naam”! Jezus maakt duidelijk: Ik heb u NOOIT gekend! Jezus heeft geen gemeenschap met dit soort christenen.

De apostel Petrus waarschuwde voor de vrijheid predikers!

19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven

des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd

is, diens slaaf is men. 20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld

ontvloden door de erkentenis van de Here en

Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt

raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun

laatste toestand erger dan de eerste.2 Petr.2

Wees waakzaam!

 

 

 

PASEN 2013

PASEN 2013.

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.

GOD EN SATAN

clip_image002

 

 

 

 

 

 

 

clip_image004

 

Jaar na jaar komen wij dichter bij de onzichtbare wederkomst van de Here Jezus, om zijn kinderen plots op te halen vooraleer de dagen van oordeel over deze wereld zullen komen. Ook dit jaar zal niet voorbijgaan zonder catarofes en rampen of nieuwe conflicten, omdat God het leert. Hij wil daarbij de mens telkens topt nadenken stemmen om zich te bekeren. Bijzonder moeten wij aandacht geven aan wat gebeurt in Israël en in het bijzonder naar Jeruzalem dat een struikelblok zal zijn voor een

echte vrede. De terugkeer van Gods volk naar HUN land gaat nog steeds door!

 

Opb 12:12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

 

Ook komt de tijd dichterbij dat de satan zelf op deze aarde zal regeren onder de vorm van een machtige wereldleider, de Bijbel noemt hem de antichrist. Hij zal zich in de plaats stellen van Christus. ( anti betekent tegen of in de plaats van). Iedereen zal gedwongen knielen voor hem.

Eerst krijgen wij een tijd dat hij door zijn geest zich tegen alle  Bijbels christelijke waarden verzet, eigen antichristelijke wetten laat stemmen maar daarna zal hij zichzelf als een god laten aanbidden.

 

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. 21  Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. 22  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. 25  En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 26  Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. 27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 1 Joh.2

 

De apostel Johannes stelde al in zijn tijd vast dat er “antichristen” waren opgestaan.

 

 

Wie waren gisteren en zijn vandaag de antichristen?

 

Er was nog maar een vijftigtal jaar christendom, en er kwam al sluwe tegenstand. Met antichristen bedoelde hij, mensen die eerst gelovig en religieus overkwamen en met de ware christenen samenkwamen, doch achteraf afvallig werden.

Ze waren niet akkoord met de leer van de apostelen en leerden anderen al stellingen die afweken van het evangelie. Ze aanvaarden het evangelie niet zoals het er staat, Jezus als mens en Zoon van God op aarde.( v.22 ). Ze gingen zich verzetten en anderen besmetten. Er zijn vele teksten die aantonen dat Jezus de zoon Van God is!

 Mt 8:29  En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

Heb 4:14  Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

1Jo 4:15  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

1Jo 5:5  Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

De apostel geeft weinig uitleg over het gegeven, maar dat was de kern van het evangelie!

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de Islamieten ook leren dat God geen zoon heeft en nooit heeft gehad. Ze geloven wel dat Jezus een profeet is.

 

De eerste antichristen brachten al valse bijbeluitleg, en bijzonder aan jonge christenen!

Ze begonnen zich tegen de waarheid te keren, (v.21). Achteraf leerden zij al een andere eigengemaakte leringen, waarbij Jezus de Christus niet meer was! Jezus slechts een valse Messias was, zoals voor velen vandaag. Ze loochenen dat Jezus de zoon van God is, en alle godheid lichamelijk in hem woont. Vandaag leren de antichristen een andere Jezus, dan Jezus in de Bijbel.

 

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met

haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de

eenvoudige en loutere toewijding aan Christus

afgetrokken zullen worden.

4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus

predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een

andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen,

of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen,

dan verdraagt gij dat zeer wel. 2 Kor.11

 

 

Ze beweren wel  ook een kind van God te zijn, maar op basis van theologie, filosofie en geleerdheid, dromen en religieuze gevoelens, theorieën, tradities, MAAR niet door een geboorte uit de Geest, ten gevolge van een bekering!

 

De apostel schrijft naar de gemeente en zegt: U hebt wel een zalving van de Geest, en u weet dat! U hebt wel zekerheid van behoud.

Deze antichristen hadden en hebben geen zalving, zonder zalving is men een traditionele kerkganger. Ze kunnen zich zeer vroom voordoen, maar ze zaaien onkruid tussen de tarwe. ( v.19)

Ze hadden slechts een uiterlijke verbinding met de christenen, maar er was geen innerlijke verbinding. . Katholieke priesters hebben wel een uiterlijke zalving gehad, maar geen innerlijke zalving van de H. Geest. Het onbijbelse vormsel is ook een uiterlijke zalving en slechts een rituele handeling van mensen.

Deze zalving, waarvan de apostel schrijft is afkomstig van boven de natuur, bovennatuurlijk!

De satan doet zich voor als een engel des lichts, graag staat hij vooraan, en probeert er zijn mensen te krijgen om valse en misleidende leringen te verkondigen en veel twist te veroorzaken.

 

Het tijdschrift Middernachtsroep wees naar een hedendaagse dwaling in de gemeenten.

Ze wezen op een gevaarlijke afwijking van de Bijbel, daar vele gemeenten al overal zusters te laten onderwijzen.

Zulke dingen zijn steeds in de geschiedenis vooraf gegaan aan grote afval van de gelovigen. Wel de grote afval is bezig, velen denken christen te zijn, maar hebben geen enkele zekerheid.

 

 2Th 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

 

Judas, een hebzuchtig en geldgierig man, was een valse apostel, hij kuste Jezus uiterlijk, maar gaf Hem uiteindelijk over tot aanhouding voor een grote som geld.

 

Het feit van de zalving, de wedergeboorte, gaf aan de apostel toch een gerustheid dat anderen niet verder zouden afvallen van de gezonde leer door deze dwaalgeesten. Door de zalving, de leiding van de H.Geest konden zij de dwalingen onderscheiden, en dienden niet geleerd te worden door deze antichristen, maar konden toch onderscheid maken.

Het zou anders kunnen dat men kinderen Gods zou kunnen verleiden!

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Vers 27 dient duidelijk te worden begrepen in het licht van de context, welke spreekt over dwaling.

Anderen denken dat men hier een goed excuus kan vinden om niet naar de Bijbelstudies te gaan, en leren dat de H.Geest hen wel zelf zal leren!

en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen,

dat iemand van hen, de antichristen, bedoelt de apostel duidelijk!

 

Het lijkt vandaag precies zo. Oudere wedergeboren protestantse dominees of voorgangers die de oecumenische gedachte niet willen volgen, krijgen het vandaag heel moeilijk, en het worden met de nek bekeken! Ze zwemmen tegen de stroom van de meerderheid van staatskerken.

Vandaag bestaat er een gedachtegang om eenheid te vormen onder de christenen. Deze eenheid wortelt zich niet in de gezonde leer van de Bijbel, maar onder impuls van politiek en de wereldkerk.

 

 

Joh 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

 

11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar3

Hier is beter vertaald met “plots” i.p.v. Spoedig”

 

1Co 4:6  Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

 

R GAYTANT

Biblespace Vlaanderen Huisgemeenten

PASEN 2014

PASEN 2013.

BEN JE DOOF?

BEN JE DOOF?.

HUWELIJKSPROBLEMEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

 


HUWELIJKSPROBLEMEN

 

JOODS HUWELIJK

Vandaag zoeken wij eens in het betrouwbare woord van God, de Bijbel, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat ernstig onder vuur, en geen enkel huwelijk is er vrij van, of men huwt gewoon niet meer. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarheden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen is Gods schepping aanvallen. Bijbelse vrijheid en genade betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. Er zijn grenzen ook voor het huwelijk.

 

Voor de jeugd is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder…

View original post 1.673 woorden meer

HET BIJBELS HUWELIJK

HET BIJBELS HUWELIJK.

GENEZEN EN GELUKKIG

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE GENERAAL WERD GEZOND

clip_image002

In de Bijbel vinden wij een succesvolle generaal van het Syrische leger. Zijn naam is Naaman, wat vriendelijk betekent. Hij was een vijand van Israël. Ook deze man had een ernstig gezondheidsprobleem, hij was melaats, zoals kanker vandaag!

In die tijd was dit een ongeneeslijke ziekte, net zoals wij ook vandaag nog ongeneeslijke ziekten kennen. Melaatsheid wordt in de Bijbel ook een symbolisch gebruikt als beeld van algemene zondigheid.

Deze goddeloze generaal, die grote overwinningen had gemaakt op Israël, werd zeer bekend. Joodse geschiedenisboeken vermelden dat hij Achab de koning van Israel dodelijk verwonde met een pijl.

In feite werd deze generaal door God gebruikt, om Israël te straffen voor hun door koningin Izebel ingevoerde afgoderij. Izebel lijkt wel een beeld van het ziekelijke Roomse christendom. Dit lijkt precies zoals ook ons eigen land, traditioneel en onbewust vele afgoden dient, met vele gevolgen.

clip_image004Naaman had een…

View original post 579 woorden meer

BEN JE DOOF?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DOOFHEID

DOOFHEID

clip_image003Als wij zien welke invloed er op een mens wordt gemaakt via zijn zintuigen dan staan wij verbaasd dat mensen gaan reageren zoals ze hebben gezien,gehoord of gelezen.Bijbelgetrouwe christenen moeten kunnen onderscheiden wat goed voor ons is en wat slecht voor ons is. ( Ps.34:14) ( Spreuk. 11:27)1Th 5:21 maar toetst alles en behoudt het goede.Zo moeten wij waakzaam zijn en ons niet laten beïnvloeden zoals de massa, of de jungle van  het internet! Massamanipulatie is er vandaag meer dan ooit, denk aan de media, met veel gemanipuleerde en gecensureerde berichtgeving!

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Aan de hand van de volgende schets, kunnen wij zien op welke speciale wijze Gods woord een invloed op de mens kan maken, en als de mens…

View original post 1.572 woorden meer

SUPERCHRISTEN

SUPERCHRISTENEN?

 

clip_image002

 

HERE, ZULLEN WEINIG MENSEN BEHOUDEN WORDEN?(Luk.13:23)

 

Wanneer wij vandaag rondom ons heen zien en letten hoe de mensen leven en in wat ze nog geloven, en op wat ze vertrouwen, dan is er geen reden om te juichen, maar eerder om triestig te zijn over hun komend lot!

Wij zien voor onze eigen ogen, dat er weinig mensen zijn die nog werkelijk geloven zoals Jezus het heeft geleerd. Velen worden misleid, ook nog vandaag door een fluorescerend Mariabeeldje en veel ander vals geloof.

 

Lukas 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

 

Vele mensen zeggen wel dat ze geloven, maar er zijn geen vruchten van God in hun leven, geen wedergeboorte. Hun gedrag en houding zijn dezelfde als de andere mensen.

Wanneer Jezus terugkomt, op het einde van de verdrukkingstijd door de antichrist, dan zullen er heel weinig zijn, want hun leven als christen zal constant in levensgevaar zijn.

 

Welk antwoord geeft Jezus hier op deze vraag? (v.24).

 

Het antwoord is niet rechtstreeks, inderdaad er waren tijden waar velen tot geloof kwamen, en andere tijden waar weinigen tot persoonlijk geloof in Christus kwamen. Doch in vergelijking met de wereldbevolking zal het weinig zijn. (België: 1%).

Jezus vond het belangrijker te antwoorden over “hoe” een mens behouden word.

 

24  Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;

 

Luther vertaalde met “worstelt” om in te gaan. Worstelen was toen een oude vechtsport. Inderdaad het gaat om een geestelijke strijd. Het is geen letterlijk strijden. Het is een strijd tegen het kwaad en de zonde, maar met een overwinning in zicht door Jezus!

 

Efeziërs 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Deze boze geesten komen vandaag meer en meer aan de orde, want de tijd wordt kort. In andere studies kunnen wij lezen over de “aliëns”  “Nephilim” geesten van gestorven reuzen enz. Deze boze geesten kunnen zich voordoen als engelen des lichts, maar kunnen misleidend heel goed prediken en krijgen voldoende aandacht, want ze spreken naar de mond van hun luisteraars.

 

Romeinen 15:30  Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in gebed voor mij tot God,

 

De bedoeling van het Grieks woord voor strijden is dat men alles doet wat in zijn mogelijkheden ligt om zijn doel te bereiken, zoals in de sport.

Het brengt offers met zich mee. Sportmensen eten en drinken ook graag maar omwille van hun doel, offeren zij veel lekkers op. Een opoffering met het oog op het podium te staan met bloemen of bekers.

Het trachten in te gaan, of zoeken is eigenlijk proberen, door het vervullen van de

regels van een bepaalde levenswijze, behouden te worden.

De Joden dachten door het vervullen van de wet, zullen wij behouden worden. De wet was er om te overtuigen van zonde, en te leren in de vergeving.

 

Rom. 8:1  Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

 

In Christus betekent, allen die in Hem geloven en worstelen!

In eigen kracht de hemel te bereiken is niet mogelijk, de genade is er nodig, is het antwoord van God door enkel te geloven in Jezus, enkel en alleen zoals beschreven in de Bijbel en zonder zelfgemaakte  kerkwetten!

De verdere verzen zullen klaarheid geven over welke mensen het gaat welke nooit in de hemel zullen komen.

Vanaf een bepaald ogenblik zal openbaar worden, welke mensen behouden zijn en welke niet. Vanaf het sluiten van de genadedeur, de genadetijd.

 

Welke zal de reactie zijn van hen die voor de hemeldeur staan, buitengesloten?

clip_image006.png

 

Men zal kloppen op de deur! Dit toont aan dat ze wel goed weten waarover de Bijbelse boodschap gaat.

Ze voelen zich nu ook wel letterlijk buitengesloten en begrijpen nu plots niet goed waarom.

Ze waren er stellig van overtuigd in de hemel te komen, maar op hun eigen vrije manier, en eigen denken, zichzelf behagend. Of dienden twee heren.

Ze beginnen te roepen opdat God zou opendoen. Smeekbedes zijn dan te laat, Jezus doet dan de deur dicht. Zo was het ook met de ark van Noach. Enkel bidden bij nood is nooit een bijbelsprincipe geweest, en geen blijk van trouw.

Maar God laat ze niet binnen, Hij kent ze niet, wie zijn die mensen, vanwaar zijn ze?

God weet het best heel goed wie ze zijn!

 

Waarover gaat het dan?

 

God behandelt ze als vreemdelingen. Ze behoren Hem niet toe, het is geen familie van God. Ze behoorden tot allerlei andere godsdiensten. Ze hadden Jezus niet lief boven hun eigen aardse familie.

Mattheus 10:37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

 

Vers 26 …..Van Christus nog gehoord natuurlijk!

 

26    Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, en U hebt in onze straten geleerd

 

Ze hebben Jezus leren kennen in hun leven van verre. Ze weten wel over wie het gaat, maar waren niet echt zijn vrienden. Jezus was nu ook hun God niet in hun hart. Het is niet omdat je met iemand aan tafel zit te eten dat het je echte vriend is. Het is niet omdat je iemand hebt zien en horen preken dat het je vriend is, en dat je het eens was met Hem.

Ze hebben een andere soort Jezus gekend, als een historisch on-Bijbels figuur. Ze beelden zich een Jezus met een aureool rond zijn hoofd, welke wijst op zonaanbidding, een Jezus met een heilig hart symbool, het hartsymbool voortkomende uit Babel. Een Jezus met haar, als van Tamuz enz. Men beweerde dat ook Tammuz geboren was uit een maagd.

 

27    En Hij zal zeker tot u zeggen: Ik weet niet vanwaar u bent; gaat weg van Mij, alle werkers van ongerechtigheid.

 

God noemt ze werkers der ongerechtigheid. Oneerlijke mensen, schijnheiligen, mensen die het niet nauw hebben genomen met Jezus woorden. Ze werden nooit door God gerechtvaardigd. Mensen die niet wedergeboren waren. Twijfelaars, meelopers of kerkgangers, gevangen door traditie. Doch ook mensen welke werden misleid door wereldse aantrekkelijkheid welke men ook in de wereld kan vinden.

Ze wilden hun kruis niet dragen.

Mattheüs 10:38  en wie zijn kruis niet opneemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Mattheüs 16:24  Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

 

Dit kruis betekent veel, het spreekt over lijden en de gevolgen dragen omwille dat men Jezus wil volgen. Wij dienen niet letterlijk een kruis te dragen voor boete! Het betekent dat men geen echte vrienden in de wereld kan hebben en dus geen wereldse gezindheid of wereldse overtuigingen nog kan aannemen.

 

Romeinen 12:2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 

Met gelijkvormigheid bedenken wij dat wij niet meer dezelfde principes als niet wedergeboren mensen gebruiken. Wereldse mensen daarbij zijn ook alle mensen die religieus zijn en de komende wereldkerk, een staatskerk gaan volgen.

Mensen die gevangen worden door allerlei dwalingen, ook zij kennen God niet persoonlijk in Christus.

 

1 Timotheüs 4:1  De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen

 

Ook dit zijn mensen die niet zullen behouden worden. Ze geloofden in allerlei dwalingen, en afwijkingen van de waarheid welke werden gepredikt via gezelligheid en verleidende muziek. De geschiedenis in het christendom met zijn verschijningen, bijgeloof, heiligenverering, zelfkastijding in kloosters, bedevaarten, religieuze festivals, enz.

Dwalingen bij de jeugd gebracht via muziek!

Marihuana is beter dan alcohol, of cholera is beter dan de pest! ( Muziek over Israël) met naamveranderingen van God!

 

28    Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.(Lukas13)

 

Een diepe woede van pijn uit zich door het tandengeknars. De woede van Kaïn weerspiegelt zich hier. Hun leven is God niet welgevallig geweest. Ze wandelden en leefden niet met God, ze hebben nooit  geen rekening gehouden met Gods woord, men geloofde in eigen gemaakte geloofsboeken, en Gods wetten waren vergeten door “Vrij zijn!”

Helaas nu is het gedaan met hun ongerechtigheid en hun oneerlijke praktijken.

Ze zijn buitengeworpen, betekent nu beseffen ze dat ze niet behoren bij de ware Bijbelgetrouwe christenen. (Openbar.22:15)

 

De deur is gesloten en toch zien zij Abraham, Isaak en Jakob? Hoe komt dit. Het lijkt wel een glazen deur. Ze zien iedereen plaats nemen aan de tafel van het feest! Dit laat hen nog beter beseffen wat zij op de wereld hebben gedaan om dit te moeten missen.

Ze zullen allen herkennen, waarmede ze hebben gelachen, welke ze hebben verweten en vals beticht. Over wie ze leugenachtig kwaad hebben gesproken, en met leugenachtige wonderen het evangelie hebben afgebroken. Die ze vervolgt en gedood hebben als de vroegere profeten!

Mattheüs 5:11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

 

Ja, die buitengeworpenen door de Heer, het waren zij die kwaad spraken van de ware christenen en hun voorgangers, omdat ze niet spraken naar hun eigen begeerten! Het waren de dwaze maagden ze hadden geen voldoende olie, groot te kort aan Bijbelstudie, in een tijd van veel dwalingen.

 

 

Wie zullen behouden worden?

 

Het lijkt me nogal duidelijk dat het gaat om de vraag wie Jezus persoonlijk hebben leren kennen. Over mensen die werden overtuigd door de H.Geest en verder in hun leven werden geleid door Gods Geest.  Over mensen die bereid zijn geworden hun leven in te zetten en te geven aan hun Heiland op Bijbelse wijze.

 

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin

eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke

van Mij getuigen

 

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.(1 Joh.2)

clip_image003

AARDBEVINGEN EN VULKANEN

 

Aardbevingen en vulkanen komen!

 

7 Wil Volk ZAL opstaan ​​tegen Volk, en Kingdom

Tegen Kingdom, en er zullen nu hier, dan DAAR,

hongersnoden en Aardbevingen are . Matth.24

EEN Totale uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan ZAL vrijwel Zeker een  einde Maken Aan de Verenigde Staten.

De supervulkaan die onder Yellowstone National Park in Wyoming sluimert, zorgt opnieuw voor onrust nu blijkt dat hij aan een recordtempo stijgt nadat de vulkaan een grote hap lucht heeft genomen. In het ergste scenario, zoals beschreven in de Britse ‘Daily Mail’, zou de lava zo ver in de lucht spuwen dat er zich een giftige wolk zou ontstaan die duizenden kilometers ver zou drijven en maar liefst twee derde van de Verenigde Staten onbewoonbaar zou maken.

vulkaan

Vulkanische activiteit neemt overall toe

De vulkanische activiteit lijkt bijna overall op de Wereld toe te nemen (2). Vorige MAAND Werd de Noordelijke Kust van Chili deur more than 300 Aardbevingen getroffen, waarvan 41 Sterker Waren Dan 4.5. In Azië Eiland Kwam in februari de Vulkaan Kelud op Het Indonesië Oost-Java tot uitbarsting. De knallen waarmee DAT gepaard Ging Waren op 130 kilometer Afstand te Horen, en Alles in een Straal van 100 kilometer Kwam Onder een laagje zo te Zitten.