THUIS ROND DE BIJBEL

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

Jezus en Nicodemus

Vandaag zijn wij opnieuw samengekomen voor onze wekelijkse eredienst. Vroeger hadden voor hen die eens katholiek waren, de heilige missen, met een priester, gouden beker, en een altaar in een groot kerkgebouw.

Er was een koele en een mysterieuze sfeer, welke vroeger werd beklemtoond met de Latijnse taal, waarbij het volk er niets van begreep. Mensen werden psychisch dwangmatig en traditioneel naar de kerk geleid, om deel te nemen in de aangeleerde tradities en afgoderij!

Nu zitten wij, als de eerste christenen, opnieuw samen, wel niet in een kerkgebouw, maar in een huis, een huisgemeente genaamd.

Wij komen samen op een andere manier dan vroeger, wij zingen nu “Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich!” Dat spreekt van blijdschap en verlangen om samen te zijn met broeders en zusters in de Here. Wanneer die blijdschap en verlangen om samen te komen verminderd of wegblijft, dan is dat…

View original post 1.907 woorden meer

BIJBELSE KALENDER

image

JEZUS EN BARAQ O BAMA

Is Barack Obama de ‘bliksem uit de hemel’

waar Jezus over sprak?


clip_image002 

De naam van de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Barack Obama valt bizar genoeg te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel. ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen,’ zegt Jezus in Lucas 10:18. Had Hij het misschien over Barack Obama?

 

De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’.

 

De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direkt in verband gebracht met de val van lucifer, satan.  

De Hebreeuwse letter vau wordt vertaald als een ‘O’ of een ‘U’, en wordt hoofdzakelijk gebruikt om een verbinding tussen twee woorden of twee concepten te maken. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel.’ In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama.’

 

Lucas 10:18 bevat het woord ‘vallen’. Het Griekse woord waar dit van vertaald is betekent echter niet letterlijk ‘vallen’ maar ‘overtredingen’ of ‘schendingen’. Vrijwel alle bijbelgeleerden zijn het hier over eens. Het Griekse woord voor vallen is namelijk ‘pipto’, maar dat woord wordt hier niet gebruikt.

 

Het Griekse woord wat in Lucas 10:18 wordt gebruikt is ‘pesouta’. Dit is waarschijnlijk een fonetische vertaling van de Hebreeuwse stamvorm ‘pesa’, wat refereert naar opstand, rebellie, zonde of ‘overtreding’. Dit is exact het concept van ‘satan’ in de christelijke theologie, en past precies in de context van Jezus’ woorden over de val van satan uit de hemel.

 

Samenvattend kan Lucas 10:18 dus letterlijk vertaald worden als:

‘Satan is als bliksem (Bara(c)k) van / uit (O) de hoogte (bama) der hemelse rebellie / zonde / overtreding.’

 

Passen we dit toe op een andere, overeenkomende tekst: ‘Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mattheüs 24:27),dan ontstaat er een buitengewoon interessante mogelijke verklaring.

 

Het woord ‘gelijk’ is in het Engels vertaald met ‘voor’ en is op zijn beurt vertaald van het Griekse woord ‘gar’. Dit woord kan eveneens vertaald worden met ‘wanneer’ of ‘ziende’. 

 

Barack Obama groeide als moslim op in het ‘oosten’ (Indonesië), maar kwam naar het westen om daar een bliksemsnelle carrière te maken tot presidentskandidaat van de machtigste Westerse natie op Aarde, de Verenigde Staten.

Vertaald staat er dan in Mattheüs 24:27:

 

‘Wanneer/Ziende de bliksem (Barack) komende uit het oosten (Indonesië, moslim-achtergrond) en licht tot het westen (VS), zo (dan) zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’

In Lukas 17:24 staat de vergelijkbare tekst:

‘Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op Zijn dag.’

 

Deze tekst kan dan gelezen worden als:

‘Wanneer/Ziende bliksem (Barack) komende (O) uit de hemel (Bama)... zo (dan) zal de Zoon des mensen komen.’

Gaf Jezus werkelijk een verborgen aanwijzing voor de identiteit van de antichrist en daarmee het tijdstip van Zijn terugkomst? Gezien de vele antichrist-kandidaten valt dat nog te bezien, maar de betekenis van Barack Obama’s naam in het Hebreeuws (en Grieks) en de toepasbaarheid op de woorden van Jezus is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen.

C. Godfrey

UFO EN BIJBEL

DE VLIEGENDE SCHOTEL EN DE BIJBEL

clip_image002

Jaren terug spraken er al oude mensen over het bestaan van de “Vliegende schotels”, nu Ufo’s genoemd. Mensen die er zagen kwamen nog ongeloofwaardig over zoals een geval in Lotenhulle en nog vele andere. Vandaag hoort men al meer spreken over de buitenaardsen of de “Aliëns”. Er worden al minder grappen gemaakt over dit onderwerp, ook de wetenschap is er al jaren mee bezig. Laten wij even alles toetsen aan de waarheid, namelijk de Bijbel het onfeilbare woord van God.

DE PROFEET EZECHIEL

4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het

noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en

omgeven door een glans; daarbinnen, midden in

het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.

5 En in het midden daarvan was wat geleek op vier

wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de

gedaante van een mens, (Hfdst.1)

Dit is een merkwaardig gezicht welke God de profeet liet zien. Deze beschrijving beantwoordt met wat inzicht het beeld van een Ufo. De dieren waren volledig bedekt met ogen, vooraan en achteraan. Men kan denken aan totale registratie en observatie over tegelijk hemel en aarde. Een bepaalde groep Joden hebben een “Merkabah”-leer of traditie, waarbij er sprake is van engelen als de “veelogigen”. Merkabah is ook een hemelse of goddelijke “strijdwagen” met vier cherubs. Het Hebreeuwse “galgal” betekent wielen of pupil van het oog, te vinden in Ezechiël. (Cfr.Ezechiël 1 en 10). Deze strijdwagens of Ufo’s kunnen kernraketten onderscheppen. In de laatste jaren meer te zien, ook in Frankrijk, (Afb.1) en in januari 2014 duidelijk te zien boven de stad Moskou in Rusland.(Afb.2) Duitsland 9 dec.2013 (Afb.3)

clip_image004
clip_image006
clip_image008

 

BUITENAARDSE WEZENS

clip_image010

Ook de vier wezens beschrijft de profeet als “op mensen gelijkend”. Hierin vinden wij de vandaag veel besproken: “Aliëns”. Zijn deze wezens nu iets nieuws onder de zon? Archeologen vonden al jaren terug aliëns als een Babelse god. Christelijke wetenschappers beschrijven eveneens de “buitenaardsen” als de demonen of boze geesten terug te vinden in de Bijbel. Er zijn ook de bevestigde feiten als de ontvoeringen van mensen en dieren en de bijzondere genezende gaven en wonderen door de Aliens. Deze snelle ontvoeringen zullen wellicht meer voorkomen, en dit zal verwarring brengen met de Bijbels besproken “Opname der gemeente”, maar zijn meteen een teken voorafgaand aan de wederkomst van Christus.

 

SATANS KONINKRIJK. Satan is het hoofd der boze geesten. Efeze 2:1-3 “macht der lucht” d.i. demonenwereld met Ufo’s, Aliëns, geesten van gestorven reuzen destijds enz.  Ieder geboren mens hoe lief ook, behoort tot een momenteel verloren schepping, er is enkel behoud door geloof in Christus Jezus en er Bijbelse wedergeboorte persoonlijk, plaatsvindt.

 

VERZWEGEN NIEUWS

 

WERELDLEIDERS IN CONTAKT MET ALIENS?

 

In het Bijbelboek openbaring (16) vinden wij een beïnvloeding van regeringsleiders door demonen, met een aanzet tot oorlog. Zo zullen etnische groepen onder volken gedemoniseerd en hysterisch optreden tegen elkaar, wat zal leiden tot de Armageddon.

Wat gebeurt vandaag en morgen indien wij bepaalde onderzoeksgroepen over Ufologie kunnen vertrouwen?

Volgens een TV verklaring van Medvedev, zijn er onder ons al buitenaardsen aanwezig. Zo zou ook Poetin al worden beïnvloed door deze, en een andere koers gaan varen. Mogelijks de haken in zijn kaken volgens Ezechiël (38) Poetin zou een overeenkomst hebben gesloten met buitenaardsen, hij krijgt hulptroepen welke bestaan uit een vloot met Ufo’s. Deze werden waargenomen en op film opgenomen.

In Openbaring 6 lezen wij dat het tweede paard, lees leger een rood leger is dat de vrede van de aarde zal wegnemen met een “groot zwaard”, wat wijst op een sterk wapen. Is het Oekraïne conflict gevaarlijker dan wij denken?

 

Biblespace Vlaanderen

 

WONEN IN DE HEMEL

DE HEMEL

 rapture_04

 

Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart !

Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover.

De ongelovige zal denken aan het uitspansel, de blauwe hemel.

Een christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.

De Hemel is uitgesproken een plaats, een woongebied, en niet toestand zoals sommigen willen wijsmaken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de ongelovigen gaan eeuwig wonen , maar niet in heerlijkheid, een clochard woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.  Vandaag houden de mensen zo aan hun vrijheid, ze willen zich door niets meer laten binden, maar helaas als ze de Christus niet zullen aanvaard hebben als hun heiland !

 

WOONPLAATS VAN GOD.

 

Wanneer wij op bezoek gaan bij iemand waar wij nog nooit zijn geweest, dan is onze eerste indruk van deze mens hoe en waar hij woont, en dit is al genoeg om een vooroordeel te laten ontstaan. Hier in ons land is wonen in de ogen van de belgen bijna een topprioriteit !

 

Niemand woont beter dan God ! Begrijpelijk. De hemel is daarom ook ons vaderhuis, waar wij naartoe gaan.

Psalm 11:4

4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Een paleis is koninklijk, wij gaan wonen in ons huis door de Here bereid, beter dan aardse  paleizen of kastelen ! Hoe is het mogelijk dat velen daar niet aan  denken, zij die verlangen denken daar wel aan !

Wanneer wij spreken over de grootte van een huis, dan is dat hier beperkt. Vanuit de hemel is God bezig met de mensen, Hij is bezig met ons, Hij wil ons hier zegenen vandaag.

 

De antichrist weet heel goed dat de christenen een gezegende toekomst hebben, te mogen wonen bij God !

Openbaring 13  DE HEMEL IS HET KOSTBAARSTE VOOR EEN MENS !

5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

6       En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Wat een jaloersheid bespeuren wij hier bij de satan, wonend in een mens de antichrist !

Jaloersheid was de eerste zonde die leidde tot  de moord op Abel !

 

De hemel is niet te meten !

Jesaja 66

1 Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?

Als wij nu eens spreken over een woonplaats, dan gaat het bij mensen, wel eens over  wat een groot huis men heeft gebouwd.

 

Wat een verschil tussen God en de mens, als een paleis, stof is onder Gods voeten !

 

Staat er een  woonplaats in de hemel op uw naam ?

 

Hebreen 12

 

22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

 23  en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

 24  en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

  

 

In de hemel weet men al wie nog moet aankomen voor het grote bruiloftsfeest !

Als wij even nadenken dan weten wij dat ieder die hier een huis bezit, ingeschreven staat  in de diensten van registratie en domeinen. Dit is publiek, mits betaling kunt te weten komen van wie een huis is. Onze woning in de hemel staat op naam van ieder wedergeboren christen. Wij zijn inwoners van het hemelse Jeruzalem !  Ieder kind van God heeft een huis dat geregistreerd staat in de hemel !

 

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheus 6

 clip_image006.gif

Wij moeten beseffen dat de hemel ook een plaats is waar :men registreert, nauwkeurig opschrijft,  al uw werken welke u hebt gedaan uit liefde tot Jezus, voor Zijn gemeente enz.

Het kleinste wat u ook deed voor Hem, zal niet vergeten worden ! Ge zult nog loon krijgen voor dingen die ge hebt vergeten !

WAAR UW HART VANDAAG IS, ZAL MORGEN BEWEZEN WORDEN IN DE HEMEL !

 

WIE WOONT DAAR NOG IN DE HEMELEN ?

 

Mattheus 18

9  En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

10    Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

 

 

10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. Luc.15

 

Wij stellen vast dat er nu reeds een medeleven bestaat van de engelen in de hemel, ze leven met ons mee.Ze zijn boodschappers aan God, ze delen alles mede !

Zij leggen een verbinding tussen hemel en aarde, en geven bescherming.

Heb 12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en tot de menigte van vele duizenden Engelen,

 Heb 13:2  Vergeet niet gastvrij te zijn; want daardoor hebben sommigen zonder het te weten Engelen geherbergd.

   

 

DE HEMEL IS EEN RENDEZ-VOUS !

 

Wat een vreugde zal dat zijn voor vele kinderen Gods, wanneer zij hun geliefden zullen terug ontmoeten. Want de dood zal vele mensen hebben gescheiden, doch wij weten nu dat dit een tijdelijke toestand is. Wat een hoop voor ons. Wat zal de ongelovige teleur zijn gesteld, als hij zal moeten vaststellen dat hij geen troost heeft gekend bij het heengaan van zijn geliefden, en na het laatste oordeel in een troosteloze pijnlijke toestand zal zijn terechtkomen !

 

DE HEMELSE GEWESTEN

 

Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

 

Het gaat om geestelijke of hemelse zegeningen, wel te verstaan geen matieriële zegeningen, want ook de goddelozen ontvangen hier nog zegeningen.

Wij zijn gezegend met hemels materiaal of dingen, het zijn nu deze dingen die wij verwachten die de christenen een overwinning gaven op een wereldse gezindheid  met aardse dingen !

Het  evangelie is een zegen voor allen die het hebben aangenomen, en ze zijn daardoor bevrijd geworden van hun aardse gebondenheden en afgoderijen !

Hoe moeilijk zal het niet zijn voor zakenchristen om deze dingen te begrijpen !

 

 

 Eph 1:20  die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

 

De statenvertaling is nogmaals correcter, en spreekt van de hemel<;

Er is blijkbaar wel een verschil tussen de hemel en de gewesten. Maar gewesten staat niet in de grondtekst.

 

 Eph 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

 

Onze plaats is gereserveerd !

 

Het valt wel voor dat mensen uit gaan eten en er is geen plaats meer, alles is bezet, en zo mogen die mensen wachten of  elders gaan zoeken, dit is soms een teleurstelling, als je erop had gerekend daar te kunnen zijn !

Allen die medeopgewekt zijn met Christus zullen niet beschaamd uitkomen, hun plaats staat klaar, voorzien van hun naam !

Wat een ZEGEN in onze dagen, te weten onze plaats in de hemel is reeds klaar !

 

 

 Eph 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

Deze hemelse gewesten of gewest is zeker  hemel zoals men wil begrijpen. Het is de laagste hemel die nog zo dicht bij de wereld is dat ze nog duister is, het is de sterrenhemel mogen wij begrijpen.

De joden nemen dit zo, omdat deze hemelse gewesten het dichts zijn bij de ongerechtigheden van de mensen op aarde.

Wij weten dat dit de plaats is waar demonische machten actief zijn. Soms laten ze dingen zien als ufo’s  waarbij de wetenschap op een muur botst en geen verklaringen voor heeft !

 

In de Joodse geschriften vindt men zeven hemelen :

In de bijbel vindt men Psalm 113:4, hemelen zonder aantal.

Boven de hemelen is zijn heerlijkheid.

 

 

De eerste hemel : Is donker en het dichts bij de ongerechtigheden van de mensen

De tweede hemel : Deze hemel bevat vuur, sneeuw,ijs op Gods bevel bereid tegen de dag van Gods rechtvaardig oordeel., daar zijn de oordeelengelen.

De derde hemel : Daar zijn de engelenlegers tegen de dag des oordeels

De vierde hemel : Daar zijn de heilige engelen

De vijfde hemel : Daar zijn engelen die toegang hebben tot Gods troon, en hun functie is te zorgen voor de verzoening van alle zonden der rechtvaardigen in onwetenheid begaan.

Zij brengen de gebeden en de geestelijke offers bij God.

De zesde hemel : Daar zijn de engelen die tot taak hebben boodschappen te brengen bij de mensen.

De zevende hemel , de hoogste

Daar zijn de tronen en de machtigen en engelen waar zonder ophouden lofliederen aan God worden gebracht.  De hemel van God, waar zit aan de rechterhand.

 

Jesaja 51

Heft uwe ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; voorwaar de hemel zal als een rook vergaan, en de aarde als een kleed verouderen, en die er op wonen zullen sterven als deze; maar mijn heil blijft eeuwig, en mijne gerechtigheid zal niet vernietigd worden.

 

 Biblespace Vlaanderen

clip_image002

 

 

 

 

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.

 

clip_image002

 

Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er zaken zijn die wij na enige tijd in twijfel  trekken.  Of wij de goede beslissing hebben gemaakt of niet. Wij zijn vlug het pad ingeslagen van onze eigen wil, ons eigen karakter, onze eigen begeerten of onze eigen overtuiging.

 

Zijn wij bereid ons te laten leiden ?

 

Psalm 25

4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,

5  leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

 

Wij zien dat God bereid was om zijn volk te leiden. Hier lezen wij een gebed hoe wij moeten bidden om Gods leiding. Onze eerste bekommernis moet zijn, dat wij Zijn leiding vinden in de waarheid. Het zwakste punt van de schapen is dat ze graag afdwalen, weg van de herder. Psalmen 139:24  Dreig ik van u af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar u.

 

Psalm 43

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

  

Gods leiding is voor de nederige, berouwhebbende anders genoemd, de « arme van geest » waarover Jezus sprak.

 

16  Want ik blijf niet aanklagen, ik kan niet boos blijven. Anders zouden zij bezwijken onder mijn woede, en ikzelf gaf hun toch de levensadem.

17 Om hun hebzucht ontstak ik in woede, ik strafte hen en liet mij niet meer zien. Toch gingen zij hun eigen gang, deden hun eigen zin;

18  ik zag hen afdwalen. Maar wie van hen hun gedrag betreuren, breng ik weer op het rechte spoor. Ik zal hen genezen en troosten,

19  ik zorg dat zij mij hulde brengen. Vrede schenk ik hun, vrede, of ze nu ver weg wonen of dichtbij zijn. Ik breng hun genezing.Jes.57

 

Hier in deze Bijbeltekst kunnen wij duidelijk vaststellen dat God al de leiding wil nemen van ieder mens. En ieder mens die berouw heeft en zonden belijd, zal Gods leiding ontvangen.

Iemand die zich bekeert, is iemand dit ontdekt heeft dat het volgen van zijn eigen wil of zijn eigen gekozen filosofie faalt en hem niet echt gelukkig maakt.

God belooft : Ik zal hen genezen en troosten. Onder genezen moet men begrijpen opnieuw geestelijk gezond maken en hen leiden. (troosten) Een gids zijn. (NBG)

 

De bijbel spreekt meestal in deze zin, het genezen gaat altijd in de eerste plaats over het hart van de mens, zijn denken , genezen van zijn zondige handel en wandel. Hier moesten ze genezen worden van hebzucht

Vers 17 maakt dit laatste heel duidelijk.

 

Psalm 119:35

35 Laat mij de weg gaan die u mij wijst, het is mij een vreugde.

36  Open mijn hart voor wat u wilt, laat geldzucht er niet binnen,

37 wend mijn blik af van zinloze dingen, doe mij uw weg gaan, doe mij leven!

 

Dit is een gebed van de psalmschrijver, DOE mij uw weg gaan. Het is een gebed dat God zou ingrijpen in zijn levensgedrag.

Wij kunnen vaststellen dat onze wil sterk is maar ons vlees zwak. Doe Gij het in mij !

 

 

RESULTATEN VAN GODS LEIDING :

 

 

Met enkele voorbeelden uit Gods woord kunnen wij even kijken hoe duidelijk en realistisch Gods leiding is.

 

Gods leiding gaf zijn volk overwinningen bij militaire confrontaties.

2 Sam 5

17 ¶ Toen de Filistijnen hoorden, dat men David tot koning over Israel gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het, en begaf zich naar de vesting.

18  Toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden,

19  vroeg David de Here: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in mijn macht geven? En de Here antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven.

20  Toen kwam David te Baal-perasim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De Here is voor mij uit door mijn vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal-perasim.

 

 

Hier zien wij hoe David vooraleer hij ten strijde trok eerst de Here raadpleegde.

Achteraf zien wij dat koning David de overwinning behaalde.

Het is hier al een les voor ons, dat wij voor wij iets aanvangen en bijzonder in de geestelijke strijd moeten weten dat wij zullen overwinnen, als achteraf  blijkt dat het een verloren slag is geweest, moeten wij onszelf in vraag stellen.

Strijden zonder Gods leiding is een verloren strijd en verloren tijd.

Mensen die niet willen luisteren, naar het evangelie of om geholpen te worden, daar moeten wij geen parelen voor de zwijnen werpen :

Mattheüs 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

 

Gods leiding bracht Jezus in veiligheid.

 

Matth. 2:1-23

Daar Koning Herodes Jezus wilde vinden en vermoorden, zo bracht de H.Geest Jezus in veiligheid. Door een droom kregen de wijzen leiding en ook Jozef kreeg in een droom leiding om met het kind te vluchten.

Ook hier vinden wij een goed resultaat . Wanneer wij in grote nood terechtkomen, zal God ons niet aan ons lot overlaten, Hij zal u leiden.

 

 

Gods leiding kan leiden tot  een persoonlijke  zegen.

 

Gen 41

Hier lezen wij hoe Jozef Egypte mocht gaan leiden en onderkoning werd, door de leiding van God te ervaren bij het uitleggen van de droom aan de Farao over de zeven magere en zeven vette koeien. Jozef moest hopen op Gods verlichting, om dit te kunnen uitleggen. Gods leiding in ons leven is zeer belangrijk.

Jozef had nooit geweten dat zijn leven er zo zou uitzien. Eerst het slachtoffer worden van zijn broeders en later koning worden. Jozef zal zich ook vele vragen hebben gesteld als : Waarom Here ? 

 

 

God leiding in het aanstellen van geestelijke leiders.

 

Handelingen 13

1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

2  En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

3  Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.

4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en voeren vandaar naar Cyprus;-5  en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper.

Ook hier vinden wij de leiding van de Geest. Als de Geest zich openbaart, dan komen er realistische resultaten en zegen. (Geen democratische stemming)

Deze mannen moesten het evangelie prediken, het werden in de eerste plaats evangelisten.

De H.geest maakte dit duidelijk aan hun broeders en zusters tijdens een bidden en vasten.

 

Het geinspireerde zelfvertrouwen onder Gods leiding.

 

Handelingen 23

10  En toen er grote tweedracht ontstond, vreesde de overste, dat Paulus door hen zou worden verscheurd, en hij liet de soldaten komen om hem uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen.

11  En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.

12 ¶ En toen het dag was geworden, maakten de Joden een komplot en vervloekten zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 13  En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten;

 

Hier zien wij dat Paulus door de Here zelf werd geleid. Op momenten dat Paulus waarschijnlijk op het punt stond een depressie te maken, kwam er duidelijke leiding.

Dit zijn werkelijke ervaringen en geen verzinsels of eigen inbeeldingen.

Paulus werd verder gebruikt door de Here. God grijpt desnoods zelf in en maakt zijn wil duidelijk op gelijk welke manier, maar dit geeft een zekerheid aan deze mensen waartegen Hij sprak . Dit was hier een ernstige situatie.

 

 

Gods leiding onderschatten = Gods kunnen gering achten.

 

 

Mt 19

16 ¶ Er kwam iemand naar hem toe met de vraag: `Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’

17  Jezus zei: `Waarom stelt u mij een vraag over het goede? Er is er maar één die goed is! Als u het eeuwige leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.’

18  `Welke?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: `U mag niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, geen valse verklaringen afleggen, heb

19  eerbied voor uw vader en uw moeder en heb uw naaste lief als uzelf.’

20  `Aan al die geboden heb ik mij gehouden,’ zei de jongeman, `wat kan ik nog meer doen?’

21  Jezus antwoordde: `Als u volmaakt wilt zijn, ga dan al uw bezittingen verkopen, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij.’

22  Toen de jongeman dat hoorde, ging hij terneergeslagen weg, want hij had veel bezittingen.

23 Ik verzeker jullie,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen, `het zal een rijke veel moeite kosten het hemelse koninkrijk binnen te komen.

24  Ja, ik zeg jullie: het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen.’

25  Toen de leerlingen dat hoorden, vroegen ze verbijsterd: `Wie kan dan nog gered worden?’

26  Jezus keek hen aan en zei: `Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

 

Mensen kunnen slechts bepaalde stappen zetten op het water (Matth. 14:27  Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

28  Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. als ze werkelijk onder de leiding van Gods Geest staan. )

 

De H.Geest kan zodanige invloed maken op mensen dat ze wel dingen kunnen doen, die ze anders nooit zouden kunnen doen.  Zonder de werking van de H.Geest komt men niet in de hemel. Deze rijke jongeling was wel in staat  de wet een beetje te volgen, maar zou nooit in staat kunnen zijn om in de hemel te komen zonder JEZUS ! zonder genade of zonder Gods leiding te ervaren.

Niemand kan in de hemel door eigen capaciteit of vermogen. De rijkste mens van de wereld kan de hemel niet binnen, al bezat hij de wereld.

 

Psalmen 94:12 Heer, gelukkig de man aan wie u leiding geeft, aan wie u leert wat u wilt.

 

Br.Vg.R.Gaytant

2006

 

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS.

 

 

clip_image002

 

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse

principes en profetieën wijst volgens Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde?

 

Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Eén van de bekendste voorbeelden is Hal Lindsey, die in zijn wereldwijd in enorme oplages verkochte boeken beweerde dat Jezus in 1988 zou terugkeren. Ondanks zijn foutieve voorspellingen wordt Lindsey in met name evangelische- en pinksterkringen nog altijd als autoriteit beschouwd op profetisch gebied.

 

Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de Bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100 jaar te projecteren binnen een bepaald raamwerk van Bijbelse profetieën over de ‘laatste dagen’, heeft hij gekeken of er een duidelijk Bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken –specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst.

Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

Welke generatie?

 
‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’
(Mat.24: 34), is één van de meest aangehaalde teksten door Bijbelleraars die geloven dat dit slaat op de generatie die ongeveer begon met de stichting van de staat Israël. Dit betekent volgens hen en veel van hun aanhangers dat Jezus in onze tijd zal terugkeren om Zijn vijanden te verslaan en Zijn koninkrijk, het 1000-jarig Vrederijk, op aarde te vestigen.

Critici, waaronder niet weinig andere Bijbelgeleerden, zeggen dat Jezus het hier helemaal niet heeft over de eindtijdgeneratie, maar sprak tegen de generatie van dát moment, een kleine 2000 jaar geleden. Men wijst dan op het schijnbaar in vervulling gaan van de ‘eindtijdprofetieën’ in het jaar 70, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

De sleutel tot het antwoord ligt besloten in het in de grondtekst gebruikte Grieke woord voor ‘generatie’, namelijk ‘Genea’. Dit woord stamt af van ‘Ginomai’, wat betekent: (ge-)worden in de zin van ‘voortbrengen’,‘verwekken’ of ‘geboorte’. ‘Genea’ slaat onder andere op een ras of een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijke afkomst en doel, e.d..

Als Jezus het in Matteüs 24:34 over ‘deze generatie’ heeft, dan heeft hij het over de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (vs.32). Merk op dat ‘deze generatie’ betekent een ‘verwekking’, een ‘geboorte’ (Vines Expository Directory of New Testament Words, p.42). In de context van Matteüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie – een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken, en doelen; een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft.  

Toen Jezus sprak over ‘deze generatie’, gebruikte hij dat in dezelfde context als in Psalm 95:10, wanneer de Heer spreekt over het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte voor straf in de woestijn moest zwerven: ‘Veertig jaren heb ik Mij geërgerd aan dat geslacht ( /deze generatie; in het Engels staat letterlijk ‘this generation’).’  

Hier wordt gesproken over een eerdere generatie, een specifieke generatie die deze uittocht meemaakte, inclusief de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op de berg Sinaï. God heeft het hier dus NIET over de generatie die op dat moment de woorden van deze psalm ontving.

Hetzelfde kan gezegd worden over de generatie die terug zal keren naar het beloofde land, naar Israël. In de context van Matteüs 24 wijst Jezus duidelijk op een nog komende generatie en heeft Hij het (net als in Psalm 95) NIET tegen de generatie van Zijn tijd. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt voor generatie, ‘genea’, wijst zoals we eerder zagen op ‘geboorte’. Die geboorte vond niet plaats in Jezus’ tijd – integendeel, in het jaar 70 werd de tempel verwoest en werden de Joden opnieuw verstrooid. De eerstvolgende gebeurtenis die een ‘geboorte’ kan worden genoemd van een nieuwe Joodse generatie in hun eigen land, kan alleen maar de stichting van de staat Israël in 1948 zijn.

Andere teksten uit Matteüs 24 ondersteunen deze interpretatie. In vers 21 zegt Jezus dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit geweest is, ‘en ook nooit meer wezen zal.’ Nu, alleen al de Holocaust kan een veel grotere verdrukking genoemd worden dan de onderdrukking door de Romeinen in die dagen. Het ‘nooit meer wezen zal’ wijst op een finale, een uiteindelijke, laatste onderdrukking die ongekend verschrikkelijk zal zijn. Ook hiermee is duidelijk dat Jezus het niet tegen de generatie van Zijn dagen op aarde heeft, maar het over een andere generatie heeft – de generatie die ‘verwekt’ zal worden, een nieuwe ‘geboorte’ zal meemaken. En zo’n gebeurtenis kan alleen plaatsvinden nadat er een lange periode is geweest waarin er er geen sprake meer was van een volk en een land. Die zeer lange periode is pas ná het jaar 70 aangebroken, en is beëindigd in 1948 met de geboorte van de staat Israël.

Hoe lang duurt een generatie?

 

Nu duidelijk is dat Jezus het in Mattheus 24 niet heeft tegen de toen levende generatie, maar spreekt over een generatie die nog moest komen, nog ‘geboren’ moest worden, rijst de vraag: hoe lang duurt een generatie in de bijbel?

In dit verband is het interessant om te kijken wat Jezus zegt over deze laatste generatie. ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende…’ (vs. 37-38).

Nu zijn deze zaken op zich geen specifieke kenmerken voor de generatie van Noach. Immers, álle generaties hebben gegeten, gedronken, gehuwd, et cetera. Wat was er dan zo speciaal aan de generatie van Noach?  

In Genesis 6:3 zegt God iets heel opmerkelijks over de generatie van Noach: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.’  

Wat bedoelde God met 120 jaar? Daarover verschilt men van mening. Sommigen zeggen dat Noach 120 jaar vóór de zondvloed het oordeel predikte aan zijn generatie. Volgens anderen wordt de maximale ouderdom van de mens door God hier op 120 jaar gesteld.

Waarschijnlijk is de eerste interpretatie de juiste, aangezien de leeftijd van de mens in Psalm 90 op 70, maximaal 80 jaar gesteld wordt (hier komen we later nog op terug). Bovendien worden ook ná de zondvloed mensen nog steeds véél ouder dan de 120 jaar die God in Genesis 6 stelt. Zo werd Noach 950 jaar oud.

Daarom lijkt de enige juiste verklaring dat deze ‘120 jaar’ slaat op de periode waarin God de generatie van die tijd nog de kans geeft om zich te bekeren, alvorens Hij de zondvloed over de aarde laat komen.

Als Jezus dan zegt dat het zal zijn als in de ‘dagen van Noach’, kan Hij met ‘dit geslacht / deze generatie’ uit Mat.24:34 dan onder andere bedoeld hebben dat deze laatste generatie vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, eveneens een periode van 120 jaar krijgt toegemeten?  

Hoe kunnen we vervolgens weten wanneer deze 120-jarige periode begint of al is begonnen, en daarmee dus ook wanneer deze eindigt?

Voordat we hier op door gaan, bekijken we eerst of er in de Bijbel nog andere aanwijzingen zijn te vinden waardoor wij de lengte van een generatie kunnen bepalen.

 

Vijf verschillende periodes –

de sleutel tot de laatste generatie

 

 De eerste periode van 120 jaar hebben we zojuist behandeld. In de bijbel staan nog eens vier verschillende periodes waarmee de lengte van een generatie wordt aangeduid.  

De tweede periode is een tijd van 100 jaar. Toen God in Genesis 15:13 tegen Abraham zei dat zijn zaad 400 jaar lang in een vreemd land (Egypte) verdrukt zou worden, zei Hij in vers 16 tevens dat de vierde generatie weer zou terugkeren. Dit maakt de lengte van een generatie ongeveer 100 jaar.  

De derde periode om een bijbelse generatie aan te duiden duurt 40 jaar. Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, was het de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het land Kanaän zouden gaan en dit in bezit zouden nemen. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren (ze durfden God niet te vertrouwen toen de verspieders terugkwamen met berichten over reuzen), stuurde Hij het volk voor straf de woestijn in. De verspieders waren 40 dagen in het land Kanaän – God stelde dat het volk voor iedere dag een vol jaar in de woestijn moest blijven. We noemden al eerder Psalm 95, waarin God zegt dat Hij zich 40 jaar lang geërgerd had aan die generatie.  

In Deuteronomium 2:13 zegt God dat hij wachtte met Israël naar Kanaän te laten terugkeren ‘todat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man’. In Numeri 1:3 wordt een man klaar geacht om soldaat te zijn als hij 20 jaar oud is. Aangezien God het volk 40 jaar lang door de woestijn laat zwerven en pas doet terugkeren als de laatste soldaat is gestorven, betekent dit dat een Jood geen soldaat meer kon zijn na de leeftijd van 60 jaar. Een generatie ‘soldaten’ wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.  

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, verzoeking en beproeving.

De vierde periode om de lengte van een bijbelse generatie vast te stellen duurt 70 jaar. Israël was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon. Daniël wordt in hoofdstuk 9:24 een visioen van de ’70 jaarweken’ gegeven, waarin 1 week staat voor een periode van 7 jaar, dus in totaal 490 jaar. Het getal 70 lijkt dus in verband te staan met het vervullen van (een) profetie. God zei dat er een periode van 70 jaarweken was besloten over het Joodse volk en over Jeruzalem, alvorens ‘alle gezicht en profeet te bezegelen’ (Engels: to complete all vision and prophecy). Als deze periode afgesloten is, zal de Messias komen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen.  

In Psalm 90:10 staat dat de dagen van het natuurlijke leven van de mens 70 jaar zijn, en indien hij sterk is, 80 jaar. Daarom duurt een menselijke generatie normaal gesproken gemiddeld 70 jaar. Natuurlijk kunnen er mensen ouder worden, maar de periode van 70 jaar lijkt de richtlijn te zijn om de duur van een menselijke generatie te kunnen bepalen.

De vijfde periode van een generatie duurt 50 jaar. Elk 50e jaar was in Israël een ‘Jubeljaar’, waarin al het land moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden werden kwijtgescholden en alle slaven werden in vrijheid gesteld. Het was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren.  

Tevens heeft het getal 50 betrekking op het Pinksterfeest ( Pinksterfeest betekent: ‘Vijftigste Dag’). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan duurde het Pinksterfeest vanaf de 16de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei – Juni) voor een periode van 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest.  

Volgens het boek ‘Numbers in Scripture’ (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is – de ‘3’ duidt het aantal van God’s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.
 

Samenvatting 

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld; 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

 

De laatste generatie en Israël

 

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd.

In zijn studie rekent Allen Barber uitgebreid voor waarom de specifieke bijbelse periodes alleen maar betrekking kunnen hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren. Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018.

OPTIES

 1897 

Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgenboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen. 

***1897 + 120 jaar = 2017 of 2018 (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

 

 

 

 

1917 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

***1917 + 100 jaar = 2017    

 

1948 

Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

***1948 + 70 jaar = 2017

  

1967

 Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

***1967 + 50 jaar = 2017  

 

1977-1978

 Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Matteüs 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd.  

In 1977 werd Menachin Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang.  

Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een Bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

***1977-1978 + 40 jaar = 2017 – 2018
 

Al deze periodes komen dus uit in één jaar: 2017-2018. Is dit correct, dan betekent het dat Jezus over ongeveer 10 jaar zal terugkeren naar de aarde. Ervan uitgaande dat de grote verdrukking 7 jaar duurt, dan begint deze dus in 2010 of 2011 – over slechts 2 of 3 jaar dus.

‘Waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur,’ zei Jezus.   De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de Bijbelse profetieën wél weten in welke periode deze dag zal vallen? Ik denk het wel – er zijn genoeg Bijbelse gronden om dit te kunnen stellen.  

Het ‘dief in de nacht’ principe wordt door veel christenen valselijk gebruikt om aan te tonen dat je niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovigen aangaat – voor de gelovigen die níet in de duisternis zijn, zal Jezus níet terugkeren als een dief in de nacht (1 Tess.5:4). Maar juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten, opmerkzaam zijn geweest en Zijn Woord bewaard hebben.  

De gelovigen die Zijn komst verwachten zullen niet onvoorbereid zijn, en zijn zoals de vijf wijze maagden die olie in hun lamp bewaarden. Maar de anderen, zowel ongelovigen als gelovigen, die Zijn komst niet verwachten, zullen plotseling overvallen worden. Zij hebben zich niets aangetrokken van de tekenen van de tijd, zij hebben geen belang gehecht aan de profetieën, zij zijn blijven vasthouden aan het ‘dief in de nacht’ principe en zijn daardoor juist hun waakzaamheid verloren. ‘O, misschien komt Jezus pas over 100 jaar terug,’ is een veelgehoord excuus van christenen die ten diepste misschien wel niet willen dat de Heer terugkomt, veelal omdat zij –bewust of onbewust- te vast zitten aan dit aardse leven.  

Bron: Archief

WAKKER WEZEN!

WAARSCHUWING!

 

 

 

GAYTANT R

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Here Jezus vandaan.

Aan de buitenkant lijken ze op schapen. Op het eerste gehoor klinkt hun boodschap aantrekkelijk. Ze spreken over geloof, tekenen en wonderen, maar hun binnenkant is niet zuiver. Daar zit de roofzuchtige wolf, die erop uit is jouw geld, jouw vertrouwen, jouw ziel in z’n macht te krijgen. Pas op!

Valse profeten, valse leraars brengen een boodschap die op het eerste gezicht soms goed kan klinken, maar die ten diepste haaks staat op het Evangelie van de Here Jezus Christus. De ene leert dat de hel niet bestaat, een ander meent te weten dat er meer wegen tot God leiden. Weer anderen stellen dat alle gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we stand houden en weerstand bieden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Speciale aandacht vraag ik voor de zogenaamde voorspoed- en welvaartspredikers, ook wel de Word of Faith predikers genoemd. Het zijn dwaalleraars, die de gemeente van de Here Jezus op een dwaalweg voeren. Ze komen volop voor in Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en ook steeds meer in Nederland.

Ze prediken dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Valse predikers zijn zo populair omdat iedereen gezondheid, voorspoed en rijkdom wil. En wanneer je kritische opmerkingen maakt over zulke predikers krijg je al snel te horen dat je de gezalfden des Heren niet aan mag raken.
Maar wie waren deze gezalfden des Heren? We lezen over hen in Psalm 105:15. Het zijn de aartsvaders en hun nakomelingen.

De Efezebrief roept ons op de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeze 5:11). Dat is onze plicht wanneer we zien dat Gods Woord wordt aangevallen, wanneer Gods eer wordt aangetast en wanneer goedbedoelende gelovigen worden misleid.
Wat opvalt bij de welvaarts- en voorspoedpredikers is dat ze doen alsof ze zelf god zijn. Ze denken dat zij kunnen bewerkstelligen wat God moet doen. Sterke nadruk leggen ze op het positieve denken. Als je positief spreekt, positief denkt, kun jij iets nieuws maken, zoals gezondheid, geld en werk.

Nergens in de Bijbel lees je dat ons voorspoed, welvaart en geluk wordt gegarandeerd als we tot geloof in de Here Jezus komen. Zei Hij het zelf al niet: ‘Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Dit is geen populaire boodschap, maar wel de waarheid van de Bijbel. En wanneer iemand niet geneest, zeggen ze dat zijn of haar geloof niet goed of niet voldoende is. Wat een wrede boodschap!

In de samenkomsten van deze predikers gebeuren de meest wonderlijke dingen. Van zelfbeheersing, wat in Galaten 5:22 toch vrucht van de Heilige Geest wordt genoemd, is vaak geen sprake meer. Verschijnselen als heftig schudden, onbedaarlijk lachen en het achterover vallen is er heel gewoon. Wist u dat deze zelfde verschijnselen ook voorkomen in het hindoeïsme?

Dit vallen wordt vallen in de geest genoemd. Geest wordt altijd met een hoofdletter G geschreven, maar ik schrijf het bewust met een kleine letter. Mensen vallen altijd achterover, terwijl je dit in de Bijbel nergens terugvindt. Als mensen een ontmoeting met de Here hebben, met de Heilige, vallen ze in aanbidding of verootmoediging voorover. De enige keer dat mensen achterover vallen is bij de soldaten die de Here Jezus gevangen komen nemen, als een oordeel.

Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Here is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?
Laten we tegelijk alert zijn. Laten we alle geesten toetsen of ze uit God zijn. Blijf dicht bij de Here Jezus, laat u leiden door de Heilige Geest en zorg dat u de Bijbel kent.

Dirk van Genderen

GODS GEDACHTEN LEZEN

ONZE GEDACHTEN EN

GODS GEDACHTEN

clip_image002

Laten wij even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen hun gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen. Gedachten onder invloed dienen gefilterd.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust. Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Zijn woordvoerder, Jesaja:

 

6   Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Jes.55

 

Het vinden van God in het leven van een mens, ligt in het feit dat een mens zich wil open stellen om te luisteren hoe God denkt over alles. De mens dient persoonlijk op zoek te gaan naar God. De profeet spreekt duidelijk dat God een barmhartig en een vergevend God is. Maar bijzonder dat God te vinden is, gedurende ons kort verblijf hier op aarde. Velen miljoenen mensen zijn gestorven zonder Hem te vinden, maar zochten ook niet, ze lieten zich meedrijven op de kerkelijke tradities. Het zondige denken van een mens is een geestelijke handicap.

 

 

Er is hoop, er is een herstel mogelijk in het zondig denken van de mens.

Er is een groot verschil tussen het denken van de mens en het denken van God. Het denken en spreken van God is onfeilbaar, een hemelsbreed verschil met het denken en spreken van de mens. De zonde verbrak elk rechtstreeks het contact met de Schepper van hemel en aarde, het zesde zintuig van de mens verdween. God gaf een mogelijkheid tot herstel, Zijn woord. De mens zoekt, maar vindt misleidingen. Er is maar één weg tot God: Jezus! Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De satan creëert nepwegen, wegen die doodlopen, en wegen die God heeft verboden: Waarzeggers, charlatans, occultisten en valse evangelisten!

  

Enkel herstel voor hen die Jezus Christus willen volgen.

Jezus bad voor al zijn discipelen en al zijn volgelingen:

17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Joh.17:17

Het heiligen is gebeurd bij de wedergeboorte. God kan de mens, die wil, veranderen, en zijn denken opnieuw gezond maken of genezen. Mensen die willen gezond denken zijn deze mensen waarover men zong bij de geboorte van Christus.

Lu 2:14  Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

 

Mensen “des welbehagens” zijn mensen die willen luisteren en vrede willen sluiten met God. Het zijn mensen die God persoonlijk willen leren kennen.

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12.

 

Onze gedachten zijn bij God bekend!

God kent het menselijk denken en zegt daarvan het volgende:

 

11  De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.Ps.94

IJdelheid is vruchteloosheid en nutteloosheid. Het menselijke denken kan op zichzelf zijn levensdoel niet bereiken.

Het lijkt te varen op zee zonder kompas! Men vaart van links naar rechts, op en neer, om toch maar de haven van geluk te kunnen bereiken. Tenslotte wordt zo iemands leven als een aankomende Titanic! God wil ieder mens Zijn kompas geven, Zijn woord, de Bijbel. Daarom is de Bijbel nog steeds de grote bestseller vandaag en morgen. Jezus kende de gedachten van de mensen!

 

Jezus bewees het op aarde dat Hij het denken van de mensen kende en doorzag.

Voor Hem was niets verborgen.

2  En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 3  En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4  En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? 5  Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?Mt.9

 

De geest van de mens kan zijn geheugen doorzoeken, die geest kreeg hij van God.

Al zijn geheimen, alle leugens welke hij geloofde, al zijn verdriet of geluk welke hij heeft gehad, kan hij zich herinneren.

Jezus kent ieder mens, en weet alles, over ieder mens, niets is voor Hem verborgen. Jezus heeft de sleutel van uw hart, en weet hoe gij over Hem denkt.

 

1Co 4:5  Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.

 

Hoe kan men het menselijke denken zuiveren?

 

1   Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Ps.1

 

clip_image004

Waar vindt men het ware geluk? Hier kunnen wij lezen dat mensen die luisteren naar Gods raad, gelukkige mensen zijn. Ze hebben er plezier in, na te denken over wat God zegt in de Bijbel. Wie in de Bijbel leest, luistert naar God. Nergens anders kan men Gods denken naspeuren.

Wanneer men zijn handen vuil maakt, kan men ze wassen met zeep en water. Wanneer men zijn geest en gedachten bevuilt kunnen wij ons denken zuiveren door te mediteren over Gods Woord. Wij kunnen ons in staat stellen heel scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad met een Bijbelse bril.

(Efe.5:26). Wij spreken nog niet over onze voeding welke zijn invloed heeft op ons denken. Wie teveel alcohol drinkt, denkt en spreekt slecht.

Spr 3:5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons denken is het mikpunt van de satan!

 

Het zuiveren van onze gedachten is niet zo eenvoudig als het wassen van je handen! In uw gedachtewereld speelt de satan zijn rol.

Hij wil het mogelijke herstel en genezing, die Jezus bracht, verhinderen, en gaat de mens beïnvloeden met allerlei gedachten, die de mens opnieuw tot zonde verleiden. Gedachten als de evolutietheorie promoten, en vele valse gedachten die ingaan tegen Gods woord.

Hij gaat zoeken de Bijbel te verbieden of te vertalen met toevoegingen en weglatingen. Het behoort bij de eindtijd…vandaag! Deze gedachten moeten wij “krijgsgevangen” maken in de naam van Jezus. (2 Kor.10) Dat kan iedere wedergeboren christen.

Hij kan gedachten geven die leiden tot uitvindingen, met zondige doeleinden om de schepping en het leven te vernietigen. Bv: De uitvinding van het atoom, eerste vrucht: een bom!

 

Graag wil ik sluiten met volgend vers uit de spreuken:

 

Spr 4:5  Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.

(Auteur: God)

R.GAYTANT

VERBREEK EEN VLOEK

VERBREKING VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT

  GEWOON DOORGAAN EN DIT GEBED HARDOP UITSPREKEN!

Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken.

Bevrijding van vloeken

Blijheid door genade

Gebruik daarvoor eens dit gebed

“Ik wil U vergeving vragen voor alle zonden, fouten en tekortkomingen, die ik heb begaan.

Wilt U alles wegwassen door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij hebt vergoten op Golgotha. Heer, ik wil U ook vergeving vragen namens mijn hele voorgeslacht. U alleen weet, wat hun werkelijke zonden waren. Maar omdat het vele geslachten zijn, kan ik ook zelf begrijpen, dat bijna alle voorkomende zonden, ook in mijn voorgeslacht hebben plaatsgevonden.

Ik vraag U vergeving voor mogelijke banden, die er waren met het occulte:

Ik denk specifiek aan banden met de Vrijmetselarij, spiritisme, toverij en waarzeggerij. Ik vraag U vergeving voor alle overeenkomsten en contracten, die zijn afgesloten met satan en alle bloedoffers, die daarbij zijn gebracht. Ik vraag U vergeving voor alle uitgesproken vervloekingen, bezweringen en gebondenheden. Ik vraag U of U dit alles wilt wegwassen met Uw bloed en daarmee ook de kracht ervan wilt verbreken.

Ik vraag U vergeving voor mogelijke bloedschuld, die er op mijn voorgeslacht ligt:

Ik denk aan de mogelijkheid van moorden, die zijn gepleegd, aan abortussen, die zijn voorgekomen en aan mensen, die zijn omgebracht voor hun overtuiging of zelfs als offer. Wilt U deze schuld van mijn voorgeslacht afnemen en ons wassen door Uw bloed.

Ik vraag U vergeving voor onreinheden, die er mogelijk in mijn voorgeslacht zijn geweest:

Ik denk aan de mogelijkheid van seksuele relaties, die U in Uw woord verbiedt: hoererij, incest, verkrachtingen, overspel, homoseksuele daden en contact met dieren. Heer, wilt U dit alles wegwassen met Uw kostbaar bloed.

Heer, ik dank U dat ik met Uw kostbaar bloed ben vrijgekocht ook van die dingen, die door mijn voorouders op mij zijn overgeleverd.

Heer, U komt toe alle lof en eer, Amen.

 

                                                                            

JUDAS ISKARIOT

JUDAS ISKARIOT

clip_image001

EEN VERLOREN APOSTEL

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan komen wij wel eens tot diep nadenken, hoe het een mens kan vergaan in zijn leven. Wij willen eens kijken naar een apostel die beter nooit werd geboren. (Matth.26,25) Wij kunnen hem benaderen als iemand die tot een waarschuwing in het evangelie staat beschreven. Een man waarvan al zijn tijdsgenoten dachten, dit is een zeer gelovig mens of prediker, helaas een schijnchristen!

Hij was de enige onder de apostelen die niet kwam uit Galilea. Zijn naam verwijst naar een dorp Keriot bij Hebron, ook anderen vinden in zijn naam “een dolkdrager”. Hij behoorde bij de zeloten, mensen met een politieke inslag en welke verzet boden tegen de Romeinen, als bezetter.

WAS JUDAS GELOVIG?

70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen?

En een van u is een duivel.

71 Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot;

want die zou Hem verraden, een uit de twaalven.Joh.6

(Johannes 6;59-71) Wanneer wij in het Johannes evangelie lezen, dan ontdekken wij wat er gebeurde toen Jezus onderwijs gaf in de synagoge. Daar leerde Jezus dat het onderricht die zij hoorden “geest en leven” waren. Daarmede bedoelde Hij dat zijn woorden zeker zouden leiden tot eeuwig leven voor hen die Hem zouden geloven. Daar waren ook mensen die Hem niet geloofden, maar wel naar de synagoge kwamen luisteren uit nieuwsgierigheid.

Jezus wist toen al wie het was onder die luisteraars die Hem later zou verraden, Judas. Niemand kan in Jezus geloven, tenzij het Hem van de Vader gegeven zij. Toen verlieten al “velen” van zijn luisteraars de synagoge!

Dan kwam er nog de vraag van Jezus tot de twaalven: Wilt u ook weggaan? Maar Petrus als woordvoerder liet prompt weten dat ze zekerheid hadden en vertrouwden op zijn woorden, en bevestigden dat hij de ‘Heilige Gods” was. Hierbij bedoelden ze, dat Jezus het wonder was tot eeuwig leven. Dat eeuwig leven bestaat erin dat men Jezus als God leert kennen die eeuwig leven kan geven! ( Joh.17

Dan liet Jezus weten, die de harten kent, en toch is er één onder u iemand welke nog de duivel toebehoord. Jezus sprak het niet uit, maar Hij bedoelde Judas. Zo kent Jezus iedereen, Hij weet wie er in Zijn gemeente gelooft en wie niet.

Toch zijn daar ongelovigen en tegenstanders. Deze tegenstanders zijn mensen die door hun gedrag de gemeentewerking afbreken in plaats van opbouwen.

 

HET KARAKTER VAN JUDAS.

Wanneer wij even kijken naar zijn handelen, kunnen wij een profiel van hem gaan vormen. Wij vinden hem wel ambitieus, door zijn strijdlust, welke wij weten door zijn handelen tegenover de Romeinse bezetting met ergens een leidersfunctie. Zijn strijdlust en zijn hoop lag in het wereldse, eerder vaderlandsliefde. Hij zal zich zeer hebben geërgerd en verbitterd geworden, bij de uitspraak van Jezus, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was. (Joh.18,36) Hij kon zich dus ondoordacht manifesteren als een Petrus.

33 Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen,

bestrafte Hij Petrus en zeide: Ga weg, achter

Mij, satan; gij zijt niet bedacht op de dingen

Gods, maar op die der mensen.Mark.8

Judas bleek wel geldzuchtig en gierig te zijnen werd een dief! (Joh.12:6) Toen een vrouw een kruik kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot, was er een opschudding. Dit was verkwisting in de ogen van sommigen, terwijl Jezus het liet begaan niet uit eigenbelang, maar als een aankondiging van zijn aanstaand sterven. Doch wij merken op dat dit feit de druppel was die de emmer liet overlopen bij Judas. Ook farizeeërs waren geldzuchtige mensen. De apostel Paulus leert om niet om te gaan met een geldgierige, ook al is dit een gemeentelid. (1 Cor.5,11 – 1 Cor.6,10- Efeze 5,5- 2 Tim.3,2).

14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas

Iskariot, naar de overpriesters, 15 en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik

Hem u overleveren. 16 En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En

van toen af zocht hij een goede gelegenheid om

Hem over te leveren.Matth.26

Geldzuchtigheid doet mensen over lijken lopen. De hebzucht van Judas was een strik, de strop welke zijn eigen leven zou kosten. Het is een valstrik van de satan bijzonder in de eindtijd. De satan overweldigde hem, de verleiding was die 30 zilverlingen. Deze prijs was ongeveer drie maandlonen of een prijs voor slaven. Zo was Judas al tevreden om zijn meester te verraden.

Judas was ook gevoelig voor eer. Wij zien hem zitten op het laatste avondmaal, dicht bij de Here, een ereplaats als voor leiders. Jezus en Judas wisten beiden wat er zou gebeuren, wat een pijnlijke situatie op het avondmaal, feestmaal!  Ook de Schriftgeleerden stelden zich graag op de erezetels.

 

23 Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt.Matth.26

 

 

 

Judas had een vals gedrag.

 

47 Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam een schare

en hij, die Judas genoemd werd, een van de twaalven,

liep voor hen uit en hij naderde Jezus om

Hem te kussen. 48 En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?Luk.22

 

clip_image003Elkaar begroeten gebeurde met een kus, een heilige kus. Doch een kus is een uiting van liefde en broederschap. Ook hier kwam Judas niet schaamrood, zo zien wij dat het geweten bij Judas nog nauwelijks werkzaam was. Ook bij de Farizeeërs vindt men een karakter van valsheid merkte Jezus op. (Matth.22,18)

Het leert ons duidelijk dat een handelen in valsheid een vloek over zich kan brengen. Ook de profeet Jesaja schrijft hierover bijzonder scherp:

14 Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw;Jes.5

 

Judas kreeg wroeging en pleegt zelfmoord.

clip_image0053 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde

hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.Matth.27

 

Dit was een vervulling van de profetie uit Zacharia 11:12 (Hier schreef Mattheus vlg de NBG vertaling Jeremia, hij bedoelde de groep bij Jeremia)

De overpriesters begonnen te spotten met Judas, en het werd hem teveel.

 

WERD JUDAS BEHOUDEN?

Nergens lezen wij waar Judas om vergeving heeft gevraagd aan de Heer. Nochtans is het nooit te laat om vergeving te vragen, hoe zwaar ook de zonde van een mens mag zijn, buiten de zonde van ongeloof. Er was wel gewetenswroeging bij hem, toen hij de veroordeling van Jezus tot de dood had vernomen. (Matth.27,3). Had zo’n uitspraak niet verwacht want hij wist dat Jezus onschuldig was!

Judas was in feite blind gebleven voor zijn eigen karaktergebreken. Hij hield van Jezus en de Mammon! Dit laatste werd hem een valstrik, hij heeft nooit de goede keuze gemaakt tegen zijn geldzucht. Hij vertrok niet naar Jezus voor vergeving, de dief koos de weg naar de hel.

Het is belangrijker zich nauwkeurig vast te houden aan Gods woord, en niet hoe mensen over Judas vandaag soms denken of schrijven. Voor sommigen is hij een held geworden! Typisch voor onze tijd, eindtijd is een tijd van dwaling en verwarring. Judas als apostel leerde veel van Jezus, maar de wereldse gedachten lagen hem nauwer aan het hart. Judas werd niet behouden!

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw

naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over

hen gewaakt en niemand uit hen is verloren

gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de

Schrift vervuld werd.Joh.17

Zo dicht bij de Here, en toch verloren voor de eeuwigheid!

 

Br.Vg.R.Gaytant

https://biblespace.wordpress.com/.