DE DISCIPEL DIE JEZUS LIEFHAD

clip_image001

 

 

 

 

 

 

Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus. (Joh.13:23)

In het evangelie lezen wij meermaals over een bepaalde discipel, die Jezus liefhad. Soms werd zijn naam niet genoemd, maar hij werd wel aangeduid als “de discipel, die Hij liefhad”. Had Jezus dan die andere elf volgelingen minder lief? Ook Petrus en Jacobus kregen precies ook meer aandacht. Heeft Jezus u ook lief, die luistert of leest? Wat schuilt er hier achter en hoe kwam dat? En waarom?

Wie was dan die Johannes?

 

clip_image003

Samen met Jacobus wist Jezus hun bijnaam: Zoon des donders! “Boanerges!” Dit wees op mensen met een onstuimig, lawaaierig, toornig en opvliegend karakter, volgens etymologisch onderzoek. Anderen leren dat volgens het Aramees, het vurige redenaars en ambitieuze mensen gaat.

Zo zien wij dat de Here ieder mens kan gebruiken om Zijn doel te bereiken.

Er kwam verandering in het leven van Johannes. Door veel om te gaan met Jezus, begon hij te veranderen, en anders te denken. Karakterverandering gebeurt niet op een dag, maar vraagt de nodige tijd.

Onze dagelijkse omgang met de Bijbelse principes doen ons veranderen en wij leren uit de ervaring. Johannes werd een wijs man. Psalmen 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.

Dat is het wat Jezus lief had in deze discipel! Wij moeten leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn, wat wij leren moeten wij toepassen! Zalig de nederige van hart, staat er in plaats van “armen van geest”! De naam Johannes betekent: God is genadig geweest, een mens die God genadig is geweest, en dat is geldig voor ieder mens. Iedereen kan een “Johannes of Johanna” zijn of worden! Iedereen is geroepen om wijs te worden! Hij bleef niet waarvoor hij werd bijgenoemd: “zoon van de donder.”

Waar vinden wij die Johannes?

 

Was hij niet de geliefde apostel, omdat hij Jezus lief had? Wij vinden hem toch regelmatig dicht bij Jezus, bv: Op het avondmaal.

23  Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus;Joh.13

 

Hij was dicht bij Jezus om te luisteren naar zijn woorden. Hij volgde Jezus op de voet! Hij was een en al oor! Luisteren naar Jezus, dat is vandaag ook het persoonlijk het Bijbellezen en overleggen. Zo zijn er vandaag ook mensen die Jezus gebruikt om de volgelingen te onderwijzen, en die werkelijk nog spreken in Zijn naam. Maar vandaag waarschuwt Jezus voor veel vals geloof en valse profeten, welke binnendringen in de gemeenten.

Johannes stond bij het kruis, waar anderen spotten, had hij verdriet!

 

26  Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.27  Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.Joh.19

 

Ook hier vinden wij Johannes, als sterkte en troost voor de moeder van Jezus. Hij was barmhartig geworden. In moeilijke omstandigheden, daar is de discipel te vinden, die Jezus liefhad. Zulke discipelen behoren in de ogen van Jezus tot zijn familie. Aan de voet van het kruis, ontstaat er een nieuwe band, door vergeving van onze zonden, onder mensen die hierin geloven, en uit God bovennatuurlijk geboren worden.

Een nieuw leven, het leven van de toekomende nieuwe schepping. 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5

 

Hij was erbij bij de verschijning van Jezus bij het meer van Tiberias.

 

7  Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Joh.21

clip_image005

Toen Jezus zich openbaarde, na zijn opstanding, aan het meer van Tiberias, dan was het ook Johannes die Hem eerder dan al de anderen herkende. Johannes was steeds in zijn nabijheid geweest. Voor de anderen scheen hij voorlopig nog een vreemde man te zijn. Wie de Bijbel nooit leest, zal Hem niet herkennen. Doch toen ze deden wat Hij gebood, en terug gingen vissen, kregen ze een wonderbare visvangst.

Wie wil luisteren naar de woorden van Jezus, ook vandaag, ontdekt soms wonderen, en daar was toen ook geen groot publiek, enkel zijn leerlingen! Wie in eenvoudige afhankelijkheid van Jezus gaat werken, zal vruchtbaar zijn. Al de vissen werden geteld, 153, zo is het aantal mensen dat zal worden behouden over de ganse wereldgeschiedenis gekend bij God. Wij naderen! Het evangelienet werd geworpen in de volkerenzee, het vissen is nog een korte tijd bezig.

Iedere Bijbelgetrouwe christen heeft een zeer persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Bij het meer van Tiberias zien wij hoe Jezus een persoonlijke profetie laat weten aan Petrus, namelijk op welke wijze hij zou sterven, om God te verheerlijken. De bemoeizucht van Petrus bracht hem ertoe, te vragen aan Jezus, hoe de discipel Johannes zou sterven.

Het lijkt heel menselijk voor een nieuwsgierige en impulsieve man als Petrus, om zulk een vraag te stellen. Petrus dacht dat ook hij wel iets zou weten, aangezien Johannes ook te weten kwam wie Hem zou verraden. Het lijkt me dat de discipelen zeer nieuwsgierig waren naar alle uitspraken van Jezus. Het antwoord van Jezus aan het persoonlijk adres van Petrus, klinkt waarschuwend, om zich niet te bemoeien in het lot van een andere broeder.

Dit wijst erop dat Jezus met het levenslot van elk van zijn volgelingen ook persoonlijk bezig is. Het is zeer troostend te mogen weten dat Jezus bezig is met iedere wedergeboren christen afzonderlijk!

Johannes 10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Johannes werd ook eens persoonlijk vermaand.

49  Johannes antwoordde en zeide: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt.50  Jezus zeide tot hem: Belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u. 51 En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen,52  en Hij zond boden voor Zich uit. En zij gingen heen en kwamen in een dorp der Samaritanen om alles voor Hem gereed te maken.53  En zij ontvingen Hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem.54  Toen de discipelen Jakobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij: Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren?55  Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen.Luc.9

De verandering van Johannes gebeurde niet op een enkele dag, het is een groeiproces. Het karakter van de mens verandert niet zo snel naar het profiel van Jezus. Hier zien wij dat bij Johannes zijn vroeger karakter plots opduikt, en hij opnieuw een zoon van de donder werd. Hij had wel graag die Samaritanen eens goed de les gespeld! Trouwens Johannes was scherp van tong, een andere zondige karaktertrek.

Onze dagelijkse omgang met Bijbelse principes, doet ons veranderen. Johannes leerde hier geduld te hebben met de Samaritanen! Karakterverandering gebeurt niet op één dag! Johannes leek ook niet iedere dag op Jezus!

Tot slot:

Dicht bij Jezus zijn betekent: Hem van nabij volgen, goed luisteren en letten op hoe Jezus reageert. Johannes is gelukkig, dat is het effect voor een iedereen die dicht bij Jezus leeft.

Wanneer wij ons ongelukkig voelen, dan moeten wij ons telkens de vraag stellen: Hoe is mijn relatie met Jezus de laatste tijd, hoeveel sprak ik met Hem (bidden), luisterde ik naar Hem, nam ik tijd om de Bijbel te lezen? Vind ik troost en bemoediging bij Hem? Of ben ik teveel bezig met wereldse zaken, laat ik mijn tijd stelen door internet, Facebook, Twitter, problemen, kommer, zorg en piekeren?

clip_image006Br.Vg.R.Gaytant