WAT SCHREEF HENOCH?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image004

clip_image002

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden.

clip_image006De geweldigen uit de voortijd
We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald bij het begin van alle dingen. De mensen vormden toen nog één grote familie, van volkeren en culturen was eigenlijk nog geen sprake…

View original post 1.968 woorden meer

BIDDEN OM GENEZING

BIDDEN OM GENEZING

 

clip_image002

 

Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al blijken dat iemand in de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke geneeskunde kende een enorme vooruitgang, toch blijven de ongeneeslijke ziekten bestaan en komen er nieuwe ziekten bij als bv: Aids enz.

Hoe je bidt is wel heel belangrijk, de discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden.

 

Algemene Bijbelse gebedsprincipes:

 

Mt 6:5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon

 

Het gebed van deze farizeeërs, was meer gericht om op te vallen tegenover de mensen dan op God. Op de hoeken der pleinen was er steeds volk. In de synagoge. Naar een kerkgebouw of kapel lopen om te bidden is helemaal niet wat Jezus leerde! Jezus wijst dit aan als een slecht voorbeeld. Wij zien dus dat de ingesteldheid voor het bidden geestelijk gezond moet zijn, om verhoring te krijgen. Men moet persoonlijk bidden bij elke gelegenheid ( Efeze 6:18) met hart en ziel, geen show! (Jer.29:13).

 

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Met een omhaal van woorden betekent, het herhalen van bepaalde gebeden. Vele “Onze Vaders” na elkaar heeft geen enkele zin. Ook in andere godsdiensten vindt men het herhalen van bepaalde voorgeschreven gebeden terug. Ook hier komt er geen verhoring zegt God.

 

Mr 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven.

 

Wanneer men in ruzie leeft met iemand, dan kan dat zorgen voor een gebedsverhindering. God wil luisteren en kracht aan uw gebed geven, indien men rekening houdt met Gods voorwaarden als deze. Het zijn eenvoudige gebedsregels. Wie zijn zonden niet wil belijden, kan geen gebedsverhoring verwachten.

 

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

Ons bidden zal ook zijn in overeenstemming met het Woord van God, de Bijbel. Bidden kan en moet men leren, en God helpt ons via de H.Geest, die meebidt! God leeft mee met u, kent uw problemen, uw verdriet, uw verlangens. God weet best wat wij nodig hebben, om gelukkig en blij te zijn. Een mens kan soms denken: had ik nu veel geld, dan zou ik gelukkig zijn, mijn problemen kunnen oplossen. Ook ons denken is onvolmaakt en nog onder invloed van de zondeval. Het ontvangen van de H.Geest is dus zeker noodzakelijk ( bij bekering) om Zijn hulp te ervaren.

 

Wie zich kan verblijden, verheugen en tevreden kan zijn in zijn omstandigheden?

God zegt : Ps 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zich verlustigen in de Here, betekent dat men met hart en ziel wil geloven en luisteren naar God en telkens probeert om te doen wat God wil. Niet ons handelen kan perfect zijn, maar ons streven moet 100% zijn.

Eerst moet men weten wat God wil! Maar vandaag is dat niet zo. Israël als voorbeeld:

 

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

 

Bidden om genezing

 

Ik heb een stil vermoeden dat er door gelovigen veel gebeden word om genezing van ziekte of kwaal. Schijngelovigen zoeken allerlei bedevaartsplaatsen of kwakzalvers op om genezing te vinden zoals bij de vijver van Siloam. Ze weten niet dat deze dingen onchristelijk zijn, en de mens wegtrekken van God, meer nog, onder een vloek en een binding kunnen brengen. Boete doen, heiligen dienen, of dergelijke om genezing te verkrijgen is ook uit den boze en gevaarlijk.

 

Ook christenen kunnen verkeerd bidden, door bepaalde Bijbelteksten niet goed of verkeerd te begrijpen.

Men leest in de profeet Jesaja volgende profetie:

 

3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Gods volk heeft deze tekst nooit goed begrepen, want voor hen, was die beschreven man waarover hier door Jesaja werd geprofeteerd Jezus!  Die man zou een veracht man worden in de ogen van de joden. Doch Hij zou genezing brengen, om aan te tonen dat Hij de Messias was. Wie in Hem gaat geloven zal genezen hier, maar zeker bij de opname of opstanding. Wie niet hier geneest dient niet te lopen met schuldgevoelens, omdat hij denkt geen voldoende geloof te hebben. De belofte blijft!

 

Welke is de vervulling van deze profetie?

 

Jezus droeg de zondestraf aan het kruis, de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg de gevolgen van alle zonden, ziekte en alle verdriet. Jezus was gezond toen Hij werd gekruisigd. Jezus gaf zijn leven als schuldoffer voor onze zonden. Zijn striemen of Zijn geselingswonden zouden uiteindelijk genezing voor de gelovige mensheid worden.

Bij het bidden wordt deze tekst gebruikt alsof iedereen die gelooft gezond moet worden en geen verdriet mag hebben!

Dit staat er niet!

Deze genezing “door Zijn striemen” spreekt van een geestelijk vernieuwd worden. Indien het lichamelijk zou zijn, dan zouden alle mensen die tot geloof in Jezus kwamen, allemaal compleet zijn genezen! Iedereen zou christen willen worden! Neen, dit is het niet. Wij moeten teleurstellingen kunnen voorkomen. Velen van hen die niet genezen werden, hebben verdriet, omdat er wordt gezegd dat hun geloof niet in orde zou zijn!

 

Helaas, is niet iedereen genezen bij zijn wedergeboorte. Jezus, toonde veelvuldig aan Zijn volk, voor Hij stierf, dat Hij macht had over leven, ziekte en dood! Zo blijven wij ook als Bijbelgelovigen nog steeds blootgesteld aan ziekte en dood! Doch komt er een dag, dat wij bij Hem zullen zijn met een verheerlijkt lichaam en eeuwig leven! Dit zal de complete vervulling zijn van deze profetie. Jezus deed wonderen opdat men Hem als Messias zou aannemen.

 

GENEZEN DOOR GEBED EN ZALVING.

 

14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

1Co 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

 

Deze twee Bijbelteksten spreken klaar en duidelijk over gebedsgenezing met of zonder zalving. Het zalven beperkt zich tot de oudsten van een gemeente.

Het roepen van de oudste(n) wijst erop dat de ziekte heel ernstig of ongeneeslijk is. Het zalven in de naam des Heren heeft niets te maken met het zalven van de doden door de Rooms Katholieke kerk, welke opnieuw een Babelse achtergrond heeft.

Het belijden van zonden lijkt wel een noodzaak. Indien iemand in ruzie leeft met een ander, kan dit ook soms een oorzaak zijn dat er geen genezing optreed. Een ziekte kan ook psychosomatisch veroorzaakt zijn. Opgekropte woede en haat kunnen ziekten veroorzaken.

Het zielenleven van een mens kan door demonen worden aangevallen met het gevolg dat een mens depressief of agressief kan worden.

 

Het gebed van een “rechtvaardige”. Dit gaat over een wedergeboren en Bijbelgetrouwe christen. Een genezing die tot stand komt door verhoring is altijd een complete genezing.

God doet geen half werk.

 

De apostel Jacobus schrijft deze tekst tussen vele andere richtlijnen. Bijzonder moeten wij letten op de context. Daar verwijst Jacobus naar de profeet Elia! Het volk bekeerde zich niet van hun afgoden, God tuchtigde het volk lichamelijk, Elia bad en het regende niet meer. Dus geen zegen! Later bekeerde het volk zich, en Elia bad om regen en het regende, dan kwam wel Gods zegen over het volk.  Genezing kwam slechts na bekering!

 

 

 

 

JEZUS STIERF OOK VOOR U!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image002

sterven van Jezus

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat een heel bijzondere, bijna ongelooflijke belofte deed God aan de mensheid! Eeuwig leven schenken aan wie in Jezus gelooft, in plaats van een komende tweede dood voor wie ongelovig blijft of religieus andere goden dient! God zal een einde maken aan alle vorm van handicap, lijden en dood! God is niet bezig met het einde van de wereld in 2012, maar met het begin van een naderende nieuwe schepping, waar Jezus Christus duizend jaar in volmaakte vrede zal regeren! Je kunt het vergelijken met een wereld zoals na de zondvloed, maar dan zal er geen vloek of satan meer zijn op aarde. Is dat niet het grootste wereldprobleem,onder alle problemen, dat een mens moet lijden en sterven?

View original post 1.307 woorden meer

WAAROM LAAT GOD HET KWAAD TOE?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Waarom laat God toch zoveel kwaad toe?

Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen. Oorlog…natuurrampen…..tegenslagen in uw leven….ongeluk, ziekte en tenslotte de dood…..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God,

die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, waarvan de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen. God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door de profeten, door Jezus Christus, en later door de…

View original post 951 woorden meer

DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet?15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.16 En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. 17 Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden.

Matth.9

Soms hoort men hier in de volksmond over “het nieuw geloof”. Dit is echter niets nieuws onder de zon, de discipelen van Johannes de doper hadden het ook op de lippen.(Matth.11…

View original post 1.017 woorden meer

GODS KARAKTER

 

 

clip_image001

 

clip_image003

 

Het karakter van iemand zijn de kenmerken van iemands persoonlijkheid. Deze karaktertrekken kan men ontdekken in de levensstijl van iemand. Het zijn vaste kenmerken die iemand typeren.

De bijzonderste kenmerken komen al vlug aan het licht. BV: iemand is lui of werkzaam.

Om zichzelf te leren kennen moet men ook eerst God leren kennen in zijn leven. Wil je weten hoe je eruitziet, heb je een spiegel nodig. Zo heeft de mens een Bijbel nodig om zijn geest te bekijken.

Het is dus heel belangrijk om het karakter van God te leren kennen, en dit kan door te kijken naar

Jezus en wat God schrijft  in eigen zijn woord.

Het karakter van een ware gelovige, is een karakter dat verandert, snel of traag, maar het neemt andere principes over, andere kenmerken die zijn levensstijl veranderen. De wedergeboren christen probeert Gods principes over te nemen.

 

HET KARAKTER VAN GOD IS TERUG TE VINDEN BIJ JEZUS.

 

GOD IS EEN VADER.

 

1 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn; 2  genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Efeze 1

 

Onze God is een vaderfiguur met liefde voor zijn kinderen. Hij is de vader der gelovigen. Na onze bekering is God onze Vader geworden. Hij heeft ons aangenomen als zijn kind. al hebben wij God niet gezien, toch weten we dat Hij voor ons een Vader is geworden, met een vaderlijk karakter.

Onze hemelse vader is gekenmerkt door een goddelijke  kennis: Mt 10:29  Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.

 

 6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u {in het openbaar} vergelden.

Het is een Vader waarop men kan rekenen, maar Hij wil gevraagd worden, en Hij heeft beloften gedaan, ze zijn te vinden in Zijn Woord, de Bijbel.

 

GOD IS LIEFDE

 

7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

1Jo 4:8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

 

Een ander kenmerk van Gods karakter is een soort minder gekende Liefde, de agape-liefde, de opofferende liefde met als hoogtepunt de kruisdood van Jezus. Filio liefde is humanisme, Eros liefde is de lichamelijke liefde.

Lu 23:34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.

 

Door de liefde Gods in Jezus kon hij bidden om vergeving voor zijn moordenaars. Met een dergelijk karakter wordt een mens niet geboren, wel bij de wedergeboorte. Of dat tot uiting komt in het leven van een christen is slechts te zien bij zware beproevingen, als vervolging, valse beschuldigingen, spot  enz.

Jezus roept zijn discipelen op die liefde toe te passen. Dit is een leerproces!

Lu 6:27  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten;

28  zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

29  Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.

Met menselijke liefde of humanisme is dit niet mogelijk, daarom heeft hij Zijn liefde in onze harten gelegd, opdat wij in staat zouden zijn tot zulke dingen. Ro 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

Wij moeten ons bewust zijn van onze mogelijkheid.

Iemand die zijn vijanden nog liefde kan bewijzen, is uniek is heilig. Wereldse mensen zijn niet in staat

tot zoiets, en kunnen het niet begrijpen!

 

 

GOD IS GOED.

 

1 Van David, toen hij zich bij Abimelek als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging. (34-2) Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.

2  In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.

3  Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

4  Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

5  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.6  Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.7  De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

8  Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Psalm 34

 

In Gods karakter vinden wij goedheid. God zegt zelf over Zijn goedheid, dat je dit moet ervaren. Al wie bij Hem schuilt, zal het begrijpen.. Schuilen is bescherming zoeken, een toevlucht zoeken. Waar men terecht kan in nood, en met zijn noden en zorgen en kommer.

Koning David kwam in grote moeilijkheden terecht en werd zeer bevreesd, maar God redde hem uit de hand van Akis. David ervaart Gods goedheid en zingt het in Psalm 34

De les die er insteekt, is dat ook wij in grote moeilijkheden kunnen terechtkomen, er is maar een oplossing voor de kinderen van God, vertrouwen op de goedheid van hun Vader in de hemel!

 

GOD IS HEILIG.

 

1 Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp.

2  Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.1 sam.2

 

Een ander karaktertrek van God is, dat Hij heilig is. Dat betekent dat Hij alleen God is, en er geen andere goden zijn. Onze God is uniek en uitzonderlijk Hanna kende haar God.

Le 11:45  Want Ik ben de HERE, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

 

Het christelijke karakter vormt God in de mens, die Hem wil volgen. De wijziging is zeer groot en kan lang duren, het moet zich aanpassen aan het model, en dat is God alleen. Leef anders dan met de wereldse gewoonten of heidens.

Hij moet niet zien naar andere christenen, wel op Jezus.

14  Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,

15  maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel;

16  er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr.1

 

Onze vader verwacht dat wij ook uniek zijn in onze levensstijl. Hij verwacht in feite een karakterwijziging in ons, sedert onze bekering. Daarvoor is er zelfverloochening nodig.

Mt 16:24  Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

 

 

Hoe kun je Gods karakter terug vinden bij mensen?

 

Je kruis opnemen betekent dat men niet verder eigenzinnig of naar eigen opvattingen kan leven. Kunnen vergeven! Uw vijand liefhebben! Enz. Steeds zich afvragen: wat wil God, Jezus? Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen of zwijgen?

 

 

Br.Vg.R.GAYTANT

GOD ROEPT U!

clip_image001

 

 

clip_image003

 

 

Ieder mens wordt door God geroepen! Wie een Bijbelgetrouw christen is geworden, heeft ondervonden dat zijn gehele levenspatroon totaal is veranderd. Hij is een nieuwe schepping geworden, een nieuwe DNA! De invloed van wat God hem duidelijk maakt door de Bijbel is enorm, bijzonder voor de trouwe christen. Een christen ligt niet meer onder de invloed van een demonische kerktraditie. De Bijbel lezen is luisteren naar de stem van God.

Het heel bijzondere daaraan is, dat God zijn weg gaat met die mens, met of soms tegen zijn zin in, maar met de allerbeste liefdevolle bedoelingen!

God begint een bijzondere weg met iedereen die zijn vertrouwen op Hem heeft gesteld en Jezus, die Jood was, vrijwillig wil volgen.

 

Wij kijken even naar mensen zoals Noach, Abraham en Mozes.

Noach kreeg opdracht iets te maken dat hij nog nooit had gezien, het zou de redding zijn van hem en zijn familie. Hij geloofde Gods woorden en handelde nauwkeurig. Door zijn geloof had hij hoop!

Mozes werd achtergelaten in een biezen kistje, om zijn leven te redden. Zijn ouders wisten niet wat er met hem zou gebeuren, maar ze vertrouwden op hun God, Jahweh. Die levende God zelf zorgde voor Mozes, op speciale wijze.

Abraham had het woord van God gehoord, hij verliet zijn land, zijn familie en vrienden, en vertrok naar een land waar hij niet wist waar het was. Hij vertrouwde verder dat God zijn leven  en weg zou leiden.

 

Deze mensen hebben allemaal gehoor gegeven aan wat God sprak, en hun leven werd verder geleid door God.

Deze mensen waren geen uitzonderlijke mensen, maar gewoon mensen die hun beslissingen in dienst stelden van God zelf en hun vertrouwen stelden alleen op wat God zelf openbaarde. Ze hadden zekerheid.

Ze kregen een opdracht en volbrachten deze opdracht in eenvoud.

 

Bijbelgetrouwe christenen hebben ook een opdracht gekregen, ook al luisteren de mensen niet meer, zoals in de dagen van Noach. De gevolgen waren voor hun catastrofaal! Wij leven opnieuw in zo’n tijd.

 

Mattheüs 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

 

 

 

Vandaag gaan we even stil staan bij Abraham met zijn vallen en opstaan, maar toch door God gebruikt als een instrument in Gods plan.

 

GOD RIEP ABRAHAM!

Maar ook u!

 

clip_image0051 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;

2  Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. GEN 12

 

God vroeg dat Abraham zijn vaderland zou verlaten, zijn familie, zijn vrienden, en dan nog met een onbekend doel.

Abraham werd aangeraakt door de woorden van God. Deze woorden werkten op de ziel van Abraham, en ze lieten hem niet meer los. Velen begrijpen hem niet meer en dachten is hij nu van een nieuw geloof? Abraham begon een speciale levensweg, een geloofsweg!

Abraham was nieuwsgierig naar wat God met hem zou doen, en naar welk land hij zou geleid worden.

Een christen is iemand, die de stem van God heeft gehoord. Iemand sprak hem over wat God liet opschrijven door de profeten en de apostelen. Gods Geest kwam in hem wonen. Hij verlaat zijn oude ongelovige of bijgelovige wereldse vrienden maar krijgt daarvoor een nieuwe familie, de familie van God, wereldwijd. Deze familie wordt straks van de wereld weggenomen, want Gods oordeel komt over de ganse aarde.

Een christen is ook nieuwsgierig naar wat hem te wachten staat in het beloofde, hetzij de hemel, het nieuwe Jeruzalem, zijn nieuw hemels lichaam.

Een christen die niet nieuwsgierig of verlangend is naar deze dingen, dan is het Woord niet tot hem goed doorgedrongen.

 

De woorden van God zijn doorgedrongen bij Abraham.

God sprak in Gen.15 Ik ben uw schild.

Zo kent ieder christen een speciale bescherming in zijn leven die van God komt! Vele malen moeten wij dit  ervaren.

De woorden van God spraken dat de oude en versleten Abraham en Sara nog een eigen kind zouden verwekken. Sara lachte met deze woorden, maar niettemin werd het waarheid. Vandaag lachen er ook mensen met de Bijbel, maar de toekomst zal de Bijbel bevestigen.

De Bijbel spreekt van kracht tot nieuw leven en geestelijke rijkdom.

Zo ontvangt iedere christen een kracht dat hem tot nieuw leven brengt, eeuwig leven. 1 Corinthiërs 4:20  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

 

 

 

 

 

ABRAHAM KOMT IN NOOD EN LIEGT      !

 

Gen. 12 /10 (lees)

Door de hongersnood gaat Abraham naar Egypte. Er kunnen zich pijnlijke momenten in het leven van een gelovige voordoen. Welke houding nemen wij dan? Abraham dreigt te verliezen wat hem nauw aan het hart ligt, zijn eigen vrouw Sara. Ze is beeldschone vrouw waar hij van hield, ook al was zij kinderloos.

 

Op wonderlijke wijze komt God daar tussen. De Farao werd door God met plagen geslagen. De gewoonte van het onrechtvaardig handelen van de farao

( beeld van wereldlijke macht) werd bestraft, wanneer het gaat om de kinderen die God toebehoren!

Hier speelde de beloofde bescherming die God aan Abraham gaf een grote rol.

Door de nood gedwongen kunnen de kinderen Gods in de problemen komen. Abraham was een gewoon mens met zijn normale emoties, zorgen en angsten.

Abraham blijft vertrouwen op God en alles kwam goed.

 

 

 

ABRAHAM EEN MAN DIE TELKENS

KIEST VOOR VREDE.

 

Gen;13:8

8       Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders.

 

Dit is iets wat kenmerkend is voor de persoon van Abraham. Hij zoekt vrede op gelijk welke wijze;

Mattheüs 5:9  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Velen noemen zich christenen, maar zoeken zij vrede? Offeren wij onszelf op voor vrede? Abraham liet de keuze aan Lot over. En deze koos de vruchtbaarste en winstgevende streek, maar ook wat een bedorven streek was en de Sodom mentaliteit werd hem niet  tot zegen!

In vers 14 troost de Here Abraham door Zijn belofte. Abraham ging naar Hebron en bouwde daar een altaar. Hebron betekent : “ vriend van de barmhartige”.

God stelt zich op als een vriend voor de mens die barmhartig is.

Mattheüs 5:7  Zalig de barmhartige, want hun zal barmhartigheid geschieden

 

ABRAHAMS GELOOF OP DE PROEF GESTELD.

 

Gen;22

 

 

 1 Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik.

2  En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal.

 

Stelt u zich even in de plaats van Abraham!

Abraham zal nu zeker niet hebben begrepen wat God nu toch wilde. Zo zijn er in ons leven ook dingen die wij niet  altijd begrijpen.

Maar God weet dat wij niet alles begrijpen, en dat is ook niet nodig. Wat God wel wil, is dat wij op  Zijn beloften blijven vertrouwen.

Zo ging ook Abraham die speciale weg, de berg op naar Moria., met zijn zoon  Isaac, al in de veertig!

Abraham wist dat God hem veel nakomelingen had beloofd, en nu dit?

God was toch niet de Moloch! De god van de kinderoffers.

Abraham werd opnieuw beproefd door God, om te weten wie het nauwst aan zijn hart lag : Isaak of God.

 

11 ¶  Maar de Engel des HEREN riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.

12  En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.

 

Het is een speciale weg, God lief te hebben boven alles!

Kon dat niet anders God? Wist u het niet vooraf?

Ja zeker, maar God wil de vrije wil van de mens respecteren. Wij zijn geen robots. Abraham vertrouwde erop indien zijn zoon zou sterven hij zou worden opgewekt! Anders zouden er geen nakomelingen komen, die niet te tellen zouden zijn.

God wil de mensen laten begrijpen, dat Hij zijn Zoon offerde en liet opstaan uit de dood om mensen te behouden die hun vertrouwen stellen op Gods woord, de Bijbel. Romeinen 4:3  Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.

 

 

Jakobus 2:23  en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

 

Bent u een vriend van God?

 

Br.Vg.R Gaytant

VANDAAG VREDE MORGEN OORLOG?

VANDAAG VREDE, MORGEN OORLOG?

 

SOLDATENBOEK 14-18 

Terwijl in onze dagen herdenkingen worden gehouden na 100 jaar van de eerste grote wereldoorlog, 14-18, komen andere berichten aan de horizon te voorschijn! Ondanks veel verzwegen nieuwsberichten, volgen wij voor zover wij kunnen de Bijbelse profetieën. De verschrikkelijkste tijd van de wereldgeschiedenis staat voor de deur, en die tijd wordt in de Bijbel genoemd: “De dag des Heren”. De dag des Heren is niet de zondag, zoals velen zich hebben laten wijsmaken! God liet de apostel Paulus het volgende opschrijven:

1 Maar over tijden en stonden, broeders, behoeft u niet te worden geschreven. 2  want zelf weet gij goed, dat de dag des heren komt als een dief in de nacht.3  wanneer men zegt: “vrede en veiligheid,” dan valt op hen het verderf onverwacht, zoals barensweeën op een zwangere vrouw; en ontkomen doen ze zeker niet. 4  maar gij broeders, gij verkeert niet in duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. (1 Thess.5)

De eerste christenen in Thessaloníki wisten toen al, dat het een tijd zou zijn welke onverwacht en plots zou beginnen, van de ene dag op de andere! De omstandigheden van het dagelijkse leven zouden de indruk geven van algemene vrede, veiligheid en geen oorlogsdreiging. Doch plots komen er “barensweeën”, pijnlijke situaties, algemene crisissen, welke wij nu kunnen vaststellen wereldwijd.

“gij verkeert niet in de duisternis”…dit zijn de Bijbelgetrouwe christenen welke niet in onwetendheid leven van de wereldgebeurtenissen. Christenen die geloven dat God niet liegt, en niet twijfelen.

Wat merken die christenen op? Hierbij enkele overdenkingen welke ons verontrusten, maar zeker niet angstig maken!

2008

In 2008 dreigde Rusland nieuwe kernraketten te richten op Europa, dit onder de toenmalige Russische president Medvedev, indien Amerika antiraketsystemen zou plaatsen in Polen. Indien Amerika zijn militaire capaciteiten in Europa wil vermeerderen, dan mogen wij als Russen dit ook doen.Vergist u echter niet: de Amerikaanse politieke ‘anti-Bush’ analist Webster Tarpley waarschuwde al in 2008 dat Obama door de elite gebruikt zal worden voor oorlog met Rusland en China, en dat Europa daarbij zal worden opgeofferd.

 

2014

Volgens L.Ivashoc, Russisch generaal bereidt de NAVO een militair ingrijpen in Oekraïne voor. Wat we zien gebeuren in Oekraïne en Syrië, Amerikaanse oorlogsbodems aan de zwarte Zee, wordt westers ondersteund, en tegen Rusland opgezet. Wordt Europa opnieuw een slagveld? Zover zijn we nog niet! Wanneer wij even kijken naar het beeld in de profeet Daniel, waarbij de wereldgeschiedenis werd geïllustreerd, dan verdwijnen de twee benen, naar de voeten met de tien tenen. De macht van Amerika en Rusland zal verdwijnen, en resulteren in tien machtsblokken. Hoe dit zal geschieden, zal de nabije toekomst uitwijzen.

clip_image004

clip_image006

1914-2014

Biblespace Vlaanderen

 

 

 

DE ONTMOEDIGING

DE ONTMOEDIGING.

 

clip_image002

 

Als wij in onze dagen rondkijken zien wij vele christenen die ontmoedigd zijn door allerlei redenen, misschien bent u al vandaag ontmoedigt geweest? Ontmoediging moet buiten ons hart blijven, maar het komt soms van in ons hart.

De kracht om te getuigen gaat stil achteruit, men verlaat de gemeente door tekort aan geestelijk voedsel, dwalingen, onderlinge strijd, en vele andere oorzaken!

Er is minder oog voor de ontmoedigde, want de liefde verkilt en de bemoediging

komt er niet meer! Wij gaan even kijken hoe ontmoediging kan bestreden worden, en welk Bijbels geneesmiddel hier nodig is.

 

 

De ondervinding van het ontmoedigd zijn.

 

Saul en zijn leger was door angsten, zwaar ontmoedigd tegenover de Filistijnen, en bijzonder met een spottende Goliath!

 

8  Hij stond daar en riep de slagorden van Israël toe: Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn, en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man, en laat hij naar mij toe komen. 9  Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. 10  Ook zeide de Filistijn: Ik tart heden de slagorden van Israël: geeft mij een man, dat wij samen strijden.

 11  Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. (1 Sam.17)

 

Hier zien wij dat de ontmoediging in de strijd doordrong, de vijand was ogenschijnlijk zo sterk, dat men vrees kende. Ook al ziet onze christenstrijd, een onbegonnen strijd tegenover deze goddeloze wereld, wij mogen de moed niet of nooit laten zakken.

David die een tegenbeeld is van Jezus toont ons het voorbeeld, en gaat vertrouwend op God door en overwint triomfantelijk.

Zo zullen wij ook Israel zien overwinnen met hun koning Jezus! Maar zonder geloof in Jezus, komt er voor iedereen ontmoediging.

 

Ook kan de goddeloze vijand zo groot zijn als Goliath, Die David in ons, Jezus zal te voorschijn komen in ons om te overwinnen.Wij mogen onszelf geen geloof opdringen, dat is eigen kracht, daarom is geloof een gave Gods!

Als ik zwak ben ben ik sterk zei Paulus!

 

Bidden helpt bij ontmoediging.

 

5  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

 6 Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein gebergte.

 7  Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen; al uw baren en golven slaan over mij heen.

 8  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.

 9  Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

 10  Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

 11  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! Ps.42

 

 

Wat kunnen wij leren van koning David die ontmoedigd was, daar hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

In zijn gebed stelt hij vragen als:

Waarom ben ik droevig en ontmoedigd?

Waarom is het nodig om ontmoedigd te zijn? David werd ontmoedigd door zijn vijanden, die mensen kwetsten hem, ze lachten en spotten met hem.

Ook die dingen kunnen u overkomen. Daarom mogen er onder de christenen geen verwijten zijn. Iemand verwijten brengen is iemand ontmoedigen.

Waarom hebt gij mij vergeten ?

Dit zijn gevoelens, emoties, het zieleleven waardoor wij ons niet mogen laten leiden;

De vijand maakt misbruik van onze gevoelens en emoties.

 

Doch wij vinden door deze vragen heen nog een antwoord, en dat staat in vers 11

“ Want ik zal hem nog loven !

Dit is de toekomstvisie, hoop, een christen kan niet leven of standhouden zonder naar de toekomst doelgericht te leven. (Denk niet aan de R.Warren dwaling)

David had begrepen dat het leven hier op aarde vergankelijk en kort kan zijn. Maar dat straks de hemel ons opwacht, precies zoals hij ook zo’n verlangen had om naar de tempel op te gaan!

Ook wij zijn op weg naar de hemel, het nieuwe Jeruzalem, en op die weg liggen ontmoedigingen, door vele gevaarlijke dwalingen, afwijkingen van de Bijbel, dit is een strik waarin wij ons niet mogen laten vangen!

 

De ongelovige heeft geen toekomst visie, hij gelooft niet in een hiernamaals,

slechts in wat hij hier ziet! Dat wat hij hier ziet zal hem alleen kunnen ontmoedigen, velen op het werk zijn gedemotiveerd, zelfs vele jonge mensen omdat ze geen toekomstverwachtingen hebben. Psychiaters hebben de handen vol, maar geen oplossingen !

 

De beloften medikatie tegen ontmoedigingen!

 

3  Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4  Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Jes.42

 

Deze belofte betekent dat in feite een christen die door de listen van satan, aan de grond zit, niet zal vallen, maar de Here zal hem oprichten.

De Heer zal ingrijpen en bemoedigen, door broeders of zusters die hij speciaal daarvoor gebruikt. Doch de beloften geven kracht en troosten!

Wij moeten leunen op Gods Woorden, dat alleen kan ons staande houden.

 

 

clip_image004

 

Ps 34:18 De Here is nabij de gebrokenen van harten Hij verlost de verslagenen van geest.

Isa 61:1 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

 

Wij moeten bewust blijven van onze verzegeling met de H. Geest. De H.Geest is ons onderpand.

 

Gods hulp bij ontmoediging.

 

 

35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

 36  Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  38  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Rom.8

 

Vele christenen hebben in de geschiedenis hun broeder of zuster zien sterven omwille van het evangelie; Dit zou wel eens een goede reden kunnen zijn om ontmoedigd te worden.

Maar hier lezen wij dat zelfs ook ontmoediging bij Bijbelmgetrouwe christenen ons niet kan scheiden van Christus!

 

Paulus spreekt ons over een “overwinningszekerheid”.

Wij moeten weten dat wij overwinnaars zijn, ook al zijn wij eens ontmoedigd, wij zullen toch nooit overwinnen in eigen kracht.

De bron van onze zekerheid is “ door Hem “ Dus geen overschatting van onszelf!

 

Wij zijn verzekerd! Wij zijn verzekerd tegen de ramp van ontmoediging,

dit is de benauwdheid, iemand kan ons zo ontmoedigen dat wij het allemaal niet meer zien zitten, een echt christen weet dat hij daartegen verzekerd is zonder een premie te moeten betalen, want Jezus heeft betaald !

Zelfs nog een stuk verdrukking zal ons niet laten verloren gaan! Ook de duistere machten kunnen ons niet afbrengen van de liefde tot Jezus!

In het woord “ Benauwdheid” zit  ontmoediging, dus het zal ons ook niet kunnen scheiden van Jezus !

 

Wie ontmoedigend werkt in de gemeente is een instrument van de satan!

Wie bemoedigt is een instrument van de Heer

 

Wie gebruikt u?

 

Br.Vg.R.Gaytant

UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

WENST U ZEKER NAAR DE HEL

TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN?

clip_image006.gif

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de slaven,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhandof op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

 

Totale controle 666

Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo’n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te ‘corrigeren’ op ‘ongewenst gedrag’? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst niemand nog een baan, een bankrekening of een uitkering kan krijgen, zonder zo’n verplichte chip of tattoo. (1)

Met name in evangelische- en pinksterkringen heerst al tientallen jaren de mening dat in het laatste Bijbelboek Openbaring wordt gewaarschuwd voor precies zo’n alomvattend controlesysteem: ‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’ (13:16-17)

Deze naam of dit getal is het min of meer beruchte ‘666’. Er staat echter ook dat iedereen die weigert dit beest te aanbidden, zal worden gedood (15). Dat betekent dat het hier niet zozeer om een technologisch systeem gaat -alhoewel dat er in theorie een onderdeel van kan zijn-, maar om een religieus systeem. Alternatieve verklaringen dat hier over de islam wordt gesproken vinden dan ook weerklank, onder andere omdat het getal ‘666’ het meest heilige getal voor Allah is, en Allah door nota bene de islam zelf als ‘het beest uit de afgrond’ wordt genoemd.

 

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende
met luider stem: Indien iemand het beest
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,
die ongemengd is toebereid in de beker
van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met
vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en van het Lam. Openbar.14

2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op
de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het
beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan
had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken
van het beest ontvangen hadden en die zijn
beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen
in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

 

DE OPNAME VAN HENOCH

clip_image001

 

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11

 

clip_image003

De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Geen gebeurtenis om te feesten, integendeel de apostelen dienden getroost te worden!

rapture_04

Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde.(Joh.14:2).

Deze hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname”

groeit in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos, rijptijd) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous, exacte tijd). The rapture, komt van het Latijnse werkwoord “rapio”, en staat letterlijk in de Bijbel! Bij een Joodse stam wordt deze ongewone praktijk nog gebruikt bij het huwelijk, waarbij de bruidegom plots zijn bruid komt afhalen! Het tijdstip wordt bepaald door de vader van de bruidegom! 

1Th 5:2  immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen zal dit zeer onverwacht gebeuren, omdat ze het niet hebben willen geloven! Bijbelgetrouwe christenen zullen als vermist worden opgegeven.

 

In Gods Woord vinden wij een gelijkaardige hemelvaart,

van een geloofsheld, de profeet Henoch.

 Zijn naam betekent: de “ingewijde” of de “inzicht hebbende”.

Er bestaat het verloren canonieke Bijbelboek van Henoch, waar de Bijbel meermaals naar verwijst (Joz.10:13 en2 Sam.1:18) Het boek des oprechten, volgens sommigen een verloren Bijbelboek.

Teruggevonden in 1773, en door de Joden als “apocrief” beschouwd, omdat het slechts Christus aanneemt als de Messias! Het werd door de Joden verworpen rond 300 na Christus.  Jozua kende het boek!

13  En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.Jozua 10

Uit andere geschriften zou Henoch de vader zijn van Methusalah. Het boek Henoch is nog terug te vinden in de eerste statenvertalingen. Methusalah stierf vier dagen voor de zondvloed en leefde 969 jaar!

De schrijvers van het N.T. kenden ook dit boek, zo schreef Judas een uitgesproken profetie van Henoch. Hij achtte dit boek betrouwbaar!  De eerste christenen zagen dit boek dus als canoniek, ook Petrus.

 

14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15   om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.Judas 1.

Deze tekst staat ook te lezen in Henoch 1:9. Dit boek is voor een deel apocalyptisch.

 

HENOCHS HEMELVAART.

Door het geloof is Henoch weggenomen

 

De tijd van Henoch is goed te vergelijken met onze tijd, waarbij het van kwaad tot erger gaat, en men Gods wetten en raad is vergeten.

Waar hierboven staat “over hen” (14) dit zijn mensen die de weg van Kaïn zijn opgegaan, vervolgers en moordenaars van Joden en christenen.

Die voor een Bileamsloon zijn bezweken. Kerkleiders met politieke invloed die de mensen als koopwaar behandelen.(2 Petr.2:3) (Openbar.18:3).

Rome en Constantinopel zijn bezweken voor geld, macht en eer!  Henoch profeteerde de vierschaar!

 

Ge 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.


De levenswandel van Henoch, was een leven, waarbij deze profeet God altijd betrok bij zijn doen en laten. Hij zocht steeds wat God wilde, en vertrouwde op Hem. Henoch had een persoonlijke relatie met God.Hij wandelde, en was geen opgejaagd (stress) mens die altijd en in alles dient te presteren! Wie wandelt, kan eens rustig nadenken. Is onze levenswandel getypeerd door bedachtzaamheid?

Ongelovigen zijn onrustige mensen zegt God, geen tijd om nog eens na te denken over de zin van het leven. De levenswijze van onze hedendaagse maatschappij staat  al tweeduizend jaar beschreven: ( Ik neem een levendige vertaling)

1  Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2  Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.

3  Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.

4  Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5  Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in.2 Tim.3

 

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

 

Henoch is ook een spiegelbeeld van de Gemeente van Christus op aarde.

Allen die Christus toebehoren komen dus niet in de laatste grote wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens, natuurcatastrofes, hongersnood enz.  De slechtste tijden die de wereld ooit heeft gekend staan voor de deur. Deze onrechtvaardige wereld komt voor de vierschaar van God.

Alle gelovigen met een persoonlijke relatie met Christus zullen op wonderlijke wijze deze aarde verlaten. Ieder mens moet daarom eens in zijn leven een keuze maken: geloven in de Bijbel of niet.

 

DE HEMELVAART VAN ALLE BIJBELGETROUWE CHRISTENEN.

 

13   Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.

14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

 

32  De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Spreuken 10

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis en inzicht, net als Henoch, daardoor weten zij hoe zij God welgevallig kunnen zijn. (Tussen gerechtvaardig zijn en rechtvaardig willen leven is een verschil!)

God had aan Henoch geopenbaard, dat Hij hem van de aarde zou wegnemen, maar Henoch wist geen dag of uur. (Cfr. Boek Henoch)  Wat een  treffende gelijkenis voor de komende opname van de christenen met inzicht!

 

26  Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is.Prediker 2

 

Deze wijsheid, kennis en inzicht  is niet te aan te leren in een seminarie of een Bijbelschool, neen, God geeft het aan hen die Zijn principes toepassen, en leren zo uit het dagelijks leven. Wij dienen enkel te luisteren en te wandelen naar wat God zegt in de Bijbel, en enkel hierop, ons vertrouwen te stellen.

Iedere auto heeft zijn instructieboekje met uitleg over alles, soms nodig bij pech, zo heeft ook de mens van zijn Schepper een boekje, en niet alleen te lezen bij verdriet of pech!

Zoekt u de wil van God? Dan zal Hij u belonen!

 

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11


Br.Vg.R.Gaytant
Biblespace Vlaanderen

 

GAYTANT R

DE GEESTELIJKE STRIJD

DE GEESTELIJKE STRIJD.

 

clip_image002

Deze wereld kent sinds zijn bestaan weinig dagen van vrede. Op vele plaatsen zijn er oorlogen, aanslagen en strijd. Ook hier in ons land was er veel oorlogsgeweld, daarvan getuigen de vele militaire kerkhoven. Alles omwille van onze vrijheid, welke vandaag opnieuw dreigt verloren te gaan door een welkom aan een toekomstige Sharia wetgeving!

De toekomst ziet er niet beter uit. Want vrede komt er slechts bij de tweede komst van Jezus Christus op aarde om duizend jaar te regeren. De laatste grote strijd zal plaatsvinden in Jeruzalem. De laatste strijd tussen Kaïn en Abel.

 

10 ¶  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6

 

12     Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de  overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der  duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Stat.Vert.

 

Paulus doet een oproep tot de christelijke strijd. Maar deze strijd is een geestelijke strijd. Helemaal anders dan het vechten dat de wereld kent, met verschrikkelijke moordwapens, en mensen die de satan gebruikt als bommen!

De christelijke strijd die Paulus aantoont verschilt van karakter compleet met het aardse vechten. De vijand bij deze strijd zijn niet in de eerste plaats mensen, maar demonische machten met satan, vandaag aanbeden!

Bijzonder is de plaats van de grote strijd is ook niet op aarde, maar in de hemelse gewesten.

 

In feite voeren wij hier een strijd voor God en Zijn gemeente tegen de machten die dit willen vernietigen. Deze strijd kent gevolgen in ons persoonlijk leven en omstandigheden. Deze geestelijke strijd vraagt veel vertrouwen in de ene levende God, de God van Israël, JHWH.

 

Een eerste voorbeeld van letterlijke en geestelijke strijd:

 

De strijd van David met Goliath.

 

Wel een letterlijke strijd, maar we kijken naar het geestelijke aspekt.

1 Samuël 17:4  Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath, uit Gat. Hij was zes el en een span lang.

 

De vijand leek krachtig en groot en schrikwekkend. Dit is het beeld dat wij hier hebben van iemand die onoverwinnelijk leek. Hij was een reus kun je zeggen. Niemand durfde hem te naderen, men keek vol angst. Goliath, een beeld van alle vijanden van Israël samen, welke in de (nabije) toekomst zullen omkomen.

Angst voor de dood en te moeten sterven. Hebben wij angst voor de dood?

 

 

14 ¶  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,

15  en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hebr.2

 

10    Verder zeide de Filistijn: Ik heb heden de slagorden van Israël gehoond,  zeggende: Geeft mij een man, dat wij te samen strijden!

 

Goliath lachte de strijdkrachten van de God van Israël uit. Met andere woorden lachte de wereldse strijder God veertig dagen uit! Vandaag lacht men ook met christenen. Wie met de christenen lacht, lacht met God, en wordt de grote verliezer als Goliath!

 

43  De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.

 

Goliath vervloekte David bij zijn goden. Ook vandaag nog worden er vloek en spot uitgesproken over de christenen en de Joden. De vijand (satanskerk) bidt opdat de christenen ongelukken, tegenslagen en verdriet zouden overkomen, dan kan men lachen met hun God!

 

45  Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.

clip_image004

 

Hieruit blijkt nu heel duidelijk waar de sterkste slagkracht ligt, in een zwaard, een speer met een grote mond of een optreden in de naam van Jezus!

Hoe kunnen wij optreden in Jezus naam?

Door ons volle vertrouwen te stellen op Gods woord en Zijn beloften.

Door strijd te voeren met de regels die Jezus ons geeft.

Wanneer wij optreden in eigen kracht, in eigen naam, en met wereldse praktijken dan gaan wij tegen de grond net als Goliath.

 

DE STRIJD VAN GODS VOLK EN DE EGYPTENAREN.

 

Er ontwikkelde zich een enorme strijd tussen de Israëlieten en de Farao op het ogenblik dat Gods volk Egypte wilde verlaten. Zo kent ieder mens een geestelijke strijd wanneer hij vandaag Jezus wil gaan volgen in zijn leven.

 

21 ¶  Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen: Trekt heen, haalt kleinvee voor uw geslachten en slacht het Pascha.

22  Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen.

23  En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.Exod.12

 

Gods volk diende geloof op te brengen in hun strijd. Hun vertrouwen was tweedelig. Eerst dienden ze te geloven dat ze zouden verlost worden uit Egypte.

Ten tweede dat ze niet zouden sterven, zoals de eerstgeborenen van Egypte!

 

Het enige wat ze dienden te doen was te geloven in wat van hen werd gevraagd, het slachten van een lam en in het bloed dat bescherming zou geven.

Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, wij geloven in het bloed van het Lam Gods, Jezus dat voor ons geslacht werd op Golgotha!

Wij zullen verlost worden uit ons aardse lichaam, en een hemels lichaam en onze hemelse zegeningen ontvangen.

 

De Rode zee.

Geloof was nodig om de eerste stappen te zetten op het zand van de rode zee.

De angst om te sterven was ook hier overwonnen.

Deze weg die God hen had bereid dienden zij enkel te volgen om te vluchten uit de slavernij van Egypte.

Dezelfde weg recht door zee was voor Gods volk een weg naar een nieuw leven, toch een moeilijke weg door de woestijn.

Maar dezelfde weg was voor de wereldse strijders een complete ondergang, de wereldse mensen met Farao als hoofd verloor de strijd, net als Goliath!

 

De strijd tegen Amalek.

De eerste vijand die ze ontmoeten in de woestijn. Opnieuw een strijd. Om je hoop te verliezen zou je kunnen zeggen.

Hoe werd nu deze strijd gewonnen?

 

11  En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

12  Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

13  Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. Exod.17

 

De overwinning voor Israël kwam door de geestelijke wapens te gebruiken, het gebed in vertrouwen op God. Verzwakking in het gebedsleven is oorzaak van lijden en verlies op het strijdtoneel voor Gods volk.

Amalek gebruikte enkel de militaire tactieken.

3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4  want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

5  Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

1 joh.5

 

Het doel van de christelijke strijd ligt hem in het feit, dat het gaat over hun zegeningen in de hemelse gewesten.

 

Efeziërs 1:3  Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

 

Efeziërs 3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

 

Efeziërs 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

De strijd van de christenen ligt hem in de overwinning van hun zonden, maar BIJZONDER omwille van hun zegeningen die klaar liggen. Geen enkele christen zal ooit al zijn zonden overwinnen. Hij blijft een verloste zondaar en geen heilige in de zin van “die doet niets meer verkeerd” dit is een  leugenachtige katholieke gedachte!

Op alle mogelijke wijzen probeert de satan de christenen te ontmoedigen en hun zegeningen te ontnemen. Hij zet de christenen tegen elkaar op, opdat ze hun zegeningen uiteindelijk zouden gaan verliezen, die klaar liggen in de hemelse gewesten.

1 ¶  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3  Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4  Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Col.3

 

Christenen die niet bezig zijn met de dingen van boven, die niet hopen en geloven op de dingen van boven, hebben de geestelijke christenstrijd niet begrepen.

Maar de satan weet heel goed waarover het gaat!

Hij wil alle christenen ontmoedigen met wapens als kommer en zorgen en vele vuurtjes maken van leugenachtige kwaadsprekerij.

 

3  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.

4  Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.

5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. 2 Tim.2

 

Wanneer wij onze uitrusting aan hebben dan zijn wij safe.

Een onderdeel van deze uitrusting was het harnas van de gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd door God zelf, door geloof in Jezus!

De satan gebruikt mensen om te wijzen naar uw vroegere zonden, naar de zonden die je nog doet.  Maar een verkeerde stap, een zonde, kan het werk van Christus in u is begonnen, niet tegenhouden of stoppen!

Jezus riep: Het is volbracht! Het reinigende bloed is een feit geworden!

 

Filippenzen 1:6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

 

 

Br.Vg.R.Gaytant

 

DE FARIZEEER

clip_image002

 

 

clip_image004

 

De farizeeër, een mens die van zijn medemens eer afdwong, hoog in aanzien wilde staan, in de ogen van mensen heel vroom wilde staan, maar in de ogen van God niets anders was dan een schijnheilige en een vloek voor het volk! Later kwamen er enkele tot geloof.

Laten wij even luisteren wat Jezus tot hen te zeggen had, en wat Hij vandaag nog zegt tot dat soort van mensen. Zijn ze er nog vandaag, de schijnheilige, die denkt beter te zijn dan zijn naaste? Die denken christenen te zijn maar het niet zijn. Wij lezen die woorden van Jezus, precies voor hij Zijn discipelen gaat informeren over de tijd die voorafgaat aan Zijn tweede wederkomst! Die tijd zou gekenmerkt worden door allerlei valse godsdienstigheid. Een kerk, organisatie of instituut met macht en gezag, welke werkt als de kanker, sluipend, moordend! (Lees Mattheus 23)

 

De Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes.(2) 3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.Matth.23

 

Ze hadden toen blijkbaar nog  een goede kennis van Gods geboden, maar streefden er helemaal niet naar om ze te doen, zoals het er werkelijk staat! Hun werken waren: Ze legden nieuwe kerkelijke wetten, ceremonieën en tradities op, om daardoor behouden te worden, en hun hemel te verdienen! (Hand.15:10) In feite legde men de Bijbel opzij, voor een “kerkboek”! Hier lagen de wortels van de latere christelijke aflatenfabels en de aflatenhandel! De hemel kan men niet verdienen, maar enkel krijgen, door geloof in de vergeving door Christus offer! Genade! Hoe dan ook een farizeeër wilde zich niet bekeren tot Jezus, ook vandaag niet.

 

Hun werken en leefwijze: 5  Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,6  zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen,7  en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. 8  Gij zult u niet rabbi laten noemen; want een is uw Meester en gij zijt allen broeders.

 

Jezus wijst hoe je een schijnheilige of dolik kunt herkennen. Hun rijke rabbi kledij, moet zeer opvallend geweest zijn, anders dan de gewone burger, om in de kijker te komen, ze houden van ereplaatsen bij hooggeplaatste politici, rijken en aanzienlijken in de maatschappij, vandaag zoeken valse evangelisten om op TV te komen.

Ze stonden en staan erg op hun eretitels, en werden graag met hun titel Rabbi, aangesproken, zoals vandaag bv. Eerwaarde, Dominee…Ds.enz.

Jezus zelf werd  door zijn discipelen en zijn moeder als rabbi aangesproken, de farizeeërs gaven hem deze eretitel niet!

Jacobus waarschuwde om dergelijke praktijken in de gemeente niet toe te laten! En wat zien wij vandaag bij plechtigheden in sommige evangelische gemeenten?

 

2  Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding,

3  en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, {}4  zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Jacobus 2

 

Jezus wijst zijn discipelen, om broederlijk te zijn, en niet te streven naar een grote leider, die zich  “vader” zou noemen, ook niet “Heilige vader”!!  Jezus wilde nooit ongeestelijke hiërarchie in zijn gemeente. De ware gemeente van Jezus, die straks zal worden opgenomen kent die praktijken niet! Want enkel God is een Vader!(8-12)

 

Wee u,

 

13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

 

52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.Lukas 11

 VERBODEN LECTUUR

 

Deze mensen wezen ook Johannes de doper af, ze wezen Jezus af als hun Messias, ze probeerden uit alle kracht mensen te weerhouden om tot Jezus te gaan en in Hem te gaan geloven. Ze brachten een valse leer, een leer die afweek van de gezonde Bijbelse leer die Jezus bracht. Ze legden de Bijbel eigenzinnig uit. (2 Petr.1:20) Zo heb je ook christenen die Bijbelteksten zoeken die aan hun eigen gedachten en belangen moeten beantwoorden! Zo heb je christenen die leraars zoeken die beantwoorden aan hun eigen gedachten en

 

begeerten. ( 2 Tim.4:3) 3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

 

Zulke christenen passen bij de farizeeërs. Ze plaatsen zich als gezag in de plaats van de Bijbel. Op zulk een wijze neemt men de sleutel weg tot Bijbelkennis; Eens stond de Bijbel op de lijst van verboden lectuur door moderne farizeeërs.

 

18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

19  en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.Openbar22

 

Ze voegden gedachten toe, of namen woorden af, ook woordverdraaiingen, zoals vandaag in de nieuwe Bijbelvertalingen, enkel en alleen om de enige ware weg tot God te dwarsbomen:

 

6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Joh.14

1 Tim. 2:5  Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

 

Onze wereld ligt vandaag vol valstrikken welke leiden tot verwarring, zo dat de mens zich geen oordeel meer kan vormen, wat nu de waarheid is. De mens zoekt de waarheid niet meer, en kan hem slechts vinden in Christus. Iedere christen vandaag moet roepen als de profeet Jesaja 55:6  Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

 Wee u,

 

14  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.

 

Hier vinden wij wat voor de schijnheilige wetgeleerde van belang was, namelijk zijn hebzucht en wereldse begeerten. Ze maakten in feite misbruik van hun religieuze positie, en profiteerden van het volk. Velen hadden vertrouwen in dat soort mensen, want ze hadden een sterke invloed ook in het sociale leven. Ze misbruikten de mensen voor hun eigen voordeel, en zochten giften en goed bij mensen die goedgelovig, welwillend en enig bezit hadden.

Ze spraken lange gebeden uit voor de schijn, dit alles was dan beroepshalve!

Jezus waarschuwde voor zulke kwade praktijken, en beloofde een zwaarder oordeel hierover.

 

Br.Vg.R.Gaytant

DE DISCIPEL DIE JEZUS LIEFHAD

clip_image001

 

 

 

 

 

 

Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus. (Joh.13:23)

In het evangelie lezen wij meermaals over een bepaalde discipel, die Jezus liefhad. Soms werd zijn naam niet genoemd, maar hij werd wel aangeduid als “de discipel, die Hij liefhad”. Had Jezus dan die andere elf volgelingen minder lief? Ook Petrus en Jacobus kregen precies ook meer aandacht. Heeft Jezus u ook lief, die luistert of leest? Wat schuilt er hier achter en hoe kwam dat? En waarom?

Wie was dan die Johannes?

 

clip_image003

Samen met Jacobus wist Jezus hun bijnaam: Zoon des donders! “Boanerges!” Dit wees op mensen met een onstuimig, lawaaierig, toornig en opvliegend karakter, volgens etymologisch onderzoek. Anderen leren dat volgens het Aramees, het vurige redenaars en ambitieuze mensen gaat.

Zo zien wij dat de Here ieder mens kan gebruiken om Zijn doel te bereiken.

Er kwam verandering in het leven van Johannes. Door veel om te gaan met Jezus, begon hij te veranderen, en anders te denken. Karakterverandering gebeurt niet op een dag, maar vraagt de nodige tijd.

Onze dagelijkse omgang met de Bijbelse principes doen ons veranderen en wij leren uit de ervaring. Johannes werd een wijs man. Psalmen 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.

Dat is het wat Jezus lief had in deze discipel! Wij moeten leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn, wat wij leren moeten wij toepassen! Zalig de nederige van hart, staat er in plaats van “armen van geest”! De naam Johannes betekent: God is genadig geweest, een mens die God genadig is geweest, en dat is geldig voor ieder mens. Iedereen kan een “Johannes of Johanna” zijn of worden! Iedereen is geroepen om wijs te worden! Hij bleef niet waarvoor hij werd bijgenoemd: “zoon van de donder.”

Waar vinden wij die Johannes?

 

Was hij niet de geliefde apostel, omdat hij Jezus lief had? Wij vinden hem toch regelmatig dicht bij Jezus, bv: Op het avondmaal.

23  Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus;Joh.13

 

Hij was dicht bij Jezus om te luisteren naar zijn woorden. Hij volgde Jezus op de voet! Hij was een en al oor! Luisteren naar Jezus, dat is vandaag ook het persoonlijk het Bijbellezen en overleggen. Zo zijn er vandaag ook mensen die Jezus gebruikt om de volgelingen te onderwijzen, en die werkelijk nog spreken in Zijn naam. Maar vandaag waarschuwt Jezus voor veel vals geloof en valse profeten, welke binnendringen in de gemeenten.

Johannes stond bij het kruis, waar anderen spotten, had hij verdriet!

 

26  Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.27  Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.Joh.19

 

Ook hier vinden wij Johannes, als sterkte en troost voor de moeder van Jezus. Hij was barmhartig geworden. In moeilijke omstandigheden, daar is de discipel te vinden, die Jezus liefhad. Zulke discipelen behoren in de ogen van Jezus tot zijn familie. Aan de voet van het kruis, ontstaat er een nieuwe band, door vergeving van onze zonden, onder mensen die hierin geloven, en uit God bovennatuurlijk geboren worden.

Een nieuw leven, het leven van de toekomende nieuwe schepping. 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5

 

Hij was erbij bij de verschijning van Jezus bij het meer van Tiberias.

 

7  Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Joh.21

clip_image005

Toen Jezus zich openbaarde, na zijn opstanding, aan het meer van Tiberias, dan was het ook Johannes die Hem eerder dan al de anderen herkende. Johannes was steeds in zijn nabijheid geweest. Voor de anderen scheen hij voorlopig nog een vreemde man te zijn. Wie de Bijbel nooit leest, zal Hem niet herkennen. Doch toen ze deden wat Hij gebood, en terug gingen vissen, kregen ze een wonderbare visvangst.

Wie wil luisteren naar de woorden van Jezus, ook vandaag, ontdekt soms wonderen, en daar was toen ook geen groot publiek, enkel zijn leerlingen! Wie in eenvoudige afhankelijkheid van Jezus gaat werken, zal vruchtbaar zijn. Al de vissen werden geteld, 153, zo is het aantal mensen dat zal worden behouden over de ganse wereldgeschiedenis gekend bij God. Wij naderen! Het evangelienet werd geworpen in de volkerenzee, het vissen is nog een korte tijd bezig.

Iedere Bijbelgetrouwe christen heeft een zeer persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Bij het meer van Tiberias zien wij hoe Jezus een persoonlijke profetie laat weten aan Petrus, namelijk op welke wijze hij zou sterven, om God te verheerlijken. De bemoeizucht van Petrus bracht hem ertoe, te vragen aan Jezus, hoe de discipel Johannes zou sterven.

Het lijkt heel menselijk voor een nieuwsgierige en impulsieve man als Petrus, om zulk een vraag te stellen. Petrus dacht dat ook hij wel iets zou weten, aangezien Johannes ook te weten kwam wie Hem zou verraden. Het lijkt me dat de discipelen zeer nieuwsgierig waren naar alle uitspraken van Jezus. Het antwoord van Jezus aan het persoonlijk adres van Petrus, klinkt waarschuwend, om zich niet te bemoeien in het lot van een andere broeder.

Dit wijst erop dat Jezus met het levenslot van elk van zijn volgelingen ook persoonlijk bezig is. Het is zeer troostend te mogen weten dat Jezus bezig is met iedere wedergeboren christen afzonderlijk!

Johannes 10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Johannes werd ook eens persoonlijk vermaand.

49  Johannes antwoordde en zeide: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt.50  Jezus zeide tot hem: Belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u. 51 En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen,52  en Hij zond boden voor Zich uit. En zij gingen heen en kwamen in een dorp der Samaritanen om alles voor Hem gereed te maken.53  En zij ontvingen Hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem.54  Toen de discipelen Jakobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij: Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren?55  Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen.Luc.9

De verandering van Johannes gebeurde niet op een enkele dag, het is een groeiproces. Het karakter van de mens verandert niet zo snel naar het profiel van Jezus. Hier zien wij dat bij Johannes zijn vroeger karakter plots opduikt, en hij opnieuw een zoon van de donder werd. Hij had wel graag die Samaritanen eens goed de les gespeld! Trouwens Johannes was scherp van tong, een andere zondige karaktertrek.

Onze dagelijkse omgang met Bijbelse principes, doet ons veranderen. Johannes leerde hier geduld te hebben met de Samaritanen! Karakterverandering gebeurt niet op één dag! Johannes leek ook niet iedere dag op Jezus!

Tot slot:

Dicht bij Jezus zijn betekent: Hem van nabij volgen, goed luisteren en letten op hoe Jezus reageert. Johannes is gelukkig, dat is het effect voor een iedereen die dicht bij Jezus leeft.

Wanneer wij ons ongelukkig voelen, dan moeten wij ons telkens de vraag stellen: Hoe is mijn relatie met Jezus de laatste tijd, hoeveel sprak ik met Hem (bidden), luisterde ik naar Hem, nam ik tijd om de Bijbel te lezen? Vind ik troost en bemoediging bij Hem? Of ben ik teveel bezig met wereldse zaken, laat ik mijn tijd stelen door internet, Facebook, Twitter, problemen, kommer, zorg en piekeren?

clip_image006Br.Vg.R.Gaytant

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.

   

clip_image002

 

Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen

en mannen ten opzichte van vrouwen.

Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie

ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. Aangezien de helft van de wereldbevolking vrouwen zijn is het van belang met vrouwen te kunnen omgaan op een

door God aangegeven manier.

1. TEN OPZICHTE VAN EEN MOEDER.

 Efeze 6:2-3.

God wil dat de moeders gerespecteerd worden, of ze nu geloven of niet, of ze nu eerbied waardig zijn of niet. Het is niet afhankelijk van het hart van een mens of ze moet gerespecteerd worden of niet, maar wel van de wil van God!

God geeft daarbij nog een belofte, als een zegen voor hen die rekening willen houden met de wil van God, n.l. “opdat het U welgaat en gij lang leeft op aarde”

Deze belofte kan soms zeer eigenaardig in de oren klinken doch wij zien dat God nog op andere plaatsen in de Bijbel dezelfde belofte herhaald. zie bv : Ps.91:16 & 1 Petr.3:1O.

•Er staat wel “op aarde” dus niet te verwarren met eeuwig leven en laat U niet vangen door onjuiste Bijbelse verklaringen hieromtrent. God ziet het eerbiedigen hier ook als het gehoorzamen zolang men thuis is.

De kinderen moeten hun moeder (ouders) gehoorzamen, en dit kan God wil dat oude moeders worden gerespecteerd duidelijk als een zeer goed getuigenis naar voor komen, want wij leven in de eindtijd, welke gekenmerkt IS door ongehoorzaamheid aan de ouders. zie 2 Tim.3:1-5.

! zie Spreuken 23:22b

 Jezus schonk zelfs nog aandacht aan zijn moeder toen Hij stervende was op het kruis, want Hij vertrouwde haar toe aan de zorg van de apostel Johannes. zie Joh.19:25©27. Johannes zou zorgen ALS voor zijn eigen moeder! Van liefde gesproken.

 

 ”TEN OPZICHTE VAN VROUWEN IN HET ALGEMEEN;

 

Tegenover vrouwen in de wereld.

Zie Joh.4. Jezus ten opzichte van de Samaritaanse vrouw.

Zij komt helemaal niet zo vriendelijk over : “Hoe kunt gij als jood…” (vers 9)

Jezus doet ook niet als een echte jood, liever omkomen van dorst, dan water te vragen aan een Samaritaan. Jezus laat zien dat Hij de Rabinnistische protocol niet volgt.

vers 11/12.

De woorden komen enigszins spottend over, doch Jezus gaat direct

in en brengt het evangelie op een manier waaruit Hij belangstelling wekt in het hart van deze vrouw. Hij is vriendelijk. Hij blijft met eerbied tegenover haar spreken.

Potifars vrouw

GEN.39:6b-1O

6 En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem  naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood

dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;

Het kan bijvoorbeeld verleidelijk zijn van begeerte , maar niet goed dat wij als christen broeders betekenisvolle blikken zouden werpen naar mooie wereldse vrouwen of allerlei zinspelingen maken, waardoor wij de sluwe duivel een voet geven. Jozef is ook menigmaal vergeleken met Jezus, ook hier kunnen wij leren van hem als een voorbeeld. Jozef geeft hier een goed voorbeeld inzake zijn houding tegenover een vrouw met slinkse of onzuivere bedoelingen, die aanleiding geven door gedrag en soms kleding enz…

Tegenover vrouwen, zusters in de gemeente.

1 Tim.5:1-2 Paulus schrijft hier aan Timotheus hoe men oudere zusters en jongere zusters moet benaderen.

 Oudere zusters moet hij benaderen “”als moeders•” d.w.z. Met eerbied, ook al valt er niets te respecteren toch wil God het omwille van de leeftijd alleen. Grijze haren ? zie Lev.19:32

Joodse uitleg over deze tekst toont duidelijk aan dat het hier omwille van de opgedane wijsheid en ervaring, gaat die deze mensen in hun voorbije leven hebben opgedaan.

Ze leggen wel de nadruk dat God het hart aanziet. (voor Uw God zult gij vrezen)

Jonge vrouwen in de gemeente moet hij benaderen als zusters in alle reinheid.

Paulus schrijft dat hij (Tim) dient op te letten voor zijn gedachtewereld n.l. zijn hart.

Hij moet zijn hart rein houden, zich niet laten verleiden door begeerten, vandaag via internet enz…Het zou niet de eerste keer zijn dat pastorale begeleiders, oudsten of voorgangers  falen en zelf geestelijke begeleiding nodig hebben.

1 Tim.5:3-4

3 Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn. 4 Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.

   

    Houding van kinderen en kleinkinderen. Het gaat hier wel tegenover weduwen, doch dit telt evenzeer tegenover andere vrouwen, doch Paulus haalt nu in het  bijzonder het geval van de weduwen aan, omdat deze dikwijls door kinderen worden geminacht en soms bespot worden.

De houding tegenover de vrouw in het gezin.  

“Heb haar lief” Efeze 5:25-27

      •Dit gaat er duidelijk over dat de man een opofferende liefde moet aan de dag kunnen leggen tegenover zijn vrouw.d.w.z.de wil van zijn vrouw ook eens doen. Zij heeft een hulpfunctie maar is evenwaardig! (Dit kan wel soms moeilijk zijn, doch niet onmogelijk).

 “Wees haar trouw•

      Wij lezen hierbij 13:4  Partnerruil is niet toegelaten. Eerbied voor de zaak van het huwelijk dat door God is ingesteld. God is getuige geweest van ieders huwelijk! Het huis van een gehuwd echtpaar mag geen duiventil worden, zoals bij ongelovigen.

 

Geen echtscheiding.

 

clip_image004

 

Math.19:9

Een man kan slechts zijn vrouw wegzenden, bij overspel doch dit MOET niet, het kan anders. Hieruit blijkt ook de vergevingsgezindheid welke aanwezig kan.

 

Prijs haar!

Spreuken 31:28-29 Een vrouw heeft behoefte aan geprezen te worden.

Wij zien dat de kinderen dit doen, als zij dit ook horen  van de vader!

Wanneer prees U voor het laatst Uw vrouw voor iets?

 blijdschapBiblespace

 

 

 

 

 

ALLEEN DE BIJBEL

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image002

ALLEEN DE BIJBEL

Sola scriptura betekent, alleen de Bijbel! De Bijbel is het fundament van een krachtig geloof dat zich over de ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk een aftakeling van het afgodische Romeinse Rijk. Enkel de Bijbel is het onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth.24:35).

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebr.1

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor iedereen…

View original post 1.031 woorden meer

DE BEPROEVING

LAD

LLEREN VAN KONING HIZKIA!

E BENAUWDHEID VAN KONING HISKIA

clip_image002

Zoals ieder mens beleefde eens koning Hizkia de bangste dag van zijn leven. Hoe reageert een mens in zulke omstandigheden? Wie is dan uw toevlucht? Waar zoekt u dan troost? Waarop stelt u dan uw vertrouwen?

Hizkia werd koning na de splitsing van het koninkrijk van Salomo, en hij was een tijdsgenoot van de grote profeet Jesaja en de profeet Micha. Wij hebben drie vragen over deze koning.

1.Hoe en welke kwaliteit had zijn geloofsleven voor zijn ernstige beproeving.

2.Welke was zijn beproeving?

3.Hoe gedroeg hij zich tijdens zijn beproeving?

2 Kon.18:3 De koning was 25 jaar toen hij koning werd, en deed wat recht was in de ogen van God. Dit betekende dat hij handelde naar de wil van God, zoals ook koning David dat deed. Dat recht doen begint met eerst God gelijk te geven in wat Hij vraagt in Zijn woord. Daarna heeft men het verlangen om vaardig te zijn in dat recht. Door genade zijn wij gerechtvaardigd, net zoals ook Noach werd gerechtvaardigd en behouden van Gods oordeel over deze aarde.

Hoe kon men zien aan deze koning dat hij het meende? In vers 4 lezen wij dat hij de offerhoogten liet verwijderen. Daar waar bomen (boomcultus) en de drekgoden stonden. Deze goden kregen de naam van drekgoden, omdat alle bezoekers op deze plaats hun behoeften deden achter deze standbeelden. Hij liet de gewijde stenen en palen verwijderen. Zo geloven ook hier nog mensen in de wijding van paarden, honden en auto’s. Wat een afgoderij! Ook het verwijderen van de koperen slang, welke een bedevaartsoord werd. Men begon de koperen slang te aanbidden. Men bracht wierook enz. Het leek een relikwie te worden, en dat was uit de boze! Het werd de weg van het bijgeloof. Soms hoor je christenen die slapen met hun Bijbel onder hun oorkussen, met de gedachte ik ben beschermd.

 

Welke hoogten kent ons volk waarbij men offert?

Is het niet een financieel vermogen opbouwen, waarbij men veel andere dingen opoffert? Moeders geen tijd meer om moeder te zijn? Het kind geen tijd meer om kind te zijn? Is het geld een doel geworden of is het een betaalmiddel gebleven? Zoekt men een plaats van aanzien in deze wereld, waarbij het aardse leven zo kort kan zijn?

Het lijkt me wel dat een wedergeboren christen verlost werd van dit buitensporig offeren, en een christelijke en Bijbelse vrijheid kent, door niet verder gebonden te zijn aan al het vergankelijke. Zoeken christenen het onvergankelijke, wij geloven het niet? Breken ze allemaal hun wereldse hoogten af?

Colossenzen 3:1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven  zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Koning Hizkia vertrouwde meer en meer op zijn God, en kreeg een gezonde relatie met Jahweh!

Welke beproeving kreeg de koning?

Er kwam een oorlogsdreiging vanwege de koning van Assyrië, Hizkia had al drie jaar geen schatting meer betaald welke werd opgelegd. Hizkia deinst gewoon niet terug, hij had vertrouwen in zijn God. De koning van Assur is het beeld van satans macht. De koning van Israël, beeld van de rechtvaardige. De satan voelt ernstige tegenstand.

De reactie van de koning van Assur spreekt boekdelen:

20 Gij meent zeker, dat louter lippentaal voor beleid

en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt

gij toch, dat gij tegen mij in opstand komt?

21 Nu dan, zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf,

op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in

de hand dringt en ze doorboort: zo is Farao, de

koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen.2 Kon.18

Egypte staat symbool voor wereldse macht. Het lijkt wel de situatie van Israël vandaag, in het nauw gedreven door naburige landen en landen van Jodenhaters. Daarom wordt het levensgevaarlijk voor alle landen welke willen optrekken naar Jeruzalem. Israël kent niet alleen een zichtbaar herstel sinds 1948, langzaam gaat het zich vertrouwen op hun God. Wanneer legeralmoezeniers in Israël hun soldaten bemoedigen met teksten uit de profeet Zacharia:

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners

van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en

der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij

doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja,

zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed

om een eerstgeborene. Zach 12

De koning van Assur weerspiegelt het werk van satan:

31 Luistert niet naar Hizkia, want zo zegt de koning

van Assur: Brengt mij hulde en geeft u aan mij

over, dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok

en van zijn vijgeboom, en het water van zijn put

mogen drinken,

Vandaag horen wij dezelfde taal, luister niet naar de Bijbel of de profeten. De satan wil het gezag van de Bijbel breken. In de geschiedenis slaagde hij daarin, het Vaticaan werd het gezag en niet God!

Voldoende geestelijk Bijbels inzicht is nodig om beproevingen in uw leven aan e kunnen en te verwerken.

HOE GEDROEG DE KONING ZICH TIJDENS DE BEPROEVING.

Wij kunnen ons ook eerst de vraag stellen, wat hij Niet deed. Hij trok niet overhaast ten strijde, en was rustig. Hij liet zich niet beïnvloeden door zijn emoties. Hij schold niet terug uit woede. Hij pleegde geen zelfmoord, want hij vertrouwde en was een moedige strijder. Hij ging ook niet naar waarzeggers of pendelaars zoals koning Saul. Hij zocht geen hulp in de occulte wereld. Wij stellen vast dat hij ook niet zijn vertrouwen stelde op mensen, zoals velen wel doen.

Doch wat deed de koning? Hij verwisselde zijn Koninklijke klederen voor rouwgewaad, dat was een beeld van nederigheid. Zoals Jezus leerde: Zalig de nederige van geest! (niet armen van geest).

HIZAKIA BAD!

14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren 15 En bad tot de Here:

16 Here der heerscharen, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 17 Neig, Here, uw oor en hoor; open, Here, uw ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen.Jes.37

 

Wat een geweldige les voor ons. De koning nam gewoon de brief en legde hem voor aan de Here! Zo spontaan, God was meer dan zijn vriend, God was zijn toevlucht. Het eerste wat wij dienen te doen in een beproeving, is naar Jezus gaan!

Dat is ook Zijn wil!

clip_image004

Vg.R.Gaytant

 

VLOEK OF ZEGEN IN UW LEVEN

clip_image002

YeshuaAndTorah

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw spraakgebruik klinkt vandaag anders. Men spreekt vandaag meer over Succes, geluk, tegenslag en ongeluk.

Hij laat weten wanneer een mens zegen kan ontvangen en wanneer je vloek mag verwachten. God legde het uit aan zijn volk Israël, maar Gods principe is nog steeds geldig voor al de heidenen. (niet-joden).

Men kan Gods wetten betrachten, of Gods wetten verachten!

Het klinkt al heel duidelijk, het gaat over een luisteren naar wat God spreekt tot de mens, en of de mens wil luisteren. Ieder mens heeft de vrije keuze: Zegen of vloek!

Neen, een zegen heeft niets te maken met een pauselijk gebaar of een Babylonisch religieus gebruik!

Een zegen over een huwelijk, zal slechts enkel een echte zegen worden indien het echtpaar wil luisteren en gehoor geven aan God, indien het al de Bijbelse principes wil gaan volgen.

 

Zegen

2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden,

indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God: Deut. 28

 

3  Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.

 

Files

Een eerste zegen welke God wilde geven aan Israël was : Ge zult gelukkig zijn waar ge woont, en blij zijn waar ge werkt, en ge zult meer gezegend zijn dan de andere volken. Wij moeten erop letten dat wonen, leven en werken hier samen als een geheel vernoemd worden. Het gezin werd gezegend.  Het lijkt me vandaag  echt geen zegen, in de file te staan, vele kilometers weg van huis,  tijdsverlies, en vele risico’s te nemen in het verkeer enz. (Deut.28:3)

 

5  Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

250px-Artemis_of_Ephesus

Een volgende zegen, is de vruchtbaarheid in het gezin, en de dieren die men hield, of de grond die men bewerkte. De mand was een weefwerk, en dat was werk van de huisvrouw, en het werd haar tot zegen. Een gezegende baktrog. Dit alles vertegenwoordigt een gezegend inkomen, dagelijks brood of winst. Nogmaals zien wij dat vruchtbaarheid een zegen was, ook de ongelovigen zochten de zegen van de vruchtbaarheid en maakten vele afgoden om meer vruchtbaarheid. Zoals de “Astarte” of “Artemis.” Met de vele granaatappels, dus geen borsten zoals velen denken! Dit brengt enkel vloek.

Indien men gehoorzaamt, zal men nog een volgende zegen ontvangen:

6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.

 

Gezegend worden vanaf uw geboorte tot uw sterven, een gezegend sterven betekent een sterven zonder zonde. Zonder zonde betekent dat uw zonden vergeven zijn, door uw geloof in het offer van Jezus!

De zegen van bescherming in vers 7

(Deut.28:7) God beloofde zijn volk te beschermen tegen zijn vijanden. Wat een zegen! Waar zoeken mensen hun bescherming of hun veiligheid? Wat doet men als mensen zich vijandig tegen u of uw familie gaan opstellen, u kwaad of nadeel willen berokkenen?

Men moet geen amuletten dragen, of andere afgoden aanbidden ter bescherming. God zal uw huis niet beschermen met palmtakjes, gewijd water of religieuze beelden!

God zal wat gij onderneemt, of wilt doen, zegenen, indien  gij met Hem rekening houd.

 

 

Vloek.

 

 15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:Deut.28

Het merendeel van deze vloeken beschreven in Deut.28 zijn het omgekeerde van de vorige zegeningen. Toch is God werkzaam bij hen die niet naar Hem willen luisteren. Hij wil hen tot nadenken stemmen. Hij wil hen laten nadenken over de vele “Waarom – vragen” die zij in hun persoonlijk leven niet of heel moeilijk kunnen beantwoorden!

 

20  De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.(Deut.28)

 

Vele mensen maken plannen, nemen beslissingen om toch maar sociaal beter te worden in dit aardse leven. Maar de wijze waarop men zijn doel wil bereiken is van groot belang, het is niet altijd een groot succes. Men kan heel hard werken, maar een zegen is daarvan niet afhankelijk. 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Wanneer men niet wil luisteren naar zijn Schepper, dan komt er een tijd dat God actief gaat worden en het kwade toelaat.

 

Men krijgt plots paniektoestanden, onverwachte risico’s. Je bent prijsgegeven aan boze machten, door het zondige en ongelovige handelen.  Deze manier van handelen brengen je ten gronde, zo leerde God aan Israël. Je hebt me verlaten gaf God op als reden. God vergeten is gevaarlijk of niet meer weten wat hij wil!

 Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen

 

Bijzonder onze komende tijden wijzen niet op veel goeds. Neemt God onze welvaart af in ons Godvergeten landje? Een mens kan zich zo machteloos voelen in bepaalde gevallen. Ook Prediker had het door:

 

24  De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt. Pred.2

 

Alles is afhankelijk van God, voor wie gelooft of niet. Het is dus goed om God tot je vriend te hebben, daarom zond Hij Jezus, door Hem kun je God leren kennen. Hoe wordt je Gods vriend? Hem enkel geloven!

 

 Jacobus 2:23 en het Schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

 

God deed beloften aan hen die in Hem willen geloven. Hij liet een volgende belofte opschrijven tot een zegen van hen die het geloven. Bij deze belofte staat er niet dat dit slechts tijdelijk geldig is in tijden van welvaart! Wel staat er “in Christus”, dit betekent zij die in Hem geloven.

 

19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Fil.4

 

 

Israël, na de opname, is nog steeds Gods uitverkoren volk, volkeren en mensen kunnen nog steeds een keuze maken tussen zegen en vloek leert God!

 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt

zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten

des aardbodems gezegend worden. Gen.12

 

clip_image010

Vg.R.GAYTANT