GELOOFSZEKERHEID

ZEKER NAAR DE HEMEL?

 

clip_image002

Wie durft te zeggen: “Ik ga zeker naar de hemel!” ? of “Ik ben behouden!”

Wij weten allen dat er een uur komt dat wij zeker zullen sterven, en dan? God heeft de mens laten weten dat men zeker kan zijn tijdens zijn aardse leven, dit staat in de Bijbel, Het Woord van God. Het christendom leerde nooit dat men door goede werken of door een goede bedoeling behouden zou worden. Stilaan wordt het tijd dat ieder mens die dit leest eens zou nadenken, want hat aardse leven is tijdelijk, maar daarna is het voor de eeuwigheid. Je lichaam gaat naar de aarde en je geest naar God terug.

Het christendom gaat over leven en dood, hemel of hel. God wil dat je het nu al weet, en dat je zekerheid kunt hebben. God liegt niet. Velen hebben alm die zekerheid ontvangen.

13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam

van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig

leven hebt. 1 Joh.5

De apostel Johannes schrijft dat wie in Jezus gaat geloven ook zeker kan weten dat hij dan eeuwig leven heeft ontvangen.

Jezus leerde dat er in de eindtijd, de tijd voor Zijn wederkomst, veel vals geloof zich zou verspreiden. Waakzaamheid is geboden. Een gedachte of voorgeschreven gebed, welke soms werd gepredikt van “Bidt dat Jezus in je hart komt wonen, en je bent christen”. Dit vinden wij nergens in onze Bijbel. Het klinkt dan van : Nu ben je een christen geworden! Jammer, je bent misschien een kerkganger geworden en niet behouden. En dit naar kerk gaan is dan tijdelijk, het wordt dan plicht en geen verlangen.

Nog anderen denken door goede en barmhartige werken hun hemel te kunnen verdienen. Nog anderen denken een christen te zijn geworden na een emotionele ervaring te hebben gehad.

Wedergeboorte en nieuw leven, komt er enkel door SPIJT EN BEROUW, over het niet gehoorzaam te zijn aan wat God vroeg in de Bijbel. Enkel op die wijze kan men Bijbelgetrouw christen worden.

Hoe gaat dit in feite?

Om christen te worden dient God werkzaam te zijn, zich te openbaren zoals de Bijbel dat leert aan de Romeinen.

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. Rom.8

Enkel door de werking van de H.Geest wordt een mens overtuigd, dat hij een kind van God is geworden. Zonder deze overtuiging zal een mens altijd blijven twijfelen.

 

Zijn er dan zichtbare bewijzen?

28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne

zich liever in om met zijn handen goed werk te

verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de

behoeftige.Efeze.4

Zondigt een christen dan nooit meer?

Ja, er zijn op aarde nog altijd twee soorten zondaars, behouden zondaars en verloren zondaars. Daarom wordt soms wel eens gezegd of geroddeld, christenen zijn niet beter dan anderen. Christen zijn is een levensstijl met garantie!

 

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in

het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander;

en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons

van alle zonde.  1 Joh.1

 

clip_image004

 

Vg.R.Gaytant

Biblespace Vlaanderen

HET GELOOF VAN KONING DAVID

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was! Als Israël op zijn God zal vertrouwen, dan zal de wereld wenen! En wij vandaag? David werd op de hoogte gebracht dat er onheil en oorlog op komst was, namelijk:

2  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.

Kernwapen 

Inderdaad, het waren mensen in Davids tijd, die geen rekening hielden met de Bijbel, die bezig waren met oorlog voor te bereiden, om David dodelijk te treffen. Het valt mij toch sterk op dat Psalm 11 bepaalde profetische tekenen draagt van onze tijd, de eindtijd. David, als profetisch beeld van Israël ziet ook vandaag dat zijn Israëls vijanden zich sterk bewapenen.

Pijlen zijn de hedendaagse raketten, en deze worden meer en meer operationeel gemaakt. Een zeer onbetrouwbaar Iran. ( Elam in de Bijbel) Gedraagt zich zoals vroeger Hitler aan de macht kwam. Het Duitse volk is afkomstig uit de Perzen!palestiniansalute

3  Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

 

De psalmist stelt zich de vraag, wat kan men hiertegen beginnen? Hij spreekt over de grondslagen, en die grondslagen zijn niets anders dan de fundamenten van Gods wetten en raadgevingen. Ieder politiek of kerkelijk leider heeft hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen! Helaas!. Men spreekt van eigengemaakte mensenrechten! (Ps.82)  

Men gelooft vandaag niet meer in de schepping van God, maar men onderwijst een achterhaalde theorie van Darwin!

Geen respect voor de mens die naar het beeld van God is geschapen! Geen respect voor het huwelijk, men huwt bijna niet meer, wel een homohuwelijk, om God uit te dagen!

Gezagsdragers moeten hun “spirituele en morele grondslagen” zien terug te vinden. Dat heeft paus Benedictus XVI vrijdag gezegd tijdens een toespraak op het hoofdkantoor van de politie in Rome, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Gij zult niet doden, maar men stemt wetten voor euthanasie, abortus! Het gaat in tegen het fundamenteel christelijk principe. Zo kunnen wij verder gaan, met gij zult niet doden, en vandaag gaat er geen dag meer voorbij of deze gruwelijkheden halen het nieuws. Deze psalm kan men lezen naast de krant vandaag!

 

Wat kan een Bijbels christelijke minderheid dan nog doen? Een politieke partij oprichten? Neen! ! ! Maar God heeft een geheim plan, welke wij verder in de psalm is te vinden.

 

4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

 

God heeft geen schuilkelder nodig,Hij troont in zijn hemelse tempel. Jezus is de enige mens in gedaante die naast Hem die op de troon zit; Hij is bezig met al de aardbewoners, hij heeft geen computer of camera’s nodig om de mensen te bespieden of te controleren.

Hij ziet alles zo! Hij ziet u nu lezen en kent uw  gedachten en reacties.

Luister wat Hij zegt: Luk. 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Wees niet angstig God heeft alles onder controle, want Hij regeert van op zijn troon:

Psalmen 103:19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

God wil uw toevlucht zijn en zal niet beschaamd maken! Vertrouw enkel op Hem, op de woorden van JEZUS, de Bijbel!

 

5  De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

Hij beproeft de mensheid, en ziet hoe men reageert, Hij wil dat men Hem leert kennen, want Hij houd van Zijn schepping. Hij heeft ook nog steeds zijn volk Israël lief, ook al werden ze hard getuchtigd, omdat ze niet wilden luisteren naar Hem. De mensen leven opnieuw zoals in dagen van Noach, voor de zondvloed, maar Hij redde de mensheid toch door Noach die in Hem geloofde en de ark bouwde.

Vandaag leven wij in dezelfde tijd, en ook nu zal Hij een deel mensen behouden, voor een nieuwe schepping zonder goddelozen. Wees erbij!!!!!!

6  Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.

Deze beschrijving geeft een duidelijk beeld wanneer men nucleaire wapens heeft ingezet of van een zware vulkaanuitbarsting met nooit geziene gevolgen. Slapende vulkanen kunnen plots van zich laten horen en zorgen voor een ramp.

Bedenk de Romeinse stad Pompei, met hun zonneaanbidding, God veegde de stad gewoon van de kaart. TV beelden tonen vandaag eveneens hoe dorpen worden weggeveegd! Deze psalm 11 toont ontegensprekelijk veel gelijkenissen met onze dagen. Wij bedenken de gespannen toestand in het M.O. waar men zoekt om Israël, te vernietigen. Waarbij de media telkens Israël in een kwaad daglicht stelt. Wee, die leugenaars!  Wij horen veel over 2014/16, maar dit kan best het rampjaar voor de ongelovigen zijn, het kan het begin zijn van de zevenjarige verdrukking waarover Jezus spreekt!

want zegt God:

 

Spr.10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

 

7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;

de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

 

God beloofde Zijn kinderen niet in de steek laten, en zal de gerechtvaardigde niet in de komende oordelen laten gaan. Het valt opnieuw op dat deze belofte het slot vormt van psalm 11. De hoop der Bijbelgetrouwe christenen zou wel eens plots in vervulling kunnen gaan! Een feest in de hemel, en een hel op aarde!

Ook andere christenen hebben deze psalm opgemerkt, en zien hierin verschillende gelijkenissen aangaande de tekenen der tijden.

De jarenlange hamvraag van heel veel fundamentele christenen vandaag, is : wanneer zal de opstanding en opname geschieden?

 

Op een bepaald ogenblik profeteert Jezus in Mattheus 24 naar het opnieuw tot leven komen van de staat Israël, dit is inmiddels geschied in 1948.

Dan spreekt hij over de generatie die dit feit zal hebben meegemaakt, en die generatie zal de wederkomst van Jezus in Jeruzalem beleven!

 

Hoelang duurt een generatie? In de Bijbel vinden wij verschillende tijden hiervoor, maar alle wijzen naar eenzelfde jaar 2017/2018.

Bv: Neem je 120 jaar : In 1897 werd een eerste congres gehouden, waarbij de joden terug naar hun thuisland zouden gaan: 1897+120= 2017

Neem je 70 jaar als generatie: 1948+70= 2017  Neem je 50 jaar, in 1967 werd Jeruzalem ingenomen: 1967+50= 2017.

Wij weten dat er een zevenjarige verdrukking of oordeelstijd zal zijn voor Israël, de benauwdheid van Jacob beschreven in de profeten. Die tijd zullen de christenen niet beleven, volgens de beloften. Dus 2017/2018 cfr Joodse kalender – 7 = 2011

(Onderzoek Dr.Barber)

1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

 

Spiegels in de tijd van Paulus waren koperen platen, daarin zag je wel de grote lijnen, je zag een grote neus, ook al had je maar een kleine neus. Maar dat het een neus was, was een feit. Zo kijken de christenen met blijdschap naar de toekomst.

 

 

Vg.R.GAYTANT

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was! Als Israël op zijn God zal vertrouwen, dan zal de wereld wenen! En wij vandaag? David werd op de hoogte gebracht dat er onheil en oorlog op komst was, namelijk:

2  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.

Kernwapen 

Inderdaad, het waren mensen in Davids tijd, die geen rekening hielden met de Bijbel, die bezig waren met oorlog voor te bereiden, om David dodelijk te treffen. Het valt mij toch sterk op dat Psalm 11 bepaalde profetische tekenen draagt van onze tijd, de eindtijd. David, als profetisch beeld van Israël ziet ook vandaag dat zijn Israëls vijanden zich sterk bewapenen.

Pijlen zijn de hedendaagse raketten, en deze worden meer en meer operationeel gemaakt. Een zeer onbetrouwbaar Iran. ( Elam in de Bijbel) Gedraagt zich zoals vroeger Hitler aan de macht kwam. Het Duitse volk is afkomstig uit de Perzen!palestiniansalute

3  Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

 

De psalmist stelt zich de vraag, wat kan men hiertegen beginnen? Hij spreekt over de grondslagen, en die grondslagen zijn niets anders dan de fundamenten van Gods wetten en raadgevingen. Ieder politiek of kerkelijk leider heeft hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen! Helaas!. Men spreekt van eigengemaakte mensenrechten! (Ps.82)  

Men gelooft vandaag niet meer in de schepping van God, maar men onderwijst een achterhaalde theorie van Darwin!

Geen respect voor de mens die naar het beeld van God is geschapen! Geen respect voor het huwelijk, men huwt bijna niet meer, wel een homohuwelijk, om God uit te dagen!

Gezagsdragers moeten hun “spirituele en morele grondslagen” zien terug te vinden. Dat heeft paus Benedictus XVI vrijdag gezegd tijdens een toespraak op het hoofdkantoor van de politie in Rome, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Gij zult niet doden, maar men stemt wetten voor euthanasie, abortus! Het gaat in tegen het fundamenteel christelijk principe. Zo kunnen wij verder gaan, met gij zult niet doden, en vandaag gaat er geen dag meer voorbij of deze gruwelijkheden halen het nieuws. Deze psalm kan men lezen naast de krant vandaag!

 

Wat kan een Bijbels christelijke minderheid dan nog doen? Een politieke partij oprichten? Neen! ! ! Maar God heeft een geheim plan, welke wij verder in de psalm is te vinden.

 

4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

 

God heeft geen schuilkelder nodig,Hij troont in zijn hemelse tempel. Jezus is de enige mens in gedaante die naast Hem die op de troon zit; Hij is bezig met al de aardbewoners, hij heeft geen computer of camera’s nodig om de mensen te bespieden of te controleren.

Hij ziet alles zo! Hij ziet u nu lezen en kent uw  gedachten en reacties.

Luister wat Hij zegt: Luk. 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Wees niet angstig God heeft alles onder controle, want Hij regeert van op zijn troon:

Psalmen 103:19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

God wil uw toevlucht zijn en zal niet beschaamd maken! Vertrouw enkel op Hem, op de woorden van JEZUS, de Bijbel!

 

5  De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

Hij beproeft de mensheid, en ziet hoe men reageert, Hij wil dat men Hem leert kennen, want Hij houd van Zijn schepping. Hij heeft ook nog steeds zijn volk Israël lief, ook al werden ze hard getuchtigd, omdat ze niet wilden luisteren naar Hem. De mensen leven opnieuw zoals in dagen van Noach, voor de zondvloed, maar Hij redde de mensheid toch door Noach die in Hem geloofde en de ark bouwde.

Vandaag leven wij in dezelfde tijd, en ook nu zal Hij een deel mensen behouden, voor een nieuwe schepping zonder goddelozen. Wees erbij!!!!!!

6  Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.

Deze beschrijving geeft een duidelijk beeld wanneer men nucleaire wapens heeft ingezet of van een zware vulkaanuitbarsting met nooit geziene gevolgen. Slapende vulkanen kunnen plots van zich laten horen en zorgen voor een ramp.

Bedenk de Romeinse stad Pompei, met hun zonneaanbidding, God veegde de stad gewoon van de kaart. TV beelden tonen vandaag eveneens hoe dorpen worden weggeveegd! Deze psalm 11 toont ontegensprekelijk veel gelijkenissen met onze dagen. Wij bedenken de gespannen toestand in het M.O. waar men zoekt om Israël, te vernietigen. Waarbij de media telkens Israël in een kwaad daglicht stelt. Wee, die leugenaars!  Wij horen veel over 2014/16, maar dit kan best het rampjaar voor de ongelovigen zijn, het kan het begin zijn van de zevenjarige verdrukking waarover Jezus spreekt!

want zegt God:

 

Spr.10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

 

7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;

de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

 

God beloofde Zijn kinderen niet in de steek laten, en zal de gerechtvaardigde niet in de komende oordelen laten gaan. Het valt opnieuw op dat deze belofte het slot vormt van psalm 11. De hoop der Bijbelgetrouwe christenen zou wel eens plots in vervulling kunnen gaan! Een feest in de hemel, en een hel op aarde!

Ook andere christenen hebben deze psalm opgemerkt, en zien hierin verschillende gelijkenissen aangaande de tekenen der tijden.

De jarenlange hamvraag van heel veel fundamentele christenen vandaag, is : wanneer zal de opstanding en opname geschieden?

 

Op een bepaald ogenblik profeteert Jezus in Mattheus 24 naar het opnieuw tot leven komen van de staat Israël, dit is inmiddels geschied in 1948.

Dan spreekt hij over de generatie die dit feit zal hebben meegemaakt, en die generatie zal de wederkomst van Jezus in Jeruzalem beleven!

 

Hoelang duurt een generatie? In de Bijbel vinden wij verschillende tijden hiervoor, maar alle wijzen naar eenzelfde jaar 2017/2018.

Bv: Neem je 120 jaar : In 1897 werd een eerste congres gehouden, waarbij de joden terug naar hun thuisland zouden gaan: 1897+120= 2017

Neem je 70 jaar als generatie: 1948+70= 2017  Neem je 50 jaar, in 1967 werd Jeruzalem ingenomen: 1967+50= 2017.

Wij weten dat er een zevenjarige verdrukking of oordeelstijd zal zijn voor Israël, de benauwdheid van Jacob beschreven in de profeten. Die tijd zullen de christenen niet beleven, volgens de beloften. Dus 2017/2018 cfr Joodse kalender – 7 = 2011

(Onderzoek Dr.Barber)

1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

 

Spiegels in de tijd van Paulus waren koperen platen, daarin zag je wel de grote lijnen, je zag een grote neus, ook al had je maar een kleine neus. Maar dat het een neus was, was een feit. Zo kijken de christenen met blijdschap naar de toekomst.

 

 

Vg.R.GAYTANT

DOOR GENADE

 

clip_image001

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_image003

 

Efeze 2: 1-10

 

EEN LEVEN ZONDER GOD? TER DOOD VEROORDEELD

 

Om het begrip genade goed te begrijpen, kunnen wij meteen eens denken aan een dienstknecht van God zelf, namelijk Noach. Hij was de eerste mens die God genadig was.

Het oordeel van de zondvloed zou komen over al wat leefde.

Toen het God berouwde, dat hij de mensen die Hij had geschapen, niet wilden luisteren,zou hij ze allemaal vernietigen. Het berouwde God niet, omdat God geen spijt kan hebben, Hij zondigt immers niet, maar God kreeg andere gedachten, omdat de zonde zo geweldig was en een echte scheiding bracht tussen Hem en de mens.

 

Noach wandelde met God, (Gen.6:9) en God werd hem genadig! Noach en zijn familie diende niet te verdrinken! God was Noach genadig, Noach luisterde wel nog naar God!

Wanneer iemand ter dood werd veroordeeld, kon hij genade krijgen, en de koning schreef een brief waarin de genade stond te lezen, of destijds een witte steen.

De brief van de koning is te vergelijken met de Bijbel! Het boek der genade kan men zeggen.

Wanneer zo iemand dit nieuws hoorde, kwam er duidelijk een blijdschap in zijn hart. Zo is dit ook zo met iemand die werkelijk tot geloof is gekomen, hij heeft begrepen dat God hem genadig is geweest, nadat hij berouw en spijt had betoond, om niet te willen luisteren naar zijn Schepper.

 

Wat schrijft Paulus naar Efeze? In vers 1-3

 

Hij maakt de gelovigen duidelijk dat, voor ze tot geloof waren gekomen als ter dood veroordeelden waren! Waarom zou je kunnen zeggen.

Hij legt het uit:

 

1.     Door uw overtredingen en zonden. Een zondige toestand waarin gij leefde, zoals alle mensen in de wereld leefden, geen rekening houdend met wat God vroeg. Mensen trekken zich vandaag nog weinig aan van wat God gebied. Zelfs de tien geboden zijn vandaag niet meer in tel. De grootste overtreding van een mens: het overtreden van Gods eerste gebod: Heb God lief boven alles! Ook is er onwetendheid en gebrek aan gezonde Bijbelkennis.

 

 

2.     Men leefde in afhankelijkheid (Gr. kata)( in overeenstemming) van de “overste van de macht der lucht” de satan. Ieder mens die ongehoorzaam is aan Gods woord is geestelijk dood. Daarom zegt Jezus laat de doden hun doden begraven. Geestelijk dood zijn betekent niet dat de geest van de mens niet zou functioneren, maar dat hij geen relatie heeft met God. Over de farizeeërs zegt Jezus:

·       Joh 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

·       Ro 8:6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

·       1Co 2:14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

3.      

Leven naar de begeerten van ons vlees, en naar de wil van ons vlees. Wij waren allemaal eens kinderen des toorns. Dit wil zeggen dat ieder mens die niet gelooft wat God zegt, en niet in afhankelijkheid van God wil leven, onder de vloek van God leeft.

 

Koning Salomo als voorbeeld:

1Kon 11:1  Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische,

Normaal mocht de koning geen vrouwen nemen buiten de Israëlitische.

1Kon 11:3  En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart.

De koning liet zich verleiden door deze veelwijverij.

1Kon 11:4  Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. {}

Het ouder worden is gevaarlijk, de koning nam niet alles zo nauw meer, en ging

Hen vergezellen bij hun afgoden, hetgene een gruwel was in Gods ogen.

Hij volgde de begeerten van zijn vlees.

1Kon 11:8  Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten.

11  Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven.

Tot hiertoe zien wij hoe de mens kan falen en een verloren schepsel is, wanneer hij niet luistert naar God, of nadat hij het hoorden niet verder de Here wil volgen.

 

Efeze 2:4-10

 

GODS ERBARMEN, GODS GENADE

 

Paulus schrijft hier naar de christenen te Efeze dat ze door Gods barmhartigheid

Mede levend gemaakt zijn met Christus.

Het komt er op neer, dat enkel door de genade van God wij geestelijk leven hebben kunnen ontvangen, daarom zullen wij opstaan zoals Christus is opgestaan.

Wij hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten.

Met plaats werd hier bedoeld, een plaats om samen te zitten (Grieks). God verlangt om samen te zijn  en te wonen bij de mensen. Hierbij mogen wij al verlangen naar ons verblijf in het nieuwe Jeruzalem, welke nu nog ergens in de hemelse gewesten zweeft. Een hemelse stad dat men zich niet kan voorstellen. God zal zijn rijkdom van genade tonen en bewijzen in de komende eeuwen.

 

 

8      Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

 

Voor de tweede maal schrijft Paulus dat ons behoud afhankelijk is van Gods genade en van niets anders! Hoe ligt nu het verband tussen de genade en het geloof?

2Co 8:1  Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonie geschonken is.

 

De genade door God gegeven is een feit, dat is hetgeen wat wij aan de mensen moeten verkondigen. Wij moeten hen bewust maken, dat ieder die zich niet met God verzoend,

Een verloren ziel is. Joh 1:17  want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Het reddingswerk van Jezus op Golgotha is een vaststaand feit van Gods genade,

Genade is van God alleen afhankelijk.

Voorbeeld:

 

clip_image005

 

In het prille begin dat er treinen liepen, zat er een vrouw op een trein die van een helling af reed. Ze kreeg grote angst, de trein liep rapper en rapper.

Ze vroeg de treinbegeleider of de trein goede remmen had. Die antwoordde zeker!

Zij: Maar als ze niet zouden werken?

Hij: Dan hebben wij nog de noodrem!

Zij: Als deze niet zou werken en dan?

Hij: Dan hebt u nog twee keuzen: De hel of de hemel! Als u maar uw hemel hebt verdiend!

De vrouw heeft lang nagedacht en gezocht. Ze ontdekte later dat het slechts God zou zijn die haar nog zou kunnen redden bij een dergelijk treinongeval en slechts uit genade, en niet uit eigen verdienste! Zo kwam ze tot geloof door de genade van God te begrijpen.

Het aardse leven is als op die trein zitten, met de dood voor ogen. Je wordt geen christen door een schietgebedje van “Jezus kom in mijn hartje”! Neen, de mens dient oprecht berouw te hebben, over al zijn ongehoorzaamheid aan wat God vroeg!

 

Het geloof is een reactie op de genade.

Deze reactie bestaat uit het volgende:

De mens aanvaardt de Bijbel als een wettelijk gezag van God.

 Ro 1:5  Jezus Christus heeft mij genade gegeven en tot apostel gemaakt. Ik moet  in de hele wereld mensen oproepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus  te geloven.

Het geloven verandert het denken van de mensen, en geloven blijft een gave van God.

Het anders denken, doet ook anders leven, een christelijke levenstijl. Een gezond denken is een gevolg van invloed door de Bijbel. Wijn drinken kan het denken vertroebelen, maar ook ons eten, daarom toonde God wat goed of niet gezond is om te eten. Ongezond eten doet ook ongezond denken. Doch dit is een andere studie.

 

Efeze4

 

20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,22  dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,23  dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

24  en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

 

 

 

Waarin zijn wij christenen vandaag anders dan de ongelovige wereldse mensen?

Reageert ons geloof nog goed op de genade, of worden wij lauw als de christenen van Laodicea? Nergens wordt de wet afgeschaft, omdat er genade kan worden verleend.

 

 

R.GAYTANT

Biblespace Huisgemeenten

OP WATER LOPEN

clip_image002

 

clip_image003

 

 

22 Jezus zei zijn leerlingen dat ze in de boot moesten stappen om alvast naar de overkant te varen. Hij zou intussen de mensen naar huis sturen. 23  Toen hij dat gedaan had, ging hij de berg op om er te bidden zonder dat er anderen bij waren. De avond viel en hij was daar alleen.24  De boot had zich al honderden meters van de kust verwijderd. De golven beukten het schip, want de wind was tegen. 25  In de nanacht kwam hij naar de leerlingen toe, lopend over het meer. 26  Toen ze hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. ‘Een spook!’ riepen ze en ze schreeuwden van angst.27  Maar Jezus riep hun onmiddellijk toe: ‘Blijf kalm! Ik ben het; wees niet bang!’28  ‘Heer, als u het bent,’ zei Petrus, ‘laat me dan over het water naar u toe komen.’

29  ‘Kom!’ zei Jezus. En Petrus stapte de boot uit en liep over het water naar Jezus toe. 30  Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij begon te zinken en riep: ‘Heer, red mij!’ 31  Meteen stak Jezus zijn hand uit en pakte hem vast. ‘Wat is je geloof klein!’ zei hij. ‘Waarom twijfelde je?’32  Toen ze in de boot waren gestapt, ging de wind liggen. 33  De leerlingen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden: ‘Werkelijk, u bent de Zoon van God.’ Matth.14

 

Wat kunnen wij van dit gebeuren leren?

 

Het gebeuren begint met gebed van Jezus die alleen wilde zijn. Hij zond schare en discipelen weg. Bidden alleen, in de stilte, vandaag moeten wij reeds moeite doen om de stilte en de rust te vinden. Men ziet Jezus niet meer. Dit gebeurt bij het vallen van de avond. Het einde van de dag. De nacht breekt aan, duisternis over de ganse wereld.

Ook vandaag zien wij Hem niet letterlijk, maar we weten dat Hij bezig is met ons

Zijn gemeente, en Zijn volk Israël.

 

Vers 24.

Terwijl Jezus bad, zitten de discipelen in een storm op het meer.

Deze wereld is een beeld van een ongelovige wereld, welke geen rust kent, strijd en oorlog stoppen niet.  De golven die hen op en neer slingeren, maken hen angstig.

Wij lezen in Jesaja 51:

7       Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. 

Bijbelgetrouwe christenen die gaan getuigen vangen veel wind, ze worden uitgelachen enz. Het zijn dingen die ze angstig maakt. Het zijn golven die je willen doen verdrinken.

 

 

11     De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;  eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen,  blijdschap en vreugde zullen zij verwerven,  kommer en gezucht zullen wegvluchten. 

Er komt een einde aan kommer en zucht.

Wij weten dat er een zegen voor ons is weggelegd. Blijdschap en vreugde welke hemels zullen zijn. Sion de hoofdstad van de toekomstige wereld.

 

13  dat gij vergeet de HERE, uw Maker,  die de hemel uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? 

 

In deze grimmigheid zien wij vandaag de winden van dwalingen, ongeloof, de wereld die de christenen opnieuw de wereld willen vangen, die opnieuw wereldse begeerten willen doen groeien, of moslim gaan worden, enz.

Wij roeien om vooruit te geraken, maar blijven stilstaan.

Het moedeloos worden van de christenen komt er niet vanzelf. Spreken over het evangelie

Krijgt geen gehoor meer, wie wil nog luisteren?

 

Vers 25/26

In al hun angsten, komt Jezus hen tegemoet. Ze herkennen Hem niet meer. Ze dachten dat ze een spook zagen. Ze schreeuwden nog meer van angst.

Wat een beeld!Het zien van spoken komt weer in.

Het lijkt ook wanneer wij in moeilijkheden zitten, dat Jezus ons tegemoet komt op een onherkenbare wijze. Dan openbaart Hij zich, en alle schrik verdwijnt. Er komt gerustheid.

 

Vers 28.

Petrus zag het wonderlijke gebeuren door Jezus over het water te zien lopen.

Ook hij wilde dit doen! Hij vroeg het. Stellen wij ook wel eens zo’n vraag, om wonderlijke geloofstappen te mogen zetten? Het zijn stappen ziende en vertrouwende op Jezus.

Hier breken vele theologen, geloven dat Jezus over het water liep is voor hen niet letterlijk te nemen. Ze twijfelen ze geloven niet.

 

Vers 29.

Jezus indien gij wilt, ik kom!  Jezus beloonde Petrus en riep : kom!

Petrus een visser, die wel mensen zal hebben gekend, welke verdronken waren in zulk weer, zet hier stappen in geloof, ziende op zijn Heer.

Petrus heeft al een en ander meegemaakt en ervaren, vandaar dat hij hier ook zulke stappen durfde te zetten.

 

Vers 30- 33.

Petrus lette op de wind en de golven. Zorgen en kommer kunnen christenen in gevaar brengen. Lukas 21:34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,   

Hij krijgt hier in inzinking. Hij gaat onder!

Wij moeten waakzaam zijn dat wij niet kijken naar de golven die groter en krachtiger zijn dan ons wezen. Jezus redt en neemt zijn hand.

Hij laat ons niet vallen!Twijfel. Petrus begon te twijfelen. Dit is menselijk, en wijst op kleingelovigheid.

Wanneer wij stappen zetten, dienen het stappen te zijn, NADAT Jezus ons roept om zulke stappen te zetten! Wanneer wij stappen zetten op eigen initiatief, dan kan men wel een inzinking verwachten die ons geloof schade kan toebrengen. Wanneer wij stappen zetten welke niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, het Woord, dan komen de teleurstellingen, depressies enz.

 

De storm ging slechts over toen Jezus in het schip kwam!

 

Als u met Hem wil varen, stilt de storm!

 

R.GAYTANT

 

 

ASTRONOMIE EN WEDERKOMST

De wederkomst van Jezus te zien in het heelal?

‘Bijbelse astronomie volkomen tegengesteld aan satanische astrologie’

 

clip_image002

 

Volgens de bekende Amerikaanse prediker Mark Biltz, voorganger van El Shaddai Ministries, is de terugkomst van Jezus Christus naar de Aarde niet alleen in de Bijbel voorzegd, maar wordt deze ook aangekondigd aan de nachtelijke sterrenhemel. Biltz verwierf in Christelijke kringen wereldwijd bekendheid met zijn uitleg dat een serie zons- en maansverduisteringen in het jaar 2014/2015 de aanstaande Wederkomst van de Messias zullen inluiden.

Biltz gebruikte voor zijn scenario de officiële gegevens van de NASA. In een nieuwe DVD-serie getiteld ‘Studies in Our Hebrew Roots’ beweert hij dat ten minste één specifiek sterrenbeeld (niet te verwarren met astrologie!) een openlijke aankondiging is van ‘de Wederkomst’. Daarbij concentreert hij zich op de ster Arcturus, die ook genoemd wordt in het Bijbelboek Job: ‘Hij maakte Arcturus en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden’ (Job 9:9, SV; vertaald is ‘de Beer’ of ‘de Wagen’, maar de Engelse King James uit 1611 vertaald als ‘Arcturus’).

Arcturus kan gevonden worden in de ‘linker knie’ van het sterrenbeeld Boötes (Berenhoeder), dat volgens Biltz letterlijk ‘de Komende’ betekent en afgebeeld wordt als een krijger die komt voor de ‘oogst’. Hierbij verwijst hij naar het onderzoek van de 19e eeuwse Bijbelgeleerde E.W. Bullinger, auteur van ‘Het getuigenis van de sterren’.

 

Biltz legt uit dat het Hebreeuwse woord dat in het boek Job vertaald is met ‘Arcturus’ van hetzelfde stamwoord afkomstig is dat in het boek Joël gebruikt wordt als over de terugkeer van Jezus wordt gesproken. In Joël 3:11 wordt dit stamwoord vertaald met ‘vergaderen’ of ‘verzamelen’, wat in Job dus vertaald is met ‘Arcturus’. ‘Het betekent dus hetzelfde,’ legt Biltz uit. ‘Namelijk verzamelen, komen. Bedenk daarbij dat het woord ‘bo’ komen betekent, wat terug te vinden is in de naam van het sterrenbeeld: Bootes (alternatieve spelling). In dit sterrenbeeld heeft de persoon in de ene hand een sikkel en in de andere een speer. Dit is een teken van de Messias die zegt: ‘Ik kom eraan’. Dit sterrenbeeld gaat dus over ‘de Komende’.’

 

In het Bijbelboek Openbaring wordt Jezus omschreven met een sikkel in Zijn hand. ‘En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als de Zoon des mensen met een gouden kroon op Zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand.’ (Openbaring 14:14 NBG; SV- en KJV-gecorrigeerd). ‘En Hij, die op de wolk gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.’ (vs.16)

Opvallend is dat op 19 maart 2008 de NASA-satelliet Swift een krachtige uitbarsting van gammastralen detecteerde in het sterrenbeeld Bootes, waardoor het record van het meest veraf gelegen hemelobject dat met het blote oog is waar te nemen, verbroken werd. ‘Dit was een kanjer,’ verklaarde Neil Gehrels van het Goddard Space Flight Center destijds. ‘Dit stelt iedere andere uitbarsting van gammastralen die we tot nu toe gezien hebben, volledig in de schaduw.’ Volgens de NASA was de nagloed van de uitbarsting 2,5 miljoen keer helderder dan de meest heldere supernova die tot dan toe bekend was, waardoor het in één klap ‘het inherent meest heldere object werd dat ooit door mensen in het heelal is waargenomen.’

 

‘Ik geloof dat dit een teken aan de hemel is van de aanstaande terugkeer van Christus en Zijn oordeel,’ schreef Joseph Herrin van de website Heart4God. ‘We leven aan het einde der tijden. Sinds Adam zijn er 6000 jaar verstreken en sinds Christus’ eerste komst 2000 jaar… Dit teken in Bootes is hier eveneens getuige van, en degenen die zichzelf apart gezet hebben om de Heer te volgen kunnen weten wat er nu komen gaat.’

 

Volgens Mark Biltz is er een enorm verschil tussen astrologie -wat in de Bijbel scherp veroordeeld wordt- en astronomie. In de astronomie worden de hemellichamen in de ruimte op een wetenschappelijke manier bestudeerd; astrologie is een vorm van waarzeggerij, waarbij aan de hand van de posities van sterren en planeten toekomstige gebeurtenissen voor zowel individuen als de hele wereld worden voorspeld.

 

‘Ik ben totaal tegen astrologie,’ verklaart Biltz. ‘Astrologie is kwaadaardig, daar wil ik niets mee te maken hebben. De duivel heeft alles dat God ingesteld heeft, verdraaid. Dat is zijn aard. Er is echter niets mis met Bijbelse astronomie. Het grote verschil is dat in de astrologie de mens centraal gesteld wordt. Het gaat in het heelal echter niet om ons, maar om God. Als we dat juiste perspectief aanhouden, dat alles om Hem draait en Zijn glorie, dan zullen we hier een juist begrip over krijgen.’

 

2014/2015

 

Biltz’ standpunt ten aanzien van de betekenis van Bo-otes is slechts een deel van zijn boodschap. Het vormt onderdeel van een diepgaande studie naar de wijze waarop God zijn volgelingen tekens geeft door middel van allerlei verschijnselen in het heelal. Zo ontdekte hij aan de hand van de officiële NASA-gegevens een zeldzame opeenvolging van vier totale maansverduisteringen -ook wel ‘bloedmanen’ genoemd, vanwege de bloedrode kleur die de maan dan krijgt-, bekend als een ‘tetrade’.

RODE MAAN

 

Zo’n tetrade viel in de 20e eeuw op twee momenten samen met Joodse feestdagen, namelijk tijdens de stichting van de staat Israël en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949) en tijdens de Zesdaagse Oorlog -en bevrijding van Jeruzalem- in 1967. De volgende tetrade die samenvalt met het Joodse paasfeest (Pesach, in de lente) en het Loofhuttenfeest (Succoth, in de herfst) vind plaats in het jaar 2014/2015 (het Hebreeuwse jaar 5775).

 

‘De religieuze kalender begint met een totale zonsverduistering. Twee weken later, tijdens het paasfeest, is er een totale maansverduistering, gevolgd door een zonsverduistering op het Trompettenfeest, waarna er op Succoth opnieuw een totale maansverduistering plaatsvindt. En dat allemaal in het jaar 2015. Probeert God ons hiermee iets te vertellen? Geeft hij ons tekenen? Ik voel me bijna als een coach van een sportteam die razend druk bezig is met aanwijzingen geven.’

 

Desondanks is hij voorzichtig met zijn voorspellingen ten aanzien van de eventuele Wederkomst van Jezus Christus in het jaar 2015. ‘Ik zeg niet dat het dan zal gebeuren. Ik zeg niet dat dit het begin, het midden of einde van de Verdrukking zal zijn. Je kunt het precies zo uitleggen volgens je eigen theologische overtuiging. Het enige wat ik beweer is dat God ons hier duidelijk iets mee wil zeggen.’

Bron: World Net Daily

 

Commentaar: Alles toetsen aan de Bijbel!

 

666 EN CHALAL

 

CHALAL EN  666

         

 

Op 9 juni 2009 kreeg ik een eigenaardige droom, het bijzondere daaraan was dat het om een woord ging, namelijk “Chalal”. Ik stond, en sta, altijd terughoudend tegenover “dromen”. “Chalal” kwam voor in de psalmen enz. Ik wist hoegenaamd niet wat dit woord mocht betekenen, en dacht dat het om een Hebreeuws woord ging, en inderdaad, ’s morgens zocht ik dat woord. Ik ken namelijk geen enkel Hebreeuws woord. Maar wat erger was, was dat ik een opdracht kreeg om daarvan te spreken in de gemeente.

Ik kwam er niet uit, en begon de Heer aan te roepen, om uitleg. Spreken over iets dat ik niet kende, zou ik zeker niet doen. Doch dagen gingen erover, en opnieuw kreeg ik een andere droom, op 22 juni 2009. Daar zag ik, iemand die uitleg gaf in een gemeente, over het grote gevaar van Tatoeages en piercings, e.d. en het gevaar van een vloek welke die dingen op iemand kon gaan laten rusten. Die man had een farde in de hand, met vele documenten in  oude drukvorm, of een oude taal.

Nu had ik een duidelijke richtlijn om me voor te bereiden en onderzoek te doen, en de opdracht die ik kreeg te vervullen. Die opdracht werd een Bijbelstudie die nu volgt:

 

Wat betekent het Hebreeuwse woord “Chalal”?

 

Chalal betekent: Doorsteken, doorstoken worden tot de dood, of dodelijk gewond worden. Ook prikken, of onrein maken. “Chalah” een ander Hebreeuws woord, welke hiermede in verband staat, betekent: zwak en ziek worden.

 

28  Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en

geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE. Lev.19

 

clip_image002[4]God leerde Zijn volk toen het bevrijd werd uit Egypte, om deze Egyptische (wereldse) geloofspraktijken niet meer toe te passen. Dus werden geen merktekens van afgoden van de zonneaanbidding meer aangebracht op het lichaam. De oude beschavingen hadden veelal de aanbidding van de zon, en de zon stond symbool voor de satan. Merktekens of symbolen werden aangebracht bij de slaven, om aan te duiden dat ze eigendom waren van een of andere heer. Meestal werden brandmerktekens van eigenaars gebruikt. Insnijdingen maken op armen en benen was een oud bijgeloof in Egypte om de dood te vereren. Een terugkerend fenomeen bij de jeugd!

 

Opvallend stellen wij vandaag precies een tijdsgeest vast,welke allerlei soorten van merktekens, bijzonder tatoeages, piercings, implantaten van de biochip, en gadgets

Velen zien hierin geen kwaad. Ze vinden het mooi, aantrekkelijk en uitdagend.

Het lijkt een bijzondere subtiele aanloop naar het merkteken van de antichrist.

Een christen zal elk soort merkteken weigeren! Hij is reeds verzegeld met de H.Geest! Jezus zette zijn stempel op hem bij de wedergeboorte.

 

Efe 1:13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook

 verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

 

 

De apocalyptische slangenbeet!

clip_image004

Voor het merkteken en de naam staat in het Grieks het woord: “charagma”

Dit woord bevat deze twee woorden samen. Dat zelfde woord gebruikt men buiten de Bijbel, enkel bij een slangenbeet. Bij de slangenbeet doorboren de tanden de huid, daarna komt het gif via de tanden in het bloed. Het inplanten van een biochip gebeurt vandaag op dezelfde wijze, via een injectie met een naald.

Het woord “chalal” betekent doorboren, piercen, prikken en onrein maken.

 

18  Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 19  Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!

Amos 5

 

Hier vinden wij een prachtig beeld over hoe de mensheid zal reageren op de massamanipulatie van de laatste antichrist. De profeet Amos zag dit alles aankomen. Deze zeer gevaarlijke tijd, een tijd van rampzalige gebeurtenissen, Gods oordeelstijd, voor de mensheid. Niemand voelt zich nog veilig.

(18) Bepaalde mensen zullen “verlangen” dit wil zeggen, zal het systeem “zeer goed” vinden. Het zijn slechts mensen die Jezus verwerpen, het licht van deze wereld! (Joh.8:12) God maakt duidelijk dat het voor hen een vloekte tijd zal worden.

Toch zullen mensen vluchten, voor aankomende gevaren, als “leeuw” en “beer”, men zal thuis veiligheid zoeken, en tenslotte toch gevangen worden en sterven door de beet van de slang.

De profeet schrijft dat die oordeelstijd “duisternis” zal zijn. Duisternis wijst op onwetendheid, geen profetische Bijbelkennis hebben. Velen zullen misleid worden, en de satan zal die mensen aan zich binden, en hen op die wijze tot zijn eigendom maken. Door massamanipulatie en noodgedwongenheid zal de bevolking, dit merkteken aannemen. Waarom noodgedwongen?  

 

16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13

 

Welke zijn de gevolgen voor hen die het merkteken hebben aangenomen?

 

clip_image0069  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.Op.14

 

Opb 16:2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

 

Allen die het merkteken, dat ze zo goed en modern vonden, hadden ontvangen, ontvangen nu vloek en kanker tijdens Gods oordelen. Ze zijn gevangen door de misleiding, omdat ze de waarheid van de Bijbel hadden verworpen. Ze kunnen niet meer tot geloof komen, hersenbeschadiging?

 

666 in verband met de zonaanbidding van het beest!

 

18  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.Openbar.13

 

Er werd reeds veel onderzoek gedaan, om deze Bijbeltekst behoorlijk uit te leggen. Bepaalde namen kwamen dan overeen met de getalswaarde van de persoon in kwestie, als bv: keizer Nero, de paus enz. Het berekenen wijst ons naar wiskunde.

 

clip_image008Een bepaalde Babylonische priesterorde, magiërs geloofden ook dat God werkte door de wiskunde. Ze deelden de hemel in 36 constellaties. Ze maakten een groot gouden amulet met de getallen van 1 tot 36, waarvan de optelsom horizontaal of vertikaal 666 als som hebben. Dit amulet gebruikten ze om toekomst te voorspellen. Op de achterkant van dit amulet stond “ Nachyel” wat intelligentie van de zon zou betekenen. Achter deze zonaanbidding staat de satan, die hen wijsheid gaf.

Opvallend “satan” komt tevens 36 maal voor in de King James vertaling.

19  en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;

 

Jes 47:13  Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

 

Het moet duidelijk zijn dat het hier gaat over de geestelijke wijsheid die nodig zal zijn om dit 666 -geheimenis te ontwarren. Het is wel het getal van een mens, dus niet van een afgod of dergelijke, wel de mens der zonde, der wetteloosheid.(2 Thess.2:3)

Het getal van de mens is 6. Hij wilde zich niet meer verbinden met God, en leven voor zichzelf en zonder God. De satan wil de mens aan hem ver- binden voor aanbidding!

De Hebreeuwse woorden hebben niet alleen aan getalswaarde, maar ook een betekenis. Hieruit kunnen wij volgende combinatie maken, welke er op wijst dat die “verbinding” van groot belang is.

 

De letter TAV betekent “Teken” en heeft een waarde van 400

De letter RESH betekent “Hoofd” en de waarde is 200

De letter SAMECH betekent “Slang” , waarde is 60

De letter WAW betekent “Haak” “verbinding” waarde is 6

 

De waarden samen zijn 666, we kunnen hier besluiten dat het merkteken aan het hoofd, de slang zal verbinden met de mens. Zo zal hij de mens ver-“leiden” om zich uiteindelijk te laten aanbidden! Zit hier een wijziging van DNA achter? Beste mogelijk!

Bepaalde profetieën vervullen zich niet altijd in één maal. Zo was een Syrische koning Antiochus IV Epiphanes, een antichrist, en heerser over het M.O. in 175 v.Chr. In 168 v.Chr. gaf hij opdracht een altaar voor de Baal, Zeus, (een zonnegod) in de Tempel te plaatsen in Jeruzalem. Vele Joden werd toen door hem vermoord, en al de Joden werden gebrandmerkt met het teken van de afgod Bacchus.

De laatste en komende antichrist zal dit herhalen. (Foto muntstuk Antiochus)

 

27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Daniel 9

 

De gruwel der verwoesting.

 

De waarschuwende woorden van Jezus tot Zijn volk, Israël!

 

Mr 13:14  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: Mark 13:14 (KJV)

 

Volgens Isaac Newton, komt er opnieuw een beeld van een zonnegod in de tempel, halverwege de verdrukking, een Egyptisch/Romeins afgodssymbool met vleugels.  

Wat hier staat voor gruwel zal een “pagan”, een afgodsbeeld, zijn. Waarschijnlijk met een doel tot het brengen van mensenoffers. Zoals een vorige antichrist dit beeld in de tempel plaatste zal ook de laatste dit doen. Dit was de

grote zonnegod van Babel, Shamash, in de oude stad Sippar, een stad bij Bagdad. Shamash betekent zon. Zo kan de geschiedenis zich herhalen, zie onderstaande teruggevonden symbolen van deze Babylonische zonnegod “shamash”.

 

clip_image010Zo vinden wij op de kepie van de Duitse waffen “ss” hetzelfde “sjamash” “zoroaster” symbool.

Wij vinden telkens het terugkerende Babelse karakter in een nieuw kleed.

Zo is ook Rome het nieuwe Babel, zonder twijfel.

 

Opb 17:5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Opb 17:2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

Vaticaan

 

Vers 2 maakt duidelijk hoe de Roomse kerk, compromissen heeft gemaakt met de koningen van deze aarde, en de zonaanbidding heeft aangenomen van Keizer Constantijn. Deze compromissen (hoererij) tussen het christendom en het paganisme resulteert in de aanbidding van een mens, die alle macht naar zich toetrekt, uiteindelijk zal dit de zoon des verderfs zijn, de antichrist.

Vers 5 spreekt over een geheimenis op haar voorhoofd. Het voorhoofd van een kerk, zal wel het hoofd van de kerk zijn en zal positief staan tegenover het merkteken 666 

Sjamasj de zonnegod had in zijn tempel ook een zonnerad staan, datzelfde symbool van deze Babelse zonneaanbidding vinden wij terug op de mijter van de paus.

 

Let op het zonnerad, van het oude Babel en het nieuwe Babel!

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

biblespace@hotmail.com

 

 

 

 

ISRAEL

BESTE BELG,

 

U die woont in het land van “Bel” (Baal) en zoekt om gelukkig te zijn, lees dan eens onderstaande tekst, het is niet van een filosoof, een dichter, neen, het komt van God, de God van Israël, die u misschien niet kent. Die God wil u zegenen!

 

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten
des aardbodems gezegend worden.

 

Juist nu steeds meer Nederlandse bedrijven zich terugtrekken uit Israël, spreek ik mijn onvoorwaardelijke steun uit voor Israël. Israël komt meer en meer alleen te staan. Ik roep iedereen die dit leest op achter Israël te blijven staan. Investeer in Israël: geestelijk, maar ook heel concreet: door Israëlische goederen te kopen, door – als je de mogelijkheden hebt – te investeren in Israël

 

Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de
wensen van uw hart. Psalm 37

LUISTEREN

DE MESSIAS OP KOMST?

 DE MESSIAS OP KOMST?

clip_image002

In verband met het overlijden van Ariel Sharon, de oud premier van Israël die 8 jaar en 1 week lang in coma lag, herplaatsen we bij hoge uitzondering het onderstaande artikel uit 2009 (en juli 2010).

Op 30 april 2007 plaatste Israël Today het verbazingwekkende artikel ‘Rabbi onthult de naam van de Messias.’ Rabbi Yitzhak Kaduri, een charismatische leraar die in zeer hoog aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse geschriften, verraste enkele maanden voor zijn overlijden op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had dat pas één jaar na zijn dood geopend mocht worden. Toen dat moment in 2007 was aangebroken liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter.

 Rabbi Kaduri werd algemeen beschouwd als één van de grootste Joodse leiders van zijn tijd. Hoofdrabbi’s keken naar hem op en beschouwden hem als een wijze man die ze regelmatig om raad vroegen. Volgens zijn volgelingen deed Kaduri vele wonderen en genezingen en zou hij een groot aantal rampen op Aarde van tevoren hebben voorzegd.

‘Messias komt snel na dood Sharon’

Het bestaan van Kaduri’s mysterieuze briefje werd bevestigd op zijn officiële website. Tevens bevestigde Kaduri’s zoon David dat zijn vader in het laatste jaar van zijn leven vrijwel exclusief over de Messias had gedroomd en gepraat. ‘Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,’ aldus David. ‘Hij heeft ons gezegd dat Hij heel snel zal komen.’ 

Tijdens een preek op Yom Kippur (de Grote Verzoendag, de belangrijkste Joodse feestdag) legde Kaduri uit waar de komende Messias aan te herkennen zou zijn, en dat Hij aan Israël zou verschijnen na de dood van oud-premier Ariel Sharon.

Yitzhak Kaduri stierf op 21 januari 2006, drie weken nadat premier Sharon met een hersenbloeding in het ziekenhuis was opgenomen en in een coma was beland. Meer dan 200.000 mensen namen deel aan Kaduri’s begrafenisoptocht door de straten van Jeruzalem.

Joden verbijsterd over identiteit Messias

Een jaar na Kaduri’s overlijden werd zijn briefje met daarop de Naam van de Messias geopend en was deze tekst te lezen: ‘Wat betreft de letter-afkorting van de naam van de Messias, Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.’ In deze Hebreeuwse zin Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim is de Naam van de Messias verborgen. Het acroniem (letterwoord) van deze zin, de letter-afkorting waar Kaduri over schreef -oftewel de eerste initialen van ieder woord- spelt de naam Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord voor ‘redding’.

Toen de naam Yehoshua in Kaduri’s briefje bleek te staan, konden ultra-orthodoxe Joodse leiders niet geloven dat hij werkelijk deze Naam bedoelde. Ook de Israëlische media namen het niet serieus en berichtten nauwelijks over deze voor de Joden verbijsterende en buitengewoon beledigende onthulling. Slechts twee websites meldden dat Kaduri’s briefje -waar de authenticiteit van niet betwijfeld werd- was geopend. Ondanks de grote verwarring die het veroorzaakte bevestigden ook Kaduri’s volgelingen dat het briefje echt van Kaduri was. ‘We hebben geen flauw idee hoe de Rabbi op deze Naam voor de Messias is gekomen,’ verklaarde een van hen.

Komt Kaduri’s voorspelling binnenkort uit?

Christenen zien in deze nauwelijks onder de aandacht gekomen gebeurtenis een bevestiging dat Rabbi Kaduri in zijn visioen inderdaad de enige ware Messias moet hebben ontmoet: Jezus Christus, en dat dit mogelijk op vergelijkbare manier is gebeurd als bij de apostel Paulus, die, toen hij nog een Joodse farizeeër was, eveneens een verschijning van Jezus meemaakte (Handelingen 9).

Het feit dat de door velen als belangrijkste Joodse leraar van zijn tijd beschouwde Rabbi Kaduri op zijn sterfbed uitgerekend de in zijn religie meest verachte Persoon als de Messias aanwees, namelijk Jezus Christus, is feitelijk ondenkbaar en ongehoord, zeker als bedacht wordt dat Jezus volgens Kaduri kort na de dood van Ariel Sharon op Aarde zal terugkeren.

Nu Sharon op 85 jarige leeftijd is overleden, zullen we mogelijk al op korte termijn te weten komen of Rabbi Kaduri inderdaad een openbaring van Jezus Christus heeft gekregen. In de VS kreeg zijn voorspelling recent plotseling veel aandacht. Zo werd er een compleet boek met DVD over uitgebracht met de titel ‘De Rabbi die de Messias vond’ (2).

Commentaar Biblespace: De Messias verwachting bij Gods uitverkoren volk is niets nieuws onder zon. Toch kunnen wij niet zomaar voorbijgaan aan bepaalde gebeurtenissen welke vandaag in de actualiteit komen. Wij dienen rekening te houden dat Gods volk eerst zal worden bedrogen voor een valse vrede, een verbond van zeven jaar wapenstilstand,dit door een valse Messias welke in eigen naam zal komen. Doch het wereldgebeuren, de Bijbelse profetie komt in een stroomversnelling,  welke wij op de voet kunnen volgen.

KONING DAVID

 

 

clip_image001

 

 

 

 

 

clip_image003

 

Wanneer iedereen zijn eigen leven eens bedenkt, dan denkt hij aan dagen van vreugde, aan moeilijke dagen van verdriet, spijt en pijn. Maar het beste is toch te kijken naar de toekomst waarvan wij een zekerheid kunnen terugvinden in de Bijbel.

Wij kijken wel eens in het leven van koning David, een man naar Gods hart, wat hem is overkomen en hoe hij alles beleefde, maar bijzonder hoe God op bijzondere wijze met hem omging.

 

DAVID ZOALS GOD HEM SCHIEP.

 

 

17  Toen zeide Saul tot zijn knechten: Ziet mij toch naar een man uit, die wel spelen kan, en brengt hem tot mij. 18  Toen antwoordde een van de jongelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan en hij is een dapper held, en een krijgsman, en verstandig in zaken, en een schoon man, en de HEERE is met hem.

19  Saul nu zond boden tot Isai, en zeide: Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is.

20  Toen nam Isai een ezel met brood, en een lederen zak met wijn, en een geitenbokje; en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul.

21  Alzo kwam David tot Saul, en hij stond voor zijn aangezicht; en hij beminde hem zeer, en hij werd zijn wapendrager. 22  Daarna zond Saul tot Isai, om te zeggen: Laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden.

23  En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem. 1 Sam 16

 

David was een herder.

David was een muzikant en kon goed spelen op de harp.

David was een dappere held, en had grote moed.

David was een krijgsman, topgeneraal. Hij kon strijden met de wapens van toen.

David was sprak goed en verstandig

David was schoon van gestalte en had een goed voorkomen, rossig en blauwe ogen.

David geloofde, de Here was met hem, en er ontstond een goede relatie met zijn God.

 

Zo had God David geschapen, over zijn gebreken spreekt God niet! Wij zien duidelijk hoe God over iemand denkt. God liet zijn zonden en gebreken niet zomaar opschrijven. Wij als mensen beschrijven de mensen soms heel anders. Bijzonder wat ze verkeerd doen en zeggen. Wij maken soms nog vooroordelen over iemand die we nog niet kennen.

 

God gebruikt David voor het eerst in Zijn plan als eenvoudig muzikant.

Hij gaat spelen bij koning Saul welke last had van een boze geest die hem angst aanjoeg.

Mensen kunnen last hebben van angsten. Welke vorm van angst het ook is, het is een zeer negatieve emotie die niet altijd menselijk te verklaren is, maar zeer gevaarlijk kan zijn.

Angsten kunnen mensen ziek maken. Maar angst is een gevolg van zonde, bedenk Adam en Eva waren angstig na hun ongehoorzaamheid aan God. Wijze mensen laten hun kinderen niet kijken naar horror en slechte tekenfilms!

Angstig zijn door ongehoorzaam te zijn aan de levende God, was het geval van Saul. En de Geest was van hem geweken.

 

20  Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb immers naar de stem des HEEREN gehoord, en heb gewandeld op den weg, op den welken mij de HEERE gezonden heeft; en ik heb Agag, den koning der Amalekieten, mede gebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen.

21  Het volk nu heeft genomen van den roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om den HEERE, uw God, op te offeren te Gilgal.

22  Doch Samuel zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.

23  Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. 1 Sam.15

 

clip_image004Saul bracht zelf het offer en mocht dit niet doen dat was een priestertaak. Hij offerde wat God onder een banvloek had gebracht.

Job 15:20  De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.  De angst onder de mensen zal nog meer toenemen, wanneer de oordelen zich beginnen aan te kondigen.

Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

 

 

David bracht muziek en zong over de Here, en de boze geest verliet Saul. Het klinkt eenvoudig maar deze dingen zijn goud waard. Vele mensen zouden willen worden bevrijd van hun angsten, maar slagen daar niet, ze zijn gevangen net als een vogel in het net. Slechts raad vanuit de Bijbel kan helpen, voor wie gelooft wat God zegt. God loven en prijzen brengt rust!

Muziek heeft invloed op de mens. Psalmen van God brengen rust en kalmte, muziek van de duivel brengt agressie, angst, demonische belasting, doofheid, enz.

Zo bracht God David in het Koninklijke paleis. Dat was Gods plan met David!

 

Ook God wil een ieder van ons gebruiken, en op Zijn wijze en heeft een plan met u!

Hoe werd u geschapen? Welke zijn uw eenvoudigste menselijke talenten?

Door omstandigheden brengt God ons op de plaats waar Hij ons wil hebben. God mist Zijn doel niet. Hij maakte hier van de schaapsherder een grote koning, met al zijn fouten en gebreken. God hield van David maar  ook van u!

 

GOD GEBRUIKT DAVID ALS EEN GELOVIGE STRIJDER.

 

48 En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte, en heenging, en David tegemoet naderde, zo haastte David, en liep naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet.

49  En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof den Filistijn in zijn voorhoofd; zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. 50  Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den Filistijn, en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand. 1 Sam 17

 

Het leek wel een onbegonnen strijd. Het lijkt een onoverwinnelijke strijd tegen de zonde.

David was in onze ogen een scherpschutter. Saul had dit op aanraden opgemerkt, en was jaloers over deze gave. Het had indruk toch gemaakt bij koning Saul. Goliath was van het reuzengeslacht, hij spotte en lachte met de God van Israël! De geest van Goliath is niet teruggekeerd tot God, maar voert strijd in de hemelse gewesten!

David had geloofservaring en kracht van boven.

 

1 Corinthiërs 2:5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

1 Corinthiërs 4:20  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

2 Corinthiërs 1:6  Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan.

2 Corinthiërs 12:9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

 

Hij had wel geen zwaard om te strijden, maar God gebruikte hem met een slinger en een steen! God was met David. David begreep dat het om een strijd ging tegen de duivel.

Waar was nu de held Saul? Jonathan? Davids broeders? De  vriend van David had ook geen kracht om te lijden en zijn leven in de strijd te gooien. Generaal Abner? Wanneer God iemand gebruikt, dan hebben de middelen minder belang, maar God komt tot zijn doel. David strijd hier als herder en niet als elite soldaat! Beeld van Jezus. De goede Herder komt terug als Koning der koningen. David had een dergelijk groot vertrouwen dat hij naar de Filistijn stapte in rustigheid,  zonder angst en niet in zenuwachtigheid, want de kracht van een scherpschutter is zijn kalmte.

 

DAVID is zeer moedig door zijn vertrouwen op God.

 

31 De woorden die David gesproken had, werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. Deze liet hem halen. 32  En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. 33  Maar Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. 1 Sam 17

 

Geen woorden maar daden! Waar haalt David de kracht om zo stoutmoedig te spreken en te handelen? David was al moedig uit zichzelf, maar nu beseft hij dat God met hem is, wie zou hem nog kunnen tegenhouden. Een eenvoudig Bijbelgetrouw christen kan dit ook ervaren!

David was overwinnaar, hij ondervond de kracht en de sterkte in God en was tot zegen voor allen die bij hem waren! Zo begon men van David te houden! Zo begon men van Jezus te houden Hij overwon ziekte en dood!

 

 

DAVID KON VERGEVEN.

 

10  De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan, en hij gedroeg zich in het huis als een razende, terwijl David zoals elke dag de snaren tokkelde. Saul had zijn speer in de hand. {} {}

11  En hij wierp de speer en dacht: Ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. 12   Saul werd bevreesd voor David, omdat de HERE met hem was, terwijl Hij van Saul geweken was; 13  daarom verwijderde Saul hem uit zijn omgeving en stelde hem aan tot overste over duizend, zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam.

14  En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de HERE was met hem.

15  Toen Saul zag, dat hij zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem; 1 Sam 18

 

Deze aanslag op het leven van David, zou bij hem haatgevoelens hebben kunnen opwekken. David was niet uit op wraak. Hij liet het aan God over, dat had hij geleerd!

Wij mogen ons nooit ten prooi geven aan haatgevoelens, want het is nadelig voor ons zelf. Het maakt toxische reacties in de hersenen, en kan ziek zijn veroorzaken.

Bedenkt de mens die u het grootste kwaad heeft aangericht, en hoe zijn uw gevoelens tegenover hem of haar? Kunnen vergeven is een vorm van gehoorzaamheid aan Gods woord en is tot zegen.

 

4  Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit is de dag, waarvan de HERE tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand in uw macht; doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af.

5  Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden;

6  hij zeide tot zijn mannen: De HERE beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des HEREN, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan; want hij is de gezalfde des HEREN. 1 Sam.24

 

David kon zijn slag slaan, en was in de gelegenheid, maar hij liet Koning Saul leven.

Saul bleef in de ogen van David een gezalfde des Heren, iemand die door God gezag had gekregen een tempel was geweest van Gods geest. Het geweten van David kwam in beweging en hij vreesde de Here.  Iemand met een ongerust geweten kent geen gebedsverhoringen.

 

21  Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

22  en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 1 Joh.3

 

In feite had koning David hier een grotere overwinning gemaakt dan tegenover Goliath. Hij had zichzelf kunnen overwinnen om Saul niet te doden en wraak te nemen.

 

David was een geloofsheld!

 

R.GAYTANT

Evangelist

JEZUS IS OP KOMST

 

clip_image002

 

clip_image004

 

 

 

De Heer Jezus heeft de tijd van Noach aangehaald om ze te vergelijken, met de tijd waarin Hij zelf Zijn gemeente tot zich gaat opnemen, om daarna te komen in heerlijkheid en te regeren in Jeruzalem. Wij gaan eens deze profetie nagaan en zien of onze dagen wel al deze dagen zijn die Jezus heeft voorzegd.

 

De tijd is nabij!

 

32 Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

33  Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Matth.24

 

De vijgeboom staat symbool voor het huidige Israël . 

Inderdaad is er de pijnlijke geboorte gekomen van Israël, 1948 was een jaar die de Here al kende. God bracht Zijn volk terug, naar hun land, tegen de zin van hun vijanden. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is (zijn hout al week wordt) weet u ook dat de zomer komt. De vergelijking van Jezus heeft met onze tijd te maken, en we stellen dat hier de “dagen van Noach” in vergelijking al zijn begonnen.

De farizeeërs, de religieuze leiders,  konden de tekenen der tijden niet onderscheiden of begrijpen.

De winter is als de bedeling van de wet, koud. De boom was dood, Israël leefde niet.

De lente is als de bedeling der genade, of nieuw leven. Ontstaan van Israël als land.

De zomer de bedeling van heerlijkheid en vreugde voor de heiligen. Israël wordt het hoofd van alle volkeren, en Jezus zal wereldpresident zijn op aarde. Jezus spreekt duidelijk over die generatie die het ontstaan van Israël heeft meegemaakt.Die generatie zal nog in leven zijn, bij Zijn komst.

 

37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

 

De vergelijking die Jezus maakt is zeer belangrijk, en dient ons als “een teken” waarbij wij als wakkere christenen aandacht moeten geven, en een licht blijven in deze wereldse duisternis. Duisternis is in de Bijbel een van onwetendheid!

In die dagen was er ook een klimaatsverandering opgetreden met de zondvloed tot gevolg.

Noach was een prediker der gerechtigheid. Op de verkondiging van Noach bekeerden er zich geen mensen meer! Noach redde zich en zijn familie die hem geloofde. De onrechtvaardige en corrupte wereld van toen was erg. God greep in met een oordeel.  Dat oordeel van God kwam omdat er de ongerechtigheid haar hoogtepunt bereikte!

 

Vandaag is de ongerechtigheid opnieuw ten top gestegen als in de dagen van Noach

Wat doet God vandaag? De Bijbel geeft zelf het antwoord:

 

8  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess.2.

 

 

11 In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God.Gen.6

11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

 

Hier gaat het wel over het slechte gedrag van de mensen op de aarde. Het betekent in feite dat de mensen openlijk gingen zondigen, en zich niet meer gaat storen aan de medemens, overheid of God. Corruptie en agressie nemen steeds ernstiger proporties aan. Het zijn kenmerken van toen en nu!

 

ONZE TIJD, DE DAGEN VAN NAOCH?

 

Porno op Tv of Internet. Het gebruik van drugs met alle gevolgen. Horror films geven een beeld van wat leeft in goddeloze mensen. Kinderen leren de gruwel en griezelen met halloween. Moord en zelfmoord, roof zijn aan de orde van de dag. Overvolle gevangenissen.

Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

 

Dit wil zeggen dat de mens vol was van zeer slechte bedoelingen, en alles wat inging tegen Gods wil en woord. Een prachtig beeld in Efeze 5: 1-21 Bijzonder vers 5 onreinheid en geldzucht: Dutroux.

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,  2  zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.  

4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen , en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.Gen.6

 

Zo zien wij dat er reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van demonen en mooie vrouwen. ( Judas 6,7 ) De satanische praktijken keren terug, het brengen van kinderoffers, rituele mishandeling, eten van mensenvlees het drinken van bloed.

Eigenaardig dat vandaag veel meer aandacht wordt besteed aan de UFO’s waarbij nu ook mensen worden opgenomen en seksuele experimenten worden uitgevoerd. Demonen zijn niet meer in de hemel, daar is geen geslacht, maar zij zoeken dan opnieuw de mens. De mensen worden voorbereid op de komst van buitenaardse wezens, aliens, TV series Films X-files brengen de mensen in die richting. Kinderen zien het in tekenfilms.

 

Sex met de dieren was er toen ook al, later was Hitler daar niet tegen!

 

15  Een man die met een dier gemeenschap heeft , zal zeker ter dood gebracht worden ; het dier zal men afmaken.  16  Een vrouw die tot enig dier nadert , opdat het met haar gemeenschap hebbe, de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Lev.20  

 

Dienden mens en dier te worden gedood die deze dingen hadden bedreven. Wij denken maar aan de centaur: paard en mens, de zeemeermin, mens en vis enz…

Hier ontstonden de occulte goden en afgodsbeelden: de sfinx bv.

De gevolgen van gemeenschap van demonen met vrouwen, met het voortbrengen van reuzen kreeg nog andere gevolgen.

Deze vrouwen kregen bovennatuurlijk macht en leerden occulte praktijken. Toverspreuken werden gebruikt met allerlei nare gevolgen. Kruidenkennis werd hen gegeven.(een graf in een piramide is niet te openen het niet op te tillen deksel werd vermoedelijk met dit soort van praktijken op het graf gelegd). Hieruit kwamen de eerste heksen.

 

38  Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,

39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.Matth.24

 

Dit is een beeld waarin wij zien dat het dagelijkse leven gewoon zijn gang gaat en niemand beseft in welke tijd hij leefde. Hier staat niet een eenvoudig beeld van het dagelijks normaal leven. Hier wordt de zondige wereld aangetoond, door feesten met eten en drinken, seks, en het zich abnormaal gedragen van mannen als vrouwen enz. Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, werd slechts een lach uit dwaasheid opgewekt.

 

 

WIE WAS NOACH?

 

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo goed of beter was dan de andere mensen uit zichzelf, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij al de woorden van God had geloofd.

Omdat hij rekening hield met God.

Noach had godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien was. Noach geloofde deze woorden en nam ze ter harte. Zo is er ook de belofte van een opname, ook dit heeft ziet men niet in onze dagen.

 

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD ?

 

GEN 6 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

 

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark van zijn behoud, niet met eigen plannen, maten of met eigen technieken, maar op de manier zoals God hem gaf.  

Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige weg om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. Het reddingswerk van Noach was in overeenstemming met Gods woord, de Bijbel. Vandaag willen sommige evangelisten een reddingswerk maken op wereldse wijze. Die Titanic zal ondergaan!

 

De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.

Wij moeten geen eigen arken maken, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud timmeren.

Wij moeten ons de vraag stellen :  Is bij ons nog steeds  die begeerte aanwezig om zonden te overwinnen in ons leven , als in de begintijd dat wij tot geloof kwamen.?

Zien wij naar ons bruiloftskleed, is het mooi? geen vuile plekken of mot ?

1 Petrus 3:20  Zij hadden destijds gehoorzaamheid geweigerd aan God, toen hij een groot geduld aan de dag legde, ten tijde van Noach, toen de ark werd gebouwd. Slechts enkele mensen, in totaal acht, gingen de ark in en vonden redding door het water.

 

Sola Scriptura

 

16  het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus , dat ik niet vruchteloos mijn wedloop  gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.Fil.2

Het woord des levens vasthoudende: Het plan van Noachs ark.

Zonder het plan te gebruiken was Noach verloren. Hij mocht niet afwijken, en deed het ook niet.

 

Wij moeten ons ernstiger gaan voorbereiden op de komst van Jezus. De liefde tegenover wat God vraagt verzwakt, een kenmerk voor de wederkomst. Laten wij ons niet meeslepen tot het maken van een eigen ark, kerkboek of geloofsboek buiten de Bijbel!

 

WEES KLAAR!

 

R.Gaytant

Oudste

ELIA

ELIA

ELIA2

Elia noemt men de vuurprofeet. Vuur is in de Bijbel het symbool voor beproeving.

Men hoort soms ook spreken over de vuurproef, en men bedoelt iets beproeven of het echt is. Goud kan men beproeven door het te louteren. Geloof kan ook beproefd worden en het echt geloof zal ontdekt worden wanneer Christus zijn gelovigen komt halen, voor de oordelen op aarde losbarsten. Het laatste oordeel, zal slechts zijn voor ongelovigen, religieuzen, en allen die twijfelaars!

 

1Pe 1:7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

 

Als men over geloof spreekt, dan weten vele mensen niet, welk geloof nu het ware geloof is. Vele mensen leven in een twijfel, omdat men denkt dat wanneer iemand naar een kerk gaat, hij dan een gelovige is. In het dagelijks leven zien ze geen verschil. Velen gaan niet meer naar een kerk, want ze werden teleurgesteld.

Toch komt er een dag, waaruit zal blijken welke mensen het ware geloof hadden, die dag staat voor de deur. Het zal zeker een minderheid zijn, zoals dat trouwens door de ganse geschiedenis door is geweest. Jezus sprak over een klein kuddeke!

Lu 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Op die dag zal men wereldwijd spreken over “vermisten” die in een oogwenk verdwenen.(1 Thess.5). 

 

ELIA NAM DE TWIJFEL WEG!

 

1 Kon.18:20-40

21   Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.

 

Het volk twijfelde over welke godsdienst nu de echte was, wie was nu de ware God, die van Elia, de God van Israël of die van de staatsgodsdienst ingesteld ten tijde van koning Achab. Baal was de grootste god van de Kanaäniet. De meerderheid volgde deze god uit schrik voor de vrouw van de koning.

 

30  Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, meer dan allen die voor hem geweest waren. 31  Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniers, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen.1 Kon.16

 

De tijd van Elia is goed te vergelijken met onze tijd. Het westen kent een verdeling, tussen de God van de Bijbel, of de god van het bezit. Baal betekent: Bezit of bezitter.

De eenwording van Europa kent als basis de economie, Baal, en niet meer de Bijbel.

Het is het Euro-Babel geworden, wat vroeger is mislukt, willen vandaag de politici herbeginnen. Men spreekt vandaag over een globalisatie.

 

ELIA BEPROEFT DE BAALPRIESTERS MET DE WAARHEID.

 

22  Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

 

Onder druk van de koning, en de Baal staatsgodsdienst bleef slechts Elia alleen over die zijn God trouw bleef. Het volk werd gemanipuleerd. Precies zoals het Babels christendom, dat de kinderdoop invoerde onder druk van keizer Constantijn.

 

De proef: Wij lezen aandachtig 1 Kon. vers 23 tot 40.

Er werd gebeden en geroepen om vuur uit de hemel, om het offer te verbranden.

God luisterde naar Elia en het volk zag alles voor hun eigen ogen gebeuren.

God luisterde niet naar de Baalpriesters met al hun ceremonieën en die zichzelf insnijdingen maakten in hun armen en benen om verhoord te worden.

God zelf nam de twijfel van bij het volk weg. God overtuigde het hart van het volk, door zijn ingrijpen. Het volk voelde zich bedrogen, het had nu zelf ervaren wie de ware God was.

 

Het grote verschil lag hem in de gebedsverhoring, en God luisterde naar wie Hem kende, en dat was Elia. Bent u ook door God gekend?

God kent vandaag ook zijn kinderen, zij die bidden tot God en antwoord krijgen!

Wie niet wedergeboren is, is een ongelovige of een twijfelaar.(Joh.3:5).

God overtuigt zelf de mens, die op Hem roept in de naam van Jezus!

 

Ro 8:16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Christen worden is geen zaak van naar een kerk te gaan! Het is een gans ander mens worden in zijn denken, een nieuwe schepping, klaar voor de toekomst. Klaar voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij heeft gebeden om vergeving en geloofd dat Christus voor hem stierf.

 

30  Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was.

 

Elia herstelde het altaar. Dit betekent voor ons vandaag dat het “kruis” in zijn waarde en betekenis moet hersteld worden.

Het kruis werd slechts nog een symbool, en de betekenis is in ons land al jarenlang verloren gegaan. Het kruis was het altaar, waar God Zijn zoon, als Lam heeft op geofferd. Het gaf vergeving voor de zonden van ieder mens, niet de biechtstoel!

Het enige wat God verwacht is “geloof dat Jezus uw straf heeft gedragen”!

 

1Co 1:17  Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

 

4  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.1 Cor.2

 

Het ware geloof is Gods kracht dagelijks ervaren in uw leven, want een mens leeft niet van brood alleen!

 

gaytant-r

Br. Vg. Ronny Gaytant

https://biblespace.wordpress.com/.

GOD UW REDDER?

WAARZEGGERIJ amuletten KAARTLEGGEN HOROSCOPEN

KAARTLEGGEN, HOROSCOPEN, AMULETTEN, PENDELEN, SPOOKVERSCHIJNSELEN, WAARZEGGERIJ

 

clip_image002

 

 

Vandaag kunnen wij vaststellen dat onze wereld wegzinkt door allerlei crisistoestanden, georganiseerde en ongewilde! Ook de natuur komt uit zijn evenwicht, zoals de Bijbel heeft geprofeteerd. De samenleving kraakt in al zijn voegen, en komt in chaos. De oude vaste Bijbelse waarden, welke een gezonde beschaving brachten, worden verlaten, en God wordt vergeten!

De schemering is voorbij, de diepe duisternis begint, mensen begrijpen niet meer wat er allemaal rond hen gebeurd. Occulte praktijken zijn opnieuw in opgang, en zo komt straks de antichrist aan de macht. Toch kiezen opnieuw mensen voor de vorst der duisternis als destijds. De meerderheid kiest opnieuw voor Barabbas, hij die het leven wegnam. Christus, bracht eeuwig leven voor wie in Hem gaat geloven, mensen van goede wil. De bedoeling van deze studie is om de oorzaken kenbaar te maken over tegenslagen, ongeluk, ellende en hartenpijn door niet te willen geloven in Gods Woorden!

 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij (hekserij) en

ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn. 1 Sam.15

 

VERDRIET EN TRANEN KUNNEN KOMEN DOOR ONVOLDOENDE BIJBELKENNIS OVER OCCULTE PRAKTIJKEN!

 

gebroken hart

 

Luther vertaalde

Het is gedaan met mijn volk, omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord, daarom zal Ik ook u verwerpen.

Zwaar verdriet kan voorkomen worden, door Gods raad te volgen. Hos.4,6

 

VERSCHILLENDE OORZAKEN

 

Ondanks dat verschillende horoscopen zichzelf vlug tegenspreken, en achterhaald worden als leugen, en teleurstellingen veroorzaken, worden horoscopen door velen dagelijks gelezen en met een opmerkzaam oog ook gevolgd! Kranten kunnen zich niet veroorloven deze vorm van waarzeggerij achterwege te laten, omwille van de nadelige verkoopcijfers.

God wil dat wij iedere dag op Hem zullen vertrouwen, op Zijn Woord en niet op fabelachtige woorden van mensen, valse broodprofeten.

De Chaldeeën en de Babylonische afgodspriesters gebruikten deze vorm voor waarzeggerij. God gaf de sterrenbeelden als wegwijzers en tijdsbepalingen, maar verbood allerlei toekomstvoorspelling.

 

ASTROLOGIE

 

UW TOEKOMST STAAT NIET IN DE STERREN GESCHREVEN!

13  ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, laat ze nu opstaan; laat ze u redden, de hemelbezweerders, en sterrenkijkers, die u elke maand laten weten, wat er voor u zal gebeuren. 14  zie, ze worden als kaf, dat het vuur zal verbranden; ze kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, geen haard, om er voor te gaan zitten. Jes.47

Door de profeet Jesaja waarschuwde God voor ieder mens welke zich bezig wil houden met waarzeggerij op gelijk welke vorm dan ook. Ook degene die regelmatig op consultatie gaat bij waarzeggers.De tijd komt dat ze helemaal zullen verdwijnen door Gods oordeelsvuur. Laat u ook niet verleiden tot het aanbidden of vereren van zon, maan of sterren. (Deut.4,19)

Dit “verleiden” kan vertaald worden door “verlichten”. God zegt ons, dat wij ons niet mogen laten verleiden of misleiden door nietige redeneringen, als bijvoorbeeld Nostradamus, welke niets anders zijn dan dwalingen waarvoor Jezus ook reeds waarschuwde in Matth.24

 

KAARTLEGGEN OF CARTOMANTIE

 

Het kaartleggen word door verschillende soorten van mensen gedaan, er zijn er waarvan het boerenbedrog is, maar er zijn er ook die paranormale begaafdheden hebben, wat geen garantie is. De Tarotkaarten komen opnieuw weer op en zijn te koop voor iedereen in de winkels.

De kaartlegger of de luisteraar kan negatieve gevolgen krijgen, welke van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn. Daarin bestaat geen vaste regel. BV: Depressie, krankzinnigheid, plotse dood, of een of andere ziekte door demonen veroorzaakt.

 

HET DRAGEN VAN AMULETTEN

 

De betekenis van het woord “Amulet” is bezwerend fluisteren”. Dit wil zeggen dat bepaalde vloeken over een bepaald voorwerp kunnen worden uitgesproken.

Twee soorten: De zogenaamde tegen ongeluk en de geluksbrengers.

Deze zaken worden ook verkocht tegen dure prijzen door waarzeggers en pendelaars. Reclame voor deze dingen kunnen ook in de bus vallen, dit met getuigenissen van mensen die ook daardoor bevangen zijn.

BV: Ringen, stenen, afbeeldingen van mensen enz…

De oorzaak van een moord kan in een amulet liggen! (Jes.3,18-23)

 

IRISCOPIE – IRISDIAGNOSTIEK

 

Men verdeelt het oog in lichaamsdelen en men legt daar verbanden in. Het word ook gedaan via het oor of schedel of hand te gebruiken. In feite is het hetzelfde als dat men de hemel indeelde en daar gedachten aan verbond.

Het zijn ook de occult begaafden die dit toepassen, vandaar dat mensen ook verstomd staan door uitspraken van deze mensen aangaande hun persoon.

Het zijn waarzeggers die de voet of het oog als masker gebruiken, maar zich openstellen voor demonische werkingen.

 

PENDELEN EN ALGEMENE WAARZEGGERIJ

 

Gods verbod: DEUT 18: 9-14

9 Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult  gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 10  Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het  vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een Guichelaar, of  die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11  Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.

12  Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen  wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

 

 

Allen die zich daarmede inlaten trekken verdriet naar zich toe. Ook het innemen van kruiden of medicijnen, welke gependeld werden, vallen onder de vloek. Mensen die erdoor genezen werden zijn zwaar gebonden en komen nog moeilijk tot geloof. Waarzeggerij kan vele vormen aannemen teveel om alle op te noemen. Het kan gaan van dromen, handlezen, koffiekijken tot allerlei voortekenen, de glazen bol enz…

 

SPOOKVERSCHIJNSELEN.

Zulke dingen kunnen aan één bepaalde plaats, of bepaalde persoon gebonden zijn. Het jaagt enorme angsten aan. Een woonhuis kan daaronder vallen als vorige bewoners occulte praktijken daarin deden. Deze verschijnselen kunnen ook een kloppen of geruis zijn, mogelijks iemand slagen toebrengen. Heksen verschijnen in gedaante van zwarte katten, enz. teveel om op te noemen.

Dit komt meer voor dan men denkt, velen zwijgen nog.

 

 SOORTEN GEVOLGEN VOOR DE MENS DIE ZICH DAARAAN BEZONDIGT.

 

Exodus 20:5

Gevolgen als ziekten, kwalen enz. kunnen “mogelijks” doorgaan tot het derde en vierde geslacht. Vandaar als mensen tot geloof komen dat er soms kwalen zonder bevrijdingen  verdwijnen.

 

2 Kor.4:3-4  en EZECH.13:18a

Door allerlei bijgeloof en occultisme zijn vele mensen met blindheid geslagen, en dwalen omdat zij Christus niet meer zien als een beeld van God. Zodoende kan ook, een gans volk onder een vloek komen te liggen.

Ezechiël toont ons dat er mensen zijn die met magische krachten anderen blind maken voor de waarheid. Vandaar dat men mensen kan tegenkomen die willen geloven maar het echt niet kunnen door deze gebondenheid. Deze magiërs zijn de zielenvangers, die zielen vangen zoals Paulus beschrijft in Efeze 4:14 deze zielen vangen opnieuw anderen, zelfs met valse Bijbels.

 

Gevolg op geestelijk vlak voor de mens.

Rusteloosheid, angsten, zelfmoordgedachten, zware dromen, stemmen horen, strijdzucht, moordzucht, leugenachtigheid. Zelfs is het aan te raden geval per geval te bezien door een christen met ervaring in de occulte wetenschappen.

Gevolg op lichamelijk vlak voor de mens.

Chronische hoofdpijn ( Lourdes geval ) huidziekten, druk in de hartstreek, epilepsie (80%) doofheid, miskramen enz… Onverklaarbare pijnen, beeldvervormingen waarbij men opereert doch niets vindt.

GEVOLGEN VOOR DE EEUWIGHEID DAT IS PAS HET ERGSTE!

Mensen die zich blijven bezighouden met het occulte onder welke vorm ook zullen verloren gaan. Velen weten niet dat hun handelen zo erg is dat God er zo zwaar aan tilt. Wij moeten niet angstig zijn om dit uit te leggen aan mensen die zich daar mede bezighouden.

 

Br. Vg. R.GAYTANT

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARZEGGERIJ KAARTLEGGEN HOROSCOPEN

KAARTLEGGEN, HOROSCOPEN, AMULETTEN, PENDELEN, SPOOKVERSCHIJNSELEN, WAARZEGGERIJ

 

clip_image002

 

Inleiding.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat onze wereld wegzinkt door allerlei crisistoestanden, georganiseerde en ongewilde! Ook de natuur komt uit zijn evenwicht, zoals de Bijbel heeft geprofeteerd. De samenleving kraakt in al zijn voegen, en komt in chaos. De oude vaste Bijbelse waarden, welke een gezonde beschaving brachten, worden verlaten, en God wordt vergeten!

De schemering is voorbij, de diepe duisternis begint, mensen begrijpen niet meer wat er allemaal rond hen gebeurd. Occulte praktijken zijn opnieuw in opgang, en zo komt straks de antichrist aan de macht. Toch kiezen opnieuw mensen voor de vorst der duisternis als destijds. De meerderheid kiest opnieuw voor Barabbas, hij die het leven wegnam. Christus, bracht eeuwig leven voor wie in Hem gaat geloven, mensen van goede wil. De bedoeling van deze studie is om de oorzaken kenbaar te maken over tegenslagen, ongeluk, ellende en hartenpijn door niet te willen geloven in Gods Woorden!

 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij (hekserij) en

ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn. 1 Sam.15

 

VERDRIET EN TRANEN KUNNEN KOMEN DOOR ONVOLDOENDE BIJBELKENNIS OVER OCCULTE PRAKTIJKEN!

 

gebroken hart

 

Luther vertaalde

Het is gedaan met mijn volk, omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord, daarom zal Ik ook u verwerpen.

Zwaar verdriet kan voorkomen worden, door Gods raad te volgen. Hos.4,6

 

VERSCHILLENDE OORZAKEN

 

Ondanks dat verschillende horoscopen zichzelf vlug tegenspreken, en achterhaald worden als leugen, en teleurstellingen veroorzaken, worden horoscopen door velen dagelijks gelezen en met een opmerkzaam oog ook gevolgd! Kranten kunnen zich niet veroorloven deze vorm van waarzeggerij achterwege te laten, omwille van de nadelige verkoopcijfers.

God wil dat wij iedere dag op Hem zullen vertrouwen, op Zijn Woord en niet op fabelachtige woorden van mensen, valse broodprofeten.

De Chaldeeën en de Babylonische afgodspriesters gebruikten deze vorm voor waarzeggerij. God gaf de sterrenbeelden als wegwijzers en tijdsbepalingen, maar verbood allerlei toekomstvoorspelling.

 

ASTROLOGIE

 

UW TOEKOMST STAAT NIET IN DE STERREN GESCHREVEN!

13  ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, laat ze nu opstaan; laat ze u redden, de hemelbezweerders, en sterrenkijkers, die u elke maand laten weten, wat er voor u zal gebeuren. 14  zie, ze worden als kaf, dat het vuur zal verbranden; ze kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, geen haard, om er voor te gaan zitten. Jes.47

Door de profeet Jesaja waarschuwde God voor ieder mens welke zich bezig wil houden met waarzeggerij op gelijk welke vorm dan ook. Ook degene die regelmatig op consultatie gaat bij waarzeggers.De tijd komt dat ze helemaal zullen verdwijnen door Gods oordeelsvuur. Laat u ook niet verleiden tot het aanbidden of vereren van zon, maan of sterren. (Deut.4,19)

Dit “verleiden” kan vertaald worden door “verlichten”. God zegt ons, dat wij ons niet mogen laten verleiden of misleiden door nietige redeneringen, als bijvoorbeeld Nostradamus, welke niets anders zijn dan dwalingen waarvoor Jezus ook reeds waarschuwde in Matth.24

 

KAARTLEGGEN OF CARTOMANTIE

 

Het kaartleggen word door verschillende soorten van mensen gedaan, er zijn er waarvan het boerenbedrog is, maar er zijn er ook die paranormale begaafdheden hebben, wat geen garantie is. De Tarotkaarten komen opnieuw weer op en zijn te koop voor iedereen in de winkels.

De kaartlegger of de luisteraar kan negatieve gevolgen krijgen, welke van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn. Daarin bestaat geen vaste regel. BV: Depressie, krankzinnigheid, plotse dood, of een of andere ziekte door demonen veroorzaakt.

 

HET DRAGEN VAN AMULETTEN

 

De betekenis van het woord “Amulet” is bezwerend fluisteren”. Dit wil zeggen dat bepaalde vloeken over een bepaald voorwerp kunnen worden uitgesproken.

Twee soorten: De zogenaamde tegen ongeluk en de geluksbrengers.

Deze zaken worden ook verkocht tegen dure prijzen door waarzeggers en pendelaars. Reclame voor deze dingen kunnen ook in de bus vallen, dit met getuigenissen van mensen die ook daardoor bevangen zijn.

BV: Ringen, stenen, afbeeldingen van mensen enz…

De oorzaak van een moord kan in een amulet liggen! (Jes.3,18-23)

 

IRISCOPIE – IRISDIAGNOSTIEK

 

Men verdeelt het oog in lichaamsdelen en men legt daar verbanden in. Het word ook gedaan via het oor of schedel of hand te gebruiken. In feite is het hetzelfde als dat men de hemel indeelde en daar gedachten aan verbond.

Het zijn ook de occult begaafden die dit toepassen, vandaar dat mensen ook verstomd staan door uitspraken van deze mensen aangaande hun persoon.

Het zijn waarzeggers die de voet of het oog als masker gebruiken, maar zich openstellen voor demonische werkingen.

 

PENDELEN EN ALGEMENE WAARZEGGERIJ

 

Gods verbod: DEUT 18: 9-14

9 Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult  gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 10  Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het  vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een Guichelaar, of  die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11  Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.

12  Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen  wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

 

 

Allen die zich daarmede inlaten trekken verdriet naar zich toe. Ook het innemen van kruiden of medicijnen, welke gependeld werden, vallen onder de vloek. Mensen die erdoor genezen werden zijn zwaar gebonden en komen nog moeilijk tot geloof. Waarzeggerij kan vele vormen aannemen teveel om alle op te noemen. Het kan gaan van dromen, handlezen, koffiekijken tot allerlei voortekenen, de glazen bol enz…

 

SPOOKVERSCHIJNSELEN.

Zulke dingen kunnen aan één bepaalde plaats, of bepaalde persoon gebonden zijn. Het jaagt enorme angsten aan. Een woonhuis kan daaronder vallen als vorige bewoners occulte praktijken daarin deden. Deze verschijnselen kunnen ook een kloppen of geruis zijn, mogelijks iemand slagen toebrengen. Heksen verschijnen in gedaante van zwarte katten, enz. teveel om op te noemen.

Dit komt meer voor dan men denkt, velen zwijgen nog.

 

 SOORTEN GEVOLGEN VOOR DE MENS DIE ZICH DAARAAN BEZONDIGT.

 

Exodus 20:5

Gevolgen als ziekten, kwalen enz. kunnen “mogelijks” doorgaan tot het derde en vierde geslacht. Vandaar als mensen tot geloof komen dat er soms kwalen zonder bevrijdingen  verdwijnen.

 

2 Kor.4:3-4  en EZECH.13:18a

Door allerlei bijgeloof en occultisme zijn vele mensen met blindheid geslagen, en dwalen omdat zij Christus niet meer zien als een beeld van God. Zodoende kan ook, een gans volk onder een vloek komen te liggen.

Ezechiël toont ons dat er mensen zijn die met magische krachten anderen blind maken voor de waarheid. Vandaar dat men mensen kan tegenkomen die willen geloven maar het echt niet kunnen door deze gebondenheid. Deze magiërs zijn de zielenvangers, die zielen vangen zoals Paulus beschrijft in Efeze 4:14 deze zielen vangen opnieuw anderen, zelfs met valse Bijbels.

 

Gevolg op geestelijk vlak voor de mens.

Rusteloosheid, angsten, zelfmoordgedachten, zware dromen, stemmen horen, strijdzucht, moordzucht, leugenachtigheid. Zelfs is het aan te raden geval per geval te bezien door een christen met ervaring in de occulte wetenschappen.

Gevolg op lichamelijk vlak voor de mens.

Chronische hoofdpijn ( Lourdes geval ) huidziekten, druk in de hartstreek, epilepsie (80%) doofheid, miskramen enz… Onverklaarbare pijnen, beeldvervormingen waarbij men opereert doch niets vindt.

GEVOLGEN VOOR DE EEUWIGHEID DAT IS PAS HET ERGSTE!

Mensen die zich blijven bezighouden met het occulte onder welke vorm ook zullen verloren gaan. Velen weten niet dat hun handelen zo erg is dat God er zo zwaar aan tilt. Wij moeten niet angstig zijn om dit uit te leggen aan mensen die zich daar mede bezighouden.

 

Br. Vg. R.GAYTANT

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAATSTE WAARSCHUWING?

DE LAATSTE WAARSCHUWING

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen

tot de vaderen gesproken had in de profeten,

heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons

gesproken in de Zoon, Hebr.1

 

clip_image002

Inderdaad, Jezus bracht de laatste waarschuwing voor het mensdom, om mensen te behouden en eeuwig leven te geven. Hij werd afgewezen en betaalde het met Zijn eigen leven als een offerlam, zo werd geprofeteerd. Lucas herhaalt de profeten in Hand.8,32!

32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit:

Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en

gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder,

zo doet Hij zijn mond niet open.

Wanneer wij even kijken in het “Eerste verbond”, wat Jezus nooit het O.T. noemde, dan vinden wij daar ware profeten, mensen door God gebruikt om zijn liefdevolle bedoelingen en waarschuwingen door te geven. God deed het zelf eerst met woord, daad en raad.(De wet). (Gen. 3) Zijn woord: “Waar zijt gij?” God wilde niet dat zo’n mens eeuwig leven zou krijgen, in de zondige toestand waarin hij nu was terechtgekomen. God had al een ander verzoeningsplan, reddingsplan. Zijn eerste daad tegenover de “angstige” mens, was, hij maakte zelf klederen van dierenvellen. Veel later gaf Hij de wet als leidraad en waarschuwingen voor de mens, dan kwam de tijd van genade, voor Zijn volk, en Zijn volk uit de heidenen.

GOD STELT ONZE ZONDIGE WERELD VOOR EEN KEUZE!

7 En het overblijfsel van Jakob zal te midden van

vele volkeren zijn als dauw van de Here, als regenstromen

op het groene kruid, dat niet wacht op de

mens, noch mensenkinderen verbeidt.(Micha 5)

Er kwamen tijden van zegen en vloek voor Gods volk, al naargelang zij luisterden naar Jahweh, schepper van hemel en aarde. Bedenk de onvergetelijke Holocaust, en dan kwam het overblijfsel, een derde. Doch het blijft Gods uitverkoren volk. Men kan zijn kind soms uit liefde hard straffen, maar het blijft altijd je kind, je verwerpt je kinderen nooit! Jacob, later Israël werd gesteld als een voorbeeld op het wereldtoneel, en wij hebben gezien hoe God handelde met Zijn uitverkoren volk.

Wie niet wilde luisteren in de woestijn, afgoden bleef dienen, eten, drinken en seks werd neergeveld, opdat de lust tot het kwade zou afnemen. (1 Cor.10). Hoe zal God dan handelen met deze ongelovige heidenwereld, die opnieuw leeft als ten tijde voor de zondvloed?

In Israël ligt een gezegende toekomst!

De profeet Micha wist dat het Israël, zoals wij het nu beginnen kennen, uiteindelijk een grote zegen zal ontvangen, waar het woont onder de volken, na de korte oorlog van Gog en Magog. Die zegen staat in verband met het groene kruid. Dit kan wijzen op een komende algemene genezing, bekering, welke van God zal geven aan Zijn volk. Het beeld van dauw of water op het kruid, betekent dat Gods genadeleer zal groeien in Israël. Wij kunnen ons verwachten aan een groei van Joodse evangelisten. (Deut.32,2 en 1 Cor.3,6)

Israël zal geen steun meer verwachten van de volken, en minder gaan vertrouwen op zijn eigen sterk leger, het zal zich nog enkel wenden tot zijn God Jahweh!

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.Gen.12

Ieder mens en natie staat voor een keuze om zegen of vloek te ontvangen door zijn houding tegenover Gods volk. Het oproepen tot boycotten van Israëlproducten, is als een stil bidden om een vloek! U bent gewaarschuwd.

8 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw

onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt,

neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Micha 5

Hier vinden wij een profetische beschrijving van het Israël zoals het nog moet worden in deze wereld. Niet Brussel, Rome of Washington wordt de wereldhoofdstad, wel Jeruzalem! De leeuw, koning der dieren, is een koning welke zal regeren. In het Hebreeuws kan men in het woord voor “leeuw” lezen dat het eerst een “oude” leeuw, koning met zeer grote kracht betreft. De Leeuw van Juda! (Openbar.5,5) Maar kan optreden als een jonge leeuw.

WAARSCHUWENDE PROFETEN WAREN NIET POPULAIR!

 

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. (Matth.23)

clip_image004

Gods liefde en zorg voor Zijn volk werd hier afgebeeld met een klokhen. Haar diepe zorg straalt haar liefde uit voor wat ze voortbracht. Zo is het ook het grote verlangen van Jezus om Zijn gemeente te vergaderen, Zijn schepping lief te hebben, en het te omringen met een warme liefde. Zijn gemeente lijkt duidelijk hier eerst Zijn volk, en dan de wereldwijde gemeente. Wie behoort tot de familie van Jezus?

 

48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? 49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. 50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

 

Gods profeten werden niet op de handen gedragen.

Sommige profeten werden vermoord. Ze hadden echt geen succes bij het weerspannige volk. Ook vandaag is het niet anders, evangelisten welke op profetische wijze spreken, worden afgewezen, als doemdenkers. Zij verkondigden oordeel en onheil, wanneer Israël afgoden diende en zich vasthielden aan bijgeloof. Ook waarschuwen wij voor allerlei afgodische tradities. Voor het terugkeren van allerlei occulte praktijken, welke zullen leiden tot schijnwonderen en velen verleiden. De gevolgen blijven niet uit, en onbewust trekt men een vloek over zich, in plaats van zegen. Katholieken hebben hun houten afgodsbeelden, en de Islam hun steen in Mekka. (Deut.28,64 Ezech.20,32)

Gods profeten werden bespot!

Ook vandaag worden evangelisten, oudsten, of voorgangers, bespot en hebben geen bijval, ze waarschuwen. Anderzijds vallen valse profeten goed mee, men zoekt sprekers die het volk behagen. Doch Paulus kende ook zulke mensen, hij schreef:

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Gal.1

De ware profeten liggen in Gods handen!

Ook de profeet Jeremia kreeg het heel moeilijk en wenste te stoppen met het waarschuwen en te spreken over Gods profetische woorden. Jeremia was een echte profeet, zijn naam betekent: “Aangesteld door de Heer”. God is nog steeds niet veranderd, Hij stelt nog steeds aan. Doch de realiteit leert dat niet allen door de Heer werden aangesteld. Jeremia kondigde oordelen aan, als waarschuwing voor het volk, welke ontspoorde, en alleen nog kon gered worden door een oprechte terugkeer tot hun God, JHWH! Zo moet ook Europa zich bekeren van een Babels christendom tot een Bijbels christendom, om een nieuw bloedbad te ontlopen.

Wat schreef de bedroefde profeet Jeremia?

7 Gij hebt mij overreed, Here, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmacht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij. 8 Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. 9 Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet.(Jer.20)

Luistert men vandaag naar de profeten?

Een eerste vraag welke men kan stellen is: Nemen wij nog wat tijd om de profeten te lezen? Te overdenken? Te onderzoeken? Een andere vraag: Hoeveel tijd laten wij afnemen, verloren tijd? Willen wij nog tijd zoeken? Enz. Zou Jezus op Facebook zitten? TV reclame kijken? Blijkbaar was het vroeger niet beter, men luisterde ook niet naar de profeet Noach. Ook Jezus trad op als profeet. De tempel zou worden afgebroken en vernietigd zo sprak Hij. In 70 n. Chr. werd deze profetie vervuld. God liet het gebeuren, en wie stelde zich de vraag: Waarom liet God dit toe?

43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen 44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. Luc.19

R.GAYTANT