HET EINDE VAN GODS GEDULD

NIEUWJAAR…….

DE GENADETIJD LOOPT TEN EINDE! 

Wij wensen broeders en zusters, volgers, lezers, en alle ingeschreven vrienden van Biblespace Vlaanderen Gods zegen toe! Daarom kunnen Bijbelgetrouwe christenen met blijdschap zich vasthouden aan hun hoop, en wachten op de plotse wederkomst van hun Heer! In 2015, 2016, 2017…2019 2021 2024 ? Wij weten het niet, wat wij wel weten is, dat wij dienen te kijken naar de tekenen der tijden. Velen luisteren niet naar de Jezus beschreven in de Bijbel, ook velen uit Zijn volk geloofden Hem niet, Hij voorzegde dat hun mooie tempel zou worden afgebroken. In 70 na Chr. werd deze profetie vervuld.

clip_image002_thumb.jpg

Waarom luistert men niet naar God?

omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.(Luk.19)

Inderdaad, vandaag is er nog de tijd van genade, voor ieder mens, die tijd loopt snel ten einde. Veel mensen stellen zich de vraag: Waar gaat dit wereldje naartoe? Begrijpelijk, Wie naar God niet wil luisteren, zoekt aards geluk, en merkt van de toekomst niets op door geestelijke blindheid, of ongezond denken.  De Bijbel staat  vol van profetie, welke nog snel zal worden vervuld.  Profetie is geen waarzeggerij, maar een woord van God, dat uitgevoerd zal worden of werd. Hemels geluk moet men niet wensen, men moet het vastgrijpen door te geloven in Hem, Jezus uit de Bijbel, die straks de wereld zal regeren in Vrede en te Jeruzalem! Daarom is er die spanning of Kruitvat in het M.O.Hemels geluk is eeuwig leven in heerlijkheid, zoals Adam en Eva in het paradijs, geen pijn geen ziekten, geen sterven……wie wil dit niet? Wij prediken niet een Jezus van het Babelse christendom of Rooms christendom.

Verwacht men zegen of vloek in 2019?

God verzamelde sinds 1948 Zijn volk, Hij sprak tot de ganse wereld in de 66 boeken van de Bijbel, en volgend jaar, een jubeljaar. Petrus sprak over Joel op de pinksterdag, waarbij nog een gedeelte van de profetie in vervulling zal gaan. Bloedmanen in 2015 enz. Toch maar de tekenen der tijden opmerken, dat leert Jezus.

Br. Vg. R.GAYTANT

 

Ronny-G_thumb.jpg

e-mail: biblespace@hotmail.com

clip_image004

GOD EN DE STERREN

clip_image002

 

 

clip_image004

 

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om de dag te scheiden van de nacht , en ze dienen als tekens en de seizoenen en de dagen en jaren merk laat . ” (Genesis 1:14)

Heb je een stoeprand aangebracht aan de Pleiaden of losgedraaid, de banden van Orion? Kunt u voortbrenge Mazzaroth in hun seizoen, of gids de Beer met zijn trein? Kent u de verordeningen van de hemel, dan kunt u in werking hun plan op de aarde? (Job 38:31-32 )

Voor ten minste 2500 jaar na de oprichting, was er geen Bijbel, geen geschreven openbaring van God. Heb je er ooit over nagedacht? Naast het vertellen van verhalen en het onderwijs doorgegeven van generatie op generatie, hoe heeft God Zichzelf aan de mensheid geopenbaard?  We weten dat hij sprak met mensen op specifieke gelegenheden (Adam en Eva , Abraham, Noach, Mozes ). Maar heeft hij ook gesproken door middel van Zijn schepping?

Psalm 19 zegt: “De hemel ontvouwt de glorie van God, de hemel het werk van zijn handen te verkondigen. Dag na dag dat ze uitstromen van meningsuiting; nacht na nacht zij er kennis van te geven. Er is geen spraak of taal waar hun stem niet wordt gehoord. Hun stem gaat uit naar de gehele aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld. “

Dit is zeker een algemene aanduiding van hoe God is geopenbaard door de natuur , maar het kan ook letterlijk genomen worden . spraak , kennis , en alle heerlijkheid van God zijn meegedeeld aan de wereld door middel van de hemelen voor eeuwen!

Dierenriem
Het woord ” Mazzaroth “in het vers uit Job hierboven is gewoon het Hebreeuwse woord voor de twaalf tekens in de hemel van de dierenriem. (Zie Strong’s Concordantie, ref. Hebreeuwse 4216 Zodiac! Die stuurt onmiddellijk alarm voor de meeste christenen, maar voordat je denkt dat ik overga naar de donkere kant, laat het me uitleggen.

Helaas werden de studie van Gods sterren en de sterrenbeelden aan de hemel verdraaid door afgoderij en heidense religies die de kennis van God en Zijn gewenste mysteries zonder de relatie met Hem. God had die verlangens. Geen wonder dat de Schrift vol is van zulke duidelijke waarschuwingen tegen astrologie en waarzeggerij:

 

13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten

nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen,

die de sterren waarnemen, die maand voor maand

doen weten wat u overkomen zal.

14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt,

zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der

vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen,

geen vuur om daarbij te zitten.(Jes.47)

 

Maar God schiep de Mazzaroth voor ons. De sterrenbeelden en de tekens van de dierenriem, werden gestolen door heidense religies, maar oorspronkelijk in de hemel gezet door God en later besproken in de Bijbel!

In zijn boek Getuige van de Sterren, EW Bullinger , een dominee , een geleerde en schrijver , vertelde hoe de sterrenbeelden getuigen om de juistheid van de Bijbelse profetie in combinatie met zijn Bijbelkennis, met historische bronnen zoals Josephus , de oude Joodse historicus plaatste. Bullinger zegt dat oude Perzische en Arabische tradities de studie van de astronomie terug tot Adam, Seth en Henoch hadden. Alle tradities, waaronder oude Hebreeuwse Schriften, erkennen de twaalf tekens van de dierenriem. “Als we ons wenden tot de geschiedenis en traditie, ” schrijft Bullinger, ” hebben we in een keer een ontmoeting met de twaalf tekens en zijn dezelfde, zowel wat de betekenis van hun namen en hun bestelling in alle oude volkeren van de wereld. ” De Mazzaroth is gegeven van God aan Adam samen met zijn plan van verlossing voor de mens zien.

Nadat Adam en Eva ongehoorzaam aan God waren en allebei uit de tuin werden gezet. Met het verpletterende gewicht van hun schuld en hun verdriet van de vloek zou nu de dood in de wereld komen. Vanaf dit moment zou God, onze Vader, het verhaal van de verlossing vertellen aan zijn kinderen, om hen enige hoop te geven. Is het mogelijk dat hij begon te spreken door middel van twaalf sterrenbeelden? Zou het verlossingsplan van God in de sterren staan om te vertellen hoe Jezus onze Verlosser zou worden? Hoe Hij zou geboren worden uit een vrouw onder het maagdenbeeld, en gewond door onze vijand , onze zonden zou dragen , en sterven voor onze zonden? Zou Hij de kop van die slang de duivel verpletteren en vervolgens worden opgewekt uit het graf om ons een hoop en een toekomst en het eeuwige leven te geven?

 

Wanneer de psalmist schreef dat de hemelen, Gods heerlijkheid zouden verklaren, betekent dat niet alleen dat de sterren mooi zijn, maar dat ze daadwerkelijk de glorie van God zelf zijn, en het verhaal van Gods Zoon Jezus te verklaren! Een studie van deze sterren onthullen veel over Gods verlossingplan. Het sterrenbeeld Orion, staat niet alleen tweemaal in het boek Job, maar ook in de profeet Amos, en is waarschijnlijk symbool voor de ” komende Prins van het licht. “ – (Amos 5:08)

 

De ster van Bethlehem in Num.24?

17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar

niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een

scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen,

en verplettert alle zonen van Set.

 

De ster wees op Hem!
De Ster van Bethlehem wees naar Jezus Christus! De vijand is gekomen om de openbaring van God te verdraaien!  Zo kwam er de astrologie met horoscopen en waarzeggerij! Maar nee! De waarheid is, de sterren getuigen van God en Zijn glorie en van de heerlijkheid van Gods Zoon!

De Ster van Bethlehem leidt allen die behouden willen worden, naar de Verlosser,  Jezus Christus net als de wijze mannen die reisden van ver om geschenken te brengen en te aanbidden de Heiland.

Waarom willen wij dit onderwerp zo benaderen? Omdat het christelijk geloof werd uitgedaagd door verdichtsels en tradities uit andere, heidense godsdiensten. Willen wij de stem van God negeren, en onze eigen kennis en eigen belangen eerst stellen, zonder een goede relatie met God?

Het boek Job, waar de sterrenbeelden werden besproken, is een van de oudste stukjes literatuur in de wereld. Het bewijs van de schepping, de zondvloed, Jezus ‘ dood en opstanding.
Sinds de publicatie en de film van de Da Vinci Code zijn oude gnostische filosofieën weer opgedoken in onze popcultuur. Hun doel is twijfel over de correctheid van de Bijbel en het leven van Jezus met ongegronde beweringen over de opstanding en de wonderen te loochenen. (Bron deels hieronder)

 
E. W. Bullinger , Het getuigenis van de sterren, Kregel Publications, herdruk van de 1893 editie.

clip_image005

clip_image006

2 PETRUS 3

HOOFDSTUK 3

 

Petrus schrijft over zijn bedoelingen met deze twee algemene brieven, namelijk om hun geloof wakker en levendig te houden. Later zouden ze nog eens zijn brieven kunnen lezen, welke werden geïnspireerd werden door de Heilige Geest! Dat geloof in Christus mag geen traditie worden, of een ceremonie! (2) Hij verwijst meteen naar de profetische woorden van het oude verbond, en aan de geboden en raad van de apostelen van het nieuwe verbond. Het valt duidelijk op dat hij precies spreekt over “het gebod” van de apostelen, en niet van de geboden van het O.T. alleen! De apostelen hadden de geboden van Jezus meer dan eens gehoord. Jezus legde hen de profetieën uit zoals aan de Emmaüsgangers.

WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN WEDERKOMST?

(3,4) De apostel profeteert dat er in de eindtijd spotters zullen komen, die het evangelie en de profeten in het belachelijke zullen trekken. Dit is tevens een bewijs dat wij in de eindtijd leven. Bepaalde christenen willen niets horen over oordelen, want dat zou ook hun aards bezit en begeerten wegnemen. De eindtijd is de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem.

Wie zijn deze spotters?

clip_image002

Wel het lijken mensen te zijn die van de wederkomst hebben gehoord, maar daarop niet veel vertrouwden. De kerkgeschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat er een grote meerderheid van het “christendom” de Bijbel hebben losgelaten, het gezag ervan niet verder aanvaarden en het als verboden lectuur inschreven voor het volk!

Schijnchristenen hebben de rechte weg, de smalle weg verwisseld voor rijkdom en macht. Het waren sommige christenen die enkel keken naar de tijd waarin ze leven, en niet verder letten op de Bijbelse profetieën. Zulke afgedwaalden, geloven niet verder in de wederkomst, ze blijven Hem niet meer verwachten, ze hebben geluisterd naar predikers die zelf afgeweken zijn van de Bijbel. Het zijn christenen welke geen enkel inzicht meer hadden in de profetieën en in de tekenen der tijden. Dit bracht en brengt ook verdeeldheid onder de christenen. Let op wat Jezus sprak tot de grote scharen luisteraars, waarvan velen kwamen enkel omwille van sensatie en wonderen te zien.

54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? Luk.12

 

Jezus noemt deze mensen huichelaars, schijnheiligen! Wat een uitspraak! Dit was helemaal niet populair, en ook geen manier om veel volk te trekken. Jezus wilde dat al Zijn discipelen, de nodige aandacht zouden geven aan het profetische woord.

 

 

 

Ook Paulus schrijft net als Petrus over dat soort schijnheiligen:

 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver

van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid

zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te

worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd

te worden in allen, die tot geloof gekomen

zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden

bij u.(2 Thess.1)

(5,6) Een ander kenmerk van deze mensen is, dat ze niet willen aannemen dat God in feite de Schepper is van hemel en aarde. Ze geloofden niet verder meer in de zondvloed, als een oordeel van Godswege.  Of blijkbaar zijn ze dat wel vergeten! Ook vandaag verzwijgt men nog steeds dat de ark van Noach is teruggevonden! Wij kunnen besluiten dat die misleiders niet alles geloven van wat God zegt, of wat er vandaag in de Bijbel staat. Vandaag zijn er nog steeds mensen als in de tijd die voorafging aan Noach, “eten, drinken en seks” en niemand dacht en denkt nog aan de woorden van Noach, tot de dag dat de familie van Noach in de ark ging, en God de deur sloot!

DE DAG VAN DE OORDELEN

(7,8) Petrus laat hen begrijpen, dat de hedendaagse wereld, er is gekomen omdat God die wereld nog wilde behouden, ook na de zondvloed. Onze aarde en de hemel is anders geworden dan voor de zondvloed. Doch Hij bewaart deze planeet tot de dag of de tijd van de oordelen, om opnieuw een getransformeerde wereld te maken. Dit is het einde of een ten onder gaan van de goddelozen. Waarom zal God alle ongelovigen en schijngelovigen laten omkomen? Eenvoudig: Men verwerpt Gods liefde en wetten! Men vergeet God! Ook Israël werd eens gewaarschuwd door de profeet Hosea:

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;

daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook

Ik uw zonen vergeten.(Hos.4)

Die spotters kun je vandaag ook nog horen: “Het is altijd al zo geweest”! Het zijn geestelijk blinde mensen. Petrus laat weten dat God eeuwig is! Eén dag is bij God als duizend jaar bij ons en omgekeerd, m.a.w. geen horloge! Er waren toen al, als nu, christenen die God verwijten dat Hij treuzelt, of te lang wacht met het inlossen van Zijn beloften. (2 Kor.1,20)  God wacht te lang om alle ongerechtigheid te bestraffen, zo denken zij.

De enige reden leert Petrus, is dat God in zijn liefde, steeds nog wacht met open armen tot de laatste ziel zich bekeert, of tot Hem terugkeert, en zijn Vader gelijk geeft! Wie het leest denkt maar aan zijn eigen familie, waarbij nog vele ongelovigen behoren.

 

DE DAG DES HEREN

(10,12) Met een waarschuwende toon schrijft de apostel Petrus hier de Dag des Heren aan. Hij doet dit ten opzichte van al de dwalende predikers, vanuit de profeten, die andere leringen brachten en brengen. Dit is niet te verwarren met de dag van de opname, de dag van Christus, ter bruiloft voor de Bijbelgetrouwe christenen. (Fil.2,16) Deze grote verdrukking is voor ieder mens, die Hem niet verder blijven verwachten. Hij zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht! Plots!

 

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand

uw kroon neme. Openbar;3

 

“Ik kom plots is een betere vertaling. Heel onverwacht, plots, want deze afgevallen christenen hadden geen oog meer voor de tekenen der tijden die ze konden vinden in de Bijbelse profeten, en in de woorden van Jezus Christus! Jammer deze “christenen” waren in slaap gevallen, maar het ergste was, ze hadden hun geloof niet levendig gehouden door het lezen en uitzien naar de profetieën. Nochtans God gebruikt gemeenteleden, met ware profetische gaven, en dit zijn geen waarzeggers of die het sjamanisme volgen! Sommige maagden, vijf op tien, hadden olie te kort om plots klaar en voorbereid te zijn voor het vertrekken naar de bruidegom, bij de laatste bazuinstoot. Het waren die dwaze maagden, zonder voldoende olie,  te laat kwamen voor het grote bruiloftsmaal, dus niet opgenomen! Ze hadden de waarschuwing van de Heer vergeten:

 

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u,

ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.(Matth.25)

 

clip_image004Hier gaat het wel over de “Dag des Heren”, waarbij God vooraf de profeten Elia en Henoch opnieuw zal zenden in een zak bekleed om opnieuw te profeteren! (Mal.4,5). Deze dag werd beschreven als een dag (tijd) van benauwdheid, welke wijst op de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob.(Zef. 1,15) Die dag, of die tijd zal eindigen in het dal der beslissing, Armageddon. (Joel 3,14).

 

11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en

verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want

nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

 

Bij de profeet Joel gaat hier niet om een totale vernietiging van de aarde, er komt dan een transformatie in natuur en schepping, als na Noach en dan duizend jaar een echte vrede. God zal alle volkeren verzamelen voor de laatste veldslag, dus verwachten wij langzaam nog meer legers in het M.O. en in Israël. Wij weten over de tekenen die God geeft, zoals een bloedrode maan. (Joel 2,31).

 

 

30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de

aarde, bloed en vuur en rookzuilen.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

clip_image006

(12,13) Hier is nu sprake van de dag van God. Dit gaat over de wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem. (Gr.Parousia Theos hymera)  Dit is de allerlaatste dag van de grote verdrukking.

 

 

clip_image008De uiteindelijke hoop van de christenen ligt in het feit dat ze bestemd zijn voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is pas na het duizendjarige vrederijk, koninkrijk waarbij Jezus zal regeren op aarde.

 

 

 

MAAK U KLAAR ZOALS EEN BRUID!

clip_image010

(14,18) De apostel geeft alle christenen de raad zich Bijbelgetrouw te gedragen en een goede reputatie te hebben. Hij leert dat ons gedrag sterk afhankelijk zal zijn van ons verlangen en uitzien naar de wederkomst, de dag van de opname. Wie de Here niet verwacht, of daarin niet verder wil in geloven, zal zich niet erg beijveren om naar Bijbelse normen te leven. Hij zal lauw worden en behoren tot de Laodicea gemeente. Hij zal worden besmet door valse leraars. Hij zal zich besmetten met het merkteken van de antichrist, wat hem niet onbevlekt zal laten. (15) Hij verwijst naar het schrijven van de apostel Paulus, voor wat betreft de wederkomst van Jezus. Inderdaad er waren toen en nog steeds mensen die de profetische woorden over de wederkomst van Paulus veranderden. Ze verdraaien ook de geschriften van de profeten. Ze verwarren hun eigen hoop. Laat u niet vangen, door allerlei grootsprekers, met allerlei on-Bijbelse theorieën of exegese, of schijnwonderlijk gedoe. Bescherm uw eigen standvastigheid.

 

Wat betekent op uw hoede zijn?

Daarom geeft Petrus alle kinderen die God toebehoren, de raad te groeien in genade en Bijbelkennis, waardoor je de wil van Jezus beter leert kennen. Zo kan men zijn levenswijze aanpassen en zich beschermen tegen allerlei verleidingen, om u weg te brengen van het ware evangelie. Uw persoonlijke Bijbelkennis zal u beschermen tegen alle vorm van dwalingen en leringen van boze geesten die vandaag zeer werkzaam zijn. Terwijl valse leringen groeien, is Bijbelstudie prioritair!

 

 

R.GAYTANT

Voorganger

Biblespace Huisgemeenten Vlaanderen

 

clip_image012

 

GODS OOGAPPEL

GODS OOGAPPEL

En God zeide tot [Jacob], “Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en toename van het aantal. Een volk en een gemeenschap van naties zal komen van u, en koningen zullen afkomstig zijn van uw lichaam. Het land gaf ik aan Abraham en Isaac Verder geef ik ook aan u, en ik zal dit land aan uw nageslacht geven. “(Genesis 35:11-12, NBV)

Stam van Ruben

clip_image002Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze noemde hem Ruben, want ze zei: “Het is omdat de Heer heeft gezien mijn ellende. Zeker nu zal mijn man mij liefhebben. “(Genesis 29:32, NBG) ** “Ruben” klinkt als het Hebreeuws voor “die hij heeft gezien mijn ellende”

Nummers 46500

De leider van het volk van Ruben is de zoon van Elizur Shedeur. (2:10, NBV)

“Ruben, je bent mijn eerstgeborene, mijn kracht, het eerste teken van mijn kracht, dat uitmunt in eer, uitblinken in kracht. Turbulent als de wateren, u niet meer uitblinken, want je ging op bed van je vader, op mijn bank en het verontreinigd. “(Genesis 49:3-4, NIV)

Stam van Simeon

clip_image004[Lea] werd wederom bevrucht, en toen ze beviel van een zoon zei ze: “Omdat de Heer hoorde dat ik niet word bemind, Hij gaf me dit ook. ‘Dus ze noemde hem Simeon. (Genesis 29:33, NBG) ** “Simeon” betekent waarschijnlijk dat “iemand die hoort”

Nummers 59300

De leider van het volk van Simeon is Selumiël zoon van Zurisaddai. (2:12, NBV)

Alle mannen die uitging van de stadspoort overeengekomen met Hemor en zijn zoon Sichem, en iedere man in de stad was besneden. Drie dagen later, terwijl alle van hen waren nog pijn, twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, Dina’s broers, nam hun zwaarden en vielen de nietsvermoedende stad, het doden van elke man. Ze zetten Hemor en zijn zoon Sichem aan het zwaard en zij namen Dina uit het huis van Sichem en links. (Genesis 34:24-26, NBV)

‘Simeon en Levi zijn broers hun zwaarden zijn wapens van geweld. Laat me niet hun gemeente te gaan, laat me niet hun assemblage te voegen, want zij hebben gedood mannen in hun woede en ossen verlamd als ze blij. Vervloekt zij hun woede, zo heftig als in hun woede, zo wreed! Ik zal hen verstrooien in Jakob en verspreiden ze in Israël. “(Genesis 49:5-7, NIV)

 

 

Stam van Levi

clip_image006Opnieuw [Lea] bedacht, en toen ze beviel van een zoon zei ze, “Nu is mijn man zal worden gehecht aan mij, want ik heb hem drie zonen gebaard. ‘Dus werd hij benoemd tot Levi. (Genesis 29:34, NBV) **“Levi” klinkt als en kan worden afgeleid uit het Hebreeuws voor “toegevoegd.”

“Je moet niet de telling van de stam van Levi of invoeren in de telling van de andere Israëlieten. In plaats daarvan, het benoemen van de Levieten te worden belast met de tent der Getuigenis-over al haar meubels en alles wat erbij hoort. “(1:49-50, NBV)

clip_image008Stam van Gad

Leah’s dienaar Zilpa, baarde Jakob een zoon. Toen zei Lea: ‘Wat geluk! “Dus ze zijn naam Gad. (Genesis 30:10-11, NBV) **“Gad” kan betekenen “geluk” of “een bende”

Numeri 45, 650

De leider van het volk van Gad is Eljasaf zoon van Deuel. (2:14, NBV)

“Gad zal worden bevestigd door een bende overvallers, maar hij zal hen aan te vallen op hun hielen.” (Genesis 49:19, NBG)

Stam van Juda

clip_image010[Lea] werd wederom bevrucht, en toen ze beviel van een zoon zei ze: ‘Deze keer zal ik U loven de Heer.’ Dus ze noemde hem Juda. (Genesis 29:35, NBV) **“Juda” klinkt als en kan worden afgeleid uit het Hebreeuws voor “lof”

Nummers 74600

De leider van het volk van Juda is Nachson, de zoon van Amminadab. (2:3, NBV)

“Juda, uw broeders zal U loven, uw hand zal zijn op de nek van je vijanden, je vaders zonen zal doen om u te buigen. Je bent een leeuw welp, o Juda; je terug komt van de prooi, mijn zoon. Net als een leeuw hij kruipt en ligt, als een leeuwin, die durft te wekken hem? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerser van het personeel tussen zijn voeten, totdat Hij komt aan wie het behoort, en de gehoorzaamheid van de naties van hem is. Hij zal zijn ezel ketting aan een wijnstok, zijn de Colt tot de lekkerste tak, hij zal zijn kleren wassen in wijn, zijn kleren in het bloed van druiven. Zijn ogen worden donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. “(Genesis 49:8-12, NIV)

 

 

 

Stam van Issaschar

clip_image011God luisterde naar Lea, en ze werd zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon. Toen zeide Lea: “God heeft mij beloond voor het geven van mijn dienstmaagd aan mijn man. ‘Dus ze hem de naam Issaschar. (Genesis 30:17-18, NBV) ** “Issakar” klinkt als het Hebreeuws voor “belonen”

Numeri 54, 400

De leider van het volk van Issaschar is Nethaneel zoon van Zuar. (2:5, NBV)

“Issakar is een rawboned ezel liggen tussen twee zadeltassen. Als hij ziet hoe goed is zijn rustplaats en hoe aangenaam is zijn land, zal hij zijn schouder buigen om de lasten en aan dwangarbeid. ‘(Genesis 49:14-15, NBV)

clip_image012Stam van Zebulon

Lea werd wederom bevrucht, en baarde Jakob een zesde zoon. Toen zeide Lea: “God heeft mij aangeboden met een kostbaar geschenk. Deze keer zal mijn man mij te behandelen met eer, want ik heb hem zes zonen gebaard. ‘Dus ze noemde hem Zebulon. (Genesis 30:19-20, NBV) ** “Zebulon” betekent waarschijnlijk “eer”

Nummers 57400

De leider van het volk van Zebulon Eliab, de zoon is van Helon. (2:7, NBV)

“Zebulon zal wonen aan de kust en een toevluchtsoord geworden voor schepen; zijn grens uit te breiden in de richting van Sidon.” (Genesis 49:13, NBG)

clip_image014Stam van Efraïm (afstammelingen van Joseph)

Toen gedacht God Rachel, en hij luisterde naar haar en opende haar baarmoeder. Ze werd zwanger en baarde een zoon en zei: “God heeft mijn schande weggenomen. ‘Ze noemde hem Jozef, en zei:” Moge de Heer toe te voegen aan me nog een zoon. “(Genesis 30:22-24, NBV) ** “Joseph” betekent “hij kan toevoegen”

Nummers 40500

De leider van het volk van Efraïm is Elisama, de zoon van Ammihud. (2:19, NBV)

“Jozef is een vruchtbare wijnstok, een vruchtbare wijnstok in de buurt van een bron, waarvan de takken over een muur klimmen. Met bitterheid boogschutters attcked hem schoten ze op hem met vijandigheid. Maar zijn boog stabiel bleef, zijn sterke armen bleven lenig, door de hand van de Machtige van Jakob, als gevolg van de Herder, de Rots van Israël, omdat van uw vader God, die je helpt, want van de Almachtige, die zegent u met zegeningen van de hemel boven, zegeningen van de watervloed die beneden ligt, zegeningen van de borst-en baarmoeder. Uw vader zegeningen groter zijn dan de zegeningen van de oude bergen, dan de genade van de eeuwenoude heuvels. Laat al die rusten op het hoofd van Jozef, op het voorhoofd van de prins onder zijn broeders. “(Genesis 49:22-26, NBV)

clip_image015Stam van Manasse (afstammelingen van Joseph)

In Egypte, waren Manasse en Efraïm geboren Jozef door Asnath dochter van Potifera, priester van On. (Genesis 46:20, NBG)

Nummers 32, 200

De leider van het volk van Manasse is de zoon van Gamaliël Pedahzur. (02:20, NBG)

Israël zei tegen Jozef: ‘Ik had nooit verwacht om je gezicht weer te zien, en nu God heeft mij toegestaan om je kinderen. “(Genesis 48:11, NBG)

clip_image017Stam van Benjamin

Terwijl [Jacob en zijn gezin] waren nog steeds op enige afstand van Efrat, Rachel begon te bevallen en had grote moeite. En omdat ze grote moeite was bij de bevalling hebben, de vroedvrouw zei tegen haar: “Wees niet bang, want je hebt nog een zoon.” Terwijl ze haar laatste adem-voor-ze stervende was ze haar zoon Ben-Oni genaamd. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. (Genesis 35:16-18, NBV) ** “Ben-Oni” zoon van mijn problemen betekent “,” Benjamin “betekent” zoon van mijn rechterhand “

Numeri 35, 400

De leider van het volk van Benjamin is Abidan zoon van Gideoni. (2:22, NBV)

“Benjamin is een vraatzuchtige wolf, in de ochtend dat hij de prooi verslindt, in de avond verdeelt hij de buit.” (Genesis 49: 27, NBV)

clip_image019Stam van Dan

Dus [Rachel] gaf [Jacob] haar dienaar Bilha tot een vrouw. Jakob sliep met haar, en ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij het gelijk gesteld, hij heeft geluisterd naar mijn middel en mij een zoon gegeven. “Hierdoor noemde ze hem Dan. (Genesis 30:4-6, NIV) **“Dan” betekent hier “hij heeft het gelijk gesteld”

Nummers 62700

De leider van het volk van Dan Ahiezer is de zoon van Ammisaddai. (02:25, NBG)

“Dan zal de rechter voor zijn volk als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang op de weg, een adder op het pad, dat het paard in de hielen bijt te worden, zodat de berijder achterover tuimelt. “(Genesis 49:16-17, NBV)

Stam van Aser

clip_image021Leah’s dienaar Zilpa, baarde Jakob een tweede zoon. Toen zei Lea: “Hoe ben ik gelukkig! De vrouwen zullen mij gelukkig. ‘Dus ze noemde hem Asher. (Genesis 30:12-13, NBV) ** “Asher” betekent “gelukkig” Numeri 41, 500

De leider van het volk van Asher is Pagiël, de zoon van Ochran. (2:27, NBV)

“Asher’s voedsel rijk willen worden, hij zal lekkernijen geschikt voor een koning.” (Genesis 49:20, NBG)

clip_image023Stam van Nafthali

Rachel de dienaar van Bilha werd wederom zwanger en baarde Jakob een tweede zoon. Toen zeide Rachel: “Ik heb een grote worsteling met mijn zus had, en ik heb gewonnen.” Dus ze hem de naam Naftali. (Genesis 30:7-8, NIV) **“Naftali” betekent “mijn strijd”

Numeri 53, 400

De leider van het volk van Nafthali is Achira, de zoon van Enan. (02:29, NBG)

“Naftali is een ree te bevrijden die voorzien is van mooie reekalfjes.” (Genesis 49:21, NBG) Dit waren de mannen geteld door Mozes en Aäron en de twaalf leiders van Israël, die elk een vertegenwoordiger van zijn familie. Alle Israëlieten twintig jaar of meer die in staat waren om te dienen in de arm van Israël werden geteld volgens hun families. Het totale aantal is 603.550. (1:44-46, NBV)

Is dat niet geweldig?! God houdt Zijn beloften zeker. 603.550 mannelijke afstammelingen leeftijd van 20 jaar of ouder. Deze cijfers omvatten niet de mannen onder de leeftijd van 20 of vrouwtjes. Recall met me, als je wil, deze passage vanaf de eerste dag 17 van onze reis:

Toen was Abram negenennegentig jaar oud, de Heer verscheen hem en zei: “Ik ben God, de Almachtige; lopen voor mij en onberispelijk. Ik bevestig mijn verbond tussen u en mij en zal sterk toenemen uw nummers. “

Toen viel Abram naar beneden, en God zeide tot hem: “U zult de vader van vele naties. Jullie zullen niet langer genoemd worden Abram; uw naam zal wezen Abraham, want ik heb gemaakt u een vader van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar, ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen van u komen. Ik zal Mijn verbond stellen als een eeuwig verbond tussen mij en u en uw nageslacht nadat u voor de komende generaties, om uw God en de God van uw nakomelingen achter je aan. “(Genesis 17: 1-7, NBG)

Vrienden, Hij houdt Zijn beloften, en Zijn liefde is eeuwig. Lof Zijn heilige Naam!

 

2 PETRUS 2

HOOFDSTUK 2

 

clip_image002De apostel nu gaat verder met waarschuwingen voor de profeten met een eigenmachtige uitleg van de Bijbel, zoals deze er ook waren in het oude verbond. Maar ook nu en later schrijft hij, zullen er opnieuw zulke valse predikers onder u komen welke een on-Bijbelse doctrine zullen brengen, welke afwijkt van de waarheid, maar eerder bijdragen tot hun eigen persoonlijke belangen. Het kunnen aangestelde oudsten of voorgangers zijn, welke niet door God werden gezonden. (Jer.23:21) Dat zijn pas echte ketters, omdat ze het gezag van de Bijbel niet verder respecteren, en misbruiken Gods woorden, als satan tegenover Eva. Een ketter is dus niet iemand die het gezag van de paus afwijst, zoals men in de geschiedenisboeken schreef.

Petrus brengt hun ergste zonde onder de aandacht namelijk, dat zij de Here verloochenen, waarbij zij eerst werden vrijgekocht door het offer en bloed van Jezus. Leidende christenen die waren afgevallen, maar verder predikten omwille van  de financiële voordelen. Ze vragen geld voor Gods werken, maar het is voor hun eigen “bedrijf” en organisatie! Wij leven in een tijd van vele dwalingen en verwarring, doch dit kan men niet vermijden. (1 Cor.11,19)

Paulus had ook Timotheüs gewaarschuwd, streng op te treden tegen de valse geldzuchtige leraars. Ze noemden zichzelf nog apostel ook! Aan zulke mensen mag men geen giften geven. (1 Tim.4). Daarom verwees Paulus naar de “Leer der apostelen” (Hand.2,42). Paulus las ook de profeten! Zoals…

 

5 Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn

volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: Micha 3

 

18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus,

maar hun eigen buik, en misleiden door hun

schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Rom.16

 

Daar tegenover is een ware profeet wel zijn loon waard.

(2,3) “En velen”  Vele christenen hangen soms aan de lippen van deze valse evangelisten die volle zalen trekken. Ze kijken op naar die meeslepende en dwepende sprekers, en doen nooit de moeite het gesprokene te toetsen aan de Bijbel!

Met de hier beschreven verderfelijke losbandigheid, (wetteloosheid) kunnen wij hier een aardse vrijheid begrijpen. De genade in losbandigheid veranderen, is de genade misbruiken. “Als koopwaar behandelen” Dit is de Bijbelse taal voor marketingpraktijken. Het lijkt wel het begeerlijk wereldje van “eten, drinken en vrije seks”, als gevolg. Men predikt enkel genade, en geen gehoorzaamheid aan Gods wetten. Niemand houdt van wetten. Men gebruikt sluwe verhalen en ook leugenachtige geloofsgetuigenissen. Hun oordeel komt er zeker! Behouden door genade, en niet door de wet, ja, inderdaad, maar… verkracht de blijde boodschap niet!

 

clip_image004Daarom is de wet nog niet afgeschaft, en zal gebruikt worden op het laatste oordeel, voor de afgevallen christenen en al de ongelovigen. Jezus vervulde de wet, en gaf nog meer aanwijzingen over de gegeven geboden. Wanneer men niet door een rood licht rijdt, heeft men in feite de wet vervuld. Werden daarna alle verkeersregels plots afgeschaft? Mag men nu wel door het rood licht rijden, omwille van de genade? Wie dit doet, is niet Bijbels of goed bezig! (Hebr.10,26)

 

(4,6) Valse kerkleiders, valse evangelisten, hun vonnis wacht, net als alle afgevallen engelen, de eerste zondaars, tegen Gods wetten. Deze engelen hadden een grote vrijheid! Ze werden hun vrijheid ontnomen, en aan ketenen gelegd. Dit soort mensen zal God ook niet sparen, Hij spaarde de ganse zondige wereld niet tijdens de grote zondvloed, slechts enkel de familie van de gelovige, gehoorzame Noach.

Sodom en Gomorra werd in as gelegd, als waarschuwing voor de goddelozen in latere tijden! Een zware natuurramp als waarschuwing voor mensen die geen rekening willen houden met de ene levende God, die van Israël!

 

(7) De ziel van Lot werd gekweld, clip_image006door het zien en horen van alle tragedie in een goddeloze wereld. Het was een foltering voor zijn ziel, dag in, dag uit, zich te moeten ergeren aan de toenmalige goddeloze maatschappij, vol van geweld, moord en sexuele immoraliteit.

(9,10) De apostel laat weten, dat God rechtvaardig handelt ook tijdens zijn oordelend optreden op aarde. Hij maakt onderscheid tussen de Godvruchtige en de goddeloze. Ongelovigen, zijn zij die begerig zijn naar rijkdom en macht, vrije seks, porno, en spotten met de beloften welke God deed in de Bijbel. Maar het telt evengoed voor bekeerde christenen, welke hun onbekeerd leven opnieuw zoeken dit langzaam te herhalen.

Er is verlossing voor hen die geloven in Hem, vooraleer de verzoeking, Zijn toorn en de Dag des Heren, komt over deze wereld. God is barmhartig, en verandert niet van gedachten en optreden. Wat een zeer hoopvolle, maar voorwaardelijke belofte welke wij lezen bij de “Ure der verzoeking”, (oordeelstijd) welke over de gehele wereld zal komen.

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen

zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

 

 

KENMERKEN VAN VALSE PREDIKERS

 

 (11,14) Deze valse verleiders, profeten genoemd, spotten met Gods engelen, welke hen niet aanklagen of een oordeel tegen hen inbrengen, maar alles aan God overlaten. De trouwe engelen klagen wel afgevallen engelen aan bij God. (Henoch) Die verleiders zijn mensen die als wilde dieren van natuur, roofzuchtig en willen anderen vangen en doden, zonder verstand. Ze profiteren van hun volgelingen, want ze staan in aanzien. Zeker hebben ze geen inzicht van het geestelijke, ze zullen onrecht ervaren en door de wereldse ongerechtigheid omkomen.

14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen 1 Kor/2

Het zijn mensen welke indringen en zich telkens opdringen in de gemeente, en het gezellig vinden, ze houden sterk van allerlei feestjes, party’s, ze zoeken enkel allerlei genot van alle aard. Zoeken soms vrouwen om op gepaste tijd tot overspel te komen. Ze verleiden zwakke christenen, ze zijn hebzuchtig, enkel vervloeking staat hen te wachten schrijft Petrus.

Waren deze mensen dan wel christenen?

clip_image008(15,16) Het lijkt wel een bekende en veel gestelde vraag door christenen in de eindtijd en terecht. Petrus oordeelt dat ze afgevallen zijn. Mag dat? Petrus veroordeelt niet, maar beoordeelt en geeft ons advies. (1 Kor.5:12,13) De apostel wijst voor de tweede maal dat ze rechte weg hebben verlaten. Petrus vergelijkt hen met Bileam, een goed en bekend profeet maar later geldzuchtig werd. (Ezech.34:2,3) Op deze wijze vallen vandaag wereldbekende evangelisten.

Bileam diende te worden terechtgewezen door een sprekende ezel met een mensenstem, ter bescherming van Gods volk. God grijpt soms in, om kwaad te verhinderen tegenover Zijn kinderen. Vandaag zou Bileam als evangelist rijden met een dure Mercedes of vliegen met de helikopter! Zulke mensen die loon willen, en tegen de wil van God ingaan, kunnen moeilijk in de gemeente niet blijven! (Neh.13:1,3)

Bronnen zonder water!

(17,18) Oudsten of predikers worden hier vergeleken met bronnen van levend water, en brengen telkens frisse kennis, raad, geestelijk voedsel, en profetie uit de Bijbel voor de dorstige ziel naar Gods woord. ( Joh.7,38) Petrus vergelijkt dit soort verkondigers, welke mensen naar een grote kerk brengen, maar achteraf na een bepaalde tijd, een ander evangelie voorspiegelen van “genade tot …..losbandigheid”, in plaats van de weg der gerechtigheid. (Hebr.11,7) Op deze wijze blijven de gelovigen op hun dorst, want er komt niet het verwachte levend water, maar wel teleurstelling. Ze hebben het werk van boze geesten vertolkt!

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die

van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid,

maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in

hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.Joh.14

 

 

Deze valse predikers brengen enkel kerkgangers voort, mensen die de Geest nooit hebben ontvangen. Mensen die niet geboren zijn uit water en Geest. Het water zijn de zuivere woorden in de Bijbel, waarbij de Geest de mens persoonlijk overtuigt van de waarheid.(Rom.8). Door spraakvaardigheid en marketingpraktijken, verleiden zij zoekende mensen die nieuwe hoop en verwachtingen in het leven hebben.

(19) De apostel laat weten dat deze verleiders, een vrijheid beloven, terwijl ze zelf nog slaven van de zonde zijn. “In Christus zijn” betekent in feite niets anders dan “in Zijn woorden blijven”

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus

ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet

weder een slavenjuk opleggen.Gal.5

Hij heeft ons vrijgemaakt van allerlei op ons afkomende wereldse invloeden, principes, gedachten, en zondige levensovertuigingen.

Ze spreken graag over ‘De vrijheid in Christus”. Deze misleiders waarover Petrus schrijft, werden overweldigd door demonen, en werden aldus zelf hun slaven. Wat doen ze? Leringen van boze geesten brengen! (1 Tim.4,1) De apostel Paulus kende dezelfde valse leer toen hij schreef naar de Galaten. Hij schreef:

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5 (NBG)

 

13 zeker broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen; maar tot geen vrijheid, die een voorwendsel is voor het vlees. integendeel, dient elkander uit liefde;(Can)

 

Het is niet te verwonderen dat dezelfde oude verleidende gedachte ook nog in onze dagen op te merken valt onder veel christenen met weinig of onvoldoende Bijbelkennis, in onze dagen met enorm veel dwaalleer.

 

(20) Ze kwamen wel eens tot het geloof in Christus, en geloofden eens in de vergeving van hun zonden. Ze werden gezuiverd of genezen van hun zieke wereldse levensovertuigingen van de toenmalige wereld. Doch ze werden opnieuw verstrikt door de listige satan, zo zijn ze opnieuw gebonden, en zijn er slechter aan toe dan tevoren. Doch ze spreken terecht en onterecht veelvuldig over “het bevrijden.”

 

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht

zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige

Geest, 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende

eeuw gesmaakt hebben, 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot

bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een

bespotting maken.Hebr.6

 

(21,22) De apostel is niet mals voor hen in zijn besluit. Begrijpelijk dat de satan, iemand dubbel gaat vastbinden, als hij hem terug listig gevangen heeft.

Het zijn christenen die zich langzaam hebben afgekeerd van de weg der gerechtigheid. Die afgevallen predikanten hadden beter nooit Jezus leren kennen! Ze zijn geworden als een hond terug naar hun oude levenswijzen, of een zwijn welke terug, na gewassen te zijn geweest, terug gaat genieten van het wereldse “slijk der aarde”!

Zwijn 2

 

DE ZIEKEN ZALVEN

 

 

 

 

DE ZIEKENZALVING

image

Is er iemand bij u ziek?

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.17  Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18  en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Jacobus 5

Jacobus geeft algemene richtlijnen voor een christelijke levensstijl. Hij leer wat ze moeten doen, wanneer er iemand ernstig ziek is in hun gemeente. Hij spreekt hier duidelijk over het ziek zijn van het lichaam. In vers 13 heeft hij het over de lijdende mensen, en daar gaat het over gemeenteleden welke geestelijke problemen hebben, als verdriet, depressie, enz.

 

Laat de oudsten komen, dit zijn de broeders die hun gemeente leiden. Het initiatief gaat wel uit van de zieke broeder of zuster zelf. Dit gebeurt pas na doktersbezoek zonder resultaat of zonder genezing!  Hier zijn het geen gelovigen met de “gave van genezing” die gevraagd worden.(1 Kor.12:9).

De zieke kan de hand van God zien in zijn ziekte, en de oorzaak bedenken van de ziekte. De zieke wil steeds afhankelijk blijven van God voor zijn genezing.

De oude Egyptenaren dachten steeds dat ziekte ontstond door zonden als jaloersheid, nijd, ruzie enz. Zij aanbaden dan de god Isis en smeekten om genezing.

Mirjam sprak kwaad over haar broer Mozes, en ze kreeg melaatsheid. Zondige gedachten maken ook toxische stoffen aan in de hersenen, en kunnen het lichaam verzieken.

Wij houden wel rekening, dat er in de tijd van Jacobus niet de middelen en mogelijkheden waren zoals wij deze vandaag kennen, en er bestond ook geen sociale wetgeving.

De oudsten treden op als vertegenwoordigers van de ganse gemeente.

 

 

 

Het gebed.

De Oudsten dienen de Heer te aanroepen en te bidden om genezing voor de zieke.

Ieder gebed dient een gelovig gebed te zijn. Men mag niet twijfelen, maar wel verhoring verwachten.

6  Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7  Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8  innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.  Jacobus 1

 

Men mag niet twijfelen aan de vergeving, wanneer men om vergeving bidt. Men mag niet twijfelen dat God alles kan en wil genezen onder Zijn voorwaarden. Wie twijfelt, behoort tot de ongelovigen.

Het elkaar vergeven, is ook een noodzaak, in ruzie leven met een broeder of een zuster is een hinder tot genezing. Jacobus gaat toch uit van de gedachte dat ziekte veroorzaakt wordt door de persoonlijke zonden van de mens. Opgekropte woede, jaloersheid, nijd kunnen een mens ziek maken. Wij nemen enkele voorbeelden waarbij de Bijbel duidelijk aantoont dat er een direct verband kan bestaan tussen de ziekte en zonde.

 

1  Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden.2  Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.3  Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.4  Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. 5  Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: “Ik zal de HERE alles opbiechten” en toen hebt U mijn schuld vergeven.Psalm 32

 

Koning David werd ziek en depressief. Zolang David zijn zonde niet beleed bleef hij ziek. God sprak tot zijn geweten en dat maakte hem depressief. Hij at niet meer en vermagerde. (4). Hier vinden wij een rechtstreeks verband tussen een persoonlijke zonde en zijn ziekte.

Zo zien wij dat wij al onze zonden moeten belijden, want God kent ze toch alle.

Mt 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergeven is een must, niet gemakkelijk, maar nodig ook tegenover hen die ons kwaad hebben gedaan. Zonde belijden duurt een christenleven lang!

 

Meer en meer begint men in te zien, dat het menselijke weerstandvermogen tegenover ziekten sterk afhankelijk is van de vraag of hij/zij in vrede leeft met zichzelf of met zijn medemens.

Deze “deskundige” gedachte stemt overeen met de Bijbelse gedachte van vergeving.

Vergeving is soms de enige doeltreffende therapie!

 

13  En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 14  Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. 15  De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. Joh.5

 

Wat deze man van zonde had gedaan is niet vermeld, wij vermoeden slechts dat het toch ernstig was, omdat de man daar al achtendertig jaar lang ziek of lam lag. Jezus genas hem op wonderlijke wijze.

Jezus waarschuwt hem, de zonde na te laten, en “iets ergers” zou de dood kunnen betekenen. Die man ging toch Jezus aanklagen voor zijn opdracht om zijn matras te dragen op sabbat!  Genezing is geen garantie voor behoud! Zo zijn er nog voorbeelden in de Bijbel die duidelijk het verband tussen zonde en ziekte bevestigen, al is dit niet altijd het geval.

 

De zalving.(14).

Dit gebeurt met olie, en olie is een beeld van de H.Geest. De zalving doet men “In de naam des Heren” d.i. Jezus Christus. De olie heeft geen enkele medische  betekenis hier in dit geval. Hoe zou olie kanker kunnen genezen? Deze handeling is naar de wil van Jezus, en laat verstaan dat het enkel Hij is die laat genezen.

Het zalven op zich was vroeger een teken van vreugde. Er werd ook daarom voor de feesten, geurige olie toegevoegd aan de olijfolie.

Een samenkomst organiseren voor het zalven van de zieke christenen strookt niet met de bedoeling van de apostel Jacobus en zorgde voor onnodige verwarring.

 

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken,

en de Here zal hem oprichten

 

Het gebed is het bijzonderste bij een ziekenzalving. Deze tekst draagt geen  spectaculair gebeuren in zich, waarbij de zieke terstond geneest! Toch is een ogenblikkelijke genezing nooit uitgesloten.

 

De apostel heeft het geschreven onder zijn algemene richtlijnen voor de christenen. De belofte dat de zieke zal genezen wijst naar een genezingsproces, ook al is men ongeneeslijk ziek! Dit wonderlijk gebeuren is er ook nog vandaag onder de Bijbelgetrouwe christenen. Onder de eerste christenen werden ook niet allen genezen, want wie zijn zonde niet wil nalaten, verhinderd het genezingsproces. Het weigeren van doeltreffende medicatie is uit de boze! Hizkia werd genezen, na zijn gebed, met de toenmalige middelen!

Wie zich laat zalven stelt een daad van geloof, wie er niet in gelooft zal zich toch niet laten zalven of voor hem laten bidden. Oudsten moeten in vertrouwen bidden, en Gods wil aanvaarden.

Het gebed van een rechtvaardige.

 

Hierover bestaat veel misbegrip. Velen denken aan een goed en eerlijk mens. Een rechtvaardige in Gods ogen is een mens die door God werd gerechtvaardigd, door in Jezus en Zijn Woord te gaan geloven! Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is niet gerechtvaardigd. Wie twijfelt, moet bidden dat God hem zelf overtuigd.(Rom.8). Een wedergeboren christen is iemand als Noach, hij volgde de maten van God op, voor zijn ark, en werd gered. Als men zijn eigen “maten” wil gebruiken om zijn redding te bouwen, die zal vroeg of laat verdrinken.

 

Jacobus verwijst naar Elia!

 

Elia een mens als wij, bad dat het niet zou regenen, opdat het volk zich zou bekeren! En God bekrachtigde zijn gebed, en het regende een tijd niet. Geen regen was geen zegen voor het volk. Water is nodig om te leven, de Bijbel voor eeuwig leven!

Wil u zegen ontvangen?

 

 

R.GAYTANT

Voorganger

 

 

 

PROBLEMEN?

clip_image001

 

 

Matth. 6:34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat niet? Kent Jezus mijn zorgen, mijn problemen, mijn verdriet niet? Weet Hij niet dat ik wakker lig, dat ik het bijna niet meer ziet zitten, in deze onrechtvaardige en gevaarlijke wereld, en moedeloos ben geworden? Weet Hij niet dat mensen mij kwetsen, ja soms pesten? Hoe zal ik morgen dit of dat betalen? Oorlog op komst? Ziek? Mijn geld verloren door kosten advocaat, echtscheiding, diefstal  …enz.

Waar zorg en angst beginnen, mag het geloof niet eindigen! En waar het geloof begint, eindigt de kommer en zorg! Lees de Bijbel en God zal tot u spreken! Luister naar Zijn raad.

Jezus gaf daartoe twee unieke sleutels om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, om ons een betere kijk en hoop te geven. Hij weet wat je nodig hebt!

clip_image005

33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6

 

Fil.4:6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

 

Bij de eerste noodzakelijke sleutel, zegt God: zoek Mij, luister naar Mij, volg mijn adviezen op, …..vertrouw op MIJ! God staat klaar met doeltreffende adviezen. Hij schiep de mens en weet hoe de mens in elkaar steekt. Toch stelt Hij een voorwaarde: Luisteren naar Hem, in Hem geloven. Hem gehoorzamen, Hij vroeg niet te geloven in een bepaalde kerk, organisatie of kerkelijke geboden, maar vroeg om de woorden van Jezus te geloven. Joh.6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

 

De tweede sleutel, is een tweede stap in geloof, in plaats van te piekeren, medicijnen te slikken, alcohol, drugs of eindeloze discussies. Spreek dan tot God, die uw Vader is geworden, en vertel Hem over al uw problemen, zorgen en angsten.

Ps.50:15  roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela

Ps.145:18  De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

Koning David kende OOK deze sleutels!

 

God verloste deze man uit al zijn angsten, verloste hem uit de greep van al zijn vijanden. Onze zorgen en angsten, dat zijn de hedendaagse vijanden, ze nemen ongelovige mensen  in een wurggreep, het zijn moordenaars, net als de toenmalige vijanden van David! In ons land gaan zeven mensen per dag ten onder aan hun angsten, kommer en zorgen! (Hosea 4:6)

Wij lezen even wat David op oudere leeftijd opschreef en zong een lied na zijn vertrouwen te hebben gesteld op zijn God, zo ontdekte hij die eerste sleutel.

 

Psalm 18

Deze psalm wordt nog steeds gezongen (Cfr. Rab.Gaon) als een herinnering op de zevende dag van Passover,  toen Mozes vol van angst en machteloosheid voor de Schelfzee stond. Men wilde hem vermoorden! De zee splitste zich, en ze konden vluchten. Het werd hun grote verlossingsdag, profetisch kunnen wij het misschien reflecteren naar de komende verlossingsdag voor Israël, op het einde van de zevenjarige verdrukking, de benauwdheid van Jacob, de wederkomst van Jezus! (Ps.18 …2018?)

 

clip_image00720  De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 21  want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God.Ps.18

 

Ook hier vinden wij hoe koning David leefde, hij zocht meestal wat de wil van God zou zijn. Hij had kennis van wat God hem had geleerd en beleefde dit. Hij hield er rekening mee, in het dagelijkse leven, het was een levensstijl geworden.

Hij kende de grote waarde en het grote belang van Gods woorden:

30  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.31  Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?Ps.18

Wie op de Bijbelwoorden van God vertrouwt, en bouwt kent een super  bescherming tegen allerlei  geestelijk kwaad. Dit is enkel te ervaren, wanneer men bezorgd, angstig en machteloos is geworden, en dan zijn vertrouwen op gaat God stellen. Daarom zijn beproevingen de beste Bijbelschool om God beter te leren kennen!

Psalmen 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Ook koning David kende de tweede sleutel, of remedie tegen grote problemen en het zich maken van kopzorgen.

Koning Saul wilde David om het leven brengen, David wist dit. Kunt u zich grotere zorgen voorstellen, dan dat men u naar het leven staat?

Dit zijn pas grote zorgen! Levensbelangrijk kan men zeggen. Zorgen kunnen levensbedreigend zijn, christenen in onze dagen, dienen op hun hoede te zijn. Zorgen en kommer zijn als de kanker voor de geest van de mens.

Daarom schreef ook Paulus naar zijn broeders :

1 Cor.10:13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Het is belangrijk God te leren kennen in zijn aardse leven, en dit kan door Zijn Zoon,Jezus!

Een God die voor u zorgt?…..God zorgt dat u weerstand kunt bieden!

 

Koning David had dit aan de lijve ondervonden. Hij riep op de Heer! Hij bad!

6  Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE; ik vroeg mijn  God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep.(boekvertaling)Ps.18 

 

Als men ten einde raad is gekomen, dan zoekt men toch verder om eruit te komen, mensen zoeken deskundige mensen op voor hulp, en vele malen tevergeefs. Maar David, had anders geleerd, en begon te roepen op zijn God!

Wanneer Israël op zijn God zal roepen, en opnieuw naar Hem zal willen luisteren dan zal de aarde beven en God optreden tegen hun vijanden! (v.8-20)

 

Afrekenen met kommer en zorgen!

 

37  Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;38  ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.39  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;40  Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.Ps.8

 

Zoals eerder aangehaald, zijn kommer angsten en zorgen, de grote vijanden van onze hedendaagse maatschappij, met alle triestige gevolgen. Koning David stelde zijn vertrouwen op zijn God en streed tegen die vijanden tot ze overwonnen waren. Dit kan tijd kosten.

Natuurlijk is dit hier geen lichamelijke strijd.

Het is een strijd in de gedachten wereld van de mens. Daarom zijn wedergeboren en trouwe christenen in staat, deze mentale moeilijkheden te overwinnen;

 

6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

 

De tweede sleutel moet toegepast worden: maak uw zorgen duidelijk aan God bekend. Dit is pas een teken dat u op God wilt vertrouwen. Natuurlijk kent God al uw zorgen vooraf, maar Hij wil aanbeden of aangeroepen worden. Enkel en alleen dan bidden bij heel grote problemen, en daarvoor niet leven uit een, dichte en oprechte relatie of band met God, is hopeloos! Als het brand, roept men ook niet de brandweer van 100 km verderop, maar toch het dichtbijgelegen korps! Zo is het voor wie ver van God leeft!

Een dagelijks leven in Gods vrede, geeft de wedergeboren christen, een bovennatuurlijke bescherming voor al zijn denkactiviteiten. Dit is geen tovermiddel.

Onze gedachten kunnen worden beïnvloed door demonische machten, die enkel de bedoeling hebben u of anderen uiteindelijk ten onder te brengen. Daartegenover dient er geestelijke bewaking te zijn. Wie niet wil vertrouwen op de God van Israël, Jezus, ontloopt hier een zeer grote zegen van God, Gods vrede.

 

Door deze levenservaring van overwinning, kon koning David zingen na zijn doodsangstig zijn:

Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,

 

R.GAYTANT

Voorganger

 

biblespace

HERDERS OF WOLVEN?

clip_image001

 

 

clip_image003clip_image005

 

 

Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen!

maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen) Joh.10:11 12

 

In de Bijbel is er veel sprake over het beroep van de herder. Over de zorgzame liefde van de herder voor zijn schapen. God kiest regelmatig voor herders, Hij is zelf de goede herder van Israël en de gemeente. ( Gen.48, Ps.23) Abel was een herder, koning David, was een herder ( Ezech.34) enz.

Een herder gaat strijd voeren tegen wolven met dwaalleer, machtswellust, en geldgierigheid.

 

Psalm 23.

Vele gelovigen, die weten dat Jezus hun Herder is, vinden in deze psalm een bemoediging en troost voor het dagelijkse leven, en tijden van beproevingen. Een christen weet wanneer hij angstige momenten in zijn leven kent, dat de Heer voor hem zorgt. De Heer heeft en kent Zijn trouwe dienstknechten die nog wel over een opofferende liefde beschikken. De Herder kent zijn schapen bij name, niet bij nummer of een chip. De herder heeft een relatie met zijn schapen en bekijkt ze een voor een.

’s Morgens riep iedere herder zijn schapen bij name uit de gezamenlijke groep van schapen van verschillende herders, welke ‘s nachts bijeen waren in de schaapstal. De schaapstal werd bewaakt voor wild gedierte als de roofgierige wolven.

 

Tegenover goede herders, heb je slechte herders of geldzuchtige huurlingen, dit zijn mensen die een gemeente leiden slechts omdat het een goed betaalde baan is.

 

 

1 De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: 2  hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, 1 Petr.5

 

Mattheüs 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

 

Je kunt je vandaag vragen stellen over ongezonde toestanden:

-Waarom er zovele christenen kilometers ver rijden om naar een gemeente te gaan, terwijl er een gemeente bij hun deur is. Wat bij verdrukking? Oliecrisis of oorlog?

-Waarom er christenen zijn die naar geen enkele gemeente meer gaan.

-Waarom er zovele christenen zijn die zwaar teleurgesteld zijn, inactief geworden zijn, en hun geestelijke verwondingen soms moeilijk te boven komen! Geen zin meer hebben om te offeren of mede te werken in de gemeente van Jezus.

-Waarom christenen regelmatig een andere gemeente kiezen of slechts conferenties bezoeken?

-Waarom verdwijnen soms ganse gemeenten?

-Waarom er opnieuw huisgemeenten ontstaan?

-Waarom plots al die nieuwe Bijbelvertalingen met schriftvervalsing of andere bedoelingen.

 

1 Petrus 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

 

 

RUZIE in DE GEMEENTE

 

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3

Wanneer er teveel schijnbekeringen zich voordoen, dan kan het probleem zich stellen dat er frustraties ontstaan onder de christenen.

Wanneer er onder de christelijke jeugd teveel onbekeerde jeugd binnenkomt, dan kan het wel gezellig zijn maar niet meer geestelijk van karakter.

De ware jonge christenen voelen zich niet meer thuis! Wat voor huwelijken komen er dan uit voort? Seks voor het huwelijk, hoe kijkt men ernaar?

 

TROUWELOOSHEID

 

37  Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten,38  en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.

39  Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Hebr.10

 

25  Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

26  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over,

27  maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Hebr 10

 

Nalatigheid heeft te maken met de strijd tegen de zonde. Wanneer wij niet meer strijden tegen de zonde, en de genade gebruiken tot losbandigheid, dan leidt dit naar vroege of late afval. Voor Jezus zichtbaar terugkomt om te regeren in Jeruzalem, dan zal er een grote afvalligheid zijn geweest.

( 2 Thess.2)

 

EIGEN BEGEERTE EN EIGENWIJSHEID

 

2 Timotheüs 4:3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

( ook spreuken 18:1)

 

De gezonde leer is van groot belang. De Bijbel blijft het hoogste gezag. Je hoort soms: in deze gemeente mag dit of dat wel en in een andere niet.

Dan zijn er mensen die veranderen van gemeente, omdat ze daar niet aan hun trekken komen. Ze zoeken een prediking naar hun eigen begeerten, omdat er naar hun mond wordt gesproken en geen tucht meer toegepast word.

 

VALSE EVANGELISTEN, DE WOLVEN!

 

Lukas 21:8  Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.

 

Waakzaamheid is geboden, het is niet omdat iemand spreekt in de naam van Jezus dat hij een betrouwbare spreker is.

In Florida is iemand die beweert Christus te zijn. Heeft al 100.000 volgelingen. Zijn leer: zonde is er niet meer en de satan is dood!

Groeien in genade is de slagzin.

Dit bewijst eens te meer, dat iedere christen zelf in staat moet zijn om de dwaling in te zien. Velen kerkgangers laten zich onbewust meeslepen!

 

 2 Johannes 1:7  Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Met de komst van Jezus in het vlees dient men te begrijpen, het ontvangen van de H.Geest, wanneer men tot geloof komt, en gedoopt word.

Wie dit niet gelooft, is een antichrist. Wij zijn een tempel van de H.Geest!

 

1 Johannes 2:18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

 

 

 

EEN VALSE MESSIAS.

 

De antichrist zal geen herdertype zijn, neen hij zal een jager zijn,

die de schapen uiteendrijft, hij zal jagen op Jood en Christen. Hij zal de grootste schijnheilige zijn die de wereld ooit heeft gekend! Hij zal later vervolgen alles wat met geloof te maken heeft. Hij zelf heeft tot doel, dat de wereld hem als een god ziet en aanbid, een nieuwe farao!

De geest van de antichrist is nu al in de wereld. Europa wordt langzamerhand een uitgesproken antichristelijk continent!

Vele antichristelijke wetten komen meer en meer aan bod. Vandaag zoekt men om euthanasie voor kinderen mogelijk te maken!

De Europese grondwet is er nog steeds niet omwille van de christelijke waarden die men er niet in wil.

De antichrist zo schrijft Norbert Lieth, loopt in de sporen van Nimrod, de stichter van Babel. De toren van Babel was de eerste wereldglobalisatie.

 

Er staat toch iets opmerkelijks in Gen.11:3

3  En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

4  Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

 

 

Het woord asfalt, is in een andere vertaling: aardpek.

Aardpek is ruwe olie!

Het werd hier gebruikt om de machtige toren te bouwen ter controle op de toenmalige wereld. Zonder dit element kon men de tichelblokken niet lijmen.

Maar ook vandaag speelt dit “aardpek” een onmisbare machtige rol.

Wie de olie heeft, heeft economische wereldmacht.

Wij kunnen vermoeden dat bij de tien wereldmachten zeker de olielanden er zullen bij horen. Iran de zevende wereldmacht?

Vandaag vecht men om de wereldmacht, maar niet de olie uit de grond zal overwinnen, maar de olie uit de hemel, de H.Geest!!!

Het oude Babel, Irak heeft de grootste oliereserves, maar Jeruzalem zal wereldwijd heersen De wereld kan vandaag nog kiezen: Christus of antichrist! Herder of jager!

God of de duivel! De Mammon of God!

Maar Jezus zal regeren over deze wereld in vrede!

 

De laatste profetieën gaan binnenkort allemaal in vervulling, je voelt en hoort die wind waaien! ( Nahum 1)

 

R.GAYTANT

Voorganger Biblespace   https://biblespace.wordpress.com/.

 

 

 

JABES

clip_image002

 

 

clip_image004

 

In de Bijbel vinden wij een zekere Jabes beschreven in het boek van de kronieken. Jabes was een nakomeling van Juda de zoon van Jakob. Jabes komt wel over als een onbekende. Toch vinden wij van hem enkele bijzonderheden.

Tussen al de opgenoemde namen staat er wel iets opmerkelijks over hem.

God wilde dat er iets werd opgeschreven over het gebed van Jabes!

Weinig namenboeken hebben hem opgenomen.

Verleden week werd Jabes genoemd als een van de uitzonderlijke beden om zegen in het O.T.

1 De zonen van Juda waren: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal.

2  Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat, en Jachat verwekte Achumai en Lahad; dit zijn de geslachten van de Soratieten. 3  Dit waren de zonen van Etam: Jizreel, Jisma en Jidbas, hun zuster heette Hasselelponi; 4  voorts Penuel, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Chusa. Dit zijn de zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Betlehem.

5  Aschur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Chela en Naara.

6  En Naara baarde hem Achuzzam, Chefer, de Temenieten en de Achastarieten; dit zijn de zonen van Naara. 7  En de zonen van Chela waren: Seret, Jesochar en Etnan.

8  Kos verwekte Anub en Hassobeba, ook de geslachten van Acharchel, de zoon van Harum.

9  Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard.

10  Jabes nu riep de God van Israel aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 1 Kron.4

 

WIE WAS JABES?

 

Waarom  God zoiets van deze man laat opschrijven zal wel een bedoeling hebben gehad. Het lijkt wel als voorbeeld voor allen die geloven in de God van Israël.

Jabes was een man die het echt meende met zijn God.

De naam Jabes.

In zijn naam komt een Hebreeuws woord naar voor welke “smart”, verdriet en pijn betekent. Deze jongen droeg al vanaf zijn geboorte deze karaktertrek met zich. Normaal is er telkens bij een geboorte blijdschap. Bij Jabes was er een ongekend verdriet bij de moeder, zou ze iets ervan hebben overgehouden?

Hij kreeg Jabes als bijnaam niet van zijn vader, wel van zijn moeder.

Van de vader kreeg hij een echte naam, Opniël.

De moeder deed hem steeds herinneren dat hij bij de geboorte zijn moeder veel pijn had berokkend. Zou hij ongewenst zijn geweest, we weten het niet. Zo’n naam klonk als een verwijt.

 

Het leek wel of er een vloek op dit kind was. Wij zien een gelijkaardigheid met het geval van Benjamin. Maar daar reageert de moeder anders.

Terug naar zijn naam. In Joodse geschriften werd de echte naam van Jabes gevonden zoals door de vader dan gegeven, namelijk Otniël. ( zoon van Kalebs jongere broer Kenaz).

Dat was de eerste richter na Jozua! Deze naam betekent: “ Leeuw van God”.

Onder zijn regering kende Israël 40 jaar vrede en rust.

 

God kwam in het leven van de biddende Jabes.

 

Jabes droeg steeds een droefheid met zich mee. Jabes vertrouwde steeds op God, en zo kwam God in zijn leven. God zegende Jabes!

Zo kwam Jabes in aanzien omdat God het wilde. De enige waarvan in de Bijbel staat dat hij in aanzien kwam onder de anderen! Zo werd hij richter!

Mensen kunnen wel een bijnaam geven aan iemand om een soort gebeuren daar aan te plakken. Meestal gebeurt dit in een spottend licht. Hij leek door de mensen veracht.

Mensen kunnen lachen met andermans verdriet. Luister wat Job zegt:

Job 12:4  Tot een spot ben ik mijn naaste, ik, die God verhoorde, als ik tot Hem riep; tot een spot is de rechtvaardige, de vrome.

Zo leek Jabes een beetje op Jozef, eerst verdriet, en dan kwam Jozef in aanzien als onderkoning in Egypte. Ook kan men veel spotten met de Joden, maar het zal veranderen!

 

Een angstige Jabes.

 

Toen hij volwassen was, bleef hij toch die droefheid meedragen. Hij was de man van smarten. Dat bleef zijn stempel. Smarten, pijn en verdriet is niet goed voor de gezondheid van een mens:

Prediker 11:10 Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Doch Jabes wilde niet zijn ganse leven onder deze vloek leven. Hij ging eraan kapot.

Hij ging met zijn ziel probleem bij God.

Zo kunnen wij hieruit leren, dat de enige uitweg is voor dergelijke zielskwellingen een bidden is tot God. Mensen kunnen vervolgd worden door allerlei tegenslagen en ongelukken, het lijkt soms een vloek.

Wie zien ganse dagen mensen in verdriet, na de rampen die over deze wereld meer en meer komen. Verdriet betekent tranen.Tranen zijn te vergelijken met water.

Maar  het eerste wonder wat Jezus deed, ,was het water veranderen in wijn!

Jezus wil het kleurloos aardse leven van ieder mens veranderen van verdriet en smart naar blijdschap en vreugde.

 

Het bijzondere gebed van Jabes.

 

10  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 1 Kron.4

 

In de Statenvertaling staat : Indien gij mij wilt zegenen.

Jabes had begrepen dat enkel God kon ingrijpen om zijn levenslot te veranderen. Jabes wilde leven onder zegen i.p.v. onder die naam dieleek op een vloek!

Jabes wilde wel gezegend worden, maar zoals het ook God zelf behaagde.

Er ligt geloof en afhankelijkheid in het gebed van Jabes te bespeuren.

Jabes vraagt zijn gebied te vergroten.

Ook dat was een gebed naar de wil van God, Het land Kanaan was nog niet helemaal veroverd. Je zou ook kunnen bedenken dat hij om aardse zegeningen vraagt, als dat land , Hij vraagt meer verantwoordelijkheid daardoor. Hij vraagt om God nog meer te kunnen dienen. Hij is strijdvaardig en offervaardig. God kende zijn hart. God weet ook wat wij voor Hem willen doen. Tot welke offers wij nog bereid zijn.

Otniel, Jabes kwam onder Gods Geest, Israël werd aangevallen door Mesopotamië (Irak) Gods volk zondigde door de afgoden te dienen van de Kananieten en gaven hun dochters enz. Door deze beproeving begon Gods volk opnieuw te bidden tot hun God.

Laat uw hand met mij zijn en geef bescherming tegen de boze.

Jabes bad eigenlijk : Here hou mij vast. Met uw sterke hand. Jabes had de hand van zijn moeder gemist. Jabes wil dat God aan zijn kant staat. Hij begrijpt heel goed dat er zonder God niets tot een goed einde kan komen.

Jabes begrijpt dat het kwaad een mens te gronde kan richten. Zijn jaren van beproeving heeft hem heel afhankelijk van God gemaakt. Zo zou God hem heel goed kunnen gebruiken.

God laat beproevingen toe in ons leven, door deze wegleert Hij ons afhankelijk te worden van Hem. Roepen wij op Hem, vertrouwen wij op Hem, verwachten wij alles van Hem ook bescherming. God is onze Vader!

Zo is ook het gebed van Jabes een type gebed!

Jabes deed geen gelofte, maar wel deed God aan Jabes een gelofte dat zijn gebed verhoord werd.

 

Jezus en Jabes.

 

Wij vinden twee treffers tussen Jabes en Jezus. Beiden worden een man van smarten genoemd. De naam van Otniël als leeuw van God. Leeuw van Juda.

De vergroting van zijn gebied zal wellicht te maken hebben met een uitbreiding of vermeerdering van gelovigen.

 

Zo leren wij vandaag dat God luistert naar mensen die hun vertrouwen volledig op Hem willen stellen, en er is maar één God die leeft; de God van Israël JHWH!

 

clip_image006

 

VERGEET UW GOD NIET

 

clip_image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_image002

 

Zoals u zelf kunt vaststellen leven wij hier vandaag, in een God vergeten land. Niet dat God ons vergat, maar dat de mensen die hier in welvaart leven, geen tijd meer hebben of willen maken om te overdenken wat de God van Israël zegt. Ze zijn hun schepper vergeten en ze zoeken Hem ook niet. God zelf waarschuwt, dat we Hem niet mogen vergeten. Welke zijn de gevolgen, als men God vergeet. Omstandigheden kunnen ons vlug God doen vergeten.

 

Is het erg, God te vergeten?

 

Er zal wel eens in uw leven iemand zijn geweest die iets voor u deed welke u nooit meer zult vergeten. Waarom vergeet u het niet? Omdat u dankbaar bent tegenover die mens en het invloed heeft gehad op uw leven. Doch er zijn ook nog anderen geweest die wel iets voor u deden, maar dat u bent vergeten.  Hoe komt men aan dat verschil?

God deed ook “iets” voor Zijn volk, maar ze vergaten!

 

9  Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft; maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend: 10  de dag, waarop gij voor het aangezicht van de HERE, uw God, bij Horeb stond, toen de HERE tot mij zeide: roep Mij het volk samen, dan zal Ik het mijn woorden doen horen, opdat zij leren Mij te vrezen alle dagen, dat zij op de aardbodem leven, en opdat zij het hun kinderen leren. DEUT.4

 

 

6  Weet dus dat de HERE, uw God, u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid; gij zijt immers een hardnekkig volk. 7  Denk eraan, vergeet het niet, hoe gij in de woestijn de HERE, uw God, vertoornd hebt; van de dag af, dat gij uit het land Egypte getrokken zijt, tot gij kwaamt op deze plaats, zijt gij weerspannig geweest tegen de HERE.DEUT 9

 

Wanneer wij lezen over Gods volk, dat Gods grote tekenen en wonderen had gezien bij hun verlossing uit Egypte, dan stellen wij vast dat ze Gods handelen vlug waren vergeten!

Ze maakten zichzelf een god, een gouden kalfsbeeld, dat ze konden zien en maken naar hun eigen zinnen in plaats van enkel te vertrouwen op Zijn woorden.

Het beeld van het gouden kalf, toonde wat er in hun harten al leefde, een god van wereldse rijkdom. Deze god deed hun eigen verlossende God vergeten die hen redde van een pijnlijk slavenleven en dood! Dit is een beeld van ons zondig leven dat leidt tot de dood. Deze occulte Egyptische god verovert het hart en doet de enige levende God vergeten. God vergeten is zonde!

 

 

Wanneer iemand tot geloof komt, is dat een wonderlijk gebeuren, het lijkt een hersenoperatie, om te herstellen wat verloren ging bij de zondeval. Hij verlaat Egypte, de wereld van satan, om te gaan naar de hemel. God maakte van die mens een nieuwe schepping!

Wanneer uw auto totaal versleten is, en je krijgt van iemand een nieuwe als cadeau, zou je dat kunnen vergeten? Wij mogen zijn genade niet vergeten, vandaar het avondmaal ingesteld als een herinnering, om niet te vergeten wat Jezus voor ons deed, Hij gaf Zijn leven voor u persoonlijk!

 

Hoe komt het dat Israël de Here toch kon vergeten?

 

10  Wanneer nu de HERE, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft het u te zullen geven (grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; 11  huizen, vol met allerlei goederen, waarmee gij ze niet gevuld hebt; uitgehouwen bakken, die gij niet uitgehouwen hebt; wijngaarden en olijfbomen, die gij niet geplant hebt) en gij gegeten hebt en verzadigd zijt,

12  neem u er dan voor in acht, dat gij de HERE niet vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.

13  De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen en bij zijn naam zweren. DEUT 6

 

God kent de mensen, en weet hoe vlug het hart en denken afwijken voor wat in het oog valt en naar de begeerten, denk aan Eva. Hier kreeg Gods volk huizen en goederen en wijngaarden.

De Here kent zijn kinderen, en weet dat welvaart een mogelijks gevaar kan betekenen. Het gevaar ligt hem hierin dat men de Here God al vlug vergeet en op de tweede plaats zet. Het hart is vol van het aardse en God raakt vergeten, dit is een gevaar voor afvalligheid. Een christen dient voldoende rijp te zijn, om weerstand te bieden en de Here steeds op de eerste plaats te blijven zetten.

 

Vergeet de Here niet in uw dagelijks werk en leven.

 

13  En Hij liet hen alleen en Hij ging weder scheep en vertrok naar de overkant.

14  En zij hadden vergeten broden mede te nemen, en behalve een brood hadden zij niets bij zich in het schip.

15  En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.

16  En zij spraken erover onder elkander, dat zij geen broden hadden.

17  En toen Hij dat bemerkte, zeide Hij tot hen: Waarom spreekt gij erover, dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart?

18  Hebt gij ogen en ziet gij niet; hebt gij oren en hoort gij niet?

19  En herinnert gij u niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden tot Hem: Twaalf.

20  En bij de zeven voor de vierduizend, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven. MARKUS 8

 

Wij Kunnen hier iets opmerken dat ook bij ons voorkomt, het menselijk vergeten. Vergeten kan geld kosten! De discipelen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen, en dat is menselijk.

Maar het ergste wat in een christenleven kan overkomen, is dat hij DE Here vergeet!

De discipelen waren al vergeten WAT Jezus had gedaan, en WIE Hij wel was. Zij waren bij Hem iedere dag, en toch vergaten zij Zijn Almachtigheid, Zijn aanwezigheid.

 

Ze waren de wonderbare spijziging al helemaal vergeten, de broodvermenigvuldiging.

Wie met Jezus wandelt mag zich geen zorgen maken, maar mag niet vergeten dat Jezus met u wandelt iedere dag. De Here voorziet in de noden van de christenen die Hem niet vergeten.

Iemand die enkel bidt in nood, is iemand die God aan het vergeten is. Je belt God niet met 112!

 

GEVOLGEN VAN DE HERE TE VERGETEN.

 

1 ¶  Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

2  Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.

3  Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

4  Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester!

5  Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder.

6 ¶  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. HOSEA 4

 

Israël vergat Zijn God, hoewel het geroepen was als priester te zijn voor deze wereld, God vergat opzettelijk zijn kinderen. In het Holocaust gebeuren dacht Gods volk werkelijk, God heeft ons vergeten! Een Europa, dat God heeft vergeten, komt terecht in een moreel en sociaal verval. Een gerechtigheid is zoek geworden. De profeet Hosea schrijft dat zijn volk ten gronde gaat door gebrek aan kennis van God. Daarom kunnen wij vaststellen dat goddelozen niet bekwaam zijn een land met zegen te besturen. Daarom is er veel protest en geklaag in het land.

Men maakt slechte wetten zonder God te raadplegen, men stelt geen vertrouwen op Gods woord. Men is vergeten dat de Bijbel het woord van God is. Men stelt zich boven God!

 

17  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

18  Want niet voorgoed blijft de arme vergeten, niet voor immer gaat de hoop der ootmoedigen teloor.19  Sta op, HERE, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. 20  Jaag hun schrik aan, HERE, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn. PSALM 9

 

17   (9-18) De goddeloze zal eenmaal de godverlatenheid ervaren. Zo vergaat  het ook de volken die de HERE vergeten.(boekvertaling)

 

Vergeet niet wat God voor u deed!

 

1 ¶  Een psalm van David. Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen en Zijn  heilige naam loven.

2  Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor  goeds heeft gedaan.

3  Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. PSALM 103 (boekvertaling)

 

60  Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.

61 ¶  Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Psalm 119

 

Wanneer wij bedenken wat de Here voor ons deed, dan mogen wij dat nooit vergeten. De satan kan komen met allerlei prachtige voorstellen en aanlokkelijkheden. Wij mogen ons niet laten vangen in de strikken van deze wereld. Bijzonder een wereldse gezindheid met eten drinken en seks zoals in de dagen van Noach.

God niet vergeten is ook niet aarzelen te doen wat Hij vraagt, want wie treuzelt, gaat de weg op van het langzaam vergeten.

 

HET GEVOEL DOOR GOD VERGETEN TE ZIJN.

 

46    Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Matth.27

 

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. (13-2) Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?

2  Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? PSALM 13

 

Dit gevoel is algemeen bekend. Ook Jezus en koning David hebben deze dingen meegemaakt. Het lijkt of wij het gevoel hebben, dat God ons aan ons lot heeft overgelaten, bijzonder wanneer wij een pijnlijk probleem hebben, en er volgens ons niet ogenblikkelijk een oplossing komt of een gebedsverhoring.

Onze gevoelens kunnen ons in een triestige toestand brengen. Gevoelens zijn geen feiten, daarom mogen wij ons ook niet laten leiden door gevoelens.

Het gevoel dat God niet luistert naar u, is altijd leugenachtig. Hij luistert en heeft je wel gehoord, maar Hij zal maar antwoorden op Zijn tijd en op Zijn manier!

 

clip_image004

 

Vergeten? ja, maar nooit het bijzonderste om in de hemel te kom

ANTICHRISTELIJKE GEEST

 DE GEEST VAN DE ANTICHRIST (1998)

 

Het Europees Parlement stelt meer en meer de wetten op politiek, economisch militair maar nu ook voor de godsdienst. Men wil een eenheidsgodsdienst zoals in het Romeinse Rijk, een bewerkte compromis tussen godsdiensten, en dan geen andere meer, een oude Babelse eenheid. Bijbelgetrouwe christenen staan straks opnieuw voor de keuze! Godsdienstvrijheid?  

 

clip_image002

 

Handelingen 16:17

 

14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster

uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij

aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik

de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijnhuis. En zij drong ons ertoe.

16 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar

eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.

17 Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende:

Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste

God, die u de weg tot behoudenis boodschappen.

18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit

Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en

zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus

van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde

uur. 19 Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op

voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas

en sleurden hen naar de markt voor de overheid,

20 en toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden,

zeiden zij: Deze mensen brengen

 

Er zijn twee mogelijkheden om de christenen te verlammen of te betoveren! (Gal.3:1,3)

 

1. Valse vriendelijkheid en zich verenigen met andere godsdiensten door

compromis en het vormen van allerlei allianties.

2. Wie niet toetreed tot deze allianties, zal

vervolgt worden door het gerecht en de staat. Dus aansluiten bij de oecumene/ New Age beweging zal afgedwongen worden.

 

 

 

clip_image004

 

 Die waarzeggende geest die Paulus uitdreef, was een geest die dagenlang

er op uit was om een compromis met Paulus af te sluiten, om samen te werken.

Deze slavin, een vrouw, een medium, was in dienst van de rijken, handelaars of bankiers.

De rijksten van de wereld zich laten voorspellen van de beste waarzeggers, occulte krachten en magieërs, in de wereld. Paulus herkende met wie hij plots te doen had, duidelijk met demonische geesten. Paulus stapte er niet in om samen te werken met de rijken, Paulus was niet geldzuchtig of hebzuchtig. De vervolging en de beproeving voor Paulus begon. Gevangenis.

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien

het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen

bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan

vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de

openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

 

Vandaag maakt men opnieuw allianties door compromissen waardoor een afzwakking en verloochening van Bijbels geloof wordt veroorzaakt. Het geheel van kerken komt zeer schijnheilig over.  Het is in feite de brede basis voor de afval en een teken voor de komst van de antichrist.  In de christengemeente te Arles werd onlangs in een boodschap de aandacht getrokken op het feit dat de antichrist voortkomt uit de “christenen” of het “christendom” op basis van de Johannesbrief,

 

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij

gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er

nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan

onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons

niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden

zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest

openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij

weet dat allen.1 Joh.2

 

 

“ zij waren uit ons niet “

 

.