PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE

LEIDRAAD VOOR PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE.

 

clip_image002

 

De bedoeling van deze Bijbelstudie is de mogelijkheid scheppen, opdat ieder zelf een persoonlijke Bijbelstudie kan maken. Het is niet de bedoeling dat ieder een bijbelleraar zou worden, doch het is in onze tijd zeer nuttig zelf na te gaan, of de leer die gegeven wordt, een gezonde leer is. Het is ook niet de bedoeling om dan geen Bijbelstudie meer te volgen, in uw gemeente, dat zou on-Bijbels zijn. Wij leven in de eindtijd, en Jezus heeft gewaarschuwd voor vele en ernstige dwalingen.

Markus 13:22  Want er zullen valse Christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.

Het is wel van belang, wanneer men iets wil doorgeven, als een ervaring op zondag, dat dit ook strikt Bijbels en stichtend zal werken.

 

EERSTE STAP.

 

 

De eerste noodzakelijke stap is het gebed. Wie de Bijbel wil onderzoeken en begrijpen dient te bidden tot de Schrijver voor wijsheid en inzicht. De Bijbel is geen boek als een ander, het is uniek en heilig. Ware christenen zijn zeer sterk afhankelijk van de Heer. Om te bidden en te studeren is het goed om met volgende puntjes rekening te houden:

  • Afzonderen in de stilte, als een profeet, als Jezus.
  • Zet TV, GSM, radio, en alles wat kan storen, af, in uw eigen belang.
  • ’s morgens vroeg is d beste mogelijkheid, het is een opoffering eens vroeg op te staan.

Wat is wijsheid?

28  maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. Job 28:28

Wijsheid is ontzag hebben voor Gods woord. Het is tevens een levensstijl, om alles te mijden wat ingaat tegen Gods wil. Het begrijpen van de Bijbel is sterk afhankelijk van onze gehoorzaamheid. Deut. 4:6  Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie.

Bidden om wijsheid en inzicht.

5       Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bid hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Jac.1

Iedereen schiet te kort aan wijsheid. Daarom moet ook iedere christen bidden om de Bijbel te kunnen begrijpen.

Wijsheid maakt gelukkige mensen.

 

13   Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;

14  want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Spr. 3

Zilver en goud zijn in de Bijbel een beeld van geld en rijkdom. Wijsheid brengt meer op dan geld en maakt gelukkig en tevreden! Onze maatschappij zoekt om gelukkig te zijn, het zoekt naar meer winsten, meer opbrengsten, meer macht, meer eer, meer vrijheid, meer genot, altijd meer…en meer en beter. Wie Jezus heeft gevonden in zijn leven, die heeft pas wijsheid gevonden! Hij heeft tenminste de zin van ons aardse leven begrepen, dat niet eindigt met de dood!

 

 

 

TWEEDE STAP

clip_image004

De tweede stap is een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Dit gedeelte moet niet altijd lang zijn.

U hebt verschillende mogelijkheden:

1. U kunt een dagboek nemen met iedere dag een paar verzen, en u leest een bepaalde opgegeven tekst. Dit is wel de gemakkelijkste methode en vergt ook minder eigen inspanning. Doch deze methode sluit geen dwalingen uit. Voor jonge christenen is het wel een goed begin. Doch een baby blijft ook geen baby.

2. U kiest zelf een gedeelte.

In het begin dient men geen moeilijke gedeelten te kiezen. Neem gewoon een verhaal uit het Nieuwe testament. Leest aandachtig en in rust.

Iets lezen en met je gedachten ergens anders zijn, is verloren tijd en zonde. De satan wil je verhinderen op gelijk welke wijze.

3. U  kiest voor een kleine schriftelijke cursus

 Hier zijn meerdere mogelijkheden van uitgevers. Dit kan men wel aanraden voor de fundamentele begrippen. Dit is ook maar tijdelijk en behoort tot de mogelijkheden.

Wij gaan nu echter verder op basis van de tweede mogelijkheid. U kiest zelf een gedeelte. Wanneer u hiervoor kiest wat verreweg het beste is, hebt u nog wat eenvoudige instrumenten nodig die u zullen en kunnen helpen.

Het aanschaffen van enkele studieboeken is noodzakelijk of gebruik verstandig het Internet.

        Een Nederlands Bijbels woordenboek.

        Een Bijbelse concordantie.

        Een Bijbelse encyclopedie

        Een Bijbels namenboek.

        Andere Bijbelvertalingen gebruiken is zeer nuttig, KJV, CJB, STV, enz.

 

DE DERDE STAP: HET OBSERVEREN VAN UW TEKST.

 

Met het observeren, is bedoeld de tekst aan een analyse te onderwerpen. Een stuk zinsontleding is wel van belang.

Voorbeeld:

Wie op jacht gaat of meegaat met de jagers, en daar niets vanaf weet, zal geleerd worden waarop hij dient te letten. De jager kent de sporen van de dieren, hij let op het gedrag van zijn honden die mee zijn. Hij let op de holen enz. Men moet letten op de veiligheid van de mensen in de omtrek enz.

        Wij zoeken de woorden die meer dan driemaal voorkomen, en zetten die op een blad.

        Wij zetten de woorden, waarvan wij weinig kennis hebben op een blad met vraagtekens.

        De detailwoorden onderlijnen. Dit zijn woorden die een reden, een gevolg, een omschrijving, een voorwaarde of een tijdsbepaling aangeven.

        Schrijf plaatsnamen op, kijk waar dat ligt. ( een geografische kaart kan belangrijk zijn )

        Waar uw aandacht naartoe gaat.

        Wat u niet begrijpt, opschrijven en vragen naar uitleg bij degene die onderwijs geeft, en uw studie vervolledigen.

 

 

DE VIERDE STAP

 

1.Waar vind ik een gelijkaardige tekst? Bv : i.v.m. Levend water (concordantie).

2.Zoek andere teksten over woorden die meer dan driemaal voorkomen.

3.Maak een samenvatting van deze woorden.

4. Zoek een verband tussen de meest voorkomende woorden.

5. Gebruik de woorden waaraan een symboliek is verbonden, en welke u hebt geleerd tijdens een Bijbelstudie.

6. Probeer nu vast te stellen: Wat wil God nu tot mij zeggen?

7. Hou rekening met:

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

20  Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

21  want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 petrus 1:19

 

GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG!

 

 

Inderdaad, geeft nooit je eigen interpretatie, als u de tekst niet begrijpt. Eerst nagaan of u de tekst letterlijk kunt nemen, en de context respecteren.

Dan pas de figuurlijke taal. Uw streven moet zijn te vinden wat Gods Geest u duidelijk maakt. Dit wil zeggen dat een goede verklaring zeker heeft rekening gehouden om een schrift met schrift te vergelijken. Eigenmachtige uitleg komt voort uit het vergeestelijken op eigen wijze.

Ps.53 (53-2) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.

Je zou kunnen zeggen er staat in de Bijbel dat er geen God is!

Dit wil zeggen haal nooit teksten uit zijn verband.

Veel onenigheid ontstaat er onder de christenen omdat deze regel niet wordt gerespecteerd.

 

 

Besluiten.

 

 

clip_image007

1. Wat kan ik voor mezelf vinden in de tekst die ik heb gelezen?

2. Is er een belofte? Voorbeeld? Bevel? Waarschuwing? Bemoediging? Raad?

3. Wat verwacht God nu van mij?

4. Wil ik toepassen wat ik las als levenstijl?

 

 

 

Praktische oefening.

 

Johannes. Hoofdstuk 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw.

 

1   Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes,

2  (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

3  verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea.

4   En Hij moest door Samaria gaan.

5  Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob.

6  Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur.

7  Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

8  Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen.

9  De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen.

10  Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

11  Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water?

12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden?

13  Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

14  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. {}

15  De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

16  Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.

17  De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man;

18  want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

19  De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20  Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21  Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden;

23  maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

26  Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

27   En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar?

28  De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen:

29  Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn?

30  Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.

31  Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet.

32  Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet.

33  De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht?

34  Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

35  Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.

36  Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde.

37  Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. {}

38  Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt.

39  En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.

40  Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, verzochten zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen.

41  En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,

42  en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.

 

Notities.

 

Observatie.

Wij noteren het woord “water” meer dan driemaal.

Wij noteren de woorden “Rabbi” en Farizeeërs, als minder goed gekend.

Dit moet men opzoeken in een Bijbelse encyclopedie.

De woorden in het grijs geven details. Want: een reden

Aanbidden in geest en in waarheid: dit is kenmerkend voor die aanbidders. Het zijn aanbidders die de Geest hebben ontvangen en in overeenstemming met de bijbel (waarheid) bidden!

Wij noteren de plaatsnamen met bv: Jeruzalem

Hierbij kunt u een kaart nemen over Israël en zijn buurlanden.

Over welke berg gaat het? Het was Gerizem

 

Wat vindt u het bijzonderste in de tekst?

Wat begrijpt u niet in de tekst?

 

Wat is het beeld van het water? Door naar andere teksten te kijken kan men vaststellen dat het levende water een beeld is van de woorden van Jezus. Johannes 6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Joh.3

Het zijn de woorden uit de Bijbel die de mens nieuw leven geven door zijn Geest.

 

Welke is hier de boodschap?

 

Dit verhaal is een voorbeeld hoe mensen tot geloof komen door het spreken van Jezus. Hier zien wij hoe Jezus zich openbaart tegenover deze vrouw; Hij wist bijzonder van wat zij zo wilde verborgen houden, vijf mannen te hebben gehad. Samaritanen huwden ook met heidenen, dat was een van de problemen tussen Jood en Samaritaan.

Met andere woorden haar zondig leven kwam aan het licht.

Deze vrouw was wel religieus, maar niet gelovig. Ze wist van aanbidden en de twist die er was tussen Joden en Samaritanen. Ze wist van een komende Messias.

Ze wijst de mensen naar Jezus! Ze heeft Hem aanvaard als de Messias in alle eenvoud, ook al was Hij een jood! Geloof doorbreekt de grenzen. Nationaliteit speelt geen rol meer voor christenen.

Jezus is de werkelijke levensbron voor ieder mens!

Van gewoon water komt de dorst terug, dus het heeft zijn doel niet bereikt. Dit is een beeld van de zonde of zondige toestand van de mens;

Dit soort van water zijn de zovele theorieën, en levenswijzen of levensopvattingen van de mensen die geen oplossing geven.

Wie Jezus volgt heeft eeuwig leven, en dat zal de toekomst bewijzen.

 

 

Laat dit een kleine hulp zijn, en bijzonder voor christenen welke geen gemeente meer bezoeken, wij hebben wel begrip, doch een gemeente of huisgemeente opzoeken is aan te raden.

 

R.GAYTANT

Voorganger

Huisgemeenten Veurne – Geraardsbergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BIJBEL VERBIEDEN?

KOMT OPNIEUW VERBOD OP DE BIJBEL?

clip_image002

Minder dan vijf jaar geleden had de Verenigde Staten een ‘Commander-in-Chief’, die een uitgesproken wedergeboren, evangelisch christen was. Hij duidde publiekelijk de Bijbel aan als zijn favoriete boek en Jezus Christus als de belangrijkste filosofische invloed in zijn leven.

Vandaag is het aan onze militairen die christen zijn, verboden om een Bijbel op hun bureau te leggen. Ze kunnen wel hun uniform dragen als ze mee-marcheren in een gay pride parade, maar mogen niet hun uniform dragen als zij voor een kerkelijke gemeente spreken, of op een andere religieuze bijeenkomst.

Militaire aalmoezeniers is het toegestaan om in de naam van Jezus Christus te bidden wanneer ze diensten houden in een militaire kapel, maar het is verboden om de naam van Jezus te gebruiken bij het bidden op openbare plaatsen. Ik vraag me af: geldt dat ook voor het slagveld?

Ik zou dit hele bericht wel willen besteden aan slechts enkele van deze dramatische veranderingen die onze natie zijn overkomen in de laatste paar jaar – en dit alles onder het mom van “politieke correctheid” of haar juridische term “hate speech”.

Je kunt je afvragen waarom ik blijf hameren op dit onderwerp. Dat doe ik, omdat ik wil dat u echt begrijpt hoe het misschien maar over een paar jaar, of nog minder, uw voorganger zal worden verteld dat hij of zij niet meer kan prediken wat de Bijbel zegt over het huwelijk, of over de heiligheid van het leven, of zelfs om te verkondigen dat Jezus Christus de enige weg naar verlossing en naar de hemel is. Als hij dat toch doet, zal hij worden vervolgd en misschien zelfs naar de gevangenis worden gestuurd.

Denkt u dat dit niet kan gebeuren in Amerika? Nou, het is al gebeurd in Europa, en zoals u weet, willen onze vrienden op links Amerika laten zijn als Europa. Erger nog, het gebeurt al net ten noorden van onze grens in Canada.

En dat verraderlijke ding over politieke correctheid is dit: je bent er een gevangene van voor je zelfs maar weet dat het een bedreiging is. Geloof me, ik wou dat het niet zou gaan gebeuren, maar we weten dat het gebeurt vanwege de Bijbelse profeten die het voorspelden.

Aan u en mij heeft God toevertrouwd om Zijn vertegenwoordigers te zijn op deze aarde – in de meest kritieke en spannende tijd in de profetische geschiedenis. Dus om onze kans om de glorie aan God in de laatste dagen van dit tijdperk van genade te vergroten, wil ik u helpen u voor te bereiden op wat zeker komen gaat.

Als u kijkt naar de afgelopen edities van dit ‘Report’, weet u dat ik geloof dat de tijden van geweld en vervolging al net om de hoek klaar staan. En als ze komen, moeten wij als gelovigen klaar zijn, en sterk, tegen de golvende getijden van de publieke opinie en de publieke spot. We moeten klaar zijn om daartegen te vechten.

Daarom wil ik deze week met u praten over “strijdend geloof”. Wat is “strijdend geloof”? Hoe doen we dat? Gezien de snel toenemende gevaren van deze laatste dagen, wil ik de belangrijkste waarheid die God ooit mij toonde met u delen.

Met de groeten van een door God gezegende Br.Hal Lindsey, Amerikaans evangelist.

 

 N.B. Door Hal Lindsey kwam de auteur van Biblespace tot geloof, samen met de vele anderen, door zijn boek:

De planeet die aarde heette”, welke in miljoenen exemplaren en verschillende talen werd uitgegeven.

JEZUS BELOOFDE…

 

JEZUS BELOOFDE…….

Een editie van de “The Hal Lindsey Report,” behandeld een onderwerp dat in het denken van de Amerikaanse christenen alleen maar als een vage schaduw in de verre toekomst zou kunnen opdoemen. Nu die wazige schaduw begint in een scherp reliëf af te tekenen. Die schaduw is het spook van de vervolging.

Van alle naties op aarde, leek de Verenigde Staten van Amerika de laatste plaats te zijn waar de vervolging van christenen een probleem zou worden. Maar het is nu niet meer zo’n vergezocht idee.

Ik geloof dat we in een crescendo zitten van gebeurtenissen en het veranderen van houding die te zien is zowel in het – politieke, als het culturele, spirituele en economische – wat zich binnenkort zal verenigen om de evangelische christenen als doelwit te nemen in onze samenleving. Velen van jullie zijn al geconfronteerd met een aantal van deze uitdagingen op het werk, op school (of de school van uw kind), onder uw buren of familieleden. “Politieke correctheid”, is zelfs nu al een probleem, maar ik denk niet dat het nog lang zal duren voordat “politiek incorrect” je een boete of een gevangenisstraf zal geven. Als dat gebeurt, zullen we geconfronteerd worden met een keuze en staan of: “politiek correct” te zijn, ​​of moedig je uit te spreken voor het Evangelie van Jezus Christus.

In vele delen van de wereld, staan onze broeders en zusters al voor dat dilemma. Sommige betalen zelfs voor deze moed met hun leven!

Deze week wil ik met u delen het verhaal van een man die geconfronteerd werd op een gegeven moment en rechtop stond. In feite zijn er twee van de 28 hoofdstukken in het boek Handelingen gewijd aan de “aan man genaamd Stefanus.” Zijn verdediging van het Evangelie voor het Sanhedrin was zo briljant, krachtig en door de Geest geleid, dat hij de raad van geleerden tot razernij dreef. Ze belaagden hem. Daarna namen ze hem mee en stenigden hem tot de dood erop volgde.

Nu, denk je waarschijnlijk dat het niet zo klinkt alsof Stefanus een zeer effectieve verdediging had als het resulteerde in zijn dood. Beschouw echter dit wel. Hij was een gewone Israëliet die zich zo volledig liet gebruiken door de Heilige Geest, dat hij letterlijk de best opgeleide religieuze leiders van zijn dagen verwarde. Toen ze uiteindelijk beseften dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan de zware lasten, waarmee Stephen hen beschuldigde, zaten ze zich te verbijten en doodden hem. Maar tijdens deze inquisitie, viel de kracht van de Heilige Geest zo sterk op Stefanus dat “zijn gezicht was als het gezicht van een engel.” En toen zijn geest van hem week, de Bijbel zegt dat Jezus Christus zelf opstond ter ere van de gehoorzaamheid van Stefanus!

Niet alleen dat deze gewone gelovige zich liet gebruiken door de Geest, en vreugde gaf aan Jezus dat Hij opstond om hem thuis te verwelkomen, maar zijn voorbeeld was ongetwijfeld een inspiratie voor de jonge rabbijnen die getuige waren van deze hele beproeving. Saulus van Tarsus zou later de geschiedenis ingaan als de grootste evangelist: de apostel Paulus.

Dus wanhoop niet dat de dag van de vervolging in het voorzicht kan liggen. Jezus zelf beloofde dat Hij ons de woorden zou geven om te zeggen wanneer dat moment komt. En in plaats van dat dit onze donkerste uren zouden zijn, kunnen deze tot de helderste momenten worden.

Ik heb u nodig om sterk te blijven staan ​​met mij als een wachter op de muur. De wereld moet nog horen van de blijde boodschap en dat de tijd kort is en Jezus binnenkort terug komt. Laten we nu niet wankelen. Er staat teveel op het spel.

Gods zegen,

Hal Lindsey

clip_image002

DE ZONDE VAN EVA

DE ZONDE VAN EVA!

Depressief.jpg

Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende, was zeker de zondeval, een gevolg van ongehoorzaamheid aan zijn Schepper: De zondeval was geen appeltje bijten of een sprookje! Deze humanitaire ramp heeft tot vandaag nog steeds zijn gevolgen, zoals de sterfelijkheid van de mens en het ontroostbare verdriet met bittere tranen. Deze eerste mensen kregen een ander lichaam, dat diende te eten en drinken om in leven te blijven. Kleding want het kon koud krijgen. Geen spontaan contact meer met de Schepper. Werden nog meer aangevallen door de satan, die hen wilde vermoorden enz.

OORDEEL 2013

Doch er is hoop! God heeft een reddingsplan! Laten wij even dieper nadenken over hoe deze eerste mensen, pas geschapen naar Gods beeld met onsterfelijkheid, hoorden zij wat later over een straf van God als “sterven”, want God sterft niet en is eeuwig, men noemt Hem de eeuwige.(1 Tim.6:16)

Gen 3:1  De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

 

Men vertaald met “slang” wat symbool staat voor de duivel, satan, draak, hoofd van alle afgevallen engelen. Wie in zijn bestaan niet gelooft is al door hem gevangen. Hij kan zich in alle gedaanten voordoen, net een kameleon, je merkt hem niet direct op. Het feit dat hij kan spreken en preken bewijst zijn vele mogelijkheden.

Hij benadert de vrouw met een listige vraag, over wat God had gesproken. Dit is zijn eerste zet om te zien in hoeverre Eva geloofde wat God had gezegd. Zo is het ook vandaag nog, de satan wil weten of u alles gelooft wat in de Bijbel staat, want dat is Gods woord! God geeft daarin raad, geboden en verboden. De satan wil weten of Eva ook het gezag van Gods woorden zal aanvaarden, en wil haar sluw leiden tot opstandigheid zoals hij.

Eva werd getest over haar Bijbelkennis. Ze faalde, want God had gezegd dat ze van “die” boom niet mocht van eten. Maar niet dat ze de boom niet mocht aanraken. Eva voegde toe aan God woorden. Dat was een eigen gemaakte wet, zoals vandaag vele on-Bijbelse kerkelijke wetten. (2,3). Het is heel belangrijk in het aardse leven dat men goed weet wat God wil, dit om gelukkig te zijn, want dat is Gods bedoeling geweest. Eva had Gods wil al half vergeten!

De duivel maakte gebruik van haar onvoldoende kennis, haar lauwheid, haar onverschilligheid, en hij liegt, door te zeggen dat ze niet zou sterven.

Zo predikt hij, satan, als een engel des lichts, ook vandaag tot vele mensen dat er geen hel bestaat, terwijl dit zijn laatste eigen bestemming is, de poel van vuur.

Onvoldoende kennis is als de onvoldoende olie bij de dwaze maagden. (4) Ze zou niet sterven bij het aanraken van de boom. Zo begon Eva eerst te twijfelen aan wat God sprak. Het is een uiterst gevaarlijk pad wanneer men gaat twijfelen, aan Gods onfeilbare woord.

Sommige Rabbijnen leggen de grondtekst uit, al zou satan haar hebben geduwd tot tegen de “verboden” boom. Er gebeurde natuurlijk niets, Eva stierf niet, en ze begreep ook niet ten volle wat sterven was. Eva had nog nooit een dode gezien. Ook wij, mensen kunnen vandaag al moeilijk een begrip vormen over de hel of die tweede dood, waarvan God spreekt. Ze kwam op een dwaalweg, door een listige vermenging van leugen en waarheid.

Satan gebruikt nog steeds dezelfde verleidingstechnieken, de Bijbel, Gods woorden in vraag stellen, aanvechten en liegen. Satan haalde Bijbelteksten aan, om Jezus te beproeven, zou hij het vandaag niet doen met Gods kinderen nu hij nog weinig tijd heeft? Valse Bijbels drukken, valse predikers met eigenmachtige uitleg, en het toevoegen of afdoen van Gods woorden. Satan wil mensen duwen, onder dwang, naar zijn kerk, en zoekt om zelf te worden aanbeden. (Openb.22,18) Dit met als gevolg geen toegang meer tot de boom des levens, eeuwig leven.  

Gen 3:6  En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Eva geloofde en vertrouwde nu op de satan, die zich vandaag kan voordoen als de super christen, als magiër, en straks als “de” antichrist. Nu was ze overtuigd dat ze ook niet zou sterven bij het eten. Eva kende snel een valse geruststelling, ze was overtuigd en kwam niet meer terug op de woorden en geboden van God. Sommigen denken dat ze behouden zijn, maar hun wandel klopt niet. Ze zette de volgende fatale stap, ze at, ze genoot, en verleidde ook nog Adam, om te genieten.

Die boom kent toch eigenaardige kenmerken, die men niet allemaal letterlijk kan aanvaarden. De vrucht van de boom is begrijpelijk, maar er staat niet appelboom, of vijgenboom. Het Latijn voor appelboom is “malus”, wat ook kwaad betekent.

Een “lust” om naar te kijken en “begeerlijk” en om “verstandig” te worden. Het lijkt wel dat deze drie verleidende elementen terug te vinden zijn voor iedere Internet bezoeker! “Verstandig” of “geleerde” mensen komen moeilijk tot geloof in Jezus, door hovaardigheid. De apostel Johannes haalt dezelfde kenmerken aan voor een werelds ongelovig denkpatroon!

 

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes,

de begeerte der ogen en een hovaardig leven,

is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.1 Joh.2

Deze boom heeft precies kenmerken van een levend wezen? Die aantrekkelijke boom was begeerlijk en een lust voor het oog. Verstandig makend, leerzaam. Mensen worden regelmatig vergeleken met bomen in de Bijbel.

De andere boom, de boom des levens wordt door de Joden ook gezien als de boom van Isai. Jezus was een rijs uit die boom en dat klopt! (Jes.11:1,2)

Zo werd Eva ergens overspelig tegenover God, ze begaf zich in de omgeving van de door God verboden boom. Sommigen wijzen naar een seksueel overspel van Eva met de opdringerige satan. Dat overspelig “eten” of “genieten” van de vruichtbaarheid van de boom, kan men vinden in spreuken met de gepaste context!

19 De weg van de adelaar langs de hemel en de weg

van de slang op de rots, de weg van een schip in

volle zee en de weg van een man bij een jonge

vrouw. 20 Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt

haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.Spr.30

Voor vele christenen hangt er nog steeds een taboe rond seks, al is het helemaal geen zonde binnen het huwelijk. Het verbieden van normale seks, of huwelijk is zonde. In bovenstaande tekst wordt “eten” symbolisch gebruikt als buitenechtelijk gemeenschap te hebben.

Zo kwamen er twee zaadlijnen ontstaan:Gelovigen in Jezus enerzijds, en ongelovigen of anders gelovigen anderzijds, welke vijandig staan tegenover elkaar, zoals Abel en de ongelovige, maar religieuze Kaïn.

 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,

en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop

vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.Gen.3

De laatste en grootste overwinning in de wereldgeschiedenis zal er zijn voor het zaad van de vrouw, en niet van het slangenzaad! Het slangenzaad verdwijnt.

 

Er komt herstel, een nieuwe wereld.

clip_image006

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;1 Kor.15

 

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.1 Kor.15

 

Wanneer wij kijken naar de vele en toenemende natuurrampen, de gevolgen van de zogenaamde opwarming van de aarde, de aardbevingen, orkanen, enz. dan kunnen wij vaststellen dat onze planeet aan vernieuwing toe is. Het lijkt wel een versleten kleed, zoals de Hebreeënschrijver laat weten. God zal hem als een mantel oprollen, en zal verwisseld worden. (Hebr.1:11,12). Er is hoop leert God, en Hij liegt niet!

Zoals door de zondeval, ziekte en dood in het leven kwam van de mens, zo zal er ook een opstanding zijn door Christus, voor allen die in Hem gaan geloven, enkel en alleen zoals Gods woord het leert. Bij de zondeval sloot zich het geestelijk zien, contact met God, en opende een ander beperkt zicht, waarbij de mens inzag te hebben gezondigd, en zag zo zijn naaktheid. Een mens heeft dus twee wedergeboorten of transformaties nodig voor toegang tot de komende nieuwe wereld, de eerste naar de geest, (bij bekering) en de tweede wedergeboorte van het lichaam. (bij de wederkomst) (Joh.3,5) en (1 Kor.15,12)

Vg. R. GAYTANT.

Biblespace Vlaanderen

 

EEN KIND VAN GOD?

 

clip_image002

 

 

clip_image004

 

 

“Een kind van God” is een titel! Er zijn mensen die de grootste en belangrijkste titel hebben gekregen tijdens hun aardse leven. Hun naam is niet geschreven met een kleine letter vooraan, maar hun naam is wel opgeschreven in de hemel, in het boek des levens!

Mensen kunnen wel eens gesteld zijn op eretitels, geven eretekens, diploma’s en dergelijke, waar hun naam in grote letters staat opgeschreven. Deze geschriften worden dan ondertekend door een voorzitter, door een minister of soms een koning.

 

Wij als kinderen Gods zijn ons niet altijd bewust van onze hoedanigheid in Christus, en welke gevolgen dit heeft in dit leven en in het leven hierna.

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze: 2:11-13

 

11   Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is,

12  dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

13  Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

 

Denk er eens over na zegt Paulus wat u was voor uw vernieuwde denkwijze, toen u nog geen kind van God was, en nu!  Voor onze bekering leefden wij zonder rekening te houden met wat God leerde in de Bijbel, met alle nadelige en kwalijke gevolgen van dien. We hadden geen echte relatie, geen vriendschapsband met Jezus persoonlijk.

Wij waren toen nog geen kind van God!

Wij waren mensen zonder hoop, en behoorden niet tot Gods volk uit de heidenen. Wij kenden Gods beloften niet en daarom kenden wij ook niet de heerlijke toekomst waarvan de Bijbel spreekt voor een kind van God.

De joden spotten met de heidenen ook, want ze noemden ons “ voorhuid” of onbesneden. Daarmede bedoelden ze, dat zij enkel Gods volk waren. Maar nu is er een verandering gekomen door Jezus Christus! Dat was wat Paulus hen duidelijk maakte.

Paulus liet de joden begrijpen dat ook zij een verloren ziel waren als ze niet luisterden naar hun God, ondanks dat ze hun voorhuid wel kwijt waren! Ze dienden besneden te worden van hart! Dit is veranderen van denken en doen.

 

EEN KIND VAN GOD KENT EEN ONBETAALBARE BLIJDSCHAP!

 

clip_image006

 

Calvijn schreef eens: Wij hebben een kort geheugen wanneer het over de genade van God gaat!

Hoe vlug vergeten wij niet een cadeau dat wij hebben gekregen van iemand?

Geschenken maken tijdelijk blij! Christenen kennen een blijvende en unieke blijdschap!

Jes 35:10  de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

 

Na de bekering is er blijdschap en vreugde in het hart van een kind van God. Bekeren is niet veranderen van kerk of godsdienst, voor wie het niet weet!

Deze geestelijke blijdschap en vreugde is zeer speciaal. Ro 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

 

Mt 13:20  De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt;

Ongehoorzaamheid kan deze vreugde wegnemen. Stenen zijn hard, beeld van hardhorigheid. Soms een “perzikchristen”, zacht en mooi aan de buitenkant, maar als God teveel vraagt, en toetst, botst Hij op een steen van eigenzinnigheid.

 

Ps 51:12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.

Zonde van begeerte, nam de blijdschap bij koning David weg en ook zijn gezondheid!

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Wanneer wij altijd rekening houden met wat God zegt in Zijn woord is een “Kind van God” blij!

Een kind van God dat verdrietig is, moet zoeken wat hij verkeerd deed. Wie bv. niet kan vergeven kan moeilijk blij zijn!

 

IEDER KIND VAN GOD IS EEN PRIESTER!

 

De apostel Petrus schrijft:

9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

10  u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus2:9

 

God heeft u aangenomen als zijn kind, uit genade bij uw bekering. Wij zijn nu priesters met een onvergankelijke Koninklijke stijl zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een kind van God is gemakkelijk te herkennen:

Het zijn priesters die vanuit hun hart spreken over Jezus, de genade en zijn wonderen. Deze priesters houden zich niet bezig met Babelse ceremonieën.

 

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Pet.2

Het brengen van die geestelijke offers dit is de medewerking die de Here van ieder gemeentelid verwacht. Offeren kost een inspanning.

3 Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.

34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Luk.12

In de hemel: geen dieven! Geen inflatie of deflatie! (mot)

 

 

 

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. }

12  Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13  ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14  Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15  maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 1 Cor.3

 

Het werk van ieder gemeentelid zal Jezus toetsen en beproeven. Hij wil weten of wij medewerkten aan de bouw van Zijn gemeente met hart en ziel en vertrouwend op Hem.

Alles wat je doet uit geloof, voor Jezus zal blijvend zijn. Wat je doet  uit zelfbehagen, is hooi en strooi!

Denk maar aan Gods kinderen in Rusland die twee uur door de sneeuw liepen om te luisteren naar een boodschap in het bos en nog kans liepen opgepakt te worden!

Daardoor kon men zien dat hun geloof echt was!

 

Wat weet een kind van God?

 

11  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

13  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Cor.2

 

17  Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. 2 Cor.5 ( het boek)

 

Een kind van God heeft Gods Geest ontvangen, om te kunnen begrijpen wat God zegt door de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat is geestelijk, en dient geestelijk te worden benaderd. De Bijbel kan niet met menselijke wijsheid worden uitgelegd, tenzij met een eigenmachtige uitleg, welke God verbiedt!

Niet iedereen die een Bijbel heeft en daarin leest is daarom een kind van God.

Het is niet omdat men veertien dagen in een garage gaat staan dat men dan een auto is geworden! Je bent niet gelovig of een kind van God omdat men naar een kerk gaat!

 

De Bijbel is een onfeilbare GPS in de hand van een christen op weg naar de hemel!

Corrie ten Boom ging gaan spreken en nam een vliegtuigje. Onderweg sprak ze de piloot en ze sprak over de Bijbel. De piloot kon niet begrijpen dat God zoveel had toegelaten in zijn leven van tegenslag en had twijfelgevoelens over het boek.

Het gesprek werd onderbroken, ze vlogen plots de wolken in, en de piloot zei dat hij eerst moest kijken naar zijn instrumenten om de goede richting te houden.

Corrie zei dat haar Bijbel ook haar instrument was, ook in de mist, want als ze op haar gevoelens durfde vertrouwen liep het steeds verkeerd!

Gevoelens zijn bedrieglijk! Een kind van God luistert enkel naar de Bijbel!

 

Een kind van God wordt door de Geest geleerd via leraars die God aanstelde. Ook persoonlijk door beproevingen om ons geloof te toetsen en te laten groeien.

Een kind van God is een nieuw leven begonnen. Zovele mensen willen een nieuw leven beginnen, maar ze weten niet hoe! Dit nieuw leven is eeuwig leven, en gaat over de grens van de dood heen.

 

Een kind van God krijgt een nieuw lichaam!

 

 

20  Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus. 21  Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij  ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. Fil.3

 

Hoeveel mensen verlangen niet om genezen te worden van een of andere ziekte of kwaal.

Hoeveel mensen die benen, armen of ogen zijn kwijtgeraakt bij ongeval en zouden geen herstel willen? Hoe triestig zijn de prothesen niet om aan te zien? Deze mensen verliezen soms hun levensmoed en geld brengt weinig verandering.

God staat voor de deur met een nieuwe schepping, Hij is al begonnen met nieuwe mensen, eerst een nieuw innerlijk, een nieuw hart en denken, en vervolgens een hemels lichaam als Jezus!

Een genezing is niet altijd noodzakelijk terwijl wij hier op aarde wonen, ieder kind van God zal genezing ontvangen naar geest en lichaam bij de wederkomst van Jezus!

 

HOE WORDT JE EEN KIND VAN GOD?

 

12  Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven  kinderen van God te worden. 13  Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Joh.1

 

Allen die Jezus aannemen en op Hem vertrouwen worden een kind van God. Dit betekent te geloven alles wat in de Bijbel staat geschreven, niets meer en niets minder! En Gods Geest zal u overtuigen en uw zonden vergeven na het persoonlijk belijden van uw zonden. De H.Geest zal u overtuigen dat de Bijbel de waarheid is. Dit is geboren worden uit water en Geest.

 

R.GAYTANT Voorganger

GODS OORDELEN

GODS OORDELEN

 

Er zijn soorten van oordelen in de Bijbel beschreven, waarvan wij enkele in deze studie zullen onderzoeken. Dit onderwerp is belangrijk omdat het te maken heeft met onze christelijke hoop. Hierna zeven soorten oordelen:

 

clip_image002

 

 

 

OORDELEN OM ZIJN GLORIE EN MACHT TE TONEN.

 

16 Maar de Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. 17 Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide, en vreemdelingen zullen in de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is. 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw;Jes;5

 

Een WEE is een oordeel en een vloek.

Wij kunnen vandaag vaststellen dat regeren op aarde wordt vernedert daar er maar weinig  gerechtigheid meer is, en geen gezond recht meer wordt gesproken.

 

25 Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. 26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten. 27 De koning zal rouw bedrijven en de vorst zal zich in ontzetting hullen en de handen van het volk des lands zullen van schrik verlamd zijn. Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen, naar hun gedragingen zal Ik hen richten. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben.E z e c h i ë l 7

Zie ook Openbar.14:7

 

 

 

OORDELEN OM TE OVERTUIGEN DAT GOD GELIJK HEEFT!

 

5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.Openb.16

 

Wie tot geloof is gekomen, heeft God gelijk gegeven in wat Hij zegt. Hij sprak door zijn Woord, Hij sprak door Jezus, Hij spreekt nog steeds door hen die Hij kan gebruiken.Geboren worden uit water en Geest is een noodzaak.

 

OORDELEN OM DE ZWAKKE TE VERDEDIGEN!

 

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden. 2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? [sela] 3 Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, 4 Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. P s a l m 8 2

 

Deze Bijbeltekst hoor je dagelijks op de lippen der mensen, die vragen hoelang nog zullen de goddeloze rechters onrechtvaardig oordelen, en buigen voor de macht van het kapitaal? Daarom staan de oordelen en rampen voor de deur.

 

OORDELEN OM REDDING TE BRENGEN VOOR ZIJN VOLK!

 

18 Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. 19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.Jes.30

 

God zal zijn volk genadig zijn, (Joel 3: 12-14 ) de wereld komt onder het oordeel, na de bekering van Israël. Vandaag keert de ganse wereld zich tegen Jeruzalem, men zal Jeruzalem belegeren, maar dan barsten de vele oordelen los. Israël wordt steeds door de media in een kwalijk daglicht geplaatst, als massamanipulatie van de heidenen. Doch als men Israël zal horen roepen en bidden tot Zijn God, zal God genadig en rechtvaardig oordelen. Een holocaust voior de heidenen?

 

OORDELEN OM ZONDEN TE BESTRAFFEN

 

4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.Ps.1

 

God is nu al aan het oordelen, ( 1 Petrus 4:17) 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

 

God begint eerst bij zijn volk Israël. Vandaar dat wie ongehoorzaam blijft aan Gods Woord ook in de gemeente, daar ook niet kan blijven, hij kan de toets niet doorstaan en de Heer kent iedereen die naar de gemeente komt. Dwaalleer is een kenmerk van de eindtijd!

 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

In landen waar christenen vervolgd worden, stelt men gewoon de vraag, of men Jezus trouw blijft of niet, wie ja zegt wordt gevangen genomen of vermoord als momenteel in Noord Korea.

 

OORDELEN OM MENSEN TE LEIDEN TOT INZICHT EN BEKERING.

 

 

clip_image004

 

Hoeveel mensen moeten eerst heel zwaar beproefd worden vooraleer ze aan God beginnen te denken? Hem zoeken? Of Hem uitdagen, Hem bespotten, Hem verachten?

God toornt over alle afgoderijen en vals geloof. Denk aan de zondvloed en kinderen.

Lees DANIEL 4: 28-34! Koning Nebukadnessar werd zwaar depressief, verloor jaren zijn verstand tot hij zijn ogen opsloeg naar de hemel!

 

 

VOORBEELDEN VAN OORDEEL OVER

PERSOONLIJKE ZONDEN.

 

God geeft ons vele voorbeelden in Zijn woord. Vloek en oordeel die over de mensen kunnen komen om allerlei zonden. Mozes mocht het beloofde land niet binnen omwille van ongehoorzaamheid ( Num.20:12 ).  Spotten met een man Gods is gevaarlijk, God duld zulke dingen niet ( 2.Kon.2 : 23-24 )  Ananias en Safira trokken een oordeel over zich , door bedrog en schijnheiligheid, dit oordeel koste hen het leven! (Hand. 5: 1-10 )

 

13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.Joh.5

 

 

Wij kunnen ook de vraag persoonlijk stellen, wat voor tegenspoed kunnen wij niet vermijden, door de zonde na te laten of te voorkomen. Iedereen herinnert zich misschien een bepaalde tegenslag in zijn leven, maar stelde de vraag niet: waarom?

Jezus, vertelde niet wat voor zonde deze lamme had gedaan om zo’n oordeel over zich te trekken, doch na zijn genezing klaagde hij Jezus aan bij de Schriftgeleerden, daar hij zijn matras diende te dragen op sabbat! Jezus waarschuwde hem nog en niet voor niets! Zijn lichaam was wel genezen, maar niet zijn hart!

 

 HET OORDEEL en LIJDEN OP GOLGOTHA

 

Christus heeft op het kruis, onschuldig, een rechtmatig oordeel van God ontvangen, een oordeel dat iedere zondaar had moeten ontvangen door de zonde in zijn leven. Hier werd een complete verzoening gebracht tussen God en mens. Wie dit gelooft komt niet in het laaste oordeel!

 

Joh.5 : 24-25

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 

 

24 die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven:’ door zijn striemen bent u gezond geworden’. 25 Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.1 Petr.2:24

 

Hier begrijpen wij dat de zondige toestand in ons leven zou AFSTERVEN en de gerechtigheid in ons leven zou gaan OPLEVEN!

Door  Zijn lijden (striemen) zijt gij gezonder aan het worden. Petrus schildert hier een beeld waarin de mens die tot geloof komt, begrijpt dat Jezus zijn oordeelstraf heeft gedragen.

Ieder mens die tot gelooft komt geneest van zijn zelfvertrouwen, zijn eigen kennen en kunnen!

Wanneer iemand met een goede gezondheid tot geloof komt, moet ook nog genezen van de ziekten als eigenzinnigheid, hebzucht, eer, bijgeloof en afgoderijen enz.  Daarom moet men de kontekst goed lezen waar dan staat dat het “ schapen zijn die dwalen “.

Veel schapen zijn vandaag ziek geworden door leringen van boze geesten te volgen, die zich voordoen als een cameleon!

 

 

HET LAATSTE OORDEEL

 

Dit oordeel vraagt een studie afzonderlijk. Kort gezegd is dit het oordeel dat plaats vindt na het duizendjarig rijk van Christus op aarde. Tussen de oordelen gedurende de grote verdrukking, en het laatste oordeel regeert Jezus duizend jaar op aarde.

Dit zal werkelijk het laatste oordeel zijn, waarbij de doden worden opgewekt voor het eeuwig verderf. Daar zijn geen Bijbelgetrouwe christenen aanwezig.

De goddelozen zullen daar verantwoording afleggen van hun werken.

 

10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Op.20

R.GAYTANT

WIE IS GELUKKIG?

WIE IS GELUKKIG?.

2 PETRUS 1

DE TWEEDE BRIEF VAN PETRUS

HOOFDSTUK 1

Deze hoopgevende brief een laatste brief van de apostel Petrus is geschreven in het jaar 64 tijdens zijn gevangenschap en het jaar voor zijn sterven als martelaar te Rome in 65. De brief is wel omstreden door twijfelende theologen. Zijn korte brief laat enkele onderwerpen zien, als geloofsgroei, valse leringen, en de verwachte wederkomst van Jezus. De apostel richt zich in deze brief nu ook naar hen, uit de heidenen, met dat kostbaar sterke geloof in Christus, als wij bekeerde Joden momenteel! Hij bidt dat de genade en de vrede zou groeien om God en Jezus Christus nog beter te leren kennen.(Joh.17,3)

 (3) Door de kracht van God is ons nu alles gegeven wat nodig is om de vruchten van God in ons leven zichtbaar te maken voor iedereen. Jezus, heeft ons geroepen en ons daartoe de nodige kennis van God gegeven. (Rom.8:30)

Ware genezing

(4) Petrus wijst op de kostbare beloften gekregen, om een goddelijke natuur, een verheerlijkt lichaam, zouden ontvangen! (1 Joh.3,2) Bijbelgetrouwe christenen zullen ontsnappen en ontvluchten aan al het kwaad, ongerechtigheid en verderf dat over de wereld zal komen, en welke is ontstaan door alle begeerlijkheden welke deze wereld aanbiedt. De zucht naar geld, rijkdom en antichristelijke macht zal uiteindelijk de wereld in het verderf storten. De satan kan via predikers, christenen verleiden om in die richting te bidden naar hun eigen begeerten, vandaag het welvaartsevangelie!

 (1 Joh.2:15,16)

3 Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat

gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door

te brengen Jak 4

 

Ook de apostel Paulus kende prachtige beloften van God voor hen die Hem liefhebben boven de vergankelijke wereld, met een vergankelijke rijkdom en weelde. Paulus schreef:

9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoorden wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.1 Cor.2

clip_image004

Ook de ruimtevaarders zullen dit geheim niet  ontdekken, en zien, al speuren zij overal in het heelal, en geloven slechts enkel wat ze zien en dit zoals de ongelovige Thomas, die ook het wetenschappelijke bewijs wilde zien van de opstanding van Jezus!

DE CHRISTELJKE WEG IS GEEN BREDE SNELWEG!

 

(5,6) Petrus beschrijft de Bijbelse levensweg, hoe je God kunt liefhebben, om zijn beloften te ontvangen. Mensen die gehoor geven aan het woord en het betrachten te volgen, dat zijn discipelen die beschreven zijn als “die Hem liefhebben”.

Christenen zijn mensen waarbij alleen de Bijbel invloed heeft in hun levenswijze.

 

Wat begrijpen wij onder die christelijke weg?

 

Spr 6:23  Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;

 

 

clip_image006

 

 

Werkt allen ijverig samen om uw geloof vast te houden aan het Woord, en zoek daaraan de daad toe te voegen. Enkel uw ondervindingen en uw beproevingen zullen uw geloof laten groeien. Christenen moeten zich trainen, in het dagelijks leven. Door gezonde Bijbelkennis kan uw discipline groeien, de Bijbel verkeerd begrijpen resulteert in teleurstellingen en ontgoochelingen bij de discipel en zijn broeders en zusters! Verkeerde of afdwalende Bijbeluitleg brengt verkeerde geestelijke training en geloofsafval! Dan komt het volharden, en zo zal God vruchten in uw persoonlijk leven laten tevoorschijn komen. Godsvrucht, zijn vruchten van God!

Het noodzakelijke volharden is noodzaak bij iedere christen. (Dan.6,17 –Hand.2,42 – 2 Tim.2,12)

(7,9) Die vruchten zijn noodzakelijk, enkel door die zichtbare Bijbelgetrouwe levenswijze ontstaat er een echte broederliefde, en dan komt de hoogste en moeilijkste trap: de liefde tot alle mensen. Dan komt die “agape” liefde openbaar. Het is enkel de kwaliteit van een christen welke zeer belangrijk is in de gemeenten, niet de kwantiteit en mooie kathedralen!

Wanneer die vruchten niet zichtbaar zijn geworden, dan is er nog een geestelijke blindheid, onbegrip, en is men de vergeving en reiniging van zijn oude zonden al vergeten. Geestelijke blindheid kan terugkeren, en is op te merken vandaag. Dan komt er de schijnheiligheid, en een vermenging met een staatsgodsdienst! Petrus heeft het over een slechte wereldse attitude.(Rom.12,2)

Bekering is niet enkel de dag wanneer men tot geloof in Christus is gekomen, en vergeving heeft ontvangen, maar een verdere blijvende levensverandering naar het beeld van Jezus.

 

 

(10,13) Maak uw roeping hard, door die ingeslagen weg van Jezus te blijven volgen, en u zult niet vallen, of afvallen van uw geloof. De satan heeft in de ganse geschiedenis mensen geïnspireerd met vele godsdienstige dwaalwegen en listige leringen die misleiden. Er is geen andere weg om toegang te krijgen tot het eeuwige koninkrijk!

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid

en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Joh.14

Petrus schrijft dat hij aan dit punt zal blijven herinneren, dit wijst op het belang ervan.

(14,15) In een adem laat hij weten dat zijn sterven nabij is gekomen, en dat hij het persoonlijk wist van Jezus zelf! (Joh.21,18) Petrus was zich bewust dat zijn schrijven nog belangrijk zou worden ook na zijn sterven. Inderdaad zijn brieven worden nog tweeduizend jaar later met veel aandacht gelezen en bestudeerd!

DE BIJBEL IS GEEN SPROOKJESBOEK!

 

Tit 1:14  En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.

(16,18) De apostel straalt zijn geloofszekerheid sterk uit. In die tijd en ook vandaag zijn er vele filosofische gedachten, en allerlei fabelachtige therapieën! Wat Jezus heeft verkondigd is waarheid. Wij zijn getuigen geweest van de kracht en de opstanding van Jezus Christus! Petrus schrijft over de verheerlijking die hij met eigen ogen heeft gezien, en de stem van God welke hij hoorde op de heilige berg.

 

Enkel Bijbelse profetie!

clip_image008

 

(19,21) Petrus wijst naar de zekerheid van het profetische woord, met andere woorden bedoelde hij de profeten en de apostelen welke geïnspireerd schreven. Hij geeft raad hoe je die profeten dient te benaderen. Een lamp in de duisternis, geeft licht tot op een bepaalde afstand. Die duistere plaats is onze wereld van ongeloof en onwetendheid, waarin velen struikelen en wanhopig worden. (Ps.119,105) (Spr.6,23)

Gaande weg in de tijd kan men deze profetieën beter begrijpen, zo kunnen wij vandaag begrijpen dat wij nu leven in de eindtijd. Dit dienen wij voorzichtig te blijven doen tot de grote dag komt. De Morgenster betekende voor de mensen, dat het einde van de nacht aangebroken was. Het wijst meteen naar een toenemende kennis bij allen die tijd nemen om te onderzoeken en nooit genoeg te weten komen over Jezus, en ze groeien in hun geloof, ze hebben steeds voldoende olie voor hun lamp, zoals de wijze maagden.

 

6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne

uit het duister, heeft het doen schijnen in onze

harten, om ons te verlichten met de kennis der

heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.2 Kor.4

De apostel Petrus waarschuwde voor een eigenmachtige uitleg. Dit soort uitleg komt  veel voor bij mensen die de Geest niet hebben ontvangen. Sommige theologen en voorgangers geloven niet alles wat in de Bijbel staat. Vele Bijbelteksten worden soms vergeestelijkt uit onbegrip, en men schrijft of spreekt uit de eigen menselijke geest, eigenzinnigheid.

De Schrijver van de Bijbel leeft in de harten van Gods Bijbelgetrouwe kinderen, ongeacht hun intelligentie, en laat hen Godspraak herinneren, maar wie niet voldoende leest in de Bijbel, kan zich ook niet laten herinneren!

 

26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader

zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u

te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Joh.14

 

clip_image010

VALSE PROFETEN

clip_image001

 

 En Jezus antwoordde en zeide tot hen:

Ziet toe, dat niemand u verleide! Matth.24

 

clip_image003

Toen Jezus rustig op de Olijfberg was gezeten, kwamen zijn nieuwsgierige discipelen bij Hem, en stelden Hem vragen over geprofeteerde gebeurtenissen in verband met de tekenen van Zijn wederkomst en de eindtijd.

Wij mogen de eerste discipelen dankbaar zijn dat ze die vragen hebben gesteld, de woorden van Jezus geven ons inzicht, bijzonder in onze tijden.

Hij gaf als teken, dat er ernstige dwalingen, vals geloof, leringen van boze geesten en misleidingen zouden komen in de tijd voordat Hij terug zou komen. Valse messiassen en predikers!

 

Lu 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan “het” geloof vinden op aarde?

clip_image005

Wij weten dat er veel gespot komt als er sprake is over de wederkomst van Christus, maar het gaat er hier over, of Jezus nog geloof in Hem zal vinden. Inderdaad Jezus heeft het over “het” geloof. Het geloof in Hem, dat spreekt over vergeving door Zijn bloed! Jezus, wees en wijst, rechtstreeks naar alle mensen die dachten, dat ze door goede opvoeding en naar een kerk te gaan behouden zouden zijn, en dachten van zichzelf dat ze “goede” en “eerlijke” burgers waren. Daarom gaf Hij het voorbeeld van de Farizeeër en de tollenaar die opgingen naar de tempel, en daar werd door allebei gebeden, en die tollenaar werd behouden, omdat hij tot inzicht kwam dat hij een zondaar was en spijt had over zijn leven zonder rekening te houden met God!

 

Opgelet voor de hedendaagse valse predikers en theologen! Wat doe je?

Luisteren naar de waarheid! Lijkt eenvoudig, luisteren naar Hem die eens zei:

 

Joh 14:6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

 

Daarom gaan wij even kijken hoe wij al die verleiders, de schijnbaar triomferende evangelisten en andere kerkleiders, kunnen herkennen als leugenaars.

Een dienstknecht van Jezus, Judas, de broeder van Jacobus gaf ons een leidraad. Hij roept op om te strijden voor de waarheid, en de genade niet in losbandigheid te veranderen. Judas geeft ons hier vele kenmerken van valse profeten, die enorm vele mensen misleiden, en een grote afval van het ware geloof veroorzaken.

 

11  Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan,

 

De weg van Kaïn opgaan betekent, de levensstijl van een kerkganger. Kaïn, een ongelovige landbouwer, ging op om ook zijn offer te brengen, dus hij deed als een gelovige. Maar zijn offer koste hem niets, niet de minste inspanning.

Kain sloeg al Gods raad in de wind, en diende God op zijn eigen goedkope traditionele wijze. Uiteindelijk werd hij een moordenaar uit jaloersheid. Valse apostelen lopen over lijken, zijn liefdeloos, en verklaren de Bijbel naar eigen inzicht. Ze vergeestelijken vele Bijbelteksten, dit is een eigenmachtige uitleg, welke God verbied! Judas bedoelde dat het mensen zijn die in de gemeente komen en zoeken om je geestelijk leven te verwoesten. Ze zoeken veel aandacht op gelijk welke wijze.

 

Zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken

 

clip_image007PAUS

Het zijn godsdienstige misleiders, die zich laten verleiden door geldzucht.

(1 Tim.6:10) Bileam, een rijke valse profeet, een paranormale waarzegger kreeg veel geld om allerlei magische vervloekingen uit te spreken, en voorzeggingen te doen. Die man stond open voor de bronnen van God en satan. Hij bracht waarheid en leugen door elkaar. Het doel was om Israel te misleiden, en het te laten vermengen met andere volkeren door listige feesten met veel ontucht. Hun doel is ganse gemeenten te misleiden, en subtiel laten opgaan met andere godsdiensten, via allerlei religieuze muziekfestivals. Opgelet voor gevaarlijke valse evangelisten of oudsten die waarheid en leugen door elkaar halen, en op deze wijze de christenen in verwarring en twijfel willen brengen. Het is een zeer doelgericht misleiden volgens deze brief.

 

door het verzet van een Korach ten onder gegaan

 

De Korachieten kwamen in opstand tegen Mozes, zij dachten dat zij alleen de priesters waren en aanvaarden het gezag van Mozes niet verder. God had Mozes en Aaron aangesteld als leiders. Wie God heeft aangesteld als leider, zal ook Gods medewerking ervaren. Er kan zich nog veel strijd ontwikkelen onder gelovigen, doch uiteindelijk zien wij dat de Korachieten omkwamen.(Num.16:35).

Ook de hedendaagse valse predikers zullen omkomen, allen die buiten Gods gezag spreken.Het zijn Profeten welke niet door God zijn gezonden!

15  Ook zeide de profeet Jeremia tot de profeet Chananja: Hoor nu, Chananja, de HERE heeft u niet gezonden, en gij hebt dit volk op een leugen doen vertrouwen;

16  daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik zend u weg van de aardbodem, nog dit jaar zijt gij een lijk, omdat gij afval van de HERE hebt gepredikt.

17  En de profeet Chananja stierf in dat jaar, in de zevende maand. Jer.28

 

wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld;

 

Zulke misleiders zijn zeer tijdelijk van aard. Ze verdwijnen soms plots van het wereldtoneel. Ze geven geen water. De regen was een zegen en kon verkwikking geven. Zij kunnen geen verkwikking geven, ze zijn niet tot zegen. Weinig mensen komen er werkelijk tot echt geloof. Een mens komt tot wedergeboorte door geboren te worden uit water en geest, maar die predikers geven geen water, hun Bijbeluitleg is onbetrouwbaar en ze zoeken een valse eenheid.

Een symbolisch beeld van Gods woord is water, en ook zaad. Zo maakte Jezus de volgende gelijkenis:

24  Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.25  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.26  Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.27  Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid?28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. (13-29a) De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen?29  (13-29b) Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken.30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

Wanneer de mens niet aandachtig is, (sliep) slikt hij predikingen die niet stroken met de waarheid. Die mens is als de dwaze maagden, zonder olie.Zoiets kan zeer gevaarlijk zijn, slecht geleerd, slechte en eigenmachtige Bijbeluitleg, onkruid en de gevolgen brengen scheuringen en slecht gedrag voort. (19)

Flp 3:18  Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus.

 

Jezus zegt: Een vijandig mens heeft dit gedaan, dit zijn de dwaalleraars.

De knechten maken zich een probleem, en vragen om het onkruid te verwijderen. Gelovigen en schijngelovigen leven samen, in gemeenten, kerken, organisaties, in families, enz.

clip_image009De Heer gebied te wachten tot de oogsttijd, de oordeelstijd. De Heer wil zijn kinderen niet kwetsen door hun geliefden die niet geloven weg te rukken. Die oogsttijd is het binnenhalen van al de gelovigen. (Luc.10:2) Wij moeten er op letten dat wanneer de oogsttijd begint, men begint met het onkruid te verwijderen. Dit zijn de schijnheiligen. Vandaar de vele scheuringen die wij vandaag opmerken, samen met kwetsende woorden, en achterblijvende broeders en zusters!

Daarom haalt Judas de profetie aan van Henoch,

om aan te tonen dat er een einde komt aan alle dwalingen en een vierschaar komt om te straffen. Deze rechtbank zal bestaan uit tienduizenden christenen om al de goddelozen te straffen.

Alle goddelozen die harde taal hebben gesproken tegenover God, komen in het laatste oordeel.

 

Ook de antichrist waarvan geschreven staat:

Opb 13:5  En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

 

Judas verwijst naar een boek van Henoch: 27, bij dit oordeel zullen ook de “begenadigden” aanwezig zijn. Judas haalt dit boek aan om zijn schrijven te bevestigen vanuit het O.T. De boeken van Henoch behoren tot de verloren Bijbelboeken, doch nu gedeeltelijk teruggevonden.

Daar zullen die valse predikers met hun vleiende taal, een einde kennen. Onder deze  meeslepende taal kunnen wij begrijpen, zij die de mensen niet willen kwetsen met woorden als: zonde, oordeel of hel.

 

 

13  Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse. 14  Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.Jer.14

 

1Jo 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

 

Vg. R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen

GOD UW REDDER?

 

 clip_image001

 

 

 

clip_image003

 

Een mens kan soms in zeer moeilijke en pijnlijke omstandigheden terechtkomen. Zijn leven kan in gevaar komen. Zorgen kunnen hem overweldigen. Beproevingen kunnen zijn kracht in de Here meten. (Psalmen 11:5  De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.)

 

In de Bijbel vinden wij ook mensen die veel hebben moeten verwerken. Wij kennen een Job, een David, een Paulus, en tenslotte Jezus onze Here.

Vandaag nemen wij het voorbeeld van koning David, in de tijd kort voor hij koning werd en zware beproevingen doorstond. Wij gaan even kijken hoe David op de Heer vertrouwde, welk een persoonlijke relatie er was tussen hem en God.

 

1 Sam.23:14-28 en Psalm 54

 

Wat was het probleem van David?

 

14 David hield verblijf in de woestijn, in bergvestingen. Hij verbleef in het gebergte, in de woestijn van Zif. Alle dagen zocht Saul hem, maar God gaf hem niet in zijn macht.

15  David vernam, dat Saul uitgetrokken was om hem naar het leven te staan. David bevond zich in de woestijn van Zif te Choresa.

 

David kende dus een spannende tijd. Ongerustheid, opgejaagd door Sauls troepen

Het is hem een moeilijke tijd vol strijd voor hij koning werd.

Het is precies een tegenbeeld voor ons die ook als koningen met de Heer zullen              regeren, onze tijd hier op aarde als christen is niet gemakkelijk, wij worden ook achtervolgt door de troepen van de boze, die nog weinig tijd heeft. En wij moeten zeer waakzaam zijn. Onze geestelijke wapenrustig moet in orde zijn.

 

Dan heb je mensen die blijkbaar op geld uit zijn, en zo waren er ook onder de zifieten mensen die koning Saul berichten waar David zich bevond. De satan heeft ook zijn kinderen, kinderen des toorns, welke hij kan gebruiken. Mensen die hem ten val wilden brengen.

Wees op uw hoede in onze strijd zijn er ook die ons ten val willen brengen. Ongelovige mensen die u willen weghouden van God, van Jezus.

19 Enige Zifieten echter trokken naar Saul in Gibea en zeiden: Weet gij wel, dat David zich bij ons verborgen houdt in de bergvestingen bij Choresa, op de heuvel van Chakila, ten zuiden van de wildernis?

 

Koning Saul valt aan!

26  Saul ging langs de ene en David met zijn mannen langs de andere zijde van de berg. David trachtte in allerijl aan Saul te ontkomen; en reeds stond Saul met zijn mannen op het punt David en diens mannen te omsingelen en te grijpen,

 

David bijna omsingeld en ten prooi. Menselijk gesproken kon hij niet meer weg.

Wij kunnen ook omsingeld worden door allerlei ernstige problemen zodat wij er geen uitweg meer voor vinden.

Vele mensen komen vandaag in zulke situaties terecht, waarbij ze gevangen zijn of in de strik des duivels zitten, en ze grijpen naar alles wat hun gedachten kan veranderen of plegen zelfmoord. Ook hier staat David werkelijk machteloos, zijn enige hoop was God zelf! Dit zijn omstandigheden waarbij wij zelf ons geloof kunnen meten.  Het probleem dus van David was eigenlijk de gewone strijd welke hij had om koning te worden. Bijbelgetrouwe christenen kennen dezelfde strijd hier op aarde omdat ze ook later als koningen zullen regeren.

 

 

WAT DEED DAVID?

 

Doch David respecteerde nog steeds koning Saul, maar wachtte geduldig op zijn God. Hij wacht op God en is tevreden met zijn schuilplaats in de woestijn. In die schuilplaats bad hij :

Psalm 54

2  (54-4) O God, hoor mijn gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond.

3  (54-5) Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

4 ¶ (54-6) Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.

 

David deelde al zijn problemen aan God mee in zijn gebed. vers 5

3  (54-5) Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

geweldenaars= zifieten.

 

Wat wij hier kunnen leren is dat wij in zulke omstandigheden GEDULD moeten hebben en wachten op Gods tijd;

Hebreeën 6:12  opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.

Wij moeten navolgers zijn van de geloofsmannen welke ons zijn voorgegaan.

David stelde zijn vertrouwen dat God zijn enige redder zou zijn, en zo werd het!

Ook wij. David zegde precies wat er was.

Ook wij moeten precies ons probleem geven, en niet denken God kent het al!

 

Ongelovigen zouden gezegd hebben: David, vecht terug, maak een plan, stel een crisiscomité samen, waarop wacht u?

 

 

GOD ONDERSTEUNT HET GELOOF VAN DAVID. Hoe?

 

16  Toen begaf Jonatan, de zoon van Saul, zich op weg en ging naar David in Choresa. Hij versterkte zijn vertrouwen op God

17  en zeide tot hem: Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israel zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. 18  Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in Choresa, maar Jonatan ging naar zijn huis.

 

God weet dat wij slechts mensen zijn. Daarom stuurde hij Jonathan om David te steunen in zijn geloof. 4 (54-6) Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.)

Dit is een reden waarom christenen elkander nodig hebben en misschien nog zullen nodig hebben in de toekomst. Jonathan was een instrument in Gods hand.

“Jonatans” zijn er meer dan nodig!

 

HOE KWAM DE OPLOSSING OF DE VERHORING VAN

HET GEBED VAN DAVID?

 

27  toen er een bode tot Saul kwam met de tijding: Trek haastig weg, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. 28  Daarop keerde Saul terug van de achtervolging van David en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom noemt men die plaats: Rots der Ontkoming.

 

Hier moeten wij nogmaals toegeven dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Dat toeval voor de ongelovigen is. God stelt niet of nooit teleur! David kon zingen en roepen van vreugde, God greep in!

 

.

5  (54-7) Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw.

 

Rots der ontkoming. Inderdaad zal David niet vlug deze plaats vergeten, daar waar de Here hem verloste uit de handen van Saul.

Zulke dingen vergeet men nooit meer, daarom vinden wij ook dit vele malen terug in de psalmen: die rots.

 

Psalmen 18:31  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Psalmen 18:46  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,

 

De verhoring van het gebed, werd kracht bijgezet door een gelofte van David in deze situatie, namelijk in vers 6 van psalm 54 schrijft David het volgende:

 

6       (54-8) Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed;

Wat David hier duidelijk maakt, is dat hij zou offers brengen als God hem uit deze miserie zou helpen. Dit was een vrijwillig offer, dus een offer niet omdat het moest, maar omdat David, als hij gered zou zijn, dan God zou loven! Het verstevigt de persoonlijke relatie met God. (9)

Psalmen 115:17 Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald,

 

 

BIBLESPACE HUISGEMEENTEN

BABYLON EN VATICAAN

clip_image002

 

 

4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Openbar.18

 

clip_image004

 

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in de jaren die werden voorspeld in Gods onfeilbare woord, de Bijbel. Velen lezen de Bijbel maar begrijpen niet altijd wat God wil zeggen. God gebruikt niet altijd theologen, maar wel Zijn Geest die Hem op aarde vervangt om de Zijn woord uit te leggen, onafhankelijk van het I.Q. van de mens! (Joh.14:26).

Wij horen en lezen vandaag veel over de mondialisering, op politiek, religieus en economisch niveau. Verbonden, allianties, pakten enz. zijn aan de orde van de dag. Toch is dit niet nieuws onder de zon voor de wakkere christenen. Men bouwt opnieuw het voorspelde Babel. Babel bestaande uit een wereldregering, een wereldkerk en een wereldleider.

 

God doet een oproep voor allen die naar Hem willen luisteren. Allen die in Hem geloven door Jezus. God roept allen op om slechts te geloven wat in de Bijbel staat, het woord van God! Het komt er op neer, dat alles wat men gelooft en niet in de Bijbel staat, ook niets heeft te maken met de gemeente van Christus, dus bijgeloof!

 

31  Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. 32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 33  Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.

34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lucas 12

 

Jezus zelf wist dat Zijn volgelingen in de wereldgeschiedenis geen grote menigte of een megakerk zou worden. Hij wist wel dat ze altijd, als minderheid onder druk zouden komen, omwille van Hem, die vervolgd en vermoord werd! Doch een gemeente te voorschijn kwam als de grote overwinnaar! Hij wist dat de grote meerderheid de knieën zouden buigen voor de Mammon, de god van het kapitaal. 2  Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen. Exod.23

 

Mattheüs 5:11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

 

 

 

God zegt: Gaat uit van haar! Wie is haar?

 

Babylon!

 

clip_image006

 

Nu gaan velen denken wat heeft het oude Babylon te maken met het de hedendaagse ontwikkeling en mondialisering.

Wel, Babylon was een toenmalig groot wereldcentrum van politiek, economie en religie.

Wij stellen vandaag vast dat er eenzelfde wind waait in die richting, op religieus, economisch en politiek vlak.

Door de geschiedenis konden wij vaststellen dat het “Babylonische model” al vroeg overgenomen werd door de Rooms Katholieke kerk, gesticht door een schijnheilige  keizer Constantijn. Wij stellen een complete afwijking vast van de christelijke leer ingesteld door Christus, naar zonaanbidding toe.

Het dopen na te geloven werd door Constantijn afgeschaft, en een besprenkeling van kinderen ingesteld.

Aanbidden van beelden werd toegestaan, terwijl God dit uitdrukkelijk verbiedt.

Op de zondag samenkomen i.p.v. op de zaterdag en zovele andere veranderingen.

 

Vandaag is men volop bezig een universele kerk te bouwen, met verschillende

Religies, als rooms-katholieken, orthodoxen, protestanten, Islam, Joods geloof, Boeddhisme en Hindoeïsme. Evangelische en bijzonder charismatische gemeenten komen nu ook sterk onder invloed van deze dwaling. (2 Thessalonicen 2:11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,)

Zij zullen een boodschap opstellen voor de G8. Dit gaat over een Global Theology een geloof voor allen.

Dit is het Babel, waarvan sprake in de Bijbel.

Babel betekent verwarring, het is dus voor vele mensen die behoren tot een van de kerken, die zich aansluiten tot Babel, een grote verwarring.

Paulus schreef over deze Babelse dwaling! Hij noemde het de grote afval!

2 Thessalonicen 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

 

Vandaag is de geloofsafval bezig, onder de vorm van grote samenkomsten, met veel aantrekkelijke muziek, grote sprekers en misleiders die het evangelie vervormen en een valse eenheid prediken! De satan doet zich voor als een engel des Lichts! (2 Cor.11:14).

   

Ga uit van haar!

 

Toen Gods volk, Israël ook niet wilde luisteren naar hun God, en andere goden en beelden naliep, kwam Gods oordeel over hen, namelijk een verbannen naar Babel! Allen die niet willen luisteren naar Jezus alleen, het Woord, sluiten zich aan bij het huidige Babel, lees Vaticaan!

 

 

 

clip_image008

God was hen genadig en riep door de mond van Jesaja:

 

20  Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost. Jesaja 48

8  Vlucht uit Babel weg en trekt uit het land der Chaldeeen en weest als bokken voor de kudde uit! Jer.50

 

47  Daarom zie, de dagen komen, dat Ik bezoeking doe aan de gesneden beelden van Babel en zijn gehele land zal beschaamd zijn en al zijn verslagenen zullen in zijn midden vallen. Jeremia 51

 

Een deel van de  Chaldeeën en hun priesters hebben zich rond Rome gevestigd. Zo zien wij dat ook vandaag alle godsdiensten hun beelden en denkbeelden samenbrengen, maar ook een oordeel van God over zich zullen brengen.

De voorbereidingen opdat allen het beest”, de komende valse Messias zullen aanbidden, is nu al begonnen, doch enorm velen weten het niet en zien het niet! Het zal een valse wereldreligie worden, van het christelijke zal niet veel meer overblijven en langzaam aan worden verboden! Lees nu de Bijbel terwijl het nog kan en mag!

In de Charta Oecumenica staat er dat men respect moet hebben voor andere geloofsovertuigingen. De huidige Paus bedoelt iemand anders in zijn geloof laten!

 

 Markus 16:15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

 

Het is klaar en duidelijk dat Rome Christus verloochent, omwille van macht, en samenwerking met de wereldpolitiek, die een wereldregering nastreeft, denk aan Babel!

Bijna alle kerken en allianties willen nu een gesprekspartner worden van de EU, omwille van de zogenaamde Godsdienstvrijheid.

Wie geen lid zal worden van deze wereldstaatskerk, zal aanzien zijn als een verboden sekte! Zo werd ook gesproken over de eerste christenen rond 300 n Chr.

 

Babel komt onder Gods verschrikkelijk oordeel!

Openbaring 18:9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien,

Vaststellingen waarbij Rome, het nieuwe Babel is geworden!

De Paus kust de koran, laat zich zegenen door een hindoepriester, bezoekt de Joodse vrijmetselaars, bezoekt een Sjamanistisch ritueel, Buigt voor een groot Boeddhistisch leider enz.

Katholieke bisschoppen nodigen de Evangelische Alliantie van Europa uit om te spreken over het pauselijk eenheidsdocument”!

 

Openbaring 22:7  En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

 

R.GAYTANT

Biblespace-Huisgemeenten

HET BROOD DES LEVENS

HET BROOD DES LEVENS

clip_image002

 

Toen Jezus op aarde was deed Hij verschillende uitspraken, om duidelijk te maken wie Hij was, eerst aan Zijn volk, dan aan deze wereld. Zijn volk kende Hem nog niet, ze “geloofden” in Mozes beweerden ze, doch in het dagelijks leven volgden ze hem ook niet. Mozes had over Jezus geschreven, zouden ze dan ook in Hem geloven? (Joh.5,46) Jezus openbaarde zich op verschillende wijzen, zoals wij vandaag even zullen focussen op een van Zijn uitspraken als:

35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt,

zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.Joh.6

 

Onder dagelijks brood begrijpen wij iets wat levensnoodzakelijk is, wat de mens “broodnodig” heeft, voeding voor het lichaam, en daarom gaan wij allemaal werken, voor ons levensonderhoud. Wie niet wil werken, zal ook niet eten! Zo leert God! (2 Thess.3:10)

Brood is niet iets dat op zichzelf leven geeft, maar dat mensen in leven houd.

Het zorgt voor de nodige lichamelijke gezondheid. Enkel Gods Geest geeft leven, daarom heeft ook de mens een geest gekregen, want hij is geschapen naar Gods beeld.

Wat de ongelovige mens vergeet, is een geestelijk restaurant! Ook die menselijke geest heeft het ware en broodnodige voedsel nodig.

Luk. 4:4  En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. Zo zien wij dat, bij het ouder worden, en daarna bij het sterven, het lichaam aan de aarde wordt toegevoegd, en de menselijke geest terug naar God gaat! Oorzaak van het menselijke afsterven en overlijden?

Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

 

clip_image004De dood is het gevolg van de zonde, eenvoudig: Het niet willen luisteren en geen gehoor geven aan Gods onfeilbare woorden. Dit is het grootste probleem dat de schepping ooit heeft gekend, daarom brengt het ook ziekte en sterven met zoveel verdriet. De satan was erbij om Gods woorden te manipuleren, hij gaf precies een andere vertaling, een nieuwe vervormde vertaling van Gods woorden aan Eva, welke haar sterk deed twijfelen. Toch werd het zondeprobleem eens en voor altijd opgelost, enkel en alleen door Jezus Christus! Maar ook de mens dient de strijd tegen de zonde, ongehoorzaamheid aan de Bijbel, aan te gaan.

 

 

 

Jezus is het brood des levens.

 

Om deze symbolische taal te begrijpen dienen wij even terug te gaan naar het O.T. In de tempel of tabernakel lagen de twaalf ongezuurde toonbroden.

Een beeld van een zondeloos (zonder zuurdesem) lichaam. Jezus was het brood uit de hemel, en zondeloos. Twaalf broden waren er voor de twaalf stammen van Israël. Op de sabbatdag werden de toonbroden opgegeten, en dan nieuwe gebakken. Ieder mens heeft gezond geestelijk voedsel nodig. Niet alle geestelijk voedsel, is gezond, de satan zoekt telkens dit voedsel te manipuleren. Hij zaaide allerlei geloofsovertuigingen, en andere levensovertuigingen, doch deze falen! Vandaag zoekt hij deze denkpatronen organisatorisch wereldwijd te verzamelen tot een religieuze staatskerk.

Onze dagen bewijzen voldoende dat er een geestelijke hongersnood bezig is in Europa! De mensen hebben moeite om een zware tegenslag, ongeluk of een ziekte te verwerken, ze komen soms “in de put” te zitten, en worden heel wanhopig. Wierook en kaarsen branden helpen niet!  Psychiaters hebben de handen vol, maar staan eerlijk gezegd, meestal machteloos, maar kosten meer dan handenvol geld!

Wij zien soms beelden van uitgehongerde mensen in Afrika, en ze wekken medelijden, maar onze maatschappij toont een tegenbeeld, de mensen die het leven niet meer aankunnen en er een eind aan willen maken! Dit zijn geestelijk uitgehongerde mensen! Dit kan men niet zien aan het lichaam, maar kan men wel opmerken door te luisteren naar die mensen. Medicatie?  Het levensbrood is de Bijbel, want Jezus, het Woord, is het brood des levens.

Het woord is vlees geworden! (Joh.1:14). Jezus is het nieuwe manna!

 

48  Ik ben het brood des levens.49  Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50  dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.Joh.6

 

Zoals het manna tijdelijk en dagelijks het leven redde van Gods volk in de gevaarlijke woestijn, zo zal Jezus het eeuwige leven geven aan alle mensen op aarde die in Hem oprecht gaan geloven en van goede wil zijn. Het manna in de woestijn was sterke voeding voor het menselijk lichaam, al was dat iedere dag hetzelfde menu! Dit is in het geheugen gebleven van Gods volk tot vandaag, en daarom dachten ze, dat wanneer de Messias, zou komen er opnieuw manna uit de hemel zou komen. Misschien werd die vraag aan Jezus gesteld, omdat bepaalde Rabbijnen en anderen leerden dat na Mozes, het manna werd bewaard in de derde hemel. Het nieuwe manna was Jezus zelf. Hij is voedsel voor de menselijke geest, met een belofte:

 

clip_image00854  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,

heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

 

De Bijbel leert dat eten en drinken en blij zijn bij zijn dagelijks werk, het allerbeste is voor een gezond lichaam! (Pr.2,24) Daarom gebruikt Jezus dit beeld opdat de mens zijn evenwicht zou vinden tussen zijn lichaam en zijn geest! Het denken van de mens dient gezond te zijn, en niet zondig of besmet! Daarom kunnen christenen bidden om hun gedachten behoeden, en dat werkt!

Men dient het “enige” goede en passend geestelijk voedsel te nemen, Jezus woorden!

Johannes 6:63  (64) het is de geest, die leven brengt; het vlees brengt niets daartoe bij. de woorden, die ik tot u sprak, zijn geest en leven.

Ander geestelijk voedsel maakt de menselijke geest armzalig en ziek, een hoog I.Q. helpt niet, genezing door God zelf is broodnodig.(1 Petr.2:24)

 

“Wie mijn vlees eet”: Hier is geen kannibalisme bedoeld!  Het vlees hier, is niet het spierweefsel van een mens welke werd bedoeld, (Gr. Kreas”). Er staat “sarx” in het Grieks en “basar” in het Hebreeuws, en dit betekent: Mijn tijdelijk menselijk of aards bestaan”. Wie van Mijn aanwezigheid leren wil. Vlees met bloed zouden de Joden nooit eten!

Joden waren geschrokken van deze uitspraak, ze kenden het van bij de offerceremonie bij de tempel! Sommigen zullen bij die uitspraak, het zijn afgetrapt

gouden beker

Dit is wie eenvoudig gelooft in het voedsel, de woorden van Jezus.

Wie ze opeet als het ware, en ze onderzoekt, (vlees eten=kauwen) en in praktijk brengt, is bezig zich geest optimaal te voeden. Dit heeft absoluut niets te maken met een ceremoniële eucharistie vieren of met de transsubstantieleer! Het brood en de wijn werd nooit door Jezus “omgetoverd” in het lichaam en het bloed van Christus. Een krachtige duivelse dwaling. Hier neemt men de Bijbel letterlijk, door oude occulte en Romeinse invloeden.

In 1555 heeft het Babels of Rooms christendom, Nicolaas en François Thijs werden gemarteld en verbrand te Mechelen, daar zij dit on- Bijbels gegeven niet wilden geloven! (Bron: Historie der martelaren) Het “opeten” is een geestelijke beeldspraak zoals wij dit terugvinden in: Op:10:9 en Ezech.2,8

Ezechiël 2:8  mensenkind, ge moet luisteren naar wat ik u zeg, en niet halsstarrig zijn, zoals dit onhandelbare volk; open uw mond, en eet wat ik u geef.

 

Jezus herhaalde verschillende malen Zijn belofte, dit wijst op de ernst van Zijn belofte, een overwinning op de dood! Een opwekken ten jongste dage, dit staat nu te gebeuren, opstanding en opname. Dan pas zal men geen honger en dorst meer hebben!

 

 

 

 

Het lichaam van christus is de gemeente, als een brood leert Paulus!

 

26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.1 Cor.12:26

 

Deze tekst toont de sterke verbondenheid aan van een Bijbelgetrouwe gemeente of huisgemeente, het lichaam van Christus. Waar is deze verbondenheid vandaag nog waar te nemen?

Tarwe staat symbool voor de mens. De mens en graan zijn beiden voortgekomen uit stof. Toch kennen wij verschillende soorten van stoffen. Het graan en de mens, beiden houden ze nu tijdelijk leven in zich.

Joh.12:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

 

Jezus is als de graankorrel, Hij stierf en bracht veel vrucht voort. Het graan wordt door ons opgenomen via het brood, als voedsel. Wie de Bijbel leest en gelooft wat Jezus voor hem deed, neemt die gedachten en levensovertuiging van Jezus helemaal over. (1 Pet.2)

Wanneer wij het brood hebben opgegeten, dan begint pas de spijsvertering, en dit is wat enige tijd vergt, het begrijpen van wat in de Bijbel staat. Hier gebruikt God Zijn mensen om uitleg te geven.

1 Corinthiërs 15:44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

 

Vg.R.GAYTANT

Biblespace Huisgemeenten

 

 

HOF VAN EDEN

KAART HOF VAN EDEN

DE DEPRESSIE

DE DEPRESSIE

 

Depressief

DE OORZAKEN VAN DEPRESSIES

 

Ø  BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

 

2 Cor.1

8  Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten;

 

Hier beschrijft de apostel Paulus zijn ervaringen, waarbij hij bijna het leven verloor.

Zulke toestanden kunnen bij de mens zo’n grote invloed hebben, dat men zijn moed en levenslust verliest.  Ook ongevallen of tegenslagen en de gevolgen daarvan kunnen de mens zwaar drukken. verlies van familieleden enz.

Psalm 42 : 1 -11     

 

Ø  ZIEKTE OF UITPUTTING

 

14 ¶ De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, alsook het kind, en hij zond haar weg; daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba.

15  Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken,

16  en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt, want zij zeide: Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. 17  En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Gen.24

 

Hier vinden wij een voorbeeld van wanhopigheid door lichamelijke en geestelijke uitputting.  Hier ligt een abnormale toestand van het lichaam aan de oorzaak van de depressie.

Hier in dit voorbeeld kwam een uitzonderlijke omstandigheid en uitputting tesamen.

Een samenloop van slechte omstandigheden kunnen snel een depressie veroorzaken.

 

 

Ø  VREES VOOR ANDEREN

1 KON.19

1 ¶ Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, 2  zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.

3  Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.4  Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.5  Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet.

  

Angsten kunnen mensen depressief maken. Hier had Elia doodsangst. De koningin eiste zijn leven. Hij wilde sterven, het was genoeg geweest. Na zijn grote overwinning , kwam zijn put om in te zitten. Het volk had het gezien, en nu hij kon prediken tot bekering vluchtte hij.. Maar God kent het volk, en laat dit toe. Maar God liet hem niet alleen.

Hij at niet meer, zeer typisch voor depressieve mensen. God zend zelfs een engel om hem te doen eten. Verplichting tot eten : een remedie van God zelf !

 

 

Ø  FAALANGSTEN

NUM.11

11  en Mozes zeide tot de Here: Waarom hebt Gij uw knecht slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat Gij de last van dit gehele volk op mij legt?

12  Heb ik dit gehele volk ontvangen of heb ik het gebaard, dat Gij tot mij zoudt kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals een voedstervader een zuigeling draagt, naar het land dat Gij aan zijn vaderen onder ede beloofd hebt? 13  Vanwaar zou ik het vlees halen om aan dit gehele volk te geven? want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees te eten! 14  Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar.

 

Hier hebben wij Mozes, een man Gods, deze had faalangsten. Hij zag het niet meer zitten om verder de verantwoordelijkheid te dragen die God hem had gegeven.  De last werd hem te zwaar, hij moest aan anderen verantwoordelijkheid geven; Hij spreekt van “ik alleen”

Wie teveel hooi op zijn vork neemt, is een kandidaat voor depressie.

Iets niet aan kunnen is gevaarlijk. Boven zijn mogelijkheden, vermogen en capaciteiten gaan is zeer gevaarlijk.

 

Ø  ERNSTIGE ZONDE

Matth.27 3  Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt!5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.

 

Judas was het slachtoffer van een zware kortstondige depressie ten gevolge van een ernstige zonde. Hij was bewust geworden van zijn toestand. Hij had zijn vertouwen verloren, als gevolg daarvan ging hij niet naar Jezus om vergeving te vragen.  Wellicht hebben de gedachten hem overweldigd, zodat hij waarschijnlijk niet meer geloofde in vergeving.

Ook wie vandaag in grove zonde is gevallen loopt gevaar de depressie niet meer te overleven.  Zijn geldzucht is fataal geworden, zijn vleselijke gedachten hebben hem vermoord.

Ø  SLECHT INZICHT OVER HET LEVEN

 

Prediker 2

17 ¶ Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles ijdelheid en najagen van wind.

18  Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen, waarmee ik mij had afgetobd onder de zon, daar ik het moet achterlaten voor de mens die na mij zijn zal

19  en wie weet, of hij wijs zal zijn of dwaas, en toch zal hij macht hebben over alles waarvoor ik gezwoegd heb en waarin ik wijs geweest ben onder de zon. Ook dit is ijdelheid.

 

Het begrijpen van de zin van het leven is zeer belangrijk in dit leven.  Wie slechts ziet op dit leven hier onder de zon, is vandaag een kandidaat om zijn levensmoed te verliezen.

Hij kreeg een afkeer van zijn zwoegen. Dit is iets wat ik vandaag overal hoor, mensen  krijgen problemen op het werk, en klagen. Ook mensen die veel geld verdienen krijgen een afkeer van hun werk. Voor wie moet men werken en zwoegen ? Voor zijn nazaten ?  Prediker kent slechts een antwoord hierop : ijdelheid. Wie daarentegen weet heeft van het leven in het hiernamaals vindt nieuwe kracht.

Jer.17 Jeremia 17:8  hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Een christen heeft slechts een doel : Bij God zijn. Hij is een hemelburger geworden. Hij is een nieuwe schepping. Een wereldse gezindheid sterft bij hem af.

 

 

 

 

 

 

Ø  GEEN BESEF OF BEGRIP VAN GODS TEGENWOORDIGHEID

 

Ps 22

1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijze van: De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22-2) Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?

2  Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte.

 

Het zijn niet alleen de woorden die David schreef, maar ook de woorden die Jezus uitsprak toen Hij ons oordeel droeg. Toen Hij onze zonden op zich had genomen kon Hij geen gemeenschap met God meer hebben. Zo kunnen wij begrijpen dat een depressie een vorm van oordeel is.  Indien de ongelovige beseft dat hij door de zonde en door God is verlaten, zou hij sneller tot geloof komen, Gods genade aanvaarden.

 

 

SYMPTOMEN VAN EEN DEPRESSIE

Hoe stelt men vormen van depressiviteit vast ?

 

Ø  WALGEN VAN HET LEVEN, HET LEVEN WILLEN BEEINDIGEN

 

Job 10

1 ¶ Mijn ziel heeft een afschuw van het leven, ik wil mijn klacht de vrije loop laten, spreken in de bitterheid mijner ziel. 2  Ik zal tot God zeggen: Veroordeel mij niet; laat mij weten, waarom Gij U tegen mij keert.

Wanneer je mensen zo hoort spreken, met een afschuw van het leven, is dit een slecht teken. Je weet dat er hier een werkelijk gevaar dreigt.  Zulke mensen hebben hulp nodig, maar jammer genoeg, moet men de hulp willen aanvaarden en een zondig leven willen stopzetten !

DIEPE SMART

14  Met breuk op breuk verbreekt Hij mij, Hij snelt op mij af als een krijgsheld.

15  Een rouwgewaad heb ik over mijn huid genaaid, en mijn horen in het stof gestoken;

16  mijn aangezicht is rood van wenen, over mijn oogleden ligt diepe duisternis,

17 ¶ hoewel geen gewelddaad aan mijn handen kleeft, en mijn gebed rein is. JOB.16

 

Het is een duidelijk symptoom dat depressieve mensen wenen.  Hier kunnen wij leren dat tegenslag op tegenslag groot verdriet kan teweegbrengen. Het is niet altijd het gevolg van zonde. Doch deze tekst mag niet altijd worden ingeroepen als excuus.

Mensen die zelf een depressie hebben gehad kunnen anderen wel helpen, indien het christenen zijn.

 

Ø  EENZAAMHEID

14  Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israelieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 1 Kon.19

 

De gedachte er alleen voor te staan in moeilijkheden kan iemand in de put gooien. Elia dacht nog alleen te zijn als profeet. Daarom is er een groot gevaar voor christenen die zichzelf gaan isoleren, een geen gemeenschap meer hebben met andere christenen. Ze lopen zeker risico om depressief te worden.

Ø  VERWARRING

 

1 ¶ Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.

2  Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen.3  En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

4  Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was.

5  En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?

6  Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. JOH 16

 

 

4  Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang; een feestvierende menigte.

5  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Ps.42

 

Een ander groot gevaar bestaat er voor christenen die teleurgesteld  worden in andere christenen .  Er zijn christenen die ook roepen Here,Here maar het niet zijn. Ze kwetsen en verscheuren, ze brengen verwarring. Zulke verwarring kan leiden tot depressies, deze depressies zijn beproevingen die ons geloof kunnen gaan beproeven. Wie eruit komt is sterker als tevoren.

 

Ø  WANHOPIGHEID

Job 17

1  Mijn leven is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mij rest slechts het graf.

 

 

Ø  ESCAPISME ( NEIGINGEN EN POGINGEN OM DE WERKELIJKHEID TE DOEN VERGETEN )

 

1 ¶ Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, 2  zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. 3  Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.

 

Met het vluchten komen we niet tot de oplossing, hier vluchtte de profeet, maar zijn gedachten kon hij niet ontvluchten.

Het ontvluchten gebeurt ook vandaag, denk hoe mensen proberen door allerlei middelen hun problemen pogen te ontvluchten, bv door alcohol, drugs, yoga, nooit thuis, het werk, hobby enz.

 

BEHANDELING VAN DEPRESSIES

 

HERNIEUWING DER GEDACHTEN

1 kon.19

10  Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israelieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.

11  Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet.

12  En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte.

 

 

God toont Elia hoe sterk Hij wel is, Hij doet dit door de natuur heen. Hij gaf Elia een nieuwe visie, een nieuw begin.  God wilde dat hij zijn gedachten zou concentreren op God zelf.

Ook Paulus schrijft aan de Romeinen : 6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Hoe krijgt men de gezindheid van de Geest, door te luisteren naar God, lezen in Gods Woord. Dan zien wat de Here doet, en vertrouwen dat Hij u uit de put kan en zal halen.

Het had geen zin voor Elia om terug te zien naar wat voorbij was, namelijk, de omvergehaalde altaren. Gemeenten kunnen er ook uitzien als puinhopen, na scheuringen enz., maar het helpt niet daarbij te blijven ! Vooruitzien is de remedie !

 

 

 

BLIJVEN VERTROUWEN

De profeet Habakuk ook beproefd stond geestelijk sterk, hij had groot vertrouwen op God,en hield zich daaraan vast en schreef :

16 ¶ Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt.17  Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,

18  nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.

 

Voor mensen die niet geloven kan depressie een ware ramp zijn, er is een grote kans dat ze nooit helemaal meer uit de put komen, en een nieuw leven kunnen beginnen.

Als de depressie zijn oorzaak niet vindt in het lichaam, is medicatie zinloos.

 

LOFPRIJZEN !

1  Een psalm. Een lied voor de tempelwijding. Van David. (30-2) Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.

2        Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.

 

 

HERBEKIJKEN WAT GOD HEEFT GEDAAN

 

11 ¶ Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds,

12  van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.

13  O God, in heiligheid is uw weg; wie is een God, groot als God?

14  Gij zijt de God, die wonderen werkt, Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen.

Ps77

 

Wat heeft God al niet gedaan in uw leven, uw karakter verandert, zodat anderen dat opmerken.  Getuigen van wat God deed in uw leven.

Wie God kent blijft niet lang in de put, hij grijpt Gods hand vast !

  

2 Cor. 7

6  Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus,

7  en niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost, waarmede hij vertroost werd bij u, want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijdde.

 

God heeft zijn manieren om te troosten. Hij kan iemand zenden, iemand die door de Geest gebruikt word om te troosten, de ene kan dat beter dan de andere. Weet u van uzelf of u wel niet die goede trooster zijt die God wil gebruiken?

 

 

GEBED

 

6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Bron: Biblespace

HEMELSE BLIJDSCHAP

 

clip_image001

 

 

 

 

 

clip_image002

 

 

De blijdschap van een christen is de barometer van zijn geestelijk leven. Wil je weten hoe het gesteld is met uw christen zijn, dan moet men zich de vraag stellen: Hoe is het gesteld met mijn christelijke vreugde of blijdschap.

Kunnen wij vreugde beleven wanneer wij een Bijbeltekst lezen en erover nadenken?

Hebben wij vreugde als Paulus, wanneer wij zien dat er mensen tot geloof komen en gelukkig worden

Omdat ze rekening houden met het woord van God?

De hemelse blijdschap van een christen is anders dan de blijdschap die de wereld te bieden heeft.

 

Hoe kunnen wij ons als christen gelukkig voelen?

 

De eerste blijdschap.

Een pasgeboren christen kent een speciale blijdschap door de vergeving van zijn zonden door Christus zelf. Jezus openbaarde zich in het hart van de mens door de inwoning en persoonlijke overtuiging van de H.Geest.

Wij zien mensen die Jezus genas. Ze zijn gelukkig, ze spreken er tegen iedereen over. Maar het bijzonderste is de genezing van de ziel. Mensen waarmede ze overhoop lagen, ruzie hadden, zoeken ze nu vrede. Mensen waarvan ze iets hadden gestolen, gaven ze het terug, al deze dingen brachten veel blijdschap. Mensen die ze hadden belogen of bedrogen, gaf men excuses.

 

Een gevangene die zijn dagen van straf heeft gedaan en de gevangenis verlaat is gelukkig en blij en kan een nieuw leven beginnen. Hij is vrij, en was waakzaam voor de wet.

Zo is iemand die weet en gelooft dat God hem heeft vergeven, hij komt in een andere wereld terecht. Hij gaat alles anders zien.

Wij beginnen in te zien wat verkeerd was in ons leven, bijzonder om te leven zonder rekening te houden met wat Jezus ons heeft geleerd. Wij gaan Jezus nu volgen, dat was onze eerste liefde. Vroeger waren wij ook een gevangene van de satan.

 

Ro 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

 

Blijdschap door het dienen van Jezus.

 

Onze taak in de gemeente of  huisgemeente vervullen is een dienen van Jezus MET VREUGDE . Wij moeten weten dat wij een instrument zijn in de handen van Jezus. Net als een timmerman met zijn materiaal. Ouderdom speelt geen rol.

 

Een brandweerman kent zijn plicht. Wanneer men belt, komt hij, zonder excuses. Hij zegt niet, als het brand, ik kan niet komen want, wij hebben vandaag geen water het vriest! Of hier is een feestje!

Hij kent vreugde wanneer hij een mens het leven kan redden uit de brand!

Deze ganse wereld staat precies in brand en er dienen mensen te worden gered, daarom kwam ook Jezus. Het is een blijdschap en genade Jezus te mogen en te kunnen dienen, maar we mogen dit niet laten afnemen!

 

45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; 46  zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en onder uw nageslacht, voor altoos.

47  Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed, DEUT 28

 

Welvaart is een groot gevaar voor de christenen, omdat het een wereldse blijdschap geeft die de geestelijke blijdschap overschaduwt of kan ondermijnen.

 

Blijdschap door verhoorde gebeden.

 

Joh 16:24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

Vandaar dat wij kunnen vaststellen dat er christenen zijn die weinig gelukkig zijn. Een van de redenen kan zijn dat ze weinig of niet bidden. Ze kunnen ook verkeerd bidden.

Verhoorde gebeden kunnen problemen wegnemen bij u of anderen. Wanneer de problemen zijn opgelost, ontstaat er vreugde en blijdschap en iedereen is blij.

Jezus leert ons dat er speciale blijdschap is die ons hart kan vervullen. Iemand die blij is straalt dat uit.

 

 

Blijdschap door het getuigen van Jezus.

 

Er ontstaat een grote vreugde in het hart van een christen die kan spreken over zijn Heiland tegen anderen. Bijzonder in onze dagen heeft men vrijmoedigheid en nodig om te spreken.

Lu 15:10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

De Bijbelse blijdschap is geestelijk van aard. Engelen, die je niet ziet, genieten ook mee van een bekeerde ziel. Het lijkt alsof het een feest is wanneer zoiets zich voordoet.

Dit soort blijdschap kent de ongelovige wereld niet. Zij zoekt het meestal in geld, genot voor het lichaam en ziel.  Wie geen christen is, kan niet weten over welke vreugde en blijdschap het hier gaat omdat het geestelijk is, en geestelijk te beoordelen valt. Je krijgt die vreugde niet door naar een kerk te gaan!

 

1Co 2:14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

 

Paulus is een gelukkige man. Zijn vreugde haalt hij uit de toekomst, wat een zekerheid leeft er in deze christen? Het zijn geen luchtkastelen waarover velen dromen.

Je kunt wel eens dromen van alles wat je hartje lust, maar als je wakker wordt is dat allemaal voorbij.

De vreugde van Paulus ligt hem in het feit dat hij vele mensen bij Jezus mocht brengen, en waarvan hij ziet dat ze Hem volgen met veel vurigheid en ook anderen tot geloof in Jezus brengen.

 

Paulus schrijft:

19  Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 20  Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 1 Thes. 2:

 

Wat neemt nog onze christelijke vreugde weg?

 

Het is de gemakkelijkste vraag die een christen kan stellen!

Het vallen in zonde neemt het geestelijk gelukkig zijn als christen weg. Even niet luisteren of niet doen wat de Here van ons verwacht is voldoende om een triestig gezicht en droevig hart te krijgen.

De satan wil daardoor de blijdschap van de christen ontnemen, omdat dit nu precies zijn kracht en sterkte is. David is een goed voorbeeld na zijn gekende zondeval met Batseba.

 

6        (51-8) Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.

Psalm 51

 

God kent onze gedachten. In ons geweten spreekt Hij tot ons. Hij openbaart ons waar we verkeerd zijn, door Zijn woord, de Bijbel. Wij moeten soms bidden opdat wij onze eigen zonden inzien en begrijpen.

 

7  (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

 

Vergeving is nodig, wij mogen nooit nalatig worden wanneer de Here ons wijst op zonde. David vraagt eerlijk vergeving voor wat hij deed. David liet zijn hemelse vreugde stelen door in te gaan op de wereldse verleiding tot vreugde. Vandaag stelt men werelds genot boven God. Dat is afgoderij. Eerst God dan het plezier die de wereld kan geven. Uw vreugde verloren? Bidden!

 

12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Psalm 51

 

Koning David heeft ervaren dat zijn vreugde en geestelijke blijdschap verdwenen was, door zijn scheve schaats. Hij ervaarde God niet meer, die hem grote vreugde kon geven als profeet!

Zijn gezondheid ging er heel sterk op achteruit als gevolg.

 

 

Vergeet niet:

 

Christelijke blijdschap is een kracht welke wij als christenen nodig

hebben om te volharden tot Jezus komt.

 

Vg. R.GAYTANT