VERKLARING BRIEF AAN DE ROMEINEN

Romeinen door Gaytant RONNY.docx

DE EINDTIJD ?

DE EINDTIJD

TWIJFELEN

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in de onwetendheid blijven.Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft  ontvangen, zal echt inzicht krijgen in de toekomst, en zal de media of de nieuwe fabels niet geloven als bv. De Da Vinci Code. Alleen God kent de hele toekomst! Alleen bij Hem kunnen wij terecht voor inzicht. Wat God zegt staat in de Bijbel. Lees enkele opmerkelijke verzen in de profeet Amos.

clip_image002.jpg

6  Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7  Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

Wij moeten waakzaam zijn, dat is wat Jezus zijn discipelen leerde en bijzonder de discipelen van de eindtijd. Wij leven nu ZONDER TWIJFEL in de tijd die voorafgaan aan de laatste jaarweek beschreven door de Profeet Daniel. Deze jaarweek bestaat uit zeven jaren. De laatste helft van deze tijd zal een nooit geziene verdrukking zijn.

43  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

45  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Matth.24

 Welke profetieën moeten er nog
vervuld worden,
eer Jezus Christus terugkeert op aarde?

HET HERSTEL VAN DE STAAT ISRAEL.

14  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, 15 maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Jeremia 16

Deze profetie is al vervuld!  In het jaar 1948 op 14 mei verklaart Israël zich als een onafhankelijke staat. Het joodse volk komt van overal ter wereld terug naar zijn beloofde land. Ze zouden er dezelfde taal spreken, als in de tijd dat ze het land verlieten. ( Jer.31:23). De joden werden tweeduizend jaar uit hun land verbannen. Zoals er ook een herstel kwam van het land, zo kwam er ook een herstel van het volk zelf, dat bijna van de aardbol werd weggevaagd! God had gezegd dat het niet mogelijk was de nageslachten van Israel te vernietigen, anders zou men eerst de hemel moeten vernietigen! ( Jer.31:35-37).

Wij kunnen hieruit leren dat wij steeds bij het wereldgebeuren altijd dienen te kijken wat er gebeurt in het beloofde land en het M.O. Het herstel van Israel is dus een vervulde profetie.

RUSLAND EN BEPAALDE LANDEN ZULLEN DE OORLOG

VERKLAREN AAN ISRAËL.

De profeet Ezechiël.(38).

1 ¶  Het woord des HEREN kwam tot mij: 2  Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3  en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4  Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5  ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; 6  Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7  Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

Dit is een profetie welke nog in vervulling moet gaan voor de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Magog door vele exegeten erkent als Rusland. Mesek kan het hedendaagse Moskou, en Tubal is vandaag Tobolsk of Tbilisi. Gog zou de Russische president zijn, of de voorzitter van deze nieuwe militaire alliantie. Rusland komt alvast nog goed in de wereldpers i.v.m.het M.O.

Wanneer deze invasie in Israël zal plaats vinden, is wel een moeilijke vraag. In ieder geval zal het volk zich veilig voelen en in gerustheid hun zaken kunnen doen. Er zullen geen versterkte steden meer zijn. Doch dit betekent niet dat er dan een echte vrede zal zijn. Het zal eerder een wapenstilstand zijn voor een nieuwe storm. Als er een schijnvrede komt, zal dit tot zegen zijn voor Israel, dat het grootste deel van zijn inkomsten in het leger moet pompen. De eerste landen welke Rusland zullen volgen is Iran en Irak. Het zijn de aartsvijanden van Israël. Deze aanval zal zijn om buit en roof te plegen. Dit kan er op wijzen dat er toch in Israel een nieuwe economische bloei zal zijn geweest of dat Rusland financieel aan de grond zit.

Rusland krijgt een verpletterende nederlaag, wellicht met Gods hulp en ingrijpen.

DE KOMST VAN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA
EN DE ANTICHRIST.

Voor de wederkomst van Jezus, krijgen we nog een korte herleving van het Romeinse Rijk, maar dan wel in een andere vorm.

7  Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8  Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniel 7.

Het  Europa zoals wij het vandaag kennen, zit in een groeifase, het wil opnieuw een invloedrijke wereldmacht worden. Vele lidstaten komen erbij zodat het heel moeizaam werken en vergaderen wordt. Komt er een terugval van het aantal lidstaten? Zullen er tien bestuurslanden uit voortkomen? Ik zie nog een toenadering naar landen als Egypte, Libië, Syrië. Wanneer Turkije zal worden aangenomen, staat de deur open voor andere Arabische landen. Dan heeft Europa in de vorm van een tien statenbond een verdeeld karakter bestaande uit ijzer en leem.

Daniel 2 beschrijft het beeld van de wereldgeschiedenis. De voeten van het beeld bestond uit ijzer en leem. Deze tien tenen zijn 10 landen of machtsblokken voortkomende uit het Romeinse Rijk, welke een  wereldmacht vormen en later onder leiding van de antichrist komen.

De struktuur van de voeten zijn van ijzer en leem.

Het ijzer is kenmerkend voor de hardheid van regeren door de tien machthebbers. ( Dan.2:40) Het spreekt ook van een harde legermacht. ( Micha 4:13).Het Romeinse Rijk bestond uit Europa en de kustlanden van het M.O. Ook God spreekt tot Israel door Micha (4:13) dat het zijn hoorn ( macht) zal maken tot een zeer sterk ( Job 40:18) leger.

Het leem is een beeld van de zwakke mensheid. ( Jer.18:6) en ( Rom.9:21). Het is als klei in de hand van de pottenbakker (God). In de menselijke hersenen vonden wetenschappers, stoffen als uit leem! Het staat ook voor broosheid en zeer breekbaar ( Dan.2:42). Wij kunnen vaststellen dat de beschaving ook hier in het Westen vervalt, geen veiligheid meer voor de burger, iedere dag een moord, kinderverkrachting, overval of brandstichting en roof. Europa verwacht een sterke leider. Maar deze sterke president kan niet aan de macht komen zolang Gods Geest op aarde in de Christenen woont. Dan is er nog sprake van een verbond in Dan.2:43 tussen het leem en het ijzer. Dit wijst op Israël en de volkeren. Israël is als het leem in Gods handen ( Jer.18:6)

VALSE PROFETEN

kelk

 Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2 Corinthiërs 10:17  Maar wie roemt, roeme in de Here;

Het evangelie heeft geen reclame nodig voor een bepaalde evangelist, kerk, of organisatie,want dat is roemen. Wanneer wij aandachtig kijken naar de media, dan zullen wij daar vlugger de valse profeten horen, zien en ontdekken. Samenkomsten met meer stemming en sfeer dan gezonde Bijbeluitleg.

De T.V. is een machtig instrument om goddelozen en christenen te misleiden. Alles zal met de waarheid ernstig moeten worden getoetst. Want leugen en waarheid zal onderzocht moeten worden. 1   Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

DE NATUUR IN DE EINDTIJD VERLIEST ZIJN EVENWICHT.

 tsoenami

Lukas 21:11  en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

Openbaring 13:13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

 Hierboven een recent genomen foto van een ufo. Nog steeds kan men geen verklaring geven voor deze verschijnselen. Rechts een foto genomen van een nog nooit geziene wolkformatie aan de hemel.

Vuur uit de hemel. Op 10 juni 2006 was er in Noorwegen een meteorietinslag met een kracht van een Hiroshima-atoombom. Een getuige zag een grote vuurbal uit de hemel komen met een lange rookstaart.

Vg. R.GAYTANT

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN!

 

clip_image002

 

Wij lezen en nemen het O.T. als voorbeeld. Exod.13:17 t/m 14:31

Israël is voor ons ten voorbeeld geweest van een relatie tussen God en Zijn volk.

Gods volk diende Gods leiding te ervaren. Wij zien in dit gedeelte hoe God Zijn volk verlost uit Egypte.

Israël werd verlost uit de slavernij. Voor ons een beeld dat ook wij verlost zijn geworden uit de slavernij van een zondig werelds gedrag. Wij kunnen maar zeggen het is werk van God!

 

Gods volk heeft daar een grote ervaring opgedaan over wie God wel is. Ervaring is de beste leermeester kunnen wij wel zeggen.

Wij kunnen veel kennis hebben uit de Bijbel, maar wat belangrijkste, is dat wij God mogen ervaren in ons persoonlijk en gemeentelijk leven.

Wanneer wij beproefd worden, of gezegend dat wij dan Hem kunnen ervaren.

 

Israël ervoer God onder de leiding van Mozes, welke een instrument was in de handen van God. Door Mozes heen leidde God Zijn volk.

Mozes leidde hen naar het beloofd land, door een weg van ervaringen welke Mozes en het volk samen hadden.

Wij nemen enkele verzen vandaag die ons uitleg geven over Gods handelen met de mensen die Hem volgen.

 

GODS LEIDING.

 

17 Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide: Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren.

 

Wij stellen vlug vast dat de weg die God gaat met zijn volk, niet de weg is die mensen naar eigen zinnen zouden nemen. Deze weg zou al zijn begonnen in oorlog met de Filistijnen, en een terugkeer naar Egypte zijn.

Mensen kiezen de kortste en de snelste weg voor hun verplaatsingen, bijzonder als het een vluchtweg moet zijn. De menselijke wegen leveren veel verdriet, pijn en dood.

Jeremia 10:23  Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.

 

Gods leiding is hier: niet de kortste, snelste of gemakkelijkste, maar wel de veiligste, zekerste en leerzaamste weg naar het beloofde land. Een weg van God! De woestijnweg zou hen veel ervaringen geven, beproevingen waren er nodig, maar ook om te zien hoe groot de macht van God is, en dat de grote macht van Farao verdwijnt in het diepste van de zee.

N.T. Daar zegt Jezus: Ik ben de weg de waarheid en het leven.

Vele mensen komen en zeggen: Dit is de levenswijze die je moet volgen om gelukkig te zijn, maar ze stellen teleur, omdat ze de realiteit van het leven niet kunnen doorstaan.

Ze ervaren dat de waarheid anders is.

 

Mattheus 7:14  want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

God ervaren gebeurt als wij stappen zetten in vertrouwen op Hem. Stappen zijn de beslissingen die wij in ons leven nemen of genomen hebben, na Hem te raadplegen.

God wil ons leren!

Deut.32

9  Want des Heren deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel.

10  Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel.

11  Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken,

12  zo heeft hem de Here alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde.

 

Een arend wipt zijn jongen uit het nest, en vangt ze weer op. Wat een eerste schrikwekkende ervaring!

Men moet geloven dat men het kan. God vraagt van ons geen onmogelijke dingen.

Hij wacht tot wij in staat zijn, rijp zijn, om grote stappen te zetten in geloof.

Mattheus 14:29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus.

 Wat een ervaring heeft Petrus hier niet gehad met onze Here! Het komt er ook op neer dat wij meer moeten zeggen: “Dank u Heer” dan “Waarom Heer?”!

 

GODS AANWEZIGHEID

 

Ex 13:22

22    Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.

 

Een merkwaardige verklaring van de Joden hier, is dat ze die wolkkolom verklaren als een “gezant van God” iets dat God vertegenwoordigde op aarde.

Dit was zeer noodzakelijk om Gods leiding te blijven hebben.

Het was ook zowel tijdens de dag als de nachten.

Dit is een prachtige verwijzing naar het N.T. Christenen hebben ook een gezant die hen leidt en God vertegenwoordigt op aarde: de H. Geest, de Bijbel, en zeker niet de hedendaagse Paus!

 

 

MOZES HAD ERVARING!

12 Toen zeide Mozes tot de Here: Zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij zult zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: Ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen.

13  Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is.

14  Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen?

15  En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken. 16  Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.

17  En de Here zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij name ken.Ex.33

 

 

Hier staat iets zeer merkwaardigs. Mozes wilde niet gaan zonder dat God met Hem zou gaan. Zo is de Here met al de mensen die genade in Zijn ogen hebben gekregen. Dus ieder die wedergeboren is.

Wanneer Mozes hopeloos was, dan kon hij God ervaren. En hijzelf kon gesterkt tot het volk spreken, ook al bleef hij een mens, ja een zachtmoedige zelfs.

 

clip_image004

 

13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.

 

Door de mond van Mozes spreekt God bemoedigend tot het volk.

Ook voor de Bijbelgetrouwe christen komt de dag dat wij de ongelovigen, agressieve gelovigen, kerklopers en afgodendienaars van rondom ons nooit meer zullen zien.

Velen van Gods volk, die door de Egyptenaren werden gescholden en geslagen, zagen de lijken drijven van de Egyptische soldaten, in de zee.

Wij verwachten de Heer, en dienen anderen te bemoedigen.

Gods leiding ervaren is nodig, om bij Hem te komen.

Maar wij moeten op onze hoede zijn vandaag voor “misleiding” valse predikers.

Iedere ziel die wij bij de Heer brengen, is een ziel die we wel zullen terugzien na de dood!

 

R.GAYTANT

Voorganger Biblespace Huisgemeenten

 

 

 

 

 

NAAR DE HEMEL?

 

 

 

clip_image002

 

 
 
nadenken
 
 
GAAT U STRAKS  NAAR DE  HEMEL vroeg iemand aan een koppel.
De vrouw: “ Ik weet het niet!”  De man: “ Ik twijfel heel sterk!”                        

 

 

                                    

                                                       

WAT IS ZEKERHEID?

 

In het woordenboek spreekt men over een vastheid en een zekerheid door het stellen

van een onderpand enz. “Zeker” betekent buiten gevaar stellen, en geen risico’s willen nemen. Iedereen heeft vrijwillig een brandverzekering genomen, alhoewel dit nog niet wettelijk verplicht is, om zeker te zijn, indien uw huis afbrandt, men een nieuw kan bouwen.

Hij betaalt daar een premie voor je bent akkoord, en je krijgt een polis met de voorwaarden.

 

WIE IS VERZEKERD TEGEN HET VUUR VAN DE HEL?

 

Ieder mens die niet gelooft neemt een risico, dat zijn lichaam (tent, huis) eens vernietigd kan

worden, bij de dood, maar hij weet niet dat hij een nieuw lichaam kan krijgen na de dood!

Hij heeft dit nu eenmaal aanvaard als normaal, alhoewel het niet normaal is dat een mens moet sterven.

God gaf een oplossing, en Christus overwon de dood, en wij “in” Hem!

Gods woord is als een verzekeringspolis. In het O.T. was de premie telkens te betalen, als men had gezondigd, (oorzaak van de dood) door het brengen van een bloedig dierenoffer in de tempel.

In het N.T. betaalde God zelf, door het bloed van Zijn zoon Jezus, het leven van Gods Zoon als een eenmalige premie.

Wij vergelijken verder de Bijbel als met een verzekeringspolis, doch deze is slechts geldig voor hem die akkoord gaat met de Bijbel , en die het aanvaardt met hart en ziel.

 

De enige voorwaarde die God stelt: gelooft Mijn woorden, en hou daar rekening mee!

Dan gaat u zeker naar de hemel! Wie niet gelooft gaat zeker naar de hel!

 

 

 

 

WAT KAN EEN MEN DOEN IN ONZE

ONZEKERE WERELD VAN VANDAAG?

 

2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. 3 Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? 4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 5 De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. ( Psalm 11 )

 

Deze tekst is zeer toepasselijk vandaag. Een leven zonder God, maakt deze wereld zeer onveilig en onzeker. Het veroorzaakt  allerlei soort crisis en angst onder de mensen.

De grondslagen, de vaste Bijbelse waarden en regels die wij kennen verdwijnen, er komen goddeloze wetten als bv. Abortus, Euthanasie, nieuwe  huwelijkswetten enz.(Jes.9)

Een “Bijbelgetrouw” christen stelt zijn vertrouwen op God die dit alles ziet! Hij houdt vast aan zijn Bijbel! (Openbar.3:11) hij heeft een kompas, een onfeilbare GPS, en kent de goede richting, de smalle weg !

 

GELOOFSZEKERHEID BRENGT GERUSTHEID !                 

 

 

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.( Joh.10)

 

Als God voor u gaat zorgen, zou u dan niet gerust kunnen zijn. Zonder zorgen kunnen gaan slapen? Geloofszekerheid heeft te maken met ons vertrouwen op al de beloften die God ons deed.Niemand zal ze roven, zolang ze naar de Herder luisteren, en niet afdwalen! Afdwalen is het zwakste punt van een schaap!

 

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

 

 

 

 

 

WEET U ZEKER DAT GOD UW ZONDEN VERGAF?

 

9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.1 J o h a n n e s 1

 

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. S p r e u k e n 2 8

 

Wie zijn zonden of zondig leven zonder God toegeeft en om vergeving bidt met spijt, en wil strijden om het zondige na te laten, mag zeker weten dat zijn zonden vergeven zijn.

Gebeden kunnen opnieuw worden verhoord. De gezondheid kan verbeteren. Angsten kunnen wegvallen, enz.

De biechtstoel gaf nooit een zekerheid, want vele mensen lopen nog steeds rond met gewetenswroeging. Het verlaat de gedachten niet! De biechtstoelpraktijk kom uit Babel en niet uit de Bijbel!

 

HOE KRIJGT MEN GELOOFSZEKERHEID?

 

Door het zien van Gods machtige daden.

 

11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israël. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heer Heer: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israël. 13 En gij zult weten, dat Ik de Heer ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Heer, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.

 

 ZEKERHEID VAN GODS AANWEZIGHEID

19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

 

Gods aanwezigheid heeft niets te maken met het lichtje of kaarsje dat brandt in een kerkgebouw! In de tekst kunnen wij twee zekerheden vastleggen. De eerste gaat over gebedsverhoring bij eenparigheid. De tweede is Gods aanwezigheid.

Wij zijn ons niet altijd bewust van zijn aanwezigheid. Ons lichaam is een tempel van de H.Geest, die in ons woont. Daarom heeft de plaats waar wij samenkomen en aanbidden van geen enkel belang.

 

ZEKERHEID VAN EEUWIG LEVEN.

 

10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 1 J o h a n n e s 5

 

Wie in Jezus gelooft, gelooft de Bijbel van begin tot einde, wie daarin iets niet gelooft, die denkt dat God liegt! Hier kan iedereen weten of hij een wedergeboren christen is of niet, wie door zijn handel en wandel niet altijd de wil aan de dag legt om Gods woord te volgen is schijnheilig.

Wie de Bijbel niet wil volgen, of daarnaar niet wil streven, is niet ZEKER is of de Bijbel wel de waarheid spreekt of door God is geïnspireerd!

God heeft zich aan Zijn woord verbonden ( Hebr. 6:17 )

 

DE ZEKERHEID DOOR DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

 

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, ( 1 Petr.1:3 ).

 

Er bestaat dus een zekerheid van de opstanding van Christus, daar er mensen

vandaag nog steeds wedergeboren worden, met eeuwig leven in zich!

Zo ontstond een volk van God uit de heidenen.

Dit volk is niet wanhopig, maar kent nu een levende hoop. Wat een oplossing voor vele mensen die wanhopig rondlopen met zelfmoordgedachten!

 

Johannes de doper wilde wel zekerheid over Jezus. En men bevestigd hem al de genezingen. Zo zijn er vandaag nog mensen die door Jezus worden aangeraakt en genezen worden; Het is begrijpelijk dat deze mensen een zekerheid hebben van Jezus almacht. De genezingen van Jezus en Zijn aangestelde apostelen later waren een vervulling van de profetie.

 

BENT U ZEKER DAT U DOOR GOD BENT AANVAARD?

                                              DAT U BEHOUDEN BENT?

 

14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.( Rom.8 )

 

De zekerheid dat wij door God aangenomen zijn, komt door de inwoning van de H.Geest die ons heeft overtuigd. Meestal worden mensen door mensen overtuigd, maar dat geeft geen zekerheid. Wanneer wij getuigen, dan zal de H.Geest de aangesprokene overtuigen, als men werkelijk openstaat, en zich eerlijk bekeert!

 

KENMERKEN VAN EEN WEDERGEBOORTE

 

Met anderen over het evangelie te spreken met sterke overtuiging

n Geestelijke honger heeft naar de Bijbelstudies

n een moeilijk te beschrijven vreugde of blijdschap kent in het hart

n begint langzaam zonden na te laten, en wordt gehoorzaam aan de Bijbel.

n het echte gelovig bidden start.

n bekijkt zijn medemens met geestelijke ogen.

n heeft Gods liefde ontvangen.

n geen angst meer om te sterven!

n Mogelijke verbetering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid

n uitingen van de H.Geest ( geestelijke gaven)

 

GEEN MERKTEKEN, MAAR EEN VERZEGELING!

 

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

(Efeze 1)

Het onderpand is een waarborg voor wat nog komen moet, met een verheerlijkt lichaam bij Christus te zijn, hetzij door de opstanding, of geheime opname. Vandaag hebben christenen nog beproevingen en soms een traan van verdriet in het oog, maar binnenkort wordt het hier een hel, en zijn wij in de hemel! Wat een blijde boodschap met zekerheid!

 

HET GEVAAR VOOR VALSE ZEKERHEID

clip_image01011 De Farizeeer stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. L u k a s 1 8

 

In dit gedeelte zien wij dat deze farizeeër van zichzelf een gedacht had dat hij zeker in de hemel zou komen, hij wijst naar zichzelf, zonder ooit  tot bewustheid te zijn gekomen dat ook hij een zondaar is in Gods ogen.

Hij gaat naar de kerk, maar heeft zich nooit bekeerd, en dacht een goed mens te zijn. Deze man leeft men een valse hoop, God keek naar de harten.

De tollenaar kreeg spijt van zijn geldzuchtigheid, en bad om vergeving, en kreeg zekerheid in zijn hart dat hij in orde was gekomen met God.

De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis !

Wie in de hemel wil komen moet naar God toe, en al zijn zonden belijden, en kan meteen een nieuw leven beginnen, en zonder dit gebeuren komt niemand in de hemel, ook niet via twitter zoals de huidige paus!

ENGELEN EN MENSEN

ENGELEN EN MENSEN.

 

 

clip_image002

 

 In de Bijbel vinden we regelmatig engelen terug. Ze zijn door God geschapen, en het is goed om ook daar eens aandacht aan te geven. Engelen kijken naar de mensen hier op aarde, en ze volgen de opdrachten van God op. Het zijn boodschappers.

 

16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;1 Col.16

 

We vinden meer dan 250 plaatsen in de Bijbel waar sprake is over engelen.

In het Vlaams spraakgebruik horen we soms de uitdrukking: “ Je bent een engel”.

Dit met de bedoeling je doet goed en vriendelijk.

Engelen hebben een hemels lichaam en het zijn gezanten van God. Ze zijn soms zichtbaar maar meestal niet. Wat doen ze?

 

De macht van engelen. Jesaja 37:

 

35             En Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. 36  Toen ging de Engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Nineve.

 

De vernietigende macht van engelen.

Één engel vernietigde in één nacht 185000 man !

Wij bedenken wat moet worden ingezet van materiaal en mensen om zoiets te doen, dan was dat schrikwekkend in die tijd.

Openbaring 9:15  En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

 

Wij dachten aan atoombommen die een geweldige kracht hebben om te doden, maar de macht van oordeelsengelen, demonen, ligt hoger. Hoe zij handelen is niet gekend niet zoals in het vorige voorbeeld. Maar hun macht is groter dan bommen van mensen.

 

 

Macht om de winden vast te houden.

Openbaring 7:1  Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.

 

Wat voor gevolgen dat zal hebben zal zeker een zware luchtvervuiling met zich brengen, welke de gezondheid van de mensen zal schaden, wellicht de dood veroorzaken.

 

Matth.25

31  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.

 

Bij de terugkomst van Jezus is opmerkelijk dat Jezus niet alleen komt. Al zijn engelen zullen met Hem zijn. Wij weten dat er strijd is in de hemelen; Er staan engelen aan de zijde van God. Er zijn er die staan aan de kant van de satan.

Deze laatste worden demonen genoemd. Dus de komst van Jezus zal voorafgegaan worden door een strijd die wij niet zien, maar er wel zal zijn.

Deze strijd  is ook te vinden op aarde tussen deze engelen, bijzonder bij de dwalingen.

Openbaring 12:7  En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,

 

De verleidende macht van gevallen engelen

 

De satan een afgevallen engel doet zich ook voor als een engel des lichts!

Galaten 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 

Paulus toont dat hij kennis heeft van zulk een soort gebeuren. Mensen kunnen zo heilig overkomen als engelen. Maar ze verkondigen een ander evangelie vandaag; Ze veroorzaken de grote afval van de gezonde leer. Onopvallend wordt beetje bij beetje afgeweken van het ware evangelie om te komen tot zijn wereldkerk, de hoer, Babel.

Openbaring 14:8  En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

Het zou mij niet verwonderen dat deze wereldkerk en die erin werken een wedde zullen krijgen door staatsondersteuning. Een soort kerkbelasting is er al in sommige landen, maar dit zou kunnen veralgemeend worden in Europa. (Geschreven in1985)

 

Paulus waarschuwde voor zelfs engelen uit de hemel die een ander evangelie verkondigen dat afwijkt van  Gods woord. Engelen worden vandaag aanroepen.

Engelen kunnen tekenen en wonderen doen die ook zullen verleiden, de komende valse profeet, een mens gebruikt door afgevallen engelen, om de weg voor de antichrist te bereiden.

 

10  Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is: dit roemen zal mij niet belet worden in de streken van Achaje.

11  Waarom niet? Omdat ik u niet liefheb? God weet het.

12  Maar wat ik doe, zal ik blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals ook wij. 13  Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.2 Cor.

 

Wij moeten waakzaam zijn.

 

Als engelen al een vals evangelie verkondigen, moeten wij des te meer Bijbelkennis hebben om de dwalingen te kunnen onderscheppen zoals Paulus ook tegen de Corinthiërs zegt. De geestelijke gave van onderscheiden van geesten is nodig.

De satan gaat ook naar het huis Gods, dit is een uiterlijk vertoon, maar je moet luisteren naar wat er gesproken wordt! Hij gaat niet nalaten om te proberen het woord te voeren en te spreken. Hij speelt nu al in op de gevoelens van de christenen door bepaalde sferen te scheppen als is gebeurd in Toronto. Wij zitten vandaag ook met een betoverd christendom.

Men moet toetsen aan de Bijbel om te weten of hij spreekt in naam van God of niet!

Dat men gered kan worden door goede werken is een valse boodschap, dus niet uit God!

 

De satan predikt ook bv: Het is mogelijk om behouden te worden zonder een direct geloof en vergeving in het bloed van Jezus. In een interview bevestigt Billy Graham zoiets tegenover Moslims.

Een waterdoop, een besnijdenis, een goede houding en gedrag, dienst doen in de kerk , of God is liefde en zal niemand verwerpen enz..

 

Efeze 6

11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

 

VERLEIDINGEN :

 

Voor dit woord staat er “Metodia” waaruit wij methoden kunnen afleiden. Listige methoden gebruikt de satan.Een van deze verleidingen van heden zijn de oecumenische gedachten, of misschien ook wel de New-Age gedachten.

Wij moeten weten als de boze engelen ons uit koers kunnen krijgen dan zijn ze aan het overwinnen. Wanneer een schip iets buiten zijn koers gaat, komt hij toch na lange varen niet in zijn bestemde haven aan. De Bijbel is een onfeilbare GPS, maar de satan brengt storingen!
Vandaag springt men raar om met de Bijbel. Wanneer men een klein wat afwijkt, maakt men geen probleem. Zelfs wanneer men vandaag ernstig tegen de Bijbel ingaat, wordt er zelfs niet meer vermaand!

 

 1 Petrus 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

 

Oostduinkerke, 1985

 

DE HOLOCAUST

Wie kan dit vergeten?DE HOLOCAUST

DE ZEGEN VAN MOZES

clip_image001

 

clip_image003

 

Voor zijn sterven zegende Mozes het volk, stam per stam. Het is altijd bijzonder wanneer wij zegeningen mogen ontvangen. Vandaag weten wij nog niet waar de tien verloren stammen zich bevinden. Petrus was de apostel welke optrok naar de verloren schapen. Ze waren toen nog ten Noorden van Turkije. Doch allen zullen zich tenslotte verzamelen in Israël.

Toch is het goed te weten “waarin” deze zegeningen voor Gods volk liggen, en welke parallellen wij vinden in het nieuwe testament. Al deze zegeningen hebben een profetisch karakter met eigenschappen van iedere stam.

 

                                                              RUBEN

 

clip_image005

 

6 Ruben leve, en sterve niet, maar laten zijn mannen te tellen blijven.Dt.33

 

Afstammelingen van Ruben deden mee met de korachieten, zij die opstandig waren tegen het gezag van Mozes en Aaron.  Ruben was een jaloers type en verloor tevens zijn eerstgeboorterecht.(1Kr.5). Ook dat recht was een zegen, die hij verloor door een seksuele zonde. Een deel van de korachieten kwamen onder Gods oordeel en stierven. Daardoor kwamen er ook velen van de stam Ruben om bij een soort aardverschuiving, een natuurramp.

Ps 106:17  De aarde opende zich en verslond Datan, zij bedekte de bende van Abiram.

Er bestaat een vermoeden dat de onder de Galliërs, vele nakomelingen zitten van deze stam. De Galliërs zijn nu het goddeloze Frankrijk.

 

Te mogen leven uit genade is een zegen.

 

Ruben had de doodstraf verdiend, net als ieder mens, allen door de zonde, opstandigheid en ongehoorzaamheid aan het woord van God.

Hier vinden wij in deze zegen: de genade, elke dag dat wij leven ligt in Gods handen.

Daar Jezus onze doodstraf droeg, kunnen wij eeuwig leven ontvangen door te leven uit vertrouwen op Hem.

Ro 5:17  Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Wie genade van God heeft ontvangen door geloof in Christus, heeft een hemelse toekomst!

 

JUDA

clip_image007

 

7  En dit betreft Juda. Hij zeide: Hoor, HERE, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk; zijn handen strijden voor hem, en wees Gij hem een hulp tegen zijn tegenstanders.

 

Deze zegen ligt hem in de gebedstrijd die Juda voert. God zal opnieuw luisteren naar zijn volk, en zal hen redden uit hun benauwdheid. Dat zal hen tot zegen zijn. Hij strijd tevens om alle andere stammen samen te brengen in het land. God zal hem een hulp zijn.

Vandaag kunnen wij al vaststellen dat de stam Juda strijd voor vrede en zoekt de andere stammen te vergaderen. Niemand had gedacht dat Israel opnieuw op de wereldkaart zou komen in 1948, uitgezonderd de Bijbelgetrouwe christenen.

 

Jes 45:20  Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan.

Uiteindelijk zal de leeuw van Juda, Jezus, de strijd winnen en zijn koninkrijk vestigen in het beloofde land.

 

Bidden wij daarom mede voor de vrede van Jeruzalem? Ps 122:6  Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;

Iedere gebedsverhoring mogen wij aanzien als een zegen. Wij moeten medestrijders zijn van Gods volk in het gebed. De belofte “ rust en vrede” te hebben is slechts voor hen die achter Israel staan!

 

 

 

 

LEVI

 

8 Van Levi zeide hij: Uw Tummim en Urim behoren de man toe, die uw gunstgenoot is, die Gij bij Massa op de proef gesteld hebt, met wie Gij getwist hebt bij de wateren van Meriba;

9  die van zijn vader en zijn moeder zeide: ik zie hen niet; zijn broeders wilde hij niet kennen en van zijn kinderen wilde hij niet weten. Want zij onderhouden uw woord en bewaren uw verbond; 10  zij onderwijzen Jakob uw verordeningen, Israel uw wet; zij doen reukwerk in uw neus opstijgen en leggen het brandoffer op uw altaar. 11  Zegen, HERE, zijn kracht en zie het werk zijner handen met welgevallen aan. Verpletter de lendenen van zijn tegenstanders en van wie hem haten, zodat zij niet meer kunnen opstaan.

 

 

Hier lezen wij dat deze Levi, een grote zegen ontvangt, als zijnde een eeuwig priesterschap. Deze stam mag de tempeldienst verzorgen voor de God van Israel.

Zij waren de stam die onderwijs gaf aan de andere stammen, reukwerk maakten, en offers brachten. Opmerking: Num.1 : 48  De HERE had namelijk tot Mozes gesproken:

49  Slechts de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun aantal onder de Israëlieten opnemen,

De enige stam die niet mocht geteld worden!

Ze werden gezegend met kracht en getrouwheid, omdat het hun werk God welgevallig zou zijn. Dat soort van werk of godsdienstigheid in eigen kracht kan niet blijven standhouden.

Het is een zegen priester te mogen zijn en te behoren tot een heilig en koninklijk priesterschap. Cohanim.

De gemeente is een volk van priesters, die niet dient geteld te worden!!!  Soms lijkt iedere gemeente te worden ingeschat door hun aantal, wat een zonde!

1Pe 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Wie tot geloof is gekomen is gezegend door in de dienst van God te mogen staan!

 

BENJAMIN

 

clip_image009

 

12 ¶  Van Benjamin zeide hij: De beminde des HEREN, die veilig bij Hem wonen zal. Hij beschermt hem te allen tijde en woont tussen zijn berghellingen.

 

De zegen die de stam Benjamin wegdraagt, bestaat uit rust en veiligheid. Zij ervaren de liefde en de aanwezigheid van God zelf. Ze ontvangen de nodige bescherming. Paulus was een Benjaminiet. Hij wist dat God voor hem een schild is. Waar hij woont is niet bekend, enkel bergen zijn een aanwijzing.

Ps 56:11  op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?

De zegen ligt voor Benjamin en ons hierin, te mogen weten en ervaren een aangenomen kind van God te zijn, waarvan God onze Vader is geworden. In de toekomst zullen ook wij wonen bij God. ( Openbar.21:3).

 

JOZEF

 

clip_image011

 

13  Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt;

14  met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet uitspruiten; 15  met het uitnemendste der aloude bergen,

16  en met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; dat moge komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. 17  De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van een woudos; daarmee zal hij de volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van

clip_image013

clip_image015

Efraim en dit zijn de duizenden van Manasse  

 

 Deze stammen hadden het eerstgeboorterecht en mogelijks kunnen zij het huidige Amerika en het Ver. Koninkrijk zijn.

 

Deze zegen ligt hem in een zeer vruchtbaar gebied dat Jozef zou krijgen en overwinning. God zal een welbehagen in hem vinden. Jozef is een profetisch beeld van een terugkomende Jezus als Koning der koningen. Alle volkeren van de wereld zal Hij overwinnen. Opb 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

 

 

ZEBULON EN ISSASCHAR

clip_image017

18 Over de stam van Zebulon zei Mozes: “Verheug u, Zebulon, over uw tochten en ondernemingen. En Issaschar, verheug u over uw tenten! 19  Zij zullen het volk bij de berg samenroepen om hun offers van de opbrengsten van zee en land met hen te vieren.

 

Zebulon werd gezegend als handelaar en Issachar als landbouwer.

Jezus, ging weg van Nazareth en ging wonen in Kapernaum de streek van Zebulon.

Dit was voorspeld door de profeet Jesaja:

1  Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Jesaja 9

 

GAD

clip_image019

 

20  Over de stam van Gad zei Mozes: “Gezegend zijn zij die Gad helpen. Hij legt zich neer als een oude leeuw en verscheurt de arm en ook de schedel.

21  Hij koos het beste deel van het land voor zichzelf, want dat was bewaard voor de leider. Hij leidde het volk, omdat hij de straffen van de HERE voor Israël uitvoerde.

 

Gad was het eerste gedeelde van het beloofde land dat werd ingenomen. Het waren strijdende helden want zij waren de eersten die het land betreden. De zegen was hier ook voor de medestrijders. Daar werd Mozes begraven, maar men weet niet waar! Een aandenken voor iedere Israëliet die Mozes de wetgever kende.

 

DAN

clip_image021

22 Over de stam van Dan zei Mozes: “Dan is een leeuwenwelp, die vanuit Basan tevoorschijn springt.

 

Basan is de door ons gekende Golanhoogte, een veroverd gebied op Syrië, dat zeker tot Israel behoort. De stam Dan lijkt als een verscholen leeuw en zal toch in de toekomst te voorschijn komen. Bij Jacob komt de volgende zegen : 16  Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israels. 17  Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Gen 49

 

 

Zou Dan nog onverwacht tot zegen zijn van Gods volk?

 

Vg.R.GAYTANT

PASEN OF PASCHA

De Bijbel verbiedt ‘christelijk’ Pasen

Als de voorganger van de religieuze denominatie waarvan u lid bent of het kerkbestuur van het kerkgenootschap waar u ‘van huis uit’ toe behoort of het gemeentebestuur van de gemeente waarin u woont u zou uitnodigen deel te nemen aan de jaarlijkse aanbidding van de afgodische ‘koningin des hemels’, zou u dat dan doen? (Biblespace: bron van dit artikel onbekend)


Lees de ware achtergrond van Pasen.

Waarom gelooft u de dingen die u gelooft, doet u de dingen die u doet?
Hoogstwaarschijnlijk hebt u zich nooit de tijd gegund uzelf deze vragen te stellen. Van kindsbeen af is u geleerd Pasen als een belangrijk christelijk feest te aanvaarden.
U bent ervan uit gegaan dat het tot de ware christelijke religie behoort om de vastentijd, Palmpasen en Goede Vrijdag in acht te nemen, om bij de bakker warme paasbroodjes te halen, paaseieren te verven, u netjes te kleden en op paaszondag naar de kerk te gaan, misschien zelfs een paasdienst bij zonsopgang bij te wonen!
Wegens het ‘kudde’-instinct van de mensen geloven velen veel dingen die niet waar zijn. Velen doen veel dingen die verkeerd zijn, in de veronderstelling dat deze dingen juist zijn, of zelfs geheiligd!

Isjtar, de heidense godin

clip_image002

Wat is de betekenis van Pasen? De Engelse naam van dit feest is ‘Easter’ en in het Duits wordt het ‘Ostern’ genoemd. Wat is de betekenis van deze naam? U bent er wellicht toe gebracht te veronderstellen dat het iets als ‘opstanding van Christus’ betekent. Al bijna 1700 jaar lang is de Westerse wereld geleerd dat Christus op zondagochtend uit de dood is opgestaan. Maar dit is slechts een der fabels waarvoor de apostel Paulus de lezers van het Nieuwe Testament waarschuwde. De opstanding geschiedde niet op zondag!
De naam ‘Easter’ is, evenals de Duitse naam voor Pasen, ‘Ostern’, een nauwelijks gewijzigde afleiding van de naam van de oude Assyrische en Babylonische godin Isjtar, aan ons overgeleverd door de oude Teutoonse mythologie. De Foenicische naam van deze godin was Astarte, maîtresse van Baäl, de zonnegod, wiens aanbidding door de Almachtige in de Bijbel openlijk wordt veroordeeld als de meest abominabele van alle heidense afgoderijen.
Als u de herkomst van ‘Easter’ of ‘Ostern’ nazoekt, vindt u steeds duidelijk de heidense oorsprong van deze namen aangegeven.

De apostelen hielden het Pascha

De World Almanac, editie 1968, p. 187, zegt dat de christenen in Klein-Azië (dat wil zeggen, in de gemeenten te Efeze, in Galatië, enz. de zogenaamde ‘heidense’ gemeenten die door de apostel Paulus waren gesticht) in de tweede eeuw n.Chr. het Pasen op de 14e Nisan van de Joodse [civiele] kalender vierden. Het droeg toen niet de naam van de heidense godheid ‘Easter’, maar de bijbelse naam ‘Pascha’.
Pascha, de Dagen der Ongezuurde Broden, Feest der Eerstelingen (Pinksteren) en de andere heilige dagen die God voor eeuwig heeft ingesteld, werden alle gehouden door Jezus en door de eerste apostelen en door de bekeerde heidense christenen.
Handelingen 2:1  En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
12:3  en toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. 4  En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van vier viertallen soldaten, met het voornemen hem na het Paasfeest
[Grieks: Pascha]
voor het volk te brengen.
20:6  Maar wij voeren na de dagen der ongezuurde broden van Filippi af en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten. 16  Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
1 Corinthe 5:7  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8  Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
1 Corinthe 16:8  Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven.

Pascha is een herdenking van de kruisiging van Christus (Lukas 22:19). Het Pascha, zoals dat werd gehouden door de vroege ware Gemeente, viel niet jaarlijks als een vaste dag op zondag. Het viel ook niet op enige andere vaste dag van de week, maar op een kalenderdag van het jaar. De weekdag verschilt van jaar tot jaar.
Ons woord ‘Pasen’ is afgeleid van het Griekse ‘Pascha’, dat op zijn beurt een vertaling is van het Hebreeuwse ‘Pesach’ of ‘Pasach’. Pasen als feest heeft echter niets te maken met het bijbelse Pascha of Pesach.
Pasen (Easter, Ostern) is een van de heidense dagen waartegen Paulus heidense bekeerlingen waarschuwde. Zij moesten niet tot de viering ervan terugkeren.


Galaten 4:9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 10  Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar.
Hoe is nu dit heidense feest een belijdende christenheid opgelegd? Dat is een verrassend verhaal. Maar laten wij eerst eens letten op de ware oorsprong en aard van Pasen.

De Chaldeeuwse oorsprong

Easter, aldus Alexander Hislop (The Two Babylons, p. 103), “draagt haar Chaldeeuwse oorsprong op het voorhoofd. Easter is niets anders dan Astarte, een der titels van Beltis, de koningin des hemels…”
De oude goden van de heidenen hadden veel verschillende namen. Werd deze godin door de Foeniciërs Astarte genoemd, zij verschijnt als Isjtar op Assyrische monumenten die door Layard bij opgravingen te Ninevé zijn gevonden (Austin H. Layard, Nineveh and Babylon, Vol. II, p. 629). Zo werd Bel tevens Molech genoemd. Het was wegens het offeren aan o.a. Molech (1 Koningen 11:1-11, in het bijzonder vers 7, waar Molech een gruwel wordt genoemd) dat Salomo door de Eeuwige werd veroordeeld en het Koninkrijk Israël van zijn zoon afgescheurd.
1 Koningen 11:1  Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, 2  behorende tot die volken, van wie de Here tot de Israëlieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar hing Salomo met liefde aan. Vers 4  Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, … 5  Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten … Vers 7  Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. 8  Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. 9  Derhalve werd de Here vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Here, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was, 10  en die hem te dezer zake geboden had geen andere goden na te lopen; maar hij had niet in acht genomen wat de Here geboden had. 11  Toen zeide de Here tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven.
In de oude Chaldeeuwse afgodische zonaanbidding, zoals die door de Foeniciërs werd bedreven, was Baäl de zonnegod; Astarte was zijn gemalin of vrouw. En Astarte is dezelfde als Isjtar, of ‘Easter’ of ‘Ostern’.
Zegt Hislop: “Het feest, waarover we, onder de naam Pasen, in de kerkgeschiedenis van de derde en vierde eeuw lezen, was een heel ander feest dan dat wat nu in de Roomse [en protestantse] Kerk wordt gevierd, en stond toentertijd niet bekend onder een naam als Pasen (‘Easter’). Het heette Pascha, of Pesach, en … werd reeds zeer vroeg door vele belijdende Christenen gevierd … Dat feest stemde oorspronkelijk overeen met de tijd van het Joodse Pascha, toen Christus werd gekruisigd … Dat feest was niet afgodisch, en er ging geen vastentijd aan vooraf” (The Two Babylons, p. 104).

Hoe komen wij aan de vasten?

“Niettemin dient u te weten”, schreef Johannes Cassianus in de vijfde eeuw, “dat zolang de vroege kerk haar volmaaktheid onaangetast hield, er geen viering van de vasten bestond” (First Conference Abbot Theonas, hoofdstuk 30).
Jezus hield geen vasten. De apostelen en de vroege ware Gemeente van God hielden, behoudens de Verzoendag en het individuele vasten, geen speciale vastentijd. Waar vindt deze gewoonte dan zijn oorsprong?
“De veertig dagen onthouding van de vastentijd (‘Lent’) werd rechtstreeks overgenomen van de aanbidders van de Babylonische godin. Een dergelijke vastentijd van veertig dagen in het voorjaar wordt nog altijd in acht genomen door de Jezidi’s of heidense duivelaanbidders in Koerdistan, die het hebben geërfd van hun vroegere meesters, de Babyloniërs. Een dergelijke vastentijd van veertig dagen werd in de lente in acht genomen door de heidense Mexicanen … Een dergelijke vastentijd van veertig dagen werd in acht genomen in Egypte …” (The Two Babylons, pp. 104-105). In feite werd deze Egyptische vasten van veertig dagen uitdrukkelijk gevierd ter ere van Osiris, ook bekend als Adonis in Syrië en als Tammuz in Babylonië (John Landseer, Sabaean Researches, pp. 111, 112).
Beseft u wat er gebeurd is? De Almachtige God gebood Zijn volk het Pascha voor eeuwig in acht te nemen (Exodus 12:24.)! Dit gebod werd gegeven toen de Israëlieten zich nog in Egypte bevonden, nog vóór het Oude Verbond en de Wet van Mozes! Het was een uitbeelding, vóór de kruisiging, van Christus’ dood ter vergeving van onze zonden, een type dat hiernaar vooruitzag. Bij Zijn laatste Pascha wijzigde Jezus de symbolen, die werden gebruikt voor het bloed van een lam en het eten van het geroosterde vlees daarvan, in het brood en de wijn.
Jezus schafte het Pascha niet af. Hij bracht alleen een wijziging in de symbolen aan. Alle apostelen van Christus en ware christenen van de ware Gemeente in de eerste eeuw hielden het op de 14e dag van de eerste maand van de kalender die God heeft ingesteld. Nu is het een herdenking van Christus’ dood, waarbij jaar op jaar een herbevestiging plaatsvindt van het geloof van de ware christen in het bloed van Christus voor de vergeving van zijn of haar zonden. Maar wat is er gebeurd? Beseft u het? Alle Westerse naties zijn misleid tot het laten vallen van het feest dat God voor eeuwig heeft ingesteld als herdenking van de dood van de ware Verlosser voor onze zonden en tot de vervanging ervan door een heidens feest ter herdenking van de valse ‘verlosser’ en middelaar Baäl, de zonnegod; een feest dat in sommige landen zelfs de naam draagt van de mythische Isjtar, de vrouw van Baäl, maar in wezen niemand anders is dan Semiramis, die zich uitgaf voor de vrouw van de zonnegod. Zij is de afgodische ‘koningin des hemels’.
Dit is niet christelijk! Het is heidens tot in de kern!
Toch zijn talloze miljoenen misleid tot de viering van deze vorm van heidense afgoderij, in de waan dat zij dit doen ter ere van Jezus Christus, de Zoon van de Schepper God!
Pasen eert Christus niet! En toch, bent u niet geweest als een blind schaap dat aanliep achter de miljoenen anderen die deze gewoonte in acht nemen?
Handelingen 17:30  God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.

Paaseieren

Wist u dat geverfde paaseieren eveneens een rol speelden in de riten van de oude Babylonische mysteriën, precies zoals in de tegenwoordige paasviering het geval is? Ja, ook paaseieren zijn heidens.
In The Mythology and Rites of the British Druids van Edward Davies staat op bladzijde 210, dat het ei het geheiligde symbool van de afgodische orde der oude Druïden was.
In veel oude beschavingen waren eieren heilig en vormden een onderdeel van godsdienstige ceremoniën.
James Bonwick schrijft: “In de Egyptische tempels werden eieren opgehangen. Bunsen vestigt de aandacht op het wereldei, het symbool van het vruchtbare leven, voortkomend uit de mond van de grote god van Egypte. Het mystieke ei van Babylon, waaruit de Venus Isjtar kwam, viel uit de hemel in de Eufraat. Geverfde eieren waren in Egypte geheiligde paasoffers, zoals ze dat nog altijd in China en Europa zijn. Pasen, of de lente, was het seizoen van geboorte, zowel aardse als hemelse” (Egyptian Belief and Modern Thought, pp. 211-212).
Waarom worden met Pasen eieren geverfd door mensen die van zichzelf vinden dat zij christen zijn? Denken zij dat de Bijbel deze heidense gewoonte heeft ingesteld of geboden? Er staat hierover geen woord in het Nieuwe Testament. Zeer beslist is Christus er niet mee begonnen en evenmin hielden de apostelen of de vroege christenen zich ermee bezig!
Waarom zou u het dan in deze tijd moeten doen? Waarom zou u het heidendom nalopen en onderwijl trachten uzelf ervan te overtuigen dat u christen bent? God noemt zulke dingen een gruwel!

Paasdiensten bij zonsopgang

Sommige mensen vinden een kerkdienst bij zonsopgang op Pasen zo prachtig. Luister! God toonde aan de profeet Ezechiël in een visioen de zonden van zijn volk, een profetie voor onze tijd! God zei tot Ezechiël:
Ezechiël 8:15  Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien [Ezechiël had zojuist in een visioen de afgodendienst van het belijdende volk van God gezien]. 16  Toen bracht Hij mij [in een visioen] naar de binnenste voorhof van het huis des Heren. En zie, … tussen de voorhal en het altaar waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel des Heren en met hun gezicht naar het oosten, en zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. 17  Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het … nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier bedrijven, … 18  Daarom zal Ik in grimmigheid met hen handelen. Ik zal niet ontzien en geen deernis hebben. Al roepen zij met luider stem aan mijn oren, toch zal Ik naar hen niet horen.
Ziet u om welke gruwel het hier gaat?
Precies dezelfde gruwel die elke Paasochtend door miljoenen wordt bedreven: de kerkdienst bij zonsopgang, met het gezicht naar het oosten, waar de zon opkomt, eert men, in een kerkdienst, de zonnegod en zijn mythische, afgodische gemalin, de godin Isjtar. Misleid tot het geloof dat dit christelijk is, aanbidden miljoenen mensen ieder jaar met Pasen in precies dezelfde vorm de oude zonnegod Baäl! In de hele Bijbel wordt dit onthuld als de meest gruwelijke van alle afgoderijen in de ogen van de Eeuwige Schepper!

Hoe Pasen in de kerken kwam

Dit is de oorsprong en vroege geschiedenis van Pasen.
Hoe is dit heidense feest nu in de officiële christelijke godsdienst geïnjecteerd ter vervanging van een instelling van God?
Alvorens in beknopte vorm het opzienbarende verslag van deze grote misleiding te onthullen, moeten eerst twee feiten goed in gedachten worden geprent.
Ten eerste, Jezus en de apostelen voorspelden niet een algemene, wijdverspreide groei van de nieuwtestamentische Gemeente, maar een afvallen van de waarheid door de grote meerderheid. In een profetie betreffende deze grote, algemene afval van het eenmaal overgeleverde geloof zei Paulus tot de Thessalonicenzen: “Het geheimenis [mysterie] der wetteloosheid is reeds in werking.” Dit was nauwelijks twintig jaar na het begin van de Gemeente! Paulus doelde op dezelfde ‘Chaldeeuwse mysteriën’ waarvan Pasen en Kerstmis de twee belangrijkste feesten zijn!
In het Nieuwe Testament wordt over Christus’ Gemeente geprofeteerd dat zij slechts een “klein kuddeke” zou zijn en nooit een grote, algemene volkskerk (Lukas 12:32).
Dit zijn feiten die de wereld niet beseft!

 

 

 

Twee kerken: een valse en een ware

In de profetieën van het Nieuwe Testament komen twee religieuze organisaties ter sprake.
De ene is een grote, machtige, universele kerk, een deel van de wereld, met haar politiek die over vele naties heerst en verenigd is met het ‘Heilige Roomse Rijk’. Zij wordt scherp in beeld gebracht in Openbaring 17.
Openbaring 17:1  En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren[natiën en menigten en volken, zie vers 15], 2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3  En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.
Deze kerk wordt afgebeeld met grote pracht, met groot ritueel en vertoon, getooid in purper, scharlaken en goud, trots, werelds, arrogant. Zij wordt afgebeeld als een universele verleidster. Alle Westerse naties zijn geestelijk dronken door haar valse doctrines; hun geestelijke waarnemingsvermogen is dermate door haar heidense leerstellingen en praktijken vertroebeld, dat zij niet in staat zijn duidelijk waarheid te onderscheiden! Zij pocht dat zij de ware Kerk is, maar zij is dronken van het bloed der heiligen die zij de marteldood heeft laten sterven!
Maar hoe kon zij, zoals in Gods Woord is voorspeld, de hele wereld misleiden? In elk geval is de protestantse wereld niet misleid!
Niet? Toch wel! Let goed op vers 5: moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Het is een moederkerk! Haar dochters zijn ook kerken, die al protesterend van haar zijn uitgegaan en zich daarom protestant noemen. Maar in de grond zijn ze door heidense doctrine en praktijk met haar verwant! Ook zij maken zich tot onderdeel van deze wereld en nemen actief deel aan haar politiek, precies het feit dat hun moeder tot ‘hoer’ heeft gemaakt!
Deze hele afvallige familie – een moeder met honderden dochterdenominaties, die onderling allemaal verdeeld zijn en doctrinair in verwarring verkeren, maar toch allemaal in de belangrijkste heidense doctrines en feesten zijn verenigd – heeft een familienaam! Zelf noemen zij zich ‘christelijk’, maar God noemt hen anders: “Geheimenis: het grote Babylon”!
‘Babylon’ betekent verwarring! God noemt mensen en dingen altijd volgens wat zij zijn! En wij zien hier dezelfde oude Babylonische mysteriën of geheimenissen, alleen nu onder de dekmantel ‘christendom’. In feite echter is het hetzelfde oude ‘Babylonische Mysteriën Systeem’.
Maar waar was dan de ware Gemeente?

De ware Gemeente: klein en verstrooid

Is de ware Gemeente van God, waarvan Jezus Christus het levende, leidinggevende Hoofd is, verdorven geworden, is zij vervallen tot het zojuist beschreven systeem?
Beslist niet! De poorten van het dodenrijk hebben nimmer over de ware Gemeente van God gezegevierd en zullen dat ook nooit! De ware Gemeente is nooit gevallen! Zij heeft nooit opgehouden te bestaan!
Maar de ware Gemeente van God wordt in de profetieën uitgebeeld als een klein kuddeke”! Het Nieuwe Testament beschrijft deze Gemeente als voortdurend vervolgd en veracht door de grote volkskerken, omdat zij niet van deze wereld of haar politiek is, maar zichzelf onbevlekt van de wereld houdt! Zij heeft altijd de Geboden van God en het geloof van Jezus bewaard (Openbaring 12:17). Zij heeft Gods Feestdagen gevierd, niet de heidense feestdagen. Zij is altijd van kracht voorzien door de Geest van God!
Deze Gemeente werd nooit de grote volkskerk in Rome, zoals valselijk wordt beweerd! Deze Gemeente heeft altijd bestaan en bestaat ook vandaag!
Waar ging zij dan heen? Waar was zij in de Middeleeuwen? Waar bevindt zij zich vandaag?
Houd steeds in gedachten dat deze Gemeente nooit groot is geweest, nooit politiek krachtig, nooit een wereldbekende organisatie van mensen. Het is een geestelijk organisme, geen politieke organisatie. Zij is samengesteld uit allen van wie hart en leven door de Geest van God zijn veranderd, hetzij zichtbaar bijeengekomen, hetzij als verspreide individuen.
Gehinderd door voortdurende vervolging en tegenstand van de georganiseerde machten van deze wereld, is het moeilijk voor deze mensen om in een verenigd en georganiseerd verband bijeen te blijven.
Daniël profeteerde dat het ware volk van God zou worden verstrooid.
Daniël 12:7  Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was …: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.
Ezechiël voorspelde het.
Ezechiël 34:5  Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. 6  Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. 7   Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 8  Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is (want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet) 9  daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 10  Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. 11  Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; 12  zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.
Jeremia eveneens.
Jeremia 23:1  Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. 2  Daarom, zo zegt de Here, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des Heren.
Jezus voorspelde het.
Mattheüs 26:31  Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.
De Gemeente met haar apostelen werd al spoedig door vervolging verstrooid.
Handelingen 8:1  En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

Onbekend in de geschiedenis

In de seculiere geschiedschrijving van deze wereld zult u niet veel over dit ware Lichaam van Christus aantreffen! De wereld slaat weinig acht op en herinnert zich niet lang, de activiteiten van deze ‘kleine kudde’, die door de wereld wordt gehaat en geminacht, die door vervolging de wildernis is ingedreven, die altijd met tegenstand heeft te kampen en meestal is verstrooid! Maar er zijn in authentieke geschiedenissen genoeg verwijzingen naar haar die aantonen dat zij door alle eeuwen heen tot op vandaag is blijven voortbestaan!
De profetieën geven van deze Gemeente een scherp beeld in het 12e hoofdstuk van Openbaring. Daar wordt zij getoond in haar geestelijke toestand, in de glorie en pracht van de Geest van God, maar in de wereld zichtbaar als een vervolgde Gemeente, die de Geboden houdt en die gedurende 1260 jaar, de hele Middeleeuwen, naar de wildernis was verdreven!

Reeds in Paulus’ tijd begon een groot aantal van degenen die te Antiochië, te Jeruzalem, te Efeze, te Korinthe en op andere plaatsen de samenkomsten bezochten, afvallig te worden en zich van de waarheid af te wenden. Er ontstond verdeeldheid. Degenen die niet bekeerd waren, of zich van Gods waarheid en levenswijze hadden afgekeerd, maakten geen deel uit van Gods ware Gemeente, ook al kwamen zij fysiek bijeen met hen die dat wel waren. Binnen deze zichtbare gemeenten was “het geheimenis der wetteloosheid” reeds in werking. Deze afval werd steeds groter! Rond het jaar 125 n.Chr. zette de meerderheid in de meeste gemeenten, in het bijzonder in die van heidense afkomst, vele van hun oude heidense geloofsstellingen en praktijken voort, hoewel zij beleden christelijk te zijn! Het deel van de zichtbare gemeenten dat werkelijk aan God en zijn waarheid trouw bleef, werd langzamerhand kleiner. Nadat Constantijn in het begin van de vierde eeuw het beheer van de zichtbare, officiële kerk in handen had genomen, werd deze zichtbare organisatie vrijwel totaal heidens en begon allen die zich aan het ware Woord van God hielden te excommuniceren en te vervolgen! Tenslotte waren de ware christenen, die als enigen, zelfs als verstrooid volk, de ware christelijke Gemeente vormden, gedwongen het rechtsgebied van Rome te ontvluchten teneinde God waarlijk te kunnen vereren! Aldus werd de zichtbare, georganiseerde gemeente, die heidens was geworden en die zeer machtig werd, de valse Kerk, “de Grote Hoer” van Openbaring 17.

Geïnjecteerd in de kerk

Niets illustreert dit feit levendiger dan de daadwerkelijke geschiedenis van het injecteren van Pasen in de Westerse kerk.
Hier volgt in het kort deze geschiedenis, zoals die wordt weergegeven door de Encyclopaedia Britannica (11e editie, Vol. VIII, pp. 828-829):
“Er is geen indicatie voor de viering van het Paasfeest in het Nieuwe Testament of in de geschriften van de Apostolische Vaders … De eerste christenen [de oorspronkelijke ware Gemeente] bleven de Joodse [dat wil zeggen Gods] feestdagen in acht nemen, ofschoon in een nieuwe geest, als herdenking van gebeurtenissen waarvan deze feestdagen een voorafschaduwing waren geweest. Aldus bleef men het Pascha vieren, verrijkt met een nieuw begrip, dat van Christus als het ware Paschalam en als de eerste vrucht uit de dood.
“Ofschoon de viering van Pasen reeds vroeg in de praktijk van de Christelijke Kerk werd opgenomen, rees er spoedig aangaande de dag waarop de viering diende plaats te vinden een ernstig verschil van mening tussen de christenen van Joodse en die van heidense afkomst, hetgeen tot een lange en bittere controverse heeft geleid. Bij de Joodse christenen … eindigde de vasten … op de 14e dag van de maan in de avond … ongeacht de dag van de week. De heidense christenen daarentegen [dat wil zeggen het begin van de kerk van Rome, die heidense in de plaats van ware christelijke doctrines stelde] … koppelden de eerste dag van de week aan de opstanding, en hielden de voorafgaande vrijdag als de herdenking van de kruisiging, ongeacht de dag van de maand.
“In het algemeen gesproken hielden de Westerse [katholieke] kerken Pasen op de 1e dag van de week, terwijl de Oosterse kerken [voor een deel bestaande uit hen die deel bleven uitmaken van de ware christelijke Gemeente] de Joodse regel volgden. [Dat wil zeggen, zij hielden het Pascha op de 14e dag van de eerste maand van de kalender die God heeft gegeven, in plaats van het heidense Paasfeest.]
“Polycarpus, de discipel van Johannes de Evangelist en bisschop van Smyrna, bezocht in 159 Rome om met Anicetus, de bisschop van dat bisdom, over dit onderwerp te spreken, en drong aan op de traditie die hij van de apostelen had ontvangen om de 14e dag in acht te nemen. Anicetus wees dit echter af. Ongeveer veertig jaar later (in 197) werd de kwestie in een heel andere geest besproken tussen Victor, bisschop van Rome, en Polycrates, aartsbisschop van het proconsulaire Azië [het gebied van de gemeenten te Efeze, Galatië, Antiochië, Filadelfia, en de andere die in Openbaring 2 en 3 worden genoemd – de gemeenten die door de apostel Paulus waren opgericht]. Deze provincie was het enige gebied van het christendom waar men nog aan het Joodse gebruik vasthield. Victor eiste dat iedereen het gebruik dat te Rome in zwang was zou overnemen. Polycrates weigerde vastberaden hiermee in te stemmen, en droeg vele gewichtige redenen aan voor het tegendeel, waarop Victor stappen ondernam om Polycrates en de christenen die zich aan het Oosterse gebruik bleven houden [dat wil zeggen die op Gods weg bleven, zoals Jezus, Petrus, Paulus en de hele vroege ware Gemeente] te excommuniceren. Van daadwerkelijke maatregelen om het decreet van excommunicatie op te leggen werd hij echter [door andere bisschoppen] weerhouden … en de Aziatische gemeenten handhaafden ongehinderd hun gebruik. Van tijd tot tijd deed het Joodse gebruik [van het ware christelijke Pascha] zich nadien opnieuw gelden, maar nooit in zeer grote mate.
“Een definitieve regeling van het dispuut was een der redenen die Constantijn ertoe bewoog in 325 het Concilie van Nicea bijeen te roepen. Toentertijd waren de Syriërs en de Antiochiërs nog de enige verdedigers van de viering op de 14e dag. De beslissing van het concilie was unaniem dat Pasen op zondag gehouden moest worden, en wel in de gehele wereld op dezelfde zondag, en dat ‘niemand voortaan de verblindheid der Joden mocht navolgen’. [Dat wil in duidelijke taal zeggen, dat de kerk van Rome besliste dat het niemand was toegestaan de weg van Christus te volgen, de weg van de ware christelijke Gemeente!]
“… De weinigen die zich naderhand afscheidden van de eenheid van de kerk [van Rome], en zich aan de 14e dag bleven houden, werden ‘Quartodecimani’ genoemd, en het geschil zelf staat bekend als de ‘Quartodecimaanse’ controverse.”
Zo ziet u hoe de politiek georganiseerde kerk te Rome tot grote omvang en macht uitgroeide door het overnemen van populaire heidense praktijken en hoe zij langzamerhand de ware leer, doctrines en praktijken van Christus en de ware Gemeente, voor wat betreft de collectieve uitoefening ervan, uitroeide.

De eerste historische verslagen

De vroege Gemeente van God in nieuwtestamentische tijden werd geleerd dat Jezus drie dagen en nachten in het graf doorbracht, dat Hij aan het eind van de derde dag na de kruisiging opstond. De kruisiging vond plaats op woensdag. Het Pascha werd jaarlijks gevierd, op de avond van Christus’ dood, op 14e van de eerste maand van Gods kalender. Deze nieuwtestamentische praktijk vond in het Westen algemeen navolging tot kort na de dood van de apostel Johannes. In het Oostelijke Romeinse Rijk bleef de juiste praktijk veel langer voortbestaan.
Nu volgt wat er in het Oosten gebeurde!
Halverwege de tweede eeuw n.Chr. vond er een kalenderwijziging plaats, waarna allerlei nieuwe ideeën in de officiële christelijke wereld werden geïntroduceerd. De ware christenen die Jeruzalem waren ontvlucht “bleven de Joodse cyclus gebruiken [dat wil zeggen Gods methode om volgens Zijn kalender het Pascha te berekenen), totdat de bisschoppen van Jeruzalem die uit de besnijdenis waren, werden opgevolgd door andere die niet uit de besnijdenis waren [onbekeerde heidenen – en] … zij begonnen andere cyclussen uit te denken” (Bingham, Antiquities of the Christian Church, p. 1152).
Dezelfde schrijver vervolgt: “Wij zien dat in deze tijd [midden tweede eeuw] de Joodse rekenwijze algemeen werd verworpen door de … kerk, en toch werd er geen zekere kalender voor in de plaats gesteld …”
Op deze wijze werd het Pascha langzaam maar zeker verworpen.

Het Laatste Avondmaal op zaterdag!

Vergeet niet dat tot op die tijd de Gemeenten van God algemeen wisten dat Jezus na drie dagen was opgestaan, op zaterdagavond vlak voor zonsondergang.
Met de afwijzing van Gods kalender begonnen velen in de officiële christelijke wereld te doen wat hun juist scheen. Niet alleen begonnen zij de jaarlijkse datum van het Pascha verkeerd te berekenen, maar in het Oosten begonnen zij het Pascha zelfs wekelijks te houden, op zaterdag, de sabbat! Hier is het bewijs:
Gedurende meer dan 200 jaar was deze gewoonte algemeen gebruikelijk in de Oosterse kerken. De kerkhistoricus Socrates schreef in zijn Ecclesiastical History, boek V, hoofdstuk 22: “Terwijl derhalve sommigen in Klein-Azië de bovengenoemde dag hielden [hij bedoelt dat sommigen het Pascha evenals de apostelen op de 14e van de eerste maand van Gods kalender bleven vieren], hielden anderen dit feest inderdaad op de sabbat …” Met “sabbat” bedoelen alle vroege schrijvers de zaterdag!
Deze gewoonte om ‘het Laatste Avondmaal’ op zaterdag te houden was zo algemeen dat hij vervolgt: “Want hoewel bijna alle kerken in de gehele wereld de heilige mysteriën op de sabbat van iedere week vieren, zijn desalniettemin de christenen van Alexandrië en in Rome, ter wille van een of andere oude traditie, hiermee opgehouden.”
Ziet u de werkelijke betekenis van dit citaat?
Het Pascha werd van een jaarlijkse herdenking van de dood van Christus getransformeerd in een wekelijkse herdenking van Zijn opstanding, die op zaterdag plaatsvond. Deze wekelijkse ‘pascha’s’ werden “de heilige mysteriën” genoemd. Een van deze oude mysteriën was Pasen.
Dit Pasen viel niet plotseling uit de lucht. Het sloop langzaam binnen, onder het mom van een christelijk gebruik.
Velen hielden zich nog altijd trouw aan de praktijk van de oorspronkelijke ware Gemeente. Anderen begonnen elke zaterdag “de heilige mysteriën” te houden, ter ere van, zo dachten zij, deopstanding van Jezus Christus. Maar hoe nu zouden de valse leraars de wetenschap dat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf lag veranderen?

De ‘Goede Vrijdag-Paaszondag’-traditie

Laten wij hier goed bij stilstaan! Door de Syriac Didascalia, samengesteld kort voor de tijd van Constantijn, hebben wij een verslag van wat er in die vroege dagen plaatsvond. Valse leraars begonnen de drie dagen en drie nachten op de volgende handige manier te interpreteren:
Zij beweerden dat Jezus, volgens hen op vrijdag, gedurende ongeveer zes uur aan het kruis heeft geleden. De uren daglicht van negen uur ’s morgens tot twaalf uur ’s middags telden zij als één dag. De uren van twaalf tot drie ’s middags (toen het land verduisterd was) rekenden zij als de eerste nacht. Vervolgens werd de tijd van drie uur ’s middags tot zonsondergang gerekend als de tweede dag. De nacht van vrijdag op zaterdag werd de tweede nacht; zaterdag overdag de derde dag en de nacht van zaterdag op zondag de derde nacht.
Een buitengewoon handige redenering – en een zeer groot aantal mensen werd erdoor misleid! Deze valse leiders verdraaiden de waarheid dat Jezus gedurende de tijd van drie dagen en drie nachten in het graf was.
Zo werd het idee van een opstanding op zondag voor het eerst in de kerken geïnjecteerd. Zie nu wat er verder gebeurde.

Paaszondag begint te Rome eerder

Sprekend over degenen die het Pascha niet waarnamen in overeenstemming met de praktijk van de apostelen schreef Irenaeus, die aan het einde van de tweede eeuw leefde, aan bisschop Victor van Rome: “Wij bedoelen Anicetus, en Pius, en Hyginus, en Telesphorus, en Xystus. Zij hielden het [het ware Pascha op de 14e van de eerste maand van Gods kalender] niet, en stonden het degenen na hen ook niet toe” (Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. 1, p. 243).
Wie waren deze mannen? Bisschoppen van de kerk te Rome! Dit is het eerste verslag, door een katholiek, van het feit dat de Romeinse bisschoppen niet langer het Pascha op de juiste door God gegeven tijd hielden, maar op zondag!
Het was bisschop Xystus (ook wel gespeld als Sixtus) van wie als eerste wordt getuigd dat hij de juiste viering van het Pascha verbood en dat hij jaarlijks op zondag de heilige mysteriën vierde. Irenaeus verklaart voorts over hem dat zijn leer in directe ‘tegenstelling’ was met de praktijk van de rest van de kerken. Bisschop Sixtus leefde aan het begin van de tweede eeuw, niet lang na de dood van de apostel Johannes.
De paaszondagtraditie begon niet in de jaren 60 n.Chr. met Petrus of Paulus, maar in de tweede eeuw met Sixtus!
Dit is de oorsprong van paaszondag in de Westerse kerken. Naast deze praktijk werden “de heilige mysteriën” eveneens iedere zondag gevierd!

De Romeinen verdeeld

Vanzelfsprekend verdeelde de invoering van deze gewoonte de christenen te Rome. De katholieke historicus Abbé Duchesne schreef: “Er waren in Rome destijds vele christenen uit Azië [de Gemeente van God te Rome was immers gesticht door mensen uit Klein-Azië, waar Paulus predikte] en de eerste pausen, Xystus en Telesphorus, zagen dat zij ieder jaar hun Pasch [het ware Pascha] hielden op dezelfde dag als de Joden. Zij hielden in stand wat juist was. Het werd hun toegestaan … hoewel de rest van Rome een ander gebruik hield” (The Early History of the Church, Vol. 1, p. 210).
Dit zijn opzienbarende feiten, maar ze zijn waar! Het is tijd dat wij ervan op de hoogte zijn!
Irenaeus schreef nog meer inzake de viering van Pasen in Rome en elders: “Maar Polycarpus was bovendien niet alleen door de apostelen geïnstrueerd, en kende velen die Christus hadden gezien, maar hij was ook door de apostelen in Azië benoemd tot bisschop [opziener, oudste] van de Gemeente van Smyrna … Ook was hij in Rome ten tijde van Anicetus [bisschop van Rome, 155-166 n.Chr.] en hij zorgde ervoor dat velen zich afwendden van de … ketterijen tot de Gemeente van God, door te verkondigen dat hij deze ene en zuivere waarheid van de apostelen had ontvangen …” Tijdens zijn verblijf in Rome besprak Polycarpus met de Romeinse bisschop de zaak omtrent Pasen.
Irenaeus vervolgde: “Want Anicetus kon Polycarpus er niet van overtuigen het [het Pascha] niet te vieren, omdat deze het altijd had gevierd tezamen met Johannes, de discipel van onze Heer, en met de rest van de apostelen met wie hij in contact stond; en evenmin overtuigde Polycarpus Anicetus ervan het wel te vieren, die zei dat hij gebonden was de gewoonten van de presbyters [voorgangers, oudsten] vóór hem na te volgen” (Eusebius, Ecclesiastical History, boek V, hoofdstuk 24; in: Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. 1, p. 244).

 

 

 

Vals visioen

Kort na het vertrek van Polycarpus verscheen er een verbazingwekkende brief. Volgens vele geleerden een opzettelijke vervalsing. In deze brief wordt gezegd: “Paus Pius, die rond 147 leefde, maakte een decreet, dat de jaarlijkse plechtigheid van het Pasch [het Griekse woord voor Pascha]gehouden moet worden op de dag des Heren [zondag] en als bevestiging hiervan beweerde hij dat Hermes [Hermas], zijn broer, die destijds een voorname leraar bij hen was, deze instructie had ontvangen van een engel, die gebood dat alle mensen het Pasch op de dag des Heren moeten houden” (Joseph Bingham, Antiquities of the Christian Church, pp. 1148-1149).
Over deze zelfde mystificatie lezen wij in Apostolical Fathers van James Donaldson, pagina 324: “Een van de brieven, verzonnen namens Pius, waarvan ene Hermas [Hermes] als auteur wordt genoemd; en er wordt gesteld dat er in zijn boek door middel van een engel een gebod werd gegeven om het Pascha op zondag te vieren.”
Als deze brief een opzettelijke vervalsing was, was hij verzonnen na de tijd van Polycarpus in een poging gewicht te geven aan de gewoonte van Anicetus, de bisschop van Rome, die de zondagse viering van de Eucharistie of het Pascha handhaafde. Was het geen vervalsing, dan was Pius zelf de auteur van deze misleidende brief. (Pius overleed kort voor het bezoek van Polycarpus aan Rome.)

Constantijn – de man met macht

Vervolgens riep Constantijn het eerste algemene concilie van de officieel christelijke wereld bijeen. Het Concilie van Nicea besloot, op zijn gezag, dat Pasen op zondag moet worden gevierd en dat het Pascha moet worden verboden!
Ongeacht deze beslissingen bleven velen getrouw. Daarom vaardigde Constantijn een edict uit waarin werd verklaard: “Wij hebben dienovereenkomstig opdracht gegeven dat u alle gebouwen waarin u uw bijeenkomsten pleegt te houden zullen worden ontnomen … hetzij openbare hetzij particuliere” (Life of Constantine, boek III).

Pasen nog steeds op verschillende zondagen

Ofschoon iedereen nu was gedwongen Pasen te vieren dan wel de stedelijke gebieden van het Romeinse Rijk te ontvluchten, waren de kerken nog altijd verdeeld over de precieze zondag voor Pasen. Zie hoe groot de verwarring werd:
“Maar niettegenstaande alle pogingen die toen of later in het werk werden gesteld, bleven gedurende vele eeuwen hierover grote verschillen in de kerk bestaan. Want de kerken in Groot-Brittannië en Ierland stemden niet overeen met de Romeinse kerk wat het vieren van Pasen op dezelfde zondag betreft, tot ongeveer het jaar 800. Evenmin werd in Frankrijk de Romeinse wijze volledig geaccepteerd, totdat het daar door het gezag van Karel de Grote werd geregeld …”(Bingham, Antiquities of the Christian Church, p. 1151).
Dit zijn verbazingwekkende feiten – maar zij zouden uw ogen voor de waarheid moeten openen! Het is hoog tijd dat wij precies vernemen wat er de afgelopen 1900 jaar is gebeurd met het Evangelie van Jezus Christus en met de gebruiken van de nieuwtestamentische Gemeente van God.

Ware christenen hielden het Pascha

Het Nieuwe Testament openbaart dat Jezus, de apostelen en de nieuwtestamentische Gemeente, zowel degenen van Joodse als zij van heidense geboorte, Gods sabbatten en Gods feestdagen hielden – de wekelijkse en de jaarlijkse! Lees met aandacht Handelingen 2:1; 12:3-4 (denk eraan dat het woord ‘paasfeest’ hier een onjuiste vertaling is en dat het oorspronkelijk geïnspireerde ‘Pascha’ dient te zijn); 20:6, 16; 1 Korinthe 16:8.
Eusebius, historicus van de vroege eeuwen, spreekt over de ware christenen die het Pascha vierden op de 14e van de eerste maand van Gods kalender. “In die tijd ontstond een kwestie van niet gering belang. Want de parochies in heel Azië, die van een oudere traditie zijn, beweerden dat de veertiende dag van de maan, op welke dag de Joden was geboden het lam te offeren, gehouden moest worden als het feest van het Pascha van de Verlosser … de bisschoppen van Azië besloten, onder leiding van Polycrates, zich te houden aan het oude gebruik dat hun was overgeleverd. Zelf bracht hij, in een brief die hij aan Victor en de kerk van Rome richtte, de traditie die hem was overgeleverd in de volgende woorden naar voren:
‘Wij houden de juiste dag; wij voegen niets toe, nemen evenmin iets weg. Want ook in Azië zijn grote lichten ingeslapen die zullen herrijzen op de dag van de komst van de Heer, wanneer Hij zal komen met de heerlijkheid van de hemel, en alle heiligen zal bijeenzoeken. Daaronder is Filippus, een der twaalf apostelen … en, bovendien, Johannes, die zowel getuige als leraar was, die heeft gerust aan de borst van de Heer … en Polycarpus in Smyrna, die bisschop was en martelaar; en Thraseas, bisschop en martelaar uit Eumenia … de bisschop en martelaar Sagaris … de gezegende Papirius, en Melito … zij allen hielden de veertiende dag van het Pascha in overeenstemming met het Evangelie, in geen enkel opzicht afwijkend, maar in navolging van de regel van het geloof'” (Ecclesiastical History, boek V, hoofdstuk XXIII en XXIV).
Naarmate echter de valse, heidense kerk groeide in omvang en politieke macht, werden in de vierde eeuw decreten uitgevaardigd, waarin de doodstraf werd opgelegd aan christenen van wie werd ontdekt dat zij Gods sabbat of Gods feestdagen hielden. Tenslotte zijn vele christenen die de ware Gemeente vormden om de ware weg van God te houden, gevlucht voor hun leven.
Maar een ander groot deel van de ware Gemeente van God, dat er niet in slaagde te vluchten, maar toch trouw aan Gods waarheid bleef, betaalde met hun leven in een marteldood.
Openbaring 2:13  Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.
Openbaring 6:9  En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.
Openbaring 13:15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Openbaring 17:6  En ik zag de vrouw [de valse kerk]
dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.
Openbaring 18:24  en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Gehoorzaamheid aan God hadden zij meer lief dan hun leven. U ook?
Maar gedurende alle generaties, gedurende iedere eeuw hielden vele ware christenen, al werden zij vervolgd, verstrooid en niet door de wereld erkend, de ware Gemeente van God in leven, de Gemeente die is samengesteld uit degenen die de heilige Geest van God bezitten. En deze Geest zondigt niet tegen Gods instelling van het Pascha.

Wat God heeft geboden

In het christendom is het Pascha veranderd in de ‘communie’ of ‘het heilige Avondmaal’.
Aangaande de viering van het Pascha en iedere juiste praktijk, spoort Judas aan “tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is”.
Laten wij, nu wij de heidense oorsprong van de paasviering kennen, de wolk der onwetendheid verdrijven die hangt over de waarheid van het Pascha, de herdenking van Christus’ dood.
Laten wij nauwkeurig bestuderen op welke wijze Jezus deze instelling in acht nam; door Zijn voorbeeld te volgen kunnen wij ons immers niet vergissen.
Lukas 22:14  En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. 15 En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 16  Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. 17   En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. 19  En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 20   Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.
Hij gebood hun het in acht te nemen: “Doet dit”! En waarom? “Tot Mijn gedachtenis”, zei Jezus. Deze nieuwtestamentische wijze om het Pascha te houden stelde Hij in op die tragische avond, de avond voor Zijn dood.
Jezus wist dat Zijn tijd was gekomen. Hij was ons Pascha, dat voor ons is geslacht.
1 Korinthe 5:7  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
Het Pascha is altijd gehouden op de avond van de 14e van de eerste maand, volgens Gods kalender. Het was tijdens de avond van de allerlaatste Paschamaaltijd dat Jezus deze nieuwtestamentische symbolen – het ongezuurde brood en de wijn – introduceerde in plaats van het lam dat jaarlijks werd geslacht. Hij zegt dan: “Doet dit tot Mijn gedachtenis.” Niets over paashazen, eieren of kerkdiensten op paaszondag of andere heidense gebruiken.
Het Pascha moest, samen met de Dagen der Ongezuurde Broden, jaarlijks worden gevierd. Bovendien was het Pascha “voor altoos” geboden
Exodus 12:43  De Here zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: … 13:10   Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar.
Jezus stelde ons een voorbeeld.
1 Petrus 2:21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.
Hij hield het Pascha eenmaal per jaar op dezelfde tijd:
Lukas 2:41  En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest [Grieks: Pascha].
Gesteld dat de Israëlieten in Egypte deze instelling op een andere dan de door God vastgestelde tijd hadden gehouden. Zij zouden dan niet zijn gered in die nacht dat de engel des doods door het land trok! God doet de dingen op Zijn tijd.

De instelling van nederigheid

In hun verslag beschrijven Mattheüs, Markus en Lukas het nemen van het ongezuurde brood en de wijn. Johannes vermeldt nog een ander onderdeel van deze instelling.
In het 13e hoofdstuk van Johannes zien wij dat Jezus onder de Paschamaaltijd (vers 2), een doek nam (vers 4) en de voeten van Zijn discipelen begon te wassen (vers 5).
Johannes 13:12  Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? 13  Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. 14  Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; 15  want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.
Als iemand zich afvraagt of deze instelling een gebod is dat ook voor hem geldt, laat hem dan Mattheüs 28:19 en 20 opslaan. Hier zegt Jezus tot dezelfde discipelen:
Mattheüs 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Zij moesten ons dus alle dingen die Jezus hun had geboden leren onderhouden!
Als iemand zegt een discipel van Christus te zijn, heeft hij dan geleerd het voorgaande te onderhouden?

Eenmaal per jaar gehouden

Paulus schrijft aan de Corinthiërs:
1 Korinthe 5:7  … Want ook ons paas[Pascha]lam is geslacht: Christus. 8  Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, … maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
In het 11e hoofdstuk geeft hij aanwijzingen inzake deze instelling.
Sommige mensen begrijpen vers 26 verkeerd:
1 Korinthe 11:26   Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Zij interpreteren dit alsof er staat: “Eet en drink het zo dikwijls gij maar wenst.” Maar dat staat er niet!
Er staat “zo dikwijls” gij dit onderhoudt, “verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt”. Ook Jezus gebood:
“Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis (vers 25). Wij doen dit ter nagedachtenis van de dood van Christus, als herdenking van Zijn dood. Zoals u weet, worden herdenkingen jaarlijks gevierd, eenmaal per jaar, op de dag waarop de te herdenken gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarom onderhouden wij jaarlijks de herdenking van Christus’ dood. En even dikwijls of telkens als dat in de loop der jaren plaatsvindt – dat is dus ieder jaar – moeten wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt, door deze herdenking te houden.
Het Pascha wordt gehouden op de 14e van de eerste maand volgens Gods kalender. Door het voorbeeld van Jezus te volgen bij het onderhouden van deze heilige instelling continueren wij de herdenking van Zijn dood, jaarlijks.
Er zijn altijd mensen die vragen stellen over de bedoeling van Paulus in de verzen 27-29 van 1 Korinthe 11. De apostel spreekt niet over het al of niet waardig zijn van een christen om van het Pascha te nemen. Hij spreekt hier over de manier waarop dat gebeurt. Wij gebruiken het onwaardig als wij het verkeerd gebruiken, op de verkeerde manier. Als wij eenmaal de waarheid over de viering ervan hebben vernomen en wij gebruiken het toch op enige andere tijd dan de door God ingestelde, dan gebruiken wij het onwaardig. Wij gebruiken het dus onwaardig als wij het lichaam en bloed van Christus niet accepteren. Laten wij daarom deze zeer heilige instelling niet gebruiken tot onze veroordeling, maar in plaats daarvan op een waardige manier!

Wat betekent ‘brood breken’?

Laat u niet in verwarring brengen over de uitdrukking ‘brood breken’. meestal betreft het een gewone maaltijd en niet ‘het Avondmaal’ (Pascha).
In de volgende Schriftgedeelten gaat het over een volkomen normale maaltijd. Handelingen 20:7, 11 (dit was na middernacht tijdens een toespraak die tot de morgenstond duurde), Handelingen 27:34  Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, … 35  En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. Handelingen 2:46  … zij …braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten.
Dit kan onmogelijk ‘het Avondmaal’, of, juister, het Pascha zijn geweest, want Paulus zegt dat als wij dat nemen om onze honger te stillen, wij het nemen tot onze veroordeling (1 Korinthe 11:34). In die tijd ‘brak’ iedereen brood op gewone maaltijden, omdat zij niet het soort brood hadden dat wij snijden. Jezus brak brood omdat het tijdens het Paschamaal was.
Wij dienen terug te keren tot het geloof dat eenmaal is overgeleverd. Laten wij nederig en gehoorzaam deze heilige instelling onderhouden zoals ons is geboden, op de Bijbelse tijd, op de 14e van de eerste maand volgens Gods kalender.

Behalve deze publicatie, kan elke encyclopedie u de heidense achtergrond van Pasen aantonen. Maar, wat belangrijker is, Gods Woord waarschuwt nadrukkelijk!
Deuteronomium 12:30  neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden … hun [heidenen]voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. 31  Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur. 32  Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.
De Bijbel verbiedt het ‘christelijk’ Pasen!

Iedere religieuze organisatie die Gods heilige feesten niet kent kan nooit Gods plan en doel voor de gehele mensheid ontdekken.

 

<><><> 

Bron: onbekend. Artikel niet van Biblespace

GODSDIENST OF KERKDIENST

 

DE VUURPROEF VAN ELIA

 

PROFEET ELIA

 

 

Elia noemt men de vuurprofeet. Vuur is in de Bijbel meestal het symbool voor beproeving en oordeel.

Men hoort soms ook spreken over de vuurproef, en men bedoelde iets beproeven of het echt is. Sommigen hebben de vuurproef bij het leger ook meegemaakt. Goud kan men beproeven door het te louteren. Geloof kan ook beproefd worden en het ware geloof zal ontdekt worden wanneer Christus zijn gelovigen plots komt halen, voor de oordelen op aarde losbarsten. Het laatste oordeel zal slechts zijn voor ongelovigen en allen die twijfelen of ze wel naar de hemel gaan.

 

1Pe 1:7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

 

Als men over geloof spreekt, dan weet de meerderheid niet, welk geloof nu het ware geloof is. Vele mensen leven in een twijfel, omdat men zondig denkt dat wanneer iemand naar een kerk gaat, hij dan ergens een gelovige is. In het dagelijks leven zien ze ook geen verschil. Velen gaan niet meer naar een kerk, of gemeente want ze werden zwaar teleurgesteld. Vandaag is de aarde rijp voor een wereldwijde staatsgodsdienst, bestaande uit alle mogelijke vormen.  Toch komt er een dag, waaruit zal blijken welke mensen geloofszekerheid hadden, en die dag staat voor de deur. Het zal zeker een minderheid zijn, zoals dat trouwens door de ganse geschiedenis door is geweest. Jezus sprak over een klein kuddeke!

Lu 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Op die dag zal men wereldwijd extra nieuwsberichten geven over “vermisten” die in een oogwenk verdwenen.(1 Thess.5).

 

ELIA NAM DE TWIJFEL WEG!

 

1 Kon.18:20-40

21   Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.

 

Het volk twijfelde over welke godsdienst nu de echte was, wie was nu de ware God, die van Elia, de God van Israel of die van de staatsgodsdienst ingesteld ten tijde van koning Achab. Baal was de grootste god van de kanaanieten. De meerderheid volgde deze god dwangmatig en uit schrik voor de vrouw van de koning.

 

30  Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, meer dan allen die voor hem geweest waren. 31  Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniers, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen.1 Kon.16

 

De tijd van Elia is goed te vergelijken met onze tijd. Het westen kent een verdeling, tussen de God van de Bijbel, de god van het bezit, Baal betekent: Bezit of bezitter.

De eenwording van Europa kent als basis de economie, Baal, en niet meer de Bijbel.

Het is het Euro-Babel geworden, wat vroeger is mislukt, willen vandaag de politici herbeginnen. Men spreekt vandaag over een globalisatie, zo kan men ook de ganse wereld centraliseren door eerst een wereldmunt te scheppen. (NWO)

 

ELIA BEPROEFT DE BAALPRIESTERS MET DE WAARHEID.

 

22  Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

 

Onder druk van de koning, en de Baal staatsgodsdienst bleef slechts Elia alleen over die zijn God trouw bleef. Het volk werd gemanipuleerd. Precies zoals het Babelse christendom, dat de kinderdoop invoerde onder druk van keizer Constantijn.

 

De proef: Wij lezen aandachtig 1 Kon. vers 23 tot 40.

Er werd gebeden en geroepen om vuur uit de hemel, om het offer te verbranden.

God luisterde naar Elia en het volk zag alles voor hun eigen ogen gebeuren.

God luisterde niet naar de Baalpriesters met al hun ceremonieën en die zichzelf insnijdingen maakten in hun armen en benen om verhoord te worden.

God zelf nam de twijfel van bij het volk weg. God overtuigde het hart van het volk, door zijn ingrijpen. Het volk voelde zich bedrogen, het had nu zelf ervaren wie de ware God was.

 

Het grote verschil lag hem in de gebedsverhoring, en God luisterde naar wie Hem kende, en dat was Elia. Bent u ook door God gekend?

God kent vandaag ook zijn kinderen, zij die bidden tot God en antwoord krijgen!

Wie niet wedergeboren is, is een ongelovige of een twijfelaar.(Joh.3:5).

God overtuigt zelf de mens, die op Hem roept in de naam van Jezus!

 

Ro 8:16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Christen worden is geen zaak van naar een kerkgebouw te gaan! Het is een gans ander mens worden in zijn denken, een nieuwe schepping, klaar voor de toekomst. Klaar voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij heeft gebeden met spijt om vergeving en geloofd dat Christus voor hem stierf.

 

30  Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was.

 

Elia herstelde het altaar. Dit betekent voor ons vandaag dat het “kruis” in zijn waarde en betekenis moet hersteld worden.

Het kruis werd slechts nog een symbool, en de betekenis is in ons land al jarenlang verloren gegaan. Het vloekhout was het altaar, waar God Zijn zoon, als Lam heeft op geofferd. Het gaf vergeving voor de zonden van ieder mens, maar niet de biechtstoel! Het enige wat God verwacht is “geloof dat Jezus uw straf heeft gedragen”!

 

1Co 1:17  Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

 

4  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.1 Cor.2

 

Het ware geloof is Gods kracht dagelijks ervaren in uw leven, want een mens leeft niet van brood alleen!

 

R.GAYTANT

Voorganger


DE GROTE HOER

 

clip_image002

En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Openbar. 17

 

Faith foundation

Wij staan bijna aan de wieg van de grote wereldkerk. Profetieën over de eindtijd komen precies in een stroomversnelling. De ex-minister-president Tony Blair heeft een nieuwe stichting opgericht, met  name: “Faith Foundation” .Volgens Blair is er niets belangrijker voor de toekomst dat de verschillende religies en culturen begrip voor elkaar krijgen. ‘De wereld wordt steeds meer open en de landen steeds afhankelijker van elkaar. Daarom moeten we zorgen voor vreedzame co-existentie en samenwerking. Burgers moeten behalve burgers van hun land, ook wereldburgers zijn,’ aldus Blair.’Geloof is deel van onze toekomst, en geloof en de waarden die hierbij horen zijn van essentieel belang om de globalisering te laten slagen.’

Onder globalisering moet men het nieuwe Babel begrijpen, zoals Petrus het cryptisch beschreef.

Iedere gelovige moet maar water in de wijn doen, van welk geloof hij ook is. Hieronder moet je “hoererij” begrijpen!

Het zal ook een lichtje doen branden bij hen die volgende Bijbeltekst begrijpen:

2Th 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

De grote afval is op gang gekomen. Een duidelijke profeet voor deze afval:

Mijnheer Rick Warren! Deze man is toegetreden tot de stichting van Tony Blair en heeft zijn volle steun gegeven aan deze stichting, van doelgerichte misleiding gesproken!

Bent u een hemelburger?

Opb 3:11  Ik kom spoedig (plots) houd vast wat gij hebt,

opdat niemand uw kroon neme

GODS GENADE

clip_image001

De bedoeling van deze morgen is dat wij nadenken wat God zegt over Genade.

De Bijbel is geen boek als een ander, het is een boek met een sleutel, een sleutel om Gods Woord te begrijpen, en dat is Jezus zelf. Eerst geloven en dan begrijpen! De Bijbel is een woord van genade en barmhartigheid. (Handelingen 20:32  En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.).

 

14     Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid

 

KUN JE JEZUS LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL?

 

Als de mens eerlijk is tegenover zichzelf, dan is het mogelijk om Jezus te leren kennen. Zonder eerlijkheid kan Jezus zich niet openbaren of zich aan u persoonlijk bekendmaken!

Liefde komt van twee kanten.

Het lijkt mij nogal duidelijk, want zelfs de mensen spreken op deze manier.

Liefde tussen God en mensen is bijzonder. Er is een probleem, namelijk de zonde welke scheiding bracht tussen God en mens, en vandaar de “Genade”!

 

 

clip_image003

Voorbeeld:

Stel de vraag aan een jong getrouwde man of vrouw:

“Heb jij je vrouw / man echt lief?” Hij / zij: zeker!

 

Waarom?

 

ü  Ik zag haar/hem op een dag

ü  Zij/hij nam mij aan zoals ik was

ü  Zij / Hij werden het met de tijd “eens” het klikte!

ü  Wij besloten samen het aardse leven te delen en elkaar trouw te blijven.

 

Vraag nu een mens: Hou je van Jezus?

 

Een eerste opmerking dat de mens maakt: Ik zie Hem niet, Hoor Hem niet! Ik geloof Hem niet! Hij heeft van kindsaf een beeld van de kribbe, en verder en gekruisigde. Hij is God!

 

Je kent Hem niet persoonlijk, hoe denkt Hij over mij?

Je weet nog niet of Hij u aanneemt.

Je weet nog niet of je het met Hem “eens” kan worden.

 Je begrijpt nog niet wat Hij voor u deed, Hij gaf Zijn leven.

 

 

Hoe overbrug je de grote kloof tussen God en mens?

 

1ste probleem : onwetendheid

 

Eerst moeten wij het probleem kennen, en dit is heel duidelijk, de mens kamt met een beperkte wetenschap over God.  God spreekt over onwetendheid! Het niet kennen van God. Wat wil God? God wil dat de mens Hem zoekt en hij zal Hem vinden!

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.Hos.4

 

Wij zien in de geschiedenis dat ook Israël niet altijd naar zijn God luisterde.De gevolgen zijn niet uitgebleven, het joodse volk werd verstrooid en eeuwenlang vervolg en gehaat zonder reden, vandaag is het nog niet anders.

Inderdaad zoals de profeet heeft geschreven zijn er velen letterlijk “te gronde” gegaan.

Israël is voor de gehele mensheid een voorbeeld, in die zin dat ongehoorzaamheid aan God geen zegen is, maar een vloek! Ons Vlaanderen kent beschamend het hoogste aantal zelfmoorden, dat is een ten gronde gaan!

 

2de probleem: de zonde.

 

Het geen gehoor willen geven aan wat God zegt, noemt de Bijbel: zonde.

De zonde maakte een breuk tussen God en de mens, en bracht de mensheid onder een vloek, daarom sterft een mens! Het zielenleven is niet in staat om opnieuw contact te leggen met God, daar was een oplossing voor nodig.

Je kunt nu Jezus geen hand geven, niet direct met Hem omgaan, maar toch heeft hij voor een oplossing gezorgd: de Bijbel, een boek geïnspireerd door Hem en opgeschreven door en voor mensen?

Er is maar een zonde die God nooit vergeeft: Ongeloof, niet willen geloven in de genade van God welke Hij geeft door Jezus bloedig offer.

 

God zorgde zelf voor de oplossing van de vloek op de zonde: de genade.

 

God legde alle zonden op Jezus, liet Hem sterven als het Lam Gods, voor de zonden van

de mensen. De doornenkroon van Jezus is een symbool van alle zonden van alle mensen. Wie in Hem gelooft, zal God de zonde niet verder toerekenen.

Er is een voorwaarde: Geloven dat dit het geschenk is van God: Genade om eeuwig leven te krijgen!

Dit wil dus heel duidelijk zeggen, geen hemel door eigen verdienste, goede werken of giften aan een kerk of andere afgedwongen opties, dat is een duivelse leer. Slechts belijdenis met berouw van een zondig leven, aan de voeten van Jezus brengen is de enige weg.

 

8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9  niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeze 2

 

Hier staat klaar en duidelijk het is een gave van God!

Genade is de barmhartige lieflijkheid waarmede God zijn heilige invloed op zielen uitstort, en daardoor mensen tot Christus brengt en bewaart, sterkt, hen doet toenemen in het geloof, kennis, genegenheid en hen aanspoort de christelijke waarden te beoefenen.

Er is dus geen enkele discriminatie bij God, hetgeen er wel is bij de mensen, en bijzonder  tegenover de minderheden.

 

HOE KUN JE NU LUISTEREN NAAR JEZUS IN DEZE TIJD?

 

 

clip_image005Voorbeeld : Een jonge gast van achttien jaar in Amerika, wilde een auto kopen, maar had weinig geld. Hij liep een Ford garage binnen, en vroeg of ze geen occasie hadden voor weinig geld. Men stelde hem voor een beetje te helpen en een oude wagen in rijvaardig te maken.

Zijn eerste rit wilde hij naar een tante reizen. Onderweg had hij pech, en probeerde het te redden, maar lukte daar niet in, en stond stil. Intussen stopte een andere man achter hem. De man goed gekleed met gouden ringen en een zeer voortreffelijk voorkomen wilde hem helpen, doch hij weigerde de hulp van de mens tot tweemaal toe.

De man wachtte in zijn wagen en keek toe. De jonge gast liet dan uiteindelijk de man helpen, doch had argwaan en dacht die kent er toch niets van! Deze man keek naar de motor, en vroeg de jonge gast te starten. Toen startte de wagen terstond. Heel verbaast vroeg de jonge man: “Wie zijt u wel?” Deze man antwoordde:” Ik ben Ford, Ik heb deze wagen gemaakt, En ik weet hoe de motor werkt!”

 

De mens is eigenwijs,men denkt God niet meer nodig te hebben, tot het verkeerd loopt en men in zijn leven stil komt te staan langs zijn levensweg, en moedeloos naar het leven kijkt, bedolven onder hopeloosheid. God maakte de mens, en weet hoe hij in elkaar steekt!

Deze jonge man diende te luisteren naar Ford zelf.

Wanneer de mens wil luisteren naar zijn Schepper, dan kan hij het leven gelukkig verder zetten, maar een probleem, een beproeving is nog steeds een mogelijkheid.

 

8  God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

 

R.GAYTANT

Voorganger

 

OP WEG ALS GELOOFSHELD?

OP WEG ALS GELOOFSHELD

clip_image002

Nogal wat mensen “denken” gelovig te zijn, omdat men naar een kerk of een gemeente gaat of omdat men de Bijbel leest, en hopen dan “eventueel” in de hemel te komen. Maar ook heb je mensen die God hebben gevonden hebben in hun leven, maar die behoren tot een zeer kleine minderheid. In de geschiedenis bouwden dit soort christenen nooit kathedralen enz. Waarom zijn christenen door de geschiedenis heen altijd een kleine minderheid gebleven? Een klein kuddeke? Jezus wist het!

13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Matth.7

Waarom zijn er weinig? God roept iedereen enkel door Zijn woord, de Bijbel. De Bijbel is het zaad, zonder zaad is er geen nieuw leven! Als het Bijbelse zaad valt in goede aarde, komen er vruchten van God in een mensenleven, eeuwig leven. De goede aarde, zijn mensen van goede wil, ze geven God gelijk! (Luk.2,14) Ook satan zaait, en brengt vruchten voort bij de mens: roof, moord, verkrachting, overspel, opstand en oorlog voeren, de brede weg voor de massa naar de hel. Bij Abraham viel het zaad, Gods woorden, in goede aarde.

GOD RIEP ABRAHAM.

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Hebr.11

Het woord van God viel in goede aarde bij Abraham. Doch het was een God die hij niet kon bekijken. In Ur, waar Abraham woonde, was het vol van afgodsbeelden, waar men aan offerde, waarvoor men knielde. Er was een god voor de liefde, een god voor geluk, een god als bescherming, later ook terug te vinden bij de Grieken, Romeinen en doorgedrongen in het Babels christendom onder tal van heiligenbeelden.

Na het horen van de belofte vertrok Abraham. De belofte: 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.Gen.12

 

ABRAHAM OP WEG in geloof NAAR HET BELOOFDE…

Abraham, 75 jaar oud, had niet het minste idee waar hij zou terechtkomen, maar zette stappen in geloof. Velen zouden hier al afhaken, en wellicht zal men Abraham als “niet goed wijs” hebben aanzien bij zijn vertrek. Toch reisde Lot met hem mee. Abraham verliet vrienden en familie, door het volgen van Gods stem. De meerderheid vandaag nemen de brede weg van de eigenzinnigheid. “Ieder zalig in zijn geloof” Bijbelgetrouwe christenen, hebben ook de stem van God gehoord op een bepaald moment in hun leven, en zijn vertrokken op de “smalle” weg. Men verloor ook vrienden door de nieuwe levensweg van Jezus te volgen. Het is een moeilijke weg met vallen en opstaan. Wie Jezus gaat volgen, koestert geen grote verwachtingen meer op deze verloren wereld, maar kijkt uit naar de beloften, zoals Abraham.

clip_image004

 

ABRAHAM BOUWT ZIJN EERSTE ALTAAR.

7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was.Gen.12

Het bouwen van dit altaar was een bevestiging, dat hij eindelijk zijn God persoonlijk had ontmoet, na de lange reisweg. Maar in de eerste plaats kwam er hier grote blijdschap in het hart van Abraham, de ontmoeting met zijn God in het beloofde land. Het was de God van Israël, Schepper van hemel en aarde.Een christen kent ook die hemelse blijdschap wanneer hij Jezus ontmoet in zijn leven, door te geloven in de vergeving door het offer van Christus, het Lam van God. Zonder bekering, veranderen van gedachten, kan men nooit dit soort blijdschap ontdekken. Het bleef voor Abraham steeds een herinnering voor de rest van zijn aardse leven. Bij Bijbelgetrouwe christenen is dat precies hetzelfde.

ZIJN TWEEDE ALTAAR

8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de Here en riep de naam des Heren aan.

Onmiddellijk daarna bouwt Abraham al een tweede altaar. Het is een plaats van aanbidding, daar bad Abraham tot zijn God. Het gebedsleven was spontaan begonnen in het leven van Abraham. Hij deed het openlijk, iedereen kon hem nu horen en zien bidden, bij zijn tweede altaar. Abraham zal wel offers hebben gebracht op dit altaar.

Het aanroepen van de naam des Heren, kent wel een bredere betekenis. De eerste christenen werden eerst aangeduid als “zij die Jezus aanriepen”. Het tweede altaar betekent voor een christen, aanbidding, getuigen vertrouwen op de beloften die wij in Christus hebben verkregen. Wij dienen geen stenen altaren meer te bouwen, en geen dieren meer te slachten, maar wel een gebedsleven opbouwen.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.1 Petr.2

ABRAHAM KRIJGT ZIJN EERSTE BEPROEVINGEN

Het geloof van Abraham wordt nu beproefd. Er is een hongersnood gekomen in het land, wij kennen de oorzaak niet, maar hij gaat noodgedwongen vluchten naar Egypte voor de oplossing. God laat hem gaan. Doch Abraham wordt dubbel beproefd om te weten wat hij als gelovige aankan.

11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt schoon van uiterlijk. 12 Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen: Dit is zijn vrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven laten. 13 Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil welga, en ik om uwentwil in het leven moge blijven. Gen.12

 

Abraham is angstig geworden daar hij zijn mooie vrouw zou kunnen verliezen door de toenmalige cultuur. Angst is hier het probleem van Abraham wat hem ertoe brengt om leugenachtig te reageren. Angst is menselijk, het is het wapen van satan. Abraham wil het probleem zelf oplossen, maar het lukt niet. God bood bescherming, via plagen bij de Farao. Jonge christenen worden ook beproefd tijdens hun geloofsgroei.

In Gen 13,4 lezen wij dat hij terug is gegaan naar zijn tweede altaar om daar te bidden! Abraham had ondervonden dat bidden helpt, in plaats van zelf alles te willen oplossen. Hij komt op zijn stappen terug. Christenen dienen ook op hun stappen terug te keren, naar het tweede altaar: het gebed! Zo worden ook jonge christenen beproefd, wanneer ze getuigen met de kracht van de H.Geest. Ook angst kan hierbij een rol spelen, voor het verliezen van mensen waar men van hield, door het verliezen van zijn job, ook hier in ons Babels landje. (België, of Baalgië)

 

16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor

elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed

van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

ABRAHAM BOUWT EEN DERDE ALTAAR

clip_image006Abraham en Lot krijgen problemen door hun herders en het komt tot een familieruzie, of zoals vandaag strijd onder christenen. God sprak tot Abraham, nadat Lot een goddeloze maar vruchtbare landstreek koos en vertrok. Abraham had met pijn in het hart toegezien. Een eerste scheuring tussen gelovigen kan men begrijpen. God troost en wees Abraham naar Zijn beloften, en toonde de grote van wat Abraham zal toebehoren, en laat hem kijken naar alle windrichtingen! (14) Maar we lezen niet dat God verder sprak tot Lot!

Zo zien ware christenen met hartenpijn toe wanneer een broeder of zuster meer liefde gaat krijgen voor werelds voordeel en genot, als Lot. Doch ze zijn daardoor nog niet verloren. Enkel de vrouw van Lot door blijvende ongehoorzaamheid en gebondenheid aan het aardse.

Abraham bouwt hier nu zijn derde altaar. Het altaar van de zelfverloochening. Lot kreeg het vruchtbaarste landgedeelte, en Abraham nam de liefde voor zijn God op de eerste plaats. Koos vrede boven ruzie. Het is niet aangenaam om als christen steeds de mindere te willen zijn, maar het is wel Gods weg, die smalle weg.

24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Matth.16

 

ABRAHAM BOUWDE EEN VIERDE ALTAAR

clip_image0089 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. 10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.12 En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.Gen.22

 

Het vierde altaar, toonde de geloofszekerheid van Abraham. Abraham had ondervonden dat God altijd Zijn beloften nakomt. Hij zou veel nageslacht krijgen. Zijn zoon Isaac, was geen kind meer, maar een volwassen man! Dit geeft voor velen een ander beeld, een tegen beeld van Jezus. Abraham nam Gods beloften boven zijn eigen vlees en bloed. Abraham had begrepen dat indien Isaac zou sterven, God hem zou doen opstaan uit de dood, want de belofte van nakomelingen was er! God wist vooraf dat Abraham Godvrezend was. Doch het toont duidelijk voor wie het vandaag leest, dat geloven een gave van Gods is! Er komt straks een tijd waarbij christenen “mogelijks” nog een keuze zullen kunnen maken tussen Christus of antichrist! Geloven in de opname of niet! Allen die het merkteken zullen aanvaarden, welke op listige wijze zal worden gepromoot, is met zekerheid een verloren ziel!

ABRAHAM KAN U TOT ZEGEN ZIJN, als u vertrouwt op de beloften als hij!

 

R.GAYTANT

Voorganger

 

clip_image010

ZOEK MIJ OPDAT GE MOOGT LEVEN!

ZOEK MIJ OPDAT GE MOOGT LEVEN!.

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.

 

clip_image002

 

 

1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 2 Petr.2

 

Zoals Jezus heeft voorspeld, leven wij vandaag voor Zijn wederkomst, in dagen van vele valse leraars. De gezonde Bijbelse leer is iets wat moet ervaren worden als de waarheid. Ook Petrus profeteerde dat in onze dagen dwalingen zouden komen. Hij wees erop dat deze dwalingen en afwijkingen van de Bijbel in de gemeente zelf zouden voortkomen door valse leraars. De geschiedenis van het algemeen christendom toont dat er vele dwalingen zijn binnengedrongen.

 

Deze verderfelijke ketterijen, zijn leringen die niet meer bijbelgetrouw zijn. Anderen vertalen met sektarische leringen die binnendringen. Zoals destijds het verbieden van het huwelijk voor katholieke priesters, biechtstoelen, kinderdoop, heiligenverering, bankier spelen, enz. Ze maken scheuringen op basis van de leer. Deze valse leraars zaaien tweedracht, zo zijn er ook soorten van denominaties met vervormde leringen en schijngenezingen ontstaan.

 

De gezonde leer brengt een totale ommekeer in het leven van een bekeerling en hij aanvaard het bestaande gezag door de Here ingesteld, welke is beschreven in Gods woord.

Doch de gemeenten zijn sterk afhankelijk van hun oudsten die spreken. Alle gemeenteleden dienen in staat te zijn gewone dwalingen te onderscheppen.

Onderscheiding van geesten, gaat precies over het ontdekken van valse leer door demonen ingeblazen. Niets anders! Wedergeboren christenen met die gave zijn in staat de valsheid te ontdekken. Deze gave heeft niets te maken met mensen te veroordelen, wel hun doctrine.

 

Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

 

Hun losbandigheid of wetteloosheid worden nagevolgd.

 

Met deze losbandigheden is niet alleen bedoeld dat zij er maar op los leven en echtbreken en een wereldse levenstijl op na houden. Ze doen geen oproepen tot levensheiliging!

Losbandigheid heeft te maken met wellust. Genade is er niet om los van het Bijbels gezag te komen. Zo hoor je predikanten spreken dat er ook homoseksuele predikanten mogen zijn, en dat ook verdedigen! Uit de echt gescheiden predikanten zijn geen voorbeeld, maar kunnen voor de Here op een andere manier gebruikt worden. Vrouwen zouden voorganger of oudste  kunnen worden, wat ketters is. Welke nieuwe dwalingen komen er vandaag nog op ons af!

 

 

Gemeente met geestelijke strijd of kerkje spelen?

 

16  Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond.

17  Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. 18  Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

19  Zie, een stormwind des HEREN, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.

20  De toorn des HEREN zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart;in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.

Jeremia 23

 

Het zijn hier de leugenprofeten. Ze weigeren te wijzen op het Woord van God dat telkens oproept tot bekering en heiliging.

Met het rampgebeuren in de vorm van een zeebeving, de Tsunami, met zijn duidenden doden, dan kon men horen waar de ware profeten en voorgangers zich bevonden. Allen die dan niet of nooit opriepen tot bekering, waren de leugenprofeten. Gods woede boosheid kwam en liet zich voelen.

 

WETTELOOSHEID NAVOLGEN

 

Met dit soort van losbandigheden is hier in het vorige gedeelte het volgende bedoeld:

(cfr. Het Griekse woord) dat men soms heel sluwe afwijkende leringen binnenbrengt, die achteraf het evangelie bekladden en openlijk belachelijk maken.

Deze leerstellingen, los van de Bijbel, worden binnengesmokkeld en kennen soms succes!

Waarheid gemengd met leugen dringen door, en wie niet wakker is loopt gevaar, het gif te slikken. Eenheid onder christenen is slechts te vinden door eenheid in de leer, en een liefdevol elkaar vermanen en bemoedigen.

Tussen goed een vals geld is weinig verschil, maar vals is niets waard. De proef neemt men bij het licht. Met leringen moet men hetzelfde doen, breng het in het licht van de Bijbel en niet in boekjes!

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Mt.7

 

 

Voorbeeld:

Er zijn er die leren dat er ware krachten sluimeren in ons onderbewuste. Het positief denken. Geloven in de kracht van het onderbewuste is hetzelfde als geloven in God.

Dit wordt ook verkondigd van de preekstoel, en hoe zien de mensen het verschil nog tussen appels en peren?

Psychologie is soms evengoed verbreid als godsdienst, en heeft een verwoestende invloed, omdat het een occulte achtergrond heeft.

Men leert valselijk dat men bij zieken geen medicatie moet toedienen, maar enkel geloven. Alleen geloven en als het slachtoffer sterft, dan gaat men de dode opwekken! Het is begrijpelijk dat hier de overheid soms moet ingrijpen door wetgevingen.

Behouden zijn is veel belangrijker dan te genezen. Het ene kind van God wordt genezen en het andere niet. “Uw wil geschiedde” is niet altijd gemakkelijk!

 

2 Timotheüs 4:3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

 

Deze tekst wijst erop dat deze tijd is aangebroken waarbij evangelisten met meeslepende woorden en show spreken naar het populaire denken van de mensen, en velen zich laten misleiden, door misbruikte Bijbelteksten. Niemand wordt er door hen scherp overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Het kenmerkt ook onze dagen waarbij christenen veranderen van gemeente als van schoenen. Het gehoor is verwend staat er.

Men zoekt leraars die vertellen wat ze graag horen. Leraren die ernstig vermanen of waarschuwen zijn niet populair. Gemeenten die geen Bijbelse tucht meer willen toepassen, uit angst dat de inkomsten van de collecte zouden dalen.

 

Ze spreken in eigen naam en naar eigen inzichten.

 

16  Dit is mijn waarschuwing aan mijn volk,” zegt de HERE van de hemelse  legers. “Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren, want  zij geven u alleen maar valse hoop. Alles wat zij zeggen, is puur  verzinsel. Zij spreken niet namens Mij!

17  Zij blijven zeggen tegen de mensen, die niets van Mij moeten hebben: Maak  u geen zorgen! Alles is in orde; en tegen hen die leven naar eigen goeddunken: De HERE heeft gezegd dat u geen kwaad zal treffen!” Jeremia 23

 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:

2  Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israëls en zeg tot hen die naar

eigen inzicht profeteren: hoort het woord des HEREN.

3  Zo zegt de Here HERE: Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. Ezechiël 13

 

De valse evangelisten spreken nog steeds zoals de valse profeten in het O.T.

Ze spreken naar hun eigen inzicht, hun eigen gedachten.

Het sjamanisme begint te herleven en dringt binnen in het christendom.

Sjamanisme is een krachtig middel gebruikt door alle Magiërs, om door visualisatie en geleide verbeelding contact te krijgen met de geestenwereld. Het is een inbeeldingstechniek die nu ook doordringt bij christenen.

 

Met hun eigen gedachten, maken zij zich een eigen god. Een god die aangepast wordt aan hun eigen principes. Principes die ze niet kunnen aantonen in de Bijbel.  

Ze maken zich een beeld zoals het gouden kalf. Ze gaan ook die god dienen zoals ze zelf wel willen. Valse leraars prediken dat er geen hel is. Ze kunnen niet geloven in een eeuwige straf. God is liefde. Ieder mens is behouden enz.

Petrus schrijft dat ze Jezus verloochenen. Bijzonder zal dit te zien zijn, wanneer ze zich gaan aansluiten bij de wereldkerk. In de wereldkerk is Jezus een profeet zoals zovele anderen. Daar is Jezus de Zoon van God niet meer!

 

HEBZUCHTIGHEID. v.3

 

Het zijn leraars die niet bekommerd zijn om het evangelie, of om mensen bij de Heer te brengen. Ze leren ook niet dat men moet getuigen. Ze hebben niet het verlangen om iemand bij de Heer te brengen. Neen, ze willen veel geld verdienen, de goedbetaalde job is hun doel.

 

5  Zo spreekt Jahweh over de profeten, die mijn volk misleiden, Die vrede  verkonden, als hun tanden te bijten krijgen, Maar wanneer men ze niets  in de mond stopt, Met oorlog bedreigen. Micha 3

clip_image004

 

 

 

 

 

 

 

IRAK – MAGISCH BABYLON

CHALDEA EN DE BABYLONISCHE TOVENAARS.

 

 

De tweede Golfoorlog in Irak is al wat voorbij. Vele christenen die zich bezig houden met de profetie in de Bijbel, hebben gezocht naar de Bijbelteksten waarin sprake zou zijn over dit gebeuren. Wij leven eenmaal in de eindtijd en God is bezig met zijn Woord spoedig te volvoeren.

Een Amerikaanse voorganger ontdekte een en ander welke ook nog een blik werpt op het verleden waarbij er veel invloed is geweest vanuit Babel op het hedendaagse Babelse of Vaticaans christendom.

 

 

1 Zo zegt de HERE: Zie, Ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners van het Hart-mijner-tegenstanders de geest van een verderver

2  en Ik zend op Babel wanners af, die het zullen wannen en zijn land uitschudden , want zij omringen het van alle kant op de dag van het onheil.  3  De boogschutter spanne zijn boog en steke zich in zijn pantser; spaart zijn jonge mannen niet, slaat zijn gehele leger met de ban,  4  dat er doden vallen in het land der Chaldeeen en doorstokenen op zijn straten.  5  Want Israel en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israels. 

6       Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.Jer.51

 

Het gaat om een Bijbelvertalingen  (NKJV,CJB en de Jeruzalem Bijbel)  waarin er een bijzondere vertaling is voor vers één. Daarin staat vertaald i.p.v. “hart mijner tegenstanders” (het willen breken van God en Zijn wil.) degenen die wonen in “Leb Kamai” en deze vertaling is correct.

 

Leb Kamai is een codewoord of cryptogram voor Chaldea.

In Chaldea woonden dus de mensen die zich bezighielden met magische krachten. Er is sprake van een vloek van Leb Kamai welke bekrachtigd werd door Izebel.

Izebel diende de Baal, en Baal was de grote God van Babylon.

Leb Kamai is vrouwelijk en refereert naar Isebel. Deze vrouw is als een geheimenis, de Bijbel gebruikt symbolisch “vrouw” voor “kerk”

 

clip_image002

 

Jezus verwees naar haar:

 

Openbaring 2

20  Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt , dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.  

21  En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.  22  Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking , indien zij zich niet van haar werken bekeren. 

23     En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien , dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

 

In dit gedeelte krijgt Izebel een geestelijke betekenis. Zij was in leven de vrouw van Achab en had een sterke invloed. Wij kunnen gaan begrijpen dat zij het geheimenis of mysterie is van Babel.

Er blijkt dus nog een verbinding te zijn met de Nicolaïeten: Openbar. 2

6  Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïeten haat, welke ook Ik haat. Openbar.17

3  En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens.   4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 

5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 

6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

 

 Het geheimenis, is “ Leb Kamai “, dit zijn al degenen die handelen in de geest van Isebel, welke het beest berijdt en daarbij magische en occulte krachten gebruikt. Het zijn onheilige bidders voor waarzeggerij, welke tegen de wil van God zijn. Het zijn de zogenaamde christenen welke in feite wonen in Leb Kamai.

 

Een andere tekst welke schijnt te spreken over het gebeuren in Irak :

Hand.2

18  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.  19  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm

20     De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

 

Het zijn tekenen welke wij  herhaaldelijk zien in Irak. De volgende besprekingen gaan door in Ur. Ur de stad waar God Abraham, riep. Gen.11:31

 

 

 

 

clip_image004Zoals Abraham diende Ur te verlaten, omwille van de afgoderij en de occulte praktijken en het willen breken van Gods wil, zo moeten ook zij die tot geloof komen het Babels christendom of  de Romeinse zonaanbidding  verlaten! Katholieken zullen geenszins behouden worden als zij dit Babel niet willen verlaten en zich bekeren. De Here maakt dit klaar en duidelijk in onderstaande tekst uit Openbaring:

1  Hierna zag ik een andere engel , die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 

2  En hij riep met sterke stem,  zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 

4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar , mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 

5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

clip_image006

Wij lezen dit in Openbaring, wat toekomstig is en voor de eindtijd bestemd. Wij zien dat dit Babel geestelijk is op te vatten, en wat wij nu hebben zien gebeuren in Irak en het oude Babylon, zie wij dat de oude stad Babylon niet zal herbouwd worden. Dus het Babylon

Met deze kenmerken lijkt best op het Vaticaan, waar vroeger vluchtende Chaldese priesters met hun occulte praktijken zich rond Rome kwamen vestigen! (Ook Nimrod zou hebben moeten vluchten in die richting)

 

VLUCHT UIT BABEL!

 

 

clip_image0086  Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem. 

7  Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte ; van zijn wijn dronken de volken , daardoor werden zij verdwaasd. 

8  Plotseling is Babel gevallen en gebroken , jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen . 

9       Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.

 

Het nieuwe Babel of Vaticaan is ziek en niet te genezen, wij hebben wellicht gehoopt dat al die christenen, ware christenen zouden gaan worden, maar helaas, het zijn Babelse priesters en behoren niet tot het koninklijk priesterschap waarover Petrus schrijft.

 

Nog te vervullen: Jeremia 51:29

 

29    Dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des HEREN tegen Babel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont.

 

Dit is nog niet zo! In Iran en Irak wonen nog steeds mensen, maar het wordt nog anders. Wanneer de Meden Babylon bestreden en veroverden, is dit ook niet gebeurd.

 

Vergelding voor wat Irak Israel aandeed:

19  Maar Jakobs deel is niet als deze; Hij is de Formeerder van alles en Israel is de stam zijner erfenis; HERE der heerscharen is zijn naam! 

20  Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen ; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken;  21  Ik verbrijzelde met u paard en ruiter , en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 

22  Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw,  23  en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en Ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders. 

24  Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en alle inwoners van Chaldea al het kwaad vergelden dat zij Sion hebben aangedaan , luidt het woord des HEREN.

25  Zie, Ik zal u! gij berg des verderfs,  luidt het woord des HEREN, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand,

 

“Een berg van brand” is het beeld van een kernbom? De woestijnstorm is nog niet over, er komt nog een nieuwe storm. Het is begrijpelijk dat de hele wereld tegen deze oorlog was, want ook is bijna de gehele wereld tegen het volk Israël en zijn God. Maar wie zal Gods plannen tegenhouden?

” Er komt nog een nieuwe storm” Hebben wij geschreven kort na de tweede Golfoorlog. Vandaag zien wij opnieuw een kleine beweging in de richting Bagdad, waarvan wij het einde momenteel niet kennen.

 

R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen

 

BIJBELGETROUWE PREDIKING

clip_image001

 

 

 

 

 

clip_image003

 

DE REDEN VAN DE CHRISTELIJKE PREDIKING.

 

Joh 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

Wanneer wij nadenken over de prediking, dan moeten wij beseffen dat de boodschap van het evangelie van Christus duidelijk moet zijn. De Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mens en zijn schepping als een liefdevolle hemelse vader. Preken vinden wij niet in de Bijbel, wel een openbaar verkondigen van een persoon, Jezus Christus als Zoon van God, het werk van iedere christen.

Wanneer wij getuigen hebben wij het over een BLIJDE boodschap. Waarom blij? Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste en goede nieuws voor de ganse mensheid?

Wanneer wij kijken naar de nieuwsberichten op TV dan horen wij meestal verdrietige boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, nieuwe belastingen, moord en brand. Een beeld van een wereld in compleet verval, een wereld welke ligt te zieltogen! Een verloren wereld en verloren mensen. Vele mensen komen dan met de vraag: Waarom laat God het toe?

 

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben waar ze dood en ziekte niet meer zullen kennen, door geloof in Jezus Christus!

Opb 21:5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

De reden van de prediking is de verzoening van God met de mens, door Christus als de mens van goede wil is!

 

Prediking is een middel in Gods handen tot redding!

 

1Co 1:21  Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

 

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wijsheid en wetenschap. Men kan God niet ontdekken door wetenschappelijk onderzoek. Men kan God niet zien, en men wil eerst zien en dan geloven. Doch God gebruikt een middel onder de mensen opdat ieder  mens God persoonlijk zou kunnen leren kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige prediking welke de mensen voor dwaasheid houden.

Door te geloven dat Jezus Christus in uw plaats stierf, tot vergeving van zonden, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken.

34  En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 35  En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.

36  En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37  En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38  En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 39  En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hand.9

 

HOE GEBEURDEN DE EERSTE VERKONDIGINGEN?

 

Ro 15:19  door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

 

Het prediken van God woord is niet iets als een filosofische les! De prediking van het evangelie brengt mensen dichter bij God. Het is een middel in Gods handen en daardoor ontstaan er wonderen en tekenen die de verkondiging ondersteunen. Vandaag zien wij veel minder echte wonderen en tekenen. Maar ze zijn er nog steeds. Ze bevestigen ook Gods woord. Maar wonderen en tekenen zijn helemaal niet altijd noodzakelijk opdat mensen zich zouden gaan bekeren.

Hnd 28:8  Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.

Iedere christen die het evangelie brengt aan ongelovigen, kan door de Heer worden gebruikt en wonderen kunnen volgen, als de Here u genadig is.

 

VALSE VERKONDIGING.

 

1Co 2:4  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

 

Vandaag ontdekken wij evangelisten die naar de begeerten van hun luisteraars spreken. Ze brengen vele verhaaltjes i.p.v. Bijbelteksten. Woorden als Jezus of Christus komen weinig voor.

Ze passen het evangelie aan, aan de wil van de mensen. In Korinthe waren er veel filosofen met spraakvaardigheid. Ze spraken daarbij met luid geroep enz. Paulus bracht ook geen welvaartsevangelie, waarbij er zovelen vandaag intrappen!

1Jo 4:1  Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Mr 13:22  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Lu 6:26  Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

 

WIE mag DE BLIJDE BOODSCHAP VERKONDIGEN?

 

Lu 9:60  Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

 

Jezus vroeg iemand om Hem te volgen en het evangelie te verkondigen. Doch de man nam vlug een excuus, hij moest zijn vader begraven. Het begraven van zijn vader zou je zeggen was toch een verantwoord excuus.  Deze man had niet begrepen hoe genadig God  hem was en dat dit belangrijker was dan een begrafenisdienst!  Zo roept Jezus ieder mens!

Het antwoord van Jezus laat horen dat ongelovigen die hun doden begraven in feite verloren tijd is voor wie door Jezus wordt geroepen.

Zoveel CHRISTENEN  zoeken een excuus, om niet te moeten spreken over Jezus of over de blijde boodschap tegen andere mensen. Vele zeggen dit is het werk van de gediplomeerde  predikant of de evangelist. Gezonde schapen brengen schapen voort! Jezus zei:

Joh 4:14  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Deze vrouw kon niet meer zwijgen en liep naar het dorp en predikte!

 

15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16

 

WAARVAN IS EEN DOELTREFFENDE PREDIKING AFHANKELIJK?

 

DE GENADE

 

10   Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 1 Cor.15

 

Paulus maakt duidelijk dat het niet aan hemzelf lag, dat hij zoveel mensen bij de Here mocht brengen en dat zij tot geloof kwamen. Het eerste punt was dat God hem genadig was om dit te mogen doen. Wie iemand bij de Here mag brengen en hij of zij komt tot geloof, betekent dit, dat de genade van God met hem is. Het is zalig te weten dat God u gebruikt!

 

DE KRACHT VAN GODS WOORD

 

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 18  Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.17

 

Wij lezen hier duidelijk dat het niet afhankelijk van de wijsheid der prediker of van de gelovige die het evangelie brengt, maar wel van de kracht die uitgaat van Gods woorden in de Bijbel. Deze woorden kunnen met kracht werken in het hart van de luisteraar. Wie een goede verkondiging of getuigenis  heeft gebracht, zal horen of de luisteraar heeft begrepen dat hij een keuze moet maken, Jezus aanvaarden of niet.

 

DE KRACHT VAN DE H.GEEST

 

Hnd 1:8  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

 

Wie verkondigd moet persoonlijk kracht ontvangen door de Geest. Hij zal spreken met overtuiging zoals op pinksterdag. Daar kwamen vele mensen tot geloof. Dus de werking van de H.Geest is nodig opdat mensen tot geloof komen.

Opb 3:8  Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

 

HET MOET ONDERSTEUNT WORDEN DOOR GEBED.

 

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3  en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Col.4

 

Spreken over het evangelie is geen gewone zaak. De bouw van de gemeente is afhankelijk van Hem, wij mogen en moeten medewerken. Persoonlijk en spontaan getuigen is de beste weg. Wanneer wij bidden voor ongelovige mensen, dan is het eerste gebed dat ze tot geloof komen in Christus.

 

 

DE PREDIKING MOET ONTVANGEN WORDEN IN GELOOF.

 

Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

 

13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1 Thess.2

 

Wanneer de toehoorder geen geloof hecht aan de gesproken woorden, en hij niet wil veranderen van een leven zonder God, dan is de prediking niet vruchtdragend.

Het is verder verloren tijd en aandringen is niet nodig.

 

IK ZAL U RUST GEVEN

 

 

clip_image001

 

 

 

 

clip_image003De vakantie is voorbij en velen hebben genoten al van hun welverdiende rust. Wij leven nu eenmaal in een tijd van hard werken, en waar men soms zijn tijd dient te stelen om tot lichamelijke of tot innerlijke rust te komen, in een opgezweepte, opgejaagde of stormachtige wereld!

Ook God weet wat werken is, Hij werkte zes dagen aan de schepping en de zevende dag ruste en genoot Hij van Zijn werken. Hij zag dat het goed was.(Gen.2:2)

Het lijkt me dan ook geen luxe dat een sterveling een bepaalde tijd nodig heeft om te rusten, het is een verplicht zorgen voor onze gezondheid. Het hart van de mens kent zijn grenzen!

 

Ex 16:29  Bedenkt, dat de HERE u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten.

 

God dacht aan zijn uitverkoren volk en stelde een Sabbatrust in, Hij voorzag hun van hun dagelijks brood welke nodig was, opdat ze die dag konden rusten en die dag rustig aan hun Schepper wijden. Het was voor hen iets heiligs, doch wie niet wilde luisteren zou sterven, de doodstraf. Dit laatste wijst naar de ernst van deze instelling, en God had zeer goede bedoelingen. Met de eerste dag der week, bedoelde Paulus duidelijk de eerste sabbat voor de jonge christenen.

 

 

 

Het vruchtbare land diende ook te rusten!

20  Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; 21  om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.2Ch.36:20

 

God dacht ook aan het beloofde en vruchtbaar land, dat zijn sabbatsjaar, het zevende jaar, nodig had om te rusten! Maar Israel luisterde niet naar God, ploegde en zaaide gewoon verder. God liet zijn volk waarschuwen door de profeten. Toen kwam het oordeel van de jaarweken, ballingschap waarvan wij lezen in de profeet Daniel.  Zo moet iedereen weten dat de laatste jaarweek van Daniel, een zevenjarige verdrukking is, een oordeelstijd voor Israël en de hedendaagse goddeloze wereld. Na die tijd komt het duizendjarige vrederijk van Christus, een Sabbattijd.

 

Jezus en de Sabbat.

clip_image005

27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.28  Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.Marc.2

 

Het eerste wat wij voor ogen dienen te houden is dat Jezus zelf het gezag van de sabbat was en is. Door Zijn optreden heeft Hij duidelijk laten zien wat Hij begreep onder de Sabbat. De Sabbat had in de tijd van Jezus zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Zo had men vele sabbatsverboden gegeven in de Talmoed. De Schriftgeleerden namen veel vrijheid van de mensen af. Ze werden gebonden aan allerlei geboden, en de sabbatdag werd een saaie dag. Bij de Essenen was het nog erger daar ging men op Sabbat niet naar het toilet, om geen putje te moeten delven! Zo lezen wij ook van de vele genezingen die Hij verrichte op een sabbatsdag.

 

Zonder bevrijding geen sabbat of rust voor de ziel!

 

10   Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat.

11  En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.12  Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid;13  en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.14  Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dan om u te laten genezen en niet op de sabbatdag.15  Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken?16  Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?Luc.13

 

Hieruit kunnen wij besluiten dat de Schriftgeleerden weinig hadden begrepen van de profetische bedoeling van de Sabbatrust. De Sabbat was ook verbonden met een speciaal offer in de tempel. Toch maakten zij misbruik van deze wetgeving om de mensen te binden aan hun eigen regeltjes, zoals vandaag kerken met eigen kerkregels!  De verlossing en rust die Jezus gaf en openlijk tentoon stelde via deze genezing, was niet welkom bij de Farizeeërs, de huichelaars. Ze veroordeelden Jezus, ze weigerden dat men in Hem zou gaan geloven, als de vervulling van de komende eeuwige rust.

 

Wie de rust van Jezus niet wil aannemen, komt nooit tot rusten,

maar komt in het oordeel!

 

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

 

9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

11  En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.Openbar.14

 

Jezus werkte op de Sabbat, en nog steeds. De priesters in de tempel werkten ook op de sabbat, zij mochten. Zo is iedere wedergeboren christen een priester en is vrij van de sabbat of enige rustdag. Een christen brengt toch ook geen letterlijke offers meer. 1Pe 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Paulus, prediker voor de heidenen, kende de Sabbatstraditie en leert daarom het volgende aan de christenen te Kolosse:

16  Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,17  dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.Col.2

Voor de christenen hebben deze wetten nu geen absolute waarde meer, het zijn voorafschaduwingen van de komende rust en de vrede die Christus zou brengen. Zo heeft ook God geen nieuwe feesten in het nieuwe verbond gegeven!  

 

Heb 4:10  Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

Israel was een voorbeeld van ongehoorzaamheid, en ongeloof. Daarom stierven er velen in de woestijn, de weg naar het beloofde. Ze kwamen niet tot rust. Zij hebben nog steeds de wet van de sabbatsrust, maar niet de werkelijke rust die God hen wilde geven. Het woord van God is hun niet altijd van nut. Daarom willen ze opnieuw hun tempel bouwen! Er is een mogelijkheid dat wij dit nog zien, mogelijks na de korte oorlog van Gog uit Magog.(Ezech.38)

Zo moeten wij, christenen erover waken dat de Bijbel een blijvende invloed heeft op ons dagelijks leven hier op aarde, een beeld van de woestijn. Dit is dan een werkelijk ingaan tot Zijn rust, Christus!

28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Matth.11

 

De eerste dag van de week, te begrijpen als de eerste sabbatsdag. Dit is een dag, waarop alle eerste christenen in huizen samenkwamen om God te eren en te aanbidden.(Hand.20:7) Nergens lezen wij dat de zondag een rustdag is op Bijbelse grond. De zondag is als een andere dag.

De zondag werd door keizer Constantijn, schijnchristen en stichter van de katholieke kerk, als wettelijke rustdag ingesteld over zijn ganse rijk in 321 n.Chr.  Constantijn bleef nijdig tegenover het Joodse volk. Dit was dan ook geldig voor de zonneaanbidders op de dag der zon! Constantijn was in feite ook nog een zonneaanbidder.

Allen die werkelijk Gods rust zijn ingegaan, komen samen op gelijk welke dag om God te aanbidden!

 

R.GAYTANT

clip_image006Biblespace Vlaanderen

PROFETIE EN EINDTIJD

clip_image001

 

 

 sjofar2

 

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

 

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,

maar hij zal het licht des levens hebben.

 

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in onwetendheid blijven.

Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft  ontvangen, zal echt inzicht krijgen in de toekomst, en zal de nieuwe fabels niet geloven als bv. De Da Vinci Code.

Alleen God kent de hele toekomst! Alleen bij Hem kunnen wij terecht voor inzicht. Wat God zegt staat in de Bijbel. Lees enkele opmerkelijke verzen in de profeet Amos.

 

6  Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?

7  Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

 

Wij moeten waakzaam zijn, dat is wat Jezus zijn discipelen leerde en bijzonder de discipelen van de eindtijd. Wij leven nu ZONDER TWIJFEL  in de tijd die voorafgaan aan de laatste jaarweek beschreven door de Profeet Daniel. Deze jaarweek bestaat uit zeven jaren. De laatste helft van deze tijd zal een nooit geziene verdrukking zijn.

 

43  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

45  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Matth.24

 

 

Welke profetieën moeten er nog

vervuld worden,

eer Jezus Christus terugkeert op aarde?

 

HET HERSTEL VAN DE STAAT ISRAEL.

 

14  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht,

15  maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Jeremia 16

 

Deze profetie is al vervuld!

 

In het jaar 1948 op 14 mei verklaart Israel zich als een onafhankelijke staat. Het joodse volk komt van overal ter wereld terug naar zijn beloofde land.

Ze zouden er dezelfde taal spreken, als in de tijd dat ze het land verlieten. ( Jer.31:23).

De joden werden tweeduizend jaar uit hun land verbannen. Zoals er ook een herstel kwam van het land, zo kwam er ook een herstel van het volk zelf, dat bijna van de aardbol werd weggevaagd!

God had gezegd dat het niet mogelijk was de nageslachten van Israel te vernietigen, anders zou men eerst de hemel moeten vernietigen! ( Jer.31:35-37).

Wij kunnen hieruit leren dat wij steeds bij het wereldgebeuren altijd dienen te kijken wat er gebeurt in het beloofde land en het M.O. Het herstel van Israel is dus een vervulde profetie.

 

RUSLAND EN BEPAALDE LANDEN ZULLEN DE OORLOG

VERKLAREN AAN ISRAEL.

 

De profeet Ezechiël.(38).

1 ¶  Het woord des HEREN kwam tot mij:

2  Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3  en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal!

4  Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5  ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm;

6  Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u.

7  Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

 

Dit is een profetie welke nog in vervulling moet gaan voor de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Magog door de meeste exegeten erkent als Rusland. Mesek kan het hedendaagse Moskou, en Tubal is vandaag Tobolsk of Tbilisi. Gog zou de Russische president zijn, of de voorzitter van deze nieuwe militaire alliantie. Rusland komt alvast nog goed in de wereldpers.

 

Wanneer deze invasie in Israël zal plaats vinden, is wel een moeilijke vraag. In ieder geval zal het volk zich veilig voelen en in gerustheid hun zaken kunnen doen. Er zullen geen versterkte steden meer zijn.

Doch dit betekent niet dat er dan een echte vrede zal zijn. Het zal eerder een wapenstilstand zijn voor een nieuwe storm. Als er een schijnvrede komt, zal dit tot zegen zijn voor Israel, dat het grootste deel van zijn inkomsten in het leger moet pompen.

De eerste landen welke Rusland zullen volgen is Iran en Irak. Het zijn de aartsvijanden van Israel.

Deze aanval zal zijn om buit en roof te plegen. Dit kan er op wijzen dat er toch in Israel een nieuwe economische bloei zal zijn geweest of dat Rusland financieel aan de grond zit.

Rusland krijgt een verpletterende nederlaag, wellicht met Gods hulp en ingrijpen.

 

DE KOMST VAN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA

EN DE ANTICHRIST.

 

Voor de wederkomst van Jezus, krijgen we nog een korte herleving van het Romeinse Rijk, maar dan wel in een andere vorm.

7  Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

clip_image0078  Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniel 7.

 

Het  Europa zoals wij het vandaag kennen, zit in een groeifase, het wil opnieuw een invloedrijke wereldmacht worden. Vele lidstaten komen erbij zodat het moeizaam werken en vergaderen wordt. Komt er een terugval van het aantal lidstaten? Zullen er tien bestuurlanden uit voortkomen? Ik zie nog een toenadering naar landen als Egypte, Libië, Syrië. Wanneer Turkije zal worden aangenomen, staat de deur open voor andere Arabische landen. Dan heeft Europa in de vorm van een tienstatenbond een verdeeld karakter bestaande uit ijzer en leem.

Daniel 2 beschrijft het beeld van de wereldgeschiedenis. De voeten van het beeld bestond uit ijzer en leem. Deze tien tenen zijn 10 landen of machtsblokken voortkomende uit het Romeinse Rijk, welke een  wereldmacht vormen en later onder leiding van de antichrist komen.

 

De struktuur van de voeten zijn van ijzer en leem.

Het ijzer is kenmerkend voor de hardheid van regeren door de tien machthebbers. ( Dan.2:40)  Het spreekt ook van een harde legermacht. ( Micha 4:13).Het Romeinse Rijk bestond uit Europa en de kustlanden van het M.O.  

Ook God spreekt tot Israel door Micha (4:13) dat het zijn hoorn ( macht) zal maken tot een zeer sterk ( Job 40:18) leger.

Het leem is een beeld van de zwakke mensheid. ( Jer.18:6) en ( Rom.9:21). Het is als klei in de hand van de pottenbakker (God). Het staat ook voor broosheid en zeer breekbaar ( Dan.2:42).

Wij kunnen vaststellen dat de beschaving ook hier in het Westen vervalt, geen veiligheid meer voor de burger, iedere dag een moord, kinderverkrachting, overval of brandstichting en roof.

Europa verwacht een sterke leider. Maar deze sterke president kan niet aan de macht komen zolang Gods Geest op aarde in de Christenen woont.

Dan is er nog sprake van een verbond in Dan.2:43 tussen het leem en het ijzer. Dit wijst op Israel en de volkeren. Israel is als het leem in Gods handen ( Jer.18:6)

 

VALSE PROFETEN

 

Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2 Corinthiërs 10:17  Maar wie roemt, roeme in de Here;

Het evangelie heeft geen reclame nodig voor een bepaalde evangelist, want dat is roemen. Wanneer wij aandachtig kijken naar de media, dan zullen wij daar vlugger de valse profeten horen, zien en ontdekken. Samenkomsten met meer stemming en sfeer dan gezonde Bijbeluitleg.

De T.V. is een machtig instrument om de goddelozen en christenen te misleiden. Alles zal met de waarheid ernstig moeten worden getoetst. Want leugen en waarheid zal onderzocht moeten worden.

 

1   Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

 

 

DE NATUUR IN DE EINDTIJD VERLIEST ZIJN EVENWICHT.

 

clip_image013Lukas 21:11  en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

Openbaring 13:13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

 

Hierboven een recent genomen foto van een ufo. Nog steeds kan men geen verklaring geven voor deze verschijnselen. clip_image015Rechts een foto genomen van een nog nooit geziene wolkformatie aan de hemel.

clip_image017

Vuur uit de hemel. Op 10 juni 2006 was er in Noorwegen een meteorietinslag met een kracht van een Hiroshima-atoombom. Een getuige zag een grote vuurbal uit de hemel komen met een lange rookstaart.