FEESTDAGEN EN WEDERKOMST

clip_image001

  

Vandaag gaan wij even kijken of God ook aan feesten dacht. Wij stellen vast dat God ook verschillende feesten aan Zijn volk gaf. God gaf feesten met bedoelingen die goed zouden zijn voor de mens. Wij vinden in die feesten die God aan Zijn volk gaf, een diepe profetische en geestelijke betekenis. Jammer dat die feesten werden gemanipuleerd.

 

Drie feesten die profetisch en geestelijk heenwijzen naar de

eerste komst van de Messias, Jezus.

 

1/ Het Pascha, welke een etentje was van een geslacht lam, en bittere kruiden, en door geloof ter bevrijding was uit de slavernij in Egypte. Het werd een dubbele feestelijke herinneringsdag, eerst voor de bevrijding van Gods volk uit Egypte, en dan aan het sterven van Jezus om de wereld te verlossen. Jezus, stond op het avondmaalvieren als een herinnering aan zijn sterven als het laatste offerlam. Als Jezus ons lam is geworden door geloof in Hem, zijn wij bevrijd van een wereldse levenswijze, dat toch ook lijkt op een soort moderne slavernij, slavernij aan de zonde. Onze verwachtingen zijn niet meer van deze wereld, maar onze hoop is Christus. Wie het avondmaal viert toont dat hij gelooft in het verlossingswerk van Christus.

 

2/ Feest der eerstelingen dat wijst naar de opstanding van Jezus uit de dood, als een        eerstelingengarve voor Gods aangezicht. De christenen zijn de ganse oogst, als vrucht.

Ook de christenen zullen opstaan, om te gaan naar het huis van God in de hemel!

het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen. Exod.23:19

20   Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 1Cor.15

 

3/ Het feest der weken dat wees naar het latere Pinkstergebeuren. De twee toonbroden waren een beeld van een samenvoeging van het meel, dat nu een geheel vormde. Broden zonder zuurdesem (zonde). Zo is het pinkstergebeuren, als uitstorting van de Geest, en het verbinden van allen die Gods Geest hebben ontvangen. Een feest van het hart, een innerlijke blijdschap welke werd ervaren. De tegenwoordigheid van de H.Geest op aarde en de eenheid van de Bijbelgetrouwe gelovigen door Christus, zijn twee grote kenmerken.

Joh 12:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

 

 

Drie feesten hebben betrekking op de

wederkomst van Jezus op aarde.

 

bazuinfeest 2018

 

1/ Het feest der bazuinen.

Later Rosch Hasjanah ( verjaardag van de wereld, de eerste scheppingsdag) genoemd, het nieuwjaarsfeest van de Joden. Het werd ook de dag van de rechtspraak genoemd.

Dit feestelijk gebeuren werd onmiddellijk opgevolgd door de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.

De bazuinen blazen verzameling van Gods volk Israel op aarde, en de gemeente in de hemel.

Voor de Joden was dit de dag van het sjofarblazen. Het luisteren naar dit sjofarblazen was een Goddelijk gebod. Iedereen trachtte op die dag klaar te zijn om te luisteren naar dit bazuingeschal en dan te verzamelen. Profetisch gezien weten wij dat de zichtbare wederkomst van Jezus precies op die dag zal geschieden.

 

Het verzamelen van Israel.

30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.Matth.24

1Co 1:22  Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,

Wij moeten opmerken Gods volk zal een teken krijgen!

De heidenen zoeken het in wijsheid, daarom schrijft Paulus over een geheimenis.

 

Het verzamelen van De Gemeente.

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.1 Cor;15

Deze laatste bazuin is niet de laatste bazuin van Openbaring welke een oordeel brengt.

De Leidse herziene vertaling vertaalt met laatste bazuingeschal, bazuinstoot!

Het sjofarblazen bestond uit drie tonen, er werd dus driemaal geblazen. (Yom Yom). Deze bazuin zal tot een zegen zijn, voor allen die Jezus in hun leven hebben aangenomen en in Hem persoonlijk gaan geloven. De eerste bazuinstoot diende om de aandacht van Gods volk te nemen bij het uitrekken uit Egypte, en weg van de slavernij, het tweede bazuinsignaal, waren een reeks van korte bazuinstoten, zij gaven het teken om alles af te breken, de tenten, de tabernakel, met andere woorden klaar om te verhuizen. De laatste bazuinstoot was opnieuw lang, en dat was een teken om te vertrekken. Dus helemaal geen oordeelsbazuin!

 

15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16  want de Here zelf zal op een teken, (een bevelend roepen) bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18  Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thess.4 (Here, als zoon van God)

 

De dag en tijdstip van dit gebeuren is niet bekend, doch het nadert, en voor de ongelovige zal het komen als een dief in de nacht. Daarom moeten Bijbelgetrouwe christenen waakzaam zijn, ook dit is een gebod, precies zoals de Joden attent waren om de bazuin te horen.

Bedenk de maagden ze waren allen in slaap gevallen, zowel de wijze als de dwaze, doch de wijze waren vertrekkensklaar met het nodige olie en licht!

 

2/ De grote verzoendag, Yom: (=dag) Kippoer ( =vergeving), nationale verzoening. (tien dagen later)

30    Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN. Lev.16

Die dag werd ingesteld voor een jaarlijkse reiniging van zonden voor het ganse volk. Iedere Jood diende dan ook vrede te hebben met zijn medemens. Alle ruzies en veten dienden bijgelegd te worden. Men had daarom tien dagen de tijd om alle ruzies of veten weg te werken! Voor Yom kippoer mocht niemand meer kwaad op je zijn en omgekeerd, dan zou God ook niet meer kwaad (toorn) zijn op u!

Dit Bijbels principe is ook terug te vinden in het N.T.

 

Mt 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

 

20  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 1 Joh 4

 

Voor de christenen is onze verzoendag, de dag van Jezus sterven.

28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Hebr 9

13  Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Hebr.9

 

Loofhuttenfeest Bible

 

3/ Het Loofhuttenfeest, ( vijf dagen na Yom kippoer),

Een herinneringsfeest en oogstfeest aan de tijd dat men in tenten leefde in de woestijn, optrekkend naar het beloofde land. Hun loofhut diende een doorzichtig dak te hebben om de hemel te kunnen zien. De hemel kunnen zien betekent dat ze zo een geloofsvisie opbouwden, en hun verwachting steeds van God was. Het kan soms moeite kosten om steeds op Jezus te zien en te vertrouwen,

Lu 19:4  En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen.

Hier vinden wij twee symbolische elementen: de woestijn en de tenten.

De woestijn is een beeld van deze wereld en een tent is vergeleken met ons lichaam.

 

2Co 5:1  Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

 

2  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  3  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

Christenen zijn op weg naar hun eeuwige verblijfplaats. Onze aardse tent, ons lichaam wordt eens onbewoonbaar, het is vergankelijk.

Ons Loofhuttenfeest, zal een ENORME blijdschap zijn, te weten dat wij eens verlost werden uit deze ongerechtigde wereld door geloof in het lam.

 

R. Gaytant

Voorganger