BAAL ASTARTE TAMMUZ

clip_image002

HEBZUCHTIGHEID

clip_image002

 

 

Wij leven vandaag in ons land waarbij iedereen wel opgevoed is in een maatschappij waar welvaart heerst. Er zijn andere tijden geweest, doch nu is er de luxe en de weelde, iedereen heeft doorgaans een auto, TV, radio, Gsm, Gps, PC, enz. Symbolisch gebruikt de Bijbel hiervoor “olie en wijn” (Openbar.6,6)

Wij zouden best beseffen hoe STERK wij daaraan verbonden zijn, indien men ons dit eens plots zou afnemen. Het lijkt een levensgewoonte te ondersteunen, waarbij iedereen dit soms noodzakelijk vindt om gelukkig te kunnen zijn.

Wij zien eens in de Bijbel wat God zegt tot ons over deze dingen.

 

clip_image004

13 Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele. 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 15  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Luc.12

 

 

Hier is iemand die komt tot Jezus om gerechtigheid te verkrijgen in een erfeniszaak. Hij heeft een familietwist. Wij moeten weten dat deze zijn erfenisdeel niet kreeg, en zijn andere broeder alles voor hem hield. In vele families komen zulke ruzies regelmatig voor.

Jezus waarschuwt hem niet te vallen in dezelfde zonde zoals zijn broeder, een hebzuchtige materialist te gaan worden. Het is een goddeloos principe, iemand die geen rekening houdt met God doet zoals deze. (4  De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God. Psalm 10).

Je kunt van alles bezitten, maar het leven heb je nooit in je eigen handen.

 

Jezus treedt nu niet op als rechter, dat zal Hij later doen als Hij komt, of als wij, als Bijbelgetrouwe christenen voor zijn rechterstoel verschijnen bij ons sterven of de opname. Daar zal Christus optreden als een rechtvaardige rechter.

De Here stuurt hem ook niet naar de rechtbank. Het lijkt ook logisch dat hebzuchtige mensen veel vlugger naar de rechtbank stappen, ze stellen daar hun groot vertrouwen in om gelijk te halen, helaas…

Voor christenen die naar de rechtbank gaan moeten ook niet denken daar de hulp van Christus te verwachten, het zou een bekroning van de hebzucht kunnen zijn.

Het Griekse woord voor hebzucht  = pleonrxia.

Dit betekent: meer dan zijn eerlijk aandeel willen hebben, of daar naar streven. Het is een vorm van een zucht naar overdaad. Nooit genoeg. Zoals een bankier, “winst en nog meer winst”!

Een huis om te wonen is niet genoeg, een tweede en een derde enz. moet kunnen! Dit gaat boven alle noodzakelijk levensonderhoud.

 

Nooit genoeg!

 

Materialisme wordt door God veroordeeld.

 

Lukas 12

16   En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 17  En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.

 

NOOIT GENOEG, NOOIT TEVREDEN = hebzucht!

Had hij het overtollige gegeven aan armen, dan had hij veel rijkdom bij God opgeslagen, maar dat is iets dat men vandaag niet wil aanvaarden, dit komt door ongeloof. Zelfs al gaan vele zulke mensen naar een kerk.

 

Die grotere schuren zijn een beeld van zijn beleggingen, om in weelde verder te kunnen leven, doch in feite beroofde hij zichzelf, het was een verkeerde belegging, want zijn toekomstvisie was verkeerd, alles kreeg hij van God, hij kon veel geven aan armen en zijn belegging zou goed zijn geweest: een onvergankelijk loon in de hemel! In de hemel is er geen devaluatie of crash.

 

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21    Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

 

11    Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.Jer.17

 

Het is heel duidelijk dat God de materialist een dwaas noemt. Dit betkent enkel dat hij geen rekening heeft gehouden met Gods denken. Inderdaad is al de rijkdom, bezit en goederen en geld hier allemaal vergankelijk. Maar rijk zijn in God dat is iets wat de materialist niet kent, en een eeuwigheidwaarde heeft.

 

Mattheus 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; (devaluatie)

 

Haggaï 1:6  Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. (inflatie)

 

 

Het materiële kan het hart van de christen wegtrekken van God!

 

Deut.8

11  Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen,

12  opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont,

13  uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert,

14  uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft,

15  die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen,

 

Het materiële kan hoogmoed met zich brengen, mensen die weinig hebben worden soms verachtelijk bekeken door mensen die een groter vermogen hebben.

Spr. 16:18  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

 

17  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18  om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,1 Tim.6

 

Iets bezitten is op zichzelf niet verkeerd, in feite een zegen van God. Doch God wijst op grote gevaren. Ge kunt iets hebben dat veel aandacht vraagt, dat onderhouden moet worden enz. zodanig dat gij God vergeet, en niet meer leeft uit een bewust zijn, dat u het uiteindelijk van Hem kreeg.

 

 

Materialisme maakt het moeilijk om in de hemel te komen.

 

 

Matth 19

22     Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden:

Wie kan dan behouden worden?

 

Het oog van de naald, werd bekeken als het kleine poortje naast de grote poort in de muur rond Jeruzalem, waarbij de kameel na sluitingsuur, op knieën door kon en ongeladen. De gedachte van deze spreuk bedoelde eigenlijk iets dat onmogelijk was, zonder Hem te aanvaarden.  Zo gebruikte men dit gezegde.

Jezus wilde duidelijk maken dat er een ingrijpen van God nodig was om in de hemel te komen. De binding van de mens met het “stoffelijke” lees materiele, is groot. Vandaar de reactie van de discipelen: Wie kan dan behouden worden?

 

 

 

Psalmen 119:25  Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

 

De apostelen voelden zichzelf ook al uitgesloten van de hemel. Want wie het goed begrijpt, wat hij ook heeft hij houdt daarvan. Let maar hoe mensen kunnen gebonden zijn aan een oud familiestukje bv.

Als christen moeten wij een gezonde houding aannemen tegenover het materialisme

Wanneer wij ons betrappen dat de liefde groter is voor zulke dingen dan voor God dan noemt Paulus dit echte afgoderij. Een materialist is een onbewuste afgodendienaar.

Hieronder een voorbeeld van het denken van een afgodendienaar:

 

Jacobus 2

Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding, 3  en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, 4 zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?

 

Wij herinneren ons nog allen goed de in mooie stof beklede stoelen in de Katholieke kerk, voor de aanzienlijken en rijken. Dat was pure afgoderij.

Maar wanneer in de gemeente onderscheid zou worden gemaakt tussen rijk en arm dan doen wij als ongelovigen.

 

Met wat is onze geest het meest bezig?

 

Matth 6

19 ¶ Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

Het hart heeft hier een dubbele betekenis. Het staat meestal als symbool voor liefde, maar zeker ook voor onze gedachten. De hartspier heeft nu wetenschappelijk vastgesteld een geheugen! Het gekende symbool voor hart met vlam komt uit Babel.

Als wij de week nemen die voorbij is, hoeveel maal hebben wij gedacht aan de hemel? Aan de geestelijke schatten in de Bijbel?

En hoeveel maal zijn wij bezig geweest met onze vergankelijke aardse zaken?

 

 

WAT EN WAAR IS UW SCHAT?

R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen

WONDEREN IN DE EINDTIJD

Wonderen en genezingen in de eindtijd

 

Geplaatst op 6 februari 2008.

 

Dit is een Bijbelstudie van Ds.H.G.Koekoek die met zijn toestemming is overgenomen.

 

clip_image002

De Here Jezus waarschuwde:

“Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.” (Mattheus 24:24-25)

 

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Mattheus 7:21-23)

 

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen…” (2 Thessalonicenzen 2:9) De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden.

 

Wonderen en tekenen van God of van satan?

 

De duivel doet ook wonderen. Vroeger in de Gereformeerde kerk waar ik als kind naar toe ging, gingen mensen bij ziekte vaak naar een magnetiseur. Zij beweerden dat deze man gelovig was en zijn gaven van God ontvangen had. De man zelf zei dit ook. Hier deed de duivel wonderen zogenaamd in de naam van God. Hoe maken wij onderscheid tussen de wonderen en genezingen die God doet en die satan doet, waarbij hij ook zegt, dat God het doet! Er zijn mensen die een heel simpele redenering erop na houden: als er echt genezing plaats heeft, heeft God het gedaan. Als geen genezing plaats heeft, was satan aan het werk. Was het maar zo simpel! Satan kan echte wonderen verrichten en mensen echt genezen! De Bijbel leert nergens, dat de duivel geen echte genezing schenkt. De tovenaars in Egypte konden een aantal wonderen die Mozes deed, ook verrichten! Het gevaar zit hem er juist in, dat hij echte genezing schenkt! Vandaar dat er indertijd in de Gereformeerde kerk ook mensen waren die zeiden: wat kan het mij schelen of ik door God genezen wordt of door de duivel, als ik maar beter wordt!

 

De charismatische hoek

 

Hoewel ik geloof, dat onder de charismatische christenen veel oprechte gelovigen zijn, zie ik, dat juist onder hen ook de meeste excessen voorkomen. Zoals in de eerste jaren van de kerkgeschiedenis de meest absurde excessen voorkwamen onder de toenmalige charismatische christenen, zo is dat nu opnieuw het geval. Het zijn met name de charismatische christenen die vaak niet tevreden zijn met de geestelijke zegeningen die de Heer alle gelovigen gegeven heeft. Ze willen “meer” en streven daar ook naar, koste wat het kost…! Deze oorspronkelijke beweging leerde, dat God in alles is, dat zonde kwaad en ziekte het gevolg zijn van een verkeerd denken en dat de mens door zijn eigen denken en zijn eigen uitspraken zijn eigen werkelijkheid kan scheppen en regelen. In deze leer komt naar voren, dat het altijd Gods wil is dat Zijn kinderen het goed hebben, materiële voorspoed hebben en een absoluut goede gezondheid genieten. In de tweede plaats leert deze beweging, dat je deze zogenaamde zegeningen tot een realiteit kunt maken, door het gewenste uit te spreken, dat is te “belijden” en zo rijkdom en gezondheid e.d. te claimen. Zo zul je altijd ontvangen wat je maar “belijdt”.

 

Een ander “evangelie”

 

In de hoek van het welvaartsevangelie wordt duidelijk kritiek geleverd op de Bijbel en wordt de Bijbelse boodschap gewijzigd. Als Job alles kwijt is en dan zegt, dat de HERE gegeven heeft en dat de HERE genomen heeft en dat de Naam van de HERE geloofd is (Job 1:21), dan zeggen de welvaartsevangelisten, dat Job zich vergist heeft, omdat God alleen maar geeft en nooit iets neemt.

 

De bekende charismatische welvaartsevangelist Benny Hinn zei het als volgt: “Ik heb nieuws voor u. Wat Job hier zegt is niet Bijbels. De Heer geeft wel aan ons, maar Hij neemt nooit iets van ons. Dat Job erbij zegt, dat de Naam van God geloofd zij, betekent niet, dat hij gelijk heeft en dat het waar is wat hij zei. Het betekent alleen maar dat Job gewoon vroom deed.”

 

Waar komt de charismatische beweging vandaan?

Waar ligt de oorsprong?

 

Er blijken enkele groeperingen geestelijk heel dicht bij elkaar te liggen. Dat is de charismatische beweging en het zgn. welvaartsevangelie dat uit de charismatische beweging is voortgekomen. Kenmerkend van deze gezamenlijke beweging is, dat het als een kwaadaardige ziekte zich verspreidt en veel aanhangers heeft, dat er in feite nog maar weinig van het karakter van het Bijbelse evangelie in terug te vinden is en dat het eigen ideeën als een zogenaamde Bijbelse leer aan het evangelie toevoegt. In deze dwaalleer is vaak een duidelijke zucht naar rijkdom en materiële overvloed. De oorsprong van dit alles ligt al geruime tijd achter ons: in een beweging uit de negentiende eeuw, die “New Thought” (het nieuwe denken) heette. Deze beweging is een mengeling van oosters denken en christelijke elementen. Het is niet alleen de bakermat van de charismatische beweging en het welvaartsevangelie, maar ook van de leer van het positief denken, en zelfs van de Christian Science en van de New Age beweging! God Zelf dacht er echter anders over dan Benny Hinn. God zei: “In dit alles zondigde Job niet.” (Job 1:22)

 

Het charismatische evangelie belooft een gemakkelijk leven. Het leert, dat je niet meer hoeft te doen wat de Here Jezus gezegd heeft, namelijk je kruis op je nemen en achter Hem aankomen, want het kruis is al door de Here Jezus gedragen en dus hoeven wij ons kruis niet meer te dragen… Deze mensen zijn zo verzekerd van hun gelijk en van hun verhevenheid boven de gewone christenen, dat zij vaak geen eerbied meer hebben voor het heilige van God. Hun weg lijkt soms op het randje van het onheilige te bivakkeren. Een voorbeeld: De – charismatische – leadzanger van een Nederlandse Gospelgroep (Soul/R&B formatie Re-Play) werd gedoopt in Den Haag. Toen hij in het doopvont stond was hij blijkbaar zo weinig onder de indruk van de heiligheid van dat moment, dat hij een grap maakte en zei: “Had ik misschien mijn snorkel en duikbril moeten meenemen?” (Uitdaging)

 

De grote voorman van de charismatische beweging, Benny Hinn, die een boek schreef met de vreemde titel “Goede morgen, Heilige Geest”, heeft eens gezegd: “Vroeger predikten de voorgangers dat we eens in de hemel over de straten van goud zullen lopen. Ik heb daarboven geen goud nodig. Ik wil het hier en nu!” Daarom is het goed dat wij het volgende niet uit het oog verliezen:

De Bijbel leert niet, dat in de eindtijd er grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben.

De Bijbel leert niet, dat in de eindtijd er machtig werk van de Here Jezus of van de Heilige Geest op aarde gevonden zal worden.

De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

 

Er is een valse leer, zoals die van Benny Hinn, die zichzelf een kleine messias noemt, en zegt dat je als gelovige in een heel groot huis mag wonen en een heel grote auto mag hebben.

Er is een valse beweging met een soort van hypnotische shows in de naam van de Heilige Geest, waar mensen in trance gebracht worden.

Er is een onbijbelse beweging op gang gebracht, die leert dat de zorgen, problemen of verdriet die mensen hebben, het gevolg is van demonisch werk in hun leven, waarvan zij bevrijd moeten worden.

Er is een valse leer, een onbijbelse leer die zegt, dat wij op grond van het kruis aanspraak mogen maken op lichamelijke gezondheid.

Er is een valse leer die zegt, dat Hij onze ziekten op Zich genomen heeft, zoals Jesaja 53 zegt. Mattheus 8:17 leert, dat Hij dat vóór het kruis en ten tijde van Zijn prediking temidden van het volk Israël en alleen voor het volk Israël gedaan heeft. Toen is deze belofte uit Jesaja 53 in vervulling gegaan en niet bij het kruis!

Er is een valse leer die zegt, dat omdat de Here Jezus gisteren en heden dezelfde is, Hij ook dezelfde wonderen bij ons kan doen. De wonderen die Hij deed, deed Hij alleen voor en bij Israël en niet voor en bij de heidenen. Hij verbood Zijn discipelen zelfs om genezingen bij niet-Joden te doen (Mattheus 10:5-8).

Er is een valse leer die zegt, dat als je maar gelooft, je van elke ziekte genezen wordt en dus – als je niet geneest, dit je eigen schuld is, omdat je niet genoeg geloof had.

Er is een valse leer die zegt, dat als je ziek bent, je moet ontkennen dat je ziek bent. Je moet gewoon zeggen dat je niet ziek bent en dan ben je meteen genezen.

Er is een valse leer die zegt, dat wij allemaal in een hemelse taal, in de taal van de engelen – zoals zij zeggen – zouden moeten bidden of spreken. Dit zogenaamde spreken in tongen geeft de mensen die het doen wel een geestelijk kick, maar het is onbijbels. In de Bijbel kennen wij het uit Handelingen 2, waar het niet een spreken is in een hemelse taal, maar in bestaande, aardse talen, zodat mensen in hun eigen taal de boodschap van de Here Jezus te horen krijgen.

Er is een valse leer die zegt, dat in de samenkomsten van de gemeente alle mensen gewoon door elkaar in tongen mogen spreken of bidden. Terwijl de Bijbel zegt, dat als er ergens in tongen gesproken zou worden, dit altijd vertaald moet worden, gebeurt dit meestal niet. Zo is er geen enkele controle van wat er gezegd wordt.

Er is een valse leer die zegt, dat mensen zich als idioten moeten gedragen, blaffen als honden, kraaien als een haan, enz. en dan zeggen dat dit het werk van de Heilige Geest is.

Er is een valse leer die zegt, dat door het werk van de Geest mensen op het commando van de sprekers zo maar achterover in zwijm moeten vallen.

Er is een valse leer die zegt, dat sprekers zogenaamd een soort van helderzienden zijn en precies weten wie welke ziekten hebben, terwijl ze in werkelijkheid vaak hun informatie via oortelefoontjes toegefluisterd krijgen.

Er is een valse leer die zegt, dat we ons moeten toeleggen op het zien en ontmoeten van engelen. Men beweert, dat, omdat wij in de Bijbel lezen over mensen die engelen gezien hebben, het heel normaal is als wij ook engelen gaan ontmoeten.

Er is een valse leer die zegt, dat wij moeten tonen dat God groter is dan de duivel en dat wij daarom de kunstjes die de duivel doet, ook kunnen doen. Zo wordt geleerd, dat wij ook glaasjes moeten laten draaien, net zoals in een spiritistische seance gebeurt.

Ja, er is zelfs een valse leer die zegt, dat we zelfs zouden moeten leren vliegen, want we zijn naar Gods beeld geschapen en God heeft ook vleugels, dus God kan ook vliegen. Dan moeten wij ook leren vliegen…

Er is een valse leer die zegt, dat mensen zich erop moeten toeleggen om te profeteren. Zo worden de meeste dwaze profetieën uitgesproken – profetieën die nooit uitkomen, maar die wel in de Naam van de Heer uitgesproken zijn.

Er is een valse leer die zegt, dat sprekers zich apostelen of profeten mogen noemen, ook niet zogenaamd gezalfde profeten en gezalfde apostelen.

Er is een valse leer die zegt, dat je alles kunt krijgen en bereiken als je je verlangens maar “belijdt”, omdat alles wat je belijdt, je zult ontvangen.

 

Het zijn allemaal tekenen van de eindtijd. Veel zogenaamde werkingen van de Heilige Geest die in een aantal charismatische gemeenten gevonden worden, hebben niets met de Heilige Geest van God, zoals wij Hem in de Bijbel leren kennen, te maken. Hoewel men veel spreekt over werkingen van Gods Geest zijn veel werkingen juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel (in de eerder genoemde teksten) juist zo ernstig waarschuwt!

 

De charismatische beweging bevindt zich op een groot aantal terreinen op bijzonder gevaarlijk terrein. Terwijl beweerd wordt dat alles een werk van de Heilige Geest is – waardoor velen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen menen, dat dit dus echt het geval moet zijn – terwijl deze charismatische mensen de niet-charismatische gelovigen beschuldigen dat deze mensen niets of te weinig van de Geest en van het werk van de Geest hebben, zijn zij zelf op een aantal terreinen aan het werk als handlangers van de duivel en doen zij de kunstjes die de satan hen laat doen. Nergens in de Bijbel lezen wij over de zogenaamde bijzondere tekenen die in een groot aantal charismatische gemeenten gedaan worden. Het is allemaal niet het werk van de Heilige Geest. Ze maken wel een hoop kabaal in hun samenkomsten – het gaat er vaak zeer luidruchtig aan toe – en ze beroemen zich op <zoals zij zeggen> de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun midden, maar ze hebben niet de Bijbelse kenmerken van de aanwezigheid en van het werk van Gods Geest.

 

Er is vaak erg veel sensatie, fantasie en geestelijk bedrog, maar weinig diep geestelijk doorworstelde heiligheid. Het is opmerkelijk dat juist de Here Jezus in deze samenkomsten vaak ontbreekt. De Bijbel is er wel, maar hij gaat vaak niet eens open. Sprekers spreken vanuit hun eigen hart, maar niet vanuit Gods hart zoals dat in de Bijbel geopenbaard is. Natuurlijk zeggen zij dat ze wel uit Gods hart spreken. Satan zegt ook dat hij een engel des lichts is. Maar het is allemaal geen echt werk van de Heilige Geest.

 

Satan is op oorlogspad

Satan is erop uit om u geestelijk zand in de ogen te strooien, om u de echte weg naar de Here Jezus te versperren. Satan toont u een brede weg. Jezus wil u meenemen op de smalle weg.

 

Het leven met de Here Jezus

Hoe leefde Hij? Hoe was Hij?

 

1. Na Zijn geboorte was Hij niet rijk, maar arm en lag Hij in een geleende “wieg”, een voerbak.

2. Na Zijn geboorte was er al snel gevaar en moest Hij vluchten naar Egypte.

3. Na Zijn terugkeer was er weer gevaar en kon Hij niet in Judea blijven.

4. Zijn eigen broers minachten Hem.

5. Hij had een kort leven, slechts 33 jaar.

6. Hij leefde als de Man van smarten.

7. Geen invloed, geen macht, geen rijkdom, e.d. “De vossen hebben holen…”(Mattheus 8:20)

8. Hij werd gehaat door de leiders van het volk.

9. Regelmatig moest Hij Zich verbergen voor de leiders.

10. Mensen zeiden van Hem, dat Hij bezeten was door de duivel.

11. Sommigen zeiden zelfs, dat Hij de duivel zelf was.

12. Anderen noemden Hem een Samaritaan.

13. Bijna alleen de demonen erkenden Hem als de Zoon van God.

14. Hij stierf als een misdadiger.

15. Hij had een eenzame begrafenis.

16. Hij lag in een geleend graf.

17. Hij predikte geen voorspoed in je leven, maar leerde, dat je Zijn juk op je moest nemen, dat je je kruis achter Hem moest dragen.

18. Hij leerde dat de juiste weg was: de smalle weg.

 

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals je die nu ziet in de charismatische beweging. Hij beloofde Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden.

 

Kiezen

 

Als prediker kan ik u deze dingen voorhouden. Toch zullen sommigen mogelijk kiezen voor het spectaculaire en gewoon blijven volhouden, dat het allemaal echt van de Heilige Geest is. Het volk Israël werd indertijd gewaarschuwd maar wilde ook niet luisteren. God zei: “Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren.” NBG: “Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.” (Jesaja 43:8)

 

“Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.”NBG: “De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.” (Jesaja 56:10) Helaas! In de eindtijd zien wij dat veel is teruggekeerd op het geestelijke erf. Hebt u open ogen en oren? Blijf dan heel dicht bij de Here Jezus!

 

www.hetlichtdeslevens.nl

 

 

 

WIE ZORGT VOOR U?

 

clip_image002

 

 

Wanneer wij de er de Bijbel op naslaan aangaande zorgzame herders, dan stellen wij vast dat God het herdertype gebruikt voor het vervullen van Zijn opdrachten.

Wij vinden Abel, Abraham, Jacob, Mozes, David. Ten slotte horen wij Jezus zeggen: Ik ben de goede herder! (11). Het zijn leiders die gekenmerkt worden door hun toewijding, ijver en liefde voor de kudde. Er zijn twee kudden, eerst Israël, en dan pas de Gemeente uit de heidenen. Kenmerkend van deze kudden was dat ze altijd een minderheid zijn geweest!

32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.Luk.12

 

Wie is uw herder?

 

clip_image006

 

Wij lezen de meest troostende en meest bemoedigende psalm, nog weinig gezongen!

God zelf was de goede herder van David. Deze psalm toont duidelijk aan wat een herder allemaal betekent voor zijn schapen. Ook de verloren schapen, welke de tien stammen van Israël zijn. Uit zijn handelen, blijkt een enorme liefde voor zijn dieren en met ieder schaap heeft hij een persoonlijke band. Ieder schaap kreeg een naam, aan de hand van de opmerkelijkheden van het schaap zelf. Zijn staf droeg een zegelprofiel, en hij verzegelde zijn schapen met het zegel van zijn staf bij de geboorte. Een schaap is een van de meeste hulpbehoevende dieren. Het schaap dwaalt graag af van de kudde en geraakt soms verloren. Evangelisten dwalen soms ook af van Gods woord, omwille van hun eigen begeerten. David zelf was een ervaren herder.

Hij keek naar God, als naar zijn Herder, Diegene die voor hem zorgt in alle omstandigheden van zijn leven. Dit is de enige correcte visie die ieder mens zou moeten inzien, helaas! Dan heb je nog wolven in schapenvacht, de rovers, bankiers, en de dieven van valse wereldgodsdiensten, die mensen behandelen als koopwaar.

 

Psalm 23

Grazige weiden, betekent voor de christen, lekker geestelijk eten, en een goede herder was zeer vroeg bij de schaapstal in de morgen, het gras smaakte dan het best, fris en nat! De mens leeft niet van brood alleen! Geestelijk voedsel is een grote noodzaak, ons zelfmoordlandje, Vlaanderen, meet een geestelijke hongersnood, is er het bewijs van!

 

Rustige wateren, na het eten drinken, in stilte en rust. Dit betekent voor ons het lezen in de Bijbel, het overdenken, bestuderen, als levend water. Het verkwikt ons zielenleven, het geeft ons goede gedachten, het schept een tevredenheid, meer dan goud en zilver. De jacht in je leven verdwijnt, je bent bevrijd van wereldse begeerten. Mensen die Gods denken aanvaarden krijgen weer tijd! Lees Jesaja 17:12 onrustige wateren. Wanneer schapen onvoldoende water krijgen, worde ze zeer onrustig. Dit zijn de christenen die geen tijd maken om de Bijbel te lezen, of geen Bijbelstudies volgen, een verhaaltje op zondag is onvoldoende!

 

Leiding in rechte sporen. De herder, wil ons leven leiden in de waarheid en gerechtigheid!

Joh 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Een herder wijst de weg, een christen ervaart de leiding, indien hij goed luistert naar de Bijbel, het woord van God. Hij heeft de Geest der waarheid ontvangen.

Hij zal niet verder luisteren naar succesvolle valse evangelisten, die schapen stelen. De ware herders vechten voor hun schapen, maar ze kunnen zwaar verwond geraken, of vermoord, letterlijk of figuurlijk.

Onze maatschappij gaat ten onder, men verwerpt God, en Zijn gerechtigheid. Men is het spoor bijster! (Hosea 4:6). Bedenk als de paus al predikt, dat men in de hemel komt zonder geloof in God!!(2013)

 

In diepe duisternis. Toen David doodsbang werd, vreesde hij geen kwaad, zijn Herder was bij hem. God was bij hem, ook al zag hij Hem niet. Dit soort wetenschap is uitzonderlijke kracht, om een Goliath te verslaan!

 

Stok en Staf. Twee voorwerpen die troosten. Bij nader inzicht op de vertaling betekent dit, troost, berouw of spijt krijgen. Een stok tegen de wilde dieren, de Herder beschermt zijn schapen. Wie christenen kwaad doet, kan soms de stok van God voelen! De staf is een beeld van Gods almacht, een heersersstaf. De Egyptenaren ervoeren de macht van God door al de plagen heen, en weenden bittere tranen bij de laatste moordende plaag! Het was de staf van God in de hand van Mozes. Niemand kan iets veranderen aan de Bijbel, het woord van God met Goddelijk gezag. De Bijbel brengt troost en brengt mensen tot berouw en gezond inzicht. Genezing van het zondig denken!

 

Gij zalft mijn hoofd met olie. Voor het feesten, werden de gasten gezalfd. Zo zijn alle Bijbelgetrouwe christenen gezalfd met de olie, beeld van de H.Geest. Gezalfd door de Herder. De Herder kent al zijn schapen persoonlijk, weet waar je woont, wat je doet, kent je blijdschap of je verdriet. Of je ziek bent of gezond, Hij leeft met je mee.

 

De gemeente een schaapskooi?

 

Uit veiligheid had iedere schaapskooi maar één opening. Deze opening was smal, en de deurwachter stond er s’nachts en was zeer waakzaam voor wilde dieren en dieven. Hij speelde in feite zelf voor de deur. In een schaapskooi brachten verschillende herders hun kudden ’s avonds samen. ’s Morgens kwamen de herders hun schapen ophalen en iedere herder riep zijn schapen bij name, dat was de gewoonte.

 

Ik ben de deur zei Jezus.

Wat betekent dit?

 

 

JEZUS ZORGT VOOR U

 

 

Deuren zijn in het Joodse denken altijd belangrijk geweest. De deur sluiten van je huis is voor de veiligheid. Binnen de deur van je huis ben je thuis, je voelt je thuis, dit is je familie, je huisgenoten. Efe 2:19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,

De deur heeft bij de Joden een bijzondere betekenis. Toen Mozes beval bloed aan de deurposten te smeren na het slachten van het paaslam, ging dit gepaard met complete veiligheid tegen de laatste plaag of oordeel over Egypte.!

Ieder sloot dan zijn deur. Wie door de deur ging na het bloed te hebben gestreken, buiten en binnen, was beschermd, en kwam niet in het oordeel.

Het werd de deur naar hun vrijheid en verlossing! Geen slaaf meer. Geen slaaf meer van Egypte, geen slaaf meer van deze wereld! Zo,moet ieder mens verlost van de slavernij aan de zonde, en door die deur gaan. Deze stap verandert ook vandaag nog mensenlevens.

 

Jezus is het paaslam, zijn bloed brengt vrede, voor allen die het bloed aan de deur van hun hart hebben gedaan. Allen die geloven in het offer van Jezus is behouden. Vergeving van zonde die je deed, en nog doet! Het offer was volmaakt, en het is volbracht.

 

Jezus bedoelde: er is geen andere deur. Het is de enige hemeldeur! De Bijbel is de sleutel. Later werden op de huisdeuren van Gods volk aanwijzingen gebracht. De bijzonderste geboden van God dienden op perkament te worden gezet en aan de deurposten worden aangebracht. Later de Mezoezah in een kokertje aan de deur. Dit maakte duidelijk aan iedereen dat in dit huis onder Gods leiding stond en Gods geboden. Dit gelde ook voor de bezoekers. Daarom wilden de joden ook nooit het huis van een heiden binnentreden.

 

R.GAYTANT

Voorganger

Bibelspace Vlaanderen

PROBLEMEN?

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag hebben vele mensen iemand waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool of fan. Het lijkt en is soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een andere super overwinning. De overwinning van Jezus Christus op de dood! Christenen zijn geen fanatiekers die een fan hebben, maar zijn wel overwinnaars.

Ro 8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u echt wil meeleven? Ook als niemand u nog wil begrijpen, Hij wel!

 

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam. Lucas 7:11-17

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

 

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

 

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot. Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets eraan te veranderen? Bij wie kun je terecht om hulp? Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren.

Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit diep en groot verdriet vandaag?

Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

clip_image005

 

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand kan nu nog helpen. Wie bent u wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost op een begrafenis. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper. Pre 7:3  Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

 

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus, leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen.

Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten.

(2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

 

22  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

Flp 4:6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

 

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen?

Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

Jezus heeft alle macht EN TOONDE GOD TE zijn!

Mt 9:6  Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

 

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

 

Joh 5:28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

 

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.

 

R.GAYTANT

Voorganger

DE BEVRIJDING

DE BEVRIJDING

 

clip_image002

 

Exodus 14

9  De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd waren aan de zee, bij Pi-hachirot, tegenover Baal-sefon. 10 Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here, 11  en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? 12  Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. 13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.

14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

 

Hier zien wij Gods volk pas uit Egypte verlost van de slavernij. Ze klagen. Het lijkt ogenschijnlijk wel of ze het in Egypte wel beter hadden dan nu in de woestijn.

Ze hadden nog maar pas de grote wonderen van hun God kunnen zien, of ze zijn dit wellicht al vergeten. Hun blijdschap van het verlost zijn was precies van korte duur.

 

Wij kunnen dit ook wel eens gaan vergelijken met de tijd toen wij tot geloof in Christus, in de Bijbel, zijn gekomen, dan kenden wij ook die hemelse speciale vreugde in ons hart, doch daarna kwamen precies zoals voor Gods volk, de lastige stappen in het zand van de woestijn.

 

WAREN ER SOMS GEEN GRAVEN IN EGYPTE!

 ANGST VERNIETIGDE HUN VERTROUWEN!

 

Dit zijn de woorden die Mozes mocht horen! Wat een ondankbaar volk tegenover hun geestelijke leider. Deze mensen waren precies mensen als wij vandaag. God was goed, bekommerd, en vriendelijk voor hen, maar ze vergaten zeer vlug Gods goedheid, Gods genade en Zijn allemachtigheid.

 

Ze hadden toch de machtige ware wonderen gezien van God die met Mozes was.

Ze hadden de plagen gezien tegenover de Egyptenaren, om hen te verlossen.

Dit was de aanleiding dat ze de eerste geloofsstappen konden zetten in vertrouwen op de God van Israël, om Egypte te verlaten. Er is altijd een aanleiding om de wereldse, ongelovige of bijgelovige denkpatronen te verlaten

Maar nu de Egyptische troepen hen achtervolgden, en ze tegenaan de rode zee stonden, was al hun geloof in de schoenen gezonken. Angst overviel hen, men zag het niet meer zitten, paniek!

 

ANGST is een grote vijand voor het geloof.

 

Mattheus 8:26  En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

 

è Ook wij, christenen kunnen nog in dagen van grote angsten komen. Let maar opnieuw  hoe het in Israël en moslimlanden gaat, de benauwdheid van Jacob staat voor de deur. De eerste signalen zijn gegeven, rabbijnen roepen op tot vasten en gebed, komt het niet voort uit hun angsten.

 

WAAR WAS HUN GELOOF IN DIE OMSTANDIGHEDEN?

 

Hier nu ligt de kern van de prediking voor vandaag.

Gods volk:

 

è Het volk geloofde toen God die wonderen deed, en ze verlieten onder Mozes Egypte, dat was het verleden.

è Het volk geloofde ook in de toekomst, de wederkomst van de Messias

è NU konden ze niet geloven dat God hen opnieuw zou redden, al moest daarvoor de zee zich gaan splijten!

 

Deze drie punten kunnen wij ook op de gemeente weerspiegelen. Ook wij zijn gaan behoren tot Gods volk uit de heidenen.

Wij hebben geestelijk de wereld (Egypte) verlaten door onze wedergeboorte, wat ook telkens een wonder op zichzelf is, bij ieder persoonlijk die zich bekeerde. Dit is ons verleden.

 

Wij geloven precies als hen in de wederkomst van Jezus. Dit is onze toekomst, daar zijn wij gelukkig dat wij dit geloven en een christelijke vaste hoop kennen daarover.

Romeinen 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

Zullen ook wij niet doen als zij, wanneer wij achtervolgt zullen worden door de wereldmacht van de aankomende antichrist? Denk maar aan de christenen en de joden die nu al door de moordende moslimgelovigen worden vermoord! Precies als toen zal er  geen uitweg meer zijn. Maar zou God zijn trouwe kinderen door de oordelen welke Johannes beschreef, laten gaan? Kwam Noach om? Kwam Henoch om? Kwam Lot om in Gods oordeel?

Precies als Mozes zullen vele christenleiders het hard te verduren krijgen, en zeker van de ongelovige kerkgangers.

 

Mozes had een antwoord:

 

13  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

 

Het volk met grote angst in de ogen moest nu deze woorden aannemen! Ze zagen het leger komen van verre. Ook de eindtijdchristenen zien de donkere wolken komen.

Geen enkel menselijk middel konden ze zelf nog uitvinden om zich te redden.

Het enige wat ze konden doen was vertrouwen op de woorden die Mozes hun toesprak.

Ook zien wij in zulke situaties dat Mozes, een geloofsheld was, geloof, vertrouwen dat hij had gekregen van God op dat moment, want wetende dat Mozes een zachtmoedig man was, zou hij dit zonder God nooit hebben aangekund!

 

Bedenk de verantwoordelijkheid van Mozes, stel je voor een afslachting van je eigen volk voor ogen moeten zien. Wij hebben een troost: De Here zal strijden. Hij heeft onze hulp niet nodig!

 

 

De afspraak: De Here zal strijden, GIJ ZULT STIL ZIJN.

 

Rashie vertaalt uit het Hebreeuws: : en gij zult zwijgen.

Volgens deze middeleeuwse Rabbijn, zou hier bedoelt  zijn : niet te twisten met Gods Woord. Zij dienden hier het woord dat Mozes sprak aan te nemen als het woord van God!

Het lijkt al even moeilijk voor het volk om te moeten gehoorzamen in zulke moeilijke omstandigheden waarin wij het toch allemaal zelf graag alle crisissen, willen oplossen en bijzonder ZELF willen strijden.

STIL ZIJN, is niet altijd gemakkelijk. Maar hier konden ze niets doen. Alles wat ze zouden doen zou verkeerd zijn. Ze waren ook machteloos in deze situatie.

Wij kunnen ook in situaties komen waarbij wij echt machteloos staan, het beste is dan enkel en alleen op de Here te vertrouwen!

 

 

 

2 Corinthiërs 4:8  in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos;

 

R.GAYTANT

Voorganger

KOMEN ER NOG REUZEN?

KOMEN ER NOG REUZEN?

 gigant reuzen

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden. De tijd van Noach keert terug, als teken van de wederkomst van Christus, en ook de reuzen! (Matth).

reuzen gevonden

De geweldigen uit de voortijd

We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald bij het begin van alle dingen. De mensen vormden toen nog één grote familie, van volkeren en culturen was eigenlijk nog geen sprake. In Gen. 6:1-4 lezen wij vervolgens hoe de ‘zonen Gods’ de vrouwen der aarde huwden. De kinderen die uw deze huwelijken voortkwamen waren reuzen. De NBG51-vertaling noemt hen de ‘geweldigen uit de voortijd’. Maar dit is allerminst positief bedoeld, want toen de Heere dit alles zag, berouwde het Hem dat Hij de mens op aarde gemaakt had.

Het is een mysterieus tekstgedeelte, want wie waren deze ‘zonen Gods’ en wat heeft er nu werkelijk plaatsvonden? Het is de moeite van het onderzoeken waard, anders had de Bijbel er waarschijnlijk geen melding van gemaakt. Bovendien betreft het hier een gebeurtenis van zo’n grote omvang, dat de Heere besloot al het leven op aarde te vernietigen. Alleen Noach vond genade in de ogen van God.

Met de ‘zonen Gods’ worden in deze tekst de gevallen engelen van de Satan bedoeld (zie bijv. Job 1:6, 2:1 en 38:4-7). Zij hebben dus gemeenschap gehad met de vrouwen der aarde. De reuzen die hieruit voortkwamen, worden in de Hebreeuwse grondtekst Nefilim genoemd. Dit betekent zoveel als ‘de gevallenen’, wat ons wederom bij hun duistere oorsprong bepaald.

Het boek van Henoch
Om meer te weten te komen over deze bijzondere geschiedenis, wil ik u meenemen naar het apocriefe boek van Henoch. Een boek dat weliswaar niet tot de Bijbelse canon behoort, maar waar wél naar verwezen wordt in de Bijbel. Jozua citeert bijvoorbeeld een profetie (!) uit “het Boek des Oprechten” (10:13). Dit is het eerste boek van Henoch, dat beter bekend is als het boek “Jasher” (naar de oorspronkelijke Hebreeuwse titel). Ook Samuël citeert uit dit boek (2 Sam. 1:18).

In het Nieuwe Testament wordt opnieuw Henoch geciteerd, nu door Judas: “En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben” (vs. 14,15). Deze profetie vinden wij nergens terug in de Bijbel zelf, maar is letterlijk geciteerd uit het tweede boek van Henoch (1:9). Petrus was eveneens bekend met de inhoud van dit boek, want hij wist van het oordeel dat over de gevallen engelen is uitgesproken (2 Petr. 2:4). De schrijvers van de verschillende Bijbelboeken waren dus bekend met de werken van Henoch en hebben er geen moeite mee gehad hier uit te citeren.

In dit artikel citeren wij enkele gedeelten uit het tweede boek van Henoch, omdat wij hierin meer informatie vinden over de tijd vóór de zondvloed. Zo wordt in het zesde hoofdstuk verteld hoe Satan’s engelen de vrouwen der aarde begeerden en een plan bedachten: “Kom, laat ons vrouwen kiezen uit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken” (vs. 2). Tweehonderd engelen dalen vervolgens neer op de berg Hermon waar zij zweren het plan uit te zullen voeren. Zij “namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen…” (Hen. 7:1-3).

Occulte kennis
Satan’s engelen hebben de wereld voorgoed veranderd! Wat zij hebben gedaan in de tijd van Henoch, is nog altijd van invloed op de wereld van vandaag de dag.

Zo leerden deze engelen ‘het insnijden van wortels’. Nu zegt u dit misschien niets, maar dit betekent dat de mens voor het eerst kennismaakte met drugs! Hij leerde de verborgen krachten (stoffen) in de natuur kennen. De geestelijke wereld en de stoffelijke wereld zijn meer met elkaar verbonden dat wij in de gaten hebben. Drugs zijn daar een voorbeeld van. Deze stoffen hebben een grote invloed op onze geest. Tegenwoordig speelt drugs een grote rol in onze samenleving, zowel in negatieve als positieve zin (medicijnen).

Azazel, één van de leiders van gevallen engelen, leerde vrouwen ‘het verfraaien van de oogleden’ door antimoon (een metaalachtige stof) te gebruiken (Hen. 8:1). Ook leerde hij de vrouwen hoe zij zich konden versieren  Ik heb mij lange tijd afgevraagd waarom vrouwen zich opmaken en versieren, tot ik het boek van Henoch las. Gevoelsmatig wist ik al dat er een ‘betovering’ uitging van een mooi opgemaakte en versierde vrouw. Dankzij Henoch weten we waarom: ook dit heeft een geestelijke werking.

Diezelfde Azazel deed de mensen “de metalen van de aarde kennen en de kunst om deze te bewerken”. Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen hoe belangrijk metaal is voor de mens! Zeker in onze moderne samenleving kunnen wij niet zonder metaal.

Zo kreeg de mens dankzij de gevallen engelen kennis van zaken die oorspronkelijk voor hem verborgen waren gehouden (Hen. 9:6). De mens leerde o.a. tovenarij, banspreuken, astrologie, de constellaties, het insnijden van wortels, het gebruik van kruiden en kostbaar gesteente en het bewerken van metaal. Ook kreeg het veel kennis van de natuur en het weer.

De mens kwam in aanraking met het occulte. Nu zijn wij als gelovigen vaak geneigd om alles wat occult is te verwerpen als zijnde afkomstig van de duivel. Ten onrechte, want ‘occult’ betekent niets meer dan ‘verborgen’. Al deze zaken hebben zelfs een hemelse oorsprong (Hen. 16:3) en kunnen ook wel degelijk ten goede gebruikt worden! En daarmee verwijs ik niet naar ‘witte magie’ of ‘wicca’, waarbij heksen magie zogenaamd op een positieve manier gebruiken. Nee, de Bijbel veroordeelt dergelijke praktijken. Maar denk eens aan de sterrenbeelden? Zij geven een machtig getuigenis van Gods heilsplan (2) en wat zou het geweldig zijn als wij daar acht op slaan! Kennis van de sterren kan echter ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om de toekomst te voorspellen. De Bijbel veroordeelt dat.

Er valt heel veel te schrijven over dit onderwerp, maar daarvoor is de ruimte te beperkt. In elk geval zijn deze occulte zaken niet afkomstig van de satan, maar van God zelf! Zij worden echter door satan gebruikt om kwaad te bedrijven. Inmiddels zal u wel duidelijk zijn dat heel veel in onze samenleving, ten diepste is gebaseerd op verborgen kennis. Nogmaals: de geestelijke wereld is veel meer met de stoffelijke wereld verweven dan wij vaak in de gaten hebben.

Reuzen in Israël
Terug naar de reuzen.
“Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op” (Hen. 7:3-5). Wat een onvoorstelbare geschiedenis! De aarde was vol bloed en ongerechtigheid en “de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten” (vs. 10). Hierop besluit God uiteindelijk om het leven op aarde te vernietigen middels een zondvloed.

Toch bleven er reuzen op aarde bestaan (Gen. 6:4). Zij wisten de twaalf verspieders die Kanaän moesten verkennen, grote angst aan te jagen: “Dat land, door hetwelk wij doorgegaan zijn, om het te verspieden, is een land, dat zijn inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden van hetzelve gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen” (Num. 13:32,33). De Enakieten waren “een groot en lang volk” en woonden in steden die “groot en tot in den hemel gesterkt” waren(Deut. 9:1,2). Niets en niemand leek tegen hen opgewassen. Het volk was berucht vanwege haar wreedheid en verdorvenheid. Er was sprake van kinderoffers en tempelprostitutie.  Overigens leefden er nog andere reuzenvolken in Kanaän, maar het voert te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. Zij stammen echter allemaal af van de reuzen uit de ‘voortijd’, de tijd vóór de zondvloed.

De strijd die de Israëlieten moeten voeren om het land Kanaän in bezit te nemen is dus geen gewone strijd, het is ten diepste een geestelijke strijd. Gods volk (uit het zaad van Abraham) moet het opnemen tegen het volk van Satan (uit het zaad van de demonen). In dit licht valt ook beter te begrijpen waarom God de opdracht geeft om alle inwoners van Kanaän te doden, óók vrouwen en kinderen. Onder leiding van Jozua worden dan ook alle Enakieten in Kanaän gedood. Maar er bleven reuzen bestaan: in Gaza, Gath en Asdod (Joz. 11:22). Het is zeer waarschijnlijk dat ’s werelds bekendste reus – Goliath – in de verte van hen afstamt (1 Sam. 17:4). Ook in de geschiedenis van David en Goliath zien we de geestelijke strijd terug tussen het licht en de duisternis. En we weten hoe dat afliep. Een kleine steen – een symbool van Christus, de Overwinnaar – maakte voorgoed een einde aan het schrikbewind van de grote reus.

Groot en sterk
Dat de reuzen machtige en sterke wezens geweest zijn, is wel duidelijk. Logisch ook, want de engelen die hen oorspronkelijk hebben verwekt worden “sterke helden” genoemd (Ps. 103:20) en zijn “in sterkte en macht” meerder dan de mensen (2 Petr. 2:11; Amos 2:9). Dit verklaart overigens ook waarom mensen die door demonen (dit zijn gevallen engelen) bezeten zijn, over zoveel lichamelijke kracht bezitten, maar dat terzijde.

Maar hoe groot zijn deze reuzen nu werkelijk geweest? De Bijbel geeft ons enkele aanwijzingen. Zo wordt over het ijzeren bed van koning Og van Bazan, de laatste afstammeling van de Refaïeten (het oorspronkelijke reuzenras), vermeld: “Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar de elleboog van een man” (Deut. 3:11). Nu is een el ongeveer 50 cm. Het bed van de reus Og was dus ca. 4,5 bij 2 meter! Over Goliath lezen wij in 1 Sam. 17:4: “zijn hoogte was zes ellen en een span”. Hij was dus ongeveer 3,25 meter!

Archeologische vondsten
Dit alles klinkt ongelofelijk, maar archeologische vondsten bevestigen deze cijfers. Zo zijn eind jaren vijftig in Turkije twee dijbenen gevonden van ong. 120 cm! Deze reus was dus waarschijnlijk meer dan vier meter lang. Mijnwerkers in de Amerikaanse staat Nevada vonden in 1931 diverse mummies. De langste mat iets meer dan 3 meter, de kleinste 2,5 meter. Wereldwijd zijn beenderen gevonden van mensen die minstens 2,5 á 3 meter lang moeten zijn geweest!

Naast reusachtige beenderen zijn er ook bijzondere bouwwerken opgegraven, die volgens de overlevering zouden zijn gebouwd door reuzen. Het meest bekende voorbeeld is Stonehenge in Engeland. Een soortgelijke plek vinden we ook in Israël: Gigal Refaïm (de ‘cirkel der Refaïeten). Naar schatting zijn beide bouwwerken zo’n vijfduizend jaar oud. En er zijn meer bijzondere bouwwerken op de wereld die worden toegeschreven aan de reuzen.

Vele volken geloofden dat er voor de zondvloed reuzen bestaan hebben, van de Zuid-Amerikaanse Inca’s en Maya’s tot aan de Grieken en Romeinen. In de Griekse mythologie werden zij Titanen genoemd, dit waren zonen en dochters van de god Uranus (de hemel) en de godin Gaea (de aarde). Wij denken vaak dat dergelijke mythes verzinsels zijn, maar deze overgeleverde verhalen staan dus dichter bij de waarheid dan wij vaak beseffen. De goden die in vele oude godsdiensten werden vereerd waren in werkelijkheid de gevallen engelen en de reuzen van de voortijd!

Eindtijd
Omdat de Heere Jezus in Mattheus 24 zegt dat het in de eindtijd zal zijn
“zoals het was in de dagen van Noach” (vs. 37, NBG51), geloven sommigen dat er in de laatste dagen ook weer reuzen zullen zijn.

TERUGKERENDE REUSACHTIGEN - kopie

Of dit daadwerkelijk zo zal zijn, zou kunnen, en sommigen beweren dat er nu al zouden zijn. Vooralsnog heb ik geen echte aanwijzingen hiervoor kunnen vinden. Wel zal de geestelijke wereld in de eindtijd meer dan ooit met deze stoffelijke wereld verweven zijn. Dan zal echter ook voorgoed een einde worden gemaakt aan de invloed van Satans engelen. Deze foto plaatsen wij vandaag 10 juli 2017 onder voorbehoud.

Dit is info aangaande het boek des oprechten van Henoch geschreven voor de zondvloed.

Het verwijst ook naar de als de dagen van Noach.

WIE WAS NIMROD

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

BEELDEN OP VOLGORDE NIMROD rg
BEELDEN OP VOLGORDE NIMROD rg.doc

IN DE PUT ZITTEN

clip_image001

 

 

 

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen. Een MEELEVEND iemand, een humanist, kwam langs en zei: “Ik voel met je mee.” Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: “Het is heel logisch dat iemand in zo’n put valt.” Een FARIZEER zei: “Alleen slechte en zondige mensen vallen in een put.” Een WISKUNDIGE berekende hoe hij precies in de put was gevallen en hoe diep! Een JOURNALIST wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. Een FUNDAMENTALIST zei: “Je verdient de put.” De FISCUS vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde. Een KLAGEND iemand zei: “Je klaagt nu wel, maar wacht tot je MIJN PUT hebt gezien!” Een CHARISMATISCH CHRISTEN zei: “Belijd dat je niet in de put zit.” Een OPTIMIST zei: “Het had veel erger kunnen zijn.” Een PESSIMIST zei: “Het kan nog veel erger worden!”

JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en

trok HEM UIT DE PUT!

 

clip_image003

 

 

 

 

ANTICHRISTELIJKE GEEST

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST IS IN HET GEHEIM WERKZAAM!

Westen steunt uitroeiing christendom Midden Oosten

Ook tijdens andere publieke optredens en interviews laat president Putin in tegenstelling tot alle leiders uit het Westen- geen gelegenheid onbenut om bijvoorbeeld te wijzen op de gruwelijke daden van de islamitische rebellen in Syrië, en het feit dat zij massaal christenen verjagen en afslachten.

Klaarblijkelijk hebben we anno 2013 inderdaad een Russische president nodig die wijst op de krankzinnige situatie waarin het ooit christelijke Westen doelbewust moslimpartijen steunt die een uitroeiingsoorlog tegen het christendom in het Midden Oosten voeren. Duidelijker bewijs dat Amerika en vooral Europa post-christelijke werelddelen zijn geworden die gestoeld zijn op een ‘alles moet kunnen, want alles en iedereen is gelijk’ mentaliteit, kan nauwelijks worden geleverd.

22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de

Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de

Zoon loochent.

23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de

Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.1 Joh.2

 

Wij kunnen vandaag enkele feiten vaststellen. Een paus Die verklaart in de hemel te komen zonder geloof in God. Een westerse politiek die hem stil volgt, en de media laat zwijgen, maar in realiteit samenwerkt met allen die Jezus Christus verloochenen!

 

clip_image001

DAVID OF GOLIATH

 

 DAVID OF GOLIATH ?

 

Velen kennen nog iets van dit Bijbelse verhaal.(1 Sam.17.) Aan wiens kant staat gij? Voor sommigen is het gebleven als een verhaal voor de kinderen, voor anderen om een lied te zingen van “David met zijn slinger”. Doch voor vele Bijbelgetrouwe christenen blijft het niet bij een verhaal, maar eerder denken zij aan een profetische boodschap. God liet het opschrijven met een leerzaam doel: Geestelijk strijden in Zijn naam tegen een ongelovige en verloren wereld, die zich zal scharen rond een komende antichrist, of wereldleider welke uiteindelijk Gods volk voor altijd wil verslaan. (Ps.83,5)

Wie was de reus Goliath?

 

clip_image002

 

Goliath kwam uit Gath, daar leefden nog reuzen van ongeveer drie meter, zoals toen ook nog andere reuzen in de Gazastrook. Reuzen of Nephilim werden geboren door seksuele gemeenschap van gevallen engelen met vrouwen. Met andere woorden de oorsprong van Goliath kwam uit een occulte hoek. Wanneer reuzen stierven, dan gaat hun geest niet terug tot God, van andere mensen wel. Die geesten zijn wat men noemt de demonen op aarde. De Filistijnen of Palestijnen, waren in die tijd ook wat beter op militair vlak, gebruikten ijzer en koper voor hun bewapening.(5,6).

Goliath iemand als de komende antichrist?

De demonische geest van de antichrist moet die nog komen? Neen! die geest is al eeuwenlang actief. De apostel Johannes schreef een kenmerk over die geest op:

 

en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 1 Joh.4,3

 

De komende geheimzinnige antichrist zal net als de reus Goliath een machtig leger vertegenwoordigen en blijven strijden tegen Gods volk, Israël. Het is die geest die presidenten beïnvloedt om Gods volk uit te moorden. Er zijn voorbeelden genoeg in de geschiedenis.

Ook de profeet Daniel schreef over zijn strijdkrachten, en zijn ambitie om te strijden tegen de God der goden.

23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven

in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken;

machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.Dan.8

 

Goliath vertrouwde op zijn dode goden, en vervloekte David bij zijn goden. Het leger van Saul werd hierdoor bevreesd. Met grote mond schold hij veertig dagen lang Sauls soldaten uit voor lafaards, en koning Saul werd depressief. Wij vinden hier demonisch karakter bij Goliath, welke er ook sterk zal zijn bij de antichrist met grootspraak. Die vervloeking was ongegrond, en treft geen doel. (Spr.26,2) Zo kunnen wij ook vaststellen dat die goden van Goliath ook vandaag levend worden in een komende antichristelijke wereldkerk met vele goden en godsdiensten. Reuzen keren terug, als in de dagen van Noach. Zo worden volkeren misleid en gemanipuleerd, door de gedachte van “eenheid” in Godsdienst, één wereldregering, één wereldleider, en men zal vrede ontvangen, dit is een nieuw Babel. Het lijkt de oplossing voor een wereldcrisis. Het Babel van de eindtijd en waarbij Petrus cryptisch Rome, later Vaticaan bedoelde en waarbij God Zijn volk oproept, haar te verlaten:

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.Openbar.18

David als tegenbeeld van de komende Messias Jezus Christus!

clip_image006De situatie van de jonge David op dat ogenblik, was in feite de start naar zijn komend koningschap, en als bouwer van de stad Jeruzalem. Dit weerspiegelt de komst van Jezus om duizend jaar de wereld te regeren vanuit Jeruzalem. Ook de Bijbelgetrouwe christenen zijn op weg naar een koninklijk priesterschap, en zullen met Hem als koningen regeren.(Openbar.5:10)

DAVID LUISTERDE……

David hoorde de dreigende grootspraak van Goliath, welke Sauls troepen de moed in de schoenen liet zinken. Goliath maakte dagelijks hun God belachelijk. Zo leven vandaag ook veel christenen met een schrik voor de geestelijke strijd, wanneer wij kijken naar de christenvervolgingen in de wereld. Wanneer wij horen spotten over de wederkomst van Christus. Wanneer wij lezen over de onheilspellende berichten, waarbij het nog moeilijk zal worden om als trouwe slaaf van Christus verder te strijden, dan zou men zich voelen als de soldaten van koning Saul.

David hoorde ontmoedigende woorden van zijn eigen oudste broeder. Zijn eigen familie verweet hem hoogmoedigheid en dat hij kwade bedoelingen had met het komen kijken naar de strijd welke zou kunnen plaatsvinden met Goliath. In de geestelijke strijd voor Jezus, kunnen familieleden zich vijandig gaan opstellen. Ook wanneer de geest van de antichrist, familie of vrienden inspireert. (Matth.9,35)

Zoals een normaal mens, vroeg David zich wat hij verkeerd had gedaan, hij begreep de reactie niet, want hij bracht hen te eten! David had de geest achter Goliath niet opgemerkt, maar God was met David. Toch zal het een pijnlijke voorval zijn geweest voor David, doch hij verwerkt het heel snel.

David sprak bemoedigend: Laat niemand de moed verliezen! Zijn woorden klinken precies als de woorden van Jezus tot de christenen van de eindstrijd. Christenen kunnen hun denken beschermen door gebed. Onze gebeden zijn sterker dan dat koperen schild op het hoofd van de ongelovige Goliath.

 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

 

Een ontmoedigde Koning Saul vroeg zich af: Wat mag nu toch die jonge man met kracht bezielen? Waar haalt die jonge herder David toch zijn geestelijke kracht?

Je kunt denken, David was in feite “de christen” met veel ervaring in het vertrouwen op de Heer. “De Here heeft mij gered uit de klauwen van leeuw en beer”

Ons vertrouwen op Jezus groeit enkel door Hem te ervaren in het leven, in gevaren en beproevingen. David brak de benen met die militaire uitrusting voor de strijd. Wereldse methoden in de geestelijke strijd zijn af te wijzen. Vertrouw niet op eigen bescherming, ook het overblijfsel Israël zal dat met de toekomst ervaren, dat zijn redding alleen zal komen van de Messias.

David begint de strijd. Vooraleer Goliath zou sterven hoorde hij simpele de woorden van David, namelijk iets over hun strijdwapens en zijn aankomend sterven. Goliath met het beste legerpak van de tijd, en David enkel “in de naam van de Here”, de God van Israël. Zo is het vandaag nog steeds. De ongelovige kan zoiets niet begrijpen in onze dagen. David maakte in feite de naam van God groot, met een eenvoudig wapen, een slinger.

De machtige Goliath viel dood neer door een steen uit de slinger van David. De Here der heerscharen kan werken als een scherpschutter! Wie de lev ende God uitdaagt, komt in Zijn vizier. Aan de dodelijke macht van Goliath kwam plots een einde. Ook Jezus overwon de dood door Zijn opstanding. Doch wat is hier nu het gevolg?

De strijders van Koning Saul, kregen allen nieuwe moed na het zien hoe hun God had gestreden en overwonnen door de jonge herder David. Beseffen dat God met u is, dat doet wonderen. De christenstrijders zijn mensen welke in hun leven nieuwe moed hebben gekregen, om het doel van dit aardse leven te bereiken: eeuwig leven bij God. De laatste strijd tussen David en Goliath is Armageddon, daar zal de komende koning Jezus, een overwinnende David zijn!

 

R.Gaytant

Voorganger

  

 R.GAYTANT

 

HEMEL OF HEL

HEMEL OF HEL (2)

DE SCHOOL VAN JEZUS

 

clip_image001

 

JESUS CHRIST 

Een nieuw schooljaar zal straks  beginnen. De kinderen gaan opnieuw naar school, met de bedoeling om zich te ontwikkelen en te leren. Ze kiezen een  bepaalde school. Ze hebben normaal allemaal de bedoeling om later iets te betekenen in de maatschappij. De ene gaat graag naar school en de ander vindt die leerplicht, enkel plicht. De ene is al meer begaafd dan de andere. Wat men weinig leert op school, is, hoe men gelukkig en verstandig door het leven moet! En de Schepper weet het! Jezus zocht teachers en geen preachers!

 

Maar om in de leerschool van Jezus te komen zijn er toch enkele voorwaarden:

Inschrijvingsgeld?

Lucas 14:26 Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. 27  Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt. Het boek vertaling

 

De prijs is eenvoudig maar zeer kostelijk, Jezus wil op de eerste plaats komen in ons leven. Een leerling van Jezus komt in een andere familieband terecht. Deze leerschool is een voorbereiding op een hemels leven van perfectie.

Voorbeeld:

1 Corinthiërs 6:3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

Wij gaan even na wat onze grote Leraar van ons verwacht.

 

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8

 

Om Jezus te begrijpen en te verstaan, dient men constant rekening te houden met Gods woord. Jezus is de waarheid. Jezus leert ons door het dagelijkse leven heen. De sleutel is ook Zijn Geest ontvangen. Vraag het Hem !

 

Profetie over Jezus:

 

4 ¶  De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. 5  De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Jesaja 50

 

 

Bereid zijn om te leren.

 

Deze tekst uit Jesaja is een profetie over Jezus zelf. Hij was bereid te lijden en te sterven voor ons. Hij was bereid te spreken wat zijn Vader in de hemel wilde.

Als iemand bereid is om echt te leren van Jezus, dan is hij ook in de ogen van Jezus een echte discipel.

Hij zal de waarheid  verstaan: Ieder kind van God zal begrijpen, wat Jezus hem leert. Je word niet geboren als een kind van God. Hier is er geen onderscheid van begaafdheid.

Het is niet omdat men professor is, dat men de Bijbel begrijpt! Het begrip is afhankelijk van de gehoorzaamheid en het ontvangen van de Geest.

Wie bereid is om te leren vanuit de Bijbel die zal ook een gezond denken krijgen, een ongelovige,  religieuze of bijgelovige kent enkel een zondig denken, zijn leven bereikt niet het doel van een aards leven. Jezus, belooft dat hij zal vrij zal komen van een zondige levensstijl.

 

Lukas 21:15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.

 

God maakte Jezus bekwaam om hem te gebruiken om ook mensen die moedeloos en zwaar depressief waren te genezen.

Jezus was bereid om elke morgen te luisteren naar Zijn Vader. Dat doen wij als wij in de bijbel lezen in de morgen. Onze stille tijd. Door te lezen luisteren wij naar wat Jezus ons zegt. (Jesaja) Jezus is ons als een levenspartner.

Jezus was niet alleen bereid en was niet weerspannig, maar hij hield van Gods woorden!  

 

Johannes 7:16  Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft;

 

49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. Joh;12

 

De morgen is de beste tijd om iets te leren, onze gedachten zijn nog fris. Er waren er nog die liefde hadden voor Gods woorden.

Ook Petrus luisterde naar Jezus om te leren. Petrus was visser en wilde leren.

Jezus vroeg hem opnieuw te gaan vissen na een ganse nacht!

Jezus vroeg hem een lijntje te leggen voor de belastingen te betalen!

Petrus  een gewoon visser die niet kon schrijven deed het, als wij plots iets geheel nieuws moeten doen, dan moeten wij  leren“ ja” zeggen tegen de Heer

 

124   Doe met uw knecht naar uw goedertierenheid, en leer mij uw inzettingen.

125  Ik ben uw knecht, geef mij verstand, opdat ik uw getuigenissen kenne.

126 Het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw wet verbroken.

127   Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud;

128  daarom houd ik al uw bevelen in alles voor recht, ik haat elk leugenpad.

Psalm 119

 

De psalmist bidt hierin opdat hij Gods woorden zou mogen begrijpen. Dat God hem iets wil leren. Zijn wij leergierig naar de dingen van God?

Wanneer wij een tekst moeilijk begrijpen, dan moeten wij bidden opdat wij het zouden kunnen begrijpen.

De psalmist heeft een grote liefde voor Gods woord, omdat hij weet dat het de waarheid is. Gods woorden zijn betrouwbaar om een gelukkig leven op te bouwen.

Alle levensprincipes en levensovertuigingen die ingaan tegen de bijbel, zijn leugenachtig en stellen mensen uiteindelijk teleur. Het hedendaagse leven bewijst het! Depressieve mensen kosten de maatschappij handenvol geld.

 

 

Bereid om te gehoorzamen.

 

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Joh.14

 

47  Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48  Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49  Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval. Lukas 6

 

De wereld verwijt soms de christenen dat ze niet beter zijn dan alle anderen. Ze zien dat er christenen zijn die nog steeds zondigen. Ze zien wel de splinter, maar de balk in hun eigen ogen zien ze niet. Ze wijzen dan deze mensen af.

 

De Here wijst deze mensen niet af, alle mensen zijn zondaren, maar een leerling van Jezus is bereid om te gehoorzamen aan wat Jezus vraagt! En spoort anderen aan om het ook te doen.

De geestelijke groei is groter bij de ene christen dan bij de andere. Je hebt sterken en zwakken in het geloof.

 

Voorbeeld:

Een christen weet dat hij niet magen stelen, hij WIL NIET STELEN  niet alleen omdat hij luistert naar de Bijbel, het fundament.

Een andere christen komt in twijfel: ik kan het niet laten, ik profiteer graag van deze gelegenheid, hij krijgt later spijt en belijdt zijn zonde. Hij blijft niet stelen.

Een ander mens ging ook niet stelen, maar omdat hij schrik had in de gevangenis te belanden.

Het fundament is verschillend.

Wie is leerling van Jezus?

De laatste bouwde niet op de rots van de rotsvaste waarheid in de bijbel. Hij zou wel een euthanasie of abortus toestaan op basis van de wet.

Achteraf depressief worden van gewetenswroeging kan zijn leven doen ineenstorten.

 

Mensen die hun leven bouwen op wereldse principes, komen vroeg of laat in de put te zitten, ernstige beproevingen kunnen ze niet aan, en hun wereld stort in, en men vindt niet verder de geestelijke kracht om te verwerken. De statistieken van zelfdoding zijn het bewijs.

Leerling zijn van Jezus heeft een doel: niet het behalen van een diploma, maar eeuwig leven!  

 

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is,

zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

         

 Herziening Biblespace 2017

 

 

 

 

DE OPNAME VAN DE TROUWE GEMEENTEN

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE –

THE RAPTURE

the rapture (2)

 Is de leer over de opname vals?

Het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van deze aarde, weet niemand, dan God alleen. Wij kunnen het enkel benaderen door grondig onderzoek en gebed! Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, beginnen te spotten en geloven niet verder in de opname van de gemeente. Er ontstaat ook vandaag veel verwarring met het ogenblik van de laatste oordeelbazuin. Paulus schrijft over de laatste “bazuinstoot”! Toen Israël in de woestijn opbrak om verder te gaan, was er eerst een lange bazuinstoot, om de aandacht te rekken van het volk, dan kwamen een reeks korte bazuinstoten, welke betekende dat men de tenten diende af te breken, de laatste bazuinstoot, was het signaal dat men vertrok naar de volgende plaats! (1 Thess.4:16)

View original post 1.258 woorden meer

DE EERSTE PETRUSBRIEF

DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS

HOOFDSTUK 1

Inleiding.

De apostel Petrus noemde men ook Cefas, in het Aramees, wat steenrots betekent. Hij gebruikte graag de naam die Jezus hem gaf, het betekende veel voor hem. Hij was ook de eerste die Jezus erkende als de verwachte Messias. Hij geloofde rotsvast in Jezus, ondanks zijn vallen en opstaan. Hij was een visser, en stond wel iets in de schaduw van de apostel Paulus. Wij begrijpen dat hij zijn gedachten liet opschrijven onder leiding van Gods Geest. Wij voeren geen discussie aangaande het auteurschap, en nemen aan dat deze brieven wel degelijk van Petrus afkomstig zijn. Wij geloven niet in de fabel dat Petrus de eerste paus was. Wij vinden regelmatig wel hebraïsmen in zijn brieven, Joodse uitdrukkingen, omdat hij ook regelmatig verwijst naar het oude verbond. Hij gebruikt ook cryptisch Babylon als een schuilnaam voor het toenmalige Rome. Hij had een goede visie op het algemeen gebeuren.

(1,2) Petrus richt zich tot alle gevluchte Joden, uitverkorenen noemt hij ze, omdat ze apart werden gezet door het werk van de H. Geest in wat vandaag het zuidelijke deel van  Turkije noemt. In dit gebied werkte Paulus niet. Hij werkte niet in een gebied waar anderen bezig waren het evangelie te verkondigen. Een principe naar Gods wil! Ze hebben vergeving ontvangen, en zijn gedoopt met de H. Geest, daarom zijn ze als vreemdelingen op aarde geworden. Petrus wenst ze ook genade en vrede toe. Vrede in het hart van een christen is van groot belang. Die vrede betekent, een langzaam wegblijven van allerlei spanningen, zorgen, angsten, zonden, welke storend en onrustwekkend werken in het persoonlijk leven. Die rust en die vrede straalt uit een christen in moeilijkheden, en de ongelovige merkt dat op! Er zijn nog steeds getuigenissen hierover. Dan ben je een licht, die het licht van Jezus weerspiegelt! Hij was geboren voor mensen met een goede wil, om in Hem te geloven.

Hopen op wat? Geloven hoe? Een heilige liefde?

(3) Wij vinden hier dat de God en Vader van Jezus, een nieuwe schepping is begonnen. Door de opstanding van Jezus, kwam er een nieuwe levensverwachting voor de mensheid. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop! Petrus had het zelf ondervonden. Die Bijbelse hoop is geen ijdele verwachting, of een soort droomkasteel. Die hoop is ook niet de wortel die men voor de muil van een ezel houdt, zoals een ongelovige denkt! Gods Geest overtuigt de mens zelf, zonder marketing praktijken.(Rom.8:16)

(4,5) Hopen op wat?

Dat is nu precies wat de apostel in eenvoudige woorden laat opschrijven. Christenen hopen op een hemelse erfenis, onvergankelijk, en alle kenmerken van heerlijkheid. Niemand kan die erfenis afnemen wanneer wij “in de Heer” blijven geloven! Denk even na: een erfenis kan men enkel ontvangen bij leven.

Onze erfenis behoort bij het leven van de Eeuwige. Doch op aarde kreeg Gods volk het beloofde land. Maar dit bleef altijd kwetsbaar door oorlogen, door een terugval in afgoderij, natuurrampen. Vandaag opnieuw een hedendaags wereldprobleem, met Jeruzalem als inzet van de laatste strijd. Wij ontvangen echter het beloofde in de hemel!

3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt

zich, gelijk Hij rein is. 1 Joh.3:3

Betracht dus reinheid naar lichaam en geest!

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het

Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met tweeogen in de hel geworpen wordt,(Marc.9:47)

Geloven als Abraham!

Ook Abraham vertrok in geloof naar die plaats welke hij zou ontvangen “als erfenis”, maar bij zijn vertrek wist hij helemaal niet waarheen, een echte geloofsweg, stappen op het water richting Jezus! (Hebr.11,8). Ook wij weten niet precies waar in de hemelse sferen die plaats is gereserveerd, met voor ieder kind van God een hemels V.I.P.- kaartje! Alle Bijbelgetrouwe christenen zijn op de smalle weg, naar wat God ons heeft beloofd.(Mt.5:11,12) Alles zal ontsluierd en zichtbaar worden in de laatste eindtijdfase.

(6,7) Petrus maakt duidelijk dat het ware geloof ook een korte tijd zal worden beproefd. Ons aardse leven is heel kort tegenover de komende eeuwigheid. Al vliegt de leugen: “Ieder zalig in zijn geloof” nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem straks wel. Dit alles zal openbaar worden op de dag van Zijn wederkomst voor Zijn uitverkoren volk, Israël! In klein Azië werd er goud gesmolten om het vuil te verwijderen, zo mag een christen blij zijn met beproevingen het verwijderd een zondig gedrag en het is een teken dat God met Zijn kind bezig is te reinigen.

(8,9) Een heilige liefde.

Al die gelovigen hadden Jezus lief, met een moeilijk te verklaren vreugde. Iemand lief hebben zonder Hem ooit te hebben gezien, is als het ware een Bijbels geheim, enkel te begrijpen door hen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun Heer en Heiland. Jezus, liefhebben betekent Zijn gezag aanvaarden zoals de schrift leert, en geloven in een behoud door geloof. Zij hadden het doel van hun geloof met vallen en opstaan begrepen, het doel was hun behoud.

Ook Petrus zelf zal hebben gedacht aan:

15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.Joh.21

(10,13) Wie de Bijbel leest blijft steeds in een nieuwsgierige spanning door de profetieën. Ook de profeten hebben onderzocht om de komende en voorziene genade te kunnen begrijpen, welke nu jullie behoud betekent door geloof. Zij speurden om te weten door wie en wanneer die Messias zou komen. Zij profeteerden door de Geest van Christus, over het lijden van Jezus en over veel heerlijkheid. Zo wordt er vandaag door velen onderzoek gedaan in de profeten. (Dan.12,4)

Petrus bedacht ook de Joden in Klein-Azië, vandaar zijn meerdere verwijzingen naar de profeten, om hen tot nadenken te brengen en aan te tonen dat hun profetieën in vervulling zijn gegaan door Christus komst! Zij spraken niet alleen voor de nakomelingen van Abraham, maar bijzonder om de hedendaagse christenen uit de tegenwoordige wereld die nu geloven in het nieuwe verbond in Jezus bloed! De profeten werden geïnspireerd door de Geest van Christus, ze waren in feite de eerste leerlingen van Jezus zonder het te beseffen. In Psalm 22 heeft Jezus zichzelf aangekondigd!

Let op wat Jezus sprak: 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Matth 13

Engelen zijn nieuwsgierig en begeren inzicht te krijgen in die dingen. Wij lezen nergens dat engelen verlossing of behoud nodig hebben, of kunnen krijgen. Daarom kijken ze mee en leven mee met de gemeente die Jezus toebehoort.

Petrus geeft advies…

(13,24) Het omgorden van de lendenen, een beeld dat Petrus gebruikt om niet te vallen of te struikelen. Hun lange klederen werden omgord bij lange wandelingen of op het werk, en dit om niet te vallen door op het kleed te trappen. Het spreekt om gewoon verstandig om te gaan, en niet te vallen in de vroegere zonden van voor de bekering. Soms zie je de neiging bij christenen omdat ze niet verstandig handelen, en zich verkeerd laten leiden.

Na hun bekering vallen ze terug in oude wereldse praktijken en principes, want het kan soms financieel of ander nadeel brengen.

Petrus bedoelde dat men zijn gedachten onder discipline dient te houden, en telkens rekening houden met Gods woord, waakzaam zijn, de eigen olievoorraad controleren, als bij de wijze maagden. Olievoorraad is Bijbelkennis opnemen. De dwaze maagden, zijn een beeld van christenen die niet voldoende Bijbelstudie volgen.

45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte

heb doen trekken, om u tot een God te zijn;

weest heilig, want Ik ben heilig.Lev.11

Petrus wijst naar het Bijbelboek Leviticus, deze opdracht kreeg Gods volk toen het uit Egypte trok, met de bedoeling geen heidense culturen en levensstijlen meer over te nemen. Met eenvoudige woorden, weg van alle wereldse afgoderij! Laat u niet besmetten door allerlei religieuze afgoderij. Egypte staat symbool voor een wereld van paganisme. Oude afgoden keren vandaag terug en velen merken dit niet op. Al deze afgoden welke ze daar aanbaden, diende Gods volk uit hun leven te bannen. Ook de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen hadden vele onheilige goden, hun namen gewoon werden overgenomen en veranderd. Zo werd ook het Babelse of Roomse christendom zwaar beïnvloedt, en zoekt het Vaticaan al jaren naar een heidense oecumenische wereldkerk. (Openbar.18:4,9) Ons Vlaanderen is ziek en zieltogend door een antichristelijk paganisme! Jahweh zegt: “Ik ben heilig” Er is maar één God, en Zijn naam is heilig. Er is maar één weg hemelwaarts: Jezus. Wees heilig op aarde! Een sleutel om later ook heilig te zijn in de hemel en de toekomstige wereld.

Een christen bidt aldus: 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; Matth.6

Vandaag wordt Gods naam ontheiligd, door een eenheid te vormen van alle godsdiensten met vele namen samen. Het is de aanloopfase voor de staatswereldkerk van de komende antichrist. Ook Israël zal hem in het begin volgen, tot halverwege de verdrukking, of de benauwdheid van Jacob. De gebeden van de christenen zullen verhoord worden. (Ps.86,9)

(17) Indien…Dit is wel voorwaardelijk. Indien u een kind van God bent, welke Abba roept, (Gal.4:6) let dan op de wil van God. Leert dan God te vrezen en niet de mensen! (Ps.111,10)

God houdt geen rekening met uw afkomst, uw beroep of positie, tijdens uw aardse leven. Petrus legt de nadruk op de wijze hoe men is vrijgekocht. Slaven werden met geld (goud en zilver) losgekocht. Zowel de slaaf als het geld is vergankelijk. Er komt een tijd waarbij het goud en zilver zijn waarde zal hebben verloren. Het bloed van Jezus dat u loskocht is van eeuwigheidswaarde.

De waarde van dat onschuldig bloed, als het bloed van een onschuldig lam, omvat in feite de waarde van alle mensenlevens samen. (20) Jezus werd niet geschapen, Hij was er voor de schepping. Omwille van uw behoud heeft Hij zich bekend gemaakt onder Zijn uitverkoren volk. U gelooft door Jezus in God, op die wijze is uw geloof ook hoop op God geworden. (22) Er is blijkbaar een reiniging in het leven van die christenen gekomen. Vruchten van bekering kwamen door gehoorzaamheid aan Gods woorden.

GEORGANISEERDE OF LIEFDEVOLLE EENHEID?

Die vruchten waren de reden dat er een spontane gezonde eenheid en ware liefde kwam onder de broeders en zusters bij de eerste christenen. Er was geen verschil meer van sociale standen tussen de eerste christenen, rijk of arm, Griek of Jood, enz.

Die mensen hadden de christelijke vrijheid leren kennen, door alle aardse begeerten te verlaten en een nieuw leven te beginnen, dat was werk van de Geest. Blijf elkaar liefhebben als wedergeboren mensen, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, Gods woord, de Bijbel! Dit zijn de komende hemelburgers! Wie niet wedergeboren wordt, is als een bloem in het gras die verdwijnt. Petrus verwijst naar Jacobus:

9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,10 maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan.11 Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Jak.1

Br.Vg. R.GAYTANT

GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142    

 

ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!

 

clip_image002

 

In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen.

Het leven kan soms wel eens hard overkomen.

De Here heeft een plan met ons, doch daarin kunnen wel dagen van beproeving zitten, dagen die wij echt zelf niet zouden willen.

Ook koning David had zulke tijden in zijn leven, en wij zien eens hoe hij zich daardoor heen worstelt in zijn gebed. David heeft ondervonden dat de Here hem een betrouwbare helper is geworden, waarvan hij achteraf de Here kan loven en prijzen. David wordt naast Saul als koning gezalfd. Er zijn nu twee koningen op dat ogenblik in Israël.

David moet vluchten voor koning Saul, en gaat naar de Filistijnen en hij stelt zich als waanzinnig voor.

 

DAVIDS KONINGSCHAP BEGINT MET LIJDEN.

 

1 Sam.21

10 ¶ Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat.

11  De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?

12  David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat.

13  Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen.

14  Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is?

15    Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen?

 

Wat een leven van angsten en kommer achtervolgen hier David. Eerst de held tegenover Goliath, en nu? Ook wij maken soms wel overwinningen door ons geloof, maar achtervolging blijft niet uit. De zondemacht achtervolgt ons. Ontmoediging over onszelf en ons gedrag is een gevaarlijke struikelblok.

Was er geen andere oplossing om te schuilen dan bij de Filistijnen, weg van uw eigen volk? Voor David als koning openbaar werd, heeft hij veel geleden. Hij was hier nog de onbekende koning.

Dit is voor christenen en Israël zo.

De wereld weet nog niet dat echte christenen zullen regeren als koningen.

De wereld weet nog niet dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan in de toekomst, dus vanuit Israël.

 

1 sam 22

1 ¶ David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

2       Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

De Here omringt David met zijn familie en een deel verbitterden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarop moest David zijn ogen richten? Waar kon hij sterkte vinden?

 

 

 

 

142:2-4 : Het geestelijke wapen van de christen.

 

David roept luid naar de Here. Je kunt wel als christen zeggen je mag niet bang zijn, maar hier was David bang, hij roept luid! David voelt zich machteloos en zwak.

 

2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

“niemand ziet naar mij om”! Je kunt zo het gevoel hebben dat u in de steek werd gelaten, doch David stelt zijn vertrouwen op de Here alleen, trouwens zijn leven staat nu op het spel. Hij is vogelvrij verklaard, en velen laten hem los en keren de rug naar hem toe. De grote held is vlug vergeten door het volk.

 

142:6 De Here is mijn schuilplaats.

 

Gij zijt mijn schuilplaats Here! Terwijl hij in de spelonk zit. Spelonken waren gekend als schuilplaatsen. Ook Jezus werd er geboren. Je zou kunnen zeggen daar zit hij nu veilig, maar dat is niet zo, eens gevonden kunnen ze dat omsingelen.

Kunnen wij ons nestelen in vertrouwen op de Here in ons gebed? Dit is kracht putten.

 

 

Psalm 62

6  waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

7  Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

8 ¶ Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela

 

Ik zal niet wankelen. Vandaag hebben vele mensen echte problemen en zorgen, doch zij komen er niet altijd uit. Ze wankelen, ze vallen, ze worden depressief en krijgen zelfmoordneigingen.

Ze zoeken hulp, maar echte hulp moet van de Here komen. Medicatie helpen niet als je in zo’n situatie zit als David (doodsangsten).

 

142:7 DE WANHOOP NABIJ

 

David staat tegen een overmacht, de vijand is sterker. Ook wij staan tegenover een overmacht, wij moeten strijden, maar in eigen kracht is dit niet haalbaar.

Wij moeten strijden met wapens die God ons geeft.

Wij moeten weten dat de Here met ons is, dat de Here meevoelt met ons.

 

Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

 

Wij mogen niet of nooit wanhopen, daar ligt de grens.

 

 

 

142:8 David wist God te benaderen.

 

Iemand kunnen bereiken is belangrijk. Van iemand iets kunnen verkrijgen is als het ware een kunst. David kon God verbeiden. Men moet eerst de mens kennen om iets van hem te kunnen bekomen. David kende God, hij raakte aan wat God wil: aanbidding!

 

Verlos ons uit deze situatie Here, opdat ik uw naam love!

De eerste reden dat een mens leeft, is om God te loven. God is genadig tegenover al de goddelozen, Hij wacht tot ze zich gaan bekeren, tot ze willen veranderen van gedachten tegenover God, tot ze Hem kunnen loven met een eerlijk en blij hart.

Voor wij tot geloof kwamen, leefden wij ook zonder veel rekening te houden met de Bijbel.

Wanneer wij vandaag zien naar Israël, komt het precies in zo’n situatie terecht, wanneer Jeruzalem zal zijn omsingeld door de troepen van de N.V. dan zullen ze ook wel roepen op de Here, en dan zal er ontkoming zijn op de berg Sions.

 

De Here hielp David, Hij helpt Israël, maar zal ook ons helpen indien dit moet, als wij maar bidden en roepen op de Here en van Hem uitkomst verwachten, daarna zullen wij Hem heel spontaan loven, danken en prijzen.

 

Psalmen 10:14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

 

Psalmen 30:10  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.

 

 R.GAYTANT Vg.

142 PSALM GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142    

 

ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!

 

clip_image002

 

In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen.

Het leven kan soms wel eens hard overkomen.

De Here heeft een plan met ons, doch daarin kunnen wel dagen van beproeving zitten, dagen die wij echt zelf niet zouden willen.

Ook koning David had zulke tijden in zijn leven, en wij zien eens hoe hij zich daardoor heen worstelt in zijn gebed. David heeft ondervonden dat de Here hem een betrouwbare helper is geworden, waarvan hij achteraf de Here kan loven en prijzen. David wordt naast Saul als koning gezalfd. Er zijn nu twee koningen op dat ogenblik in Israël.

David moet vluchten voor koning Saul, en gaat naar de Filistijnen en hij stelt zich als waanzinnig voor.

 

DAVIDS KONINGSCHAP BEGINT MET LIJDEN.

 

1 Sam.21

10 ¶ Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat.

11  De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?

12  David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat.

13  Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen.

14  Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is?

15    Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen?

 

Wat een leven van angsten en kommer achtervolgen hier David. Eerst de held tegenover Goliath, en nu? Ook wij maken soms wel overwinningen door ons geloof, maar achtervolging blijft niet uit. De zondemacht achtervolgt ons. Ontmoediging over onszelf en ons gedrag is een gevaarlijke struikelblok.

Was er geen andere oplossing om te schuilen dan bij de Filistijnen, weg van uw eigen volk? Voor David als koning openbaar werd, heeft hij veel geleden. Hij was hier nog de onbekende koning.

Dit is voor christenen en Israël zo.

De wereld weet nog niet dat echte christenen zullen regeren als koningen.

De wereld weet nog niet dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan in de toekomst, dus vanuit Israël.

 

1 sam 22

1 ¶ David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

2       Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

De Here omringt David met zijn familie en een deel verbitterden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarop moest David zijn ogen richten? Waar kon hij sterkte vinden?

 

 

 

 

142:2-4 : Het geestelijke wapen van de christen.

 

David roept luid naar de Here. Je kunt wel als christen zeggen je mag niet bang zijn, maar hier was David bang, hij roept luid! David voelt zich machteloos en zwak.

 

2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

“niemand ziet naar mij om”! Je kunt zo het gevoel hebben dat u in de steek werd gelaten, doch David stelt zijn vertrouwen op de Here alleen, trouwens zijn leven staat nu op het spel. Hij is vogelvrij verklaard, en velen laten hem los en keren de rug naar hem toe. De grote held is vlug vergeten door het volk.

 

142:6 De Here is mijn schuilplaats.

 

Gij zijt mijn schuilplaats Here! Terwijl hij in de spelonk zit. Spelonken waren gekend als schuilplaatsen. Ook Jezus werd er geboren. Je zou kunnen zeggen daar zit hij nu veilig, maar dat is niet zo, eens gevonden kunnen ze dat omsingelen.

Kunnen wij ons nestelen in vertrouwen op de Here in ons gebed? Dit is kracht putten.

 

 

Psalm 62

6  waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

7  Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

8 ¶ Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela

 

Ik zal niet wankelen. Vandaag hebben vele mensen echte problemen en zorgen, doch zij komen er niet altijd uit. Ze wankelen, ze vallen, ze worden depressief en krijgen zelfmoordneigingen.

Ze zoeken hulp, maar echte hulp moet van de Here komen. Medicatie helpen niet als je in zo’n situatie zit als David (doodsangsten).

 

142:7 DE WANHOOP NABIJ

 

David staat tegen een overmacht, de vijand is sterker. Ook wij staan tegenover een overmacht, wij moeten strijden, maar in eigen kracht is dit niet haalbaar.

Wij moeten strijden met wapens die God ons geeft.

Wij moeten weten dat de Here met ons is, dat de Here meevoelt met ons.

 

Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

 

Wij mogen niet of nooit wanhopen, daar ligt de grens.

 

 

 

142:8 David wist God te benaderen.

 

Iemand kunnen bereiken is belangrijk. Van iemand iets kunnen verkrijgen is als het ware een kunst. David kon God verbeiden. Men moet eerst de mens kennen om iets van hem te kunnen bekomen. David kende God, hij raakte aan wat God wil: aanbidding!

 

Verlos ons uit deze situatie Here, opdat ik uw naam love!

De eerste reden dat een mens leeft, is om God te loven. God is genadig tegenover al de goddelozen, Hij wacht tot ze zich gaan bekeren, tot ze willen veranderen van gedachten tegenover God, tot ze Hem kunnen loven met een eerlijk en blij hart.

Voor wij tot geloof kwamen, leefden wij ook zonder veel rekening te houden met de Bijbel.

Wanneer wij vandaag zien naar Israël, komt het precies in zo’n situatie terecht, wanneer Jeruzalem zal zijn omsingeld door de troepen van de N.V. dan zullen ze ook wel roepen op de Here, en dan zal er ontkoming zijn op de berg Sions.

 

De Here hielp David, Hij helpt Israël, maar zal ook ons helpen indien dit moet, als wij maar bidden en roepen op de Here en van Hem uitkomst verwachten, daarna zullen wij Hem heel spontaan loven, danken en prijzen.

 

Psalmen 10:14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

 

Psalmen 30:10  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.

 

 R.GAYTANT Vg.

MIRAKEL

clip_image002

 

 

Daniël 6

 

Wij nemen een voorbeeld, welke niet nader werd beschreven in de Hebreeënbrief n.l. de profeet Daniël. Deze man Gods was gelovig, een geloofsheld!  Hij leefde in ballingschap in het vijandige Babel.

Hij leefde samen met zijn landgenoten in ballingschap. Mensen die de Babelse staatsgodsdienst dienden te volgen. Deze staatsgodsdienst was niets anders dan het dienen van afgodische beelden van allerlei geloven, als aanbidding van zon en maan, en astrologie.  Afgoden zoals Marduk, die de naam Bel kreeg. Krijgsgoden en liefdesgoden. Grote tempels en priesters voor de diensten. Al deze afgoderij was niet naar de zin van de Joodse ballingen, die niet meer wilden luisteren naar hun profeten en nu hun straf kregen!

 

6   Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. met wierook en dergelijke. 1 petr 1.

 

Wat werd er bij de profeet Daniël opgemerkt?

 

 (4)Toont er was een “uitnemende geest” in Daniël. Onder uitnemende mogen wij begrijpen bovennatuurlijke en geweldige geest. (Grieks), niet enkel menselijke wijsheid.

Dit was het eerste punt wat wij vaststellen bij de profeet Daniël. Wanneer wij geloven, dan hebben wij ook Gods Geest ontvangen!

1 Corinthiërs 3:16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1 Corinthiërs 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

 

Bent u zich daarvan bewust? Iemand die tot geloof is gekomen is eigendom geworden van Christus.

Wij zijn een instrument in Gods handen geworden.

Wanneer bent u het laatste gebruikt geweest door de Here? Wanneer wij altijd bezig zijn met de dingen van onszelf, dan zegt Paulus, vergeet gij dat gij van Christus zijt. Wanneer zijt gij bezig met de dingen van Christus? 

 (5,6) Dit vers toont dat Daniël een onberispelijk gedrag had tegenover de bestaande wetten. Men keek scherp toe of hij bijvoorbeeld zijn functie als minister wel goed deed en er geen fraude was enz.

 

Wetten om de gelovige Daniël te kunnen beschuldigen!

 

 

(7,10) Onze wereld stevent vlug af op een globalisering, het vormen van een wereldwijd Babel. Zoals in de tijd van de profeet Daniël, een Babel, een wereldrijk met één economie, één politieke macht, één godsdienst, één leger, één leider!

Wij weten dat er tien staten komen die een verbond sluiten en de wereldmacht, een NWO willen grijpen. De leider daarvan heet de Bijbel de antichrist.

Joden en christenen zal men zoeken om ze te kunnen beschuldigen voor wetsovertreding, net als men hier bezig was om Daniël in een val te lokken. Straatevangelisten worden nu al soms opgepakt! Daarom zien wij al vandaag meer en meer wetten welke worden gestemd die rechtstreeks ingaan tegen Gods geboden. o.a. Abortus, Euthanasie, homohuwelijken en er komen er wellicht nog andere. Godsdienstvrijheid komt in gevaar.

 

Moeten wij angstig zijn? Neen, Wat moeten we doen als we gelovig zijn?

Zullen we dan niet meer samenkomen? Zullen we aansluiten bij de komende wereldkerk met een betaalde staatsgodsdienst. Luisteren naar gecontroleerde preken?

 

Wat deed de profeet Daniël?

 

(11,12) Heeft hij zijn medebroeders joden die ook weggevoerd werden opgehitst, protest uitgebracht tegen de nieuwe wet? Probeerde hij een geheim leger of politieke beweging op te stellen? Overwoog hij een terroristische aanval tegen de Koning van Babel? N E E N!

Wat deed hij, als gelovige? Hier zien wij wat een gelovige doet. Een ongelovige zou proberen de wapens op te nemen en te strijden zoals vb: de kruistochten en dergelijke.

 

DANIEL GING NAAR HUIS EN BAD ALS NAAR ZIJN GEWOONTE!

 

clip_image003De gelovige profeet Daniël, vertrouwde op ZIJN GOD! Geen paniek bij Daniël te bespeuren. Het zou heel normaal zijn, dat Daniël geschrokken was bij het horen van de nieuwe wetgeving. Hij wist meteen dat men hem en de Joden had geviseerd. Werd Daniël beangstigd? Neen dat lezen wij niet. Waarom niet? Omdat Daniël vertrouwde op zijn GOD! Werd hij angstig? Angstig voor de mensen als Nikodemus?

Psalmen 56:11 op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?

Wie gelooft vreest niet.

Spreuken 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Daniël was onaantastbaar hij bracht het probleem voor in zijn gebeden. Hij was dat gewoon, om met zijn problemen bij God te gaan.  Zijn wij dat ook, gewoon? Dan reageren wij als gelovige christenen.

Bij slecht nieuws moet je kijken hoe jezelf reageert, dan weet je in hoeverre je gelooft en je vertrouwen stelt op onze almachtige God, de God van Israël.

 

DANIEL WORDT AANGEKLAAGD!

 

 (13,18) Het kwaad is geschied! De put is gegraven om de gelovige Daniël erin te gooien.

De ongelovige wereld was er niet in geslaagd om Daniël te beschuldigen van allerlei kwaad of nalatigheden, maar nu hadden zij iets gevonden.

Nu was er een overtreding: bidden tot een andere God en niet tot Babylonische goden.

 

 

 

GEEN LETSEL AAN DE PROFEET DANIEL TE ZIEN, WAT EEN WONDER!

Vers 23/ 24

clip_image005Daniel is onaantastbaar, de leeuwen waren kalm en rustig. Leeuwen zijn ook een beeld van demonen. Deze zoeken om te verslinden. 8   Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petr.5

Daniël komt uit zijn dal van diepe duisternis. De Here heeft zijn vertrouwen beloond en doet Hij nog! In de Bijbel zien wij vele malen dat wie zijn vertrouwen op de Here stelt, zegen ontvangt.

Het was een zeer moedige beslissing van Daniël, openlijk uit te komen voor Zijn God, aan zijn venster te zitten bidden. Daniël schaamde zich niet voor Zijn God.

 

 

OORDEEL OVER DE VIJANDEN VAN DE PROFEET.

 (25) Wie een put delft voor een ander… Wij kunnen soms toornig zijn, wanneer wij onterecht en onrechtvaardig worden beschuldigd, maar wij moeten zelf geen wraak nemen, wie zijn vertrouwen op de Here stelt moet weten dat God zelf oordeelt. Wie niet op de Here vertrouwd loopt risico.

Let hierop: Daniël zat heel rustig bij de leeuwen, terwijl de koning de ganse nacht niet sliep!

 

EEN NIEUW BEVEL IN HET LAND

 

 (26) Iedereen zal vrezen en beven voor de God van Daniël, want het is een levende God!

Nu had de koning mogen ervaren dat Daniël een kind was van die levende God, welke men vrezen moet.

Geloven is zijn leven willen inzetten voor onze Schepper, kiezen voor Hem boven alles. Zo kan men weten wie gelooft en wie niet. Aan de vruchten kent men de boom. Wees een Daniel!

 

 

 

R.GAYTANT, Voorganger

Anno 2005

 

FEESTDAGEN EN WEDERKOMST

clip_image001

  

Vandaag gaan wij even kijken of God ook aan feesten dacht. Wij stellen vast dat God ook verschillende feesten aan Zijn volk gaf. God gaf feesten met bedoelingen die goed zouden zijn voor de mens. Wij vinden in die feesten die God aan Zijn volk gaf, een diepe profetische en geestelijke betekenis. Jammer dat die feesten werden gemanipuleerd.

 

Drie feesten die profetisch en geestelijk heenwijzen naar de

eerste komst van de Messias, Jezus.

 

1/ Het Pascha, welke een etentje was van een geslacht lam, en bittere kruiden, en door geloof ter bevrijding was uit de slavernij in Egypte. Het werd een dubbele feestelijke herinneringsdag, eerst voor de bevrijding van Gods volk uit Egypte, en dan aan het sterven van Jezus om de wereld te verlossen. Jezus, stond op het avondmaalvieren als een herinnering aan zijn sterven als het laatste offerlam. Als Jezus ons lam is geworden door geloof in Hem, zijn wij bevrijd van een wereldse levenswijze, dat toch ook lijkt op een soort moderne slavernij, slavernij aan de zonde. Onze verwachtingen zijn niet meer van deze wereld, maar onze hoop is Christus. Wie het avondmaal viert toont dat hij gelooft in het verlossingswerk van Christus.

 

2/ Feest der eerstelingen dat wijst naar de opstanding van Jezus uit de dood, als een        eerstelingengarve voor Gods aangezicht. De christenen zijn de ganse oogst, als vrucht.

Ook de christenen zullen opstaan, om te gaan naar het huis van God in de hemel!

het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen. Exod.23:19

20   Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 1Cor.15

 

3/ Het feest der weken dat wees naar het latere Pinkstergebeuren. De twee toonbroden waren een beeld van een samenvoeging van het meel, dat nu een geheel vormde. Broden zonder zuurdesem (zonde). Zo is het pinkstergebeuren, als uitstorting van de Geest, en het verbinden van allen die Gods Geest hebben ontvangen. Een feest van het hart, een innerlijke blijdschap welke werd ervaren. De tegenwoordigheid van de H.Geest op aarde en de eenheid van de Bijbelgetrouwe gelovigen door Christus, zijn twee grote kenmerken.

Joh 12:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

 

 

Drie feesten hebben betrekking op de

wederkomst van Jezus op aarde.

 

bazuinfeest 2018

 

1/ Het feest der bazuinen.

Later Rosch Hasjanah ( verjaardag van de wereld, de eerste scheppingsdag) genoemd, het nieuwjaarsfeest van de Joden. Het werd ook de dag van de rechtspraak genoemd.

Dit feestelijk gebeuren werd onmiddellijk opgevolgd door de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.

De bazuinen blazen verzameling van Gods volk Israel op aarde, en de gemeente in de hemel.

Voor de Joden was dit de dag van het sjofarblazen. Het luisteren naar dit sjofarblazen was een Goddelijk gebod. Iedereen trachtte op die dag klaar te zijn om te luisteren naar dit bazuingeschal en dan te verzamelen. Profetisch gezien weten wij dat de zichtbare wederkomst van Jezus precies op die dag zal geschieden.

 

Het verzamelen van Israel.

30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.Matth.24

1Co 1:22  Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,

Wij moeten opmerken Gods volk zal een teken krijgen!

De heidenen zoeken het in wijsheid, daarom schrijft Paulus over een geheimenis.

 

Het verzamelen van De Gemeente.

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

53  Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.1 Cor;15

Deze laatste bazuin is niet de laatste bazuin van Openbaring welke een oordeel brengt.

De Leidse herziene vertaling vertaalt met laatste bazuingeschal, bazuinstoot!

Het sjofarblazen bestond uit drie tonen, er werd dus driemaal geblazen. (Yom Yom). Deze bazuin zal tot een zegen zijn, voor allen die Jezus in hun leven hebben aangenomen en in Hem persoonlijk gaan geloven. De eerste bazuinstoot diende om de aandacht van Gods volk te nemen bij het uitrekken uit Egypte, en weg van de slavernij, het tweede bazuinsignaal, waren een reeks van korte bazuinstoten, zij gaven het teken om alles af te breken, de tenten, de tabernakel, met andere woorden klaar om te verhuizen. De laatste bazuinstoot was opnieuw lang, en dat was een teken om te vertrekken. Dus helemaal geen oordeelsbazuin!

 

15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16  want de Here zelf zal op een teken, (een bevelend roepen) bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18  Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thess.4 (Here, als zoon van God)

 

De dag en tijdstip van dit gebeuren is niet bekend, doch het nadert, en voor de ongelovige zal het komen als een dief in de nacht. Daarom moeten Bijbelgetrouwe christenen waakzaam zijn, ook dit is een gebod, precies zoals de Joden attent waren om de bazuin te horen.

Bedenk de maagden ze waren allen in slaap gevallen, zowel de wijze als de dwaze, doch de wijze waren vertrekkensklaar met het nodige olie en licht!

 

2/ De grote verzoendag, Yom: (=dag) Kippoer ( =vergeving), nationale verzoening. (tien dagen later)

30    Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN. Lev.16

Die dag werd ingesteld voor een jaarlijkse reiniging van zonden voor het ganse volk. Iedere Jood diende dan ook vrede te hebben met zijn medemens. Alle ruzies en veten dienden bijgelegd te worden. Men had daarom tien dagen de tijd om alle ruzies of veten weg te werken! Voor Yom kippoer mocht niemand meer kwaad op je zijn en omgekeerd, dan zou God ook niet meer kwaad (toorn) zijn op u!

Dit Bijbels principe is ook terug te vinden in het N.T.

 

Mt 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

 

20  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 1 Joh 4

 

Voor de christenen is onze verzoendag, de dag van Jezus sterven.

28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Hebr 9

13  Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Hebr.9

 

Loofhuttenfeest Bible

 

3/ Het Loofhuttenfeest, ( vijf dagen na Yom kippoer),

Een herinneringsfeest en oogstfeest aan de tijd dat men in tenten leefde in de woestijn, optrekkend naar het beloofde land. Hun loofhut diende een doorzichtig dak te hebben om de hemel te kunnen zien. De hemel kunnen zien betekent dat ze zo een geloofsvisie opbouwden, en hun verwachting steeds van God was. Het kan soms moeite kosten om steeds op Jezus te zien en te vertrouwen,

Lu 19:4  En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen.

Hier vinden wij twee symbolische elementen: de woestijn en de tenten.

De woestijn is een beeld van deze wereld en een tent is vergeleken met ons lichaam.

 

2Co 5:1  Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

 

2  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  3  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

Christenen zijn op weg naar hun eeuwige verblijfplaats. Onze aardse tent, ons lichaam wordt eens onbewoonbaar, het is vergankelijk.

Ons Loofhuttenfeest, zal een ENORME blijdschap zijn, te weten dat wij eens verlost werden uit deze ongerechtigde wereld door geloof in het lam.

 

R. Gaytant

Voorganger

GOD KENT UW HART!

GOD KENT UW HART!clip_image001

clip_image003

God is dagelijks bezig met mensen, de mens die Hij schiep is de kroon van Zijn schepping, bijna goddelijk! (Ps.8) God is bezig met u en met zijn kinderen, als wij ook bezig zijn met Hem! Wie aan God nooit denkt, zal ook van God niet dromen. De mens die op aarde tijdens zijn kort bestaan bezig is met God, wandelt met God, leeft met de God van Israël, zal in de eeuwigheid ook bij Hem wonen. Wie hier geen tijd heeft voor God en ook naar Hem niet wil luisteren, via de Bijbel, zal in de eeuwigheid ook niet bij God zijn, de hemel is geen hotel, maar hij zal zijn in wat Jezus noemt een eeuwige hel! God is wel bezig met al zijn aangenomen kinderen, ja, ook in de nacht, terwijl wij rustig slapen. Jahweh is super actief en heeft nooit slaap nodig. Koning Salomo en koning David, en anderen getuigden van dergelijke nachtelijke en dagelijkse ervaringen.

 

Ps.17:3 Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets; hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.

 

Ps 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

 

Ps 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;

 

De ene mens kan zijn gedachten en gevoelens voor de andere verbergen. Voor God kan de mens zijn denken niet verbergen, al uw goede en zondige gedachten liggen open voor Gods Geest. Terwijl wij rustig slapen test Hij onze geest, ons geweten, onze plannen, onze verlangens, onze wil, onze geheimen en ziet de schuilhoeken van ons hart.( Spr.18,8)

Ook demonen zijn soms werkzaam in de nacht, en willen de menselijke geest beïnvloeden met dromen, en sommigen denken ook dat het van God komt! Let op de waarschuwingen van de profeten en waarzeggers! Koop geen droomboeken! Let op als je openbaringen hoort van sommige christenen welke zouden komen van God!

 

8 Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen; 9 want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN.Jer.29

 

Stervend bad Jezus…..

clip_image005Gods volk kent een avondgebed. Ook Jezus bad het avondgebed aan het kruis, op Golgotha, toen Hij sprak:46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Luc.23

 

In psalm 31,6 vinden wij dit vers terug, maar niet als een profetie over het sterven van Jezus, maar wel in een context van een gebed voor bescherming tegen onrecht en kwaad. Het was geen wanhoopskreet welke Jezus slaakte, maar werd verlost uit zijn lijden en stierf op een moment toen Hij dat wilde! Het was de achterliggende gedachte van dit gebed, dat men voor het slapen gaan, vertrouwde op God dat hij ’s zou wakker worden en met zijn geest, ook het lichaam, zo heb ik niets te vrezen! God zal over mij waken. Het is een gebed voor bescherming over onze geest. Onze geest kan positief of negatief worden beïnvloed tijdens ons slapen.

 

 

 

 

DE HERE VERSCHEEN AAN SALOMO IN EEN DROOM

 

Koning Salomo( 1 Kon.3) betoonde liefde door gehoorzaamheid aan God. Hij hield rekening met wat God vroeg in zijn dagelijks leven. De koning ging naar Gibeon, waar veel priesters waren, om te offeren en daar verscheen de Here in een droom.(5) Hier was het wel een bijzondere droom en geen visioen. We merken op dat gelovige Joden veel belang hechten aan dromen, omdat dan de buitenwereld tijdelijk is afgesloten en geen invloed meer heeft op de geest van de mens zelf.

God gebruikte in het oude verbond soms dromen voor profetieën, openbaringen, maar hier was de droom een persoonlijk onderzoek in de geest of het hart van koning Salomo.

 

WAT ZAL IK U GEVEN?

 

De droom van Salomo begint met een vraag die God hem stelt: Wat zal Ik u geven?

Stel, dat God u nu persoonlijk dezelfde vraag stelt, wat zou u dan antwoorden?

Het is de moeite waard om nu even stil te staan bij deze vraag, want God kan u alles geven, ook wat onmogelijk is in de ogen van de mensen! Velen zouden wel vlug komen met hun vele problemen, ziekten, geld, verborgen verdriet, of andere wereldse begeerten.

 

Waaraan denkt u nu zelf?

De vraag die God stelt aan Salomo mogen wij begrijpen als een vraag van God om te zien wat er diep leeft in het hart van Salomo en of hij eerlijk zal antwoorden. In welke richting ging het denken van Salomo? Vooraleer Salomo antwoord geeft op die vraag, bedenkt hij wat God gaf aan zijn vader. Een zoon die hem mocht opvolgen op de troon, en dat was hij. Salomo scherpt zijn gedachten op ervaringen.

Tot tweemaal toe zegt Salomo dat God goed en genadig is geweest voor zijn vader koning David.

Salomo dacht na, en zijn gedachten gingen in de richting van zijn persoonlijke situatie, als jonge koning met grote verantwoordelijkheden. Hij leidde het volk en had daarvoor bekwaamheden nodig. God riep Salomo met een koningstaak. U die het leest, riep God voor een andere taak. Wat ook uw beroep is, doe het tot eer van God.

 

(9) WAT VRAAGT SALOMO?

 

9  Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10  En het was goed in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had.

 

clip_image007De koning vroeg een verstandig en een begrijpend hart. Hij vond dit heel belangrijk om kennis te hebben van wat goed en kwaad is. Begrijpen wat God zegt is zeer belangrijk in het leven. Geestelijk inzicht, is kunnen en willen begrijpen wat God leert. Daarom leert Jezus dat men dient geboren te worden uit water en Geest. ( Het water is een symbool van de Bijbel, het levend water)

Salomo wist wat hij in zijn situatie nodig had, en God vond het goed.

Weet U werkelijk wat u nodig hebt in uw huidige situatie? Zou God uw antwoord ook goed vinden?

Het lijkt toch voor vele mensen eenvoudig, om goed en kwaad te onderscheiden, doch wij moeten vast stellen dat onze maatschappij en zijn goddeloze leiders niet in staat zijn een godvrezend beleid te voeren. Gerechtigheid op deze wereld is een langzaam ondergaande zon of een Titanic.

Zonder te willen luisteren naar wat God zegt in de Bijbel, bepaalt de ongelovige mens zelf wat goed en kwaad is. De mens wil zelf bepalen wat waarheid en wat leugen is. Schepping of Evolutie? Sommigen zeggen “elk zijn waarheid”.

Bouw dan maar een huis, als de meter van de metser, de schrijnwerker, en de architect niet dezelfde lengte zouden hebben! Het huis ware een ramp, verloren moeite! Er dient een correcte eenheid te zijn. Die meter om je leven zinvol te bouwen is de Bijbel. Je mag er niets aan toevoegen of afdoen!

clip_image009

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en hetschift overleggingen en gedachten des harten;

 

 

WAT KRIJGT SALOMO?

 

God Antwoordt hem het volgende:

(11) Je hebt niet gevraagd om lang te mogen leven. Je hebt niet gevraagd naar wereldse rijkdom. Je hebt het leven van je vijanden niet gevraagd. Nu krijg je wat je vroeg: wijsheid om recht te kunnen spreken en bovenop wat je niet vroeg!

God gaf hem aardse rijkdom en eer zonder voorwaarden.

God gaf hem een lang en gezond leven op voorwaarde dat hij Gods geboden in acht hield.

Het is zeer merkwaardig hoe God handelt tegenover mensen die op Hem gaan vertrouwen en van Hem iets verwachten! Die God is Jezus! Dit was een bidden naar Gods wil!

 

Het is ook goed om eens te zien wanneer die Goddelijke droom begon en eindigde.

Salomo ging naar Gibeon om te offeren, hier begon zijn droom. Salomo had een offervaardig hart. Salomo was te Gibeon een ganse dag aan het offeren! Een ganse dag kun je zeggen bezig met de dingen van God. Hij deed het met hart en ziel, spontaan loven en prijzen en bij zijn volk zijn, als een koning onder de gewone mensen die ook God zochten!

Bij zijn thuiskomst offerde hij opnieuw met een hart vol vreugde en blijdschap, zijn droom zou werkelijkheid worden.

Bij dat offeren moet men begrijpen, als een inspanning doen om dicht bij God te naderen en Hem te zoeken. Ieder mens kan Jezus persoonlijk ervaren in zijn leven! Het offer van Jezus bracht vergeving van zonden, en genade zoals aan koning David. Let op, Judas leefde zo dicht bij Jezus, maar had geen eerlijk hart, Jezus zag en wist het, en de geldzuchtige Judas ging voor eeuwig verloren.

 

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, (1 Petr.3)

 

Spr 2:4  indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,

5  dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden.

 

 

R.GAYTANT Voorganger

https://biblespace.wordpress.com/.

HUWELIJKSPROBLEMEN

 

 


HUWELIJKSPROBLEMEN

 

JOODS HUWELIJK

Vandaag zoeken wij eens in het betrouwbare woord van God, de Bijbel, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat ernstig onder vuur, en geen enkel huwelijk is er vrij van, of men huwt gewoon niet meer. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarheden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen is Gods schepping aanvallen. Bijbelse vrijheid en genade betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. Er zijn grenzen ook voor het huwelijk.

 

Voor de jeugd is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder zegen, of slechts de zegen van een sterveling. De zegen over een huwelijk heeft slechts uitwerking, bij gehoorzaamheid aan het Woord, als bijvoorbeeld vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. Onze dagen bewijzen dat er geen zegen rust op huwelijken gesloten zonder de Bijbel welke de stem van God is.

De vele scheidingen vandaag bevestigen dat er iets fundamenteels fout loopt, ook onder “christenen”.  Het niet meer huwen en gewoon samenwonen is al een scheiding voorbereiden. Tranen en verdriet tekenen onze hedendaagse maatschappij, er is slechts maar een weg terug:

Terug naar de Bijbelse principes!

 

Waar liggen de problemen?

 

Het bijzonderste probleem:

Huwen doet men met drie, en niet met twee. Een geestelijk gezond triootje! God wil de derde partner zijn, en haat iedere echtscheiding. Hebr. 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Maar niet iedereen dacht aan God toen hij trouwde, hij dacht eerder wel, eerst aan de keuken, en dan aan de slaapkamer!

Abraham door menigeen gezien als de vader van het geloof, was ook getrouwd, en had ook problemen, zoals velen. ( Abraham =Vader der menigte).

 

Wij gaan een van zijn persoonlijke problemen analyseren en zien wat wij kunnen leren. Het zal natuurlijk geen oplossing zijn voor alle huwelijksproblemen, want deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard, zoals sociale omstandigheden, financiële problemen enz.

Wij beperken ons deze avond tot dit voorbeeld.

 

GEN.20

1 ¶ Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar. 

2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had : Zij is mijn zuster, liet Abimelek , de koning van Gerar, Sara weghalen.  3 Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.  

4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd . En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden?  5  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.  6  En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen;  daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 

7       En nu breng de vrouw van deze man terug , want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt , weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 8 De volgende morgen vroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd.  9  Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden . 

clip_image004

10  Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deedt ? 

11  Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats ; zij zullen mij doden om mijn vrouw . 

12  En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. 

13  Toen God mij uit mijns vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar:  Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder.  14 Toen nam Abimelek schapen en runderen , slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug .  15  En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goeddunkt .

 

Het huwelijk van Abraham en Sara.

 

Zij waren gehuwd in Ur, een stad in Babylon, het huidige Irak. Het land was heidense praktijken en vol afgoderij. Wij kunnen zeggen noch God noch zijn gebod was er. Dit koppel was blijkbaar gehuwd vooraleer God Abraham riep.

De vrouw van Abraham was mooi en zeer aantrekkelijk. Dit feit op zichzelf was een toekomstig probleem, bijzonder in een maatschappij die geen gezonde regels meer kende. Wij kunnen het goed vergelijken met onze hedendaagse samenleving.

 

Pas gehuwd en God roept Abraham naar een land dat hij niet kende, en niet wist waar hij zou belanden. Abraham en Sara geven gevolg aan de roeping van God.

Nu dienden ze op eigen benen te staan, want ze hadden vader en moeder en familie verlaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen zoals ieder huwelijk bij zijn begin.

 

Abraham diende nu te vertrouwen op God. Zo is dit met ieder huwelijk welke wil standhouden, het dient rekening te houden met wat God zegt, en dit is enkel te vinden in de Bijbel. Een huwelijksleven zonder Gods Woord is als varen zonder kompas. De Bijbel is een onfeilbare GPS! Het huwelijk vraagt Bijbelse afspraken, er zijn taken voor de man en voor de vrouw.

 

Het probleem van Abraham.

 

Hij wist dat zijn vrouw mooi was, en had angst haar te verliezen in het land waar hij aankwam. De beschaving was niet ver gevorderd, zodat men wel de man vermoorde omwille van de vrouw. Er waren geen regels of wetten die het huwelijk beschermde.

Wij vinden hier een stil angstprobleem welke het huwelijk van Abraham zou kunnen vernietigen. De gedachte van Abraham achtervolgde hem, en in plaats van zijn vertrouwen te stellen op God, zoekt hij om het zelf wel op te lossen.

 

Dit is de gedachtegang van allen die leven zonder God, maar ook wedergeboren gelovigen falen eens op dit vlak. Abraham sprak er over met Sara.

Hij stelde haar voor (vers 13) dat zij overal zou zeggen waar ze terechtkwamen dat hij haar broeder was. Zij was wel zijn halfzuster. Doch een leugen om bestwil moest nu redding brengen, zo dacht nu Abraham.

Er komt nu een tweede probleem, Abraham liegt en leert liegen uit angst.

 

Wij kunnen vaststellen dat wanneer wij onze eigen middelen gebruiken om onze problemen op te lossen, dit niet altijd tot zegen is, integendeel.

Ook Sara komt nu met dit probleem te zitten, en kan zich niet meer veilig voelen en rustig. Ook zij komt tot besef dat wat Abraham zegt en doet wel een zeker gevaar kan inhouden, maar ze volgt hem en doet wat hij vraagt.

In feite diende zij dit niet te doen, en dan had men nog een probleem erbij.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er toen veel afgoderij was. Occultisme, toverij, zonaanbidding, en onreine seksgoden hadden veel aanhang, en vormde een zware druk op de huwelijken.

 

Abraham had wel het probleem ingeschat, maar niet goed aangepakt. Er kunnen zich problemen voor doen, waar men best op God vertrouwt. Voor Gods kinderen gebeurt er niets buiten Zijn wil, indien de wil van zijn kinderen ook de wil van God kan onderschrijven, en betrachten.

Abraham kon het probleem niet wegnemen. Zo moeten wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn waaraan men ook weinig kan doen. Dit was nu van bij de geboorte, doch buiten schoonheid, kunnen er nog vele andere problemen zijn als de slechte karaktertrekken van de mens. Doch daar kan aan gewerkt worden. Daar werkt Gods Geest aan door soms pijnlijke beproevingen.

 

 De koning Abimelech laat Sara weghalen.

 

Vers 2 maakt al duidelijk dat Abraham zelf had verteld dat Sara zijn zusters was. Ook Sara had gezegd dat hij haar broeder was. De koning gebruikt zijn macht.

Wat Abraham nu meemaakt zal hem heel verdrietig hebben gemaakt. Doch hij dacht ook aan zijn leven. Hij stond nu machteloos tegenover het gebeuren. Zijn laatste toevlucht zal nu zijn God zijn geweest die hem had geroepen. Hij zal veel gebeden hebben in zijn nood.

 

Wij leren dat een kind van God bepaalde gevaren wel ziet aankomen, maar te laat gaat bidden, en door zijn eigen ingrijpen moet lijden. Hij heeft wel een machtig wapen, bidden, dat het hart van God raakt en vertrouwt dat Zijn God rechtvaardig is.

Het is het ervaren van gebedsverhoring welke een Bijbelgetrouw christen sterk maakt.

God heeft wel alles begrepen en de zwakheid van Abraham gezien, zoals onze zwakheden, maar na gebed grijpt hij in.

 

GOD GRIJPT IN! ABRAHAM KRIJGT SARA TERUG!

 

 Sara

God grijpt in via een droom welke Abimelech had. Hij droomde dat hij als ten dode was opgeschreven.

God had niet toegelaten dat de koning gemeenschap met haar had, hij werd ziek.

Het doet ons diep nadenken dat God ook bezig is met seks. Hij beschermde Abraham, Hij had een doel met Abraham in zijn leven. De koning ging in overspel, zijn ziekte was dus geen toeval. Zo zien wij dat het van belang is een kind van God te zijn. ( Vers 7 want hij is een profeet)

God redde het huwelijk van Abraham.

 

Wij zien dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Het ligt niet altijd in de macht van de mensen om hun huwelijk te beschermen. Zegen en bescherming op een huwelijk komt enkel door gehoorzaamheid aan Gods raad!

Zij die willen luisteren naar de raadgevingen die God geeft maken duidelijk wel meer kans om te slagen. God gebruikt nog steeds de oudsten of voorgangers in een gemeente.Er kunnen zovele oorzaken zijn die een huwelijk kunnen laten vastlopen, en ontrouw veroorzaken door een van de partners. Je bent geen christen omdat men naar een kerk of gemeente gaat. Wie veertien dagen lang stil gaat staan in zijn garage, is ook geen auto geworden na die tijd!

 

Vg. Br. R.GAYTANT