VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

God sprak eens door twee profeten het volgende:

Vraag Mij en Ik zal u enkele geheimen vertellen over wat hier gaat gebeuren.Jeremia 33 (Boek vert.)

 

11  Zo zegt de HERE, de Heilige Israels, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe.(Jesaja 45).

Astrologen voorspellen de toekomst aan de hand van de stand der planeten. Paranormalen, en waarzeggers ontvangen “signalen” en voorspellen het einde van deze wereld. Religieuze sekten zoals die van David Kores in 1997, geloofden in het einde van deze wereld, het eindigde in een gezamenlijke zelfmoordactie!

Kunnen normale mensen dit alles nog ernstig en betrouwbaar nemen? Ik denk het niet!

 

Hoe denken Bijbelgetrouwe christenen over de toekomst?

 

Met de opwarming van de aarde en de snelle klimaatveranderingen stelt iedereen zich nu vragen over: is het einde van de wereld nu toch in zicht?

Prins Charles wees in zijn toespraak voor de EU op het gevaar dat al deze veranderingen veel sneller gaan dan de Wetenschappers vijf jaar geleden voorspelden!

Onder de Bijbelgetrouwe christenen hoor je veel minder spreken over het “einde van de wereld”. Zij spreken meer over de wederkomst van Jezus op aarde en de tekenen die daaraan voorafgaan. Ze spreken over een geheime gebeurtenis  die voor de deur staat: “the rapture”.

Er zijn gebeurtenissen, in heden en verleden, en tekenen die ons helpen inzicht te krijgen in de zeer betrouwbare Bijbelse profetie. Vele van deze voorspellingen zijn tot in detail reeds in vervulling gegaan. Vanaf heden dienen wij onze ogen gericht te houden op het gebeuren in Israël en Jeruzalem.

Een ander bijzonder teken zijn de vele valse godsdiensten en kerken die zich verzamelen tot een grote wereldkerk.

 

God heeft zijn volk niet vergeten!

clip_image006.png

 

Ps 137:5  Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Voor 1948 was er geen sprake meer van de staat Israël. In 70 n.Chr. werd Jeruzalem verwoest, en de Joden als slaven verkocht over de ganse wereld. Het ganse land werd een puinhoop. Israel werd opstandig en het wilde niet meer luisteren naar zijn God. De gevolgen bleven niet uit. God straft wat Hij lief heeft.

 

24  Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israel den rovers? Is het niet de HEERE, Hij, tegen Wien wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in Zijn wegen, en zij hoorden niet naar Zijn wet.

25  Daarom heeft Hij over hen uitgestort de grimmigheid Zijns toorns en de macht des oorlogs; en Hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet; en Hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte.

Jesaja 42

 

Ze werden vervolgd en bespot, ze werden ongelofelijk vernederd in de tweede wereldoorlog, en met uitroeiing bedreigd. Holocaust betekent brandoffer! 1948 was een jaar van vervulling van Bijbelse profetie.(Amos 9:14)(Ezech.36:24).

Vandaag keert de haat tegenover Israël wereldwijd terug. Deze haat wordt gevoed door de media, Arabische regeringsleiders, en andere politieke stromingen.

God sprak door Zijn profeet Jeremia (31): Zolang de schepping bestaat, zal Israël bestaan!

Christenen verwachten niet het einde van de wereld, maar ze kennen een bijzondere hoop, de wederkomst van Christus! Doch ook zijn er christenen die afvallen, niet omdat ze niet verder naar een gemeente gaan, maar ze geloven niet verder in de opstanding en opname! Dan komt er een diepgrondige herschepping voor duizend jaar.

Is dat voor vandaag of morgen? Hoelang nog?

 

Luister wat Jezus zei!

27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.28  Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen.30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.32  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. Lucas 21

 

clip_image002_thumb.png

 

 

De vijgenboom is een beeld van Israël, waarin nieuw leven zou komen, de andere bomen zijn de landen rond Israël. Dit zijn de dagen waarin wij vandaag leven! Het M.O. komt bijna dagelijks in het nieuws met onheilspellende berichten. Vredesbesprekingen die mislukkken, vrede komt er niet uit dwang. Vrede komt er daar enkel wanneer Jezus komt. Wel komt er nog een tijdelijke schijnvrede.

MISLEIDENDE GODSDIENSTEN.

 

“Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?Jezus antwoordde hun: ‘Let goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen. Want er zullen veel mensen komen die van mijn naam gebruikmaken en beweren: Ik ben de Christus. Daarmee zullen zij velen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen wapengekletter horen en berichten over oorlogen horen. Maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet. Het ene volk zal strijden tegen het andere volk, het ene rijk tegen het andere; er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen, dan hier dan daar. Maar dat alles is nog maar het begin van de weeën”.Matth;24

De eerste discipelen hadden zeer grote belangstelling voor de toekomst. Ze vroegen de Zoon van God: “Wanneer zal het einde der wereld gekomen zijn?” “Wanneer komt Gij terug?”

Het eerste teken welke Jezus aanhaalt is hoe de waarheid van het evangelie verkracht zal worden. Vele religieuzen zullen worden misleid worden door valse evangelisten. Dit zal gebeuren met de nodige sluwheid en leugenachtige wetenschap. Velen geloven nog steeds de grote leugen van Darwin enz.

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Bijbelgetrouwe christenen kunnen niet worden misleid zolang ze hun Bijbel vasthouden als de absolute waarheid.

OORLOGEN

De berichten over de dreigende oorlogen is ons vandaag niet onbekend. Extreme natuurrampen nemen toe. Men spant zich in opdat er geen chemische of nucleaire wapens in de handen van terroristen zouden komen.(?)

HET GEDRAG VAN DE MENS

Hun verstand is in duisternis gehuld; ze zijn vervreemd van het leven dat God geeft, omdat ze in onwetendheid verkeren en hun hart ongevoelig is. Ze hebben alle schaamtegevoel verloren en zich overgegeven aan hun losbandigheid (Efeziërs 4:18-29).

Het uit de kleren gaan voor een goed doel, is dit nog normaal? Het zijn dingen die onze tijd kenmerken, als de eindtijd. Een tijd waarbij velen denken dat er geen God bestaat. God vraagt zich te bekleden met Christus!

De Bijbel zegt:,, Dwaze mensen denken bij zichzelf: ‘Er is geen God.’ Ze doen verschrikkelijk onrecht, de ergste dingen; er is er niet één die Gods wil doet’,,(Psalm 14:1)

Het is vandaag dezelfde tijd, als de tijd voor de zondvloed! De gelovigen die behouden werden kon men tellen op je twee handen! Er komt geen zondvloed meer,neen iets anders…….

 

De Heer zegt: ‘Ik drijf de mensen in het nauw, zodat zij rondtasten als blinden, want tegen Mij hebben zij zich verzet. Hun bloed vloeit weg, hun lichaam vergaat, het verdwijnt als stof en vuil. Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde.’ (Sefanja 1:17-18)

 

 

 

EEN GODDELIJK GEHEIM

Ontkomen aan de voor de deur staande wereldramp, is belangrijk om te weten.

Wanneer bommen vielen tijdens de oorlog, dan ging men schuilen in bunkers of schuilkelders. Wanneer Gods oordeelsdagen over de wereld zullen komen, zal de grootste bunker geen oplossing bieden. Waar gaat men dan schuilen?

 

De apostel Paulus en Johannes wisten dat er zulke dagen zouden komen. Paulus schreef over een wereldwijde evacuatie van alle wedergeboren christenen.

 Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid” (zie ook 1Johannes 3:3, Flippenzen 3:21)

 

Neen, christenen komen niet in de oordeelsdagen, die deze wereld zal treffen. (Bent u christen?).

Er komt een machtige wereldleider, een nieuwe wereldorde. De Bijbel noemt hem de antichrist. De tijd van de antichrist wordt in het Aramees “i qi’amtho” genoemd.

De Syrisch-orthodoxe kerk kent een traditie hierover, welke men doorgeeft van vader op zoon. Het is een bepaald gezegde:

Zolang er één enkel goede Christen op deze wereld zijn, zal de “qi’amtho” niet beginnen”.

Hun gezegde heeft een Bijbelse achtergrond.

Wee, zij die dachten christen te zijn, en hier achterblijven in die tijd!

 

In die tijd zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet vinden; ze zullen willen sterven, maar de dood ontloopt hen” (openbaring 9:6)

Opb 9:6  En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

Vele Bijbeluitleggers geven hier geen uitleg.

 

Deze week kreeg ik licht over deze tekst. De biomedische wetenschap experimenteert met chipinplanting in de hersenen. Bepaalde ziekten zijn hierdoor te genezen. Spieren kunnen worden gemanipuleerd, het hart is een spier!

 

Wij moeten weten dat in de tijd van de antichrist, iedereen verplicht zal zijn het “merkteken van de antichrist” aan te nemen, mogelijks door een eenvoudige inenting! Dit merkteken zal een soort biochip zijn die de natuur van de mens kan wijzigen in zijn denken en zijn functioneren. Zijn vrije wil zal gewijzigd worden. Hij zal gebonden worden aan de wereldleider, als een slaaf.

Deze ontwikkelingen moeten wij op de voet volgen, en zullen ook Openbar.13:15 kunnen begrijpen.

 

R.GAYTANT

Voorganger

http://biblespace@wordpress.com/.

 

Eén gedachte over “VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!”

Reacties zijn gesloten.