GEZONDE GEMEENTEGROEI

clip_image002

 

clip_image004

 

 

Om dit onderwerp te onderzoeken, gaan wij ons laten leiden door Gods woord de Bijbel zelf. Wij leven vandaag op het einde van het bestaan van de gemeente van Jezus Christus op aarde. De Here zal plots Zijn gemeente tot zich nemen.

 

 

WIE DOET EEN GEMEENTE GROEIEN?

 

Psalmen 127:1 Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

 

Wij stellen al vast, dat het de Here zelf is die bouwt en de grootste zaaikracht is. Hij bouwt toch waar Hij wil en wanneer Hij wil. Hij kijkt uit wie met Hem wil medewerken. Hij neemt bouwlieden aan, dat zijn wedergeboren christenen, bekeerde of veranderde mensen.

Wanneer de Here op een bepaalde plaats niet bouwt, dan is alle mensenwerk ook tevergeefs. Verloren tijd en inspanning of verloren geld. Alles is afhankelijk van Gods zegen! Dit toont aan hoe zeer afhankelijk wij ons moeten opstellen van Hem en Hem alleen.

Tweeduizend jaar geleden begon de Here met Zijn huis te bouwen. Daar zien wij hoe sterk afhankelijk de apostelen waren van de Heer.

Op Pinksteren kwamen er vele mensen tot geloof. In het ganse gebeuren staat alles enkel onder de leiding van de H.Geest.  Dus er was geen sprake van een geplande organisatie voor een eerste evangelisatie! De apostelen stonden onder de bovennatuurlijke leiding van de H.Geest in hun spreken, zodat iedereen hen kon begrijpen! Er waren vele bezoekers in Jeruzalem op die dag. Dit alles was enkel voor de groei en oprichting van de eerste gemeente. Na Pinksteren werkte de H.Geest ook maar minder opvallend, en toch in het dagelijkse leven.

 

Handelingen 11:21 

En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here.

 

Handelingen 9:31 

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.

De H.Geest voegt toe aan de gemeente, leidt de aanbidding, inspireert ons tot getuigen, stelt leiders aan en verplaatst ze.

 

 

 

 

WIE ZIJN DE ECHTE MEDEWERKERS? WAT DOEN ZE?

 

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

 

Petrus doet een oproep naar allen die tot geloof gekomen zijn, dat ze zich ten dienste zouden stellen van de Heer in de bouw van Zijn gemeente. Hij spreekt duidelijk taal: laat u gebruiken. Dit betekent dat wanneer de Heer u in omstandigheden brengt om van Hem te getuigen, dan stellen wij ons in Zijn dienst. Hij zorgt voor de geestelijke kracht en de vrijmoedigheid. Maar voor wie niet meer wil getuigen staat: Wij mogen de Geest niet uitdoven. De H.Geest brengt u soms bij mensen om te getuigen, ook waarvan u denkt met een vooroordeel!

 

1 Corinthiërs 9:16  Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers ik ben ertoe genoodzaakt.  Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!

God heeft iedere christen geroepen om van Hem te getuigen.

Wie weinig vrijmoedigheid heeft kan en moet daarvoor bidden.

Gewone stenen worden in de bouw aaneengevoegd met cement. Zo wordt de bouw een sterk geheel.

Ook de gemeente dient goed samengevoegd te worden. Er moet een band gevonden worden onder elkaar. Bij grote gemeenten of kerken zie je nog weinig verbindingen. Deze band wijst ook naar de schapen die in kudden leven. Precies deze dieren hebben een zwakte namelijk dat ze steeds de groep willen verlaten en verloren raken.

De goede Herder zorgt voor hen: De Bouwheer zorgt dat zijn levende stenen aan elkaar worden gevoegd, soms onder druk. De stat.Vert spreekt over voegselen. ( Ef.4:16).

 

Efeziërs 4:16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

 

Ook andere teksten spreken over het aan elkaar gebonden zijn. Zoals uw lichaamsdelen aan elkaar zijn gebonden door spieren, pezen en gewrichtsbanden, zo vormt een gemeente één geestelijk geheel.

 

Handelingen 4:32  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.

 

De gemeente kent duidelijk een karakter van mededeelzaamheid. De eerste christenen deelden elkanders persoonlijk gerief of dergelijke naar de mogelijkheden!

Dit is totaal tegengesteld aan onze hedendaagse maatschappij die op zichzelf en individueel is opgegroeid. 

 

 

 

 

1 Corinthiërs 3:6  Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

1 Corinthiërs 3:7  Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

 

Het gaat onder de medewerkers van Christus niet zoals in de wereld. Daar gaat het om eer en succes. In het evangelie is er geen aanziens des persoons. Niemand moet zich meer waardig achten omdat hij veel mensen tot de Heer brengt, en een ander weinig. Jaloersheid onder predikers maakt veel stuk!

Iemand die begiet, is iemand die onderwijst in de Bijbel. Zo heeft ieder zijn taak, precies als op een bouwwerf;

Maar wie laat groeien is God zelf. Je hebt grote bomen en kleine bomen, maar ook omgehakte bomen. Zo zijn er grote gemeenten en kleine gemeenten, en verdwenen gemeenten, alles zoals de Here wil. Namaakgemeenten of kunstmatig gevormde gemeenten, kerken verdwijnen.

 

IEDEREEN BOUWT MEE!

 

1 Corinthiërs 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

 

Apostelen zijn uitgezondenen om het woord te brengen waar God hen leidt. De profeten, zijn mensen die de beschreven profetieën uitleggen in de gemeenten. Dus geen nieuwe profetieën, want de profeten zijn aan de profeten onderworpen leert de Bijbel. (Sjamanisme bestaat nog en ook soms in gemeenten)

Leraars, zij die Bijbelstudie doorgeven in de gemeenten.

Verder komen de gaven zoals gebedsgenezing. Dit zijn mensen die God gebruikt om anderen te genezen op wonderlijke wijzen. Zo komen mensen tot geloof.

Deze genezingen gebeuren op spontane wijze in het dagelijkse leven, en niet georganiseerd. Gelovigen leiden de Geest niet, maar de Geest leidt de gelovigen!

 

 

 

Petrus op bezoek te Lydda

 

clip_image006

 

31  De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. 32  En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam, die te Lydda woonden.

33  Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds acht jaren bedlegerig was geweest.

34  En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op.35  En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Here. Hand.9

 

 

 

OPSTANDINGEN

OPSTANDINGEN

 

 

DE OPSTANDING DER GELOVIGEN.

 

Johannes 5:29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

 

Niet iedereen wil geloven in een opstanding der doden. Velen denken dat er na de dood niets meer is. Indien dit zo zou zijn, dan ware God onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil spreken zal nooit de zin van het tijdelijke aardse leven kunnen begrijpen.

De opstanding van Christus 

De gelovigen zullen opstaan om eeuwig te leven. Alle gelovigen in Christus zullen opstaan uit hun graven. Daarom is er een verschil in het rouwproces tussen een ongelovige en een wedergeboren christen. Achterblijvende christenen hebben een vaste en levende hoop. Het verdriet van ongelovigen is niet te troosten.(1 Thess.4:13). Het verwerkingsproces kent geen einde.

 

14   Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen. We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. 1 Thess.4:14

 

De opname of de rapture is een opstanding bestaande uit twee groepen: zij die in het graf liggen en hen die op dat ogenblik nog in leven zijn. Dit gebeurt plots en heimelijk. Het woord “opname” staat niet in de Bijbel op deze wijze. Wel in de Latijnse Bijbel met het woord “rapere”. ( snel ontvoeren, of stelen) De wereld zal slechts merken dat er graven open zijn gegaan en mensen zijn vermist. Er zijn verschillende varianten van verwachting in omloop, maar waar het in deze lering om gaat is, dat Jezus Christus zal komen richting planeet aarde. Hij zal die echter dan niet betreden.

Hij komt uitsluitend de “Zijnen” ophalen om hen te bewaren voor de verschrikkelijke oordelen en gebeurtenissen die op aarde zullen gaan plaatsvinden.

Wij kunnen dus de opstanding vergelijken met iemand die slaapt en plots wakker wordt.

 

 

18  Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.(1Thess.4)a.v.

 

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om de levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal duidelijk, wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! In de bijbel ligt de zin van het leven. Wie dus het opnamegebeuren verwerpt, gelooft dan ook niet in een opstanding!

 

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ONGELOVIGEN

 

Daniel 12:2  Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

 

 De ongelovigen zullen bijna duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding is een opstanding om geoordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verwierpen als Zoon van God en zijn verlosser, en andere goden zijn nagelopen. Bij crematie ligt men niet in het stof der aarde.

 

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

 

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij de hel moeten voorstellen. Rabijnen spreken over een blijvende geestelijke pijniging, een toestand van blijvend ongelukkig zijn.

 

Mattheus 10:28  En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

 

 

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

Afbeeldingsresultaat voor lazarus

43  En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!  44  De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan. 

 

Hier hebben wij ook een voorbeeld van een opstanding. Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was niet verheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen begonnen te geloven in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus in de rij zetten van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand deed als Hij.

 

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

 

 Afbeeldingsresultaat voor opstanding jezus

1 Cor.15

44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

 

Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel of straal lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een verheerlijkt lichaam zonder vlees en bloed.

Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, geen weerstand kent van het materiële.

 

Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk.

Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.

(1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders:  vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke heeft de onvergankelijkheid niet.)

 

 

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

 

Wij weten dat er zoveel dwaling wordt gebracht omtrent de opstanding van Jezus. Ongelovigen of religieuzen leren dat Jezus slechts is opgestaan in de geest.

Zij bedoelen dan zonder lichaam. Zulke gedachten komen uit ongeloof.

Een geestelijke opstanding bestaat wel, en is te vinden in de Bijbel, maar dit wijst regelrecht naar de bekering en de wedergeboorte van een mens die Jezus aanneemt in zijn leven. Als men geestelijk kan opstaan, kan men ook geestelijk dood zijn. En inderdaad ook Jezus maakt dit duidelijk :

 

Lukas 9:60  Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven;  maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

 

Jezus leert ons twee soorten van doden op deze aarde. De lichamelijke dood en de geestelijke dood.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt eigenlijk als een geestelijk blinde geboren. In feite staat er dat die blinde was geboren zonder ogen, waarbij Jezus schiep om aan te tonen wie Hij was! Wie in Jezus gaat geloven zal genezen van zijn geestelijke blindheid!

 

1  Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.

2  U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog aktief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

 

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, blijft geestelijk dood. Velen mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn in feite enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf.

Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen zetten om toe te geven aan onze eigen begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. Een bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit schrift met schrift te vergelijken en gebed.

 

PROFETIE EN FEIT OVER DE OPSTANDING VAN JEZUS

 

21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. (Matth.16).

Jezus voorspelde zijn eigen sterven. Jezus stierf op het ogenblik dat Hijzelf wilde. Het werd duister de zon was verduisterd, omdat de Romeinen zouden beseffen dat een gekruisigde bij Jezus geen offer was aan Tammuz! (Andere BS meer)  Niemand kan zoiets, zelfs nog geen zelfmoordenaar, zonder dat God het toelaat! God staat nog boven de vrije wil van de mens. De mens wikt maar God beschikt. Jezus sprak over Zijn opstanding uit de dood, zegde ook wanneer.

WAAROM STERVEN EN OPSTAAN?

 

Wij vinden daarvoor het antwoord bij de profeet Jesaja die het opschreef;

 

Jesaja 53

10 Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn.

11  En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen.12  Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat; want Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. a.v.

 

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

 

1 Petrus 1

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,  4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,  die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,  welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

 

Het is door de opstanding van Jezus:

 

¨    Dat mensen kunnen behouden worden,

¨    Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨    Dat mensen kunnen leven met een toekomst die voorspoedig zal zijn.

¨    Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨    Dat mensen oprecht God kunnen loven en prijzen.

¨    Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨    Dat mensen zonden kunnen overwinnen

 

Dat christenen zullen leven ook al zijn zij gestorven!

 

R.GAYTANT

Voorganger

Huisgemeenten Biblespace-Vlaanderen

https://biblespace.org

 

 

 

ANGSTIGE APOSTELEN?

WEES NIET ANGSTIG!

 

clip_image002[4]

 

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het

lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden;

weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel

en lichaam, kan verderven in de hel. Matth.10

Dit is een zeer merkwaardige uitspraak welke Jezus deed tegenover zijn apostelen, toen Hij ze uitzond om de blijde boodschap bij de mensen te brengen. Tot driemaaltoe adviseert hij zijn discipelen om niets te vrezen! (26,28,31). Jezus kende de tegenstand welke ze zouden ondervinden. Alle Bijbelgetrouwe christenen, die getuigen, kennen deze weerstand en hebben dit al ondervonden. Die menselijke zorg en vrees is enkel te overwinnen door op te zien naar Hem die de opdracht en de nodige vrijmoedigheid geeft. Jezus, was geen politieker, wat Hij belooft, deed en doet Hij! Wij hebben de grote belofte van eeuwig leven, en Paulus schreef wat onze houding dient te zijn voor de rest van ons aardse leven:

 

1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden,

laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes

en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken

in de vreze Gods. 2 Kor.7

DE BLIJDE BOODSCHAP WAS NOOIT POPULAIR!

 

In vers 26 laat Jezus hen de eerste maal weten dat ze bij hun opdracht niet hoeven te vrezen voor de komende haat en nijd van hen die zullen kwaadspreken, kritiek maken, u kwetsen en u in een kwaad daglicht zullen plaatsen. Meer nog, er zullen religieuzen en ongelovigen zijn, die in het geheim u schade zullen willen berokkenen. Dit alles omdat gij nu ook vandaag de Bijbel trouw wilt blijven en uw opdracht wil vervullen door het evangelie te verkondigen en met liefde te getuigen, en niet onder dwang. Het is logisch als een Bijbelgetrouw en wedergeboren christen niet wil meewerken aan wereldse en occulte praktijken die het Bijbels licht niet verdragen, dat men dan u zal verwijten als een schijnheilige!

Jezus troost en bemoedigt zijn apostelen, ook vandaag, want alles wat in het verborgene wordt gedaan om u te kwetsen zal eens op een dag openbaar worden. Denk aan Jezus hoe men Hem zou verraden, geselen, en onschuldig ter dood brengen! God vergeet Zijn kinderen niet. De grote meerderheid denkt niet na wat er gebeuren zal na hun eerste dood, Gods rechterstoel! Alles wat hier op aarde nog in de doofpot of geheim blijft, komt toch openbaar.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood

en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en

zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. (Openbar.20)

 

Jezus bracht hen op de hoogte van het nieuwe verbond en vele geheimenissen. Dingen die onder het grote publiek nog onbekend waren. Denk aan de apostel Paulus welke later nog meer geheimenissen openbaarde in zijn brieven, zoals de opstanding en opname van christenen in de eindtijd. De apostelen kenden de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, (Matth.13). Het is begrijpelijk dat vele mensen niet willen horen over een nieuwe wereld, zonder de goddelozen. Natuurlijk komt er dan spot en hoon tegenover hen die zoiets prediken. Ook vandaag lacht men ook met de zichtbare wederkomst van Christus. De huidige geliefde paus gelooft er zelf niet in, hij is inderdaad de leider van alle christenen zonder hoop of behoud!

 

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die

naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petr.3

 

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke

mensen, die de Geest niet hebben. Judas.

WEES NIET BEVREESD VOOR DE ANTICHRISTEN!

 

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het

lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.Matth.10

 

De tweede maal dat Jezus hen bemoedigde sprak Hij over wie en wat wel diende te worden gevreesd! Hij die niet alleen het lichaam, maar ook de geest kan doden! Wat een onverteerbare telleurstelling zal het zijn voor mensen die geloven dat er geen God bestaat, en geloven in een “big bang” theorie of in een reïncarnatie. Ook hen die de genade in losbandigheid veranderden, door een onchristelijke vrijheid te prediken!(Judas1:4)

Wie Jezus volgt kan er rekening mee houden dat het ook zijn eigen leven kan kosten. Iets wat tot de mogelijkheden kan behoren. Zou God niet weten wat er met zijn kinderen gebeurd, en in de geschiedenis, waar christenen voor de leeuwen werden gegooid, of gevierendeeld in de middeleeuwen, of vandaag verkracht en vermoord! God vergeet niets!

Het lichaam kan gedood worden, maar later na de dood ook de menselijke geest! De tweede dood! Daarom predikt de satan zeer listig dat er geen hel bestaat, of hij predikt een niet bestaand vagevuur! De geest van de gestorven ongelovige komt in de plaats der pijniging, en zal na het laatste oordeel voortdurend worden gepijnigd! Denk aan die rijke man, waarvan zijn naam niet wordt genoemd, hij vroeg:

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij

niet in deze plaats der pijniging komen.Luc.16

Een christen heeft eeuwig leven in heerlijkheid! Zo zullen er bij de wederkomst van Jezus de twee wereldleiders levend worden geworpen in de hel! (Openbar.19:20) Ook satan komt zeer kort, op het laatste van het duizendjarige vrederijk van Christus op aarde, en dan naar de hel. Dus momenteel is nog niemand in de hel.

Wees Godvrezend, heeft ontzag!

 

6 De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Ps.118

14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem

vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.Ps.25

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand Ps.111:10

 

EEN BIJBELS CHRISTEN, DE MENS VAN DE TOEKOMST!

31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.10

 

Voor de derde maal een bemoediging van Godswege naar de toekomst toe! Niemand sterft buiten de wil en het tijdstip van God! Mussen werden in die tijd verkocht voor een duit, één eurocent! Het aardse leven van een christen is meer dan goud waard in Gods ogen. Als je iets hebt en het is je lief, dan ga je ervoor zorg dragen, je bent er mee bezig, het krijgt al uw aandacht enz. Denk aan je kinderen enz.

 

18 Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,Ps.33

God is meer bezig met Zijn kinderen, dan Zijn kinderen met Hem!

Velen beweren christen te zijn, en zijn daar vast van overtuigd, doch bij een zware beproeving, marteling of een doodsbedreiging, dan komt vlug aan het licht wie Gods Geest heeft ontvangen.

22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns

naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth10

Het is toch belangrijk eens ernstig te bidden, indien zo een moment in ons leven zou kunnen komen, dat wij de kracht van God zouden mogen ervaren, om Hem niet te verloochenen. Christenen gingen met lofprijzen op naar hun brandstapels!

 

17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar

verschijnen? 19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden,

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1 Petr.4)

 

 

R.GAYTANT

Voorganger – Biblespace

de mogelijkheden kan behoren. Zou God niet weten wat er met zijn kinderen gebeurd, en in de geschiedenis, waar christenen voor de leeuwen werden gegooid, of gevierendeeld in de middeleeuwen, of vandaag verkracht en vermoord! God vergeet niets!

Het lichaam kan gedood worden, maar later na de dood ook de menselijke geest! De tweede dood! Daarom predikt de satan zeer listig dat er geen hel bestaat, of hij predikt een niet bestaand vagevuur! De geest van de gestorven ongelovige komt in de plaats der pijniging, en zal na het laatste oordeel voortdurend worden gepijnigd! Denk aan die rijke man, waarvan zijn naam niet wordt genoemd, hij vroeg:

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij

niet in deze plaats der pijniging komen.Luc.16

Een christen heeft eeuwig leven in heerlijkheid! Zo zullen er bij de wederkomst van Jezus de twee wereldleiders levend worden geworpen in de hel! (Openbar.19:20) Ook satan komt zeer kort, op het laatste van het duizendjarige vrederijk van Christus op aarde, en dan naar de hel. Dus momenteel is nog niemand in de hel.

Wees Godvrezend, heeft ontzag!

 

6 De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Ps.118

14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem

vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.Ps.25

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand Ps.111:10

 

EEN BIJBELS CHRISTEN, DE MENS VAN DE TOEKOMST!

31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.10

 

Voor de derde maal een bemoediging van Godswege naar de toekomst toe! Niemand sterft buiten de wil en het tijdstip van God! Mussen werden in die tijd verkocht voor een duit, één eurocent! Het aardse leven van een christen is meer dan goud waard in Gods ogen. Als je iets hebt en het is je lief, dan ga je ervoor zorg dragen, je bent er mee bezig, het krijgt al uw aandacht enz. Denk aan je kinderen enz.

 

18 Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,Ps.33

God is meer bezig met Zijn kinderen, dan Zijn kinderen met Hem!

Velen beweren christen te zijn, en zijn daar vast van overtuigd, doch bij een zware beproeving, marteling of een doodsbedreiging, dan komt vlug aan het licht wie Gods Geest heeft ontvangen.

22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns

naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth10

Het is toch belangrijk eens ernstig te bidden, indien zo een moment in ons leven zou kunnen komen, dat wij de kracht van God zouden mogen ervaren, om Hem niet te verloochenen. Christenen gingen met lofprijzen op naar hun brandstapels!

 

17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar

verschijnen? 19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden,

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1 Petr.4)

 

 

R.GAYTANT

Voorganger – Biblespace

EEN ZUIVER ZICHT

 

 

 

 

 DE LAMP VAN HET LICHAAM

IS HET OOG!

 

 

 

clip_image001

 

19   Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}

21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn;

23  maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

 

De eerste twee verzen van dit gedeelte weerspiegelen onze hedendaagse maatschappij hier in ons rijkelijke westen. Diefstal en inbraak zijn niet nieuw, noch moord om een MP3 te stelen tekent hoe onze maatschappij in verval is gekomen. De overheid is niet meer in staat om de veiligheid van de burger te waarborgen. Dit is wat wij moeten vaststellen en meteen opnieuw God moeten gelijk geven wanneer Hij daarover spreekt in de Bijbel.

Er bestaat een hemelse rijkdom, niet vergankelijk. Alles wat wij doen uit geloof, en uit liefde tot Jezus is voor een kind van God opgetekend.

 

1   De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren  over de ellende die hun te wachten staat. 2  Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. 3  Uw zilver en goud zijn waardeloos geworden. Omdat u het renteloos hebt  laten liggen, zult u erdoor worden aangeklaagd; en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. Al die ellende hebt u zelf opgespaard voor de dag van het grote oordeel. Jakobus.5 ( het boek)

 

God voorspelt dat de rijken bitter zullen wenen, hun bezittingen zullen waardeloos worden. Hun geld (zilver en goud) zal devalueren, er komt zeker een wereldwijde beurscrash. Dit is niet het ergste voor hen, maar het komende oordeel van deze onrechtvaardigheden.

Rijken zullen dan de grote losers zijn, en allen die streefden om rijk te worden,!

 

Welke is nu de beste zienswijze op het leven?

 

Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn!

 

Dat is de vraag die wij kunnen stellen. Het denken van de mens is gericht op datgene waar hij het meeste van houdt en waar hij zijn levensdoel in ziet.

Alles ligt dan ook zo wat in hoe die mens is opgevoed. Wij kunnen onze kinderen opvoeden op zulk een wijze dat ze dwangmatig terechtkomen in het materialisme en hebzucht.

De druk op de leercapaciteit van de kinderen kan zo groot zijn, dat ze meer zouden moeten bereiken dan dat ze aankunnen. Dit is een goede voedingsbodem voor latere ontmoedigingen in het leven gevolgd door depressies met alle gevolgen vandien.

België, een paradijs, levert het bewijs met zijn volheid aan zelfmoorden per dag, namelijk 7!

De normale ongelovige opbouw  een diploma, een job of een zaak, dan zoveel mogelijk geld verdienen of winsten te maken.

Dat is verreweg het belangrijkste in hun leven, hun schat is datgene waarvoor ze het meeste  willen opofferen. Het is datgene waarover ze ook het meeste spreken.

 

In de Bijbel staat een voorbeeld van iemand die zo’n levensvisie had, en let erop wat Jezus over hem zegt!

 

16  En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht.

17  En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen.

18  En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21  Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Lucas 12

 

Het hart van de mensen is vatbaar voor misleiding.

 

Eva zag iets schoons in haar ogen, en liet haar verleiden door de satan, hoewel, God het haar had verboden. De boom was een lust voor de ogen. Toch was het mooie meer waard dan het woord van God in haar ogen. Ook Adam kon niet meer weerstaan!

Ook Jezus werd aan misleiding blootgesteld door de satan in de woestijn. De satan wilde het hart van Jezus om aanbeden te worden.

Wij kunnen al snel besluiten, er is in deze wereld een strijd om het hart van de mensen. Waar gaat de liefde van de mensen naar uit?

Mensen worden als blind geboren daarom hebben ze eens het licht nodig om gelukkig te kunnen leven in deze duistere wereld van ongerechtigheid. Een wereld waarbij  de  ene alles heeft en de andere niets, en men noemt dat kapitalisme en democratie.

 

Besluit: Welke is de juiste zienswijze, of visie op dit aardse leven?

 

De lamp van het lichaam is het oog, dit betekent in feite de levenswijze van een mens ligt verborgen in zijn denken, zijn hart! Ieder mens handelt en wandelt naar de zienswijze waarin hij of zij gelooft.

 

Indien uw oog zuiver is………..

 

Indien uw levensopvatting de ware is wordt bedoeld, en niet gericht is op het aardse. Indien u de zin van het leven hebt begrepen. Het licht hebt gezien. Jezus is het licht der wereld. Wie wedergeboren is heeft een zuiver oog gekregen.

Ieder mens is geboren in zonde, zo is dan ook zijn denkwijze zondig. Hij is niet in staat scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij denkt steeds dat hij de juiste levensovertuiging kent. Vandaag zijn er weinig bekeringen, men denkt altijd in wat goed is in eigen ogen. Maar dat is verkeerd zegt God.

15 ¶  De dwaas denkt dat hij leeft zoals het hoort, maar het is beter goede raad te volgen en niet op eigen inzicht te vertrouwen. Het boek spreuken 12

 

15 ¶  De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs. Stat.vert.

 

Wij moeten onze eigen zienswijzen van voor wij tot geloof kwamen afwijzen, indien ze in strijd waren met Gods woorden, en dat was meestal zo. Wij hebben nu onze Bijbel. Onze Bijbel is als een bril, maar  wat baat kaars en bril als den uil niet zien en wil!

Wij kunnen bij alles wat we doen of zeggen: Zou Jezus dat ook zo doen of zeggen?

 

Onze Bijbel heeft de werking als van een telescoop of radar in een onderzeeboot. Ze brachten hem boven het wateroppervlak en keken naar vijandelijke schepen, welke een gevaar konden betekenen.

Het kwade ligt op de loer. Zo zien wij dan ook dat het goed is voor het lichaam, onze gezondheid, wanneer wij rekening houden met Gods raad.

 

MAAR INDIEN UW OOG SLECHT IS………

 

Wanneer iemand niet wil luisteren naar Gods woord, dan is zijn oog slecht. Een ander legt uit een oog dat scheel ziet. Goed te begrijpen, een oog naar God kijkt en het andere oog naar de wereldse rijkdom, de Mammon. Er zijn mensen die van de twee willen genieten. Ze geloven tot op een bepaalde hoogte, zolang dat hun eigen belangen niet geschonden worden. Hun hart hun zienswijze,is verdeeld.

 

22 Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen. Spreuken 28

 

Je kunt dicht bij Jezus leven, en toch blijft je hart vast aan geld en gericht op zijn eigen zinnen, zijn eigen visie. Dan loop je gevaar.

Denk aan Judas, hij verraad Jezus voor 30 zilverlingen. Hij volgde Jezus een hele tijd.

De mens heeft een slechte levensvisie gekregen na de zondeval, dan kwam er een geestelijke blindheid door ongehoorzaamheid.

Wanneer wij toch ongehoorzaam blijven, dan krijgen wij een slecht oog, en dat is slecht voor

Onze ziel en lichaam. Ons geweten komt in strijd en we voelen ons niet goed.

 

 

24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

 

 

DE HEMELPOORT

clip_image002

 

clip_image004

 

13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14  want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 15   Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.Matth.7

 

23   Iemand zei tegen Hem: “Here, er komen zeker niet veel mensen in Gods  koninkrijk?”

24  “De deur naar de hemel is smal,” antwoordde Jezus. “Doe uw uiterste best er binnen te komen. Want vele mensen zullen het tevergeefs proberen. ( boek vert.) Lukas 13.

 

Vandaag leven vele christenen in de hoop, plots te worden opgenomen, en bij de Here te zijn. Dit is hun grote troost, verlangen en hun toekomst. Troost want ze zullen hun geliefden “in” de Here terugzien. Wij weten aan de hand van de Bijbel dat er een veel lauwheid en dwaling zal zijn onder de christenen in de eindtijd. Let op voor geldzuchtige predikers! Ook weten wij dat er een grote geloofsafval zal zijn voor de opname zal gebeuren.( 2 Thess. 2:3). Het is niet altijd even gemakkelijk in onze dagen, vele christenen zijn teleurgesteld in gemeente of organisatie! De enge poort wijst erop dat er niet zoveel ruimte is. Men moet opletten als je met je auto weinig plaats hebt in een nauwe doorgang. Opletten spreekt hier over goed uitkijken en nadenken om zijn doel, de hemel en de heerlijkheid Gods niet te missen. Denk aan de dwaze maagden. Een brede poort en brede weg spreekt van ruimte en breedte. Zo kan men breed denken vandaag, alles moet kunnen in dit korte aardse leven, zo denkt de ongelovige. Dit spreekt over het werelds denken, de Bijbel noemt dit een “vleselijk” denkpatroon. De mens die geestelijk denkt, is iemand die weet dat hij geschapen is om te leven tot eer van zijn Schepper! Hij maakte eens een keuze voor Jezus, ontving Gods Geest, en vond die smalle weg.

 

en weinigen zijn er, die hem vinden.

 

Weinigen zoeken vandaag nog  naar God.

Jes 31:1  Wee dengenen, die in Egypte om hulp aftrekken, en steunen op paarden, en vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn; en zien niet op den Heilige Israëls, en zoeken den HEERE niet.

Egypte staat symbool voor een goddeloze wereld. Men zoekt altijd wereldse oplossingen, vertrouwend op militaire macht.

Men vindt de levensweg niet, omdat men niet wil luisteren naar het woord van God. Men heeft geen tijd, of men heeft genoeg van de schijnheiligheid van het Babelse christendom. Men kijkt naar godsdienst als naar een grootwarenhuis. Welk product is het beste en goedkoopste. Welke godsdienst is de beste? Men verblindt zichzelf en vindt de weg niet, men is teleurgesteld in allerlei godsdiensten die elkaar bestrijden. Zo zoekt men naar een wereldwijde georganiseerde eenheid door allerlei compromissen, zoals in de politiek. Zo maakt men de weg breder.

De enge poort is een beeld, dat er ook maar één waarheid is!

Er is maar één weg om in de hemel te komen. Het is de levensweg van Jezus, enkel de Bijbelse weg! Geen kerkwegel! Geen kathedraal of moskee!

Johannes 10:9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden;

en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Jezus is de hemelpoort, slechts door te geloven in Hem is het mogelijk om behouden te worden. Slechts door te geloven in wat er in de Bijbel staat kan men behouden worden. Wie niet wil geloven dat Jezus de zoon van God is, is al verloren. Door Jezus wordt er niemand gediscrimineerd, iedereen krijgt de gelegenheid om te geloven dat Jezus God is! De hemel heeft als het ware maar één deur!

 

De enge poort duidt erop dat het een kleine minderheid in de wereld zal zijn die erdoor gaat!

 

De poort is eng gemaakt omwille van twee redenen:

1. Met een onvergeven zondig leven kom je er niet door, ook al was er maar één zonde in je aardse leven!

2. De wet. Door werken der wet kan men ook niet ingaan. Dus door goede werken en rechtvaardig te leven” komt men ook niet in de hemel.

 

9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

10  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

11  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. 1 Cor.6

 

19  Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de HERE loven.

20  Dit is de poort des HEREN, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ps. 118

 

Het afwassen gebeurt enkel door spijt en berouw, te hebben over uw zonden. En dan te geloven in het offer van Jezus, welke onze zondestraf droeg! Die straf was een doodstraf.

 

clip_image006

 

Komen er veel mensen in de hemel?

 

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? (13-24a) Hij zeide tot hen:

24  (13-24b) Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Lukas 13

 

Dat was een vraag aan Jezus gesteld. Je zou kunnen zeggen dat het iemand was die wilde weten of het reddingswerk van Jezus een succes zou worden. Of zijn gemeente vele leden zou hebben. Jezus zei niet hoeveel mensen er behouden zouden worden, of hoeveel mensen tot Zijn gemeente zouden behoren. Jezus telde niet, zoals er soms christenen telkens gaan tellen hoeveel mensen tot de gemeente behoren.

Enkel “velen” zullen niet kunnen ingaan! Denk aan de rijke jongeling, het beeld van vrij en welvarend Europa?

Dus weinigen, een klein kuddeke!

 

 

 

VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

God sprak eens door twee profeten het volgende:

Vraag Mij en Ik zal u enkele geheimen vertellen over wat hier gaat gebeuren.Jeremia 33 (Boek vert.)

 

11  Zo zegt de HERE, de Heilige Israels, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe.(Jesaja 45).

Astrologen voorspellen de toekomst aan de hand van de stand der planeten. Paranormalen, en waarzeggers ontvangen “signalen” en voorspellen het einde van deze wereld. Religieuze sekten zoals die van David Kores in 1997, geloofden in het einde van deze wereld, het eindigde in een gezamenlijke zelfmoordactie!

Kunnen normale mensen dit alles nog ernstig en betrouwbaar nemen? Ik denk het niet!

 

Hoe denken Bijbelgetrouwe christenen over de toekomst?

 

Met de opwarming van de aarde en de snelle klimaatveranderingen stelt iedereen zich nu vragen over: is het einde van de wereld nu toch in zicht?

Prins Charles wees in zijn toespraak voor de EU op het gevaar dat al deze veranderingen veel sneller gaan dan de Wetenschappers vijf jaar geleden voorspelden!

Onder de Bijbelgetrouwe christenen hoor je veel minder spreken over het “einde van de wereld”. Zij spreken meer over de wederkomst van Jezus op aarde en de tekenen die daaraan voorafgaan. Ze spreken over een geheime gebeurtenis  die voor de deur staat: “the rapture”.

Er zijn gebeurtenissen, in heden en verleden, en tekenen die ons helpen inzicht te krijgen in de zeer betrouwbare Bijbelse profetie. Vele van deze voorspellingen zijn tot in detail reeds in vervulling gegaan. Vanaf heden dienen wij onze ogen gericht te houden op het gebeuren in Israël en Jeruzalem.

Een ander bijzonder teken zijn de vele valse godsdiensten en kerken die zich verzamelen tot een grote wereldkerk.

 

God heeft zijn volk niet vergeten!

clip_image006.png

 

Ps 137:5  Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Voor 1948 was er geen sprake meer van de staat Israël. In 70 n.Chr. werd Jeruzalem verwoest, en de Joden als slaven verkocht over de ganse wereld. Het ganse land werd een puinhoop. Israel werd opstandig en het wilde niet meer luisteren naar zijn God. De gevolgen bleven niet uit. God straft wat Hij lief heeft.

 

24  Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israel den rovers? Is het niet de HEERE, Hij, tegen Wien wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in Zijn wegen, en zij hoorden niet naar Zijn wet.

25  Daarom heeft Hij over hen uitgestort de grimmigheid Zijns toorns en de macht des oorlogs; en Hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet; en Hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte.

Jesaja 42

 

Ze werden vervolgd en bespot, ze werden ongelofelijk vernederd in de tweede wereldoorlog, en met uitroeiing bedreigd. Holocaust betekent brandoffer! 1948 was een jaar van vervulling van Bijbelse profetie.(Amos 9:14)(Ezech.36:24).

Vandaag keert de haat tegenover Israël wereldwijd terug. Deze haat wordt gevoed door de media, Arabische regeringsleiders, en andere politieke stromingen.

God sprak door Zijn profeet Jeremia (31): Zolang de schepping bestaat, zal Israël bestaan!

Christenen verwachten niet het einde van de wereld, maar ze kennen een bijzondere hoop, de wederkomst van Christus! Doch ook zijn er christenen die afvallen, niet omdat ze niet verder naar een gemeente gaan, maar ze geloven niet verder in de opstanding en opname! Dan komt er een diepgrondige herschepping voor duizend jaar.

Is dat voor vandaag of morgen? Hoelang nog?

 

Luister wat Jezus zei!

27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.28  Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen.30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.32  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. Lucas 21

 

clip_image002_thumb.png

 

 

De vijgenboom is een beeld van Israël, waarin nieuw leven zou komen, de andere bomen zijn de landen rond Israël. Dit zijn de dagen waarin wij vandaag leven! Het M.O. komt bijna dagelijks in het nieuws met onheilspellende berichten. Vredesbesprekingen die mislukkken, vrede komt er niet uit dwang. Vrede komt er daar enkel wanneer Jezus komt. Wel komt er nog een tijdelijke schijnvrede.

MISLEIDENDE GODSDIENSTEN.

 

“Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?Jezus antwoordde hun: ‘Let goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen. Want er zullen veel mensen komen die van mijn naam gebruikmaken en beweren: Ik ben de Christus. Daarmee zullen zij velen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen wapengekletter horen en berichten over oorlogen horen. Maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet. Het ene volk zal strijden tegen het andere volk, het ene rijk tegen het andere; er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen, dan hier dan daar. Maar dat alles is nog maar het begin van de weeën”.Matth;24

De eerste discipelen hadden zeer grote belangstelling voor de toekomst. Ze vroegen de Zoon van God: “Wanneer zal het einde der wereld gekomen zijn?” “Wanneer komt Gij terug?”

Het eerste teken welke Jezus aanhaalt is hoe de waarheid van het evangelie verkracht zal worden. Vele religieuzen zullen worden misleid worden door valse evangelisten. Dit zal gebeuren met de nodige sluwheid en leugenachtige wetenschap. Velen geloven nog steeds de grote leugen van Darwin enz.

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Bijbelgetrouwe christenen kunnen niet worden misleid zolang ze hun Bijbel vasthouden als de absolute waarheid.

OORLOGEN

De berichten over de dreigende oorlogen is ons vandaag niet onbekend. Extreme natuurrampen nemen toe. Men spant zich in opdat er geen chemische of nucleaire wapens in de handen van terroristen zouden komen.(?)

HET GEDRAG VAN DE MENS

Hun verstand is in duisternis gehuld; ze zijn vervreemd van het leven dat God geeft, omdat ze in onwetendheid verkeren en hun hart ongevoelig is. Ze hebben alle schaamtegevoel verloren en zich overgegeven aan hun losbandigheid (Efeziërs 4:18-29).

Het uit de kleren gaan voor een goed doel, is dit nog normaal? Het zijn dingen die onze tijd kenmerken, als de eindtijd. Een tijd waarbij velen denken dat er geen God bestaat. God vraagt zich te bekleden met Christus!

De Bijbel zegt:,, Dwaze mensen denken bij zichzelf: ‘Er is geen God.’ Ze doen verschrikkelijk onrecht, de ergste dingen; er is er niet één die Gods wil doet’,,(Psalm 14:1)

Het is vandaag dezelfde tijd, als de tijd voor de zondvloed! De gelovigen die behouden werden kon men tellen op je twee handen! Er komt geen zondvloed meer,neen iets anders…….

 

De Heer zegt: ‘Ik drijf de mensen in het nauw, zodat zij rondtasten als blinden, want tegen Mij hebben zij zich verzet. Hun bloed vloeit weg, hun lichaam vergaat, het verdwijnt als stof en vuil. Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde.’ (Sefanja 1:17-18)

 

 

 

EEN GODDELIJK GEHEIM

Ontkomen aan de voor de deur staande wereldramp, is belangrijk om te weten.

Wanneer bommen vielen tijdens de oorlog, dan ging men schuilen in bunkers of schuilkelders. Wanneer Gods oordeelsdagen over de wereld zullen komen, zal de grootste bunker geen oplossing bieden. Waar gaat men dan schuilen?

 

De apostel Paulus en Johannes wisten dat er zulke dagen zouden komen. Paulus schreef over een wereldwijde evacuatie van alle wedergeboren christenen.

 Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid” (zie ook 1Johannes 3:3, Flippenzen 3:21)

 

Neen, christenen komen niet in de oordeelsdagen, die deze wereld zal treffen. (Bent u christen?).

Er komt een machtige wereldleider, een nieuwe wereldorde. De Bijbel noemt hem de antichrist. De tijd van de antichrist wordt in het Aramees “i qi’amtho” genoemd.

De Syrisch-orthodoxe kerk kent een traditie hierover, welke men doorgeeft van vader op zoon. Het is een bepaald gezegde:

Zolang er één enkel goede Christen op deze wereld zijn, zal de “qi’amtho” niet beginnen”.

Hun gezegde heeft een Bijbelse achtergrond.

Wee, zij die dachten christen te zijn, en hier achterblijven in die tijd!

 

In die tijd zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet vinden; ze zullen willen sterven, maar de dood ontloopt hen” (openbaring 9:6)

Opb 9:6  En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

Vele Bijbeluitleggers geven hier geen uitleg.

 

Deze week kreeg ik licht over deze tekst. De biomedische wetenschap experimenteert met chipinplanting in de hersenen. Bepaalde ziekten zijn hierdoor te genezen. Spieren kunnen worden gemanipuleerd, het hart is een spier!

 

Wij moeten weten dat in de tijd van de antichrist, iedereen verplicht zal zijn het “merkteken van de antichrist” aan te nemen, mogelijks door een eenvoudige inenting! Dit merkteken zal een soort biochip zijn die de natuur van de mens kan wijzigen in zijn denken en zijn functioneren. Zijn vrije wil zal gewijzigd worden. Hij zal gebonden worden aan de wereldleider, als een slaaf.

Deze ontwikkelingen moeten wij op de voet volgen, en zullen ook Openbar.13:15 kunnen begrijpen.

 

R.GAYTANT

Voorganger

http://biblespace@wordpress.com/.

 

JEZUS VOLGEN?

 

clip_image001

 

 

 

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

 

Jezus en Zijn discipelen 

  

Het volgen van Jezus, is niet zo eenvoudig!

 

Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug komen als Jezus Zijn  voorwaarden stelt, niet de voorwaarden van een kerk!  Wij nemen een Bijbeltekst waaruit heel duidelijk naar voor komt, wat Jezus vraagt voor hen die Hem echt willen volgen de rest van hun aardse leven.

 

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.

58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon

des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.Luc.9

 

Hier lezen wij over 3 mensen die de Jezus Christus willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus.

Hier komen ook drie elementen naar welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen niet gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het komende koninkrijk van God op aarde!

 

Welke drie elementen zijn dit?

 

De eerste vereiste, de weg van het kruis!

 

De eerste die Jezus wilde volgen, wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het lijden en het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespotting, de weg van het lijden, de weg waar men geen eerbied of ere op aarde moet verwachten, de weg van Jezus!

In Jezus antwoord vinden wij: De inzetbaarheid van zijn discipelen.

Daardoor zou Jezus ook later zijn geloofsstrijders kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld. Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt worden, ook bereid moet zijn eventueel, zijn woonplaats te verlaten. Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen daarvoor zal roepen, zeker niet, Jezus wilde aantonen dat zijn discipelen weerstand zouden moeten bieden aan de verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme, zucht naar eer en bezit, rijkdom en de vleselijke begeerten.

 

Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over de wereld niet hun echte thuis is.

 

19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ( Mattheus)

 

Deze man die dit vroeg was een Schriftgeleerde, zij stelden hun vertrouwen in geld en bezit.

Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet volgt. Jezus volgen en Hem dienen is  het allerbelangrijkste op aarde wat een mens kan doen. Een mens kan het heel ver geschopt hebben in het sociale leven, maar als hij Jezus niet volgt en Hem gehoorzaam is, dan is zijn leven ZINLOOS geweest!

Jezus, zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt, het hem zou kunnen spijten, want hij zal de Mammon niet verder willen dienen, door het werk dat Jezus in hem zal doen.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, en Zijn Geest wil ontvangen, en met spijt en berouw zijn levensfouten belijdt, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden, wanneer hij over Jezus wil getuigen.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen! Geloofsafval tegenspreken is dwaling!  Wie het niet ernstig meent komt ten val!  Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

 

De tweede vereiste om Jezus te volgen :  HET BESLISSEN.

 

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing. Deze man begreep niet het verschil tussen de belangrijkheid van de twee mogelijkheden waarin hij moest kiezen.

Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven.

Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begravingsdienst, een goede boodschap, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen.

De mensen begrijpen de ernst niet, van de roep van Jezus en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is. Dit is geestelijk blind zijn, denk aan de blindgeborene, dat was iemand geboren zonder ogen, welke Jezus genas!

Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het ware evangelie. Wij moeten proberen de mensen aan het nadenken te krijgen, want excuses zijn er genoeg.

Deze man werd geroepen om het evangelie te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die in Hem niet willen geloven.

 

Bijbelgetrouwe Christenen zijn mensen die persoonlijk geroepen zijn en daarop ingaan.

 

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. H e b r. 1 1

Abraham was de man die correct besliste God te volgen, en aarzelde niet!

Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet hoe ons leven verder zou verlopen, maar de Heer wel.

Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. Abraham was mobiel, en verliet zelfs zijn eigen familie, voor een God die men niet zag. Zijn famlilie begreep hem niet meer.  Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenamen van Christus.

( Rom.8:17 )

Een voorbeeld van Petrus? ( Luc.18:28).

Hier spreekt Petrus over hun vroegere beslissing om Jezus te volgen,

daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen?  In Iran en andere landen kost het je leven!

Ware Christenen hebben geen spijt over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus ( hierboven ) Het zijn de laatste aardbewoners met een toekomstvisie!

 

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN: NIET AARZELEN.

 

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan

hij wilde afscheid nemen. Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen!

Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk!

Jezus wil geen aarzeling, wanneer iemand Hem wil volgen ! Jezus bedelde niet om discipelen te werven! Hij deed niet aan marketingpraktijken om Zijn “kerk” te vullen!

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom kijken.

Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een nieuw leven, zijn oud leven is voorbij. Hij zal wel een hemelse blijdschap vinden, waarvan hij niet wist dat dit bestond! Als Noach nog veel tijd had moeten besteden aan zijn hobby’s dan was hij ook vergaan! Hij maakte de goede keuze! De mens kan kiezen voor of tegen Jezus, het is de allerbelangrijkste keuze die een mens tijdens zijn aardse leven dient te maken, en het leven kan soms kort zijn!

 

 

R.GAYTANT

Biblespace

 rapture

GELOVEN ALS DANIEL

 

HET GELOOFSLEVEN VAN DE PROFEET DANIEL.

 

clip_image002

 

Wanneer men aan de mensen zou vragen die menen te geloven: Waaruit bestaat uw geloofsleven? Dan zou men wel veel verschillende antwoorden krijgen. Voor velen betekent dit naar een kerk gaan en een ceremonie, een dienst of een viering meemaken. Wij horen het soms, dit is een diepgelovig mens, hij gaat iedere dag naar de kerk of dienst!

 

Bij de profeet Daniel nemen we een moment uit zijn dagelijks geloofsleven, waarin wij kunnen vaststellen wat een levend geloof betekent. Daarna kunnen wij eens onszelf spiegelen aan zijn voorbeeld.

 

Wij lezen Daniel 9 waar wij een blik op Daniel werpen.

 

Uit dit hoofdstuk wil wij 4 punten aanhalen en bespreken:

1.     Daniel las in zijn Bijbel, de profeet Jeremia, en dacht na. (tt.Ezech.Obadja,Ezra..)

2.     Daniel begint te bidden

3.     Daniel krijgt een openbaring van God

4.     Begin volgend hoofdstuk begint Daniel te vasten en krijgt opnieuw een gezicht.

 

Daniel las heel aandachtig zijn Bijbel.

 

Hetgeen van groot belang is voor een gezond geloofsleven, is geregeld uw bijbel te lezen. Dit op zichzelf is een punt dat belangrijk is in onze dagen.

Wat nog belangrijker is dat men begrijpt wat men leest. Dat men ook overlegt wat men leest. Men moet de tijd nemen om na te denken en weten wat de Here tot u heeft willen zeggen.

Dit moet een dagelijkse gewoonte worden, precies als TV kijken, dat is ook iets wat de meeste onder ons dagelijks doen. Lezen wij evenlang in de Bijbel, als dat wij naar TV kijken?

Hier zien wij dat Daniel in de profeet Jeremia leest. Hij leest Jeremia 25 1-14

Wat leest hij daarin? Wij lezen het ook eens.

clip_image004Hij leest dat zijn volk en andere volkeren (Syrië, Phenicië, Judea en Egypte) 70 jaar zullen onderworpen worden aan de koning van Babel Nebukadnezar. Intussen was Darius (meder) nu koning van Babel geworden. Daarna zullen zij boeten voor wat zij hebben gedaan. Jeruzalem zou 70 jaren verwoest blijven liggen.

Daniel begint te begrijpen dat deze tijd aan zijn einde was gekomen. Het was nu Darius, uit de Meden die de macht had. Doch wat Daniel doet denken is het feit dat hij nu leest, dat die tijd eigenlijk zou moeten eindigen, doch alles bleef precies zoals het was, zij bleven gevangen in Babel! Er werd nog geen bevel gegeven de Joden hun vrijheid terug te geven, en dat ze naar Jeruzalem terug mochten, en dit stond beschreven, God had het beloofd!

 

Wat Daniel hier meemaakt, maken wij vandaag ook mee. Wij verwachten de wederkomst van Jezus voor de zijnen. Wij zien dat aan de tekenen der tijden die Jezus ons gaf en de beloften uit de Bijbel, doch wij wachten ook. Voor de wakkere christenen, zal Christus niet terugkomen als een dief in de nacht, wel voor hen die sla      pen en geen tijd maken! De tijd is nabij dat men spot met de wederkomst en zal zeggen waar blijft Zijn komst. (2 Petrus 3:4  en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.)

 

Zoals Daniel de tijd herkende, zo moeten wij dit ook zien.

Let op Daniel 2 vandaag

44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

45   juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.

 

Wat gebeurde met de  WTC torens zal de aanleiding of start zijn om te komen naar een wereldverbond met 10 machtsblokken, of  de tien tenen van het Babels beeld.

 

Daniel begon te bidden.

 

Vanaf vers 4 lezen wij wat Daniel precies bid.

Daniel deed een schuldbelijdenis.

-Wij hebben gezondigd en misdreven: ongehoorzaamheid

-goddeloos gehandeld: een levensstijl, geen rekening houden met God

-weerspannig geweest: niet willen luisteren naar hun God

-afgeweken van uw geboden: eigen wetten gemaakt

niet geluisterd naar uw profeten: eigenwijsheid, eigen filosofen, Gods gezag op aarde verworpen, eigen kerkelijke wetten voorgeschreven!

 

Wij hebben een beschaamd gelaat, zegt Daniel.

Bij u God is barmhartigheid, vergeving, gerechtigheid

O Here, vergeef!

Alvorens dat God zijn volk zou bevrijden uit Babel, wachtte Hij op zondebelijdenis. Wat voor zin zou het anders gehad hebben, indien zij de les niet hadden begrepen van de ballingschap. Hier zien wij hoe belangrijk dit wel is.

God wilde dat het volk begreep, waarom ze ook naar Babel werden weggevoerd, en ook dat ze hun sabbatsjaren weigerden.

 

Daniel krijgt een openbaring van God door een engel.

 

TERWIJL hij nog bad werd hij onderbroken door Gabriel.

God vergaf hem en Zijn volk, zijn woorden waren nog niet koud!

Wanneer wij zonde belijden, dan is God barmhartig en vergeeft. Hier stellen wij vast hoe God meeleeft met iemand die zijn zonden oprecht en met spijt belijd.

 

De boodschap van de engel is: Ik ben uitgegaan om u klaar inzicht te geven.

Er staat zelfs wanneer die engel is uitgegaan namelijk, bij het begin van zijn gebed.

 

Wat bad hij wel bij het begin van zijn gebed?

In vers 4 kunnen wij vaststellen dat zijn gebed met geloof, en groot vertrouwen ,bij Daniel uitging

Namelijk twee punten:

·       Een geduchte en grote God die vasthoudt aan Zijn verbond.

·       En de goedheid of genade die God heeft ten opzichte van hen die Hem liefhebben en uw geboden bewaren.

 

 

Wat is nu die openbaring?

 

Vanaf vers 24.

Er is dus sprake van de 70 jaarweken. Een week is 7 jaar.

·       7 jaarweken ( 49 jaar) om Jeruzalem te herbouwen

·       62 jaarweken volgen daarop tot op de dag dat Jezus stierf. (lees vers 26)

·       1 jaarweek op het einde van Israël, dit is de grote verdrukking, dan komt Jezus regeren in Jeruzalem

 

Tussen de 62 en de laatst jaarweek is de genadetijd. Doch over deze periode sprak Paulus over een geheimenis. ( Cfr. Bijbelstudie handelingen)

Vers 26 : En het volk van een vorst die komen zal = de antichrist, aan de leiding van de Romeinen of de EU troepen. Komt Duitsland opnieuw aan de orde?

Vers 27 toont aan dat het hier wel degelijk gaat over de antichrist en niet over de vernieling van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Chr.

 

1 Johannes 2:28  En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

ZONDAG RUSTDAG ?

DE RUSTDAG

 

clip_image002

 

 

Het is eens goed om na te denken over onze traditionele rustdag (?) de zondag!

Het vierde gebod van God zegt ons dat wij een rustdag moeten houden. Wat betekent dat in de praktijk? Op de zevende dag zult gij geen werk doen, dit lijkt niets te zijn voor een hard werkende Vlaming! Doch God wil zorgen voor onze gezondheid, Zijn zorg, Zijn liefde voor de mens!

 

Exodus 20

 

8  Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;

zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10  maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

 

 

 

Exodus 35:2  Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de Here; ieder, die daarop werk verricht, zal ter dood gebracht worden.

Hier vinden wij de ernst van de sabbatdag. Zo horen wij nog regelmatig over de sabbat in Israel, men wilde bv niet dat er gevlogen werd op de sabbat, volgens de orthodoxe joden.

 

Deuteronomium 5:15  want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Here, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de Here, uw God, geboden de sabbatdag te houden.

 

Hier vinden wij dat God wilde dat wij hem zouden gedenken; Gods volk moest blijven gedenken hoe Hij zijn volk uit Egypte redde, uit een slavernij, zonder rechten!

Zo is eigenlijk ook de zondag, een dag dat wij kunnen denken aan de dag dat wij de Here Jezus leerden kennen in ons leven. Maar na enige tijd en studie kan men inzien dat niet de zondag die dag is. De eerste christenen hielden allemaal de sabbatdag. De eerste dag van de week, was de eerste sabbatdag, na de nieuwe maan! Het werd later de zondag omdat keizer Constantijn, ook na zijn schijnbekering, de zon bleef aanbidden en de Joden niet goed gezind was.

 

Wat is de bedoeling van de rustdag?

 

God vraagt dat wij die heiligen, m.a.w. dat wij deze dag aan Hem zouden wijden.

Deze dag is gemaakt uit liefde voor de mens, God heeft daarin voorzien.

Marcus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

 

Het mag ook geen punt van discussie zijn, sommige christenen houden hun samenkomsten op zaterdag anderen traditioneel op zondag, Het is niet nodig dat men hierover strijd voert. Ook moet men geen nieuwe kerkelijke wetten maken die afwijken van de Bijbel. Paulus bewaart de vrede door hierover te schrijven aan de christenen te Kolosse.

 

 

 

 

Kol.2:16

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

 

 

 

Matth.12 : 1-8

 

 

1 ¶ Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. 2  Maar toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.

3  En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen?

4  Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters?

5  Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn? 6  Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.

7  Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8  Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

 

De discipelen krijgen honger en willen eten, ze plukken aren en eten.

De Farizeeërs zien dit en klagen dit aan. Zij spelen rechter, zo zijn er mensen gestorven omwille van het niet respecteren van de sabbat! Zo zijn er mensen die later hun job verloren door niet willen gaan naar de zondagsmis!

Diezelfde farizeeërs maakten al eigen wetten om hun gezag te verhogen, DAAROM zegt Jezus hun  in vers 3 “hebt gij niet gelezen.” Ze maakten een eigen god!

Ook vele discussies komen er onder de christenen omdat men niet genoeg de diepgrondiger Bijbelstudie volgt of geeft!

 

Jezus geeft hierop een antwoord:

Ø  David en de mannen die bij hem waren aten van de toonbroden toen ze honger hadden, dit was verboden. 1Sam.21 

Ø  De priesters werken op sabbat in de tempel.

       9  En op de sabbatdag twee gave, eenjarige schapen en twee tienden fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, en het bijbehorend plengoffer. 10  Het is het brandoffer van de sabbat op elke sabbat boven het dagelijks brandoffer en het bijbehorend plengoffer. Num 28

 

Wat wil Jezus met deze voorbeelden eigenlijk duidelijk maken?

 

In ieder geval als het niet anders kan, mag men werk verrichten op de rustdag, zoals werk tot eer van God, zorgen om te eten.. , alles wat uit noodzaak is.

Maar het werken voor eigen voordeel, en eigenbelangen, en zich van God niets aantrekken, is in feite God vernederen, en zal nooit tot een zegen zijn.

In vers 6 maakt Jezus duidelijk wie Hij is. “meer dan de tempel is hier.”

Jezus, Zoon van God, staat boven de wet en boven de regels van de tempel

Jezus beslist wat er op de sabbat wel mag en wat niet.

In vers 7  Maakt Jezus duidelijk dat men zichzelf niet hoeft op te offeren voor de zondag, maar medeleven met de mensen en barmhartig zijn is belangrijker.

 

Daarom zorgde Jezus om dit nog eens duidelijk te maken:

Marcus 3 : 1-6  De genezing op sabbat.

 

1 ¶ En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand;

2  en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen.

3  En Hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan.

4  En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. 5  En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. 6  En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.

 

In vers 4 vraagt Jezus in feite: Mag men iemand helpen of moet men hem in de kou laten staan? Dit is goed doen of kwaad! Hem in de kou laten staan zou zelfs zondig zijn.

Er staat ook redden of doden.

Hieronder moeten wij begrijpen: dat wanneer wij zouden nalaten en wij bij een verkeersongeval zouden komen, en daar geen hulp bieden, zodat gekwetste mensen zouden sterven, wij zondigen!

Denk maar aan de barmhartige Samaritaan, de leviet ging voorbij het slachtoffer!

 

Hoe reageert Jezus op de reactie van de farizeeërs?

 

Hij is boos over hun verharding, en dat ze niet luisterden. Hij had het uitgelegd, maar nu geneest hij iemand op sabbat om hen duidelijk te maken dat men moet goed doen op sabbat.

 

Exodus 16:23  Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de Here gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Here; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.

DANIEL PROFETEERDE

DE PROFEET DANIEL SCHREEF OVER EEN VERBOND!

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken,

een week lang; in de helft van de week zal hij

slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een

vleugel van gruwelen zal een verwoester komen,

en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast

besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Dit verbond waarover hier sprake is een duidelijk heenwijzen niet naar een vredesverbond, maar naar een vorm van wapenstilstand tussen Israël en zijn vijanden. Een weeklang betekent 7 jaar. Het doet de christenen denken aan de komende antichrist, wie het ook mag zijn, dit is van minder belang. Het artikel hieronder kan mogelijks een profetische vervulling zijn, of een aankondiging. In ieder geval Israël staat onder zware politieke druk, en wie Gods volk zal bestrijden, zal vloek ontvangen, ook de EU bezondigt zich en iedere Europeaan zal boeten!

clip_image002

De Israëlische premier Benyamin Netanyahu zou telefonisch enorme concessies aan de Palestijnen hebben gedaan om een vredesakkoord te kunnen sluiten.

De nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen bestaan uit twee sporen: het officiële traject, waar in de media over wordt bericht, en een geheim traject. De officiële besprekingen worden gevoerd door hoge officials van beide partijen; de geheime besprekingen worden direct gevoerd tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de Israëlische premier Benyamin Netanyahu en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Israëlische inlichtingenbronnen melden dat de laatste drie zeer dicht bij een tijdelijk vredesverdrag zijn.

De echte gesprekken over alle onderwerpen, zoals grenzen, Jeruzalem, vluchtelingen en nederzettingen, naderen een climax. De afgelopen weken praat Kerry iedere middag via directe, beveiligde telefoonlijnen met Netanyahu en Abbas, een procedure die nog nooit eerder is gevolgd.

Tijdens de 10 dagen dat deze geheime onderhandelingen worden gevoerd heeft Kerry aan Netanyahu gevraagd welke Joodse nederzettingen in Judea en Samaria hij wil opgeven. Abbas reageerde met de nodige aanvullingen. Netanyahu eiste vervolgens wel iets terug voor de massa-evacuaties, zoals harde veiligheidsgaranties voor de Joodse staat.

Onderhandelen over Jeruzalem

Het hele proces heeft veel weg van het typische afpingelen en gemarchandeer zoals dat in het Midden Oosten gebruikelijk is als partijen het eens proberen te worden. Het verschil is dat de ‘koopwaar’ bestaat uit Jeruzalem, Palestijnse vluchtelingen, een internationale vredesmacht en grenzen die Israël zullen scheiden van een toekomstige Palestijnse staat.

Alle drie partijen zijn het er over eens dat een interim vredesverdrag over deze kwesties het maximaal haalbare is. Zaken waar men het niet over eens kan worden – zoals de definitieve status van Jeruzalem – worden naar de toekomst opgeschoven. Niemand wil zich er nog op vastleggen wanneer deze volgende gespreksronde zou moeten plaatsvinden.

Opmerkelijk genoeg had Kerry kritiek op de recent aangekondigde EU-boycot van Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Dat besluit zou averechts werken en de vredesbesprekingen juist in gevaar brengen.

Netanyahu wacht forse politieke tegenstand

De vooruitgang die in het geheime onderhandelingstraject is geboekt is dermate groot, dat Kerry gisteren een ontmoeting regelde met de Joodse leiders in de VS. Hij deelde hen mee dat er een ‘strategische noodzaak’ bestaat om snel tot een overeenkomst te komen, en erkende dat Netanyahu de nodige moeilijkheden te wachten staat met zowel coalitiepartijen als zijn eigen Likudpartij.

Veel huidige ministers en andere politici zien namelijk niets in het overdragen van zoveel Israëlisch grondgebied aan de Palestijnen, vooral omdat de Palestijnen zich bij de terugtrekking uit Gaza aan niet één belofte hebben gehouden. Om een vredesakkoord mogelijk te maken zal Netanyahu hoogstwaarschijnlijk zijn regering moeten wijzigen en onwillige ministers moeten vervangen. Hierbij kan hij de steun van de Joden in Amerika goed gebruiken.

De premier zal de coalitiepartijen Israël Beteinu en Bayit Yehudi, die voor het behoud van de Joodse nederzettingen zijn, binnenkort voor de keus stellen: of ze steunen hem in zijn pogingen een vredesverdrag met de Palestijnen te sluiten, of ze stappen uit de regerende coalitie. Sommige leden van Netanyahu’s eigen Likudpartij zullen dezelfde keus krijgen voorgelegd.

Tijdelijk verdrag duurt mogelijk enkele jaren

Een interim-verdrag zal hoogstwaarschijnlijk voor een beperkte tijd worden gesloten. De afgelopen jaren is deze optie vaker gesuggereerd en besproken, maar nooit op het allerhoogste niveau. In eerdere voorstellen varieerde de tijd dat dit vredesverdrag moet gaan duren van 3, 5, 7 tot 10 jaar.

Bron: DEBKA

 

ALS GOD OOK EENS KWAAD WORDT!

 

 ALS GOD KWAAD WORDT!

 

 tempelrein

 

Als een mens kwaad wordt, dan handelt hij meestal verkeerd. Hij spreekt verkeerd, vloekt, zoekt wraak, en kan doden, enz. Het kwaad worden is zeer slecht voor de gezondheid. Mensen kunnen zoveel doen, die je ergeren en je kwaad maken.

Is kwaad worden zondig? De bijbel leert ons twee soorten van woede boosheid, de heilige en de zondige. Denk aan Mozes en Jezus.

 

Ex 32:19  En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg.

 

Ex 2:11  In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg.

Ex 2:12  Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand.

 

Wij weten dat van Mozes is gezegd dat hij de zachtmoedigste man is geworden die er ooit leefde.

Wij zien dat hij zeer kwaad kon worden, de eerste maal hier op het volk, omdat het de weg van God niet volgde, en een eigen afgodische weg ging, zoals vandaag de heidenen!  Ze waren bevrijd uit Egypte, en toch vielen ze in hun oude wereldse gebruiken. Mozes had een verantwoorde reden.

Net als vandaag en in de geschiedenis, waarbij het volk een eigen god maakt, daarvoor offert en de eer geeft aan een beeld. Het verwerpt Gods woorden, de bijbel, Gods geboden! Wetteloosheid is vandaag kenmerkend voor onze maatschappij.

De woede van Mozes was een heilige toorn, God was ook kwaad geworden!

 In het tweede geval, wordt hij opnieuw toornig, omwille van erge ongerechtigheid van een slavendrijver op een van zijn volksgenoten en slaat toe.

In beide gevallen gaat het niet om persoonlijke redenen. In het tweede geval is hij kwaad geworden door het kwaad gedrag van de Egyptenaar en heeft gezondigd. Egyptenaar staat symbool in de Bijbel voor een goddeloos mens.

 

Werd Jezus kwaad?

 

Mr 11:15  En zij kwamen te Jeruzalem. En Hij ging de tempel binnen en begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde Hij om,

 

Een passage welke wij vinden waarbij Jezus zelf kwaad is geworden. Niemand kan Hem nog tegenhouden. Men weet van Jezus dat Hij niet zondigde, Zijn handelen was gerechtvaardigd in de ogen van God. Het was een voorbeeldige houding die Hij toonde!

Handelaars maakten van de tempel een grootwarenhuis! Zoals het Babels christendom in Rome zich rijk maakte en eerder bankier werd. Het volk en de priesters reageerden niet op het goddeloos handelen. Geld, macht en bezit was belangrijker dan God in hun ogen.

 

Mag een christen kwaad worden?

 

26  Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27  en geeft de duivel geen voet. Efeze 4

 

 

De zondigheid van het kwaad worden is sterk afhankelijk van de reden. Een uitgesproken vloek zonder geestelijke reden treft ook geen doel! Zelfbeheersing is er nodig. Ruzie met een broeder of een zuster, of in het gezin, moet dezelfde dag nog worden kunnen opgelost. Doch geen valse vrede maken. Waar geen spijt is of berouw kan er ook geen hartelijke vergeving komen. Een koude “sorry” is soms uit den boze.

Hieronder zien wij twee soorten kwaad worden:

 

4  En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil.

5  En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. {}

6  En de Farizeeen gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen. Marc.3

 

Het is begrijpelijk dat Jezus kwaad was toen Hij keek naar de Schriftgeleerden, omwille van hun onbarmhartigheid. Hun eigen eer en gezag stond boven de gezondheid van de mensen.

De Farizeeërs werden ook kwaad, maar bezondigden zich aan zuivere moord met voorbedachtheid.

Hun kwaad worden was zondig, omdat het ging over het verdedigen van hun eigen belangen!

Alle toorn uit egoïstische motieven is zonde. Het richt fysieke schade aan ons lichaam, spanningen, hartaanvallen, maagzweren en andere lichamelijke kwalen kunnen door dit soort gedrag ontstaan.

 

30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31  Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Efeze 4

 

In ieder geval wanneer wij kwaad worden moeten wij goed weten waarom, en bedenken of de reden daarvoor niet bij onszelf ligt. Bij elke ruzie die een mens heeft, dan vindt hij steeds dat de ander ongelijk heeft.

 

Wanneer is God kwaad?

 

18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 ¶  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Rom.1

 

 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

om welke dingen de toorn Gods komt. 7  Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Col.3:5

 

God wordt kwaad telkens de mens geen rekening met Hem wil houden. Hij is kwaad wanneer Hij ziet dat mensen Zijn aangenomen kinderen vervolgen en kwaad berokkenen. Niet iedereen die zich christen noemt is daarom een aangenomen kind van God! Hij is kwaad en straft, wanneer mensen niet willen luisteren naar Zijn woord, de Bijbel.

Afgoderij brengt vloek en ongeluk over de mens. Zie vers 5

 

2Pe 3:9 ¶  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

 

God heeft geduld met alle mensen die niet willen luisteren naar Hem. Hij wil dat ze tot geloof komen en Hem gehoorzamen. Vanaf de zondeval wordt ieder mens geboren onder Gods toorn. Mensen die het evangelie hebben gehoord, en hebben verworpen, zijn risico gevallen.nadenken

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.  Psalm 7

Onder de pijlen begrijpen wij tegenslagen van allerlei ernstig kwaad.

 

Als God kwaad wordt beeft de aarde!

 

Jer 10:10  Doch de HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen.

Maar God had een oplossing: Jezus offer! Het Lam Gods! Let dus op de klimaatveranderingen die angst verwekken, en hopelijk de mens opnieuw laat denken aan zijn Schepper! Wat zien wij, geen bekering, maar misbruik van deze weersverandering met het doel wereldmacht, en zoeken naar een wereldleider! 

 

WEDERGEBOREN CHRISTENEN LEVEN NIET MEER ONDER GODS TOORN!

 

Joh 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Wie dus gelooft dat Jezus zijn straf heeft gedragen, en dit met een oprecht hart ook betuigt  blijft niet onder de vloek van deze schepping. Hij komt niet in de tijd van Gods toorn, de grote verdrukking, een oordeelstijd welke een einde zal maken aan alle goddeloosheid op de wereld.

 

Biblespace Vlaanderen

Website voor christenen

https://biblespace.wordpress.com/.

 

KAN GOD KWAAD WORDEN?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

tempelreiniging

 

Kunt u als vader niet eens kwaad worden?Kwam Jezus niet kwaad in de tempel tussen al de handelaars die van Gods tempel een winkel hadden gemaakt en handel dreven?

Wanneer wij de geschiedenis induiken, kunnen wij vaststellen dat God erg kwaad kan worden en toeslaat als Jezus in de tempel! Letten wij op Gods volk Israël, dat nog steeds Zijn uitverkoren volk is, ondanks alles, zo leert de Bijbel,Gods woord! Bedenk de Holocaust, kijk naar het hedendaags gebeuren, de overlevingsstrijd van Israël, de benauwdheid van Jacob…die voor de deur staat! Israël staat als voorbeeld voor de wereld!( 1.Cor.10:11)

De profeet Jeremia werd de boodschapper van Gods gedachten, en hoorde wat God toen van plan was met een eigenwijs volk!

Jeremia 18:1-18

God toonde de profeet door middel van een pottenbakker, die wel eens herbegint, met een pot die niet mee wil. Hij maakt er iets nieuws van. Israël…

View original post 1.235 woorden meer

WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL……

WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL….

clip_image002

maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen,

die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in

de hemelen is. Matth.10:33

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in het einde der tijden volgens Gods woord. Wij laten ons niet misleiden door berichten van mensen zoals onlangs door de interpretatie van de Mayakalender. Christenen zijn mensen die al altijd hebben geleefd uit een verwachting en een verlangen naar de wederkomst van de Heer, welke werd beloofd. Voor hen komt Jezus niet als een dief in de nacht! Jezus komt en zal Zijn koninkrijk oprichten in Israël. Heel begrijpelijk dat deze wereld zich hatend keert tegen Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen, want de wereld wil zijn eigen “god” dienen en aanbidden. Men verkoopt zijn ziel vandaag aan die “god”!

Laten wij even stilstaan bij die scherpe uitspraak van Jezus, welke toch werd voorafgegaan door een bemoediging: Wees niet bevreesd, omdat gij Mij persoonlijk hebt leren kennen in uw leven en van Mij getuigt, en er sterft geen mus buiten Mijn wil!  Verloochenen betekent: Een niet willen erkennen of afzweren, ongeloof of wat geloofsafval kan zijn.

Wat kan verloochenen veroorzaken? Hoe komt men ertoe?

9 Opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochen en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe. Spr.30

 

clip_image004Koning Salomo schrijft biddend opdat hij door welvaart en rijkdom, zijn God niet zou verloochenen, of denken: er is geen God. (Ps.73:11) Of als hij door omstandigheden arm zou worden en behoren tot het gewone volk, opdat hij de naam van God niet zou ontheiligen. Het zijn twee gevaren welke ons “christelijk” Europa vandaag kenmerken: welvaart en Gods naam ontheiligen door compromissen met andere godsdiensten, of het volgen van politieke overtuigingen, dus een verloochenen.(Deut.32:15,16).

Wie heeft al eens gebeden opdat men de Heer niet zou verloochen in zeer grote moeilijkheden, als vervolging, doodsbedreigingen, beproevingen enz.? Petrus verloochende door menselijke angsten, hij had nog geen kracht van, boven ontvangen!

 

Verloochenen kan door het menselijk gedrag!

  8 Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. 1 Tim.5:8

 

Een betere vertaling: “doch zo iemand” Zowel de man als de vrouw kan door zijn gedrag de Here verloochenen.

Ouders kunnen het gezin liefdeloos in de steek laten, het gezin niet meer van al het nodige voorzien, de kinderen verwaarlozen, losbandig leven, enz. Zulke mensen, al beweren ze nog christenen te zijn, schijft Paulus, zijn erger dan ongelovigen.

 

Valse leer kan onbewuste verloochening tot gevolg hebben.

Ook Titus schrijft over mensen waarvan het denken en het geweten besmet waren.

16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.Tit.1

Deze mensen beweerden ook christenen te zijn, maar door hun levenswandel verloochenen ze Hem. Wie verkeerdelijk werd onderwezen, bijzonder van kindsaf, zal ook traditioneel verkeerd handelen, zoals men soms een verkeerd begrip van de genade heeft geleerd.

 

Verloochenen is een kenmerk van de eindtijd!

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen

indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot

erkentenis der waarheid te kunnen komen.2 Tim.3

 

In deze eindtijdprofetie staan de kenmerken beschreven van een maatschappij in algemeen moreel verval, precies zoals wij dat vandaag kunnen waarnemen. Een schone schijn van godsvrucht. Mensen die zichzelf goed gaan voordoen in de samenkomst, doch van binnen niet zijn veranderd, doch misschien wel goede bedoelingen hebben. Godsvrucht, dit zijn vruchten van God in de mens!

Een schijnheilige is als een namaakplant, goed lijkend op een echte plant, doch zonder wortels, zonder groei of vruchtbaarheid. Ze getuigen nooit. Ze ervaren niet de levenskracht van het geloof. Ware christenen ervaren en ontvangen die geestelijke kracht, in hun dagelijks leven. Schijnchristenen of Babelse christenen verloochenen die bestaande kracht van het Evangelie! Het is een kracht van God tot behoud.(Rom.1:16)

 

clip_image006

 

 

 

 

Evangelisten die Christus verloochenen!

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,

zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over

zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; 2 Petr.2

 

Vandaag kennen wij hoe op geraffineerde wijze mensen de gemeenten, kerken, binnenkomen. Vroeger door een gedwongen on-Bijbelse kinderdoop, Vandaag is het een waterdoop van volwassenen, zonder bekering of berouw. Anderen prediken vandaag een genadeleer welke niet Bijbels is!

 

4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid

veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

 

Predikers die wel Jezus aangenomen hadden omwille van vergeving door Zijn bloed, maar Hem niet verder in hun leven erkennen als de Zoon van God! Ze verloochenen Hem met andere woorden ze zijn afgevallen!! De heilige Geest kan hen niet meer leiden.

Daarom spreken zij “verzonnen redeneringen” dit zijn de eigengemaakte profetieën! (Jer.23:16)

 

16 Zo zegt de Here der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond.

Ze blijven dan leerstellingen en theorieën van boze geesten heimelijk in de gemeenten te brengen, en zoeken hun “winkel” of hun kerk, te laten functioneren, als een wereldse organisatie met eigenbelang en winst. Ze brengen het evangelie in een slecht daglicht door een optreden als een show met “wonderen” en weiden zichzelf en niet de schapen.

ANTIPAS VERLOOCHENDE DE HEER NIET!

12 En schrijf aan de engel der gemeente te

Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: 13 Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij waar de satan woont.

 

 

Antipas, een voorganger als voorbeeld, hij bleef vertrouwen op de naam van God: Jahweh! Hij werd gedood, zoals ook vandaag christenen worden gedood door vervolging in bepaalde landen. Waar staat de troon van satan vandaag? Eerst in Pergamum; klein Azië, nu nog steeds in Duitsland te vinden! Daar waar de eerste president van Europa werd ingewijd!

WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL……

WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL….

clip_image002

maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen,

die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in

de hemelen is. Matth.10:33

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in het einde der tijden volgens Gods woord. Wij laten ons niet misleiden door berichten van mensen zoals onlangs door de interpretatie van de Mayakalender. Christenen zijn mensen die al altijd hebben geleefd uit een verwachting en een verlangen naar de wederkomst van de Heer, welke werd beloofd. Voor hen komt Jezus niet als een dief in de nacht! Jezus komt en zal Zijn koninkrijk oprichten in Israël. Heel begrijpelijk dat deze wereld zich hatend keert tegen Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen, want de wereld wil zijn eigen “god” dienen en aanbidden. Men verkoopt zijn ziel vandaag aan die “god”!

Laten wij even stilstaan bij die scherpe uitspraak van Jezus, welke toch werd voorafgegaan door een bemoediging: Wees niet bevreesd, omdat gij Mij persoonlijk hebt leren kennen in uw leven en van Mij getuigt, en er sterft geen mus buiten Mijn wil!  Verloochenen betekent: Een niet willen erkennen of afzweren, ongeloof of wat geloofsafval kan zijn.

Wat kan verloochenen veroorzaken? Hoe komt men ertoe?

9 Opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochen en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe. Spr.30

 

clip_image004Koning Salomo schrijft biddend opdat hij door welvaart en rijkdom, zijn God niet zou verloochenen, of denken: er is geen God. (Ps.73:11) Of als hij door omstandigheden arm zou worden en behoren tot het gewone volk, opdat hij de naam van God niet zou ontheiligen. Het zijn twee gevaren welke ons “christelijk” Europa vandaag kenmerken: welvaart en Gods naam ontheiligen door compromissen met andere godsdiensten, of het volgen van politieke overtuigingen, dus een verloochenen.(Deut.32:15,16).

Wie heeft al eens gebeden opdat men de Heer niet zou verloochen in zeer grote moeilijkheden, als vervolging, doodsbedreigingen, beproevingen enz.? Petrus verloochende door menselijke angsten, hij had nog geen kracht van, boven ontvangen!

 

Verloochenen kan door het menselijk gedrag!

  8 Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. 1 Tim.5:8

 

Een betere vertaling: “doch zo iemand” Zowel de man als de vrouw kan door zijn gedrag de Here verloochenen.

Ouders kunnen het gezin liefdeloos in de steek laten, het gezin niet meer van al het nodige voorzien, de kinderen verwaarlozen, losbandig leven, enz. Zulke mensen, al beweren ze nog christenen te zijn, schijft Paulus, zijn erger dan ongelovigen.

 

Valse leer kan onbewuste verloochening tot gevolg hebben.

Ook Titus schrijft over mensen waarvan het denken en het geweten besmet waren.

16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.Tit.1

Deze mensen beweerden ook christenen te zijn, maar door hun levenswandel verloochenen ze Hem. Wie verkeerdelijk werd onderwezen, bijzonder van kindsaf, zal ook traditioneel verkeerd handelen, zoals men soms een verkeerd begrip van de genade heeft geleerd.

 

Verloochenen is een kenmerk van de eindtijd!

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen

indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot

erkentenis der waarheid te kunnen komen.2 Tim.3

 

In deze eindtijdprofetie staan de kenmerken beschreven van een maatschappij in algemeen moreel verval, precies zoals wij dat vandaag kunnen waarnemen. Een schone schijn van godsvrucht. Mensen die zichzelf goed gaan voordoen in de samenkomst, doch van binnen niet zijn veranderd, doch misschien wel goede bedoelingen hebben. Godsvrucht, dit zijn vruchten van God in de mens!

Een schijnheilige is als een namaakplant, goed lijkend op een echte plant, doch zonder wortels, zonder groei of vruchtbaarheid. Ze getuigen nooit. Ze ervaren niet de levenskracht van het geloof. Ware christenen ervaren en ontvangen die geestelijke kracht, in hun dagelijks leven. Schijnchristenen of Babelse christenen verloochenen die bestaande kracht van het Evangelie! Het is een kracht van God tot behoud.(Rom.1:16)

 

clip_image006

 

 

 

 

Evangelisten die Christus verloochenen!

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,

zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over

zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; 2 Petr.2

 

Vandaag kennen wij hoe op geraffineerde wijze mensen de gemeenten, kerken, binnenkomen. Vroeger door een gedwongen on-Bijbelse kinderdoop, Vandaag is het een waterdoop van volwassenen, zonder bekering of berouw. Anderen prediken vandaag een genadeleer welke niet Bijbels is!

 

4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid

veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

 

Predikers die wel Jezus aangenomen hadden omwille van vergeving door Zijn bloed, maar Hem niet verder in hun leven erkennen als de Zoon van God! Ze verloochenen Hem met andere woorden ze zijn afgevallen!! De heilige Geest kan hen niet meer leiden.

Daarom spreken zij “verzonnen redeneringen” dit zijn de eigengemaakte profetieën! (Jer.23:16)

 

16 Zo zegt de Here der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond.

Ze blijven dan leerstellingen en theorieën van boze geesten heimelijk in de gemeenten te brengen, en zoeken hun “winkel” of hun kerk, te laten functioneren, als een wereldse organisatie met eigenbelang en winst. Ze brengen het evangelie in een slecht daglicht door een optreden als een show met “wonderen” en weiden zichzelf en niet de schapen.

ANTIPAS VERLOOCHENDE DE HEER NIET!

12 En schrijf aan de engel der gemeente te

Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: 13 Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij waar de satan woont.

 

 

Antipas, een voorganger als voorbeeld, hij bleef vertrouwen op de naam van God: Jahweh! Hij werd gedood, zoals ook vandaag christenen worden gedood door vervolging in bepaalde landen. Waar staat de troon van satan vandaag? Eerst in Pergamum; klein Azië, nu nog steeds in Duitsland te vinden! Daar waar de eerste president van Europa werd ingewijd!