ZONDE EN NAAKTHEID

DE ZONDEVAL EN NAAKTHEID

25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden

zich voor elkaar niet. Gen.2

In den beginne was er geen schaamtegevoel, doch nu wel, waarom? De ene mens kent het schaamtegevoel, en een minderheid, wil het schaamtegevoel onderdrukken. Doch het is goed om wat nader onderzoek te doen en op die wijze Gods bedoeling gewoon te ontdekken.

De ongelovige ziel vecht met God!

clip_image002De “vrije” en eigenwijze mens worstelt en strijdt met God van Israël, omdat de mens de wijsheid van God niet met liefde wil aanvaarden. Zo lezen wij in Gen.32 dat Jacob, later Israël genoemd, streed en worstelde met God totdat het daglicht aanbrak. Hij vocht tijdens de nacht, en die duisternis wijst op een tijd van onwetendheid en onbegrip. Maar er kwam daarna een tijd van licht of inzicht. Zo is het ook met de Bijbelgetrouwe christen die levenslang worstelt, om zijn eigen wil te laten varen en de wil van God te zoeken.(Luc.9:23)

Adamskostuum

Het woord “licht” in het Hebreeuws “or” heeft een verband met en klinkt idem als het woord “huid of vel”. Vooraleer de mens van de boom der kennis at, was hij  met een prachtig stralend “licht” en met heerlijkheid overkleed. Hij was in staat, te kijken zonder enige beperking van tijd, plaats of ruimte! Wij kunnen ons dat vandaag moeilijk voorstellen, dat de mens voor de zondeval eeuwig leven had, en geschapen werd naar Gods beeld. Wie zou niet verlangen naar een herstel?(Rom.8:19) Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods!

De zondeval, is de ongehoorzaamheid aan Gods wil, en bracht de mens een zware vernedering toe in zijn leven, hij verloor eeuwig leven. Het lijkt normaal op aarde dat ieder mens ziek kan worden en moet sterven, maar het is niet altijd zo geweest.

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.Gen.2:17

Er kwam dus een grote verandering bij het menselijk wezen, het licht dat hem omhulde, werd getransformeerd met een huid als dat van dieren. Een huid dat later ouderdomsrimpels zou vertonen. Dat was een catastrofale vernederende straf van de Schepper, zo kreeg de mens een “beschaamd” gevoel en hij bedekte zijn naaktheid. Dat schaamtegevoel zou hij voor de rest van zijn leven dragen, en hem telkens doen herinneren aan zijn val door het verwerpen van Gods gebod, na misleiding.

 

God straft, maar is ook genadig!

God komt medelijdend tegemoet en voorzag in de nodige vijgenbladeren en dan het vel van een geslacht dier. Een eerste dier werd geofferd om die “naaktheid”, het gevolg van de zonde te bedekken en zo kon de mens opnieuw voor het gezicht van God  komen. Jezus, het Lam van God werd later geofferd, om een totaal herstel, een nieuwe schepping, te brengen voor al de mensen die in Hem en Gods woord zou geloven! (Gen.3,7,21) (2 Cor.5:17)

Door middel van de kleding, kan de mens ook zijn karakter, gedrag, verlangens en opvattingen laten uitstralen. De hedendaagse mode beantwoordt niet altijd het oorspronkelijke bedekken van naaktheid, let erop hoe men soms halfnaakt de mode presenteert!

De mens moet begrijpen dat alle vorm van kledij in feite een tijdelijke compensatie zijn voor een verloren hemelse eeuwige levenskwaliteit. God wil dat de bekleding van de mens hem laat herinneren aan die zondeval met vernedering van het lichaam. Er is dus een duidelijk een geestelijk verband tussen het schaamtegevoel en het gedrag van een mens tegenover zijn bekleed zijn.

De reden waarom een mens zich moet kleden kent de modewereld niet! De satan siert veel kleding met zijn occulte symbolen die hem eren, en doet de vellen mantels verdwijnen want ze doen herinneren aan de zondeval. Daarom de uitspraak van Jezus met een profetische achtergrond voor herstel.

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?Matth.6

De ongelovige wil dit overbruggen door nudisme. Wanneer de mens een dierlijk gedrag seksueel weerspiegelt, in daden, in gebaren, in woorden en gedachten of kunst, dan gaat hij terug op weg naar zijn “naakte status” als de dieren. Christenen gaan een andere weg op, naar een verheerlijkt lichaam, dit is precies wat Paulus wil laten begrijpen tegenover de christenen in Korinthe:

 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 2 Kor.5

Jezus waarschuwde!

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.Openbar.16

 

Bijbelgetrouwe christenen verwachten de wederkomst van de Heer. Het is goed niet te luisteren naar de raad van goddelozen.(Ps.1) Christenen moeten alert blijven over hun klederen, dat ze rein blijven. Dit betekent hun gedrag en denken niet laten beïnvloeden door wereldse ongerechtigheid en principes. (Zach.3:3,4) Men moet voorkomen dat bij de komst van Jezus, men niet openlijk beschaamd zal achterblijven!  35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.Marc.3

 

 

Christelijke kledij?

27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u

met Christus bekleed. Gal.3

raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.Openbar 3,18

Witte klederen!

clip_image012.png

Enkel die spijt en berouw hebben gehad over hun ongehoorzaamheid aan Gods wetten, en geloven in het offer van Jezus, wassen hun klederen in het bloed van het Lam. Wanneer iemand zich laat dopen, dan werd er naar gelang de omstandigheden een wit kleed aangetrokken, welke symbool staat voor: zuiverheid, als een bruidskleed, maar ook werden die witte klederen beloofd door Jezus aan hen die hun klederen niet bezoedeld hebben, zoals die enkele personen in de gemeente te Sardes. (Openbar.3,4). Het lijkt wel een klein overblijfsel uit het protestantisme, dat zal ontsnappen aan het nieuwe Babel. (Fr.Vert.Sardis)

Deze beloofde witte klederen hebben dus betrekking tot het hemelse verheerlijkt lichaam, zonder kwaal of ziekte, zonder pijn, onsterfelijk, een compleet herstel, Jesaja profeteerde hier over.(Jes.53,5) Deze profetie zal in vervulling gaan voor iedere christen! De apostel Paulus schreef naar de christenen die Jezus verwachten, christenen die beseffen hemelburgers te zijn geworden, het volgende:

20 Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

 

Daarom toonde Jezus wat een verheerlijkt lichaam was:

1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.

 

 

 

GEVONDEN REUZEN

reuzen nephilim

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

grote afval, en antichrist komt na de opname, de opname is nabij!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden…

View original post 3.085 woorden meer

JEZUS EN DE ANTICHRIST 666

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

JEZUS EN DE KOMENDE ANTICHRIST

In de christenwereld wordt er vandaag veel gesproken en geschreven over de Antichrist. Velen houden zich intens bezig, om te kunnen ontsluieren wie nu wel die antichrist, die komende wereldleider zal worden in de toekomst. Deze valse christus, zal de ganse wereld mysterieus misleiden. Om hem te kunnen aanwijzen heeft men eerst een ernstig profiel nodig van Jezus Christus, Zoon van God. Daarom gaan wij nu eerst een haarscherpe foto maken van onze Heiland.

De wereld verwacht de antichrist, de ware christenen verwachten Jezus.

De naam van Jezus. Bij een geboorte zoekt men welke naam men zijn kind zou geven. Hier is dit niet het geval, noch Jozef noch Maria hebben zelf de naam van hun kind gegeven. Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

View original post 1.886 woorden meer

HET EERSTE GEMEENTELEVEN

HET EERSTE GEMEENTELEVEN.

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

43 En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.Hand.2

Het is goed om het christelijk gemeenteleven van vandaag eens bekijken in het licht, zoals het was bij het ontstaan van het christendom, en na ongeveer 300 n.Chr. een deel zich “katholiek” of universeel lieten noemen, en de anderen welke hun opgelegde afwijkende leer niet verder wilden volgen, waren dan de ketters, Bijbelgetrouwe christenen, welke vervolgd werden.

Wij stellen vast dat de Geest sterk werkzaam was, en de mensen bijeenbracht welke vertrouwden op wat God sprak door de apostelen. De satan daarentegen is niet voor het bijeenbrengen, maar voor scheiding in alle vormen. Onze samenleving hier in het westen, is minder collectief ingesteld. Het lijkt de maatschappij van elk voor zich.

De eerste christenen lieten zich spontaan dopen, nadat ze het woord hadden aangenomen. Drieduizend op een dag!

Deze eersten hebben een invloed gehad op de ganse wereld. Deze mensen werden gelukkig en verspreiden op hun beurt het ware evangelie!

Vandaag stellen wij vast, dat er nog wel mensen tot geloof in Jezus komen, maar steeds minder. Het evangelie dient hier bijna per gezin uitgelegd. Dit was niet in het begin.

Jezus toont de werkwijze:

Lukas 9:5 En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen.

In vers 42 lezen wij de grondslagen voor de christenen, waarin ze volharden en trouw bleken te zijn.

1.

Onderwijs

2. gemeenschap

3. avondmaalviering

4. gebeden.

Deze vier punten kunnen wij even vergelijken met het altaar in het O.T. Dit altaar had vier hoornen, om de offerdieren vast te binden, wanneer ze werden ten offer gebracht.

Het zijn wel vaste bindingen. Zo is het voor een christen een opoffering van zijn vrije tijd omwille van, Bijbelstudies, samenkomsten, bidstonden en nog andere activiteiten zoals het heilig avondmaal, welke geen eucharistieviering is!

Het onderwijs.

1 Timotheüs 4:13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.

Paulus gaf de raad aan deze jonge Timotheus, om de nodige aandacht te schenken aan het onderricht. Het is begrijpelijk dat men ook eerst moet weten hoe het christelijk leven in elkaar zit, om het te betrachten. Gezonde leer is noodzaak. Verkeerde uitleg betekent ook verkeerd handelen. Maar het is ook een bijzonder verlangen daarnaar, velen hebben daarvoor zelfs gebeden:

Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Gezonde leer:

2 Timotheüs 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Dit is de eindtijd, daarin komt er veel verscheidenheid onder de christenen, en ook de hardheid van hart welke naar voor komt, brengt dat gemeenten waar men de Bijbel streng toepast, de kwaliteit wel goed is, maar de kwantiteit minder. Anderzijds kent men vandaag het fenomeen van de carrousel-christen, welke nergens lang blijft.

Romeinen 15:4 Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.

Hier zien wij dat Bijbelstudie, een noodzakelijke ondersteuning is voor ons christelijk dagelijks leven. Ook het oude verbond is heel nuttig. Bijbelkennis is van belang om te volharden in de weg van vertrouwen op de Heer. Het kennen van Zijn beloften.

Bijbelkennis geeft ons een troost. Door de beloften te kennen kunnen deze ons en anderen troosten. Wij moeten onze troost zoeken in de Bijbel.

Een troostende tekst :

3 Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 2 Thes.3

Het weten alleen dat de Here ons niet in de steek zal laten, is een troostende gedachte. Hij geeft sterkte, dat is levensmoed, dit is te ervaren. Het christenleven is een ervaringsleven dat God met u is.

Bijbelkennis is goed om de hoop vast te houden. De verwachting van de Here is voor christenen van groot belang, bijzonder in de eindtijd. De satan wil daarom die hoop afnemen, en spot door zijn knechten met een opstanding, opname en wederkomst van Christus.

Ongezonde leer:

2 Johannes 1:10 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.

Aan de deur en op TV komen allerlei verkondigers, met andere leringen, wij kunnen ze niet ontvangen. Denk maar na over de getuigen van Russel, ook katholieke priesters brengen niet de gezonde Bijbelse leer, maar ander gedachtegoed.

3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht,

4 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens,

5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

De gemeenschap.

Onder gemeenschap begrijpen we wel meer dan gewoon het samenzijn en samenkomen.

Wat wel de bedoeling is, is van mededeelzaamheid. Wij delen onze noden aan elkaar mede. Wij moeten leren medeleven met elkanders problemen. Het is de geestelijke band die er zichtbaar nodig is. Familieband speelt geen rol. Communicatie is belangrijk.

3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.1 Joh.1

De basis van onze gemeenschap is het Woord. Door het woord hebben mensen elkaar leren kennen. Wij zijn broeders en zusters geworden. Dus hier is er een band ontstaan tussen de verkondiger en de hoorder. Er komt een band, niet alleen met de mens, maar ook met God zelf.

Wanneer er een breuk komt in de gemeenschap, ontstaat dit door het niet willen volgen van wat er geschreven staat, of dat het anders word uitgelegd en scheiding kan brengen. De geschiedenis heeft dat aangetoond, door soms stokpaardevangelie te brengen. Christelijke gemeenschap is geen organisatie, wel een levend organisme!

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 joh1

Het avondmaal.

Het vieren van het avondmaal is iets dat Jezus instelde als een blijvende herinnering tot Hij komt. Het herinnert ons telkens dat wij gekocht en betaald zijn door Zijn bloed. Wat een prachtige symboliek schuilt er achter dit gebeuren en de Pesach maaltijd! Denk aan de afikoman. Zie andere studie op de website.

Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

De gebeden.

Spr.15:8 Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.

Spr.15:29 De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.

Het bidden is geen plicht, maar is wel een gewoonte, een spontaniteit. Gebeden worden verhoord, en zijn Gode welgevallig. Veelheid van woorden of het aframmelen van gebeden zijn verkeerde gebeden.

Hand. 12:5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.

Indien nodig komt de ganse gemeente samen om te bidden, zoals hierboven. Problemen kunnen heel ernstig worden.

Gebed is geen dagelijkse plicht, maar de Bijbel roept op om ook daarin te volharden. Wanneer de gebeden in vertrouwen verzwakken, dan kan er vlug de lauwheid van Laodicea optreden.

1 Petrus 3:12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.

We zien hier hoe God kijkt, hoe Zijn visie is. Bidders tegenover kwaaddoeners.

Hij luistert en kijkt naar zijn kinderen. Met het aangezicht is hier bedoelt: God is met de bidders Zijn aangenomen kinderen. Zij bidden in Geest en waarheid!

Let op: Zonde brengt scheiding tussen God en mens, en kan het verhoren van gebeden

verhinderen!

R.GAYTANT

JEZUS CHRISTUS

De opstanding van ChristusJEZUS KLOPT AAN UW DEURJezus wederkomstJezus_en_NicodemusYeshuaJezus van NazarethJesus doopJezus bij de bronchristus en satanUIT LIEFDE