WET OF GENADE?

WET OF GENADE?

 

clip_image002clip_image004

Wanneer wij de Bijbel lezen, dan kunnen wij lezen in het oude verbond of in het nieuwe verbond. Toch vormen Gods woorden altijd één geheel! Als mens hebben wij ook twee benen om te wandelen, en we houden dan goed ons evenwicht. Er zijn christenen die moeite hebben hun evenwicht te houden, tussen genade en wet, bijzonder als men één van beiden benen (verbonden) wat korter maakt of amputeert, door bijvoorbeeld te menen dat Gods wet heeft afgedaan, of de genade wil men niet aannemen. Dan hebben wij een soort minder-valide gelovige!

De wet kwam er door Mozes, de genade door Christus.(Joh1,17). Dit alles was eerst voor het uitverkoren volk van God, Israël. De tijd voor Mozes was er dus geen wet! 13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Rom.5

Er was geen wet, dus geen veroordeling.

Wat gelooft de christen vandaag?

 

15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is. Rom.6

 

Wanneer een Belg tot geloof komt in Christus, dan is zijn denken gaan veranderen, maar zijn attitude is nog niet ogenblikkelijk veranderd, zijn bekeringsproces is pas begonnen. Hij had de gewoonte te zoeken om de staatswetten te omzeilen, hij was een expert in het sluiten van compromissen en bedriegen. Dit denkpatroon kan een Laodicea-christen bijzonder goed gebruiken tegenover Gods wetten, en dan met de gedachtegang: Ik ben nu toch niet meer onder de wet, hoera…maar onder de genade, God vergeeft me nu toch altijd!

 

 Het virtueel paspoort van een christen.

Een christen wordt geïdentificeerd door zijn geloof en gehoorzaamheid, opnieuw de twee benen waarop hij uit geloof wandelt, in gehoorzaamheid aan de Bijbel, dit zijn de geloofswerken. Dit nastreven zal hem leiden tot gerechtigheid, en een behoudenis door de genade hier op aarde ontvangen. Hij kan in zonde vallen door zijn oud denkpatroon, door eigen zwakte, verkeerd aangeleerde religieuze wetten, afgoderij, of een tekort aan Bijbelkennis.

Satan is zeer actief!

Hiervan wil de satan gebruik maken. Hij wil de christen in zijn gedachten wijsmaken, dat hij niet beter is dan de ongelovigen of andere religies. Hij wil dat de christen maar best zou zwijgen van Gods genade. De christen kreeg een opdracht, om het evangelie der genade te verkondigen aan ieder die het wil horen. Zo zal dan de ongelovige, of religieuze met de vinger wijzen en zeggen: “Zijn dat nu de echte christenen of heiligen?”

Zo sprak men ook tot de profeten die het volk waarschuwden, maar God gaf antwoord aan de profeet Ezechiël:

6 En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. 7 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig.Ezech.2

Ezechiël was ook maar een mens, welke nog zondigde en hij leefde te midden van een zondige wereld, net als vandaag. Wees niet bevreesd voor hun reacties, maar spreek!

Het begrip van genade

Wanneer aan een moordenaar genade werd gegeven, en de doodstraf niet wordt toegepast, en hij kwam vrij, dan wordt daarom niet de bestaande wet voor hem afgeschaft! Die man kreeg een “witte keursteen”! Hij kon een nieuw leven hervatten. Die steen was voor hem een bewijs dat hij werd vrijgesproken door de gift van genade. Dus is er nooit behoud door de wet, enkel door geloof in de gegeven genade! Efeze 2,8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave!

17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.Openbar.2

Dergelijke stenen werden ook vroeger in Israël gebruikt, voor hen die een goedgekeurde toegang kregen tot een groot rijkelijk huwelijksfeest, zo gaat ook iedere christen op als de wijze maagden, naar het hemels huwelijksfeest met de bruidegom

 

GOD WAS NOACH GENADIG!

clip_image006

God was Noach genadig, enkel omdat hij met hart, ziel en verstand geloofde wat God sprak en hij handelde ernaar, bouwde de ark, waarvan God, de architect was, en in de eindfase sloot God zelf de toegangspoort! Wij leven in de eindfase van de genadetijd, plots zal God zelf de deur sluiten. Wanneer wij bedenken dat God alle maten aan Noach gaf, dan was dat alsof God Zijn bouwwetten gaf. Als men die regels beschouwd als Gods raad, dan pas enkel kon men slagen. Doet men dat niet, dan gaat men ten onder of met andere woorden men gaat verloren. Denk aan de profeet Hosea: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;  Hos 4,6

Dus wie niet wil luisteren naar een Bijbelgetrouw christen, God of de Bijbel, is een verloren of veroordeelde ziel, en wij leven nu, als in de dagen van Noach, aldus Jezus!

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Joh.3,18 Zo sprak eens Jezus!  

Had Noach zijn ark gebouwd naar eigen maten en regels, of wetenschappelijke overtuiging dan was Noach een verloren ziel. Sommige christenen vandaag die hun geloof beleven op eigen wijze! Een kerkboek in plaats van de Bijbel! Het Bijbels gezag verwerpen.

clip_image008Onze staatskerk, welke velen hebben verlaten, is als een ark waarvan de boegdeur openblijft, net als de ferryboot in 1987 “Herold of free enterprise!”

Daarom schrijft ook Paulus naar de Galaten, dat als iemand behoud verwacht door in eigen inspanning en eigen kennis alles te doen wat in de wet staat, geen genade mag verwachten.(Gal.5,4) Ook allen die hun redding of behoud na de dood verwachten door hun goede werken, zullen diep teleurgesteld worden.

 

 

Gevaarlijke predikers!

Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Judas 1,4

Hier leest men heel scherpe woorden tegenover rondreizende predikers die misbruik maken van de genade door Christus, wolven in schapenvacht om tegemoet te komen aan hun eigen zinnen, en dat van hun toehoorders. Zo kwam het tot een valse vrijheid, zo kon een Romeins Heer met slaven, zijn sexuele vrijheid verder zetten als christen. Slaven waren zijn eigendom.

Genade is een zegen!

clip_image01021 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars; en het zal geschieden, wanneer gij uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. 22  clip_image012 Maar elke vrouw zal van haar geburin, en van de waardin van haar huis, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gij op uw zonen, en op uw dochters leggen, en gij clip_image012[1]zult Egypte beroven Exod 3

U kent nu al de symboliek van de Egyptenaar, hetzij een ongelovige ziel, werelds mens, en zij zullen tot zegen zijn van diegenen met eeuwig leven! God was Zijn volk genadig en zegende Zijn volk. Zo zullen allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen in hun aardse leven een ongekende hemelse zegen ontvangen!

Bent u gered uit deze verloren wereld? Je kunt het zeker weten!

 

R.GAYTANT  Voorganger, Biblespace huisgemeenten

WIE IS GOD?

 

 

 

 WIE IS GOD?

 

 

 

 

clip_image002

 

 

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israël, Jahweh is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.

Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Zo kunnen wij een beeld vormen van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker.

Wij willen ook eens weten wat God doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te  kennen wie iemand is, wij zijn geschapen naar Zijn beeld. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

 

HOE DENKT GOD?

 

8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.10  Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11  alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. Jes.55

 

Een eerste punt wat wij vaststellen is dat er een enorm verschil is tussen het denken en spreken van God en dat van de mens. De weg die God bewandelt is anders dan deze van een mens, je ziet Hem in Zijn schepping. Hoe meer je naar Gods schepping kijkt, hoe nederiger een mens moet worden, ook de wetenschapper!

Spurgeon sprak destijds het volgende:

Ik weet niets wat beter is voor de ziel, dan bezig te zijn met God! Het kalmeert de baren en golven van wereldse zorgen en angsten.

Wat betekent God voor u? Welke invloed heeft Hij op u? Hebt u Hem lief of bent u kwaad op Hem? Hoe groot is God voor u?

Jezus, toonde dat Hij God was. Het laatste wonder dat Hij deed was de opwekking van Lazarus. Hij had de macht om een mens het leven te herschenken. Hij riep en de dode Lazarus kwam te voorschijn. Zijn woorden hebben een goddelijke kracht. Jezus leeft en geeft ons een toekomstperspectief!

 

 

 

GOD HOUDT VAN DE MENSEN en ZOND JEZUS

clip_image004

Spr 21:8   De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd; maar het werk des zuiveren is recht.

 

Vanuit het Hebreeuws kunnen wij het volgende begrijpen:

Een zondaar is verkeerd op weg, zonder GPS, wanneer hij niet luistert naar God. De zondaar wil zijn eigen weg en zijn eigen zondig of falend denken volgen. De mens die wel luistert naar God zal zijn doel bereiken. DE Bijbel is een onfeilbare GPS! God zond Zijn zoon om de mensen de weg te wijzen! De liefde Gods werd vermoord! God gaf Zijn woord opdat wij later bij Hem zouden wonen! De Bijbel werd destijds verbrand en verboden!

Vandaag is de satan bezig nieuwe wegwijzers te plaatsen en de bestaande wegwijzers tracht hij te verdraaien zodat men een andere weg en levensovertuiging zou nemen.

Hij maakt vandaag van Judas een held door oude geschriften in de kijker te plaatsen en de ganse wereld te misleiden. Hij laat nieuwe vertalingen maken en verandert het Onze Vader bv. Hij wil het bidden breken of verzwakken. Zoekt om verwarring te stichten onder de christenen, en verfilmt oude verdichtsels. Verdeeldheid is jammer, men kent vandaag carrouselchristenen, van de ene gemeente naar de andere, om toch maar eigenzinnig te kunnen blijven.

3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Tim.4

 

WAT DOET GOD?

 

Indien wij dit alles zouden weten, zouden wij Hem gelijk zijn. Maar wat Hij doet en deed mogen wij weten vanuit wat God zelf zegt in Zijn woord! God is al begonnen met Zijn nieuwe schepping. De mens is de kroon van Zijn schepping. De mens wilde niet luisteren naar God, zijn Schepper en zondigde daardoor. 2Co 5:17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden? Wedergeboren christenen zijn de mensen van de toekomst!  

Jes 59:2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

 

God wil vergeven! God wil verzoening! God wil een nieuwe schepping en een nieuwe mens!

Jezus werd het zoenmiddel, het offer dat God aannam.

2Pe 3:13  Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Opb 21:1  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

 

WAT WEET GOD VAN MIJ?

 

Psalm 138

1  Voor de koorleider. Van David. Een psalm. HERE, Gij doorgrondt en kent mij;

2  Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3  Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4  Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

5  Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

6  Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

7   Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

8  Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; {}

9  nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

10  ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

 

God doorziet ieder mens. God kent onze gedachten. Met ons handelen, gaat wil Hij familiair omgaan (Eng.vert).

Ps 17:3  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. De PSALMIST WEET PRECIES DAT God Zijn geweten kan toetsen in zijn slaap!

 

Hij weet vooraf hoe een mens zal reageren en welke plannen hij koestert. God weet elke woord dat wij spreken, en welke bedoelingen wij daarbij hebben. David schrijft Hij is bij mij! Wij zien Hem niet, en toch kan God zo dicht zijn bij ons.

“Gij legt uw hand op mij” (v.5)

David maakt hier duidelijk dat God beslag op hem heeft gelegd!

Wat moet David gelukkig zijn geweest te beseffen dat God werkelijk met hem bezig was.

Er gebeurt niets in het leven van de mens zonder het toedoen van God zelf. Je sterft niet wanneer je wilt, alles is afhankelijk van God zelf. Toch hebben wij een vrije wil, maar God staat daar boven. Een handoplegging is een zegen van God!

 

GOD BEPROEFT MENSEN

 

1Kr 29:17  Ik weet, mijn God, dat U het hart van mensen op de proef stelt om te zien  of zij oprecht zijn; want U ziet graag oprechte mensen. Ik zelf heb dit  alles met een oprecht hart gedaan en ik heb gezien hoe Uw volk zijn geschenken gewillig en met blijdschap gaf.

Ps 53:2  (53-3) God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt.

 

God beproeft de mensen met een doel. Hij beproeft het hart, dat is het denken van de mens.

Hij kan weten als de mens iets doet voor Hem, of dat met hart en ziel is, of dat het met tegenzin zou zijn. Er zou volgens wetenschappers een interactie bestaan tussen het hart en de hersenen van de mensen. (?) God laat ook het kwade toe, opdat de mens op zijn Schepper zou roepen.

Hij kan weten of zijn kind naar de samenkomst gaat tegen zijn zin of met een verlangen.

Als wij bidden of zingen kan Hij weten of het oprecht is of show.

 

In vers 6 ( Ps.139) maakt David duidelijk dat ook hij niet begrijpt hoe deze dingen voor God mogelijk zijn. Zo moeten ook wij leren te aanvaarden dat wij niet alle dingen in het leven kunnen begrijpen. Wij zullen altijd nog  vragen van “waarom” hebben. Maar wij mogen weten dat God rechtvaardig is.

Vers 7/10 maken duidelijk dat men zich niet voor God kan verbergen. Ook wie zelfmoord zou plegen en denken dat alles voorbij is, zal God ontmoeten. Je kunt voor God niet vluchten.

 

GOD LEREN KENNEN ZOALS HIJ, IS DAT IS HEEL BELANGRIJK!

 

Joh 17:3  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Joh 10:14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

Ga 4:9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Een Amerikaanse zakenman stond voor zijn venster op een zomerdag en hoorde jongens spreken en luisterde even mee naar hun gesprek. Zijn zoontje was daarbij. Ene zei : Mijn vader kent hier goed de burgemeester, waarop zijn vriendje zei: En mijn vader kent de Gouverneur van deze staat. En zoals jongens onder elkaar kennen en staan op hun strepen, antwoordde het zoontje van de luisterende vader: Dat heeft alles weinig te betekenen, want mijn vader, die kent God!

En de vader trok zich terug en bad: Oh God blij dat ik je mag blijven kenn

GOD EN ORGAANDONATIE

GOD EN ORGAANDONATIE

clip_image002

Hoe denkt een Bijbelgetrouw christen over dit omstreden onderwerp?  Hoe denkt er een ongelovige over? Welke wetten maakt men hieromtrent? Maar wat veel belangrijker is: Hoe denkt God erover, en wil men het denken van God geloven en aanvaarden. De Bijbel is Gods woord, het is levend en krachtig. Het is een zwaard dat haarfijn kan snijden, het schift overleggingen en het denken van de mens.(Hebr.4,12). Daarom toetsen wij dit onderwerp enkel aan de Bijbel. Wie de Bijbel niet gelooft, dient niet verder te lezen.

Een eerste tekst die wij willen onder ogen zien is, 1 Thess.5,23. Dit futuristisch Bijbelvers, waarschuwt de christenen, te zorgen voor hun lichaam, en het onberispelijk te bewaren tot de wederkomst van Jezus. Het is een tempel van Gods Geest. Dus is het lichaam geen persoonlijk bezit meer van de christen. Ieder kan er nu ook zelf over nadenken, en beslissen voor het geven van bepaalde organen tijdens zijn leven. Naastenliefde is een must, doch als het niet in overeenstemming is met Gods wil, dienen wij te weten dat onze gehoorzaamheid tot God, onze liefde tot God betekent. Wie staat er op de eerste plaats? God of uw naaste?

Na de dood….

Wanneer is iemand dood?  Leviticus 17

11 Want het leven van het vlees is in het bloed,

Het is duidelijk dat het leven eindigt, wanneer het hart het bloed niet meer laat stromen. God spreekt over het hart en niet over de hersenen. Dan is men pas dood voor God. Hersendood is nog niet hetzelfde als de dood, doch het is een eindfase voor het sterven van iemand. Vandaag denkt de mens daar anders over, maar niet God.

Getransplanteerde organen in het lichaam kunnen sterk worden afgestoten. De mens werd dus geschapen met een afweersysteem voor vreemde organen. Daarom zoekt de mens opnieuw dit te overbruggen, en dienen sterke medicatie gegeven voor onderdrukking. Ook deze medicatie heeft zijn nevenwerkingen. Wij zwijgen dan nog over de handel erin.

Grenzen overschrijden…. Deut.27:17

17 Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

 Volgens Dr.P.Beck, kan deze Bijbeltekst ook benaderd worden, als een verleggen van levensgrenzen. Het komt er op neer dat men mensen kunstmatig in leven houdt met het doel tot orgaandonatie. Het doet ons denken aan een andere tekst van naastenliefde: 17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Doch mogen wij dan wel ook begeren zijn hart, longen of zijn nieren? Uiteindelijk hoopt men op iemand anders dood.

Is er dan geen hoop voor die mensen welke lijden onder slecht functionerende organen?

Iedere Bijbelgetrouwe christen, weet en hoopt op zijn verheerlijkt lichaam, hetzij hij eerst sterft, of zal worden opgenomen. Die dag nadert snel, onze generatie maakt het wel mee! Maar vergeet niet dat de Here nog steeds kan genezen, na gewoon een gebed of zalving in geloof.

Natuurlijk kan men nog verder gaan over dit onderwerp, doch de Bijbel blijft actueel. De Bijbel spreekt veel meer over het hart dan over de hersenen. Dat heeft zijn reden, bijzonder als men heeft ontdekt dat het hart ook nog geheugencellen zou bevatten.

Biblespace Bijbelonderzoek https://biblespace.org

DE BLIJDSCHAP VAN EEN KONING

PSALM 30 DE BLIJDSCHAP VAN KONING DAVID.docx

PSALM 30 DE BLIJDSCHAP VAN EEN KONING

PSALM 30 DE BLIJDSCHAP VAN KONING DAVID.docx

WIE KAN GOED BIDDEN?

clip_image002

 

 

 

clip_image004

 

 

 

 17  De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij  hebt wel gezegd: Ik heb geen man. 18  Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet;  dat hebt gij met waarheid gezegd.

19  De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20  Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te  Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21  Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden,  noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.

22  Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want  de zaligheid is uit de Joden. 23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden  zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem  alzo aanbidden. 24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest  en waarheid.

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt  Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen  verkondigen.

Joh.4

 

Het aanbidden.

In onze wereld wordt er veel gebeden. Ieder mens bidt zoals hij het werd geleerd. Moslims, Boeddhisten, Katholieken, getuigen van Russel, enz. allen bidden op hun eigen manier en in hun kerken of zogenaamde heilige plaatsen. Bedevaartsoorden trekken veel volk. Ze bidden allen tot hun god en hopen of verlangen daardoor iets te bekomen of hun plicht te hebben vervuld.

Er is een duidelijk verlangen en een zoeken van de mens naar zijn Schepper.

 

De woorden die Jezus voor het eerst spreekt over bidden vallen hier tegenover de Samaritaanse vrouw. Deze heeft het over het bidden en aanbidden, over geloven.

Jezus maakt bekend dat God mensen zoekt die Hem willen aanbidden op de gepaste wijze.

God wil aanbeden worden op een manier zoals Hij verlangt. Het aanbidden betekent in de grondtekst,  het kussen van de hand en knielen. Een knieval doen.

Wanneer wij gaan bidden moeten wij weten of kunnen begrijpen wat God wilt in ons gebed.  God wil geen bidden zoals kinderen een briefje voor sinterklaas schrijven. Dat was een lijstje van kinderlijke verlangens

Wij volgen even wat Jezus zegt over dat aanbidden.

 

Gij aanbidt wat gij niet weet!

 

 

Je zou kunnen denken aan een belediging van Jezus tegenover deze vrouw, die toch liet schijnen dat ze een gelovige vrouw was. Al leefde ze zonder veel rekening te houden met God. Toch gaf ze te kennen dat ze aanbad of dat ze geloofde in de wetten van God.

Zo kennen wij ook veel mensen die ons zeggen dat ze “ lezen” daaronder begrijpen ze dan het bidden tot God.  Ze bedoelen dat ze geloven in een bestaan van God, maar weten niet precies welke God.

Deze vrouw kende  het verschil tussen de Joden en de Samaritanen en wat het verschil was in het aanbidden; Samaritanen waren Joden die zich hadden vermengd met de Kanaäniet. Ze lazen slechts nog de wet van Mozes.

Ze had het over de plaats van aanbidden, omdat dit het verschil was tussen de Joden en de Samaritanen. Ze hechtte veel belang aan het uiterlijk. Mensen kunnen gehecht zijn aan een kerkgebouw, de plaats stellen ze belangrijker dan het onderwerp.

De Samaritanen geloofden in de wet van Mozes en baden niet in Jeruzalem maar op de berg Gerezim. Ze lazen de profeten niet.

Wanneer wij dit vergelijken met ons volk hier, dan stellen wij vast dat de mensen ook hier denken of werden zo geleerd dat ze enkel kunnen bidden in een kerk, kapelleke of een kathedraal. Men dacht dat daar dan God aanwezig was. Vandaag verkoopt men kerken.

Men leerde het aframmelen van Onze vaders, Wees gegroeten, akten van dit of dat enz.  De Bijbel werd vroeger een verboden boek wat duidelijk geestelijke blindheid veroorzaakte.

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Jezus maakte duidelijk dat ze niet hadden begrepen wat ze eigenlijk aan het aanbidden waren. Deze werden verkeerd geleerd. Ze gingen uit van verkeerde veronderstellingen. Het was een bidden in onkunde en onbegrip.

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Het bidden is niet zo eenvoudig als men denkt. Wij als christenen krijgen hulp, zonder het te horen om op geestelijke wijze  te kunnen bidden.

 

wij aanbidden, wat wij weten; want  de zaligheid is uit de Joden.

 

Hier horen wij hoe Jezus het aanbidden van de Joden naar voor brengt.

Gods volk kan zich verheugen in de ware kennis van God. Zij hadden het gehele woord van God ontvangen.

De Joden wisten tot wie zij naderden. Denk aan de Bijbelstudie van vrijdag, waar men zag hoe de verschillende stappen waren naar het reukofferaltaar en dan het  allerheiligste, of om te naderen tot de genadetroon van God, de ark.

Zaligheid uit de Joden.

Jezus wijst erop dat de zaligmaker uit de Joden is. De Joden die te Jeruzalem woonden, en dat waren allen Joden van de stam van Juda!

Jezus probeert deze vrouw op het goede spoor te brengen, en gaat verder in zijn uitleg over het bidden, hoe het werkelijk zal worden.

Hij stuurt ze niet naar de tempel te Jeruzalem om te aanbidden.  Hij stuurt ze niet naar een andere kerk of tempel. Jezus gaat verder met Zijn uitleg.

 

23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden  zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem  alzo aanbidden.

 

Hier spreekt Jezus niet meer over de plaats van aanbidding. De plaats van aanbidding is vanaf nu van veel minder belang.

Jezus leert niet verder te gaan naar een tempel, maar om een tempel te worden! Een tempel waar God in kan wonen.

Er begint een nieuwe manier van bidden. In geest en in waarheid!

Velen denken dat het hier gaat over een eerlijk en oprecht bidden in waarheid.

Het uiterlijke van het bidden is van minder belang geworden.

 

Het bidden in de geest, betekent in feite een bidden ontstaan uit een geestelijk denken. Men moet geboren worden uit de Geest om geestelijk te kunnen bidden.

Je kunt bidden overal en wanneer je maar wil, en in alle omstandigheden.

Beelden zijn niet nodig, want het is uiterlijk. Kerken met torens heeft Jezus nooit gewild.

Jona bad vanuit de buik van de vis! Daniel dagelijks voor het venster van zijn woning.

Paulus ging bidden in de gevangenis!

Mt 6:6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Het bidden kan een traditie of een gewoonte worden. Bij sommige kerkdiensten zijn het steeds en herhaaldelijk dezelfde gebeden. Het hart kan ver verwijderd zijn van het bidden. Ook bij Israël was dit het geval:

 

Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met  zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij  doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

 

Dit is een bidden in het vlees. Let op : “mensengeboden”. Hoeveel voorgeschreven gebeden werden er niet gedrukt. Denk aan het gebed van Keizer Karel, met bijgelovige inslag. Een vloek en geen gebed. Denk aan de gebeden voor de doden!

 

Mt 23:14  Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.

God wil geen beroepsmatig bidden!

SCHUILEN BIJ GOD


UW VERLANGENS

 

 

 

 

 

 

HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

 

Psalm 84.

 

KING DAVID

 

Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om

er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn eigen

zoon Absalom.(weliswaar geen zekerheid).Deze psalm zal ons leren wat er omging in het hart van David toen hij anderen blij zag optrekken naar de tempel. Wij vergelijken ons verlangen opgaande naar een gewone samenkomst en plots opgaande naar het Nieuwe Jeruzalem MET het verlangen van David!

                   

(2,3) Dit is hier de REDEN VAN DAVIDS VERLANGEN. HOE LIEFELIJK ZIJN UW verblijfplaatsen •David dacht aan mogelijks aan het nieuwe Jeruzalem, en

de verschillende plaatsen daarin. Davids gevoel was dus een vurig verlangen om te mogen zijn waar GOD leeft!

 

Hoe was ons verlangen om samen te komen.

 

Een vurig verlangen? Een gewoonte? Een geestelijke dwang?

Volgens de profeet Jeremia: De tempel = het grote verlangen van hun ziel! Vandaag is er nog steeds een groot verlangen van Gods volk om hun tempel te herbouwen. Zal de moskee in Jeruzalem verdwijnen in een oorlog door een afgedwaalde raket? Aardbeving of een valse afgedwongen Vredesovereenkomst?

 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij.

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen –

anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga

heen om u plaats te bereiden;

3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid

heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat

ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

 

 

Leeft er in de christenen een vurig verlangen om Gods aanwezigheid te ervaren?

Wie dit verlangen niet kent, of heeft, dan is dat een heel slecht teken, en waarom?

Dat vertellen ons de volgende verzen uit die psalm.

 

 

 zwaluw

(4)Mussen en zwaluwen hebben in hun instinkt een

verlangen om een nest te bouwen, waar ze zich blij kunnen nestelen, uit weer en wind.

Daar kunnen ze rustig hun jongen verzorgen, en laten opgroeien tot ze het nest verlaten.

David dacht ook aan zijn rustplaats, na zijn sterven, en hij het werelds wonen zal verlaten, en bij God (altaren) zal zijn. Veranderde mensen, bekeerde mensen hebben iets gekregen

wat zij voor hun bekering nooit hadden: Een door God ingebouwd vurig verlangen naar de woningen in het beloofde Nieuwe Jeruzalem! Naar de bruiloftsmaaltijd die daar wacht!

David zag de zwaluwen die hun jongen neerlegden dicht bij Gods Tabernakel.

Een wedergeboren christen kent ook een vurig verlangen zijn kinderen zo dicht mogelijk bij en met de HERE op te voeden! Niet in een oud koud kerkgebouw, maar rond de Bijbel in het ouderlijke nest! Paulus kende dit verlangen ook.

 

Fil.1:22-24 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor

mij werken met vrucht en wat ik moet kiezen,

weet ik niet. 23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang

heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is

verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om

uwentwil.

 

Zijn verlangen te sterven betekende bij Jezus te zijn. Wij verlangen naar de opname!

Zijn verlangen was ook nog te blijven omwille van het werk van de Heer! Dat is pas een gezond denkpatroon van een christen.

               

(5,6) In moeilijkheden geeft dit verlangen geestelijke kracht, waarbij ook lichaam positief gaat reageren! David zag de mensen optrekken naar Jeruzalem. Ook zal hij gedacht hebben aan de Priesters! Hij zag ze als gelukkige mensen.

Zien ook de mensen dat U met blijdschap en stralend van geluk naar uw gemeente opgaat?

 

 

 

 

 

 

 

Waarin ligt het GELUK van ons die ook op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem?

 

clip_image006

1 Petrus 2:5 en 9

Ieder kristen is gelukkig als hij zich heeft laten gebruiken voor de bouw van de gemeente:

getuigen van Jezus! Liefde betonen tegenover de mensen, doet de mensen soms wat dieper denken. Uw geestelijke gaven gebruiken……

 

Het brengen van geestelijke offers:

Lofzang en muziek: maakt gelukkig! Het is genade muziek te mogen spelen voor Jezus

Het bidden en verhoorde gebeden maken gelukkig!

 

(7,8) David zag: Hij zag die gelukkige gelovigen optrekken naar de tempel en ze lieten sporen na. Dal van balsemstruiken, oord van bronnen = water en de regen spreken van zegeningen. Sporen zijn oude wegwijzers om iets op te speuren en te vinden.

 

 (11)HET VERLANGEN VAN EEN MENS TOONT AAN WAT IN ZIJN HART LEEFT !

 

David dacht : Hij dacht aan zijn Zoon Absalom, die een ander verlangen in zijn hart droeg dan zijn vader ! Absalom verlangde naar eer, macht en rijkdom, de dingen van deze onrechtvaardige wereld. Wie aardse verlangens heeft, en de beloften voor het hemelse negeert, die zit op de verkeerde weg. Na de dood komt hij niet depressief, maar in het laatste oordeel!

 

Het Bijbels christelijk verlangen:

 

Een christen is bereid desnoods liever een Lazarus te zijn aan de poort

van de rijke, dan zelf rijk te zijn. Zijn rijkdom: De smaad en spot als groter rijkdom te zien

 (Hebr.11) De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.(Efeze)

 

Het woord van Christus = onze rijkdom!

Bijbelkennis en geloof is de portemonnee

van een christen.

Een onvergankelijk kapitaal!

 

 

R.GAYTANT

84 PSALM


UW VERLANGENS

 

 

 

 

 

 

HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

 

Psalm 84.

 

KING DAVID

 

Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om

er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn eigen

zoon Absalom.(weliswaar geen zekerheid).Deze psalm zal ons leren wat er omging in het hart van David toen hij anderen blij zag optrekken naar de tempel. Wij vergelijken ons verlangen opgaande naar een gewone samenkomst en plots opgaande naar het Nieuwe Jeruzalem MET het verlangen van David!

                   

(2,3) Dit is hier de REDEN VAN DAVIDS VERLANGEN. HOE LIEFELIJK ZIJN UW verblijfplaatsen •David dacht aan mogelijks aan het nieuwe Jeruzalem, en

de verschillende plaatsen daarin. Davids gevoel was dus een vurig verlangen om te mogen zijn waar GOD leeft!

 

Hoe was ons verlangen om samen te komen.

 

Een vurig verlangen? Een gewoonte? Een geestelijke dwang?

Volgens de profeet Jeremia: De tempel = het grote verlangen van hun ziel! Vandaag is er nog steeds een groot verlangen van Gods volk om hun tempel te herbouwen. Zal de moskee in Jeruzalem verdwijnen in een oorlog door een afgedwaalde raket? Aardbeving of een valse afgedwongen Vredesovereenkomst?

 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij.

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen –

anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga

heen om u plaats te bereiden;

3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid

heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat

ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

 

 

Leeft er in de christenen een vurig verlangen om Gods aanwezigheid te ervaren?

Wie dit verlangen niet kent, of heeft, dan is dat een heel slecht teken, en waarom?

Dat vertellen ons de volgende verzen uit die psalm.

 

 

 zwaluw

(4)Mussen en zwaluwen hebben in hun instinkt een

verlangen om een nest te bouwen, waar ze zich blij kunnen nestelen, uit weer en wind.

Daar kunnen ze rustig hun jongen verzorgen, en laten opgroeien tot ze het nest verlaten.

David dacht ook aan zijn rustplaats, na zijn sterven, en hij het werelds wonen zal verlaten, en bij God (altaren) zal zijn. Veranderde mensen, bekeerde mensen hebben iets gekregen

wat zij voor hun bekering nooit hadden: Een door God ingebouwd vurig verlangen naar de woningen in het beloofde Nieuwe Jeruzalem! Naar de bruiloftsmaaltijd die daar wacht!

David zag de zwaluwen die hun jongen neerlegden dicht bij Gods Tabernakel.

Een wedergeboren christen kent ook een vurig verlangen zijn kinderen zo dicht mogelijk bij en met de HERE op te voeden! Niet in een oud koud kerkgebouw, maar rond de Bijbel in het ouderlijke nest! Paulus kende dit verlangen ook.

 

Fil.1:22-24 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor

mij werken met vrucht en wat ik moet kiezen,

weet ik niet. 23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang

heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is

verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om

uwentwil.

 

Zijn verlangen te sterven betekende bij Jezus te zijn. Wij verlangen naar de opname!

Zijn verlangen was ook nog te blijven omwille van het werk van de Heer! Dat is pas een gezond denkpatroon van een christen.

               

(5,6) In moeilijkheden geeft dit verlangen geestelijke kracht, waarbij ook lichaam positief gaat reageren! David zag de mensen optrekken naar Jeruzalem. Ook zal hij gedacht hebben aan de Priesters! Hij zag ze als gelukkige mensen.

Zien ook de mensen dat U met blijdschap en stralend van geluk naar uw gemeente opgaat?

 

 

 

 

 

 

 

Waarin ligt het GELUK van ons die ook op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem?

 

clip_image006

1 Petrus 2:5 en 9

Ieder kristen is gelukkig als hij zich heeft laten gebruiken voor de bouw van de gemeente:

getuigen van Jezus! Liefde betonen tegenover de mensen, doet de mensen soms wat dieper denken. Uw geestelijke gaven gebruiken……

 

Het brengen van geestelijke offers:

Lofzang en muziek: maakt gelukkig! Het is genade muziek te mogen spelen voor Jezus

Het bidden en verhoorde gebeden maken gelukkig!

 

(7,8) David zag: Hij zag die gelukkige gelovigen optrekken naar de tempel en ze lieten sporen na. Dal van balsemstruiken, oord van bronnen = water en de regen spreken van zegeningen. Sporen zijn oude wegwijzers om iets op te speuren en te vinden.

 

 (11)HET VERLANGEN VAN EEN MENS TOONT AAN WAT IN ZIJN HART LEEFT !

 

David dacht : Hij dacht aan zijn Zoon Absalom, die een ander verlangen in zijn hart droeg dan zijn vader ! Absalom verlangde naar eer, macht en rijkdom, de dingen van deze onrechtvaardige wereld. Wie aardse verlangens heeft, en de beloften voor het hemelse negeert, die zit op de verkeerde weg. Na de dood komt hij niet depressief, maar in het laatste oordeel!

 

Het Bijbels christelijk verlangen:

 

Een christen is bereid desnoods liever een Lazarus te zijn aan de poort

van de rijke, dan zelf rijk te zijn. Zijn rijkdom: De smaad en spot als groter rijkdom te zien

 (Hebr.11) De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.(Efeze)

 

Het woord van Christus = onze rijkdom!

Bijbelkennis en geloof is de portemonnee

van een christen.

Een onvergankelijk kapitaal!

 

 

R.GAYTANT

WIE IS ZALIG?

clip_image002

 

 

 

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat hun momentele toestand zeer goed is, dat het een gelukkig ogenblik is in hun leven.

Zalig betekent meer, een erkenning van hemelse gelukzaligheid, gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje wil eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

Voorbeeld:

clip_image004

               MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalig toestand, een gelukkige verwachting.

Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

 

Zijn er hier mensen die in een testament staan?

 

Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus

Ook wedergeboren moet zijn.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf is overtuigd geworden, hij heeft het woord aangenomen, de H.Geest heeft het bevestig in zijn hart.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart, en dat noemt men religieuzen.

 

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk, met laag IQ.  Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en sterke afhankelijkheid, daar tegenover zijn de rijken meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger best zelfstandig zijn. Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn.

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt is in zijn aardse bestaan.

Bij de zondeval is de geest van de mens beperkt geworden. Deze geest had hij nodig om rechtstreeks contact met God te kunnen onderhouden.

Nu leven wij met een lichaam en een geest. De Bijbel geeft prikkels op de zondige geest van de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

De schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen.

Dit was zijn antwoord :

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn sterk afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens die zich afhankelijk wil stellen en nederig wil blijven tegenover zijn Schepper!

 

Besluit : 

“amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet                 kunnen her invullen om gelukkig te zijn. Die leegte in de mens is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de belofte?: de hemel. Hoe kun je nu zeker zijn? Is God betrouwbaar? Is de Bijbel betrouwbaar? Geloof dan volgende tekst:

Efeze 1

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

 

4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

Wat een paradox, gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover het zondig denken van de mensen. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen.

 

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in opstanden en revolutie, door een elite georkestreerd. Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen die over deze wereld komen.

 

God zoekt de mensen, tot stilstand te brengen, opdat ze  eens zouden luisteren naar  Hem! Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig moordend leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het  op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mensen op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof in Jezus is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan voor de eeuwigheid omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt.

Een waar christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien over zijn eigen kinderen, die niet of nooit willen luisteren!

 

Psalm 126

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

 

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende, uitzonderlijk !

 

Lukas 19

41  En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,

 

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen manier. De gevolgen bleven niet uit, maar toch zal Hij zich over Israël ontfermen, dan komt de holocaust der heidenen!

 

 

 

NA DE DOOD

 

 

 clip_image001

 

clip_image003

Wat is er toch na dit aardse leven?

Bedenk eens de zondvloed, vandaag vele rampen, en nog veel verzwegen. Het antwoord op deze vraag laat de zin van het ons leven begrijpen! Inderdaad er leven vandaag mensen op deze aarde die zeker zijn van in de hemel aan te komen, dit zijn de hemelburgers! In het verleden waren er ook al zulke mensen, men noemde ze meestal, ketters, geuzen, een Joodse sekte ( Hand.24:5,14/ Hand.28:22) enz. Iemand deed voor hen de hemeldeur open, en betaalde de toegangsprijs met zijn eigen bloed: Jezus! Maar als wij de wereldburgers observeren dan hebben wij vlugger de neiging om te gaan denken: Wie zal God daar toelaten op dat grote bruiloftsfeest? Wie gelooft er nog in? Schijnheiligen? Twijfelaars?

 

 

 HERE, wie mag verkeren in uw tent?

Wie mag wonen op uw heilige berg? Ps.15

 

Koning David stelde zich de vraag: Wie zal er bij God mogen leven in het hiernamaals, in het nieuwe Jeruzalem?

Ieder mens zou moeten begrijpen dat God een zeer groot verlangen heeft, om te wonen bij de mensen! Zo zijn er ook mensen die verlangen om straks bij God te zijn, wetende dat ze niet in het “Laatste” oordeel zullen komen, dat klaar staat voor allen die Jezus verwierpen, als Heer en enige Verlosser. God heeft Zijn hartenwens niet voor ons geheim gehouden, Hij liet het voor u opschrijven:

 

2  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,Openbar.21

 

KENMERKEN VAN DE HEMELBURGER

In psalm 15 bedenkt koning David bepaalde levensprincipes, waarbij het bijzonder gaat over het samenleven van de mensen onderling.  Hoewel ook koning David niet de voorbeeldige echtgenoot was, toch gebruikte God hem als een spreekbuis en stem, met Goddelijke raad. Johannes 10:27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

Daarom kijk nooit op naar stervelingen, maar richt uw ogen en  uw denken op Jezus’ woorden.  Zijn stem is de Bijbel en NIETS anders!

 

Wij zien vandaag dat er een ernstige crisis bestaat in de samenleving en bijzonder in het huwelijk, daarbij gaat het slechts over twee mensen die in vrede en liefde met elkaar door het korte aardse leven moeten. Vele huwelijken vergaan als een bootje op een wilde zee en onderschatten het gevaar van de zware golven, menselijke problemen, die meedogenloos de beide partners uit de boot kunnen slingeren. Man en vrouw willen allebei het roer in handen nemen, en God wees daartoe de man aan! Satan verheugt zich bij elk huwelijk dat afspringt!

 

Welke mensen zullen later bij God wonen?

 

Psalm 15 geeft ons enkele levensprincipes die de mens helpen zich voor te bereiden op een hemelse samenleving! Dit lastig voorbereidingswerk dienen wij niet alleen te doen, want Jezus zal ieder mens die wil, daarbij helpen!

 

clip_image00528  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Matth.11

Een juk werd meestal gebruikt om twee ossen samen te laten werken.  Een hemelburger kent dus een tijdelijke samenwerking met Jezus hier al op aarde. Deze samenwerking is ondervinden, leren met vallen en opstaan, en de leiding van Gods geest ervaren. Gods weg met u aanvaarden, want het is een smalle en moeilijke weg!

2  Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart,

3  die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt;

Het zijn mensen die Gods wil nastreven, en zoeken om telkens te onderscheiden wat goed en kwaad is enkel aan de hand van de Bijbel. Ze hebben een goed en rustig geweten. Hij gaat recht door zee, en zoekt niet hoe hij zal liegen, bedriegen of leugenachtige  uitvluchten zoeken tegenover zijn medemens.

clip_image007Hemelburgers zijn mensen die hun naaste proberen niet te kwetsen, niet benadelen, of zoeken om hen kwaad te doen, uit wraak of dergelijke. Ze doen niet mee aan achterklap, kwaad spreken achter de rug van iemand, zonder dat hij of zij zich verdedigen kan. Bedenk de zuster van Mozes , welke kwaad sprak van hem, en ze werd melaats als straf van God!

Jakobus 3:5  Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

Door kwaadsprekerij kan enorm vele schade worden toegebracht, het werkt als een vuurtje, de ene zegt het verder tegen de ander. Zo kan ook een gemeente plat branden!

 

 4  in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert, die de HERE vrezen. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet;

Een hemelburger is iemand die de goddeloze veracht, ook al kan zijn aanzien groot en rijk zijn, zijn positie in de wereld machtig, hij zal zijn vriend nooit worden. Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Iemand die naar de hemel gaat, is iemand die de volgelingen van Jezus, eer geeft, zij die God in Geest en waarheid aanbidden. Hoe zouden christenen die elkander op aarde blijvend haten en ruzie maken, samen in vrede eeuwig kunnen leven voor het aangezicht van God?  Kinderen kunnen ruzie maken, maar moeten ook kunnen vergeven. Markus 11:26  Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Hemelburgers kunnen vergeven, wie niet wil vergeven, hoe zou hij bij een vergevende God in harmonie kunnen leven?

 

5  hij leent zijn geld niet op woeker en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. Wie zo handelt zal nimmer wankelen

 

5  he has not put out his money at interest (KJV)

Een mens die zich hier op aarde voorbereid, om strak hemelburger te worden, zal zijn geld niet uitlenen aan een broeder of zuster tegen betaling van rente, of woekerintrest.  Niemand zal zich laten uitkopen, om de waarheid te verkrachten, of om daardoor iemand schade te berokkenen   Een hemelburger beseft heel goed het volgende :

 

Efeziërs 2:8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,

en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

 

 

R.GAYTANT

                                                                                                                                                  Voorganger

HOE BIJBELS CHRISTEN WORDEN?

HOE WORDT MEN EEN BIJBELS CHRISTEN?

 

God danken is iets wat ook vandaag in deze wereld nog zeer weinig gebeurt, tenzij door hen die God persoonlijk hebben leren kennen door Christus, genade en vele zegeningen en geestelijke kracht mochten ontvangen.

clip_image001

HOE WORDT MEN EEN KIND VAN GOD?

HOE BEHOORT MEN TOT DE BRUID VAN CHRISTUS?

 

Dit wil ik best graag gaan vergelijken met een huwelijk.  Een huwelijksverjaardag is een goede gelegenheid. Wanneer Jan pas gehuwd was als jongeman, dan konden wij hem de vraag stellen:

Hebt gij nu Maria werkelijk lief ?

En Jan zou hebben geantwoord: Natuurlijk! Wat dacht je! Ik heb mijn keuze gemaakt!

 

Maar nu wil ik toch een belangrijker vraag stellen:

WAAROM HIELD JAN VAN MARIA ?

 

Jan:

– Ik heb ze op een bepaalde dag leren kennen.

– Ze was voor mij mooi en aantrekkelijk

– Ze hield ook veel van mij.

– Ze nam mij gewoon aan zoals ik was.

– We werden het samen eens, en we besloten gewoon te trouwen!

 

Het is heel goed om aandacht te geven aan deze eenvoudige dingen.

Wanneer iemand onder u Jezus nog niet kent, dan kan hij ook vandaag nog Jezus persoonlijk leren kennen als hij dat wil. Hij staat aan de deur van uw hart te kloppen, heeft u lief, en gaf Zijn leven voor u!

 

Nu wil ik vragen: Hou je echt van Jezus?

 

clip_image003

En wie Hem nog niet persoonlijk kent en eerlijk is met zichzelf zal zeggen: Neen!

 

Als ik u vraag waarom? Dan kunt u mij  alvijf redenen geven:

n Ik heb Jezus nog niet ontmoet.

n Jezus komt mij niet zo aantrekkelijk over, na al de dingen die ik hier in mijn leven heb gezien wat al die kerken en religieuzen betreft.

n U kunt zeggen: Ik weet niet hoe Jezus denkt en wat Hij eigenlijk zegt? Niemand heeft het mij uitgelegd, nooit van gehoord! Ik zag Hem nooit!

 

14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? (Rom.10)

 

n Ik weet niet of Hij mij zou aannemen?

n Als ik alles wist wat Jezus zei, dan bent ik het nog niet ééns met Hem.

 

 

 

IK HEB JEZUS NOG NIET ONTMOET. Eerste reden.

 

Weet u waarom wij geschapen zijn? Dit is om God te leren kennen en te aanbidden.

Het meeste vreugdevolle van het leven is persoonlijk God leren kennen.

 

23 Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom,

 24  maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des Heren.(Jeremia 9 )

 

Jezus is in ons midden, een gelegenheid om Hem te ontmoeten.

Jer 24:7  Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.

 

God leren kennen is een zaak van hart en ziel.

 

Een slavenkoper kwam te paard op een slavenmarkt, daar waren een tiental slaven te koop. Deze slavenkoper zag er een, en bood, en bood een ongelooflijke prijs, veel meer dan alle andere belangstellenden tesamen, dit voor een slaaf.

De slavenkoper nam dan die ene slaaf mede, en een eindje verder zei de slavenkoper :

“ U bent vrij “ , doch de slaaf verwonderd, had het wel begrepen, maar volgde die heer op zijn paard verder, toen draaide die heer zich om en herhaalde : U bent nu vrij ! Dat weet ik zei de slaaf, maar ik wil u volgen, want als ik u niet mag volgen, ben ik dan wel echt vrij ! En hij werd een echte liefdeslaaf.

 

Deze slavenkoper is als Jezus, Hij kochte iedere zondaar, slaaf van de zonde, met zijn bloed, en allen die Hem echt met hart en ziel willen volgen , volgen Hem in  eigen vrijheid !

Maria:

 JAN WAS VOOR MIJ AANTREKKELIJK EN MOOI, en HIJ HIELD VAN MIJ

 

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

 

Een “ja” op de huwelijksdag, ja ik wil je mijn ganse leven u trouw zijn.

Je hebt het evangelie lief of je verwerpt het!

Zoals de bruidegom de bruid trouw belooft, dan aanvaardt hij haar, anders zou hij haar hebben verworpen. Zo kan ook ieder mens doen met de bijbel, met wat God zegt, wat hij wil, hij heeft een vrije wil en maakt een vrije keuze. 

Zo zal de ganse mensheid in twee delen worden gesplitst. Men aanvaardt de Bijbel of men verwerpt Gods stem. God kun je echt zien, in de Bijbel!

En toch. . .

Gods Woord is een liefdesverklaring naar de mensen toe:

 

16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.(Joh.3 )

 

Welk mens kan de liefde van God verwerpen? Wat een belediging is het voor God zijn geschenk te verwerpen of af te wijzen.

Ik heb in mijn ganse leven nog nooit iemand een geschenk zien weigeren, zou u dat doen of durven doen tegenover uw schepper !

 

ZE NAM MIJ aan ZOALS IK WAS,

 

Joh 1:12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

 

Zoals Maria Jan heeft aangenomen, zo zijn allen die Gods Woord aangenomen hebben “kinderen Gods” geworden.

Wij moeten de Bijbel aannemen zoals hij is geschreven en geïnspireerd door Gods Geest, wij moeten daarmede leven, wij zijn ermee vertrouwt en getrouwd!

Maria had zeker al iets ontdekt aan Jan dat in haar eigen ogen minder aantrekkelijk was, maar ze verwierp hem daarom niet.

Gods Woord is niet een boek als alle anderen, je moet het eerst aannemen en pas dan kun je het begrijpen.

Het is genade Hem te mogen leren kennen! Dus geen bekering zonder gebed om vergeving. Jezus aannemen in je hart, is Gods Woord aannemen met hart en ziel.

Wij  mensen moeten het eens worden met God.

Vele mensen denken God bestaat niet, of is dood. Vele mensen hebben geen contakt met God , en God zegt waarom :

 

1  Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.  2  Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.

(Jes.59)

 

Niets kan verdrietiger zijn dan een echtscheiding, zo is God voor vele mensen ook als een gescheidene, maar Hij verlangt vurig naar herstel.

 

 

R.GAYTANT

 

SIMON EN MAGIE

clip_image002

 

clip_image004

 

Na de vervolging van de christenen te Jeruzalem, zien wij dat zij die vluchten  het evangelie verder blijven verkondigen. Op hun weg ontmoeten zij mensen die ontstelt staan van de wonderen die Jezus doet door hun handen. (Hand.8)

Dit brengt natuurlijk veel sensatie. Mensen zijn nieuwsgierig en komen kijken.

Wonderlijke gebeurtenissen zijn iets wat ook vandaag  veel mensen aantrekt. Daarom bloeit ook het occultisme in al zijn praktijken in onze tijd.

De media : Astrologie, als wetenschap voorgesteld, ondersteunt de opgekomen belangstelling. Wie is niet geintresseert in zijn persoonlijk toekomst ?  Nieuwsgierigheid is in alle tijden de aanzet geweest tot verleiding. Het begon al in Babel, met zijn aanbidding van de zon, maan en sterren. God schiep dit met andere en betere bedoelingen ! Het drong later door in het hedendaagse Babelse christendom.

 

Als  Jezus zijn gemeenten niet had beschermd, zouden er vandaag zeker nooit geen gemeenten meer zijn geweest, die nog steeds geloven zoals Jezus het leerde !

Daarom gebruikt de H.Geest zijn dienstknechten en leraars, opdat de christenen het spoor niet zouden bijster geraken. Hij gebruikt de onderscheiding van geesten onder gemeenteleden, en allerlei gaven die werkzaam zijn.

De gemeente is niets met meelopers. Meelopers verdwijnen eerst of laatst.

 

Hier zien wij hoe Simon de tovenaar , een magnetiseur welke meeloopt, en op zijn manier de gemeente zeer ernstig in geestelijk gevaar brengt.

(7) Wij lezen dat mensen werden bevrijd van onreine geesten, andere mensen werden genezen van lichamelijke gebreken en ziekten. Er kwam een  hemelse blijdschap in de stad !

Als de Heer zelf werkzaam is , dan is iedereen onder invloed van Gods werk !

Het waren toen geen schijnwonderen ! 

 

(9,11) Deze Simon een paranormale, (afb. Wilde vliegen) was in groot aanzien onder de mensen. Een tovenaar is een magier, magiers zijn er vandaag nog steeds, men houdt reeds publieke markten, en vandaag zijn ze opnieuw meer en meer door het volk gekend.

 

In zijn tijd behoorde Simon tot de klasse van Goëten, of godsdienstige verleiders.

Zij kunnen invloed uitoefenen met behulp van de boze krachten ten kwade of ten goede vandaar De witte magie of de zwarte magie, allebei niet uit God !

Zulke mensen zijn doorgaans hoogmoedig, ook hier vinden wij dit terug, want Simon beweert “iets groots te zijn “. Vroeger noemde men dit daar ” “tis megas” of goddelijk persoon.

Zijn magische praktijk had invloed op het volk. Het volk was sterk onder zijn invloed gekomen.

 

HET GEVAAR VAN MAGISCHE PRAKTIJKEN

 

17  En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18  en zeg: Zo zegt de Here Here: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? 19  Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20  Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt.

 21  Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ezech .13

 

 

 

(12,13) Filipus treed op precies zoals hierboven beschreven.

Deze filipus treed op in Jezus naam, mensen komen tot geloof en worden bevrijd. Door gewoon tot geloof te komen kunnen er al mensen verlost worden van bepaalde kwalen die ze gans hun leven meesleepten. Tot geloof komen kan niet zonder een persoonlijke zondebelijdenis bij Jezus. (Geen onbijbelse biechtpraktijken)

 

Hier zien wij deze Simon, komt tot geloof laat zich dopen.

Hij komt sterk onder invloed van de werking der krachten die de H.Geest deed door Filipus

Hij zag op Filipus, niet op Christus ! Hij LEEK precies de beste leerling van Filipus !

Dit is een zeer merkwaardig puntje. Hij volgde Filipus. Zo komt het ook dat wanneer een gemeente verandert van voorganger er christenen zijn die naar geen gemeente meer gaan. Zo is het zeer gevaarlijk dat mensen andere mensen volgen omwille van tekenen, wonderen of door invloed van de media!

Besef wel dat de geest van de antichrist meer en meer oprukt, en deze zal ook mensen genezen, zogezegd in Gods naam en velen zullen verleid worden !!!!

Hier zien wij ook de verantwoording ligt bij de persoon die zich laat dopen,

 

(14,17) Petrus en Johannes komen vanuit Jeruzalem , toen ze hoorden over de bekeringen als gevolg van de prediking van Filipus. Filipus was geen apostel , maar wel een groot evangelist, zielenwinner. Ook nu in Samaria !

Ze legden deze mensen de handen op , en ze ontvingen de H.Geest

Ze waren in feite ook gekomen om te zien wie die Simon was. Een grote bedreiging voor het prille christendom !

 

Moeten wij ook zielen winnen ?

 

8  Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

 9  Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered. Ezech.33

 

EEN GEDOOPTE MEELOPER

 

(18,19) Hier ontdekt Petrus een meeloper,welke zich had laten dopen, maar het was enkel met water geweest ! Het geloof had geen wortel geschoten! Slechts oppervlakkige intresse en kijken of dat voordeel kon brengen ! Dus geen werking van de Geest aanwezig.

Simon wilde in de ogen van de mensen ook in de belangstelling blijven, denk precies aan Annanias en safira. Het streven naar eer was er gebleven, zij waren daar niet van verlost, integendeel inwendig was hij in feite sterk jaloers op de apostelen, de ogen der mensen veranderden van richting, en er werd meer gekeken naar Petrus en Johannes en Filipus !

Hij bood geld aan !

Zijn streven naar geld was gebleven, en dat verraad hem, let op Ezechiel !

Wie waarlijk tot geloof is gekomen , begint niet terug op corrupte wijze zoals de ongelovige doet. Hij dacht dat het christenendom een soort hogere magie was.

Dit was een grote belediging voor Petrus.

 

Deze Simon bleef een onverbroken hart ! Smaad is iets dat het hart verbreekt.

Simon kon deze smaad in eigen kracht niet aan ! Hij wilde blijven staan op de eer en aanzien die het volk hem altijd gaf.

 

 

(19,24) Hier zien wij een conflict tussen Petrus en  deze “Simon” ook al « broeder » genoemd. Petrus maakt hem zeer duidelijk dat God kracht helemaal niet te koop is !

Wat een zielige benadering van deze Simon. Wat een jaloersheid.

è Wij leren hier in feite dat  Bijbels geloof niet te koop staat, maar een gave van God is.

è De werking in de gemeente sterk afhankelijk is van de Heer, en niet van ons.

è Petrus tot simon een oproep doet zich te bekeren !

è Uw hart is niet recht voor God : onbekeerde schijnheilige toestand.

 

 

(24) Simon moest zelf bidden !

Petrus zegde hem de waarheid, wat deze man uiteindelijk was geworden :

1.     Gal van bitterheid

2.     Warnet van ongerechtigheid

 

Petrus was nog een predikant van de eerste ure. Hij was zeer rechtzinnig. Het was Petrus niet te doen om zijn inkomen, anders zou hij op dezelfde zondige lijn hebben gestaan als Simon. Zij die op deze lijn staan kunnen geen zulke uitspraken meer doen.

Ze spreken de mensen naar hun mond;

Deze Simon was de eerste zware aanval op de christenen, hij zou vergif zijn voor de gemeente volgens Petrus.(Geschiedschrijvers vermoeden dat deze Simon later naar Rome verhuisde)

Hier reeds was er een poging om occulte leringen en hekserij in de gemeente binnen te brengen

Uiteindelijk zien wij dat in het christendom dit vergif is doorgedrongen, maar dat de Heer door de eeuwen heen, zorgde voor de Zijn discipêlen. Hier vinden wij een groot verschil tussen katholieken en christenen ! Nu moeten wij nog meer waakzaam zijn, voor valse eenheid.

Het « Simon gedrag » is opnieuw terug, een strik van ongerechtigheid !