WAT IS GELOOFWAARDIG?

clip_image003

 

 

clip_image005

Vandaag leven wij in een tijd waarin de betrouwbaarheid zwaar achteruitgaat, op alle vlak. Wat is nog geloofwaardig”?

Wie of wat kan men nog vertrouwen vandaag. Vele mensen worden teleurgesteld in allerlei zaken als banken, of mensen in de politiek, waarin ze een groot vertrouwen hadden gezet. De Bijbel leert dat de eindtijd een zeer gevaarlijke tijd zou zijn. We leven in een wereld vol van berichtgeving en communicatie, maar wat is daarvan allemaal nog betrouwbaar? De pers wordt gemanipuleerd en gecensureerd.

Bedrog is vandaag mode.

Europa kent momenteel een golf van teleurstelling. Vele mensen voelen zich nu bedrogen door een eerste klap, de val van het aandeel van Lernout en Hauspie. Vandaag de banken enz. De betrouwbaarheid is zoek! Het lijkt een klein voorbeeldje van wat nog komen moet, wanneer het Babelse systeem, vanuit Openbaring zijn val zal kennen en er een groot gejammer zal zijn. Nochtans zal het eerst zeer geloofwaardig zijn overgekomen!

 

Wat zegt God over betrouwbaarheid of geloofwaardigheid?

 

Micha 6

9 Hoort! de Here roept tot de stad (en heilzaam is het uw naam te vrezen): Luistert naar de roede en naar wie haar besteld heeft.

10  Zijn er niet nog in het huis van de goddeloze, schatten van goddeloosheid en een gevloekte, schriele efa? 11  Zou Ik rechtvaardig zijn bij een weegschaal der goddeloosheid en bij een buidel vol valse gewichten?

12  Haar rijken zijn vol geweld, en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog. 13  Ik echter maak u krank, Ik sla u, Ik richt verwoesting aan wegens uw zonden.

 

De profeet klaagt de corruptie aan die er was in Jeruzalem. Hij leefde in de tijd van Hosea en Jesaja. Hij spreekt van een gevloekte efa, dat was een verkleinde maat die normaal een inhoud van 36 liter moest hebben.

De mensen stelden hun vertrouwen dat de maten in orde waren, maar een goddeloze vreest God niet, maar draagt toch de gevolgen ervan, buiten zijn besef!  

 

GODS WOORD IS BETROUWBAAR!

 

7 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

8  De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.Ps.19

 

Het volk heeft nood aan iets dat waarachtig en betrouwbaar is, waarin het kan geloven. Dit is het beste voor een mens opdat zijn denken in evenwicht blijft. Omdat Gods woorden waarheid zijn, kunnen zij het hart verheugen. Gods woord werkt steeds door in wie gaat geloven in Jezus.

Bedrog heeft een ander effect, het brengt de mens eerst in een schijngeluk, een schijnvrede, en dan in een verdriet en later kan nog een zware depressie volgen.

Valse profeten kun je niet vertrouwen, een christen hoort of men afwijkt van Gods Woord dat is zijn enige wapen. Hou vast wat gij hebt, de Bijbel!  Iedere prediker moet op zijn geloofwaardigheid getoetst worden.

Als wij als christenen een gedrag hebben dat niet meer geloofwaardig is bij de mensen, luisteren zij niet meer naar ons. Zijn wij niet vruchtbaar voor de Heer.

Doch zij blijven wel christenen, indien ze met liefde, en niet uit dwang,  blijven streven naar gehoorzaamheid aan het woord, dat is pas de “Vreze des Heren”

 

God waarschuwt op Hem te vertrouwen, Hij is betrouwbaar!

 

4  Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen;5  tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.

6  Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.7  Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: 8  Wentel het op de Here; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!Ps.22

 

God roept ons op om op hem te vertrouwen..

Hij toetst ons om te zien wat wij doen. Hij wil weten wat wij betrouwbaar en geloofwaardig achten.

Christenen worden vandaag beproefd om te zien of zij het woord van God meer betrouwbaar achten, dan allerlei kerkregels, dogma’s en dergelijke.

( Ik ontving deze week een brief van een katholieke zuster als toenadering tot de oecumenische beweging)

500 jaar onenigheid tussen katholieken en protestanten is nu lang genoeg beweert men. Het gaat hier nu louter over wat betrouwbaar is: de Bijbel of het gezag van het Vaticaan? De tijd is rijp voor veel geloofsafval. Wie niet meedoet aan de wereldkerk, zal bespot worden en als sekte verboden worden.

 

BETROUWBARE PERSONEN IN DE BIJBEL ALS VOORBEELD.

 

Jozef Gen.39

6  En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

7 ¶ Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen.

8  Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;

9  niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

10  En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

 

Jozef bleek betrouwbaar te zijn. Hij werd beproefd en hield stand. Je kon op hem rekenen. Betrouwbaarheid is in Gods ogen zeer belangrijk.

Jozef wilde betrouwbaar zijn bij zijn God. Hij wilde niet zondigen tegen zijn God.

God heeft die betrouwbaarheid in het leven van Jozef niet vergeten. Jozef was hier een weerspiegeling van geloofwaardigheid.  Jozef, een beeld van Jezus!

De mensen hebben hem vernederd, maar God stelde hem aan als onderkoning van Egypte!  God zegent betrouwbaarheid!

 

MOZES WAS BETROUWBAAR, GOD HAD HEM GEROEPEN.

 

3  Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.

4 ¶ Toen zeide de Here onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit.

5  Toen daalde de Here neder in de wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en riep Aaron en Mirjam; en zij traden beiden naar voren.

6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

7  Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis.

8  Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?

9  Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en Hij ging heen.

10  Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aaron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse!Num.12

 

Hier vinden wij Mirjam de zuster van Mozes, en zij beoordeelde Mozes als onbetrouwbaar, en dan begon ze kwaad te spreken van hem. God riep ze niet alledrie afzonderlijk om er tegen te spreken, maar tezamen naar de tent!

Mirjam werd tijdelijk met ziekte bestraft. 

4  Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten keurt.1 Thess.

 

ZICHZELF BETROUWBAAR of GELOOFWAARDIG ACHTEN = ZONDIG

 

Dit is niets anders dan op zichzelf gaan vertrouwen. Hoe groter bekwaamheid EN KENNIS een mens heeft, hoe meer hij gelooft in zichzelf en niet in God! Voor velen is hun kennen en kunnen een sta in de weg om tot geloof te komen. En uiteindelijk willen ze zelf als God zijn.

 

5  Waarom zou ik vrezen in dagen des kwaads, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt;6 ¶ van hen, die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen?7  Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen,

8  (te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend)

9  dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.

10  Veeleer ziet hij, dat wijzen sterven, dat dwazen en redelozen tezamen te gronde gaan en hun vermogen aan anderen nalaten.11  Hun diepste gedachte is, dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht; zij noemen de landen naar hun namen.12  Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. 13  Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Sela Ps.49

 

Vele mensen stellen hun vertrouwen in geleerden, of in theologen omdat ze denken dat deze betrouwbaar en wijs zijn. Dokters worden vandaag biechtvaders, en spelen God als raadgevers. Eigenwijzen zijn mensen die een groot vertrouwen in zichzelf hebben, ze scheppen behagen in hun eigen woorden, en niet in Gods woorden.

 

Een geloofwaardige Jeremia!

 

1 Toen naderden al de legeroversten, namelijk Jochanan, de zoon van Kareach, en Azarja, de zoon van Hosaaja, en al het volk van klein tot groot,

2  en zij zeiden tot de profeet Jeremia: Laat toch onze smeking bij u gehoor vinden en bid voor ons tot de Here, uw God, voor dit gehele overblijfsel, want wij zijn als weinigen uit velen overgebleven, gelijk uw ogen ons aanschouwen;

3  dat de Here, uw God, ons te kennen geve, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. 4  En de profeet Jeremia zeide tot hen: Ik geef u gehoor; zie, ik zal tot de Here, uw God, bidden gelijk gij gesproken hebt, en dan zal ik alle woord dat de Here u antwoorden zal, u mededelen, ik zal u geen enkel woord verzwijgen.

5  Toen zeiden zij tot Jeremia: De Here zij ons een waarachtig en geloofwaardig getuige, dat wij overeenkomstig alle woord waarmede de Here, uw God, u tot ons zenden zal, doen zullen.Jer.42

 

R.GAYTANT

VALLEN IN DE GEEST

 Bijbelstudie door Werner Stauder

VALLEN IN DE GEEST – SHAKTIPAT

 

Wij leven in woelige tijden, en wel in elk opzicht: zowel wat de politiek betreft alsook het geloof, de economie, de maatschappij, en zelfs ook de natuur. De koopkrachtvermindering neemt wereldwijd gestadig toe alsook de oorlogsdreiging. Nog nooit zijn er in de wereldgeschiedenis zo vaak en zo vlak achter elkaar en soms zelfs gelijktijdig zoveel natuurrampen, hongersnoden, oorlogen en terroristische aanslagen geweest als in de laatste decennia. Alles lijkt ondersteboven gehaald te worden en niets is meer zoals het behoort te zijn. Dat geldt ook voor ons geloofsleven. Het lijkt wel alsof de spirituele leiders van welke wereldgodsdienst dan ook steeds fanatieker worden en hun volgelingen steeds meer opgezweept raken. Religieuze onverdraagzaamheid neemt toe! Alom verwarring! Ook geestelijke verwarring neemt toe! Allerlei extreme geloofsuitingen steken de kop op en sleuren ontelbare mensen met zich mee! De ene “opwekkingsgolf” volgt de andere op en de daar geïntroduceerde zogenaamde “geestesuitingen” nemen in heftigheid toe. Eerst Toronto, dan Brownsville, Pensecola en nu ook Lakewood, what’s next? Het spreken in tongen en het dansen met vlaggetjes, waarover ik eerder bijbelstudies heb geschreven, lijken nog vrij onschuldig tegenover de nieuwe dingen waarmee de gelovigen wereldwijd en dwars door de denominaties heen geconfronteerd worden, mede door bepaalde satellietzenders die dergelijke diensten uitzenden. “Holy laughter” [heilig lachen] ofwel “lachen in de geest”, “spirit slaying” [slaan in de geest] ofwel “vallen in de geest” en “spirit glue” [lijm van de geest], die degenen die gevallen zijn als het ware aan de grond vastplakt zodat ze niet meer uit zichzelf kunnen opstaan behoren tegenwoordig toch wel tot de belangrijkste wonderen en tekenen die de charismatische beweging promoot, toch zowel in de TeNaCH [het Oude Testament] alsook in B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] staat er absoluut niets over het “vallen in de geest” en de “lijm van de geest” of wat daarop gelijkt. Toch gaat men er vanuit dat dit gebeurt onder de werking van de Heilige Geest. Dit laatste is dus het punt waar het tegenwoordig in vele discussies om draait. Ook ik vind het zeer ongeloofwaardig en zelfs uitermate gevaarlijk om deze ronduit occulte uitingen aan Ruach haQodesh toe te schrijven. Jezus heeft immers gezegd: “Ik verzeker u: wat voor kwaad de mensen ook begaan en hoe erg ze God ook lasteren, het zal hun allemaal vergeven worden, maar als iemand de Heilige Geest lastert, kan hij nooit meer vergeving krijgen; dat is een schuld voor altijd!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 12:31). Dit is een ernstige waarschuwing die wij ons zeer ter harte moeten nemen. Kijk uit wat u zegt over de Heilige Geest! Ik vind het heel erg wat er allemaal in de samenkomsten van o.a. de Toronto-beweging en nu ook in de “Fresh Fire”-beweging aan de Heilige Geest wordt toegeschreven en door honderdduizenden klakkeloos wordt beaamt zonder te toetsen aan Gods Woord! Bij allerlei massale conferenties en zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten gaan vaak honderden mensen naar voren om zich de handen te laten opleggen om vervolgens als door de bliksem getroffen achterover te vallen. De manier waarop dit gebeurt, verschilt nog wel eens. De ene keer wordt degene die tijdens gebed op het voorhoofd aangeraakt wordt en daardoor achterover valt dan door iemand opgevangen en met een kleed of doek bedekt zodat die persoon dan kan “rusten in de geest”. Sommigen blijven een half uur of langer liggen terwijl rondom hen heen de dienst gewoon verdergaat. In dat geval is het laten “vallen in de geest” dus goed voorbereid en wordt er een strakke regie gehandhaafd. Een andere keer kan dit fenomeen daarentegen ook chaotisch verlopen als hele groepen bezoekers tegelijkertijd spontaan achterover vallen, ongeacht of ze zich nu op het podium of gewoon in de zaal bevinden. De mensen vallen dan over elkaar heen, stoelen en banken vallen om en soms raakt daarbij ook vrouwenkleding in de war, wat nooit Gods bedoeling kan zijn in een samenkomst, want er staat immers geschreven dat de Eeuwige geen God van wanorde is (1 Korinthiërs 14:33). Toch heerst er in deze massale manifestaties vaak zo een grote wanorde dat er zelfs mensen zijn die bij het achterover vallen dermate ongelukkig terecht komen dat ze medische hulp nodig hebben. Ik kan mij niet voorstellen dat dit het werk van de Heilige Geest zou zijn, en toch wordt dit stellig beweerd. Sommigen vallen spontaan achterover, anderen worden letterlijk geduwd. Ik weiger in elk geval om in deze bijbelstudie het “vallen in de geest” met een hoofdletter “g” te schrijven omdat deze manifestatie zo tegengesteld is aan de Bijbel dat hier duidelijk een andere geest aan het werk moet zijn! Kijk zelf maar wat daar in deze samenkomsten allemaal gebeurt. Op o.a. YouTube en Google Video kunt u tientallen filmpjes vinden met weerzinwekkende beelden. Sommigen vallen uit zichzelf, anderen bezwijken onder de groepsdruk. Sommigen van hen die op de vloer liggen, tuimelen rond, anderen schokken. Sommigen lachen hysterisch terwijl anderen wenen en luid kreunen. Sommigen rollen over de vloer terwijl weer anderen bewusteloos lijken te zijn. Sommigen herstellen onmiddellijk en gaan terug naar hun stoel, anderen blijven 5 tot 10 minuten liggen en weer anderen blijven zelfs tot aan zes uur bewusteloos! De charismatische leiders willen ons wijsmaken dat wij dit allemaal niet aan het Woord hoeven op te toetsen, “want God doet nieuwe dingen”, maar dat is een onschriftuurlijk en extreem gevaarlijk advies. Ons wordt door Sha’ul [Paulus] juist geleerd dat wij alles moeten toetsen en elk kwaad moeten vermijden, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Thessalonicenzen 5:21). Ook zeggen charismatische leiders keer op keer dat wij ons niet mogen verzetten, maar dat wij ons gewoon moeten open stellen om de geest zijn werk te laten doen. Welke geest? Niet de Heilige Geest!!! Nergens in de Bijbel komen wij een dergelijke uitspraak van geestelijke leiders in een soortgelijke situatie tegen. Ook Keifa haShaliach [de apostel Petrus] raadde ons niet aan onszelf open te stellen voor allerlei mystieke ervaringen en vreemde geestesuitingen. In plaats daarvan waarschuwde hij: “Wees nuchter en waak; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Deze zogenaamde “opwekkingsgolven”, die steeds verder van G’ds Woord afwijken, worden ook voor ons steeds gevaarlijker, want ze hebben inmiddels ook binnen de Messiaanse beweging wereldwijd aan invloed toegenomen. Messiasbelijdende Joodse gemeenten en huisgroepen, die enkele jaren geleden nog echt toragetrouw waren, lijken inmiddels steeds meer op Toronto-gemeenten en de Tora-dienst moest veelal wijken voor “Fire”-manifestaties. Keppeltjes en gebedsmantels zijn zelfs in Israël uit de meeste Messiasbelijdende gemeenten verdwenen. In plaats daarvan danst men nu ook daar met de veelkleurige vlaggetjes en ook in Israël is het “spreken in tongen” en het “vallen in de geest” in vele gemeenten reeds ingeburgerd. De ontjoodsing neemt ook daar zienderogen toe en het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt, maar dan nog erger dan toen! Wees daarom waakzaam en toets alles aan het Woord! De Bijbel geeft nooit aan dat iemand onder de werking van Ruach haQodesh [de Heilige Geest] achterover valt. De wijze waarop men valt kan deze bijbelse toets niet doorstaan, want de heilige Schrift spreekt enkel over het vallen op het aangezicht en dat deze wijze van vallen eerbied voor de Allerhoogste uitdrukt, wat echter van de charismatische variant niet gezegd kan worden.

 

Voorover vallen

 

In talrijke teksten worden zowel in TeNaCH [O.T.] alsook in B’rit haChadasha [N.T.] mensen genoemd, die in Gods tegenwoordigheid ter aarde vallen. Maar komt dat overeen met wat men tegenwoordig onder “vallen in de geest verstaat?” Laten we een aantal van deze teksten eens goed bekijken, om te beginnen in de Statenvertaling: “Toen nu Av’ram [Abram] negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Eeuwige aan Av’ram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en wees oprecht! En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Av’ram op zijn aangezicht…” (ty>arb B’reshit [Genesis] 17:1-3). Hier staat inderdaad dat Av’ram viel, want in de Hebreeuwse grondtekst staat hier inderdaad het werkwoord lpn nafal, dat ‘vallen’ betekent, maar viel hij achterover? Neen! Hij viel op zijn aangezicht! In alle teksten met dezelfde strekking staat het werkwoord lpn nafal [vallen] namelijk in combinatie met vynp9li al-panaiv [op zijn aangezicht] of in meervoud ,hynp9li al-p’neihem [op hun aangezichten]. In de NBG-vertaling staat derhalve: “Toen wierp Av’ram zich op zijn aangezicht…”. Hij viel dus niet, maar hij wierp zichzelf ter aarde, voorover, op zijn aangezicht! Dat is heel wat anders dan het achterover “vallen in de geest”, waarbij je ook nog de kans loopt om je nek te breken. Maar we gaan verder naar de volgende tekst, ook weer eerst in de Statenvertaling: “Voorts geschiedde het, toen Y’hoshua [Jozua] bij Yericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetrokken zwaard in Zijn hand had. En Y’hoshua ging tot Hem, en zeide tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden? En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heer van de Eeuwige: Ik ben nu gekomen! Toen viel Y’hoshua op zijn aangezicht ter aarde…” (i>vhy Y’hoshua [Jozua] 5:13-14). Opnieuw staat er in NBG-vertaling: Toen wierp Y’hoshua zich op zijn aangezicht ter aarde…”. in de Willibrord-vertaling staat: “Toen wierp Y’hoshua zich vol eerbied ter aarde…” en in de Nieuwe Bijbelvertaling:Y’hoshua viel op zijn knieën.” Ook in deze tekst is er geen sprake van een “vallen in de geest”, want deze vorm van “vallen” is gewoon de traditionele manier waarop een slaaf in onderworpenheid zijn meester groet, wat bijzonder duidelijk naar voren komt in de bekende gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in vhyttm Matityahu [Mattheüs] 18, waaruit ik vers 26 in de Willibrord-vertaling wil citeren: Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.” In de Nieuwe Bijbelvertaling zien we dat het “voor hem neervallen” een nederige houding uitdrukt, want: Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem…” – Een ander voorbeeld voor dit neervallen vinden wij in de Nieuwe Bijbelvertaling van Marcus 5, vers 22: “Een van de leiders van de synagoge, die Ya’ir [Jaïrus] heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Yeshua zag viel hij aan Zijn voeten neer.” In de Statenvertaling staat: “…viel hij aan Zijn voeten.” Als je dat zo oppervlakkig leest zou je denken dat hij gewoon viel, maar de NBG-vertaling laat zien dat dit geen spontaan vallen was, maar een bewuste daad, want daar staat: “en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan Zijn voeten.” Enkele verzen verderop in hetzelfde hoofdstuk komen we ditzelfde “neervallen” opnieuw tegen in vers 33 in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. We lezen het nu eerst in de Groot Nieuws-vertaling: “De vrouw, die wist wat er met haar gebeurd was, kwam bevend van angst naar voren, viel voor Yeshua neer en vertelde hem de hele waarheid.” Zowel in de Nieuwe Bijbelvertaling alsook in de Statenvertaling staat: “…en viel voor Hem neer, maar in de NBG-vertaling lezen we net als in de eerdere voorbeelden: “…en wierp zich voor Hem neder.” Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, want er zijn nog tientallen teksten met dezelfde strekking. U ziet dus in elk geval dat er in al deze teksten die de heilige Schrift noemt, bij vallen op het aangezicht steeds sprake is van een zich neerwerpen waarbij deze houding op zichzelf al eerbied en nederigheid uitdrukt, maar dit nog versterkt wordt door wat er daaromheen nog verder vermeld wordt. Daarbij gaat het dus nooit om een in zwijm en trance vallen zoals we dit in de charismatische samenkomsten tegenkomen, maar om een welbewuste handeling. Nergens treffen we dit aan in verband met achterover vallen. Bovendien zijn het in de Bijbel slechts zelden hele groepen mensen die tegelijkertijd neervallen. Alleen de volgende voorbeelden worden genoemd: “Toen ging Moshe [Mozes] met Aharon [Aäron] in de Mish’kan [tent der samenkomst]; daarna kwamen zij uit, en zegenden het volk; en de heerlijkheid van de Eeuwige verscheen aan al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht van Adonai en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Toen het ganse volk dit zag, zo juichten zij, en vielen op hun aangezichten.” (arqyv Vayiq’ra [Leviticus] 9:23-24). Ook deze keer staat er in de NBG-vertaling: “…en wierpen zich op hun aangezicht.” En in de Nieuwe Bijbelvertaling: “…en iedereen wierp zich ter aarde.” Opnieuw is het niet Gods Geest die hen laat vallen, maar het is hun eigen keuze om zich in nederigheid voor de Eeuwige op hun knieën en op hun aangezicht te laten vallen. In vroegere tijden was het niet alleen in het Middenoosten, maar ook hier in Europa heel gewoon dat de onderdanen zich voor hun koning ter aarde wierpen. Daar komt ook de term “onderworpen” vandaan. In het boek (,ytp> Shof’tim [Richteren] 13 lezen we van Manoach, de toekomstige vader van Shim’shon [Simson]. De Engel van Adonai verscheen op verzoek een tweede keer aan zijn vrouw, die haar man erbij ging roepen. Haar werd aangezegd dat ze zwanger zou worden van een zoon. Als ze er op stonden een offer te brengen werd dat aanvaard. En nu komt vers 20 waar het om gaat: “En het geschiedde, toen de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de Engel van de Eeuwige op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw  dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde.” Zo lezen wij het in de Statenvertaling en ook in de Nieuwe Bijbelvertaling heeft men voor het werkwoord “vallen” gekozen, maar dan wel met een nadere toelichting: Ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover.” En zoals we inmiddels gewend zijn staat er in de NBG-vertaling: “…wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde. Een ander voorbeeld vinden wij in het verhaal van Eliyahu [Elia] en de profeten van Ba’al in a ,yklm M’lachim alef [1 Koningen] hoofdstuk 18. Eliyahua bevond zich op de Kar’mel waar de confrontatie plaats vond tussen de G’d van Israël en Ba’al. Deze liet niets van zich horen, maar toen Eliyahu de Eeuwige aanriep, viel het vuur uit de hemel en verteerde het offer op het altaar. En nu lezen we vers 39 in de Statenvertaling: “Toen nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De Eeuwige is G’d, de Eeuwige is G’d!” In de NBG-vertaling staat uiteraard: “Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht. Dus op het aangezicht vallen is ook hier weer hetzelfde als zich op het aangezicht werpen. In de Willibrord-vertaling staat daar zelfs nog een kleine toevoeging bij, waar ik ontzettend blij mee ben: “Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond.” Willibrord vermeldt hier dus expliciet dat voorover vielen en niet achterover! Dus nogmaals: De Heilige Schrift kent alleen een vallen op het aangezicht, want dat is tot eer van G’d omdat deze houding eerbied en nederigheid uitbeeldt. Al deze voorbeelden verschillen dus enorm van het charismatische “vallen in de geest”. Zowel in TeNaCH [het Oude Testament] alsook in B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] hebben de voorbeelden van het neervallen voor G’ds majesteit geen enkele overeenkomst met het “vallen in de geest”-fenomeen van de charismatische beweging. Ik trek hieruit enkele conclusies, die ik voor de duidelijkheid even op een rijtje zet: 1. Alle personen die werden besproken vallen voorover in de tegenwoordigheid van G’d of een aartsengel. 2. Nooit valt er in deze teksten iemand achterover om God daarmee de eren en te aanbidden en zeker niet door toedoen van G’ds Geest. 3. Ook vallen mensen in de Bijbel nooit door de tussenkomst van een mens. Nooit door middel van handoplegging, of zelfs maar een vinger wijzen in de richting van de persoon die gaat vallen, laat staan door met een jasje te zwaaien of in de microfoon te blazen! Nergens lezen wij in de hele Bijbel dat er een oplegging van de handen aan het neervallen voorafgaat, wat uiteraard wel in charismatische samenkomsten het geval is. 4. In de Bijbel is er beslist geen “lachen in de geest” verbonden met het vallen, maar juist het tegenovergestelde: eerbied! 5. In de Bijbel is er geen spastisch schokken en schudden! 6. In de Bijbel is er geen schreeuwen van: “Fire!!!” ofwel “Vuur!” of enig iets van dit soort en zeker niet: “”Bam bam!” ofwel “Boem boem!” zoals Todd Bentley pleegt te schreeuwen tijdens zijn sessies. 7. In de Bijbel is er ook geen “Holy Spirit glue” (lijm van de Heilige Geest) die mensen ervan weerhoudt op te kunnen staan. 8. In de Bijbel wordt er geen sfeer gecreëerd die tot het vallen aanzet. Er staan geen refreinen die tientallen keren herhaald worden om de mensen in trance te brengen en hen voor te bereiden op mystieke ervaringen. 9. In de Bijbel is er ook geen leer over het vallen. 10. Nergens in de Bijbel is er sprake van het beleggen van speciale bijeenkomsten waarin dit “vallen in de geest” georganiseerd plaats zou moeten vinden. 11. In de Bijbel zijn er geen mensen die in rijen aanschuiven om te vallen. En tenslotte 12. In alle relevante teksten zijn de mensen zich ervan bewust dat zij zich op hun aangezicht werpen. Zij verliezen nooit de controle over hun lichaam, zoals bij het “rusten in de geest” gebeurt. Het “rusten in de geest” is daarom zelfs nog meer onbijbels dan het “vallen in de geest”, want in de Bijbel komen de mensen niet eens aan rusten toe omdat ze meteen weer moeten opstaan!

 

Opstaan

 

Veel aanhangers van het ‘vallen in de geest’ zeggen dat de Geest van G’d de mensen neerslaat. Dit staat nergens in de Bijbel. Ruach haQodesh [De Heilige Geest] slaat mensen niet neer, maar doet hen juist opstaan. Daarom klopt ook de Engelse term “spirit slaying” [neerslaan in de geest] voor geen meter! Ook het “rusten in de geest” heeft geen enkele Bijbelse basis. Integendeel! Wanneer mensen zich op hun aangezicht hebben geworpen, wordt in de Bijbel niet toegestaan dat ze blijven liggen, laat staan dat er dan nog een dekentje op hun gelegd wordt zodat ze het niet koud krijgen of zodat de onderbroeken van op de grond liggende vrouwen bedekt worden, zoals ik op You Tube zelf gezien heb. Nee, in de Bijbel moeten deze mensen meteen opstaan en krijgen daarvoor ook de kracht, en indien nodig zelfs bij herhaling. In de Hebreeuwse grondtekst wordt hiervoor het werkwoord dmi amad gebruikt, hetgeen ‘staan’ betekent. Ook hiervoor wil ik enkele voorbeelden opnoemen: “Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid van Adonai. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak. Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan…” (laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 1:28-2:2). “En zie, daar stond de heerlijkheid van Adonai gelijk aan de heerlijkheid die ik aan de rivier de Kebar gezien had; en ik viel op mijn aangezicht. Maar de Geest kwam in mij en deed mij op mijn voeten staan…” (laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 3:23-24). “Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde; hij echter raakte mij aan en deed mij overeind staan…” (laynd Dani’el [Daniël] 8:18). “Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zeide tot mij: Dani’el, gij zeer beminde man, let op mijn woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan…” (laynd Dani’el [Daniël] 10:9-10). Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Yeshua kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd!” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 17:6-7). en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Sha’ul, Sha’ul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heer? En Hij zeide: Ik ben Yeshua, die gij vervolgt. Maar sta op…!” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 9:4-6). …en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Sha’ul, Sha’ul, waarom vervolgt gij Mij? – En ik zeide: Heer, wat moet ik doen? En de Heer zeide tot mij: Sta op…!” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 22:7 en 10). Het zogenaamde “vallen in de geest” komen wij evenals het “rusten in de geest”, het “schudden in de geest” en het “lachen in de geest” in de Bijbel nergens tegen, en dus zeker niet het achterover vallen! Maar als er in sommige bijbelteksten al sprake is van een vallen, dan niet achterover, maar voorover, op het aangezicht, in aanbidding! Er staat in al deze teksten echter wel bij, dat de persoon in kwestie onmiddellijk wordt opgedragen om niet te blijven liggen, maar om te gaan staan! De Heilige Geest laat ons niet achterover vallen, maar richt ons juist op, want de Eeuwige wil, dat wij rechtop staan voor Zijn aangezicht, met verheven reine handen!

 

Achterover vallen

 

Wij concluderen dus dat het achterover vallen geen bijbelse zaak is. In charismatische kringen gebeurt dat dus wel en men valt daarbij bezwijmd neer. De manier waarop men valt, legt hier wel degelijk gewicht in de schaal bij de vraag of dit nu van G’d is of van Zijn tegenstander. Nooit lezen we in de Schrift dat iemand achterovervallend God verheerlijkt. Ik blijf er dus bij dat het achterovervallen in samenkomsten schokkend en mensonterend is voor de personen in kwestie en het nergens in de Schrift tot eer van God wordt aangetroffen. Bij het “vallen in de geest” vallen mensen gewoonlijk achterover om een ervaring met de “Heilige Geest” te hebben. In de Bijbel daarentegen worden enkele gevallen genoemd van mensen die achterover vallen door een oordeel van God als gevolg van ongeloof of zonde: “Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf.” (a lavm> Sh’mu’el alef [1 Samuël] 4:18). Het achterover vallen is dus geen zegen, maar vindt juist plaats in geval van het bestraffen of het opzij zetten van Gods tegenstanders, zoals b.v. in ty>arb B’reshit [Genesis] 49:17; de berijder van het paard achterover stort en in vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 28:13 de leiders van Jeruzalem achterover struikelen en te pletter zullen vallen. Ook in B’rit haChadasha komen wij het achterovervallen tegen bij de soldaten die kwamen om Yeshua te arresteren: “Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 18:6). Met uitzondering van deze gevallen van het bestraffen van G’ds tegenstanders en een aantal gevallen waarin mensen demonisch gebonden zijn en daardoor achterovervallen terwijl de demonen worden uitgedreven, noemt de Bijbel nergens een verband tussen vervuld zijn met de Heilige Geest of genezing en het “vallen in de geest”. Nooit zien we in de Bijbel een mens zich uitstrekken naar deze ervaring. Het overkomt de mensen, ze zoeken het niet. In de Bijbel wordt het niet aangemoedigd, noch ertoe opgeroepen of uitgelokt. De geest die veroorzaakt dat mensen buiten hun eigen wil om vallen is niet de Geest van God maar een boze geest, bijvoorbeeld in Marcus 9:17-29. Daarin gaat het over een jongen die door een boze geest op de grond werd gegooid. De wanhopige vader zocht hulp bij Yeshua en zei: “Rabbi, ik kwam mijn zoon bij U brengen. Hij is in de macht van een duivelse geest en kan niet praten. Als die geest hem overmeestert, gooit hij hem tegen de grond. Het schuim staat hem dan op de mond, hij knarst met de tanden en wordt helemaal stijf. Ik vroeg Uw leerlingen die geest uit te drijven, maar ze konden het niet.’ Yeshua zei: ‘Wat bent u voor mensen! U hebt geen geloof! Hoelang moet Ik nog bij u zijn, hoelang moet Ik u nog verdragen? Breng hem bij me!’ Ze brachten de jongen bij hem. Zodra de geest Yeshua zag, deed hij de jongen stuiptrekken. Deze viel op de grond en rolde heen en weer, het schuim op de mond. ‘Hoelang heeft hij dit al?’ vroeg Yeshua aan de vader. ‘Van kindsbeen af,’ antwoordde de man. ‘Dikwijls was het bijna zijn dood, doordat die geest hem in het vuur of in het water gooide. Maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden en help ons.’ ‘Als U kunt?’ zei Yeshua. ‘Alles kan voor wie gelooft.’ Onmiddellijk riep de vader van de jongen uit: ‘Ik geloof, maar help mij als mijn geloof tekortschiet!’ Toen Yeshua merkte dat de mensen steeds meer opdrongen, sprak Hij de onreine geest streng toe: ‘Jij, geest, die stom en doof maakt, Ik beveel je: ga uit hem weg en kom niet meer terug.’ Onder luid geschreeuw en met heftige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef als dood liggen en bijna iedereen zei dan ook: ‘Hij is dood.’ Maar Yeshua pakte hem bij de hand en hielp hem overeind, en hij stond op. Toen Yeshua een huis was binnengegaan en de leerlingen met Hem alleen waren, vroegen ze Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ ‘Dat soort kun je alleen met gebed verjagen, en met niets anders,’ antwoordde Yeshua.” Tot zover! Zijn u ook een aantal dingen opgevallen bij deze beschrijving in de Groot Nieuws-vertaling? Mij wel! Ten eerste zien wij hier een aantal dingen die men ook in de charismatische samenkomsten tegenkomt: hier is de Engelse term “spirit slaying” echt wel op zijn plaats, want de jongen wordt letterlijk door die geest tegen de grond geslagen. Ook de term “spirit glue” klopt hier precies, want de jongen kan niet uit zichzelf opstaan en lijkt wel met lijm te zijn vastgeplakt, want hij is helemaal stijf. Ook de stuiptrekkingen en het heen en weer rollen komen we in charismatische diensten tegen in combinatie met het “vallen in de geest” alsook het geschreeuw. Het moge dus duidelijk zijn dat in dergelijke samenkomsten niet de Heilige geest aan het werk is, maar een boze geest! Het tweede wat mij in deze tekst is opgevallen, is het feit dat de discipelen die jongen niet konden bevrijden! Zij, die Yeshua persoonlijk gekend hebben, dag en nacht met Hem zijn opgetrokken, die van Hem alle volmacht gekregen hebben, kregen het niet voor elkaar om een boze geest uit te drijven. Hoe kan dat, terwijl er in charismatische bevrijdingsdiensten door allerlei evangelisten en zogenaamde strijders-teams de ene uitdrijving na de andere plaats vindt. Waarom kunnen zij die de Tora niet eens naleven het dan wel en de toragetrouwe apostelen niet? Het antwoord is simpel: ze kunnen het helemaal niet! Ze doen zo alsof ze het kunnen en volgens mij geloven ze het nog zelf ook! Maar ook dat is weer zeer onbijbels, want toen de discipelen aan Yeshua vroegen waarom zij niet bij machte waren om de boze geest te verdrijven zei Hij nadrukkelijk, dat dit alleen maar mogelijk is door gebed, dus door voorbede en niets anders. Al dat drukke geschreeuw van evangelisten, die met uitpuilende ogen zogenaamd in de autoriteit van Jezus tegen de demonen tekeergaan met de woorden: “In de naaaaam van Jeeeeezus gebied ik je…!” maakt geen enkele indruk op de boze geesten. Integendeel, ik denk dat ze zich rot staan te lachen over deze naïviteit, want nog afgezien van het feit dat men oog nog de verkeerde naam Jezus gebruikt in plaats van de naam boven alle namen Yeshua, heeft niemand de kracht en autoriteit om de demonen te verdrijven dan G’d zelf! Is het u nooit opgevallen dat het doorgaans steeds weer dezelfde mensen zijn die naar voren komen voor bevrijding en genezing? Dat geeft dus overduidelijk aan dat ze helemaal niet bevrijd en genezen zijn. Vandaar dat Yeshua gezegd heeft dat alleen voorbede helpt, want door het gebed vraagt men de Eeuwige zelf om de persoon te bevrijden, maar dat gebed heeft alleen kracht als het gepaard gaat met geloof. Ook dat heeft Yeshua in deze tekst gezegd. Laten wij hieruit een belangrijke les leren voor ons eigen leven.

 

Inwijding van de Tempel

 

Een veelgehoord argument om het zogenaamde “vallen in de geest” ook schriftuurlijk te kunnen rechtvaardigen is het feit dat de priesters bij de inwijding van de Tempel in 1 Koningen 8:10-11 en 2 Kronieken 5:13-14 niet konden blijven staan om hun dienst te doen omdat de heerlijkheid van de Eeuwige in een wolk verscheen, die het hele huis vervulde. Maar als wij deze verzen goed onder de loep nemen dan moeten wij constateren, dat ook hier absoluut geen sprake is van een ‘vallen in de geest’, want dat ze daar niet konden staan wil nog niet zeggen dat ze vielen, want dat blijkt namelijk helemaal niet uit de tekst. Laten we even kijken: “Toen de kohanim [priesters] uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis van Adonai, zodat de kohanim vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van Adonai had het huis van Adonai vervuld” (a ,yklm M’lachim alef [1 Koningen] 8:10-11). Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Eeuwige te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Eeuwige aldus prezen: Want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis van Adonai, vervuld met een wolk, zodat de kohanim vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van Adonai had het huis Gods vervuld” (b ,ymyh yrbd Div’rei haYamim bet [2 Kronieken 5:13-14). Het feit dat de priesters in de Tempel niet konden blijven staan wordt dus aangehaald om daarmee het ‘vallen in de geest’ te verdedigen, want men gaat er automatisch van uit dat iemand die niet kan blijven staan gaat vallen! Maar dat staat er niet!!! Hier staat alleen maar dat de priesters niet in de Tempel konden staan om hun werk te doen vanwege de wolk, want de heerlijkheid van Adonai had de Tempel vervuld. In de Groot Nieuws Bijbel staat het zo: Door de wolk in het huis van de Heer konden de priesters hun diensten niet voortzetten. Want God, de Heer, had in al Zijn majesteit bezit genomen van de Tempel.” – Hier staat dus niet dat de priesters achterover vielen om vervolgens te ‘rusten in de geest’, maar dat ze vanwege de wolk hun werk niet konden verrichten. Hetzelfde komen wij ook in tvm> Sh’mot [Exodus] 40:34-35 tegen: En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid van Adonai vervulde de Mish’kan [tabernakel], zodat Moshe de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid van Adonai vervulde de tabernakel.” – Maar ook in ]vyzx Chizayon [Openbaring] 15:8 lezen wij: En de Tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid G’ds en vanwege Zijn kracht; en niemand kon de Tempel binnengaan.” – Het is dus duidelijk dat hier nergens over ‘vallen’ wordt gesproken, maar slechts over het feit dat niemand zowel de tent der samenkomst alsook de Tempel binnen kon gaan zolang de wolk daar aanwezig was. En zoals ik reeds heb geschreven, heeft het ‘niet kunnen staan’ niets te maken met achterover vallen, maar met voorover vallen, uit eerbied neerbuigen, knielen in aanbidding! Dit blijkt ook heel duidelijk uit het vervolg van de boven genoemde beschrijving van de tempelinwijding: Zodra Sh’lomo [Salomo] zijn gebed geeindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid van Adonai vervulde het huis. De priesters konden het huis van Adonai niet binnengaan, want de heerlijkheid van Adonai had het huis van Adonai vervuld. Toen alle Israelieten het vuur en de heerlijkheid van Adonai op het huis zagen neerdalen, knielden zij met het aangezicht ter aarde op het plaveisel, bogen zich neer en prezen de Eeuwige: Want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!” (II Kronieken 7:1-2).

 

xiKtpat Skaktipat

 

Het verschijnsel van het “vallen in de geest”, zoals dat in de Toronto-beweging en nu ook in de “Fresh Fire”-beweging uit Lakewood voorkomt, vindt dus geen steun in de Bijbel. Ik hoop dat ik dit in deze studie voldoende heb kunnen aantonen. Maar dat roept dan natuurlijk meteen de vraag op waar het dan wel vandaan komt. Men zou het heel naïef kunnen verklaren met de menselijke factor. Men zou dus kunnen zeggen dat het ontstaan is door beïnvloeding van de evangelisten, want mensen laten zich vaak gemakkelijk beïnvloeden en in een massameeting kan het natuurlijk al gauw overslaan op de gehele menigte. Ik denk dat deze verklaring zeer zeker serieus genomen moet worden, want natuurlijk mogen wij deze menselijke factor van massale beïnvloeding en misschien zelfs massahypnose niet uitsluiten. Toch klopt dit maar ten dele, want er is ook nog een andere verklaring voor het ontstaan van het “vallen in de geest”, die veel zorgwekkender is, want als niet de Heilige geest, maar een andere geest in deze massameetings aan het werk is, dan moeten we ons afvragen met welke geest wij het dan te maken hebben. Wel, het verschijnsel van het “vallen in de geest” ofwel “spirit slaying”, het tegen de grond slaan door de geest, is reeds duizenden jaren lang bekend in het Hindoeïsme Daar wordt het aangeduid met de term xiKtpat Skaktipat en het is opmerkelijk dat een dergelijk verschijnsel in het hindoeïsme juist de naam heeft van de godin xiKt Shakti, die ook bekend is onder de naam kalI Kali, die in het verleden gruwelijke mensenoffers opeiste. De bekeerde voormalige hindoe Rabi Maharaj beschrijft in zijn boek “De goeroe is dood” (Culemborg 1981) op pagina 247 dit begrip als volgt: ”Een uitdrukking, die gebruikt wordt voor de aanraking van een goeroe, gewoonlijk met zijn hand, op het voorhoofd van de vereerder, wat bovennatuurlijke effecten teweeg brengt. xiKt Shakti betekent letterlijk kracht of macht en in het toebrengen van de xiKtpat Skaktipat, wordt de goeroe een kanaal van de oerkracht, de kosmische kracht, die aan het universum ten grondslag ligt en die belichaamd is in de godin xiKt Shakti, de gemalin van xiv Shiva. Het bovennatuurlijke effect van xiKt Shakti door de aanraking van de goeroe, kan de vereerder tegen de grond doen slaan, of hij kan een helder licht zien, en een ervaring krijgen van een innerlijke verlichting of nog een andere mystieke of psychische ervaring hebben”. Op pagina 86 vertelt Maharaj in hetzelfde boek, dat hij nog een knaap van dertien jaar oud was toen hij reeds als medium de xiKtpat Skaktipat heeft overgedragen aan de mensen die op deze speciale bijeenkomsten kwamen. In zijn boek legt Maharaj uit dat xiKt Shakti slechts één van de vele namen is van kalI Kali. De godin kalI Kali staat erom bekend dat zij de wrede bloeddrinkende echtgenote is van xiv Shiva. Deze godin kalI Kali wordt ook gezien als de moedergodin van de machten, vandaar haar bijnaam xiKt Shakti, die de oerkracht verleent, die in het hart van het universum stroomt. Voor Rabi Maharaj was het destijds een opwindende gedachte dat hij een kanaal van haar macht zou worden, want hij als Brahman was later ook tot geloof in de G’d van Israël is gekomen en iv>y Yeshua heeft aangenomen als Heer en Verlosser.

 

Overeenkomsten met ku,(@ailnIyog Kundalini Yoga

 

Op de Belgische website http://www.verhoevenmarc.be/ kwam ik een opmerkelijk artikel tegen met de kop: “Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang?”, dat oorspronkelijk afkomstig was van de Amerikaanse site http://defendingcontending.com/ en in het Nederlands vertaald is door Marc Verhoeven. Ik vond deze schokkende informatie zo relevant dat ik besloten heb om dit artikel integraal op te nemen in deze Bijbelstudie. Ik citeer: “Aanhangers van ku,(@ailnIyog Kundalini Yoga onderscheiden in de Toronto/ Brownsville/ Lakeland “opwekkingen” de ku,(@ailnI Kundalini-slang oprijzing doorheen de Chakra’s naar de geest van deze mensen. Dit is niets anders dan bezetenheid door oosterse New Age geesten. Mensen die de Bijbel respecteren weten dat deze manifestaties niet de ervaringen of demonstraties zijn van onze geestelijke voorvaders. In de tabel hieronder ziet u links de manifestaties van deze valse opwekking op grond van waarnemingen en getuigenissen.

 

Toronto/Brownsville/Lakeland

Manifestaties

Kundalini Yoga

manifestaties

Onbeheersbaar lachen

Onbeheersbaar lachen, wenen, hikken

Schokken, beven, trillen

Schokken, beven, trillen

Onvrijwillige lichaamsbewegingen

Ongebruikelijke houdingen en bewegingen

van het lichaam

Spontane trancetoestanden

Spontane trancetoestanden

Het maken van dierlijke geluiden, brullen, blaffen, loeien

Spontane vocalisaties

Spiertrekkingen of spasmen

Spiertrekkingen of spasmen

Begeleiding door innerlijke stem

die valselijk aanzien wordt als God.

Valse visioenen en dromen

Begeleiding door innerlijke stemmen,

visioenen, dromen

Zogenaamd “Dronken in de Geest” zijn

Mentale verwarring, concentratiemoeilijkheden

Het voelen van opstoten, hitte, elektriciteit

Energie-opstoten, elektriciteit

die in het lichaam circuleert

Veel vleselijke sensaties

Vibraties, tintelende sensaties

Bovennatuurlijk ruiken van geuren

De geur waarnemen van bloemen, wierook

Ervaringen van uit het lichaam treden

Ervaringen van uit het lichaam treden

Hoe men deze “zegen” ontvangt:

Overdracht door de oplegging van handen

Hoe men Ontwakende Kundalini ontvangt:

Door de oplegging van handen tijdens

Shaktipat initiatie

Wie kan de “zegen” toedienen?

Ieder die deze valse zalving heeft ontvangen

Wie kan Shaktipat geven?

Ieder die de bekwaamheid heeft ontvangen

van de goeroe of een van zijn discipelen

 

Deze ku,(@ailnI Kundalini-geesten en andere geesten van oosterse religies, hebben geijverd om vele opwekkingen te bezoeken. In sommige gevallen heeft het onderscheidingsvermogen van de leiders hen gered. Het volgende artikel werd geschreven over de Toronto Blessing. De Toronto Blessing was de golf die vooraf ging aan de Lakeland Revival en waarbij dezelfde principes betrokken zijn. Wat zijn de tekenen van een Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini? Kort gezegd, en volgens de klassieke literatuur, kunnen de tekenen van een Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini gegroepeerd worden in: mentale, vocale en fysieke tekenen. Mentale tekenen kunnen visioenen zijn die variëren van extatische gelukzaligheid tot verschrikkelijke angstigheid. Vocale tekenen kunnen spontane vocale expressies zijn die variëren van zingen of reciteren van mantra’s tot het maken van allerlei dierlijke geluiden, zoals grommen of kwetteren. Fysieke tekenen kunnen zijn trillen, schokken en spontaan h#yog Hatha Yoga houdingen aannemen en Pranayama’s. Vanuit een meer subjectief perspectief kunnen de eerder prettige ervaringen, die geassocieerd worden met een Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini, de volgende zijn: golven van gelukzaligheid, perioden van verrukking, glimpen van transcendentaal bewustzijn. De veel minder aangename ervaringen, die geassocieerd worden met een Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini, kunnen zijn: beven, scherpe pijnen in gebieden die geassocieerd worden met de Chakra’s, perioden van irrationele angstigheid, plotselinge opstoten van hitte. De volgende manifestaties worden ook vermeld: zingen, reciteren van mantra’s, dierlijke geluiden, beven, schudden, yoga-houdingen aannemen, golven van gelukzaligheid, verrukking, veranderd bewustzijn, pijnen, angstigheden en een gevoel van hitte-opstoten. Hoe kom ik tot Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini? In grote trekken zijn er twee radicaal verschillend directe toegangen tot Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini. Eén benadering vereist initiatie door een goeroe en steunt op de techniek die xiKtpat Shaktipat ofwel “het neerdalen van xiKt Shakti” (het wezen van ku,(@ailnI Kundalini) genoemd wordt. Andere benamingen: isd(/a mhayog Siddha Mahayoga, ku,(@ailnI mhayog Kundalini Mahayoga of shj yog Sahaja Yoga (Spontane Yoga). Alhoewel niet elke lange-termijn student tekenen van Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini vertoont, is het verbazingwekkend te zien hoeveel mensen instante ontwakingen van ku,(@ailnI Kundalini hadden door initiatie van isd(/a Siddha goeroes. xiKtpat Shaktipat betekent “het neerdalen van kracht”. De meest algemene vorm van xiKtpat Shaktipat is een aanraking door de goeroe van het voorhoofd van het subject. Dit is exact de methode die zoveel gebruikt wordt om de “zalving” bij “christenen” mee te delen. Dit is ook de meest algemene manier om de “kracht” te ontvangen. Kan men Shaktipat ontvangen door gewoon in de nabijheid te zijn van mensen met Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini? Zonder twijfel is xiKt Shakti besmettelijk. De loutere aanwezigheid van een enkeling wiens xiKt Shakti sterk actief is, kan de xiKt Shakti doen ontwaken van hen rondom hem. Overeenkomstig kan de aanwezigheid van veel mensen wier xiKt Shakti tot op zekere graad ontwaakt is, iemands eigen xiKt Shakti doen ontwaken. De “zalving” is zoals bekend ook besmettelijk door zijn aard en wordt gemakkelijk overgebracht van de ene naar de andere persoon. John Arnott vergeleek het met een “spiritueel virus”. (Een voorbeeld: wanneer leden van een groep elkaars handen vasthouden, vallen zij gelijktijdig neer). Wat zijn k(riya Kriya’s? k(riya Kriya’s, letterlijk “activiteiten”, zijn spontane bewegingen die optreden na Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini. Dit zijn lichamelijke activiteiten zoals beven, schudden en spontane yoga-houdingen, vocale activiteiten zoals schreeuwen, of spontaan chanten, en mentale activiteiten zoals visioenen. Deze k(riya Kriya’s elimineren de blokkades naar Kundalini-oprijzing binnenin de wervelkolom of het centrale kanaal. De “zalving” is ook, zoals bekend, gemakkelijk overdraagbaar vanaf eenieder die “already on fire” (reeds in de fik) is. Maar gewoonlijk worden korte cursussen gegeven aan “intercessors” (bemiddelaars, overdragers) vooraleer zij mensen gaan bedienen. In Toronto Blessing wordt de ontvanger gevraagd zich over te geven aan de “kracht van de Heilige Geest” en het goede werk (“zuiverende k(riya Kriya’s”) van Hem te ontvangen, zonder vraagstelling. Dit is exact dezelfde initiële voorwaarde die vereist is voor de Ontwakende ku,(@ailnI Kundalini.” Tot zover het artikel op de waarschuwende website van Marc Verhoeven.

 

Conclusie

 

Het “vallen in de geest” vindt geen enkele steun in de Bijbel, maar is afkomstig uit het Hindoeïsme. In een laatste poging om het toch nog goed te praten zeggen velen: “Maar de duivel is de grote na-aper. Wat er in de charismatische samenkomsten gebeurt is echt van de Heer, en wat er in de hindoeïstische samenkomsten gebeurt is slechts na-aperij, dus als het ware een kopie van het origineel.” Wel, laat ik u erop wijzen dat hindoeïsme veel ouder is dan de charismatische beweging en zelfs vele malen ouder is dan het christendom überhaupt! Het “vallen in de geest” zou toch op zijn minst één keer terug te vinden zou moeten zijn in de Bijbel als het daadwerkelijk het origineel zou zijn en dus afkomstig van Adonai. Dat is echter niet het geval. De hindoes daarentegen hebben de xiKtpat Skaktipat reeds duizenden jaren voor de introductie van het “vallen in de geest” gepraktiseerd. Het “vallen in de geest” en “rusten in de geest”, dat gepaard gaat met “lachen in de geest”, schudden, op de grond rollen en spastische stuiptrekkingen vindt haar oorsprong dus niet in de Bijbel, maar in het hindoeïsme. De invloed van het hindoeïsme is ook duidelijk zichtbaar in de onbijbelse verzoeken van de leiders van de “vallen in de geest”-diensten. Zij zeggen namelijk dat mensen voor wie wordt gebeden op dat moment zelf niet moeten bidden, maar zich open moeten stellen voor “de geest”. Het is daarom niet aannemelijk dat de Heilige Geest hier aan het werk is, want niets is meer onbijbels dan iemand te vertellen dat de Heilige Geest niet werken kan, als men zelf bidt. Steeds weer blijkt dat het “vallen in de geest” zich niet voordoet bij mensen die actief blijven in hun denken door te bidden. Daarom geef ik het dringende advies om sowieso altijd te blijven bidden, want het gebedsleven is het hart van onze relatie met de Eeuwige. Blijf bidden en laat u door niemand wijsmaken dat de Heilige Geest niet kan werken als u zelf actief bidt, want juist wanneer een persoon zich passief openstelt, kan een boze geest ingang krijgen, maar ga vooral niet naar zulke bijeenkomsten, want dat is letterlijk levensgevaarlijk. Tenslotte: De Eeuwige roept ons niet op om door het blazen in de microfoon of door een duwtje op de borst achterover te vallen om te rusten, maar om als soldaten in Zijn leger de geestelijke wapenrusting aan te trekken en op te staan voor de strijd! Wees daarom waakzaam en laat u niet misleiden! Toets alles aan het woord van God! Amen!

Werner Stauder

BIJBELSE GEBEURTENISSEN

bruiloft kanaAgape_liefdesmaal

DE TIEN GEBODEN

DE WONDERBARE VISVANGST

de zondvloed

Paasmaal

Opname van de gemeente

the rapture

 

WEDERKOMST

zondvloed

Pinksteren gebeuren

KOPEREN SLANG

HET TWEEDE GEBOD

clip_image002

 

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exod.20

clip_image004clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012

 

 

 

 

Een van de eerste dingen die God vroeg aan Zijn volk, na hun verlossing, was dat zij geen andere goden zou vereren, buiten Hem, Jahweh, Schepper van hemel en aarde. God heeft de mens hartelijk lief, maar… Het lijkt er precies op als zou een getrouwde man tegen zijn vrouw zou zeggen: “Mag ik je vragen geen andere mannen lief te hebben, buiten mij!” Dat is toch de normaalste zaak van de wereld zo zou men toch denken. Maar als er overspel komt, of men gaat vreemd, dan wordt de man of de vrouw kwaad! Ook God waarschuwt nog steeds!

De grote geestelijke strijd!

clip_image014De strijd tegen alles wat een mens afhoudt van God is een bijzonder thema in de Bijbel. God ziet het als overspeligheid. De profeten met Gods Geest vervuld, waren niet altijd zeer geliefd bij het volk, want zij waarschuwden en ze wilden het volk tot inzicht brengen. Ook de apostelen waarschuwden in het Nieuwe Verbond voor zulk gedrag en het werd niet in dank afgenomen zoals vandaag!  Waarom? Voor de kwalijke en erg pijnlijke gevolgen!

De profeet Jesaja toont het volgende: Een mens plant bomen, gebruikt het hout om te branden in de oven, om zich te verwarmen, of te bakken, verder met een overblijvende blok, snijdt hij een beeld daaruit, hij knielt zich ervoor en denkt, redt mij, bescherm mij voor ongeluk, want gij zijt mijn god! Die afgoderij eindigde met offeren van kinderen (2 Kon.3,27) Hoe dwaas, maar nog actueel!

De profeet Jeremia schrijft : 5 Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Jer.10

De psalmist schrijft in Psalm 115:

2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? 3 Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 4 Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; 5 zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 6 zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, 7 hun handen – maar zij tasten niet, hun voeten – maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. 8 Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. 9 Israël, vertrouw op de HERE, Hij is hun hulp en hun schild;

De gevolgen voor de mens die de afgoden maakt en ze aanbidt, zijn heel erg, ze worden als die afgoden, steendood, en klaar voor crematie of later het hellevuur! Doch dit was de primitieve manier van afgoderij en allerlei bijgeloof.

De afgoden verlangen mensenoffers, en God verlangt gerechtigheid! Men kan wel begrijpen dat de ware profeten streden tegen het feit dat men niet God en de afgoden tegelijk kon dienen. Wie Gods Geest heeft ontvangen verwijzend naar het Pinkstergebeuren, laat zich niet vangen aan afgoderij, of een aanbidding of godsdienst naar “eigen zin” of een zelfbehagen.

Afgoden worden gedefinieerd als “het werk van mensenhanden”. Dat werk, dat kennen en kunnen wordt aanbeden. Het vereren van houten stenen of ijzeren beelden is sterk verminderd, men dient in de moderne tijd op een andere manier de goden. Satan is sluw en listig, hij wilde ook Jezus afbrengen om de wil van God, Zijn Vader te doen! Er zijn TV beelden, enz.

Vandaag kan best het streven naar geld, succes, eer, macht of wetenschap, inspanningen of werken van mensen zijn. Men kan deze dingen zo prioritair stellen in dit korte aardse leven, dat het je onbewust je eigen leven kan kosten, en uw behoud voor de eeuwigheid. Het zijn allerlei dingen die je afhouden en weghouden van God, om hem te leren kennen door Jezus. De satan slaagt erin miljoenen mensen op die wijze af te leiden.

Men moet goed begrijpen dat geld en succes op zichzelf niet verkeerd zijn, maar geld moet een middel blijven maar zeker geen doel in zichzelf worden, anders wordt geld een afgod. Het geld maakte men rond, het moet rollen. Anders gaat het blokkeren, en het blokkeert uiteindelijk de economie en zijn waarde.

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.Col.3,5

zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.(2 Petr.14)

 

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;

want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God,(Exod.20)

Waarom zou God jaloers zijn op andere goden, stomme afgoden, waarvoor men knielt, of waarvoor men zijn aardse leven inzet om die te dienen?  Het werkwoord “ijveren” of “Jaloers” zijn, wordt gebruikt in de grondtekst (kana) en werd later duidelijk gebruikt bij het proefoffer van de vuurprofeet Elia: Wie is de ware God? “Kana” betekent: zich volledig inzetten ijveren, zonder enige halfslachtigheid of enige compromis! Zonder voorbehoud iemand willen volgen! Volgen alle christenen Jezus of hun eigenzinnig hebzuchtig hart?  Dit is de “Ja, maar christen”

De profeet stelde het volk voor de keuze: Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. (1 Kon.18,21)

Jezus sprak als Elia:  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. (Matth.6)

God wil niet dat Zijn volk aan overspel doet, met andere woorden er een andere minnaar op na houdt. De profeet Elia zocht geen enkel compromis, hij wilde zeker geen alliantie vormen met de goed betaalde afgodspriesters van de Baal.

Want wie niet tégen ons is, is vóór ons. (Marc.9) Zo sprak ook Jezus! Christenen zoeken geen allianties te maken met andere godsdiensten, of zou men Gods toorn durven opwekken?

Allen die hier aan medewerken vandaag, hebben God noch Jezus, de zoon van God, leren kennen of kunnen begrijpen. Het volk Israël welke de profeet Maleachi vandaag zal lezen en goed begrijpen, zal wakker worden. God zal een profeet zenden in de gevaarlijkste en moeilijkste tijd uit de geschiedenis van Israël, een radicale profeet naar Gods hart, die geen compromissen sluit, namelijk ELIA! Elia als een komende wegbereider, een perfecte en feilloze  levende GPS zonder satelliet.

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Mal.4

GOD KAN STRAFFEN

ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.(Exod.20)

Zoals een man zijn vrouw betrapt op overspel en toornig wordt,  haar vermoord of kwetst, zo is er ook een bepaalde reactie bij God. Maar God is genadig. Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt.Ps.4

Hier wordt soms gesproken over de vloek over het nageslacht welke ontstaat door de aangeleerde afgoderij van de voorouders.

onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.(2 Petr.14)

Men hoort veel over: God is liefde, dat is waar, doch een Vader die zijn kinderen liefheeft, gaat ook tuchtigen, straffen! Dat laatste hoort een verwend mens niet graag, en hij wordt ongezeglijk.(1 Sam.15,23)

Wanneer straft God?

Zou God nakomelingen straffen omwille van de voorgeslachten? Dit zou in stegenspraak zijn met Deuter.24 :16 De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

Wij moeten begrijpen wat staat in Ex.20:5 Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;

 

God straft enkel wanneer die nakomelingen zelf blijven leven in de tradities van hun voorouders, in allerlei afgoderij. God wacht en is genadig tot vier generaties ver! Dit alles is in feite een waarschuwing van Gods wege voor de gevolgen van allen die niet willen luisteren naar zijn Schepper.

God zegent ook!

6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

God zoekt naar de liefde van de mens, de mens kan dit aantonen enkel door te streven naar gehoorzaamheid, aanbidding, niet enkel door love songs! Wie dus de goede keuze maakt, ontvangt een eindeloze zegen, eeuwig leven!

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’Joh.3

Amen!

 

R.GAYTANT

DE GROTE BELOFTE

 

clip_image002

 

clip_image004

 

 

1   Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

2  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

3  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

4   En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.

5  Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?

6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14

 

De Heer spreekt over de belofte voor de Bijbelgetrouwe kinderen Gods. Voor deze kinderen staan hemelse verblijfplaatsen klaar, in het nieuwe hemelse Jeruzalem. Deze “woningen” zijn in feite verblijfplaatsen. Het betekent: “ gaan inwonen bij “

God verlangt opdat wij bij Hem gaan inwonen! Daar zullen wij echt thuis zijn. Alle aardse kommer, zorg of ruzie zal daar niet bestaan, ieder gelijk!

 

Johannes 14:23  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

 

Jezus herhaalde die grote belofte. Als wij horen over beloften, dan klinkt het soms in de oren als: ja, we kennen :”beloften en rotte appelen”. Vele mensen worden soms iets beloofd, maar het gebeurt dat de beloften niet worden nagekomen. Men is dan teleurgesteld en voelt zich bedrogen. Op aarde worden ook veel beloften gedaan. Beloften elkander trouw te blijven, beloften om schuld terug te betalen, politiek beloften enz.

Belofte maakt schuld! Mattheüs 5:37  Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.

 

Wanneer God iets belooft, dan liegt Hij niet, Hij vervult AL zijn beloften. Ik ben niet de enige die dit beweert. In de Bijbel, staan er nog mensen die dat bevestigen, trouwens ieder kind van God. God is de Waarachtige.

Jozua :

Jozua 21:45  Niet een van alle goede beloften, die de HERE aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.

Jozua 23:14  Zie, ik ga thans de weg van al het aardse; erkent nu met geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven.

Paulus:

2 Corinthiërs 1:20  Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

 

Wat belangrijk is bij een belofte, is dat de belofte waarachtig wordt gemaakt en vervuld wordt. Daarom doet Jezus de grote uitspraak tegen Zijn discipelen, en verklaart, niet alleen Ik spreek de waarheid, maar Ik ben de waarheid!

 

Tegenover elke belofte kan men een verschillende houding aannemen:

 

De belofte geloven, de belofte betwijfelen of de belofte niet geloven.

 

clip_image006

 

De belofte die Jezus deed tweeduizend jaar geleden, om terug te keren naar deze wereld om Zijn koninkrijk op te richten dient nog steeds te worden vervuld!

De eerste christenen verwachten al spoedig de vervulling van deze belofte, maar men verloor het geduld in plaats van de woorden van Jezus beter te bestuderen en meer aandacht te geven. Ook vandaag verliezen christenen hun hoop op de opname, door gebrek aan grondige Bijbelstudie!

Daarom schrijft Paulus naar die christenen het volgende:

 

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2  dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4  de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

5  Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 2 Thess.2

 

Toen reeds was er veel prietpraat en verwarring rond de profetie van de wederkomst van Jezus. Vandaag is dat niet anders, voor de ene christen kan de komst van Jezus nog honderden jaren duren, voor de andere christenen, ieder ogenblik, nog anderen geloven er in hun stilzwijgend hart niets van! Dan hebben we nog vele christenen die het verschil niet kennen tussen de opname, of geheime ontvoering, en de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde!

Een verkeerde en valse bijbeluitleg kan alle hoop laten wegzinken!

Psalmen 43:5  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

 

De eerste christenen.

2 Thess.2: 5 Toont aan dat de eerste christenen ook vergeetachtige mensen waren op het profetische vlak. Paulus had het hun al verschillende malen uitgelegd dat er nog eerst andere dingen dienden te gebeuren voor Jezus zou terugkomen. Paulus wist ook niet precies wanneer. De eerste christenen werden toen al gewaarschuwd voor misleiding met betrekking tot de wederkomst van Jezus.

 

De laatste christenen.

Over hen profeteerde Petrus het volgende:

2 Petrus 3:4  en zeggen: 3  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

2 Petrus 3:9  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

 

 

Onder de laatste christenen komt er twijfel op in de harten. Deze twijfels komen er precies zoals bij de eerste christenen, te weinig aandacht aan de uitleg over Gods woorden. Te weinig aandacht voor de profetische woorden. Men is minder bezig met de dingen Gods. Men let minder op de tekenen der tijden.

Men moet begrijpen leert Petrus dat God geduldig wacht op de laatste mens die zich gaat bekeren en behouden zal worden.

 

Voor wie de grote belofte gelooft.

 

Geloven in deze grote belofte heeft gevolgen. Wie deze grote belofte ter harte neemt, die denkt daar aan, geen dag gaat er voorbij.

Mensen kunnen al dromen wanneer ze de lotto hebben ingevuld. Meestal blijft het bij dromen dan en teleurstelling!

Maar wanneer iemand zekerheid heeft over een belofte die hem gedaan werd, dat deze belofte in vervulling zal gaan, dan leeft hij met liefde daarnaartoe! Hij verlangt met hart en ziel naar die grote dag van vervulling!

Maar veel hangt af van het vertrouwen dat wij stellen in de persoon die ons heeft beloofd.

Psalmen 119:82  mijn ogen smachten naar uw belofte:

wanneer zult Gij mij vertroosten?

 

81 Mijne ziel verlangt naar uw heil; ik hoop op uwe belofte.

82  Mijne ogen zien smachtend uit naar uwe toezegging, en ik spreek: Wanneer vertroost Gij mij.( Luth.vert.)

 

Abraham twijfelde niet!

19  En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven;

20  maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer,

21  in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.

 

Voor wie zou twijfelen aan deze belofte.

 

Mattheüs 14:31  Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Judas 1:22  En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen,

 

Kennelijk heeft Jezus begrip voor de twijfelaar. Wie niet zeker is, zal ook geen offers brengen om gehoorzaamheid te betonen aan het Woord van God.

Twijfel ontstaat wanneer men niet op Jezus blijft zien als Petrus. Petrus blikken gingen naar de sterke wind en de hoge baren. Er kunnen dingen rond je gebeuren, die je kunnen doen wegzinken naar de diepte van twijfel. Petrus begon te twijfelen aan de sterkte en macht van Jezus en de sterkte van de wind.

Hoe dichter hij bij Jezus kwam hoe moeilijker het hem werd. Hij zag de golven en dacht nu nog slechts aan die natuurlijke wereldse meeslepende kracht. Zijn ogen en gedachten werden afgeleid.

Hij diende te blijven vertrouwen op het kunnen van Jezus. Wanneer wij soms aan de grond of in de put komen, dan is dat omdat wij een verkeerde visie, onze eigen zinnen volgen!

Wanneer wij naar het wereldse kwaad kijken en denken, dan doet dat ons geloof afzwakken! Twijfel is in feite dat uw geloof, uw vertrouwen verminderd hoe dichter je bij Jezus probeert te komen. Jezus probeert ons op deze wijze, beproeving na beproeving te laten overwinnen. Beproevingen zijn noodzaak, ook al wijst een kind van God dit soms af, door opstandigheid.

 

Voor wie niet vertrouwt op de grote belofte.

 

Spr. 16:4  De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.

 

2 Petrus 3:7  Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen

 

Voor wie de grote belofte niet wil geloven, staat enkel de komende oordelen voor de deur. Hij heeft geen toekomstperspectief. Leeft verder in een onzeker klimaat. Zulke mensen worden depressief, glijden af, en de wereld heeft geen wetenschappelijke oplossing voor de ongelovige.

 

Ongeloof in de Zoon van God, kan God niet vergeven!

 

DE BRUILOFT

clip_image002

 

 

 

clip_image004Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.

Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

 

PSALM 45

                    PSALM 45                                                                       

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning! Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses lijkt een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

 

Vers 2

 

laat de blijdschapzien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, agressie, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

 

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Maar, weet wel, het ware geluk ligt ook niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. God kun je zien in de Bijbel!

Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

(3) Laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

 

Een strijd voor de waarheid.

 

(4,6) Gods volk Israël noemt dit een strijd voor de wet.Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

 

Luister naar de koning!

 

(11,12) Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet vertrouwend zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het katholieke huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen afgeweken kerk!

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

 

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

 

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen. Al de liefde welke primeert boven God, noemt God afgoderij, of geestelijk overspel!

 

Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Biblespace Vlaanderen

 

 

 

45 PSALM

clip_image002

 

 

 

clip_image004Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.

Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

 

PSALM 45

                    PSALM 45                                                                       

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning! Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses lijkt een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

 

Vers 2

 

laat de blijdschapzien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, agressie, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

 

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Maar, weet wel, het ware geluk ligt ook niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. God kun je zien in de Bijbel!

Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

(3) Laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

 

Een strijd voor de waarheid.

 

(4,6) Gods volk Israël noemt dit een strijd voor de wet.Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

 

Luister naar de koning!

 

(11,12) Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet vertrouwend zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het katholieke huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen afgeweken kerk!

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

 

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

 

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen. Al de liefde welke primeert boven God, noemt God afgoderij, of geestelijk overspel!

 

Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Biblespace Vlaanderen

 

 

 

DE BAZUIN GEHOORD?

Zonlicht op Aarde in halve eeuw tot één derde verminderd

 

 

clip_image002

 

‘En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen…

zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had..’  (Openbaring 8:12)

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zonlicht op Aarde sinds ongeveer de jaren ’50 van de vorige eeuw tot ongeveer één derde is verminderd. Dit ‘global dimming’ (wereldwijde schemering) effect werd al zo’n 20 jaar geleden door enkele wetenschappers geconstateerd, maar toen nog totaal niet  ernstig genomen. Nu anno 2013 is geconstateerd dat in Azië, de Verenigde Staten en Europa het zonlicht significant is afgenomen -in Hong Kong zelfs met 37%- zo vrezen steeds meer wetenschappers voor de mogelijk ernstige gevolgen voor onze planeet.

‘Global dimming’ is een ontwikkeling dat de wetenschap totaal niet had verwacht of voorspeld. Honderden instrumenten over de hele wereld tonen echter aan dat steeds minder zonlicht het Aardoppervlak bereikt. Tussen de jaren ’50 en de vroege jaren ’90 was de daling ongeveer 10%, maar in sommige regio’s, met name in Azië, de VS en Europa, was dit veel hoger. Hong Kong spant de kroon met een vermindering van het daglicht met maar liefst 37%.

Nieuwe kleine ijstijd

Het ‘global dimming’ effect dreigt de komende tientallen jaren versterkt te worden door een gebrek aan zonneactiviteit. Volgens zon- en ruimtewetenschappers neemt het magnetische veld op de zon, dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van zonnevlekken, al geruime tijd af. Als de huidige trend zich onverminderd doorzet dan zullen er in 2016 geen zonnevlekken meer ontstaan. De laatste keer dat dit gebeurde veroorzaakte in de 17e en 18e eeuw een langdurige koude periode die nu bekend staat als de ‘kleine ijstijd’. (2)

 

Geen global warming

Bovenstaande effecten zullen het door de onafhankelijke wetenschap reeds totaal ontkrachte ‘global warming’ effect nog verder onderuit halen. Inmiddels is bewezen dat de temperatuur op Aarde de afgelopen 15 jaar is gestagneerd en zelfs licht is gedaald, terwijl ‘warming wetenschappers’ juist een forse stijging hadden voorspeld (3). Probleem is dat de politiek het miljarden kostende milieubeleid op deze falende ‘wetenschap’ heeft gebaseerd en vast van plan lijkt hier niet van af te wijken.

clip_image004

De Bijbel profeteert de verduistering van het zonlicht

De vermindering van het zonlicht zal sommigen doen denken aan de profetieën in de Bijbel, die voorzeggen dat in de eindtijd het zonlicht met één derde zal verminderen (Openbaring 8:12). Veel uitleggers hebben altijd automatisch aangenomen dat dit in één klap zal gebeuren, maar dat valt nergens uit op te maken. Mogelijk gaat het dus om een geleidelijk proces en heeft de vierde bazuin inderdaad al lang geleden geklonken.

Bron: New York Times.

GOD WIE IS ECHT GELUKKIG?

GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG?

 

clip_image002

 

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn. God schiep tenslotte de mens. Wanneer een mens blij is heeft hij de neiging te zingen. In de psalmen, die liederen zijn, vinden wij zaligsprekingen.

Psalm 112.

 

Vers 1.

 

Het is een gelukkig mens zegt God die naar Mij wil luisteren, en die verlangt te weten wat Ik wil.

Er is niets waarvan een mens meer een afkeer heeft, dan wanneer het gaat over gehoorzaamheid of zich te moeten onderwerpen. Gezag aanvaarden is  niet altijd zo normaal.

 

Alle ellende en ongelukkigheid in de wereld is ontstaan doordat er een iemand het gezag van God verwierp.

Oorzaken die de mensen ongelukkig maken:

De satan werd opstandig, en sleurde een derde van de engelen mede in opstand tegen God.

De mens werd verleid om ook niet verder te luisteren naar God, hij werd verbannen en kwam onder de vloek en in een zeer ongelukkige toestand, en de dood tot gevolg.

 

Ro 5:19  Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Joh 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Opgroeiende  kinderen luisteren vandaag nog minder dan vroeger, opstandigheid op school en thuis zijn hedendaagse opmerkingen van de mensen die gezag hebben over de kinderen.

2Ti 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

 

De vrouw verheft zich op alle terreinen in de maatschappij. De gehuwde vrouw moet het gezag van haar man aanvaarden wil ze gelukkig zijn. De emancipatie beweging van de vrouw gaat regelrecht in tegen wat God leert in Zijn woord, dus opstandigheid. Vrouwen in de gemeenten willen meer inspraak en het voor het zeggen hebben.

1Co 14:34  (14-34b) moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

 

Als men ingaat tegen Gods woord zoekt men ongelukkigheid en ontevredenheid.

 

 

 

De man die het hoofd is van het gezin,  , leert niet meer te luisteren naar Gods geboden. De maatschappij toont aan dat hij zich verheft boven God, ja wetten maakt die totaal ingaan tegen wat God leert! Men heeft dan een ongelukkige maatschappij! Welvaart maakt niet gelukkig, dat bewijst ons landje dagelijks.In deze wereld vinden wij nog weinig echte gelukkige mensen. Mensen met een blij gezicht worden zeldzaam. Gelukkige echtparen verminderen.

Gelukkig zijn, ja het kan, maar niet zonder rekening te houden met Gods levensraad!

Om gelukkig te zijn, zoekt wat God zegt, en kijkt in de realiteit, en ontdek waarom mensen niet gelukkig zijn, ook christenen!

 

VERS 2-3

 

Deze verzen tonen aan waaraan men gelukkige mensen kan herkennen. Er staat de nakroost. Het zijn deze mensen die geluisterd hebben naar hun ouders welke hen leerden uit de bijbel. Ze leerden hen te luisteren naar God. Ze krijgen invloed op de aarde en hebben niets tekort. Ze kunnen echt zegen ontvangen van God. Ze werden gewaarschuwd voor allerlei gevaren van vloek enz.

 

7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

8  Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

9  want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Spreuken 1

 

Wij zien dit in het O.T.

Mozes werd als kleine baby te water gelaten!

Ex 2:3  Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Mozes werd te vondeling gelegd, om zijn leven te redden! Het kind had niets.

 

 

VERS 4

 

4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ieder mens kent duistere dagen in zijn leven. Dagen van triestigheid of neerslachtigheid. Het kunnen dagen zijn van kommer en zorg en tegenslagen. Voor een kind van God is er altijd een oplossing, hoop en troost!

Job 30:26  Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.

Hieruit leren wij dat het Licht vergeleken wordt met het goede, alles wat goed is, en dat was Jezus. De duisternis is al het kwade.

 

 

Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

God gaf ons een instrument om te zien wat het kwade is, daarom kunnen de christenen onderscheid maken, en zich beveiligen tegen alle vormen van kwaad.

Christenen moeten het werk van de boze kunnen onderscheiden. Alles wat niet bijbels is, brengt kwaad zowel in de gemeente als erbuiten.

Veel verdriet kan worden voorkomen.

 

Ps 119:130  Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Daarom is het nodig alles wat wij leren uit Gods woord, dat door te geven aan de mensen die willen luisteren, opdat ze God zouden leren kennen en gelukkig zijn!

Zonder geld kun je veel mensen gelukkig maken, als ze willen luisteren naar Jezus!

Joh 1:9  Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

 

 

VERS 5-6

Voorspoed is afhankelijk van hoe een mens zich gedraagt..

Zich ontfermen en uitlenen

Iemand die zich om anderen bekommerd zal voorspoedig zijn. Het lijkt wel of God alles naziet en dan daarmede rekening houdt. Niets wordt blijkbaar vergeten. Zich uitlenen, is uit liefde iets doen voor uw broeder of zuster.

Job 36:11  Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

 

Spr 28:13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Onbeleden zonde kan een hinder zijn om voorspoedig te zijn. Belijden en nalaten is de weg naar geluk.

Een rechtvaardige of een gelovige zal in gedachtenis blijven. Ja hij heeft eeuwig leven.

Een goddeloze is vlug vergeten.

 

VERS 7-8

 

Een gelukkig mens, een gelovige is niet angstig of bevreesd wanneer hij slecht nieuws hoort.

Meestal zijn wij allen niet gelukkig met slechts nieuws. Doch wij moeten precies die tijden of momenten ons vertrouwen stellen op de Here.

Hij kan zo zien hoe wij reageren. Hij wil niet dat we ongelukkig zijn en daarom moeten wij op Hem vertrouwen zoals hij dat vraagt.

Zijn hart dit is zijn denken, dat is standvastig! Je hebt mensen die vlug paniek slaan bij het minste slecht nieuws, hun gevoelens nemen de overhand. Wij moeten eens onszelf gaan controleren, hoe wij het laatst reageerden op slecht nieuws.

Met vreugde kunnen kijken naar je vijanden! Dit zijn de mensen die u kwaad doen of kwaad van u spreken enz.

 

VERS 9

 

Een gelukkig mens deelt uit aan de armen. Zijn gerechtigheid blijft standhouden. Zijn hoorn, betekent zijn macht of zijn stand komt tot ere.

De hoorn van de arme bedelaar Lazarus werd verhoogd, de rijke zag het hij kon knarsetanden

Al het begeren van de rijke was gedaan! Voor hem bleef niets meer over.

 

 

VERS 10

 

Iemand die leeft zonder rekening te houden met God let op zulke mensen die gelukkig leven;  Goddelozen ergeren zich aan christenen die gelukkig zijn. Christenen die nog kunnen lachen in hun verdriet!

 

 

Om gelukkig te zijn op deze wereld, zijn er voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in Gods woord. Dagelijks hebben wij dit nodig, zoals wij ook dagelijks moeten eten om te leven.

Zo heeft ook onze ziel het voedsel nodig om gelukkig te zijn.

IK BEN HET LICHT

 
 

JEZUS: IK BEN HET LICHT

DER WERELD

 

 

 

 

 

clip_image001

 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld.” Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Joh.8:12

14  Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.Matth.5

Wij leven vandaag in een duistere, onzekere en gevaarlijke wereld. Een wereld die langzaam ten onder gaat door gebrek aan kennis van God! (Hos.4) Zo bedoelde ook Jezus hier Israël, in zijn afvalligheid van de waarheid. Wie Jezus niet wil volgen of blijven volgen die blijft in de Egyptische (wereldse) duisternis! 

Ogenschijnlijk heeft de wetenschap bijna haar menselijk toppunt bereikt, doch in werkelijkheid kent ze de gevolgen van zondigheid, hetzij duisternis, en het niets weten van haar toekomst! Deze onrechtvaardige wereld is werkelijk oordeelsrijp geworden, en Gods rechtvaardige apocalyptische oordelen staan voor de deur! Er is toch hoop voor Gods kinderen: Gods koninkrijk komt met vrede en gerechtigheid!

JESAJA WAARSCHUWDE!

Jesaja zag goed het verschil tussen licht en duisternis! Weten of niet weten! Winnaars of verliezers. Wij nemen Jesaja 8:19,23

19 Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zalclip_image003 men voor de levenden de doden vragen? 20 Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. 21 En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien; 22 Alsclip_image003[1] hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid.

Licht en duisternis hebben te maken met de toekomst! Vandaar dat er zoveel nieuwsgierigheid aan de dag gelegd wordt ook vandaag, door alle lagen van de bevolking, van wereldleiders tot de werklozen. Men ziet bijna het verschil niet meer tussen paranormale waarzeggerij en Bijbelse profetie. Angst en onzekerheid bij het volk leidt tot opstandigheid. En voor hen die niet willen luisteren naar Gods woord, is er geen “dageraad”, dat wil eenvoudig zeggen geen toekomst meer!

Men zal verstoten zijn tot angstwekkende duisternis, of super angstig zijn voor de toekomst. Vele mensen hebben angst voor diepe donkerheid, let op de reactie van kinderen.

GEEN ANGST VOOR WARE CHRISTENEN!

clip_image005Vooraleer Gods oordelen over de wereld komen, zal Jezus Zijn gemeente opnemen of heimelijk ontvoeren ! (rapere rapture)  Wees erbij, de tijd is kort! Dit betekent dat allen die Jezus volgden op de voet, dat deze mensen niet zullen komen in Gods oordelen! Wat een blijde boodschap!

Doch voor hen die achterblijven, voor hen die niet tot een levend geloof in Christus zijn gekomen, ongelovigen, zij zullen Gods zware oordelen ondergaan, en groot verdriet kennen, bijzonder hen die eens werden verlicht, (het evangelie hoorden) , maar het licht, Jezus, de Zoon van God schuwden of afwezen.

GEEN LICHT BETEKENT SLECHT INZICHT, GEESTELIJK BLIND ZIJN!

8  De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? 9  Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10  maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Joh.11

De discipelen begrepen Jezus niet. Hij nam opnieuw een ernstig risico in hun ogen, om gestenigd te worden in Bethanië. Doch Jezus volgde wil de wil van zijn Vader. De wil van God volgen, brengt licht en verstandigheid in deze wereld. De ongelovige wereld leeft in de diepe duisternis, je hebt verlichting nodig om niet te vallen. Het licht, kennis van God moet IN hem zijn.

Wie altijd zijn eigen wil en begeerte volgt, zijn eigen levensovertuiging, en zijn denken laat beïnvloeden door gedachten en denkpatronen welke afwijken van het licht, de Bijbel, die wordt vroeg of laat zwaar teleurgesteld. Zijn denken is zondig of met andere woorden zijn denken, zijn levensovertuiging kan zijn doel niet bereiken!

ONGELOOF KENT OOK GEVOLGEN

“stoot hij zich” zegt Jezus, met andere woorden, die mens verliest zijn geestelijk evenwicht en twijfelt. Ook de apostel Petrus schreef heel duidelijk: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 2Petr.3:17  

Ware christenen kunnen dit voorkomen, doch zij dienen constant de wil van de Vader te zoeken, in de Bijbel, ook al lijkt dat soms erg tegen hun eigen inzicht en wil.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mathh;7,21

clip_image007Christenen kunnen ook vallen en zich pijnlijk bezeren, door toch maar soms hun eigen wil en begeerte door te drijven.  Jona deed ook niet de wil van God, hij wilde gewoon niet doen, wat God vroeg, hij kende drie dagen diepe duisternis. Hij verloor zijn geestelijk evenwicht. Drie dagen waarin het leven hem bijna niet onleefbaar werd, in de buik van deze monsterachtige grote vis! Een mens kan vernesteld geraken in zijn eigen veroorzaakte moeilijkheden, net als Jona. Maar God was hem toch genadig, na zijn gebed.

 

OLIE NOODZAAK VOOR LICHT!

De kandelaar stond in de tabernakel te branden ook tijdens de nacht. Het was als een “waakvlam” zou men kunnen denken. Iedere dag werd de zuivere olie aangevuld. (Ex.27) Wedergeboren christenen zijn een tempel van de H. Geest geworden. Hun licht moet ook blijven branden. Welke olie gebruiken zij? Wat is hier het symbool van de olie? Bedenk dat men het manna in de woestijn, ook plette tot olie. De Bijbel moet men geloven diep onderzoeken, kennis vermeerderen en toepassen. Die wetenschap, die olie, heeft men nodig, De dwaze maagden hadden een tekort aan oliereserve, en bleven achter in de duisternis. Zo zijn de christenen die vandaag niet verder geloven in de opname! Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.(Ps.119)

Joh.1:9  Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht,

was komende in de wereld.

Als wij eens zien hoe de kandelaar werd gemaakt, in gelijkenis met een amandelboompje, zes lichtdragers uit de middelste, beeld van Jezus, en zo kunnen christenen ook een licht zijn. De amandelboom bloeit het eerst van alle bomen, een beeld van Jezus opstanding als eersteling. De amandelboom werd ook soms een waakboom genoemd. Dit kwam voort uit een gezicht van de profeet Jeremia, toen God tot hem sprak :

11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

God zal erover waken dat zijn woord in vervulling gaat!

De kandelaar is een beeld van onze levende hoop, dat God al zijn beloften zal vervullen. De kandelaar, ook de vuurkolom, is symbolisch een wakend licht, wie dit licht kent, weet dat de wederkomst van Jezus nabij is, want hij heeft inzicht gekregen in het profetisch woord van God.

Vandaag bereid de wereld zich reeds voor om het komende echte merkteken van de antichrist aan te nemen, die het aanneemt is een verloren ziel! Die het aanneemt, is iemand die het licht heeft verworpen.

Men kan de beste lampen kopen die men wil, doch zonder elektriciteit, willen ze niet branden. Een kandelaar zonder olie of een kaars, brand niet. Een christen zonder vervulling van de H. Geest, brengt geen licht, getuigt dan niet.

De kandelaar had zuivere olijfolie nodig.

clip_image00920 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.(Ex.27)

Bijbelleraars zijn als de verkopers van olie. Deze olie moet heel zuiver zijn. De Bijbeluitleg of exegese, moet goed en betrouwbaar zijn, en er mag nooit worden afgeweken. Verkeerde uitleg, met bijbedoelingen, (wereldkerk) en een valse Bijbel, doet de olie aan kwaliteit sterk verminderen, en zal veel meer stinkende en verblindende rook dan licht brengen. De satan wil de hoop, de blijde verwachting van de christenen breken door valse uitleg! Zoals : geen hel, geen opname, enz.

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.Matth.24

Goddelozen hebben een aards leven, doch geen olie, geen eeuwig leven, een zielenleven maar geen geestelijk leven. Plots komen ze in een strik. Ze komen vast te zitten, ze hebben hulp nodig, maar er is maar één iemand die nog kan helpen: Jezus.  Zonder Jezus aan te nemen, is er geen hulp. Bedenk de vele zelfmoorden en het falen van de maatschappij in ons Vlaanderen. Zelfmoord door pesten, bij de jeugd, het is een bewijs van het falen van een on-Bijbelse algemene opvoeding!

“School met de Bijbel” is noodzakelijk aan het worden!

R.GAYTANT, Voorganger

http://biblepace.wordpress.com/.