PSALM 5 ABSALOM

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM

 

 

 

ABSALOM

Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader.

Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.

 

Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn verzuchting.

Zoals kinderen bij vader of moeder ten gepaste tijde of niet binnenvallen, zo mogen wij ook binnenvallen voor de genadetroon van God in de hemel.

Kinderen kunnen aandacht vragers zijn;

Zo is ook David hier ook, hij vraagt Gods aandacht voor zijn problemen en zijn verzuchtingen.

 

Vers 3 Hier valt hij als t ware in herhaling. Maar hij zegt ” Tot u “

Ja je vraagt nooit iets aan iemand waarvan je weet dat hij u niet zal kunnen helpen.

Je proeft dat david dit heel spontaan doet.

Wij mogen wel eens de vraag stellen : is bidden is dat voor ons spontaan gebeurt ?

 

 

VERS 4   Hoe beginnen wij onze dag ?

 Hier kunnen wij zien dat David de gewoonte had met zijn problemen bij de Here te gaan in de morgen.

S morgens zijn wij helder van geest.

In de bijbel staat iedere morgen als symbool voor nieuwe hoop :

Beginnen wij onze dag goed ?  Het eerste wat wij in feite moeten doen, eerst bidden en dan beginnen te werken. Het is een gewoonte, een Bijbelse gewoonte.

Wij kunnen al onze problemen reeds bij Hem brengen die wij al kennen voor de beginnende dag.

 

5  (30-6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Psalm 30

 

13  (88-14) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

Psalm 88

 

14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90

 

Vers. 5, 6 ,7 Deze verzen zijn redenen die David opgeeft, waarom hij zijn vertrouwen stelt op God.

Deze verzen beginnen met het woord WANT. David maakt duidelijk dat er geen “boze” bij God zal wonen. Met boze bedoelt hij , zij die geen rekening houden met Gods wil.

Hij spreekt van de verdwaasden.  Hiermede bedoelde hij ” mensen die zichzelf wijsmaken ”

Mensen die zich een eigen waarheid maken.  In feite eigenwijzen denken steeds dat de waarheid aan hun kant is.

Leugenaars richt God ten gronde. Wie omgaan met bedrog maken zichzelf ongelukkig.

 

 VERS 8 Hier horen wij koning david spreken met grote zekerheid, vertrouwend op de genade van God. Hier zitten wij nog in het O.T. , maar als profeet schrijft hij deze dingen;

Hij had grote verlangens om in de tempel te mogen gaan. Hij diende nog 10 jaar te wachten, maar het ging in vervulling.

 

 VERS 9 David bidt om leiding. Hij had een verlangen dat God hem zou leiden in zijn moeilijke situatie; Wij moeten iedere dag Gods leiding vragen.

Hoe vinden wij Gods leiding ?

2  Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4  En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

Psalm;43

 

Het licht en de waarheid vinden wij in de bijbel .

Lucas 12

11  En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12  Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn, zal de Geest ons wel leiden, en dit gebeurt dan ook merkwaardig.

 

VERS 10 Hier vinden wij dat David tegen God sprak over zijn vijanden, zijn belagers.

Zijn hart ligt op zijn tong.

Je proeft alsof God davids beste vriend is waartegen hij alles vertelt.

 

VERS 11 David bidt opdat God hen zou laten boeten. Ze zijn weerspannig. Ze willen niet meer luisteren naar God.

Laat ze ondervinden dat hun eigen gedachten hen laten vallen.Wij staan soms zo onmachtig in bepaalde zorgen en kommer. Men wil niet meer luisteren naar goede raad uit de bijbel.

Weerspannigheid is aanwezig. Dan is het goed om te bidden zoals David, dat God zelf wil ingrijpen.

Dan kunnen wel dingen gebeuren die de wenkbrauwen kunnen laten fronzen.

 

1 Samuël 15:23  Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

 

Mensen die Gods woord verwerpen lopen groot gevaar. Zij die hun hart verharden

Wij leven momenteel in de tijd waarin de grote afval is begonnen.

 

VERS 12 EN 13 Hier lezen wij dat de rechtvaardige door God beschermd word als met een schild

God wordt zelf als een schild voor zijn  volk.

Gen 15

1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

 

Schilden werden altijd gebruikt in de strijd. Wij zitten kennen een geestelijke strijd.

Psalm 3

3  (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

 

Efeze 6

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

 

Iedere beproeving is zo’n brandende pijl. Dit kan van alles zijn, doch wij zien naar enkele voorbeelden :

 

Job 6:4  Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

Job werd alles afgenomen, familie,bezit, zijn gezond  lichaam enz…

Het zijn harde tegenslagen.

 

12  (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

Psalmen 7:13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer wij het evangelie brengen, en het woord wordt afgewezen, dan is het zeker niet uitzonderlijk dat de aangesprokene beproevingen zal kennen. God bereid hem wellicht een tweede kans

 

Psalmen 64:3  (64-4) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

 

Hier zien wij dat een kwetsend woord als een pijl kan worden beschouwd, het kan wel eens een depressie bij iemand veroorzaken.

 

Jesaja 49:2  En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.

 

Deze profeet  was een instrument in Gods handen. Deze psalm gaf een beeld hoe koning David gewoon was te bidden in moeilijke  en pijnlijke omstandigheden.

Deze psalm is goed te lezen bij beproevingen.