HET HUWELIJK GERED

clip_image002

 

 

 

clip_image004

 

 

 

Deze avond zoeken wij in het betrouwbare woord van God, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat onder zwaar vuur, en geen enkel huwelijk is daar vrij van. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen is op ,lange duur Gods schepping vernietigen. Vrijheid betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. Er zijn grenzen ook voor het huwelijk. “Alles moet kunnen” is een leugen!

 

Voor de jeugd is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder zegen, of slechts de zegen van een sterveling.  Onze dagen bewijzen dat er geen zegen rust op huwelijken gesloten zonder de Bijbel te raadplegen, te beleven, en te volgen. De Bijbel, welke de ware stem van God is.

De vele echtscheidingen vandaag bevestigen dat er iets fundamenteels fout loopt. Het niet meer huwen en gewoon samenwonen is al een scheiding voorbereiden.

Tranen en verborgen verdriet tekenen onze hedendaagse maatschappij, er is slechts maar een weg terug:

 

Terug naar de Bijbel!

 

Waar liggen de problemen?

 

Het bijzonderste probleem:

Huwen doet men met drie, en niet met twee. Een gezond triootje! God wil de derde partner zijn, en haat iedere echtscheiding. Hebreeën 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Maar niet iedereen dacht aan God toen hij trouwde, iedereen dacht wel aan de slaapkamer!

Abraham door menigeen gezien als de vader van het geloof, was ook getrouwd, en had ook problemen, zoals velen. ( Abraham =Vader der menigte).

 

Wij gaan een van zijn persoonlijke problemen analyseren en zien wat wij kunnen leren. Het zal natuurlijk geen oplossing zijn voor alle huwelijksproblemen, want deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard.

Wij beperken ons deze avond tot dit voorbeeld.

 

GEN.20

1 Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar.  2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had : Zij is mijn zuster, liet Abimelek , de koning van Gerar, Sara weghalen.  3 ¶ Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.  

4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd . En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden?  5  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.  6  En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen;  daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 

7       En nu breng de vrouw van deze man terug , want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt , weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 8 De volgende morgen vroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd. 

clip_image0089  Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden .   10  Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deedt ? 

11  Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats ; zij zullen mij doden om mijn vrouw . 

12  En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. 

13  Toen God mij uit mijns vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar:  Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder. 

14 Toen nam Abimelek schapen en runderen , slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug . 

15  En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goeddunkt .

 

Het huwelijk van Abraham en Sara.

 

Zij waren gehuwd in Ur, een stad in Babylon, het huidige Irak. Het land was heidens en vol afgoderij, traditionele godsdienst.  Wij kunnen zeggen noch God noch zijn gebod was er. Dit koppel was blijkbaar gehuwd voor God die Abraham riep.

De vrouw van Abraham was mooi en zeer aantrekkelijk. Dit feit op zichzelf was een toekomstig probleem, bijzonder in een maatschappij die geen regels meer kende. Wij kunnen het goed vergelijken met onze samenleving op dit moment.

Pas gehuwd en God roept Abraham naar een land dat hij niet kende, en niet wist waar hij zou belanden. Abraham en Sara geven beiden gevolg aan de roeping van God.

Nu dienden ze op eigen benen te staan, want ze hadden vader en moeder en familie verlaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen, wat goed is, en zoals ieder huwelijk bij zijn begin.

 

 

 

Abraham diende nu te vertrouwen op God. Zo is dit met ieder huwelijk welke wil standhouden, het dient rekening te houden met wat Gods zegt, en dit is te vinden in de Bijbel. Een huwelijksleven zonder Gods Woord is als varen op volle zee zonder kompas.

Het huwelijk vraagt afspraken, er zijn taken voor de man en evenwaardige taken voor de vrouw, maar wel “in de Here”.

 

 

Het probleem van Abraham.

 

clip_image010

 

Hij wist dat zijn vrouw mooi was, en had angst haar te verliezen in het land waar hij aankwam. De beschaving was niet ver gevorderd, zodat men wel de man vermoorde in het ergste geval, omwille van de vrouw. Er waren geen regels of wetten die het huwelijk beschermde.

Wij vinden hier een angstprobleem welke het huwelijk van Abraham zou kunnen vernietigen. De gedachte van Abraham achtervolgde hem, en in plaats van zijn vertrouwen te stellen op God, zoekt hij om het zelf wel op te lossen. Vertrouwen op zichzelf, is vertrouwen op een mens, niet tot zegen!

 

Dit is de gedachtegang van allen die leven zonder God, maar ook wedergeboren gelovigen falen ook eens op dit vlak. Abraham sprak er over met Sara.

Hij stelde haar voor (vers 13) dat zij overal zou zeggen waar ze terechtkwamen dat hij haar broeder was. Zij was wel zijn halfzuster. Doch een leugen om bestwil moest nu redding brengen, zo dacht nu Abraham, als vandaag een katholiek.

Er komt nu een tweede probleem, Abraham liegt en leert liegen uit angst.

 

Wij kunnen vaststellen dat wanneer wij onze eigen middelen gebruiken om onze problemen op te lossen, dit niet altijd tot zegen is, integendeel.

Ook Sara komt nu met dit probleem te zitten, en kan zich niet meer veilig voelen en rustig. Ook zij komt tot besef dat wat Abraham zegt en doet wel een zeker gevaar kan inhouden, maar ze volgt hem en doet wat hij vraagt.

In feite diende zij dit niet te doen, en dan had men nog een probleem erbij.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er toen veel afgoderij was. Occultisme en onreine vruchtbaarheidsgoden, seksgoden hadden veel aanhang, en vormden een zware druk op de huwelijken.

 

Abraham had wel het probleem ingeschat, maar niet goed aangepakt. Er kunnen zich problemen voor doen, waar men best op God vertrouwt. Voor Gods kinderen gebeurt er niets buiten Zijn wil, indien de wil van zijn kinderen ook de wil van God kan onderschrijven.

Abraham kon het probleem niet wegnemen. Zo moeten wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn waaraan men ook niets kan doen. Dit was nu van bij de geboorte, doch buiten schoonheid, kunnen er nog vele andere problemen zijn als slechte karaktertrekken van de mens. Doch daar kan aan gewerkt worden. Daar kan God aan werken, voor God is alles mogelijk, maar niet bij de mens!

 

 De koning Abimelech laat Sara weghalen.

 

Vers 2 maakt al duidelijk dat Abraham zelf had verteld dat Sara zijn zusters was. Ook Sara had gezegd dat hij haar broeder was. De koning gebruikt zijn macht.

Wat Abraham nu meemaakt zal hem heel verdrietig hebben gemaakt. Doch hij dacht ook aan zijn leven. Hij stond nu machteloos tegenover het gebeuren. Zijn laatste toevlucht zal nu zijn God zijn geweest die hem had geroepen. Hij zal zeker gebeden hebben in zijn nood.

Wij leren dat een kind van God bepaalde gevaren wel ziet aankomen, maar te laat bidt, en door zijn eigen ingrijpen moet lijden. Hij heeft wel een machtig wapen, bidden, dat het hart van God raakt en vertrouwt dat Zijn God welke men op Zijn woord mag nemen!

Het is het ervaren van gebedsverhoring welke iemand geestelijk sterk maakt.

God heeft wel alles begrepen en de zwakheid van Abraham gezien, zoals onze zwakheden, maar na gebed grijpt hij in.

 

GOD GRIJPT IN!  ABRAHAM KRIJGT SARA TERUG!

Vers 3

clip_image012God grijpt in via een droom welke Abimelech had.  Hij droomde dat hij als ten dode was opgeschreven.

God had dus niet toegelaten dat de koning gemeenschap met haar had, hij werd ziek.

Het doet ons diep nadenken dat God ook bezig is met zulke dingen. Hij beschermde Abraham, Hij had een bepaald doel met Abraham in zijn leven. De koning ging in overspel, zijn ziekte was dus geen toeval.

Zo zien wij dat het van belang is een kind van God te zijn. ( Vers 7 want hij is een profeet)

God redde dus het huwelijk van Abraham.

 

Besluit :

Wij zien dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben.  Het ligt niet altijd in de macht van de mensen om hun huwelijk te beschermen.

Zij die willen luisteren naar de raadgevingen die God geeft maken duidelijk wel meer kans om te slagen. Er kunnen zovele oorzaken zijn die een huwelijk kunnen laten vastlopen, en ontrouw veroorzaken, daarom is er Gods zegen nodig. Gods zegen werkt slechts als men luistert en doet wat Gods zegt, slechts dan is er garantie.

 

 

 

 

 

DOOPDIENST OOSTDUINKERKE

RONNY GAYTANTDOOPDIENST IN ZEE3-29-2010_043

doopdienst 2doopdienst

AANBIDDING

clip_image002

 

clip_image004

 

 

 

Wanneer wij ons oor te luisteren leggen, hoe God denkt over aanbidden dan komen wij tot een gedachte dat aanbidden van de levende God, zowat het belangrijkste zou moeten zijn in een menselijk aardse leven. Het is God vereren in zijn dagelijks leven. Het is een vereren op een manier zoals God dat zelf wilde. Alles wat men doet en het is goed, het strekt tot eer van onze Schepper!

 

WIE WORDT ER AANBEDEN VANDAAG?

 

5  En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds.6  En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.7  Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 8  En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. Lucas 4

 

In deze wereld draait alles rond aanbidding. Aanbidden betekent “zich neerbuigen”, “de hand kussen” of  aan iemands voeten vallen en hem eren met echte liefde. Aanbidden en zich opofferen gaat goed samen. Op deze aarde kan men kiezen wie men wil aanbidden. Men kan de satan en zijn afgoden aanbidden bewust of onbewust of men kan de God van Israël, aanbidden, Schepper van hemel en aarde! Satan wordt aanbeden om rijk te worden vandaag. God wil ALLEEN aanbeden worden, Israel werd vele malen streng gewaarschuwd om geen andere goden te aanbidden.  De profeet Elia stelde het volk voor de keuze: Wie zult gij aanbidden God of de Baal, want beiden kan niet!(1 Kon.18)

Het aanbidden is er om te eren of om iets nederig af te smeken.

 

ZONDIGE AANBIDDING

 

Zo is er dan een geestelijke strijd zo oud als de wereld, zo komt de mens voor een ernstige keuze, de keuze van zijn leven. De gevolgen lopen over de grens van de dood heen. Dat de duivel een beperkte  macht heeft op aarde blijkt uit de tekst, en hij kan dit geven wie hij wil, mits “aanbidding” en allerlei offers!  Hij wil aanbeden worden onder welke vorm ook, dit is zijn uiteindelijke doel, al zal hij de mensen, de nodige dwang en angst aanjagen. Iedere  godsdienst van de satan heeft een moordend, dwingend, eisend en misleidend  karakter!

De komende antichrist , van Joodse afkomst (?) zal aanbidding eisen van iedere aardbewoner, geen scheiding meer van kerk en staat! Een verplichte aanbidding in een staatsgodsdienst voor de ganse wereld, een wereldkerk!

Opb 13:15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

 

 

Het gouden beeld van Nebukadnezar was een voorloper:

Da 3:7  Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.

 

In de aanbidding speelde de muziek een grote rol, dit valt op door de beschrijving van allerlei gebruikte instrumenten. Muziek en zang kunnen een sterk verleidend en meeslepend karakter hebben voor massabijeenkomsten. Ook bij het gouden kalf danste men naakt, met prachtige muziek, welke emotioneel sterke invloed had.

 

4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,Exodus 20

 

Buigen is aanbidden, dienen is vereren,offeren. Deze twee bovenstaande verzen kan men niet scheiden van elkaar. Beelden maken is geen zonde, maar afgodsbeelden maken om te aanbidden wel. Beelden vormen een groot gevaar omdat het de echte aanbidding zwaar belemmerd. Wij zien hoe Gods volk na hun wonderlijke verlossing uit Egypte, overgaat tot het maken van een gouden kalf, dit stelden ze als een beeld van hun God, om te aanbidden!  Hun oud leven in Egypte speelde hierbij een grote rol door traditie. Traditie van slechte aanbidding, is een demonische macht!

 

Ex 32:8  Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

 

Het beeld was een ernstige misleiding, waar satan achter schuilt en zoekt om aanbeden te worden door het volk. Op listige wijze geeft hij de mensen andere “denkbeelden” De liefde tussen Israel en hun onzichtbare God dreigde erdoor verloren te gaan. Vandaar dat de Bijbel spreekt over “hoererij” wanneer er sprake is van afgoderij, het lijkt overspel. Ook in Babel aanbad met zon maan en sterren, de beeldenformatie werden misbruikt, om te aanbidden. God had een andere bedoeling met de sterrenbeelden, de zodiac. (zie andere studie)

 

De vloek en het wegvallen van Gods bescherming kan lopen tot in verre geslachten, indien men al de afgoderij naloopt of dit niet belijd als zonde! Bedenk al de godsdiensten met hun beeldenverering en ceremoniële beeldendienst.

Mensen willen altijd het geestelijke zichtbaar maken. Zo kwam het dat Israel de Here omlaag brachten tot een god als in Egypte, het gouden kalf. Dus een wereldse god, waarbij een aanbiddingfeest werd gevierd dat eindigde met alle losbandigheden.

God was van plan toen zijn volk te vernietigen! Dit is de doodstraf! Gods woorden verdraaien tot de eigen zinnen, is eveneens afgoderij, en gevaarlijk.

Mozes bemiddelde, vandaag is het Jezus die de enige middelaar is, en al de aanbidders van heiligen en dergelijke huisgoden, beelden, nog een korte tijd genadig is,en Hij wacht geduldig op hun bekering!

 

WIE IS EEN ECHTE AANBIDDER?

 

21  Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23  maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.Joh.4

 

clip_image006Jezus leert hier een Samaritaanse vrouw, dat bij het aanbidden of vereren, de plaats of een uiterlijk vertoon van geen enkel  belang meer zal zijn. Velen denken ook vandaag nog traditiegetrouw dat men in een kerkgebouw of kapel moet zitten om God te aanbidden, wat niet waar is!

Jezus wees deze vrouw erop dat ze niet wist wat ze aanbad! Het leek wel vernederende taal tegenover de Godsdienst van de Samaritanen, waarvan alle aandacht ging naar een plaats zelf voor aanbidding, de berg Gerizim. Het leek wel een soort bedevaartsplaats!

Zij aanbaden de God van Abraham, Isaac en Jacob, zonder te begrijpen vanwaar de Redder, de Messias zou komen. Daarom wees Jezus naar “Het heil” een redder zou komen uit de Joden! God zoekt aanbidders in “geest en in waarheid” met behoud als doel. Dit is een staat om te kunnen aanbidden.  

Zoals men geboren is, is men niet in staat om God te aanbidden. God is geest. Zo dient een mens veranderd te worden, en dit kan enkel door de H.Geest te ontvangen. De waarheid is de Bijbel. Een wedergeboorte en doop is de weg.  Zo ontvangt een mens ook  geloofszekerheid. De kinderdoop is de zondeval van het algemene Roomse christendom.

Pas na een doop met de H.Geest kan een mens aanbidden met ware liefde tot zijn Schepper!  

clip_image008

 

 

 

PROFETEN VOOR ONZE TIJD

PROFETEN VOOR ONZE TIJD

De profeet Jesaja, zoon van de kleine profeet Amos, speelde in zijn kinderenjaren bij de tempel te Jeruzalem, groeide op en werd tenslotte profeet als zijn vader, door Gods genade. De naam Jesaja betekent: “Jahweh heeft gered.” Wat heeft een man door God gebruikt ons te zeggen, welke ongeveer 700 jaar voor Christus leefde? Wanneer wij in het boek Jesaja iets lezen, dan dien je traag en opmerkzaam te lezen! Hij profeteerde over de twee komsten van Jezus op aarde, eerst als kind, en in hetzelfde vers nog ook als de komende Vredevorst:

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jes.9

Dat laatste is dus ook nog niet vervuld, en is de ware hoop van iedere Jood, die zucht naar vrede met al zijn buren. Geen wapenstilstand, maar een grondige vrede, een herschepping!

JESAJA SPREEKT OVER OORLOGSDREIGING

Wij nemen enkele verzen uit het hoofdstuk 33 onder ogen, en zoeken biddend wat de Heer ons hier wil tonen vandaag. Het eerste vers trekt alvast onze aandacht, omdat wij vandaag een gelijkaardige tijd krijgen.

Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader,

die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd

hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als

gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.

De profeet begint met een “wee” of vloek uit te spreken in Gods naam, over deze verwoester of verderver. Hij bedoelde hier in zijn tijd de Perzen, het Assyrië, welke toen een grootmacht was geworden. Het werd groot al verwoestende, vechtende en verradend. Het is een verrader, iemand die verbonden sluit en plots zijn beloften breekt, een onbetrouwbaar land van karakter. Het huidige Iran of Elam zoals men in de profetieën kan lezen, is zeer onbetrouwbaar en strijdlustig geworden. Het sluiten van een verbond met dit land is gevaarlijk.

Ook de profeet Daniel schreef over Perzië, het huidige Iran het volgende:

Er zullen nog drie koningen in Perzië opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere. Als hij door zijn rijkdom macht verworven heeft, zal hij alles en iedereen opzetten tegen het Griekse rijk.Dan.11,2

Het oude Perzië is vandaag langzaam herrezen zoals Daniel profeteerde. Inderdaad het olierijke land heeft meer en meer macht gekregen door zijn olieverkoop. Het wil ieder land ophitsen tot een grote strijd. Het bezoekt geregeld verschillende buurlanden, bijzonder lang geleden was het bezoek aan Egypte. Wij begrijpen dat hij zich richt en wil vechten tegen het westen, Israël inbegrepen, Het westen met zijn Griekse beschavingswortels!

Ook de komende antichrist, wie het ook mag zijn, zal het verbond met Israël verbreken, verraden, halverwege de tijd van de zevenjarige wapenstilstand, welke in het M.O. zal komen. Vandaag worden opnieuw de ogen van de media gericht op Iran, welke zich wil grootmaken met kernwapens. Met raketten als pijlen beschreven in de Bijbel. Het land dat samen met anderen, Israël van de kaart wil vegen. (Ps.83)(Ezech.37)

Wij kunnen best begrijpen dat Israël scherp en waakzaam toeziet op het dreigen met oorlog en de grootspraak van zijn vijandige buren, welke geruchten van oorlog laten horen. (Matth.24)

Jesaja ten strijde!

De profeet Jesaja begrijpt ook de ernst van de oorlogsdreiging van Assyrië, en gaat nu bidden tot zijn God Jahweh. Het gebedswapen is sterker dan een kernwapen! Ook christenen bidden pas veel meer in tijden van hun angst, machteloosheid, kommer en zorgen! Doch het bidden ontstaat ook door een zoeken om de profetieën te begrijpen. Ook door het begrijpen van de tekenen der tijden, wij leven vandaag in de eindtijd. Dat wat ook de Farizeeërs niet konden onderscheiden. Ook schijnchristenen en religieuzen hebben voor profetie geen belangstelling. Christenen moeten helder van geest zijn, waakzaam (a.v.) zijn, zoals Petrus schreef:

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en

wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 1 Petr.4

Wat bidt de profeet?

Isa 33:2 HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm allen morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid.

De profeet is terecht angstig, hij volgt het gebeuren, maar vertrouwt op zijn God. Ook vandaag zijn er veel Bijbelgetrouwe christenen die het wereldgebeuren volgen, en onderzoek doen in de Bijbel, en soms zijn ze ook angstig, door klein geloof, voor wat kan komen. Soms verdrietig..(Pred.1:18) Maar….ze vervullen Daniels profetie! (Spr.11:9)

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.Dan.12

Ook vandaag vinden wij berichtgeving welke de mensen de schrik op het lijf willen jagen. Wat doet u ermee? Hoe overwint gij uw angst? De profeet bad : Wees ons genadig! Wees barmhartig! Wees er sterk van overtuigd, dat Jesaja het bad met hart en ziel, en dit was geen aangeleerd schietgebedje! Hij bad in vertrouwen, dat was zijn kracht, zijn gebed werd verhoord, en Juda werd gered. Als Israël begint te bidden in onze dagen, dan zal de wereld zien dat God Zijn volk niet heeft verworpen!

Ook Paulus kende ervoer dit! Luister: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Rom.1,16

“Wij wachten op u!” Wij wachten op de Messias! (Jes.33:2)

Met andere woorden wij vertrouwen alleen op u, schrijft Jesaja! Hier vinden wij wat ook Bijbelgetrouwe christenen moeten doen in onze dagen. Wij beleven toch dagen van een komende algemene opgezette economische wereldcrisis, welke opstandigheid en vechten veroorzaakt, bij het volk, tot men zal hopen op een wereldleider als verlosser! Een plan van de NWO.

Christenen dienen te bidden als deze profeten, ongelovigen moeten Jezus, de Messias leren kennen, dit is de enige hoop voor hun behoud en redding.

Als de hoop of verwachting door veel onzekerheid wordt weggenomen, dan is er geen toekomstperspectief meer, dat is een satanisch plan. Voor wedergeboren christenen ligt dit anders, zij zijn de overwinnaars in Christus en hebben wel een toekomst, in heerlijkheid! Zij verwachten de Messias iedere dag. (Cfr. onze laatste Bijbelstudie)

De profeet vraagt God om de arm te willen zijn van het volk. Hij bedoelde hun grote sterkte en hun hulp! Soms wordt er in het Vlaams gesproken over iemand die een “lange arm” heeft, iemand met grote invloed die helpt!

Een zeer bekende Joodse Bijbeluitlegger Rashi verwijst hier op de oorlog van Gog en Magog, en dit klopt met het hedendaags gebeuren, waarbij er vandaag enorm veel belangstelling bestaat onder wakkere christenen. Het is de best bezochte studie op onze site: https://biblespace.wordpress.com/.

Voor Jesaja gaat het hier over de tijd der benauwdheid. De vijand is op komst om te vernietigen. Maar ook is de Messias op komst! Dit tekent goed onze tijd!

In zijn volgende hoofdstuk laat Jesaja weten dat Gods toorn komt over alle volkeren, bijzonder over Edom of Esau, Jordanië, Palestijnen! Andere uitleggers beweren dat de nakomelingen van Edom te vinden zijn in het gebied rond Washington D.C.

Toen hij het schreef kon hij niet weten hoe het er vandaag aan toegaat. Hij vertrouwde dat zijn God hem en zijn volk zou bijstaan, en dat gebeurde ook. De tranen van Israëls vijanden, zullen dan een groot meer kunnen vullen! Dit wijst naar de grote verdrukking, de laatste gruwelijke wereldoorlog, waarvan Jezus sprak:

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoalser niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.22 En indien die dagen niet ingekort werden, zougeen vlees behouden worden; doch ter wille van

de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Wie dit las of hoorde kan bidden, voor open deuren in die landen die de God van Israël, hun schepper niet kennen. Want, God is een verterend vuur voor al wie niet uit het geloof in Hem, in Jezus leeft!

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.Openbar.3

R.GAYTANT Voorganger

DE DROOM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS

clip_image006.gif

DE DROOM VAN NEBU­KADNESSAR.

 

WIE WAS NEBUKADNESSAR ?(Daniel 2)

clip_image002

 

Hij was de zoon van Nabopolassar,  de stichter van het Nieuw-Chaldees rijk of Babylonische rijk in 606 v.Chr. Nebukadnessar versloeg de Farao van Egyp­te, veroverde Syrië en Palestina. Jeruzalem werd verwoest en bezet. ( Jer.46:27-28 )

 

WELKE GODSDIENST HAD HET BABY­LONISCHE RIJK ? (v.2-18)

clip_image004

Het was gewoon afgoderij. Goden als “Isjtar”, “Mar­duk” die ook de naam van “Bel” of “baal” krijgt. Vele afgoden als Krijgsgoden, liefdesgoden, goden die in getallen werden uitgedrukt enz…

Al deze goden worden vandaag opnieuw levend, eigenaardig, ze zijn nooit helemaal verdwenen, hun symbolen vinden wij terug, zoals vroeger in de staatskerk, het nieuwe Babel! De koning wil zijn droom begrijpen en richt zich tot de “geestelijken” van zijn land, die aan het hof werken. Wie wordt nu bedoelt met deze mensen ?

clip_image006Er waren en zijn er de verschillende soorten :

DE MAGIEERS.

Dit zijn de bezweerders, strijkers, of vandaag de magnetiseurs genoemd. Komt opnieuw voor in onze alternatieve geneeskunde. Het zijn oproepers van demonen.

DE  ASTROLOGEN.

Deze zijn de toekomstvoorspellers aan de hand van de hemellichamen. De horoscoop is daar een produkt van, en is nog zeer in trek bij ons, te lezen in allerlei kranten, en velen geloven in deze sprookjes.

DE GELEERDEN.

Dezen worden ook wel de wijzen genaamd. Alsook bijvoor­beeld de Egyptische geleerden met hun toverkunsten en toverspreuken, een soort magiërs in feite.

 

Chaldeeën’ worden genoemd, ertoe geleid dat deze term, vooral in de hellenistische tijd (Kaldaioi), de betekenis kreeg van (geleerde) waarzeggers en astrologen, uitmuntend in het voorspellen van de toekomst vooral op basis van voortekenen aan de hemel, waarin de Babylonische waarzegkunst zich in het 1ste millennium v.C. steeds meer specialiseerde.

 

DE CHALDEEEN.

 

Dit was een religieuze priesterklasse die zich met allerlei duistere en occulte praktijken

bezig­hielden.  Bv : De genaamde “witte magie” om demonen uit te drijven.

Wichelen en pendelen, kaartleggen, belezen enz…

Deze mysteriegodsdienst is ook de ondergang van Babel geweest.

 

Zie Jesaja 47:11-15. 11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. 12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.

In Israël dienden al dit soort mensen gedood te worden bij wet.

 

Opmerking.

De priesterklasse van de Chaldeeën is later uitge­weken tot in de streken dichtbij Rome. Dit had voor gevolg een grote invloed op het christendom, zoals vele ceremonieën en occulte praktijken, door Grieken en Romeinen overgenomen. Vele afgoden werden ook veranderd van naam.

Petrus spreekt soms over Babel en bedoelde heimelijk, daarbij het toenmalige Rome omwille van dit feit. Ook het boek Openbaring wijst overduidelijk in deze richting.

 

                                      HET DANKGEBED VAN DANIEL.

clip_image008 

 

 

 

 

 

(19,23) Daniel is dankbaar. Hij looft God, want hij is ook gered van deze angsten om te worden omgebracht. Wat merkwaardig is, is het feit dat Daniel een “nachtgezicht” (visioen, een gezicht bij bewustzijn)  krijgt tegenover dat de ko­ning een “droom ” heeft gehad.

 

DANIEL REDT ZIJN GODDELOZE NAASTE !

 

 (24,29) Daniel redt de levens van al de “geestelijke ongelo­vigen” die bij het volk in aanzien waren en nog burgerlijke eretitels droegen. Daniel toont aan dat ze niet in staat waren de droom te achterhalen. De God van Daniel toont wel verborgenheden aan de zijnen.

 

 

DE DROOM EN DE UITLEG.

HET BEELD ( zie schets )

 

clip_image010

 

Opmerking vooraf.(31,45)

Het beeld mogen wij niet voor ogen houden als een “kaartbeeld” maar wel als een “tijdsbeeld” van de toekomst aan Daniel getoond.

 

HET BABYLONISCHE WERELDRIJK.

 

(38)  Het gouden hoofd, een van de gekende symbolen van Babylon het goud, de leeuw en de draak. Dus gouden leeuwen als symbool zijn Babylonische kenmerken. Zij vonden ingang in de hele wereld. Daniel 7:4 haalt de parallelle teksten aan met de dieren. Landen vinden hun symbolen in dieren.

Bv. : België let op “bel” (baal) zijn leeuw, doch ook zijn haan. ( Vlaanderen en Wallonië ).

God had zijn volk gewaarschuwd voor dit rijk, doch het luisterde niet en wilde niet luisteren, zoals vele ongelovigen ook niet willen luisteren naar de God van Israël, schepper van hemel en aarde!

JEREMIA waarschuwde het volk voor de wegvoering in Ballingschap. Jeremia werd gedwongen naar Egypte te gaan.

EZECHIEL werd naar Babel gevoerd. Hij profeteerde ook de latere ondergang van alle Israël-vijandige volkeren.

DANIEL werd gevangen genomen tijdens de belegering van Jeruzalem, werd later daarna  ” eerste-minister ” van Koning Nebukadnessar.

 

 

HET PERZISCHE WERELDRIJK.

                 

(39) Cyrus van Perzië (Iran) maakte plots een eind aan het Babylonische rijk. Dit wereldrijk was wel wat kleiner. Het zilveren gedeelte van het beeld, toont misschien de minder in aanzien, waarde of grootte aan.

Dan komt de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. De profeten NEHEMIA en EZRA keren terug en bouwen ook de stadsmuren. ESTER was toen koningin van de Perzische koning AHASVEROS.

In Daniel 7:5 vinden wij de beer Perzië (Iran, Elam) met nog 3 ribben in zijn muil. Dit waren vermoedelijk de drie grootste steden van het Babylonische rijk, namelijk Babylon, Ehbatana en Borsippa.

 

HET GRIEKSE WERELDRIJK

 

clip_image012

 

 

 (39b) Alexander de Grote begint zijn grote veroveringen. Zijn rijk is van koper/brons. Dit vers zegt over dit koninkrijk, dat het de hele toenmalige wereld beheerst. Doch zijn filosofen hebben wel veel invloed gekregen in de wereld. Ook ons westen kent de Griekse denkwijzen, welke anders zijn dan de Joodse. Bij de Grieken was de handenarbeid minderwaardig, dan hen die ander werk deden, bij de Joden was dat gelijk in waardigheid.

Daniel 7:6 spreekt over de vier koninkrijken uit Alexanders rijk. Het dier is de panter, welke heen­ wijst naar een snelle legermacht.

 

HET ROMEINSE RIJK

 

.clip_image014

 

Daniel 2:33,40

Het ijzerharde Rijk kende al een scheuring  in 364 n. Chr. in een Oost en West-Romeinse rijk. Opnieuw lag de godsdienst aan de basis. Het westen met Rome en het Oosten met Constantinopel (Orthodoxe christenen).

Keizer Constantijn verhuisde zijn zetel van Rome naar Constantinopel onder druk van de machtige heidense (Babylonisch-Islamitisch) families te Rome !

De geschiedenis heeft later aangetoond dat Oost en West als gescheiden in onmin bleven. De kern van het westen ver­plaatste zich naar Amerika, de kern van het Oosten naar boven toe hetzij Rusland, mogelijks door een pestepidemie. De koude oorlog, en het politiek vechten tussen het communisme en kapitalisme wereldwijd bleef duren tot op  vandaag, maar blijft dit zo? Ja het blijven twee benen, symbolisch niet meer te herenigen.

Het ijzer spreekt van het karakter van het R.R. Het was hard meedogenloos, onmenselijk en niet sociaal. Deze kenmerken van hardheid beginnen wij vandaag opnieuw te zien, doch het zal niet meer zijn wat het was.

 

NA DE BENEN KOMEN DE VOETEN EN DE TENEN.

 

 (41,42) Opnieuw een nieuwe grondstof bij het ijzer namelijk het leem of klei.

” en ten dele zal het broos zijn “!

Een andere vertaling geeft ” zal gebroken worden “, welke wijst naar het einde. De tien tenen zijn een huwelijksverbond van 10 landen? (zie Dan.7:7 en Openbar.17:12)

Wij leven in de tijd van de geboorte van het laatste wereldrijk. Geografisch kunnen wij kijken naar vijf landen uit het West-Romeinse Rijk, en vijf uit het Oost-Romeinse Rijk, welke de benen waren. Doch wanneer wij vandaag de machtsontwikkelingen zien, en de strijd hierbij, bedenken wij ook de rijkste landen, momenteel G8. Anderzijds is er een blokvorming van politieke macht. Wat betekenen de symbolen ijzer en leem?

 

                           WAT IS HET LEEM EN WAT HET IJZER?

 

Wij zien dat deze staten van Europa hun macht willen uitbreiden in de wereld. Europa lijkt wel de zwakke schakel. Het M.O. lijkt sterker door het oliewapen. Zijn het symbolen voor rijk of arme staten?  De oorzaak van de scheuring in Oost en West is diepgaand geweest en zijn basis was godsdienst.

In de geschiedenis zien wij dat er twee wereldgodsdiensten zijn geweest die Jeruzalem overheersten ene maal het christendom en andermaal de Islam.  Als deze godsdiensten zich verzoenen, krijgen wij een ander beeld, dat van een verbond. Kan de huidige paus, nu de rol van de antichrist vervullen? Hij lijkt engelachtig, sympathiek, en zet stappen in die richting, met politieke steun. In ieder geval heeft laten weten dat ook zijn god Allah is!

 

                                      WAT GEBEURT ER VANDAAG ?

 

(43) Deze religies zullen een compromis maken, trouwen als het ware niet uit liefde, maar omwille van de wereld­macht zullen zij vreedzaam naast elkander leven. (geschreven in 1996)

De onsamenhangendheid tussen ijzer en leem symbolise­ren de verdeeldheid.

Onze westerse landen zijn overspoeld van Islamieten, ze worden niet terugge­stuurd door de overheid omwille van de komende wereldmacht onder leiding van de antichrist.

Jean Monnet was de grondlegger voor deze tienstaten­bond, door inzicht dat er eerst op economisch vlak eenheid kon komen, later door geldsystemen, dan zou het politiek mogelijk worden en later militair, waaraan men vandaag naarstig werkt!

Napoleon en Hitler waren de voorlopers volgens Gods plan !

Vandaag  november 1997 moeten wij tevens vaststellen dat het IJZER een beeld kan zijn van de rijke landen en het LEEM de arme landen kunnen zijn.  Anders gezegd landen met een sterke munt en landen met een zwakke munt. Wat met de Euro? Sadam wilde destijds overgaan van de dollar naar de Euro, dat kostte hem zijn leven. Khadafi wilde een gouden Dinar…idem, enz.

Alles gaat zo snel dat wij nu de snelle wind van de mondialisering zeer sterk voelen. Denk aan de NWO. Dus ook een wereldmunt, als bv. Een mogelijk samengaan van de Euro en de  U.S. Dollar? Of wil de Amerikaanse dollar van de Euro gewoon af? Of wil men goudgeld voor de superrijken en een biochip voor de rest? Vele “blinden” zouden blij zijn wanneer al die plastiekkaarten verdwijnen.

 

WAAR VALT DE STEEN ?

WIE IS DE STEEN ?

 

(44-45) In de dagen van deze koningen (10), begon de God des hemels een koninkrijk oprichten. ( Israel 1948 ?)

Jezus zal dus een wereldrijk oprichten dat zal blij­ven bestaan ! Hij is de rotssteen!

Dat koninkrijk zal NIET MEER onder vreemde heerschap­pij komen ! ( lees vers 44 )

De steen valt op de tenen van het beeld. Israël kan de steen zijn, die onverwachts valt op de voet van deze tienstatenbond met de Antichrist als leider, die hun verbond breekt en bedriegt halverwege de verdruk­king. Dit kan een massavernietiging zijn van de heidenen, want het ganse beeld verdwijnt helemaal  Zou dit eens een holocaust kunnen zijn voor al de heide­nen, die Jezus niet kenden ? (35)

 

clip_image016

 

DENK ER EENS OVER!

clip_image004 

 clip_image002

 

HOE DENKT GOD ?

 

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Jes.55

 

Vers 6 toont ons duidelijk in welke contekst de profeet spreekt. Het vinden van God in het leven van een mens ligt erin dat hij begint na te denken over de zin van het leven.

Het denken van de mens is meestal sterk afhankelijk van aangeleerde principes of levensopvattingen van zijn ouders.  God maakt  duidelijk door de profeet dat er een zeer groot verschil is tussen het denken van Hem en het denken van de mensen. God doet een oproep om Hem te zoeken. Het denken van de mens kan zich slechts verbeteren, gezonder maken, door de gedachtengang van God zelf te volgen. Dit is mogelijk dankzij advies uit de Bijbel en de leiding van Gods Geest.  ( Ps. 92:5 / Ps 139 : 17-18 ).

 

GOD KENT AL HET MENSELIJK DENKEN.

 

Psalm 94

11    De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Matth.9

4        En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.

4  En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?

 

God kent onze daden en hoort al onze woorden. Is het goed dat God onze gedachten kent ? (Psalm 139:2)  Stel je voor dat al uw gedachten voor iedereen openbaar worden, zou je tevreden en blij zijn ? Zou u zich schamen ? Zou uw medemens blij zijn ? Toch kent God al uw gedachten.

De Here zegt dat het menselijk denken ijdel is. Dit wil in feite zeggen dat het onvruchtbaar is, of het komt de mens uiteindelijk niet ten goede, het is een zondig denken. Onze uitvindingen zijn de mens niet altijd tot zegen. Denk maar aan : de “pil” , gevolg : meer overspel, het maakt de geest ziek door toxische gedachten, echtscheidingen, kanker. 

 

MEDITATIE OVER GODS WOORDEN

 

 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2  maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  Psalm 1 .

 

Psalm 119

15  Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.

Een mens kan maar echt gelukkig zijn als hij nadenkt over wat Gods zegt of vraagt, en wanneer hij dat toepast en de waarheid ervaart. Een wetenschapper moet eerst zien, en dan geloven. Een christen gelooft eerst, en groeit door zijn geloof te ervaren !  Het is goed om na  te denken over Gods wil. God heeft zijn wil bekend gemaakt in zijn Woord, als raad en behoud van de mens.

 

Psalmen 84:5  Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.

 

WAARSCHUWINGEN TEGEN EEN GELOOF DAT GEBASEERD IS OP MENSELIJKE WIJSHEID, MYSTERIE, FILOSOFIE, OF EIGENZINNIG DENKEN.

 

SONY DSC

8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9  want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;Col ;2

 

Hier gaat het over allerlei menselijke inzettingen, tradities, filosofie, of andere kerkelijke wetten die in tegenspraak zijn met Gods Woord. bv : Het celibaat, dodenverering, aflatenleer en vele andere Babelse of Romeinse afgoderij.

 

Jesaja 29 schrijft :

13  De Heer zegt: `Dit volk eert mij alleen met woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij is door mensen opgelegd en aangeleerd.

14  Daarom ga ik met dit volk iets doen dat het niet verwacht, iets onverwachts, iets wonderlijks. Al hun wijsheden zullen niet baten, hun inzichten blijken niets waard.’

  

GELOVIGEN MOETEN DENKEN AAN ANDEREN.

 

2  maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, 3  zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

4  maar ieder lette ook op dat van anderen. Fil.2

 

Christenen moeten opnieuw leren denken aan de noden en zorgen van de anderen. Niemand doet iets, voor hij er eerst heeft aan gedacht.

Ons Grieks denken staat in tegenstrijd tegenover deze wereld, welke slechts denkt aan zichzelf. Wij moeten in staat zijn niet alleen onze eigen zorgen te verwerken, als christen, maar ook nog oog kunnen hebben voor anderen.

Wij kunnen eens de vraag stellen hoeveel denken wij aan elkaar buiten de samenkomsten ?  Wie niet denkt aan anderen, gaat er ook niet voor bidden . Een Vlaams spreekwoord zegt : uit het oog, uit het hart…dit is zoo bij de mens maar niet bij God !

 

Paulus had een vrees dat christenen hun “gedachten ” zouden  worden afgetrokken van God.

 

3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.2 Cor.11

 

 

Ik geloof dat Paulus vandaag deze woorden meer dan eens zou herhalen voor ons , christenen van deze tijd !  Wij moeten waakzaam zijn en letten op alles wat onze aandacht onze gedachten, en tijd wil stelen om niet meer vervuld te zijn van Gods Geest !

 

 

BESCHERMING VAN ONZE GEDACHTEN.

 

6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

 

Het zijn precies de gedachten die de mensen depressief kunnen maken. Kommer en zorg zijn vandaag twee moordenaars die hard rondlopen om slachtoffers te maken. Wij als christenen vergeten soms dat wij een macht hebben, om kwade gedachten te binden en de veroorzaker te gebieden te vertrekken naar de plaats die God wil. Het horen van stemmetjes, is niet altijd zo onschuldig !

Maar bijzonder is het ons vertrouwen die rust moet geven in ons hart, ons denken.

 

GELOVIGEN MOETEN DENKEN, OOK OVER ZICHZELF.

 

Romeinen 12

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 3  Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

 

Het is klaar en duidelijk dat het denken van een christen  vernieuwd wordt, dit om te kunnen begrijpen wat God tegen ons zegt. Ons denken diende genezen te worden, het was ziek, dat is het wat Jezus in de eerste plaats op zich heeft genomen door zijn lijden en sterven.

Jezus diende het verstand te openen van de Emmausgangers, opdat ze zouden kunnen begrijpen wat Hij had gedaan op Golgotha ! Hun hart werd brandend, wil zeggen hun denken werd van blindheid genezen !

 

Een christen gelooft niet meer verder in fabels en gedichten.

 

Wij moeten eens diep nadenken over de geestelijke gaven die de Heer heeft gegeven

wanneer wij tot geloof kwamen. Wij, oudsten of voorgangers, hebben deze gaven niet gegeven maar de Geest. Het is goed om te weten welke je gaven zijn. Anderen zien het wellicht vroeger dan uzelf.  En vergeet niet dat de geestelijke gaven bovennatuurlijke uitingen zijn. Wij moeten ook even nadenken over de beproevingen die de Heer ons geeft, of laten wij ze voorbijgaan zonder na te denken.

 

Toetsen wij ons denken ?

 

Lucas 18:11  De Farizeeer stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

 

Ieder mens is een zondaar, maar je hebt twee soorten zondaars : behouden en verloren !

De tollenaar werd behouden !

 

BEGRAVEN OF CREMEREN

 
 

BEGRAVEN OF CREMEREN, WAT WIL GOD?

 

 

 

clip_image002

Crematie deed zijn intrede in Europa in 1874, dit is meer en meer toegenomen het afwijken van de Bijbel, de gezagsbasis van het christelijk geloof. In België is crematie slechts toegelaten sinds 1932. Best begrijpelijk daar de katholieke leer niet Bijbelgetrouw is, en derhalve eigen heidense regels opstelt, die dan ook niets met ware christendom meer te maken hebben. Lijkverbranding werd gevonden bij de Babyloniërs, Romeinen, e.a. maar nooit in Israël. De ongelovigen en traditioneel religieuzen steunen de lijkverbranding, met allerlei redenen die voordelig zouden zijn voor de betrokken personen. Hun houding is goed te begrijpen, daar deze mensen geen aandacht willen geven aan wat er is na de dood ! Hoe staat de Bijbelgetrouwe kristen tegenover zulk een praktijk, welke in onze dagen meer en meer toegepast wordt ? Een christen aanvaard enkel het gezag van de Bijbel, dit is de wil van God.

WELKE WAARDE SCHENKT GOD AAN ONS MENSELIJK LICHAAM ?

18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 1 Cor.6

God leert dat een mens zijn lichaam niet mag gebruiken zoals men dat zelf wil !  Ook niet om het te binden aan een ander lichaam buiten het huwelijk (hoererij) Dit wijst er ons duidelijk op dat ons lichaam enkel gebruikt mag worden in overeenstemming met Gods wil. Tatoeages aanbrengen, lichaamsdelen verminken om welke redenen dan ook.  Let op de verkoop van lichaamsdelen, ons lichaam levend verbranden als protest tegen de overheid is niet toegelaten. HET LICHAAM van een wedergeboren christen IS EEN TEMPEL VAN DE H.GEEST EN WIJ ZIJN NIET VAN ONSZELF! Gij zijt gekocht en betaald ! Een kristen zal eerbiedig omgaan met zijn lichaam, want hij heeft Gods wil gevonden daarover. Ons lichaam is er om God te verheerlijken! Het is een tempel van Gods Geest geworden, bij de wedergeboorte.  Ons lichaam moet altijd in de eerste plaats ten dienste staan van de HERE, want het is van HEM !

GODS PLAN MET ONS LICHAAM .

Het opstandingslichaam

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.

Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.1 Cor.15

 

God heeft een plan met het lichaam van ieder mens, maar bijzonder met Zijn kinderen! Wanneer men het lichaam verbrand, is dit als het verbranden van zaad, en dan zaaien, vruchteloos. Toch zal dan de goddeloze opstaan, enkel voor het laatste oordeel, en niet met een verheerlijkt lichaam! Hem wacht de tweede dood leert God!

HET LICHAAM VAN DE WEDERGEBOREN CHRISTEN ZAL EENS IN HEERLIJKHEID OPGEWEKT WORDEN ! Paulus spreekt heel duidelijk dat het lichaam gezaaid dient te worden, en dit met de normale bedoeling begraven. Het wordt vergeleken met de lijken van vogels en vissen, die geen  toekomst hebben. Er is geen opstanding van dieren ! Vers 44 toont ons duidelijk dat het lichaam van een kristen verandert zal worden naar onvergankelijkheid, indien hij tijdens zijn aardse leven de Geest heeft ontvangen door geloof! Vers 51 toont dat deze lichaamsverandering een “geheimenis” is voor de ongelovige wereld maar voor ons een blijdschap.  Wij mogen dus zeggen dat wij ons zelfde wezen zullen hebben, wij krijgen dus geen ander lichaam, doch een lichaam, dat de aanwezigheid van God zal kunnen verdragen, dus niet van vlees en bloed. Christenen zullen na de dood elkander herkennen zoals we nu zijn.

HOE STAAT EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN TEGENOVER EEN LIJKVERBRANDING ?

Het is ondenkbeeldig, dat een christen dit stilzwijgend een crematie zou kunnen goedkeuren  voor zover dat het van hem afhangt, daarom kan ook een testament belangrijk zijn.  Een ongelovige bewijst  dat hij niet gelooft in wat God zegt in Zijn Woord ! Hij denkt eenvoudig dat alles voorbij is na de dood, helaas! Gods Woord geeft een duidelijk een negatief signaal voor wat betreft het verbranden van menselijke lichamen. Wij nemen verschillende teksten die ons zullen aantonen dat God crematie als een oordeel of straf ziet. Algemeen staan alle teksten over lijkverbranding in een negatieve context in de ganse Bijbel.

1 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.  2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.Amos.2

God toornt over de mensen die hier de koning van Edom verbranden, ja het gaat hier over een verbranding met het gebeente mee. Wij mogen als kristen geen  medewerking verlenen wanneer er beslist moet worden over crematie. Wij, zijn kinderen halen ons hier geen vloek op het hoofd.

 OPENBAR.2O

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

De zee gaf de doden, lijken dus en geen …as ! Opmerkelijk is dat dit gebeurt bij een opstanding ten oordeel, het laatste oordeel!  Een verbranding is reeds een vorm van oordeel. Het laat toch goed vermoeden dat er een verschil bestaat tussen doden “met gebeente” en doden waarvan “het gebeente is vermorzeld of verbrand”. (Jes.26:19). Christenen komen niet in het laatste oordeel, welke een heen wijzen zal zijn naar de tweede dood, de hel!

clip_image004

PSALM 34:21

Van Jezus werden de beenderen niet verbroken, van de anderen wel, dit houd wel een soort zegen in, voor de gestorvenen. Dit was geen toeval. Deze profetie kwam aan het licht. Opmerkelijk bij dit gedeelte. Dat de Joden schrijven dat God een beentje zal gebruiken van de top van de ruggengraat, om het gehele lichaam te herscheppen voor de opstanding. Dat “heilig” beentje, aldus de Joden zou niet te vernietigen zijn, ook niet bij algehele verbranding.  Dat God 613 geboden gaf aan Mozes, met daarin het getal 6 (mens) het getal 13 (God). Het lichaam van een mens bestaat uit 248 organen en 365 beenderen samen 613.Vermoedelijk ligt daar ook een reden dat de Joden veel aandacht geven aan hun begraving.

Wij verwijzen  naar JACOB

29 Toen de tijd naderde, dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: Indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup, (en zweer) dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen: begraaf mij niet in Egypte. 30 Want ik wil bij mijn vaderen liggen, vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in hun graf. En hij zeide: Ik zal doen naar uw woord. 31 Daarop zeide hij: Zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed.Gen.47

Hier lezen wij dat Jacob zijn zoon doet zweren om zijn beenderen niet in Egypte te laten begraven !Dit is een aanwijzing naar de ernst van het begraven, laat staan dat hij zou vragen om verbrand te worden !

GEN.34:5 Hier zien wij dat God zelf Mozes heeft begraven.  Ook zien wij dat wanneer iemand, een gestrafte werd gehangen, hij dezelfde dag diende “begraven” te worden. Nergens staat er in de bijbel dat er begraven “moet” worden, maar ook de Joden nemen Gods voorbeeld als wet.

LEV.21:9 De dochter van een priester, welke ontucht of overspel had gepleegd werd bestraft met een verbranding.

NUM.16:35  Opnieuw een straf van God met verbranding voor mensen die op onheilige wijze reukwerk geofferd hadden. Mensen die God willen dienen op hun eigen wijze, naar eigen goeddunken, en het gezag van de Bijbel naast zich leggen, zijn religieus maar niet gelovig! Bedenk het Vaticaan!

II KON.23:16-2O en 1 Kon.13:2

De Hervormingen van koning Josia waren grondig, hij liet de graven openen om de beenderen van de afgodenpriesters op te graven en te VERBRANDEN. Dit was een vervulling van een profetie van de “Man Gods uit Juda”. Hier zien wij crematie als een straf van God, ook na de dood!

Bijkomende info:

Verbranden of begraven?
Terug naar het Romeinse heidendom. Volgens sommigen zouden de geesten (manes) van de doden leven in de onderwereld, al hadden de Romeinen ook een idee van een soort onderwereld, die ze Elysium noemden. Pluto (Grieks: Hades) zou de onderwereld regeren. In de begintijd waren crematies gebruikelijker, maar op den duur onder invloed van het christendom  won de begrafenis aan populariteit. Tegen de derde eeuw was het de standaardprocedure geworden. Bij crematies werd het lichaam verbrand op een brandstapel; de as werd verzameld in bijvoorbeeld aardewerken potten. De armste mensen werden begaven in een doodskleed, rijkeren in loden doodskisten. Wettelijk moesten Romeinen buiten een bepaalde gewijde zone rond het bevolkte gebied worden begraven (reden: hygiëne  door ons pas in de 19e eeuw weer ontdekt!). Begraafplaatsen vond je meestal bij elkaar liggen langs de kant van de weg bij het verlaten van een stad. Op Romeinse graven kon men nog wel eens lezen: Hodie mihi, cras tibi (heden ik, morgen gij).

 

Ecclesia Veurne – De Rank Geraardsbergen

Ronny Gaytant ,Voorganger

https://biblespace.wordpress.com/.

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE.

TEKENEN AAN DE HEMEL

TEKENEN AAN DE HEMEL.

GEZOND WILLEN DENKEN

GEZOND WILLEN DENKEN.

HET ZONDIGE HART

clip_image002

 

 

 

clip_image004

 

Hoe langer iemand Bijbelgetrouw christen is, hoe beter hij begrijpt hoe zondig hij wel is van aard. De Bijbel is het enige Goddelijk gezag op aarde! Er gaat geen dag voorbij, of wij moeten toegeven dat wij in overtreding komen met Gods wetten, hetzij bewust of onbewust, wetend of onwetend. Het menselijk hart (denken) is onbetrouwbaar en onstandvastig. Hoe meer je de Bijbel leest hoe beter je dit gaat begrijpen.

Een mens vervalt heel vlug tot afgoderij, dit is een vorm van overspel, tegenover God. Afgod, alles wat je weghoud van God. Vandaag noemen ze dat vreemd gaan. Zo is het ook voor gelovigen, naar een andere vreemde god kijken, van een andere god voorhouden dan uw Schepper. Vandaag gaan wij even kijken naar  Israël welke voor ons tot voorbeeld staat opgeschreven.

 

Exodus 32

 

Welke waren  de redenen waarbij Gods volk overging om opnieuw afgoden te dienen?

 

De lange afwezigheid van Mozes.

 

Wij vinden hier een tekort aan geduld.  Een tekort aan geduld is een tekort aan volhardingskracht. Alles gebeurt op Gods tijd. Wij willen altijd dat alles gebeurt op de tijd die wij willen. Wij plannen veel en wensen dan ook dat alles gebeurt zoals wij het hebben voorzien. Israël komt hier in een tijd dat zij hun geduld verliezen. Ze willen niet meer wachten op de boodschapper van God, Mozes.

 

clip_image005Ook vandaag bespeuren wij al een gelijkaardige instelling bij de christenen. Christenen wachten op de wederkomst van Jezus.  Sommige christenen verliezen hun geduld en hun hoop. Je hoort soms christenen zeggen, het kan nog honderd jaar duren eer Christus terugkomt, en ze beginnen te verzwakken en worden gelijk de wereldse mensen in hun gedragingen. Echtscheidingen, verzuimen van samenkomsten, Bijbelkennis verzwakt erg,  of hebben slechts de schijn hebben van christen te zijn. Gemeenschap is noodzaak vandaag, hetzij in huisgemeente of gemeente.

Voorbeeld.

Al zijn wij met weinigen, zolang we samenkomen is er warmte. Je kunt het met niets beter vergelijken als met de kolen in een kachel. Vroeger kon men ’s Morgens  nieuwsgierig gaan kijken of er nog vuur was. Dan vond men soms nog enkele kooltjes die nog rood waren. Maar ze lagen altijd samen. De nacht was voorbij, de morgen was er!

 

 

 

 

Hun geduld is op!

 

Hebreeën 6:12  opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.

 

Hebreeën 6:15  En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.

 

Jakobus 5:7  Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.

 

Jakobus 5:8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

 

Als geduld verdwijnt, dan is het hart vatbaar voor afval en een zondig leven.

 

 

Een andere reden waardoor het volk overging naar de afgoderij:

 

Niet volledig gebroken met het verleden.

 

Het beeld van Egypte is een prachtig symbolisch beeld van de wereld. Wanneer wij tot geloof gekomen zijn, is er  begonnen met alle wereldse gewoontes welke strijdig waren met de bijbel of Gods woord gestopt. Wij reinigden onze huizen, van allerlei occulte symbolen voorwerpen, allerlei afgodsbeeldjes, en vroeger een zegen over ons wonen.

Er kwam een grondige herstructurering in het gezinspatroon. De zondagen werden anders. Hobby’s maakten plaats voor de samenkomsten, en kwamen op andere dagen.  

 

Doch er blijft altijd een gevaar, dat oude gewoontes, of zonden durven terugkeren. Wanneer mensen tot geloof komen, en niet voldoende veranderen, dan is de satan erbij om de mens te trekken naar zijn verdorven wereld, hij kent onze zwakheden.

Je moet de dronkaard die tot geloof kwam, niet  naar de herberg zenden om te evangeliseren! Hebzucht is voor hem een troef. Wie wil er niet veel hebben? Bekering is niet iets van een dag van de doop, het is een bekeringsleven welke is begonnen!

 

Oude gewoontes voorbeeld :

1 Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde.

2  Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop doofde het vuur.

3  Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand.

4 Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld; ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft ons vlees te eten?

5  Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook.

 

 Nog een andere reden dat men tot afgoderij overging : Falen als Aaron.

 

Geen weerstand kunnen bieden. Het volk drong aan om opnieuw een eigen god te maken en te dansen. Net zoals de Mariabeelden vandaag.

Aaron gaf dus toe aan de wil van het volk. Hetzelfde gebeurde in het Babelse christendom, als bijvoorbeeld de hemelvaart van Maria. Dit is wel een grote leugen en het Vaticaan weet dat heel goed. Doch onder druk van het volk heeft men dit slechts in 1958 in een dogma gezet.

 

Aaron diende hard op te treden en te reageren zoals was opgegeven :

Exodus 12

1 ¶ En de Here zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte:

2  Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn.

3  Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.

4  Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte.

5  Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

6  En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering.

 

Zoals Aaron zijn er vandaag tal van gemeenteleiders die veel door de vingers zien, en spreken naar de mond van het volk of gelovigen, om hun heilig aantal te behouden.

 

clip_image007

 

Israël vervalt tot afgoderij en tot zonde.

 

De Here wordt voorgesteld als een kalf!

Een Egyptische manier om een god te dienen. Met andere woorden was dit niets anders dan God dienen, maar op hun eigen manier. De manier hoe God het hun had gegeven werd verworpen. Het lijkt zeer gevaarlijk “kerk” te gaan spelen. Het christendom heeft veel overgenomen van andere afgodendiensten.

Dus wie God wil dienen op zijn eigen manier, is in feite niets anders dan een naakte kalfdanser van Egypte.Hij vereert dingen die God niet vroeg.

Oude gewoonten : bv : kerstbomen hebben niets met het christendom te maken!

 

Immoraliteit.

6  En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven.

 

Vreugde te bedrijven is duidelijk minnekozen. Hetzelfde werd gebruikt in Gen 26

8  Toen hij lange tijd daar geweest was, en Abimelek, de koning der Filistijnen, eens door het venster keek, zag hij, en zie, Isaak was aan het minnekozen met zijn vrouw Rebekka.

 

De vleselijke begeerten komen graag terug.

 

 Mattheüs 15:19  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

Schaamteloosheid

Dit vinden wij onder de vertaling van “ de vrije teugel”.

Ex.32

25  Daar Mozes zag, dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, 26  ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.

 

Hieronder moet men begrijpen dus het naakt dansen. Het  doet me denken aan een schrijver David Wilkerson, die destijds een visioen had, waarbij hij zag dat men zou gaan naaktdansen in de kerken. Tot nog toe is dat niet het geval, men sloopt de kerken, doch het kan nog steeds gebeuren, bijzonder in de wereldkerk, welke de kerk

Van de boze zal zijn. Leeg staande kerken worden opgekocht voor allerlei doeleinden.

 

DE VOORBEDE VAN MOZES;

 

 

10  Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.

11  Toen zocht Mozes de gunst van de Here, zijn God, en hij zeide: Waarom, Here zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand?

12  Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.

13  Denk aan Abraham, Isaak en Israel, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten.

14  En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

 

 

Mozes bad voor het volk. Hij deed beroep op de belofte van God. Het is dus wel heel duidelijk, dat Gods toorn komt als deze van een man die als het ware werd bedrogen en hij het zag.Het oordeel werd afgewend.

Hier is Mozes de voorspiegeling van de komende redder : Jezus !

Jezus bad niet alleen, Hij gaf zijn leven, opdat wij niet in het oordeel zouden komen.

 

 

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 

 

DE TROON VAN SATAN

DE TROON VAN SATAN

Griekse mythologie, ‘oude’ afgodenthema’s zijn springlevend: Het grote Altaar van Zeus. Er is een cryptische verwijzing naar satan in Openbaring 2:13, die onze aandacht vraagt ​​…

Jezus liet Johannes een van Zijn profetische brieven doorgeven aan Pergamum in Griekenland  waarin Hij zegt in Openbaringen 2:13:

“Ik weet uw werken, en waar gij woont, daar waar de troon van Satan is.”

Hij prijst de christenen in Pergamum voor hun trouw in moeilijke tijden, Jezus zegt duidelijk dat het grote Altaar van Zeus in Pergamum de “zetel” of troon van satan is. Het werd gebouwd in de tweede eeuw voor Christus, niet als een tempel, maar als een open lucht altaar. Eumenes II, de koning van Pergamum, was waarschijnlijk degene die het gebouwd heeft. Hij was de persoon die Antiochus IV Epiphanes aanstelde als koning van het Seleucidische Syrische Rijk . Antiochus IV n ging aar Pergamus en aanbad Zeus (satan) op zijn altaar.

Door een artikel van El Gallo, waarvan ik [bronschrijver van dit artikel] moet toegeven dat ik nog nooit van hem gehoord had, raakte ik enthousiast over de interessante geschiedenis van het altaar van Zeus, een deel daarvan wil ik graag aan je doorgeven …

Gallo schreef:

“Eumenes was een mentor voor niemand minder dan Antiochus IV Epiphanes, ja, niemand minder dan de Seleucidische koning die de eerste “gruwel der verwoesting” pleegde door het plaatsen van een standbeeld van Zeus in de tempel en het doden van een varken op het altaar – ter ere van Zeus.”

clip_image002

 

“De Duitse archeologen zijn in Pergamum. Zij benaderen het islamitische Ottomaanse heersers met een voorstel om het oude heidense altaar van Zeus te kopen en verplaatsen het naar Berlijn. Zij verhuisden het hele bouwwerk naar Berlijn, waar zij een groot museum bouwden in het jaar 1880 en zij het altaar restaureerden. Het werd heel beroemd en een icoon van de Griekse architectuur, erkend door geleerde mensen van over de hele wereld. ”

En nog ongeveer 50 jaar vooruit gespoeld …

clip_image004“Een jonge Oostenrijkse kunst liefhebber genaamd Adolf Hitler moet vooral zijn gecharmeerd van het …” Hij bouwde een replica van waaruit hij een reeks van betoverende toespraken aan de verzamelde massa’s hield. Het was een coming out party van een soort, waar de wereld besefte dat dit geen gewone politicus was. Hij leek doordrongen van een bijna hypnotische mogelijkheid om niets in het bijzonder te zeggen, maar op een manier die de jeugd verrukt. En hij deed het tijdens het spreken van de replica van het meest beroemde oude Berlijns museumstuk: Het grote altaar van Pergamum, ofwel – het altaar van Zeus, ofwel – de troon van Satan”.

De heuvel in Pergamum, waar het altaar van Zeus oorspronkelijk was gevestigd.

Nog eens 75 jaar verder in de tijd …

“Een andere charismatische jonge politicus betovert enorme Duitse menigte met een spetterende speech in Berlijn.

Barack Hussein Obama doet iets wat geen enkele Amerikaanse presidentskandidaat ooit heeft gedaan die in het buitenland is, namelijk het geven van een belangrijke buitenlands beleids toespraak. De aanbiddende jeugdige menigte, die een groot deel van Europa vertegenwoordigd, luistert als hij zegt… vrijwel niets. Maar hij doet het zo goed.” Een omroeper op de Duitse televisie zei: “Je hebt net gehoord van de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika, en de toekomstige president van de wereld.” Heeft Barack Hussein Obama een bezoek gebracht aan het Museum van de het grote altaar van Zeus in Berlijn, terwijl hij daar was? Reken maar dat hij dat deed. Naar aanleiding van dit ongekende bezoek van Barack Hussein Obama kwam hij terug naar Denver, Colorado in de VS om de Democratische partij in de finale vorm te gieten. Daar maakte hij een gedurfde, en sommigen zouden zeggen arrogant besluit om zijn nominatie te aanvaarden in een enorme voetbalstadion, in de hoop het te vullen met 100.000 fans. De aantallen waren ongekend voor een Amerikaanse politieke toespraak – behalve voor hem. Deze jonge rockster politicus leek menigten naar zijn wil te kunnen samenbrengen. Maar zelfs zijn trouwe aanhangers voelden zich ongemakkelijk, dat hij het podium eiste om te spreken was nogal on-Amerikaans en pretentieus. Hij wilde een toespraak vanaf een replica van een Grieks gebouw – Het grote altaar van Zeus!

clip_image006

 

Denver Stadion en de replica van “ Het altaar van Zeus”, “ satan’s zetel”.

Terwijl foto’s van de bouw zich via het internet verspreiden verkreeg de christelijke auteur Joel Richardson brede geloofwaardigheid door aan te tonen dat het gebouw een kloon was van het grote Altaar van Zeus die eens boven de stad Pergamon stond. De mensen achter Obama  hadden wat zwakke argumenten dat het altaar, de U.S. Capital and White House West Wing gecombineerd voorstelden. Maar geleerde experts waren het met Richardson eens; het was een replica van Het Grote Altaar van Pergamum.

clip_image008

Zo…….nieuwsgierig? B. Hussein Obama koos ervoor zijn eerste initiële politieke speech voor een verzamelde, voornamelijk jonge menigte te houden vanaf een replica van de troon van satan, net als Adolf Hitler tientallen jaren eerder.

‘En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen…’ (bijbel: Openbaringen 13:11)

Wat deze informatie doet is het volledig ‘openbaren’ van de man die wij Barack Hussein Obama noemen en het legt bloot dat deze man niet is wij hij zegt dat hij is, maar iemand die is grootgebracht en klaargestoomd is voor een ‘uniek doel’ door diegenen en door die ‘ene’ bij wie hij in dienst in. Dit is de ‘dag’, zijn ‘uur’, zijn ‘moment’. And niks zal hem weerhouden van zijn ‘taak’ hem gegeven. De zandloper is omgekeerd. Als het zand snel passeert, tellende de momenten als het zand snel passeert, worden wij eraan herinnerd dat de tijd kort is.

“Hij” komt eraan en hij is hier. Het staat geschreven! Het zand van de zandloper wordt minder. Als we licht schijnen in de duisternis en wij blootleggen wat verborgen was, laat het ons zien wie Barack Obama werkelijk is en zijn ‘toegewezen taak’ samen met andere interessante dingen ‘verborgen in het volle licht’.

 Satan’s Seat Laten wij eens beginnen met Openbaringen 2, vers 12-13 :

12 “En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar waar de troon van satan is…”

Pergamus was de plaats van het ‘Altaar van Zeus’, beter gezegd de ‘Troon van Zeus’. Zeus draagt in de Griekse mythologie dezelfde titel als Jupiter in Rome en hij was de koning van de goden die zijn vader, bekend als Cronos in de ‘strijd der titanen’.

Hoog op een heuveltop, uitkijkend over de stad Pergamos bestond dit altaar van Zeus, welke levensgrote fresco’s in steen uitgehakt had rondom de basis van het gebouw. De fresco’s stelden de grote strijd voor tussen de ‘Titanen en de Olympianen’.

De ‘Strijd der Titanen’ zoals het verhaal gaat, waarin Jupiter, of ‘Zeus’ de koning van de goden werd. De tempel van Zeus was daar in Pergamum precies zoals de bijbel voorzegd aangaf. De tempel met zijn lange gebogen veranda, gebeeldhouwde fresco’s rondom en Grieks ontworpen zuilenrij. In die tijd werd het altaar van Zeus beschouwd als ‘een van de zeven wereld wonderen’ van de oude tijd en werd het hoog gewaardeerd als een van de meest populaire plaatsen in het Griekse rijk. Het werkelijke altaar van Zeus, zetel van Satan is in Berlijn Duitsland. In het Bijbelvers noemt God Zeus, ‘Satan’ en zijn troon/altaar een ‘zetel’. Dit is welbekend bij de meeste Bijbelkenners.

clip_image010Maar wat niet erg bekend is, is dat Satan ook een ‘strijdwagen’ had. En zijn ‘strijdwagenrijder was niemand anders dan ‘Victoria’, ook wel bekend als de ‘Godin van de Overwinning’ (foto hierboven) Een kanttekening hierbij is dat rond 1880 archeologen het ‘altaar’ van Pergamus hadden verwijderd en zorgvuldig weer hadden opgebouwd in Berlijn waar het hedendaags goed bewaard tentoongesteld staat in het Pergamon museum.

Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’

Een standbeeld van ‘Victioria’ staat hoog bovenop een griekse spits, wat een oude herinnering is aan de Egyptische obelisk. Wat interessant is dat Barack Obama naar Berlijn ging om een speech te houden over buitenlandse zaken. Voordat hij in de zomer van 2008 de gekozen president van de Verenigde Staten werd, stond hij onder het beeld van ‘Victioria’ en sprak tot een enorme verzamelde mensenmassa. Dit is nu het punt waar het interessant wordt…

De spits van Victiora. Hij keek niet rechtstreeks naar de massa toen hij zijn speech gaf, want in plaats daarvan stond hij bewust links van de massa met hen aan zijn rechterhand. Door dit te doen had hij zich zo gepositioneerd dat hij rechtstreeks adresseerde en keek naar het Pergamonmuseum in Berlijn waar het ‘Altaar van Zeus’ zich bevindt, terwijl hij op hetzelfde moment onderaan Satan’s strijdwagenrijdster ‘Victoria’ stond.

Barack Obama onderaan de spits van ’Victoria’.‘Victoria’, als Satan’s ‘strijdwagen’, kan in al haar glorie gevonden worden hoog bovenop de Brandenburg poort in Berlijn, Duitsland.

Hier is zij majestueus tentoongesteld in commando en meesterschap als Satan’s persoonlijke strijdwagen, vooruitrijdend haar machtig ros van de ‘welbekende’ 4 paarden van de Apocalypse.

clip_image011‘Victoria’  (NIKE) in Satan’s/ Zeus’ strijdwagen mennend de Vier Paarden van de Apocalypse.

Merk op dat ’Victoria’ ‘vleugels van een engel’ heeft, ze is een ‘gevallen engel’. Ze is de meester van Zeus’ (Satan’s) strijdwagen. Kijk eens goed naar al deze foto’s en welk onvoorstelbaar gegeven dit is. Het is de ‘sleutel’ naar wat binnenkort ontsloten zal worden. Wie is deze man en voor wat voor werk hij staat wordt erg duidelijk. Onthoudt dat hij belast is tot vernietiging. Het is interessant op te merken dat God in Openbaringen 2 spreekt over Zeus als Satan’. Dan in hoofdstuk 6 maakt Johannes melding van de ‘Vier Paarden’ welke hier bedoeld worden als Satan’s paardenspan.

Als we doorgaan naar hoofdstuk 9 verteld Johannes ons over de griekse titanenkoning ‘Apollo’ als zoon van Zeus, niemand minder dan Satan’s ‘zoon’, de zoon van verdoemenis, het ‘zaad van de slang’.

Een korte samenvatting… clip_image013So let’s quickly recap… Barack Obama stond onderaan de spits met de gevallen engel ‘Victoria, Satan’s strijdwagenrijdster’ terwijl hij met opzet zijn blik richtte op het ‘Altaar van Zeus (Satan’s troon), maar waarom? Omdat de Duitse autoriteiten hem niet wilden toestaan toegang te verkrijgen tot de ‘strijdwagen van Zeus’ op de Brandenburg poort. De plek waar hij werkelijk zijn speech/ritueel wilde houden. Hiervoor moest hij een oplossing zoeken en moest hij het doen met het ‘een na beste ding’. De spits van Victioria onderwijl kijkend naar het altaar van Zeus.

Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’. Er begint zich een vraag aan ons op te dringen. Waarom zo’n opvallend ritueel? Barack Obama bevond zichzelf op een kruispunt en nu was de tijd. Door esoterische gebaren en duister gesproken zinnen was het akkoord verzegeld door een publiekelijke afkondiging.

clip_image015‘Esoterisch Masonisch Hand Gebaar’, ‘B’ for Barack (een tweevoudige weergave van de man en het paard), 13 Bloed rozen, Het wit Arabische paard ‘Donder’ / Barack in de achtergrond welke door Mohammed werd bereden vanaf Jeruzalem.

Bron: Fivesdoves.com; Steven/ Palm Harbor, FLA

Noot van Endoftimes.eu: We weten allemaal hoe betoverend (demonisch beïnvloed) Hitler kon spreken. Het schijnt dat het moment dat Hitler voor de eerste keer sprak vanaf (de replica) van het Altaar van Zeus hij formeel in 1937 voor het eerst sprak over alle joden die gedood moesten worden. De vraag is nu welke machten Obama heeft afgeroepen door zich net als Hitler te verbinden aan een altaar van de demoon Zeus. We zullen zien…

 

 

PSALM 83 – OORLOG MET ISRAEL

 

 PSALM 83     GAAT STRAKS IN VERVULLING!

f16

In onze dagen wordt regelmatig verwezen naar deze profetische psalm. Het lijkt ook heel begrijpelijk wanneer wij zien dat Israël opnieuw de ganse wereld als vijand krijgt, bijzonder zijn naburige landen, welke geen vrede willen!

Dagelijks komt Israël in de media men stelt het in een kwalijk daglicht, doch de massa van de mensen kennen niets van het Gods profetisch woord.

Het is niet de eerste maal dat Israël onder zware druk komt en in staat van oorlog verkeert.  Deze psalm zou geschreven zijn naar aanleiding van de melding aan koning Josafat dat  de Ammonieten en de Moabieten het land binnenkwamen. ( 2Kron.20)

Hij was toen bezig het aangezicht van de  Here te zoeken in de tempel.

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Petr.1

 

Het profetische woord moeten wij volgen TOTDAT Hij, Jezus komt!  (1 Thess.5:19)

 

2 Kron.

15  en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Wat een troost voor hen die geloven in dit woord.

 Einde-Gaza.jpg

(1,9) Wij horen het volk roepen tot  hun God om hulp, ze zitten in grote nood. Ze bidden opdat God zou gaan reageren. Al heeft Israël  een van de beste legers in de wereld, er blijft slechts nog één weg over : Hun God!

Dit is een prachtig beeld die veel christenen reeds hebben geleerd, wanneer wij onmachtig zijn dan bidden wij en vertrouwen op de Here dat Hij het voor ons zal oplossen.

Let op! Wanneer Israël zijn God zal aanroepen, en gaan geloven in hun Messias Jezus, dan pas zal de wereld sidderen!

 

Want zie uw vijanden tieren.

Hier lezen wij over de manifestaties die er zijn tegen Israël, wij vinden al reacties buiten het  M.O. De arabieren laten meer en meer van zich horen.

 palestiniansalute

Uw haters steken het hoofd op.

Hier gaat het over trotse overmoed. De olieproducerende landen hebben dit reeds gedaan. In 1973 kende men de autoloze zondagen. De wereldeconomie kwam in groot gevaar. Het Westen wil hard vechten om de welvaart te behouden, al moet daarvoor Israël verdwijnen! Doch vandaag stellen wij een wegkwijnen van de welvaart in het westen en een economische crisis !

 

Vers 4/6

Hier lezen wij dat men een listige conferentie (samenzwering) heeft gehouden waarin men is overeengekomen om Israël als volk te willen verdelgen.

Onder deze vijanden zal men wel eensgezind raken, ze hebben hetzelfde doel, de vernietiging van de staat Israël, sinds 1983 Dus deze psalm gaat eigenlijk over wat men vandaag wil, een Palestijnse staat  gefundeerd op terrorisme!

Ongelovigen willen dat er niet meer gedacht wordt aan de naam Israël! Dus ook niet meer aan de naam van de God van Israël!

 

Jer.11

18 De Here nu heeft het mij doen weten en zo bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien! 19  Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: `Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

 

 

Wie zijn nu die vijanden van Israël in deze psalm?

psalm-83 volk

 

psalm 83 kaart

Vers 7/9 Wij vinden hier Jordanië, Syrië, Ismaël als de Arabier, Filistea wat de Palestijnen van vandaag kunnen zijn. Palestijnen, een nomadenvolk, dat nooit in de geschiedenis een natie of land heeft gehad! De inwoner van Tyrus als Libanon. De Palestijnen vestigen zich bij Libanon lezen wij. De naam Palestina werd door de Engelsen gegeven!

Vers 10/12 Ze bidden om een harde nederlaag van hun vijanden, ze geven daarvan voorbeelden uit de geschiedenis.

Vers 13 De woonsteden Gods Ze willen deze steden terug, het klinkt precies zoals wij vandaag in de krant kunnen lezen. De steden als Jeruzalem, Hebron enz. die behoren tot het land Israël, volgens de Bijbel.

clip_image006.jpg

Vers 14/19 Ze willen dat God ingrijpt opdat ze tenslotte zouden weten dat er maar één God is, de God van Israël!

 

Achter het land Israël schuilt de God van Israël, Schepper van hemel en aarde dat is de reden waarom de ganse wereld de Joden haat doch zonder reden.

 

 

(updates volgen) Ronny Gaytant Voorganger

 

 

OM HULP ROEPEN BIJ GOD

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM

 

 

 

ABSALOM

Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader.

Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.

 

Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn verzuchting.

Zoals kinderen bij vader of moeder ten gepaste tijde of niet binnenvallen, zo mogen wij ook binnenvallen voor de genadetroon van God in de hemel.

Kinderen kunnen aandacht vragers zijn;

Zo is ook David hier ook, hij vraagt Gods aandacht voor zijn problemen en zijn verzuchtingen.

 

Vers 3 Hier valt hij als t ware in herhaling. Maar hij zegt ” Tot u “

Ja je vraagt nooit iets aan iemand waarvan je weet dat hij u niet zal kunnen helpen.

Je proeft dat david dit heel spontaan doet.

Wij mogen wel eens de vraag stellen : is bidden is dat voor ons spontaan gebeurt ?

 

 

VERS 4   Hoe beginnen wij onze dag ?

 Hier kunnen wij zien dat David de gewoonte had met zijn problemen bij de Here te gaan in de morgen.

S morgens zijn wij helder van geest.

In de bijbel staat iedere morgen als symbool voor nieuwe hoop :

Beginnen wij onze dag goed ?  Het eerste wat wij in feite moeten doen, eerst bidden en dan beginnen te werken. Het is een gewoonte, een Bijbelse gewoonte.

Wij kunnen al onze problemen reeds bij Hem brengen die wij al kennen voor de beginnende dag.

 

5  (30-6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Psalm 30

 

13  (88-14) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

Psalm 88

 

14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90

 

Vers. 5, 6 ,7 Deze verzen zijn redenen die David opgeeft, waarom hij zijn vertrouwen stelt op God.

Deze verzen beginnen met het woord WANT. David maakt duidelijk dat er geen “boze” bij God zal wonen. Met boze bedoelt hij , zij die geen rekening houden met Gods wil.

Hij spreekt van de verdwaasden.  Hiermede bedoelde hij ” mensen die zichzelf wijsmaken ”

Mensen die zich een eigen waarheid maken.  In feite eigenwijzen denken steeds dat de waarheid aan hun kant is.

Leugenaars richt God ten gronde. Wie omgaan met bedrog maken zichzelf ongelukkig.

 

 VERS 8 Hier horen wij koning david spreken met grote zekerheid, vertrouwend op de genade van God. Hier zitten wij nog in het O.T. , maar als profeet schrijft hij deze dingen;

Hij had grote verlangens om in de tempel te mogen gaan. Hij diende nog 10 jaar te wachten, maar het ging in vervulling.

 

 VERS 9 David bidt om leiding. Hij had een verlangen dat God hem zou leiden in zijn moeilijke situatie; Wij moeten iedere dag Gods leiding vragen.

Hoe vinden wij Gods leiding ?

2  Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4  En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

Psalm;43

 

Het licht en de waarheid vinden wij in de bijbel .

Lucas 12

11  En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12  Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn, zal de Geest ons wel leiden, en dit gebeurt dan ook merkwaardig.

 

VERS 10 Hier vinden wij dat David tegen God sprak over zijn vijanden, zijn belagers.

Zijn hart ligt op zijn tong.

Je proeft alsof God davids beste vriend is waartegen hij alles vertelt.

 

VERS 11 David bidt opdat God hen zou laten boeten. Ze zijn weerspannig. Ze willen niet meer luisteren naar God.

Laat ze ondervinden dat hun eigen gedachten hen laten vallen.Wij staan soms zo onmachtig in bepaalde zorgen en kommer. Men wil niet meer luisteren naar goede raad uit de bijbel.

Weerspannigheid is aanwezig. Dan is het goed om te bidden zoals David, dat God zelf wil ingrijpen.

Dan kunnen wel dingen gebeuren die de wenkbrauwen kunnen laten fronzen.

 

1 Samuël 15:23  Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

 

Mensen die Gods woord verwerpen lopen groot gevaar. Zij die hun hart verharden

Wij leven momenteel in de tijd waarin de grote afval is begonnen.

 

VERS 12 EN 13 Hier lezen wij dat de rechtvaardige door God beschermd word als met een schild

God wordt zelf als een schild voor zijn  volk.

Gen 15

1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

 

Schilden werden altijd gebruikt in de strijd. Wij zitten kennen een geestelijke strijd.

Psalm 3

3  (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

 

Efeze 6

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

 

Iedere beproeving is zo’n brandende pijl. Dit kan van alles zijn, doch wij zien naar enkele voorbeelden :

 

Job 6:4  Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

Job werd alles afgenomen, familie,bezit, zijn gezond  lichaam enz…

Het zijn harde tegenslagen.

 

12  (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

Psalmen 7:13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer wij het evangelie brengen, en het woord wordt afgewezen, dan is het zeker niet uitzonderlijk dat de aangesprokene beproevingen zal kennen. God bereid hem wellicht een tweede kans

 

Psalmen 64:3  (64-4) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

 

Hier zien wij dat een kwetsend woord als een pijl kan worden beschouwd, het kan wel eens een depressie bij iemand veroorzaken.

 

Jesaja 49:2  En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.

 

Deze profeet  was een instrument in Gods handen. Deze psalm gaf een beeld hoe koning David gewoon was te bidden in moeilijke  en pijnlijke omstandigheden.

Deze psalm is goed te lezen bij beproevingen.

 

 

5 PSALM

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM

 

 

 

ABSALOM

Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader.

Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.

 

Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn verzuchting.

Zoals kinderen bij vader of moeder ten gepaste tijde of niet binnenvallen, zo mogen wij ook binnenvallen voor de genadetroon van God in de hemel.

Kinderen kunnen aandacht vragers zijn;

Zo is ook David hier ook, hij vraagt Gods aandacht voor zijn problemen en zijn verzuchtingen.

 

Vers 3 Hier valt hij als t ware in herhaling. Maar hij zegt ” Tot u “

Ja je vraagt nooit iets aan iemand waarvan je weet dat hij u niet zal kunnen helpen.

Je proeft dat david dit heel spontaan doet.

Wij mogen wel eens de vraag stellen : is bidden is dat voor ons spontaan gebeurt ?

 

 

VERS 4   Hoe beginnen wij onze dag ?

 Hier kunnen wij zien dat David de gewoonte had met zijn problemen bij de Here te gaan in de morgen.

S morgens zijn wij helder van geest.

In de bijbel staat iedere morgen als symbool voor nieuwe hoop :

Beginnen wij onze dag goed ?  Het eerste wat wij in feite moeten doen, eerst bidden en dan beginnen te werken. Het is een gewoonte, een Bijbelse gewoonte.

Wij kunnen al onze problemen reeds bij Hem brengen die wij al kennen voor de beginnende dag.

 

5  (30-6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Psalm 30

 

13  (88-14) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

Psalm 88

 

14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90

 

Vers. 5, 6 ,7 Deze verzen zijn redenen die David opgeeft, waarom hij zijn vertrouwen stelt op God.

Deze verzen beginnen met het woord WANT. David maakt duidelijk dat er geen “boze” bij God zal wonen. Met boze bedoelt hij , zij die geen rekening houden met Gods wil.

Hij spreekt van de verdwaasden.  Hiermede bedoelde hij ” mensen die zichzelf wijsmaken ”

Mensen die zich een eigen waarheid maken.  In feite eigenwijzen denken steeds dat de waarheid aan hun kant is.

Leugenaars richt God ten gronde. Wie omgaan met bedrog maken zichzelf ongelukkig.

 

 VERS 8 Hier horen wij koning david spreken met grote zekerheid, vertrouwend op de genade van God. Hier zitten wij nog in het O.T. , maar als profeet schrijft hij deze dingen;

Hij had grote verlangens om in de tempel te mogen gaan. Hij diende nog 10 jaar te wachten, maar het ging in vervulling.

 

 VERS 9 David bidt om leiding. Hij had een verlangen dat God hem zou leiden in zijn moeilijke situatie; Wij moeten iedere dag Gods leiding vragen.

Hoe vinden wij Gods leiding ?

2  Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4  En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

Psalm;43

 

Het licht en de waarheid vinden wij in de bijbel .

Lucas 12

11  En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12  Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn, zal de Geest ons wel leiden, en dit gebeurt dan ook merkwaardig.

 

VERS 10 Hier vinden wij dat David tegen God sprak over zijn vijanden, zijn belagers.

Zijn hart ligt op zijn tong.

Je proeft alsof God davids beste vriend is waartegen hij alles vertelt.

 

VERS 11 David bidt opdat God hen zou laten boeten. Ze zijn weerspannig. Ze willen niet meer luisteren naar God.

Laat ze ondervinden dat hun eigen gedachten hen laten vallen.Wij staan soms zo onmachtig in bepaalde zorgen en kommer. Men wil niet meer luisteren naar goede raad uit de bijbel.

Weerspannigheid is aanwezig. Dan is het goed om te bidden zoals David, dat God zelf wil ingrijpen.

Dan kunnen wel dingen gebeuren die de wenkbrauwen kunnen laten fronzen.

 

1 Samuël 15:23  Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

 

Mensen die Gods woord verwerpen lopen groot gevaar. Zij die hun hart verharden

Wij leven momenteel in de tijd waarin de grote afval is begonnen.

 

VERS 12 EN 13 Hier lezen wij dat de rechtvaardige door God beschermd word als met een schild

God wordt zelf als een schild voor zijn  volk.

Gen 15

1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

 

Schilden werden altijd gebruikt in de strijd. Wij zitten kennen een geestelijke strijd.

Psalm 3

3  (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

 

Efeze 6

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

 

Iedere beproeving is zo’n brandende pijl. Dit kan van alles zijn, doch wij zien naar enkele voorbeelden :

 

Job 6:4  Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

Job werd alles afgenomen, familie,bezit, zijn gezond  lichaam enz…

Het zijn harde tegenslagen.

 

12  (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

Psalmen 7:13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer wij het evangelie brengen, en het woord wordt afgewezen, dan is het zeker niet uitzonderlijk dat de aangesprokene beproevingen zal kennen. God bereid hem wellicht een tweede kans

 

Psalmen 64:3  (64-4) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

 

Hier zien wij dat een kwetsend woord als een pijl kan worden beschouwd, het kan wel eens een depressie bij iemand veroorzaken.

 

Jesaja 49:2  En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.

 

Deze profeet  was een instrument in Gods handen. Deze psalm gaf een beeld hoe koning David gewoon was te bidden in moeilijke  en pijnlijke omstandigheden.

Deze psalm is goed te lezen bij beproevingen.

 

 

JEZUS GENAS OP SABBAT,WAAROM?

 

 

 

 JEZUS GENAS OP SABBAT? WAAROM?

clip_image002Joh.5:1-18

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzataheet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en  misvormden. 4 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6  Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u

gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is  er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is

sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’

12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen

waren.  14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15  De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen

hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en  daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te  doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn  eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

 

Dit is nogmaals een voorbeeld die Johannes ons voorlegt en duidelijk toont dat niet het

WONDER op zich het grootste belang draagt, maar het RESULTAAT ervan.

Het wonder: de genezing van de lamme, zoals er al zovelen waren en nog zullen komen.

Het resultaat: geestelijke rust Het stukje heeft vanaf het begin af al een symbolische betekenis.

De locatie zelf houdt al iets verborgen.

De schaapspoort was namelijk een kleine opening in de stadsmuur om de schapen erdoor

te laten van op het veld naar binnen in de stad, en de schapen moesten eerst gewassen

worden in het tweedelig bad. Het bad was omgeven door vier zuilen en 1 zuil scheidde

het bad in twee delen. De schapen moesten gewassen worden voordat ze geslacht en geofferd werden, daarvoor was het bad bestemd.

De mensen van hogere klasse gingen niet langs daar, weet je wel, die zieken liggen daar,

dat wassen van die schapen is ook niet echt een mooie bezienswaardigheid…

Maar Jezus komt langs daar binnen, met redelijk wat aanhangers die wilden luisteren wat

Jezus allemaal zei. Jawel, het Lam komt binnen langs de schaapspoort!

Zoals reeds door Johannes aangehaald werd in het eerste wonderteken, dat water en

bloed een symbolische gelijkenis hebben zien we hier iets heel merkwaardig.

De zieke mensen hadden de kans om genezen te worden als ze in het bad afdaalden

wanneer het water in beweging kwam.

Zijn wij ook niet in het water gegaan om geestelijk genezen te worden?

Hier in deze passage wordt het wonder niet in de spotlight gezet, maar eerder het conflict

tussen Jezus en de Joden omwille van de genezing op Sabbat.

De rustdag die Jahweh had ingesteld voor zijn volk is hetgeen wat Johannes ons wil doen

naar kijken in zijn schrijven hier.

 

6 Ik ga liggen, val in slaap  en word wakker – de  H EER beschermt mij.

7 Ik vrees de tienduizenden niet  die mij aan alle kanten omringen.Ps.3

 

Omsingeld door tienduizenden en toch in een diepe slaap, zegt de psalmist.

Ben je nu zeker dat je goed zal slapen vannacht wetende wat er morgen allemaal op je af

zal komen? Dit is een beproeving!

We zijn allemaal wel wetende dat God ons leidt in ons leven, dat hij ons beschermt

enzovoort, maar ga je vannacht echt goed slapen, wetende dat je morgen naar de dokter

moet, wetende dat je morgen een belangrijk examen moet afleggen, wetende dat je

morgen een moeilijke opdracht zal krijgen op het werk………

Wetenschappers zeggen dat het niet de duur van de slaap is die telt, maar hoe diep je

slaapt dat belangrijk is. De REM slaap, rapide-eye-movement- slaap, is het belangrijkst.

De Schrift leert ons dat er een REM slaap is voor de ziel.

Hebr. 4 zegt dat er nog steeds een belofte van kracht is om in Gods rust in te gaan.

En dit is een rust die verre boven de rust gaat die gepaard gaat met relaxatietechnieken

en diep ademen.

En daar gaat deze passage namelijk over.

Het is een conflict over de sabbatdag, in Gods ogen een dag van groot belang.

Het is een rustdag, je mag niet werken. En de Joden zien de lamme werken, hij draagt zijn

matras en dat breekt de regels van de sabbat, maar Jezus zegt in vers 17 eigenlijk, Mijn

werk, is wat de sabbat maakt!

De Heer geeft de lamme een kosmische sabbatdag, waarnaar de wekelijkse sabbatdag

Eigenlijk maar een voorafspiegeling van is.

Jezus heeft het over een rust die de dagdagelijkse rust ver te boven gaat, een grote

vrede, mag je wel zeggen. Mijn werk is de sleutel tot deze rust, tot deze innerlijke vrede, zegt Jezus.

Wees eens eerlijk voor jezelf, ervaar je deze rust?

Als je gaat slapen, kom je echt tot rust, en ik bedoel niet alleen fysiek.

Als je naar je ziel kijkt, zie je soms geen wallen onder de ogen ervan?

Zo dom als dat beeld wel zou lijken, toch denk ik dat iedereen wel weet wat ik wil zeggen.

Ik denk dat iedereen voor zichzelf wel weet hoe fit en uitgeslapen zijn hart is.

Ik denk dat iedereen, mezelf incluis, sneller weet hoe rusteloos ons hart is.

Wat is die sabbatsrust en hoe ontvangen we het?

Laten we kijken hoe Jezus de lamme, die rust geeft.

Het doel dat Jezus hier wil maken, is dat Hij werkt op de sabbat! Omdat Zijn werk de basis

is van de sabbat!

Jezus verteld ons niet dat we de wet moeten overtreden, Hij wil ons duidelijk maken, dat

het Hemzelf is die de sabbat heeft ingesteld, dat Hij de Heer is over de sabbat! Hij is de

ingang van die sabbatsrust. Wij kunnen rusten omwille van Zijn werk!

En kijk even hoe Jezus handelt met deze lamme man.

Het eerste wat we zien als Jezus bij de lamme komt is dat Jezus ziet waarin deze lamme

vertrouwt. Die lamme, lag bij het bad, zoals vele andere zieken daar aanwezig.

Het was bijgeloof dat de zieken voor zichzelf opgemaakt hadden, dat er een engel

neerdaalde om het water in beweging te brengen. En als ze dan in het water geraakten,

zouden ze genezen.

Voor hetzelfde geld was er wind en bewoog het water daardoor, maar dit is niet het punt.

Het punt is dat deze lamme ettelijke malen geprobeerd heeft in het water te raken, maar

telkens was er hem iemand voor, voor 38 jaar lang al.

Jezus komt naar hem toe en ziet iets in hem, die bij iedereen te vinden is.

De lamme is een perfect voorbeeld van hoe we allemaal zijn.

Iedereen van ons kent valse rust, valse vrede, valse hoop en zo verder…

Jezus komt bij de lamme en Hij ziet hem in deze situatie, zoals hij ons allemaal in deze

situatie vind.

En wat doe Jezus? Hij komt tot bij de lamme. De man vraagt Jezus niet om genezen te

worden, hij vraagt totaal niets aan de Heer. Hij weet zelfs niet wie Jezus is. Deze man zit

verwikkeld in zijn eigen wereldje van hoe hij zal genezen worden.

Jezus komt tot hem en wat doet Hij? Hij wil deze man opwekken om veranderd te worden.

Eerst vind Jezus de lamme in een staat van valse rust, valse hoop, vals vertrouwen.

Maar dan ten tweede komt Jezus en wekt hem op tot verandering.

Jezus stelt hem een vraag.

Wil je genezen worden? Iedereen denkt nu bij zichzelf, nogal wiedes!

Zo een domme vraag! Waarom vraagt Jezus de persoon als hij wil genezen worden?

Jezus zou deze vraag niet stellen zonder bedoeling. Jezus merkt iets op bij de lamme.

Deze man wilde niet genezen worden. Deze man was alle hoop verloren of was misschien

bang om genezen te worden.

Het was niet alleen een verlamming van zijn lichaam, maar ook een verlamming van zijn

wil.

Vele mensen kennen ook dit gevoel, als ze ziek zijn dat ze bang worden om terug

genezen te worden.

Vele mensen zijn bang om terug op hun eigen benen te moeten staan, bang om terug

hun verantwoordelijkheden op te nemen, die ze vroeger konden ontwijken omdat ze ziek

waren.

Wat Jezus hier moet doen is, een interventie! En Hij vraagt, Wil je beter worden?

Bij wijze van spreken geeft Jezus zijn vrije wil terug, om een keuze te maken.

Hij wekt de lamme man zijn verlangen terug op om veranderd te worden.

 

Ten derde

Welke reactie krijgt de Heer van deze man? Niet veel.

Hoe reageert de man?

Ik heb al zoveel jaar geprobeerd in het water te geraken en het lijkt me nooit te lukken.

En dat is alles wat Jezus van deze man in respons krijgt.

De man stond niet op, hij zag niet dat dit de Messias was, dat dit de grootste mogelijkheid

was in zijn leven om te genezen. Hij staat niet op en zegt, nu geloof ik in de almachtige,

hij komt niet tot inkeer! Geen schuldbekentenis, niets!

Hij weet zelfs niet wie Jezus is!

Dat zien we als hij bij de leiders van het volk komt en ze vragen hem wie hem genezen

heeft, hij weet het niet.

Deze man is niet echt slim. Het enige wat hij toegeeft is dat zijn vals vertrouwen vals is.

Al wat hij toegeeft is dat hij hulpeloos is! Al wat hij zegt is: wat ik aan het doen ben, helpt

niet!

Het werkt niet!

En dat is al wat Jezus nodig heeft. Wat wil je nog meer?

De Heer vindt ons in een staat van valse hoop, vals vertrouwen, valse rust, valse

innerlijke vrede,…

Het doet er niet toe, Hij komt tot ons.

Hij ziet dat we zelfs niet willen veranderen, en we weten niet wie Hij is, en Hij wekt ons

terug op om veranderd te worden. En wat Hij als antwoord krijgt van ons is dat het op de

oude manier niet lukt.

De lamme is hulpeloos en heeft geen hoop, geen vertrouwen, hij kent geen rust…

Totaal wanhopig is deze persoon. Het lukt hem niet, zelfs depressief zou ik durven

zeggen.

En Jezus zegt, dat is al wat ik nodig heb, dat is wat ik verwacht.

En Hij geneest de man.

Geloof begint meestal zonder veel zekerheid, en kennis. Alles waar geloof mee begint is

Jezus Woord aanvaarden. Hem geloven op Zijn Woord.

Maar daarmee is de kous nog niet af.

 

Ten vierde

We zien dat Jezus later nog terugkomt tot bij de man en zegt hem, niet meer te zondigen.

Jezus zegt, je wilde genezen, je bent genezen maar zondig niet meer.

Dit is voor ons juist hetzelfde, Verwacht de Heer niet juist hetzelfde van ons?

Als Jezus voor het eerst tot ons kwam, zeiden wij ook, ik weet eigenlijk niet wie je bent,

maar ik ben hulpeloos! Er moet iets met me gebeuren want zelf kan ik het niet.

Ik ben ten einde raad en ik wil doen wat je zegt Heer.

En Jezus zegt, dat is alles wat ik moet weten.

En van zodra de Heer in ons aan het werk gaat, komt Hij terug tot deze man en zegt,

weet je, je hebt me je probleem voorgelegd, dat je ziek was. Maar er is nog een groter

probleem!

Ik heb je lichamelijke vrede gegeven, maar als je die diepgaande sabbatsrust wil ervaren

moet je afhandelen met zonde, leef niet meer voor jezelf maar leef voor Mij zegt de Heer.

En alleen op die manier zul je die innerlijke vrede ervaren.

Maar wat de persoon in kwestie ermee doet, is niet echt duidelijk in dit verhaal.

Ik ben er niet van overtuigd dat deze man het verzoek van de Heer aanneemt.

Wat hij wel doet is gaan klikken bij de Joodse leiders.

We weten helemaal niet met zekerheid als deze man gered is.

Wat leren we hieruit?

De clou van het verhaal.

Hoe ontvangen we die innerlijke rust, die vrede?

Ten eerste Eerst moet je je zonden erkennen, toegeven dat je zondig bent.

De Heer wilde deze man zijn zonden erkende, Hij wilde deze man laten zien dat hij zondig

was. Om het iets duidelijker voor te stellen

Ken je het gevoel, als je begint in te dommelen en de telefoon gaat de ene kant van de

hersenen zegt, je moet opstaan, de telefoon gaat. De andere kant van je hersenen zegt,

je bent niet wakker, je kunt die telefoon niet horen.

En je weet als je terug wil in een deftige slaap wil geraken, dat je zult moeten opstaan en

de telefoon opnemen, je moet terug helemaal wakker worden om dan terug goed te

kunnen slapen.

Op een of andere manier zegt Jezus, weet je waarom je je soms zo onwaardig voelt, zo

slecht voelt, altijd tekortkomen omdat je vertrouwd op je eigen kunnen.

Je let op alle kleine dingen die je verkeerd doet, je bent niet goed genoeg, je liegt, je bent

niet eerlijk, je bent niet liefdevol, je bent niet rein van hart…

Maar er is één zonde die schuilgaat onder al die andere zonden die je niet echt bekend

hebt, en dat is de zonde van het vertrouwen in je eigen kunnen.

Het is een vals vertrouwen, je eigen redder te zijn.

Jezus zegt, je moet komaf maken met zonden! Je moet zien dat je al al die tijd voor jezelf

leefde, in sommige gevallen, zelfs al bent je heel gelovig en je gebruikt je gelovigheid om

Jezus ver weg van je te houden.

We gebruiken onze goed gelovigheid om ons te verdedigen tegen wat de wet zegt.

En de wet zegt, je mag niet op eigen kunnen vertrouwen.

Je moet komaf maken met zonde als je die innerlijke vrede wilt ervaren.

De Schrift zegt dat de weg naar die sabbatsrust eerst voorafgegaan wordt door het

wakker worden van je zonde.

Met andere woorden, de weg naar die rust is het harde werk van berouw.

Je kunt niet wakker worden van zonde, als je niet ziet wat je zonde is.

Maar, en dit is het meest belangrijke.

De manier hoe je deze rust, deze innerlijke Godsvrede ontvangt is door het zien waar je

eigenlijk echt werkt, en waar je echt rust in hebt. En dan te rusten in het werk van Jezus.

Wat moest die man doen om genezen te worden?

Één ding! Hij moest toegeven dat het vertrouwen die hij had vals was.

Wat hebben wij nodig? Één ding, we moeten toegeven dat we zelf niets kunnen,

Alles wat we uit onszelf willen bereiken is vals vertrouwen.

Alles draait om Jezus! Iedereen vind dit natuurlijk vanzelfsprekend.

Christus is nodig om christen te zijn! Hem en niemand anders kan daarvoor zorgen.

En de Schrift zegt, als je wil verenigd worden met Jezus, want Hij leeft voor jou, wordt

alles wat Jezus is een deel van ons.

Hij wil dat we worden zoals Hem, wij dienen een weerspiegeling te zijn van Hem hier op

aarde.

Jezus zegt, de basis van jouw sabbatsrust, is Mijn werk. En wat kwam Hij doen?

Ons de wet leren, te sterven voor ons, te leven voor ons.

Hij kwam voor ieder van ons een perfect leven leiden, hier op aarde.

Wanneer Johannes Jezus doopte zei Johannes, waarom doop ik U eigenlijk? Zou het niet

omgekeerd moeten zijn?

Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier

Gods gerechtigheid vervullen.

Jezus zegt, Ik ben hier om een perfect leven te leiden, om te wet te vervullen, iedere

belofte te volbrengen, doen wat de profeten hebben gezegd.

En dat moment, dat je wordt verenigd, door geloof in Hem, wordt al Zijn gerechtigheid

jouw deel!

Juist zoals je met iemand zou trouwen, die enorm veel geld heeft, ik heb daarvan niet het geluk, maar juist zo op die manier wordt dit geld op de gezamenlijke rekening gezet

en wordt het deel van de partner ook jouw deel.

Zijn gerechtigheid wordt ook ons deel.

Wat is nu een groot verschil tussen een religieus persoon en een oprecht bekeerde

christen?

Religieuze mensen en christenen kunnen allebei zonde toegeven, soms doen we dingen

verkeerd en doen we niet de wil van God, maar er is een enorm groot verschil tussen

zonde belijden en bekeerd worden van zonde. Iedereen kan zonde belijden!

Het is de bedoeling dat we proberen NIET meer te zondigen! Je kunt iedere dag je zonden

bij de Heer brengen, en Hij zal het je vergeven. Maar het is de bedoeling om met volle

inzet te voorkomen dat dit nog gebeurt! Dat gebeurt ook door de werking van Gods

Geest!

 

 

Br. Timothy Gaytant