UW KONINKRIJK KOME!

clip_image002

 

Mt 6:10  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

clip_image004

 

 

Jezus leerde Zijn discipelen bidden, en gaf daarbij enkele zeer leerzame tips. In het “Onze Vader” sprak ook Jezus Zijn verlangen uit, in overeenstemming met de wil van Zijn Vader, ons tot voorbeeld. Dit gebed zal in de komende jaren worden vervuld, doch eerst hebben wij nog een zevenjarige verdrukking voor Israël, en de wereld, de Bijbel noemt dit de benauwdheid van Jacob.

Ga niet bidden als de huichelaars, op de hoeken van de straat, opdat iedereen je zou zien. Gebruik geen omhaal van woorden, en daarbij bedoelde Hij het herhalend of repetitief bidden, geen “Paternosters”! (Mt.6:7).

Jezus gaf zijn discipelen een gebed als voorbeeld, en daarin kwam “Uw koninkrijk kome”  of “uw koningschap kome” in voor.

Ontelbare malen werd wereldwijd en in vele talen, dit gebed  gebeden, doch wat Jezus hiermede bedoelde bleef en blijft voor  velen onbegrepen en nog steeds een groot vraagteken!

 

Waar zal dit koninkrijk zich bevinden?

 

Zonder twijfel op aarde! In dit gebedsgedeelte ligt een levende hoop voor al wat leeft. Bijzonder wanneer wij vandaag vaststellen dat onze natuur zienderogen aftakelt in al zijn vormen. Wij willen redden wat nog te redden valt. Onze aarde is zo goed als een versleten kleed, veel nieuws blijft nog verzwegen, o.a. de gevolgen van de opwarming der aarde, oorlogsplannen, en elite van de rijksten ter wereld, die een nieuwe wereldorde wil, en over lijken loopt. Dit alles is enkel een vervulling van de onderstaande Bijbelse profetie. Let op, profetie is geen waarzeggerij van charlatans!

10  En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; 11  die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten,

12  en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij

zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.Hebr.1

 

 

Zal deze wereld, onze planeet  nu werkelijk vergaan? 

Deze tijd is nog niet aangebroken!

De vele natuurrampen onder allerlei vormen kondigen vandaag een wereldwijde verandering of herschepping aan. Wij kunnen het vergelijken met de zondvloed, die er kwam omdat de zonde mateloos toenam, en God ingreep.

God redde Noach en zijn familie, omdat deze man nog luisterde naar wat God zei en Zijn raad opvolgde. Toen kwam er een soort herschepping.  Er komt een nieuw tijdperk, het duizendjarige vrederijk van Christus. Dat vrederijk is veel meer dan een wapenstilstand! Doch voor er een geboorte van nieuw leven plaatsvindt, is er een kortstondige pijnlijke en lastige tijd. Zo is het ook met deze aarde, er komt nog een zevenjarige pijnlijke oordeelstijd voor de aardbewoners die niet willen geloven wat God zegt in de Bijbel.

 

Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

Jesaja 2

De Hoofdstad van Gods koninkrijk op aarde zal Jeruzalem zijn.

Daar zal Jezus Christus regeren over onze ganse wereld, als de grote vredevorst. Bij de geboorte van Jezus komt steeds de profetie  over Hem terug opgeschreven door de profeet Jesaja:

Jes 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Deze profetie is nog niet helemaal vervuld en eindigt met “Vredevorst”, en heeft betrekking tot Zijn koninkrijk op aarde, welke begint met de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. De dag van Zijn wederkomst  zal door Gods volk, Israel exact gekend zijn!, Eindelijk zal er een wereldvrede zijn, en gerechtigheid!

 

Welke supervrede zal er in dit koninkrijk zijn?

Dit koninkrijk zal een diepgrondige vrede kennen, welke een

mens niet kan verwezenlijken. De profeet Daniel stelde de vorige wereldrijken

symbolisch voor als dieren, leeuwen, beren, panters. We kennen ook de adelaar, al deze symbolen, zijn geen beelden van vrede, maar eerder van roof, moord, revolutie en oorlog.

Er komt een wereldrijk van vrede, met als symbool, het Lam Gods, Jezus Christus!

 

6  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.Jesaja 11

 

Wanneer Jezus straks in Jeruzalem zal regeren, zal deze wereld een herschepping nodig hebben. Na Armageddon, een atomaire veldslag, nooit geziene natuurrampen enz.  De natuur zal ook vrede kennen, vrede tussen wolf (rijke) en schaap,(arme)! De wet van de sterkste zal verdwenen zijn. Een nieuwe wereld waarbij kinderen jonge leeuwen zullen hoeden als mestvee! Alle vijandigheid zal er niet meer zijn. Dit zijn beelden van een hemelse vrede op aarde.

Al het kwade zal verboden worden. De satan is in deze tijd gebonden en zal de mens niet meer kunnen beïnvloeden, tot allerlei kwaad,  zoals dat nu wel het geval is.

Vandaag doen mensen kwade en moordende dingen die je voor onmogelijk houdt!

In Gods koninkrijk zal vrede zijn onder de mensen, omdat de vloek weg is als gevolg van de zondeval, eindelijk ware gerechtigheid! Hier zijn de mensen gehoorzaam aan Gods woord. Dan zal er theocratie zijn en geen falende weg van democratie, welke tot dictatuur zal leiden. Bijbelgetrouwe christenen zijn nieuwe mensen, een nieuwe schepping, die zullen behoren tot dit vredig koninkrijk en het zal 1000 jaar bestaan. Dus hier leven geen goddelozen meer! (2 Cor.5:17)

 

WANNEER ZAL DIT KONINKRIJK GODS OP AARDE ZIJN?

 

1       Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3  Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts,

tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal

noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;Zach 14

 

Vandaag  al is de strijd om Jeruzalem begonnen. Men wil deze stad verdelen, dit zal enkel de spanning en oorlogsgeweld in het M.O. ten top drijven. Vredesonderhandelingen duren nu al jaren, zonder resultaat. Al de tekenen der tijden zijn vandaag al waar te nemen, en staan allemaal in verband met de zichtbare wederkomst van Christus op aarde.

Zac 12:2  Zie, ik ga Jeruzalem voor alle omwonende volken maken tot een drempel waarover men tuimelt; ook Juda zal tegenwoordig zijn bij Jeruzalems belegering.

Zac 12:3  Te dien dage zal ik voor alle volken Jeruzalem tot een moeilijk op

te tillen steen maken; alwie hem optillen zullen zich daaraan zeker snijden.

En tegen haar zullen alle natien der aarde zich verzamelen.

 

 

Alle profetieën vervullen zich sneller dan wij vermoeden. Rusland benadert alle M.O.landen en sluit overeenkomsten, waaronder als eerste Iran.(Cfr.EzechieL38)

Sarkozy wilde een nieuwe  statenbond met de olielanden in het M.O. Is dit nu al de aanzet tot de komende tienstatenbond waarvan de profeet Daniel spreekt met zijn standbeeld van de wereldrijken? De voeten met de tien tenen, zijn het einde van de wereldgeschiedenis in zijn oude vorm. Deze tien tenen zijn waarschijnlijk tien wereldblokken welke worden gevormd door de NWO.Trekt Amerika zich terug uit het M.O. of zal het Gods uitverkoren volk verraden?

 

Het koninkrijk heeft alles te maken met Israel, dat zich zal herstellen en een theocratisch bestuur zal kennen met Christus op de troon van David voor 1000j.

Het bidden “uw koninkrijk kome” en de Joden haten, verdrukken, of in een kwaad daglicht stellen,dat is het toppunt van alle schijnheiligheid!  Christus was Joods!

 

 

Opb 22:20  Hij, die deze dingen getuigt, zegt:

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

SPOEDIG, BETER VERTAALD : PLOTS EN MET HAAST 

clip_image006.gif