PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

 

clip_image001

 

clip_image003

Het is Pasen, maar dan niet met de paashaas of  met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z’n paasbest, maar een Pasen met Jezus Christus!

Het is bedroevend in onze dagen dat heel weinigen nog besef hebben van wat Pasen werkelijk betekent, Pesach!

 

Het begon allemaal op een avond, welke helemaal anders was dan een gewone avond gezellig thuis. Waarom was deze avond, helemaal anders, zo vroeg men zich af in alle Joodse huizen. Het was de avond, voor de uittocht en verlossing uit Egypte. De Farao, beeld van de antichrist, wilde het Joodse volk vernietigen, maar diende zijn nederlaag uit te wenen, door de belofte van de levende God aan Abraham. De Farao kreeg opvolgers tot op heden, helaas. Allen die Gods volk willen uitroeien zijn in de geschiedenis de grote verliezers geworden, al wil de ganse wereld Gods volk uitmoorden, en een nieuwe wereldorde bouwen!

 

Die bepaalde avond werd de eerste Cedermaaltijd gehouden, voor ons de Paasmaaltijd tot op vandaag. Het was een tijd van plagen, lees oordelen. Die avond was voor het laatste oordeel, de dood van alle eerstgeborenen van Egypte.

“Ceder” betekent “orde” naar de Hebreeuwse vertaling, en de maaltijd werd gekenmerkt door de orde van deze maaltijd. Gods volk werd daarna verlost!

 

14  En gij zult dezen dag hebben ter gedachtenis, en zult dien vieren den Heer tot een feest, gij en al uwe nakomelingen, tot ene eeuwige inzetting.(Ex.12:14).

 

Hier vinden wij de geboorte van ons hedendaagse Pasen, een gebod van God om als enkel een herinnering, voor de Jood en voor de Bijbelgetrouwe Christen.

De eerste driehonderd jaar na het sterven van Christus, vierden de Joden en christenen, het Pesach, de uittocht, bepaalde christenen onder invloed van keizer Constantijn,vormden later een “paasfeest”, als de opstanding van Christus samen op dezelfde dag! Het verband tussen deze twee herinneringen zijn gewoon onafscheidelijk te noemen, ze hebben een gezamenlijke factor:

Een verlossing uit Egypte, Egypte een beeld van een zondige onrechtvaardige wereld. De Jood werd verlost van de slavernij onder het supermachtige Egypte, en de wedergeboren christen werd verlost uit een wereld van slavernij aan de zonde in het algemeen, door geloof in het verlossingswerk van Christus.

 

Ro 8:15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

 

Dit verband bracht teveel licht, en de satan bracht verandering, verwarring, en scheiding tussen de christen en de Jood.

Keizer Constantijn trok deze feestdata uit elkaar, en het verband ging iets de mist in. De Joden baseerden hun kalender en hun feesten op de maan. Keizer Constantijn, schijnchristen en stichter van de katholieke kerk, veranderde dit naar de normen van een zonneaanbidder. Zijn schijnbekering en zijn Jodenhaat, brachten een ernstige verwarring en een demonische traditie.

Jezus vierde de avond voor zijn dood de “Cedermaaltijd”, Pesach.

clip_image005

Het staat ons, christenen beter bekend als het “Laatste avondmaal”. Op dit traditionele Joodse feest stelde Jezus het laatste avondmaal in als een herinnering aan zijn sterven en opstaan! Jezus stelde geen “nieuw” feest in, Hij veranderde niets aan de wet, maar gaf aan dit feest een diepere betekenis en vervulling, van zeer groot belang later voor de ganse wereld. Wie Hem volgde kwam tot een beter inzicht over het volmaakte verlossingswerk van God.

 

Het Paasfeest, het Pascha.

 

17   Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? Matth.26

Gedurende dit Pesach-feest stelde Jezus in het bijzijn van Zijn apostelen, het heilig avondmaal in. Dit gebeurde met ongezuurd brood en rode wijn.

Wij moeten weten dat er tijdens dit feest, vier bekers met wijn op orde werden gedronken, dit was traditioneel en voor ieder bekend!

 

Deze vier bekers hadden elk hun eigen betekenis: De eerste beker is de beker van de heiliging, de tweede beker is die van het oordeel, de derde beker is deze van de verlossing, en de vierde is deze van de dank en lofprijzing.

Dit kwam voort uit de bekende cedermaaltijd en verwijst telkens naar de verlossing uit Egypte. Alle symboliek aan de cedermaaltijd wijzen naar het verlossingwerk van Christus! Bijzonder moeten wij letten op de derde beker, welke Jezus gebruikte na de maaltijd.

Op deze maaltijd liggen drie ongezuurde broden op de tafel.

Deze drie broden hadden, ook elk hun betekenis: Het bovenste brood betekende symbolisch de Almachtige God. De onderste betekende het volk. De middelste de “matse” betekende de bemiddelende priester van God, welke tussen God en mens stond.

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

 

AFIKOMAN

 

clip_image007Bij het begin van de feestmaaltijd, werd de middelste gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”.

Voor men  de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken. Ze hadden vol verlangen gewacht tot dat ogenblik, net als Gods kinderen verlangen naar de geheime  opname en Jezus te vinden! Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker te houden gedurende de tijd van de maaltijd.

Dit wees erop dat Jezus zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk!

Tot hiertoe gebeurt dit nog steeds onder de Joden. Het doet denken aan al Gods kinderen vandaag welke wakker dienen te blijven, want de wederkomst van Christus staat voor de deur, en ook dit zal een plotse verlossing zijn. De opname is een verlossing een  uittocht voor de oordeelstijd op aarde begint. Maar hier komt er nu een verschil van Messiaanse Joden die Jezus hebben aanvaard, en al de andere Joden.

Zij zien in dit middelste brood, dat werd gebroken, Jezus, welke werd gebroken op het kruis, en het gedeelte dat werd afgebroken en verborgen, als beeld van zijn lijk dat tijdelijk werd begraven.

 

Jezus nam het woord na de maaltijd bij de derde beker van het feest,

de beker der verlossing:

 

20  Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.Luk.22

 

Iedere beker bij deze cedermaaltijd ging gepaard met een Bijbeltekst.

De Bijbeltekst welke werd voorgelezen bij de derde beker was :

 

6  Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Exod.6

 

“Uitgestrekte armen” doen ook denken aan Jezus op het kruis van Golgotha, waar Hij het verlossingswerk heeft volbracht!

Wie deelneemt aan het laatste avondmaal, moet weten en zeker zijn dat hij is verlost uit deze oordeelsrijpe wereld door geloof in het bloed van Christus. (Ex.12:48)

Het laatste avondmaal is geen eucharistie!

De Afikoman werd aan het eind van de maaltijd gegeten. Na de verwoesting van de tempel werd dit gezien als een heen wijzen naar het paaslam.

Joh 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Lu 22:19  En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

biblespace-vlaanderen.jpg

SORRY, GOD!

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Excuses worden gebruikt om u tot zwijgen te brengen, het is precies een hand voor ogen te houden omdat men het licht niet verdraagt, of denken als de struisvogel !

Wij behandelen tien excuses welke men vindt in Gods woord.

 

EERSTE EXCUUS : GEEN TIJD, VANDAAG NIET !

 

Hier wil de onbekeerde ontsnappen aan uw blijde Bijbelse boodschap. U kunt daarmee instemmen of u kunt het Woord gebruiken om toch een antwoord te geven en de ernst van uw boodschap te onderstrepen !

Morgen kan het voor die mens telaat zijn.

 

1 Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren.

( Spreuken 27 )

 

6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

( Jesaja 55 )

 

Lukas 12

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

 

Zo zien wij hoe God erover denkt. Wij moeten weliswaar niet aandringen, maar toch een kort antwoord weten te geven, dit om de ernst  aan te tonen als God spreekt. Op het kerkhof liggen enorm veel verloren zielen, de behouden zielen wisten het voor ze stierven, en ze zijn met weinigen. Ze zullen opstaan als Jezus. Weet wel : Je ligt er vlugger dan je denkt !

 

 TWEEDE EXCUUS  :  HET IS TE LAAT, IK BEN TE OUD!

twijfelaar

 

 

Ezechiel 33

19  En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.

 

Leeftijd speelte geen rol om behouden te worden. Het grootste gedeelte van je leven kan wel voorbij zijn, maar de leeftijd mag geen excuus zijn. »Ik verander niet meer van geloof ! » Je kunt niet veranderen van geloof, wel van godsdienst !

 

Matth 20

6  Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos?

7  Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard.

 

Het loon als Jezus komt zal evenveel zijn als de anderen !

 

DERDE EXCUUS : “Ik ben niet in staat om Jezus te volgen ! Ik twijfel aan mijzelf “

 

Matth 19

Mattheüs 19:22  Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

De rijke jongeling wilde ook Jezus volgen, maar was niet in staat. Dit is ook een beeld van ons rijke westen. Hier moet men gebondenheid vaststellen aan de materiele welvaart.

25  Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?

26  En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Jezus stelt mensen in staat Hem te volgen, maar dwingt nooit of bedelde niet ! Hij dwong de rijke jongeling niet. De bezittingen zijn een beeld van de zondemacht, waaraan de jongeling gebonden was. Jezus riep hem niet terug. De vrije wil van de rijke was er niet !

De aangeslagenheid bij de discipelen kwam omdat zij nog zagen naar de mensen in aanzien.

 

24  Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, 25  de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

 

Wanneer u zo iemand ontmoet, hier staat een belofte dat Jezus hem in staat zal stellen tegen het falen, en hem onberispelijk zal doen staan. God is het die in mensen werkt, dit is pas godvruchtigheid, vruchten die God in de mensen laat voortkomen.

 

 

 

 

VIERDE EXCUUS : IK HEB GEEN REDDER of VERLOSSER NODIG !

 

Wie zoiets zegt  heeft geen zondebesef, weet niet wat met zonde bedoelt wordt en zoekt ook geen vergeving. Hoe overtuig je zo’n mens van het tegendeel ?

Hier is overtuiging van zonde nodig. Dit zijn de moeilijksten.  Ze denken : ik ben niet zo slecht, ik doe geen kwaad, en ben een goed mens.

Men kent het verschil niet meer tussen goed en kwaad. (Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.)

 

 

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3

 

Wij zullen proberen zijn toestand uit te leggen. Wie bv : 1 x per dag  iets doet wat niet in overeenstemming is met Gods gezag, zondigt. Leeft hij 70 jaar dan staat hij daar met een zondeberg van 25000 zonden, en dan nog zeggen geen vergeving nodig te hebben !

Ook al deed hij maar 1 zonde, hij kan de hemel niet binnen zonder het bloed van Christus !

 

Joh. 3

35  De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

36  Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Wij moeten de mensen tot gehoorzaamheid brengen aan het woord. Daarom is het vandaag heel moeilijk, want de mensen willen vrij zijn, niet verder gebonden zijn, ( bv: huwelijken ) corruptie is bloeiend. Plichten zijn ouderwets, christenen hebben het al moeilijk met hun christenplichten ! In Hem geloven, dat doe je niet alleen met de mond, maar met je hele hart. Het verandert  je hele leven.

 

 

VIJFDE EXCUUS : GOD IS LIEFDE, GEEN GEVAAR.

 HUWELIJK

Matth 22

12  En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.

13  Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14  Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

 

Wie niet van harte heeft gelooft in het offer van Jezus is niet bekleed. Bij de bekering moeten de zonden met berouw en van harte beleden worden.  Wie slechts gerintresseerd was of is zal “verstommen” !  Gaat naar de hel ! Voor eeuwig niet bij God wonen !  Daarom let op voor hen die vandaag de alverzoening leren, of die leert dat er geen hel is !

 

2 Petrus 2

4  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

 

Engelen waren volmaakte schepselen, en toch vielen er af ! Ze zondigden ze werden ongehoorzaam aan God, door hoogmoed.  God zal ook geen mens sparen die ook in ongehoorzaamheid blijft leven !

Wij moeten de mensen wijzen op een gevaar die ze in feite niet kennen, ze beseffen niet hoe ernstig hun situatie is, in ruzie te leven met God !

 

ZESDE EXCUUS :  HET ZIJN AL HYPOCRIETEN IN DE KERK

Job 8

11  Papyrus groeit alleen op drassige grond, riet alleen maar langs het water; 12  anders zou het eerder verdorren dan het gras eromheen, al tijdens de groei, nog voor het gesneden kan worden.

13  Zoals riet zonder water is de mens die God vergeet; als hij van God niet wil weten, is de hoop vervlogen.

 

Het is niet moeilijk anderen huichelaars te noemen, maar zelf het water ( Gods woorden ) niet ter harte nemen. Zonder water kan de mens niet leven. Wie kan gered worden zonder te behoren tot Zijn gemeente ? Hypocrieten zijn de gevaarlijkste, het waren Jezus moordenaars. Pas op voor zogenaamde teologen. 

 

Mattheus 7

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

2  Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

3  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

4  Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? (andere vertaling )

 

Huichelaars zijn de eersten, die een kleine zonde bij anderen gaan zien, zelfs Jezus was zonder zonde en de huichelaars kloegen Hem aan. Wij volgen Hem

en zullen dezelfde reacties horen.

Wie moeten zulke mensen erop wijzen op Jezus alleen te zien, wie steeds op anderen gaat kijken , begint zelf scheef te lopen. Wie bij de aankomst van de loopkoers  naast zich kijkt verliest !

Er zijn maar twee soorten van zondaren , namelijk geredde zondaren en verloren zondaren.

 

 

 

ZEVENDE EXCUUS :  DE KOSTEN ZIJN TE HOOG  !

 

Lukas 18

28  En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.29  En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods,30  of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

 

Nadat de rijke jongeling bedroefd was heengegaan , had Petrus volgende bedenking : Zal het met ons beter zijn ? Wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen !

 

Voor iedereen die Jezus wil volgen hangt er een prijskaartje aan vast. Daarom zijn er velen die bedanken om Jezus te volgen. Wie Hem wil volgen is als een grote boom die men moet ontwortelen. De grootste wortels  betekenen hetgeen wat hen het dierbaarst is, hetgeen waar men aan vast zit. Zelfs je beste vriend kun je verliezen, je job, je zaak, als je Jezus wilt volgen. Velen willen Jezus volgen maar ze stellen grenzen !

Denk maar eens aan de broeders en zusters in de middeleeuwen, hun prijskaartje om Jezus te volgen was de dood op de brandstapel !

 

De belofte : vele malen meer te ontvangen ! Je verliest misschien een vriend,

maar je krijgt vele broeders en zusters erbij !

 

HANDELINGEN DER APOSTELEN

clip_image002

 

Met dit boek zullen wij nadenken over wat de apostelen deden onder leiding van de H.Geest. Wij kunnen zeggen het is een boek dat gaat over de werking van de H.Geest bij het ontstaan van de Gemeente van Jezus Christus. De titel van dit boek is door mensen gegeven, je kunt ook zeggen ” De handelingen van de H.Geest in de gelovigen”.  De schrijver van het boek is Lucas. Lucas was een arts. Hij schreef alles zorgvuldig en concreet op.

 

Hoofdstuk 1

clip_image004

 (1,5) Lukas deelt mede dat hij alles in zijn evangelie heeft opgeschreven wat Jezus heeft gedaan tot de dag van Zijn opname. ( Hemelvaart ).

Uit Zijn discipelen heeft Jezus mensen gekozen als “apostel”.

Grieks apostolos, d.i. gezant, bode, zendeling. Aldus noemt Jezus volgens Luc. 6, 13 <#Lu 6.13> het twaalftal, dat Hij onder Zijn jongeren had uitverkoren: “opdat zij (Marc. 3, 14 <#Mr 3.14>) met Hem zouden zijn, en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.”

(6,8) Ze moesten wachten om met de H.Geest gedoopt te worden. Het beeld dat Johannes doopte met water, is om duidelijk te maken, dat ze ook zouden worden ondergedompeld worden, maar in Gods Geest.

Het was om duidelijk te maken dat ze

kracht zouden ontvangen om te getuigen.

Dit komt overeen met de wedergeboorte na elke ware bekering, waarbij men  dan de H.geest ontvangt. Andere uitleg brengt veel verwarring en misleiding, en zelfs teleurstelling.

 

ZOALS EEN FIETSLAMP NIET KAN BRANDEN ZONDER DYNAMO, ZO KAN EEN CHRISTEN GEEN LICHT UITSTRALEN  (getuigen) ZONDER DE KRACHT ( dynamis-dynamo ) VAN DE H.GEEST.

Zo zijn er christenen die niet vruchtbaar zijn. Ze getuigen nooit, ze kunnen niet getuigen, ze hebben geen geestelijke kracht ! Veel werk zonder de H.Geest is tevergeefs werken. (10,11) Hier is ook melding gemaakt van de wederkomst van Jezus. Dit was de grote troost voor deze mensen. Hun wereld was ingestort. Een triestige dag. Maar ook wij kennen nog triestige dagen in ons leven.

Ook vandaag is de belofte van Zijn wederkomst nog steeds een troost, wij weten dat Jezus de zijnen komt halen. De satan wil vandaag die troost wegnemen ! Het was een wolk die Jezus verborg, maar ook die hem zal openbaren. De twee mannen herhalen de boodschap van Jezus. Tot hiertoe leren we , niet te tellen, niet verder te staren, maar Hem te verwachten !

(14) Al heeft Jezus de trooster belooft, ze moeten er toch voor bidden. Hier kunnen wij leren dat bidden nodig is om de beloften in werkelijkheid te ervaren.

Zelfs zien wij hier dat de broeders van Jezus nu ook tot geloof zijn gekomen en ook bidden .

 

HET SCHRIFTWOORD DIENDE IN VERVULLING TE GAAN

 

(16,20) Petrus leeft vanuit een zekerheid, dat Jezus terugkomt. Hij haalt een actueel gebeuren aan , namelijk de dood van Judas, de man die ogenschijnlijk van Jezus hield. Judas had zijn eigen keuze gemaakt, hij ging naar zijn “eigen plaats” (v.20) .  

 

Psalm 109

5  En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.

6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.

7  Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.

8  Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;

9  Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe.

10  En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken.

 

Hier over deze psalm gaat het over mensen met bloedschuld. Daar komt een vloek over hen. Duidelijk is dat het hier gaat over Judas. Hij gaat zich verhangen, ze zullen hem een tijd later hebben gevonden, in ontbinding. Op deze grond, bij Jeruzalem, is sindsdien niets op gebouwd.

 

Ps.55

23  Maar Gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.

Wij kunnen weten dat deze vloek slaat op de bezittingen, en het nageslacht van Judas ! Alle bezit op oneerlijke wijze verkregen kan door God niet gezegend worden !

 

EEN NIEUWE APOSTEL

 

(21,26) Deze aanstelling gebeurt op een eenvoudige wijze.

 

q  Er werd gebeden. Dit wijst op de ernst van het gebeuren

q  Ze stellen enkel kandidaten naar voor, doch kiezen zelf niet        

q  Ze gaan loten. Het lot viel op Matthias.

q  Geen handoplegging

 

God kent alle harten.

Daarop stellen zij hun vertrouwen.  Ze werpen het lot. Dit is een werkwijze welke op verschillende plaatsen in het O.T. voorkomt.

De wijze waarop de loting plaats had, volgt uit de eigenlijke betekenis van het Hebr. woord gôrâl, steentje, en de uitdrukking: lot werpen. Doorgaans toch bediende men zich van kleine witte en zwarte steentjes; zij werden getrokken uit een vaas, ook wel uit de plooien van een mantel (Spreuk. 16, 33 <#Pr 16.33>), vanwaar de uitdrukkingen: het lot komt er uit (Num. 33, 54 <#Nu 33.54>) en het valt (Jon. 1, 7 <#Jon 1.7>).

Toeval is er niet en nooit. God heeft alles onder controle ook het lot. Wij mogen het niet zien als een loterij zoals de wereld dit invoerde.

 

 

33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE. Spr.16

bv : Jona 1

clip_image0066  En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

7  Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona.

8  Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij?

Andere voorbeelden : Lev.16:8 / Joz.18:6 / 1 Sam.14 :41 .

 

Moet dit nu ook nog in onze dagen zo gebeuren ?  Uit ervaring is geleerd dat men hiermede heel omzichtig moet zijn bij het aanstellen van broeders. De gevolgen kunnen rampzalig zijn voor een gemeente.

In ieder geval moeten het mensen zijn vol van de H.Geest. Wat naar voren komt is dat met het lot, het menselijke aspect zwaar beperkt wordt, en het vertrouwen op God zelf dient gezet.

 

HOOFDSTUK 2

 

(1,4) De Pinksterdag was de vijftigste dag na Pasen. Op deze dag gebeurt iets unieks, ze kunnen het niet goed beschrijven, vandaar het vergelijken wat ze zien en horen. Bij dit gebeuren ontvangen zij de H.Geest, zoals beloofd.

Ze beginnen God te loven in andere talen. In Babel kwam er verwarring in de talen, hier doorbreekt de H.Geest soms dit probleem. De H.Geest werkt hier zelf, Hij is een Goddelijk persoon. Deze mensen waren helemaal afhankelijk van Hem.

Later zien wij nog verder van wat Hij doet als bv :

 

q  Hij onderwijst (Joh.14:26 )

q  Hij Getuigt ( Joh.14:26)

q  Hij oordeelt en overtuigt ( Joh.16:8)

q  Hij leidt ( Joh.16:13)

q  Hij kiest en zendt uit ( Hand.13 :2-4)

q  Hij deelt de gaven uit ( 1 Kor.12 )

 

Gods Geest begon dus in hen woning te maken en ze werden verzegeld met de H.Geest. ( Ef.1:13).

Later gebeurt dit nog, maar niet op zo’n opmerkelijke wijze. Mensen komen tot geloof en ontvangen de H.Geest. ( Joh.3:3,6 / 1Joh.5:1 /  1 Cor.6:19 / 1 Cor.12:13 ).

VERS  5  – 13  Een eigenaardig geluid verzamelde de mensen van Jeruzalem

De apostelen spreken in tongen, talen, iedereen begrijpt hen in hun taal. Ze zoeken zeker zichzelf niet, ze spreken over de grote daden Gods.

Het is de H.Geest zelf die spreekt. De mensen waren buiten zichzelf van verwondering, en begrepen niet wat dit teken te betekenen had. 

Doch er kwam ook scheiding, namelijk  mensen die spotten met het gebeuren . Dit was de werking van de satan. Vandaag valt hij op nog sluwere wijze aan.

Op vele dingen imiteert de satan de werking van de H.Geest. Hij imiteert ook de  genezingen, prediking, profetie enz.

 

Petrus legt HET BELANGRIJKSTE van het gebeuren uit !

 

(14,21) Petrus trekt de aandacht van de mensen, en legt uit voor hen die het gebeuren niet begrepen, en Hij had al de spot gehoord, maar zegt het is nog maar 9 u in de morgen , niemand is hier dronken !

Petrus haalt de profeet Joël aan als uitleg van het bijzondere gebeuren.

Met Pinksteren mogen we weten dat de “laatste dagen” zijn begonnen !

Een vervulling van deze profetie. De laatste tweeduizend jaar zijn begonnen.

 

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

 

Wij zien dat tot op vandaag nog steeds mensen tot geloof komen, de H.Geest ontvangen  die uitgestort is. Wij maken het herstel van Israël mede als voorbereiding op de dag des Heren. Dan komen de Israëlitische evangelisten, die 144000 die de wereld nog een kans geven.

clip_image010vers 21 Het behoud is voorbehouden voor al wie de naam des Heren aanroept.

Dit wil zeggen alle christenen die de H.Geest hebben ontvangen. Voor men het woord  “christen” gebruikte noemde men hen  ” zij, die de naam des Heren aanroepen ” .

 

Mensen, u liet Jezus onschuldig vermoorden (11,36)

Een harde manier om het evangelie te brengen. De inwoners van Jeruzalem wisten heel goed wat er gebeurd was. De Bijbel is een zwaard, de waarheid kwetst, maar de olie van Gods Geest zalft. De H.Geest was bezig  de mensen te overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel !

Petrus maakt gebruik van de bijbel, en wijst via de bijbel naar Jezus, dit is de beste manier om mensen te bereiken met het evangelie, maar hij bedelde niet!

Mensen kunnen tot inzicht worden gebracht, door uitleg over de profetieën !

Petrus maakt duidelijk dat de mensheid heeft gefaald ! Ze denken nog steeds de God van Israël te kunnen vermoorden of te doen zwijgen.

Jezus is opgewekt !  Dit is de prediking , de taal van de opstanding  van Jezus !

Petrus haalt psalmen van David aan als profetie !

Ten tweede male treft Petrus het volk met Gods Woord :vers 35.

 

Psalm 110

1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

 

Petrus toont hier duidelijk aan het volk dat het hier gaat over die JEZUS die ze hadden gekruisigd. DAT MOET U WETEN predikt Petrus.

Mensen moeten in kennis worden gesteld over dit onrechtvaardig gebeuren.

clip_image012

Handelingen 8:30  En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest?

2 Corinthiërs 1:13  Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt, ja, ik hoop, dat gij het volkomen zult begrijpen,

 

 

Wat moeten wij doen, mannen broeders ?

 

(38) Als mensen overtuigd worden, dat ze God door hun handelen hebben verworpen, en zelf dreigen verloren te gaan, zal hun geweten hen wakker maken. Hun hart werd getroffen staat er.  Treffen wij harten van mensen door ons spreken ?

Wat doen ? Zich bekeren,( de waarheid aanvaarden ) zich laten dopen (eerste geloofsdaad) en als gevolg de H.Geest ontvangen. Bekeren is niet veranderen van geloof, maar een bekeringsleven, door Gods wil in de Bijbel dagelijks te aanvaarden.

(41,47) Het was voor deze mensen zeker geen bevlieging, of een kortstondig gebeuren, maar een diepgrondige verandering van hun ganse leven ! 

De eerste gemeenten waren huisgemeenten.  Verschillende huisgezinnen kwamen samen aan huis. Verder ook dagelijks in de tempel.

 Vers 42 toont ons vier punten waaraan een christen zich laat binden

 

1.     Het onderwijs der apostelen (bijbelstudies)

2.     de gemeenschap ( al de samenkomsten )

3.     breken van het brood (avondmaal )

4.     het bidden ( het gebedsleven ).

 

Het vraagt een inspanning en aanpassing van onze eigen wil, aan de wil van de H.Geest, die in de christen leeft.  Volharden betekent hier : standvastigheid, getrouwheid.

 

Exodus 27:2  Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper.

 

clip_image014In het oude testament waren er vier hoornen op het altaar om daaraan het offerdier vast te binden. Wij zijn geen dier, dat gedood moet worden om als offer te dienen. Jezus was het laatste offer .

Doch wij worden wel aanzien als een ander soort offer :

 

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 

Christen zijn is geen ceremonie-godsdienst met vele staatskerkelijke wetten, maar een leven als een voorbereiding om te kunnen regeren met Christus in het duizendjarig vrederijk, en later bij Hem te zijn in het hemelse Jeruzalem !

Christen zijn is een opdracht vervullen : het evangelie te brengen, waardoor zielen kunnen behouden worden ! Er waren mensen die tot het geloof kwamen en die bezittingen verkochten en uitdeelden aan behoeftigen.

 Daarom is vandaag Rome geen beeld van het christendom, maar van een religieus, politiek en economisch, financieel Babel !  (Bel=baal=bezit, Bel-gië ).

 Het Vaticaan noemt vandaag de god van de Islam de ware god!!!

(Openbar.18) 2  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

  

Het verenigd Europa is een oud ideaal, wat nieuw leven is ingeblazen.

clip_image016Het verdrag van Rome bevestigde de vorming  en het begin van het huidige

Europa, welke nog slechts zeer pijnlijk wacht op zijn leider , de Antichrist !

Hierboven zien wij de hoererij !  Hoe pausen en koningen en de elite (kooplieden) de macht over de wereld in bezit namen.

 

Bijgaande tekst over de schilderij :

De Frankische koning Karel de Grote had zijn hele leven nauwe betrekkingen met de diverse pausen uit zijn tijd. Zo werd hij in 754 door paus Stefanus II (III) gezalfd en verplichtte hij zich op grond van de hem toen verleende titel (Patricius Romanorum) de kerk van Rome te beschermen. In 772 riep paus Adrianus I hem te hulp tegen de invallende Longobarden en in de kerstnacht van het jaar 800 werd hij door diens opvolger paus Leo III in de Sint Pieter in Rome tot Rooms keizer gekroond. Op de afbeelding vraagt paus Adrianus Karel om hulp.

Archivo Iconografico, S.A.[1]


 

LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL

clip_image001

 

 

clip_image002

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen, ontdekken wij regelmatig de uitdrukking “met hart en ziel”. Wanneer wij nadenken over alles wat wij doen, of wat ons dagelijks nauw aan het hart ligt, dan weten wij wat het betekent, zich met hart en ziel aan iets hechten. Het kan van alles zijn. Het is iets waarvoor wij ons sterk inspannen, opofferen, tijd vrij maken, andere dingen opzij zetten,verzetten of uitstellen, enz. De eerste maal dat dit gezegde in de Bijbel te lezen valt, is zeer opmerkelijk.

 

De 4:29  En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

 

Om God met hart en ziel te kunnen gehoorzamen, moet men Hem eerst vinden in je leven! Het is heel normaal als je iemand niet kent of ziet, dat je dan ook niet gaat houden van die persoon. Niemand wordt geboren met een liefde voor zijn Schepper!

De enige manier om God te vinden in je leven, is naar Hem vragen, maar, met hart en ziel! Je zult God niet vinden in een kerkgebouw, of kathedraal, hoe prachtig het er ook mag uitzien!

Vele kerken lopen vandaag in Europa leeg, en dit is zeer begrijpelijk, de mensen kennen God niet persoonlijk, en je stapt toch ook niet zomaar binnen bij iemand die je niet kent!

Het hart van de mensen klopt voor vergankelijke dingen, rijkdom en genot. Met het hart hier begrijpen wij het emotionele, ons kennen, ons willen, ons verstand, ons zielenleven, enz.

God roept op om Hem te zoeken. Ieder mens heeft een “roeping”!

 

Am 5:4  Want zo zegt de HERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Wij leren hieruit duidelijk dat men eerst God moet leren kennen: weten wat Hij zegt, wat Hij vraagt, welke raad Hij geeft, en dit alles staat geschreven  in de Bijbel! Je kunt God niet zien, maar Hem wel leren kennen!

Wie nu de Bijbel niet wil lezen en ter harte wil nemen, zal er toch mee geconfronteerd worden na zijn dood, maar dan jammer genoeg om veroordeeld te worden, en de hemel en heerlijkheid van God te missen. Dan is het leven op aarde zinloos geweest.

Een Godvrezend hart is het begin van echte wijsheid.(Ps.111:10)(Spr.1:7).

10  Het diepe ontzag voor de HERE is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de HERE heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht. De eer van de HERE wordt voor eeuwig hoog gehouden.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL?

 

De 10:12  Nu dan, Israel, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel!

 

Bijbels geloof is een zaak van het hart, niet of nooit dwangmatig, traditioneel, of ceremonieel. Het hart staat symbolisch  voor liefde. God liefhebben is geen normale zaak, God moet eerst ingrijpen in het leven en de geest van een mens, opdat Hij God zou KUNNEN liefhebben met hart en ziel. De mens heeft een nieuw hart nodig!  Een hart dat in de eerste plaats klopt voor God. Koning David bad God om een gezond hart, na zijn zonde van overspel. Een zeer gezonde denkwijze! Een rein hart en een vaste geest! (Ps.51:10). (Lees Ezechiel 11:19).

Dan zal de mens zich inspannen en streven uit zichzelf, om te doen wat God van hem verlangt. Dan zal die mens keuzes maken tussen wat God wil en wat hij wil. Zijn wetten worden als  raadgevingen, benaderd, want het is ons  tot zegen in het leven.

Jes 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Jezus is die wonderbare raadsman, dit wil zeggen, dat Gods woord, de Bijbel de enige betrouwbare raadgever is, die zijn doel niet mist, voor iedereen die zich daaraan blijft vasthouden. Wie andere normen wil hanteren, als de raad der goddelozen, deskundigen, zal wel ondervinden dat  veel afwijkt van de Waarheid, en ondoeltreffend werkt. (Ps.1:1)

 

Ps 86:12  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;

 

 

 

Wanneer wij zingen om God te eren dan weet God of  je zingt met hart en ziel, of  dat je zingt  uit gewoonte.

God loven gebeurt uit vreugde en blijdschap. Doch niet iedere dag zijn wij zo blij, de satan is erbij om onze hemelse vreugde weg te nemen. Zing dan toch, en hij vlucht!

 

 

 

Hoe ontstaat vreugde in de mens

om God te loven met hart en ziel?

 

Ps 19:8  De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.

 

Ons leven aanpassen aan Gods geboden, kan veel verdriet en tegenslag doen verdwijnen, en dan komt er een blijdschap in het hart, omdat wij Hem gaan begrijpen ( het verlicht de ogen). Waarom kan God soms helemaal ingaat tegen onze eigen zinnen en gedachten? Hij laat ons wel eens vallen, en wij bezeren ons, maar Hij richt ons opnieuw op en geeft blijdschap en troost in ons hart. Dan kunnen wij Hem loven.

 

Blijdschap door gebed.

23   En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Joh.16

 

Jak 5:13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Een belofte en een verhoord gebed kunnen het hart van een christen laten jubelen, danken en loven. Als ons gebedsleven zwak is, dan kan ook de hemelse vreugde niet zo groot zijn, dus ook weinig reden om te loven en te zingen.

 

Blijdschap door verbondenheid.

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

 

De apostel Johannes kon zich verblijden, bij goed nieuws, wanneer hij mocht vaststellen dat al die mensen die door hem tot geloof waren gekomen, rekening hielden met alles wat Jezus had geleerd.

Wanneer  wij mensen bij de Heer mogen brengen, dan is er blijdschap in ons hart, deze blijdschap is niet een blijdschap welke de ongelovige wereld kent, het is een geestelijke, hemelse blijdschap.

Lu 15:10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

1Co 12:26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.

Ook de apostel Paulus heeft het ook over een verbondenheid  onder de christenen. De eerste christenen deelden verdriet en vreugde, de plaatselijke gemeente is geen organisatie maar een levend organisme!  Al onze lichaamsdelen zijn verbonden met elkaar. De oorzaak van het vele veranderen van gemeente is, dat er weinig echte verbondenheid meer op te merken is.

Hnd 4:32  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk

 

Het een zijn van hart en ziel, dit is geen beeld van ons hedendaags leven. Onze maatschappij is dermate geïndividualiseerd dat deze overgang, na bekering  zeer moeilijk is geworden. Toch is dit een kenmerk van ware christenen. De H.Geest doorbrak het egoïstisch denkpatroon. De rijke gemeenteleden hielpen de armen, en zo werd de kloof steeds kleiner en de verbondenheid steeds groter!

 

AMEN!

 

R.GAYTANT

Voorganger

GOD EN ONZE ZORGEN

clip_image001

 

Het jaar 2012 is voorbij, we zijn al in goed in 2014, en we zagen al opnieuw angstaanjagende beelden van zondvloedachtige toestanden en troosteloze mensen. Het jaaroverzicht van 2010 met zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en een olieramp door geldwolven ontstaan, waren een vervulling van Bijbelse profetie! (Luk.21:11) Maar voor velen is het de “ver van mijn bed show”!

 

clip_image005

Maar de boodschap vandaag richt zich naar mensen die beseffen dat ook hier zich wel “iets” kan voordoen, de grond kan soms van onder je voeten wegzinken, eerder figuurlijk! We zien de welvaart voor ogen verdwijnen, opzettelijk door superrijke mensen welke de wereldmacht willen nemen, en meer kapitaal bezitten dan regeringen en landen samen! Het geld wordt op subtiele wijze van het volk afgenomen, let maar op de laatste berichten, en we spreken nog niet over het verzwegen nieuws! Het lijkt of Europa wordt stil verkracht!

Sommige mensen roepen luid: Waarom laat God dit allemaal het toe? Dan plots denken ze uit angst nog eens terug aan hun Schepper. Maar, toch zijn er ook nog mensen vandaag die God begrijpen, omdat ze naar Hem luisteren, en Hem beter leren kennen!

En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

De eerste maal dat de mens zeer angstig was, dat was toen hij niet naar God had geluisterd, en deed naar zijn eigen zinnen. De mens werd als gevolg beschaamd

(naakt) (Gen.3:10) Zoals de mensheid zich vandaag gedraagt, ziet de toekomst er helemaal niet hoopvol uit, want de mens leeft precies zoals in de tijd voor de zondvloed, zonder God. God verwacht schuldbelijdenis van ieder mens persoonlijk.

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. Spr. 10

clip_image007De mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt in de Bijbel, leeft met vrees, een angstgevoel dat voortkomt uit een onzekerheid. Hij maakt zich zorgen, want hij kan zijn toekomst zelf niet beïnvloeden. (Jes.57:20) Hij heeft daar geen macht over, ongeloof, machteloosheid, teleurstelling, veroorzaken angst, depressiviteit, en mogelijks zelfmoordneigingen. Men loopt naar leugenachtige waarzeggers enz. Bv. Bij de beurskrach in Wall Street 1929 hadden velen de vrees hun geld te verliezen, en het gebeurde, zelfmoorden waren plots legio! Vandaag vreest men veel meer voor een beurskrach, dan voor Gods aankomende oordelen beschreven in de Apocalyps van de Bijbel. Verdwijnt Amerika als wereldmacht? Toch staat alles voor de deur! Men bewapent zich om te vechten tegen de God van Israël, hun Schepper en Zijn land.

God zegt:

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5

Beloften van God zullen angsten en zorgen wegnemen bij wie gelooft!

Onder de rechtvaardigen begrijpt men, mensen die persoonlijk schuldbelijdenis deden tegenover God. (Niet door de onchristelijke of Babelse biechtpraktijk)

Daarom deed God beloften aan hen die tot geloof zijn gekomen in de Bijbel, Gods woord. God luistert enkel naar zijn aangenomen kinderen, en hen die het willen worden. Het angstgevoel is zeer menselijk, het begint bij de gedachten over bedreigende dingen die men hoort of leest. Onze gedachtewereld, onze geest kan worden beïnvloed door demonische machten. Ook gebruikt de satan de elite rijksten van de wereld om anderen onnodig angst aan te jagen, door valse nieuwsberichten ten einde de wereldmacht te grijpen. Zij staan boven regeringen!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

Een geestelijk kwaad moet geestelijk bestreden worden om doeltreffend te zijn. God maakt duidelijk dat wij op Hem moeten roepen in de naam van Jezus! Een gelovig Bijbels gebed brengt goddelijke rust, en is de enige oplossing. Waarom? Omdat die werking,die bescherming van onze gedachten alle verstand te boven gaat. ( Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste bevestigde dit op wetenschappelijke wijze!)

Gods kinderen zullen ontkomen aan Gods oordelen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,35 als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Een minderheid van de wereldbevolking zal ontkomen of ontsnappen (escape KJV)aan de plotse oordeelstijd welke over deze wereld komt. Begrijpelijk dat God de onrechtvaardigheid welke heerst over deze wereld niet ongestraft zal laten, en de goddeloze zal laten verdwijnen.(Mal.4:3) Die minderheid, zijn christenen die behoren tot het kleine kuddeke, waarover Jezus sprak.

Daarom roept God tot allen die Hem hebben leren kennen, door Zijn zoon Jezus, waakzaam te zijn! Dit betekent begrip en inzicht te hebben in de Bijbelse profeten, en de tekenen der tijden te kunnen aantonen. Zo zijn er onder de Bijbelgetrouwe gelovigen, mensen met een profetische gave, die de anderen inlichten.

2 Petrus 1:20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

Het “In staat mag zijn” of “waardig” geacht worden.(36)

Welke christen is waardig of zal ontsnappen? Laten we luisteren wat Jezus begrijpt onder dat waardig zijn.

38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Matth.10

Het gaat over christenen die bereid zijn hun leven te geven voor Jezus. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, daarom roept Jezus precies op om te bidden daarvoor! De ketters of geuzen van de middeleeuwen,dat waren echte christenen ze waren in staat Jezus niet te verloochenen uit angst! Ze zongen Psalmen en geen opwekkingsliedjes toen ze naar de brandstapels werden gebracht. Zij werden vermoord, omdat ze een Bijbel in bezit hadden en alleen daarin geloofden!

Zoals de moedige weduwe van Hugo Moyart. Ze werd onthoofd met het zwaard, omdat ze toelating gaf om uit de Bijbel te laten spreken in haar schuur. Veroordeeld door de overheid van Ronse in 1568!

Oproep voor 2013

3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Openbar.3

Opnieuw vinden wij hier in deze twee verzen, twee elementen die Jezus aanhaalde in het evangelie van Lukas 21. Sardes betekent een “overblijfsel”, in het Frans: “Ceux qui echappent”. Een overblijfsel van het christendom (Katholiek, protestant, evangelisch) zal in staat zijn om te ontsnappen aan Gods oordelen die over deze wereld komen in het laatste der dagen. ( 1 Cor.15:52)

Het Babelse christendom is niet waakzaam, maar het is traditioneel, rijk en misleidend, en hebben het Bijbelse gezag vervangen door een eigen leer en on-geestelijk gezag. Hun kleren zijn vuil, ( pedofilie) een zondig gedrag, (het verbieden van het huwelijk) leiden een kerk maar zijn niet bekeerd, noch veranderd. Voor die mensen zal Christus komen, als een dief, totaal onverwacht, en dan is het te laat!

Zo zien wij dat er in de toekomst mensen zullen zijn die zeer angstig zullen worden, en anderen die meer en meer hoop zullen krijgen, zonder angsten en behouden zullen worden.

Jezus zegt dat ze bij Hem in “witte” klederen zullen leven, want ze hebben zich bekeerd, dit wil zeggen : en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.(Openbar.7:14) Wie dus wil ontsnappen moet het offer van Jezus aannemen, en geloven dat Jezus zijn zonden droeg en voor wie in Hem gelooft vergaf.

Wees niet angstig leert God ons! Mensen hebben het ervaren,

David,Petrus,Paulus ! waarom u niet?

1 Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijne levenskracht, voor wie zou ik beven? Ps.27

christelijk zijn is God ervaren in je persoonlijk leven. David ervoer God en was niet angstig. Een bovennatuurlijke werking. Hij stond voor Goliath, zonder angst!

25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Spr. 29

Eenvoudig is het niet, zolang Petrus alleen op Jezus zag, kon hij over het water lopen, maar toen hij naar de golven zag, werd hij angstig, en ging ten onder. Een bovennatuurlijke werking enkel door geloof in Jezus.

9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;10 want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.11 En hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder hen het woord Gods.Hand.18

Ook Paulus werd doodsbang, wat menselijk is. Maar God nam zelf die angst uit zijn hart weg, en Paulus ging door en bracht het evangelie verder, en was niet meer bang om te spreken over de Waarheid.

DE WEDERGEBOORTE

clip_image002

 

 

De Bijbelse wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Anderen noemen de wedergeboorte, de doop met de Geest. Hoe je het ook noemt, het is een heilig gebeuren, welke mensen ervaren die Jezus Christus persoonlijk leren kennen! Precies zoals wij naar het vlees geboren waren, en dan is er ook al blijdschap in de familie, doch bij een geboren worden uit God is er blijdschap in de hemel, want de hemel leeft mee met de nieuwe mens van de toekomst.

 

Wie is er dan een kind van God?

 

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Joh. 1

 

clip_image004

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te controleren of God niet zou gelogen hebben !

Het  Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Dat Woord, de Bijbel is als een spiegel, en dan ziet een mens hoe ver hij is afgeweken van Gods wil. Hij krijgt berouw en spijt erover, maar ontdekte, dat Jezus zijn straf droeg, en God hem nu barmhartig wil zijn, en hem wil aanvaarden als een aangenomen kind, en belooft hem “eeuwig leven”!

 

 

 

 

clip_image006Een mens KAN  Gods Woord aannemen , als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden (Lucas 24:45)

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid, de duisternis uit zijn hart.Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,van wat God eigenlijk wil. Doch je wordt geen kind van God door naar een Bijbelschool te gaan, of naar een seminarie met filosofische studies te gaan!!!

Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was.

Zijn ziel wordt echt genezen, van geselende gedachten, onvervulde wensen, wereldse begeerten, teleurstelling, en nog vele andere virussen ! (Jes.53:5)

 

Een mens wordt  VER – ANTWOORD – DELIJK !

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier tijdens zijn aardse leven. Zijn antwoord kan zijn :

 

A /  Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont ! Ja, dat  Hij mijn  zondestraf droeg.

Of

B /  Ik geloof  niet wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet

dat Jezus  als God op aarde leefde.

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God heeft aangenomen op de manier zoals God wil, deze mens  heeft God NU al aangenomen. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen verzamelen tijdens de eerste opstanding uit de doden, en zij die nog leven wonderlijk opnemen. (The rapture)

 

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden;41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Mt.24

 

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis wegrukt !

 

Johannes  3 :  5 – 7

Nikodemus was een godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester, of kardinaal. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst, voor de andere huichelaars. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart.  Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus, Godgeleerde, moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.  Deze man zal ingezien hebben hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, door zonde en traditie, en zij zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen 2 Cor.5

 

Zo is ieder mens die beweert christen te zijn, als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping. Een komende nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping. Het begint bij een INNERLIJKE BEKERING.  Een herstel of genezing van het menselijk denken.  Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid, welke aantoont dat de dopeling aantoont dat hij zal opstaan ten leven.

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS ?

 

          EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Rom.12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus, waarbij de H.Geest in die nieuwe mens is gaan wonen.

Efeze  4 : 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN  4 : 12 – 13

De Bijbel is levendig  , het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de realiteit van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en al de dingen beter begrijpen die hij deed, wat God niet wilde !

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens;  vruchten van gewetenloze mensen zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar!

Een goed geweten is sterk afhankelijk van onze bijbelkennis.

 

BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in”  Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke Rechter.

Wij komen dus niet meer als beschaamde zondaars bij de God die onze Vader is geworden,, maar als zijn zonen.Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn, door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal  anders naar Zijn kinderen!

 

ALS VOORBEELD  :

 

 

clip_image008

 

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ ! Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten ! Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons voortaan als zijn kinderen !  Niet ieder die tot mij zegt :

 

  HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth;7

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die beweert Christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.  

Jonge christenen moeten beslissingen nemen om bijvoorbeeld naar hun eigen samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak van het hart. Een christenleven is vreugdevol, maar het kent ook zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER  !

 

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die

uit Hem geboren is. 2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

 

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren,en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente

 

 

WAAR ZIJN HENOCH EN ELIA NU?

Waar zijn

HENOCH en ELIA?

 

Henoch werd weggenomen opdat hij de dood
niet zou zien. Elia voer in een storm ten hemel. Toch openbaart de Bijbel dat zij niet in de hemel zijn!
Waar zijn zij dan wel?
Hier volgt de fascinerende waarheid.

 

WAAR IS HENOCH?

 

clip_image002

 

Henoch werd “weggenomen”. Waar ging hij heen? Werd hij rechtstreeks naar de hemel gevoerd? Nee! Jezus zelf zei immers:
Johannes 3:13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.
Dit zijn Jezus’ eigen woorden die zeggen dat niemand, behalve Hijzelf, naar de hemel is gegaan! En hoe wist Hij dat? Wel, Hij kwam er vandaan! Maar waar is Henoch dan? Laten wij eens zien wat de Bijbel zegt.

 

Henoch wandelde met God

 

Op 65-jarige leeftijd kreeg Henoch een zoon, genaamd Metuselach.
Genesis 5:21  Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
Hier was een man die God welgevallig was, iemand die met God wandelde en dus geloof had.
Hebreen 11:5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.
Niemand kan God welgevallig zijn zonder geloof.
Vers 6  maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Henoch wandelde dus met God. Hij gehoorzaamde God en volgde Hem door het geloof op zijn wegen.
Niemand kan met God wandelen, tenzij hij instemt met Gods wil en hem uitvoert. Amos de profeet zei:
Amos 3:3  Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?
In zijn generatie was Henoch dus de enige persoon van wie wordt vermeld dat hij Gods wegen volgde, ook al kostte het hem vijfenzestig jaar om het wandelen met God te leren!
Maar hoelang wandelde Henoch met God? De Bijbel zegt dat hij met God wandelde, “nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar”. Henoch volgde dus gedurende driehonderd jaar Gods wegen. Merk op dat Mozes niet schreef dat Henoch nog steeds met God wandelt. De Bijbel zegt dat Henoch driehonderd jaar met God wandelde en geen jaar meer! Henoch wandelt dus niet nog steeds met God! Waarom niet? Omdat er staat:
Genesis 5:23  Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.
Al
de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Niet slechts een deel van zijn dagen, maar al zijn dagen! Als Henoch niet stierf – als hij onsterfelijk was gemaakt – en dus met God zou zijn blijven wandelen, dan zouden zijn dagen meer dan driehonderdvijfenzestig jaar zijn geweest. De Bijbel zegt echter duidelijk dat al zijn dagen precies zoveel bedroegen en niet meer!
Deze uitdrukking, “al zijn dagen”, wordt in hetzelfde vijfde hoofdstuk van Genesis negenmaal gebruikt en betekent steeds dat de betreffende persoon slechts zolang leefde “en hij stierf”. Henoch leefde dus niet meer dan driehonderdvijfenzestig jaar omdat, al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar” waren. Daar hij slechts gedurende die tijdspanne leefde, moet hij vervolgens gestorven zijn!
Genesis 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen [Statenvertaling:nam hem weg].
Betekent dit dat hij niet stierf? Dit is wat sommige mensen achteloos en zonder bewijs aannemen.

 

Wat er werkelijk met Henoch gebeurde

Vergeet niet dat Mozes niet schreef dat Henoch niet stierf. Mozes schreef in plaats daarvan dat “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen [Statenvert.: God nam hem weg]” (Gen. 5:24). Paulus verhaalt hetzelfde als volgt: “Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen” (Hebr. 11:5).
De Bijbel vermeldt dus dat Henoch niet werd gevonden omdat God hem “opnam” of wegnam. De Bijbel zegt niet dat Henoch naar de hemel ging, toen hij werd weggenomen. In plaats daarvan wordt er gezegd dat hij niet meer werd gevonden.
Henoch werd dus “weggenomen”, maar wat betekent dit woord ‘wegnemen’?
Het oorspronkelijke Griekse woord is metatithemi. De hoofdbetekenis is: naar een andere plaats overbrengen, verplaatsen. Ditzelfde Griekse woord wordt in Handelingen 7:16 vertaald met ‘overgebracht’. Hier lezen wij dat Jakobs lichaam, nadat hij was gestorven, werd “overgebracht” – getransporteerd, vervoerd – naar Sichem, waar hij werd begraven! Dat zegt de Bijbel! Jakob werd vervoerd of overgebracht naar de plaats waar hij werd begraven!
Daarom zei Mozes dat God Henoch wegnam. God verwijderde – verplaatste – hem, zodat hij niet meer was te vinden. God nam Henoch weg en begroef hem!
In Deuteronomium 34:6 lezen wij ook hoe God Mozes van het volk wegnam, waarna hij stierf en door God werd begraven.
Deuteronomium 34:5  Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. 6  En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag.
God verwijderde Mozes, nam hem weg, en ook hij werd niet meer gevonden!
Goedbeschouwd werd Henoch dus niet onsterfelijk gemaakt! Hij werd weggenomen en niet meer gevonden. Al zijn dagen waren driehonderdvijfenzestig jaar! Dat was de levensduur van Henoch.
Genesis 5:24 zegt van Henoch nadat zijn driehonderdvijfenzestig jaar voleindigd waren: “en hij was niet meer”. Als hij in de hemel zou zijn was hij er nog wél. Maar iemand die dood is, bestaat niet meer.
Er is nog een bewijs dat metatithemi (‘wegnemen’ of ‘overbrengen’) niet ‘onsterfelijk maken’ betekent. Dit is te vinden in Kolossenzen 1:13:
Kolossensen 1:13  Hij [de Vader] heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.
Hier zegt de Bijbel dat christenen reeds overgebracht zijn. Maar desondanks sterven christenen nog wel! Zij zijn geen onsterfelijke lichamen, maar sterfelijk vlees en bloed. Ofschoon christenen eens deel uitmaakten van de duisternis van deze wereld, zijn zij nu overgebracht, uit de duisternis verwijderd, naar het licht van het Koninkrijk van God.

 

Zij ontvingen het beloofde niet

Henoch wordt door Paulus (in Hebreeën 11) begrepen onder de vaderen die door het geloof een getuigenis verkregen, maar:
Hebreen 11:39  Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen.
Welk “beloofde”?
Titus 1:2  in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden [d.w.z. voordat de wereld begon] beloofd heeft.
Henoch is dus één van “deze allen” uit Heb. 11:39 die het beloofde eeuwige leven en hun erfenis nog niet hebben ontvangen. Henoch en alle andere heiligen van weleer zullen het beloofde eeuwige leven ontvangen bij de terugkeer van Christus, in dezelfde tijd als christenen dit verkrijgen (Hebr. 11:40). Dat tijdstip ligt nog in de toekomst!
Daar Henoch het eeuwige leven nog niet heeft beërfd, moet hij wel dood zijn! Dit is precies wat Paulus schrijft in Hebreeën 11:13. Paulus zegt dat Henoch is gestorven!
Hebreen 11:13  In [dat] geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
Wie waren deze “allen”?
Paulus vertelt het ons: Abel, Henoch, Noach en de aartsvaders en hun vrouwen. Hebreeën 11:1-12 geeft een opsomming van degenen die het geloof bezaten en onder hen wordt Henoch ook vermeld.
Vers 4  Door het geloof heeft Abel…
Vers 5  Door het geloof is Henoch…
Vers 7  Door het geloof heeft Noach…
Vers 8  Door het geloof is Abraham…

Enzovoort.
In vers 13 bewees Paulus vervolgens dat zij de beloften nog niet beërfd hadden, toen hij zei: In dat geloof zijn deze allen [met inbegrip van Henoch] gestorven.
Maar wat betekent dan Paulus’ uitspraak dat Henoch “de dood niet zag”?

 

Aan welke dood ontsnapte Henoch?

Henoch leefde slechts driehonderdvijfenzestig jaar. Wat zou Paulus dus bedoeld kunnen hebben met zijn uitspraak: “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen”? Dit vers zegt nergens dat Henoch niet stierf. Het zegt in plaats daarvan dat Henoch “de dood niet zag”, of, Statenvertaling, “niet zou zien”. Maar wat betekent dat?
Bedenk dat er in de Bijbel van meer dan één dood melding wordt gemaakt. Er is een eerste dood en er is een tweede dood (Openb. 20:6). Welke dood bedoelde Paulus?
De eerste dood is alle mensen opgelegd.
Hebreen 9:27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.
Aan die dood kan geen mens ontkomen. Hij is onvermijdelijk. Deze dood stierf ook Henoch, zoals wij al hebben aangetoond.
Maar Paulus schreef niet over die dood. De zin (in de Statenvertaling) “opdat hij den dood niet zou zien” heeft betrekking op een toekomstige gebeurtenis. Het betreft hier geen gewone verleden tijd, maar een onvoltooid verleden toekomende tijd in een bijzin van doel. De dood waaraan Henoch door weggenomen te worden ontsnapte, is dus een dood waaraan hij in de toekomst zal ontsnappen!
Sprak Jezus over een dood waaraan men zou kunnen ontkomen? Zeer zeker! In Johannes 8:51 zei Jezus:
Johannes 8:51  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.
Hij zal de tweede dood nooit zien, dat wil zeggen, ondergaan! En opnieuw in Johannes 11:26:
Johannes 11:26  en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven [of: zal niet voor eeuwig sterven]; gelooft gij dat?
Aan deze dood kan men ontkomen op voorwaarde dat men Jezus’ woord bewaart en Hem gelooft. Deze dood is niet de eerste dood, omdat de christenen die Jezus’ woorden bewaren wel deze eerste dood sterven. De dood waaraan Henoch dus zal ontkomen moet daarom de tweede dood zijn, de dood die degenen die deel hebben aan de eerste opstanding nimmer zal raken (Openb. 20:6). En Henoch zal aan de eerste opstanding deel hebben omdat hij aan de voorwaarden heeft voldaan!
Henoch had geloof. Hij geloofde God en wandelde met God door Hem te gehoorzamen. Door de woorden van God te bewaren bewaarde Henoch tevens de woorden van Jezus; want Jezus sprak niet uit Zichzelf, maar wat de Vader Hem gebood (Joh. 14:10).
Henoch voldeed dus aan de voorwaarden, zodat hij de dood niet zal zien. De tweede dood zal Henoch nimmer raken, wegens zijn geloof en gehoorzaamheid.

Is David in de hemel?

Als de hemel het loon van behoud is, waar de rechtvaardigen onmiddellijk na hun dood heen gaan, zouden wij verwachten dat van alle mensen zeker David in de hemel is. God noemde David, dé koning van Israël, “een man naar mijn hart” (Hand. 13:22). Verder wordt ons in Handelingen 7:46 verteld dat David bij God genade heeft gevonden. Niettemin werd de apostel Petrus in de eerste preek van de nieuwtestamentische Gemeente ertoe geïnspireerd om te zeggen:
Handelingen 2:29  Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.
Petrus voegde er vervolgens aan toe:
Vers 34  Want David is niet opgevaren naar de hemelen…
David bevindt zich duidelijk dood en begraven in zijn graf en niet in de hemel! Dat zegt Gods Woord!
In Hebreeën 11:32 wordt David gerekend tot degenen die in het geloof zijn gestorven. Lees vervolgens vers 39 en 40 van ditzelfde hoofdstuk:
Hebreen 11:39  Ook deze allen [en dat sluit David in], hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, 40   daar God iets beters met ons voor had, zodat zij [met inbegrip van David en alle heiligen van weleer] niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Over Davids opstanding wordt gesproken in Jeremia 30:9:
Jeremia 30:3  Want zie, de dagen komen [bij de terugkomst van Christus], luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Vers 9  maar zij [Israël] zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.
De tijd van deze gebeurtenis ligt nog in de toekomst. Ezechiël voegt hieraan toe: “… en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn” (Ezech. 37:25). Dit is de – nog toekomstige – tijd waarin David een eeuwige erfenis in Gods koninkrijk zal ontvangen.
Bovendien kan David onmogelijk in de hemel zijn. Jezus zei meer dan 1000 jaar na Davids dood: “En niemand is opgevaren naar de hemel…” (Joh. 3:13). Jezus was in de hemel geweest. Hij wist het!
David zelf wist en beschreef wat er met de mens gebeurt wanneer hij sterft. Hij schreef:
Psalmen 146:4  gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.
In het graf is geen kennis of bewustzijn (Pred. 9:5, 6,10).
Prediker 9:5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6   Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Vers 10  Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.
De doden, zo zegt de Bijbel, wachten op een opstanding (1 Thess. 4:15-17; 1 Cor. 15:50-52; Dan. 12:2).
Het is duidelijk! David is dood en begraven en wacht, tezamen met al Gods heiligen, op de opstanding. Dan zal hij de beloften ontvangen.

 

Twee wegnemingen

Wij kunnen nu Hebreeën 11:5 begrijpen: “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag [zou zien], en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.”
Dit vers vermeldt duidelijk twee wegnemingen. 1) “Door het geloof is Henoch weggenomen…”: God heeft hem uit het aardse leven weggenomen en in het graf gelegd. 2) “… zodat hij de dood niet zag [zou zien]”: in zijn aardse leven heeft hij geloof getoond met daden en zal daarom na zijn opstanding de tweede dood niet zien of ondergaan. De belofte van eeuwig leven zal voor hem in vervulling gaan.
Wanneer wij dit vers feit na feit bestuderen, zien wij dat Henoch geloof had en werd weggenomen. Deze wegneming – verwijdering, overbrenging – geschiedde op grond van het geloof. Welke overbrenging die in de Bijbel wordt vermeld geschiedt op grond van het geloof? Wel, die waarover wij lazen in Kolossenzen 1:13: de Vader “heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.
Dit is een figuurlijke wegneming, een figuurlijke verwijdering of overbrenging uit de geestelijke duisternis van deze wereld naar het licht van het gezin van God – de Gemeente van God – de voorloper van het Koninkrijk van God en Christus. In de verzen 9 en 10 van Kolossensen laat Paulus zien dat hij onophoudelijk bidt dat christenen “de Here waardig wandelen, Hem in alles behagen”. Dit is precies wat Henoch deed. Hij wandelde met God en was God welgevallig.
Henoch werd dan ook, evenals christenen, verlost uit de macht van de zonde en de duisternis waarin hij vijfenzestig jaar lang had geleefd. Hij werd verwijderd (weggenomen) uit de wegen van de wereld en leefde driehonderd jaar volgens Gods wegen, zodat hij bij Christus’ terugkeer het eeuwige leven zal kunnen beërven en niet de tweede dood zal ondergaan.
Door het geloof werd Henoch gescheiden van – verwijderd of weggenomen uit – de wereld, evenals christenen, die geen deel van de wereld uitmaken, ook al leven zij in de wereld.
Henoch werd uit de samenleving van zijn tijd niet alleen figuurlijk weggenomen, hij werd ook letterlijk verwijderd – weggenomen – zodat men hem niet meer vond. God nam hem fysiek weg uit het volk, precies zoals Hij later Mozes wegnam. En God begroef elk van hen zo goed dat geen van beide daarna ooit meer werd gevonden!

 

Een vroegtijdige dood

Wij lazen reeds, dat “al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar” waren (Gen. 5:23). Zie nu eens de lange levensduur van de aartsvaders van voor de zonvloed in het gehele vijfde hoofdstuk van Genesis. Adam leefde 930 jaar; Set 912; Enos 905; Kenan 910; Mahalalel 895; Jered 962; Henoch 365; Metusulach 969; Lamech 777; Noach 950.
De kortste levensduur die beschreven wordt, afgezien van die van Henoch, is de zevenhonderd zevenenzeventigjarige levensduur van Lamech. De langste is de negenhonderd negenenzestig jaar van Metuselach. Henoch leefde daarentegen slechts driehonderdvijfenzestig jaar. Waarom?
Henoch stierf klaarblijkelijk een vroegtijdige dood! Hij maakte zijn normale levenscyclus niet af. Hij werd als het ware in het midden van zijn dagen afgesneden.
Henoch wandelde met God. Bovendien profeteerde hij over de komst van Christus om gericht te houden en de goddelozen te straffen.
Judas 1:14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15  om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
In feite was hij een “prediker der gerechtigheid” zoals Noach (2 Petr. 2:5).
Gods boodschap is evenwel nooit populair geweest. Als dienaar van God wees Henoch ongetwijfeld op het zondige leven van zijn generatie en wekte hij door zijn boodschap hun toom op. Zijn leven was in gevaar. Denk niet dat dit vreemd of ongewoon was. De Hebreeuwse overlevering onthult dat Noach, de achterkleinzoon van Henoch, voor zijn leven moest vluchten teneinde Gods Werk uit te voeren.
“Noach, getroffen door smart dat zij [de mensen van vóór de Zondvloed] zich aldus in ondeugd dompelden, vermaande hen van leven[swijze] te veranderen: maar toen hij zag dat zij, in plaats van zijn raad te volgen, nog bozer [zondiger] werden, trok hij, uit vrees dat zij hem en zijn huisgezin doden zouden, uit zijn land” (Josephus, Joodsche Oudheden,boek 1, hoofdstuk 3, sectie 11; Ned. vertaling uit 1722; gemoderniseerde spelling).
God heeft Henoch in bescherming genomen en vroegtijdig uit het leven weggenomen en wilde niet toelaten dat zijn lichaam werd geschonden of in het openbaar tentoongesteld. God nam zijn lichaam fysiek weg voordat zij het konden schenden.

Een teken van God

God gaf dit teken van fysieke verwijdering als voorafbeelding voor al degenen die later Henochs voorbeeld van geloof zouden volgen. Hij werd fysiek weggenomen uit het volk, op dezelfde wijze als christenen geestelijk uit de wegen van deze wereld worden genomen. De fysieke wegneming of overbrenging (naar Gods toekomstige Koninkrijk) van Henoch was tevens een teken van God dat zijn geloof was aanvaard. God geeft vaak tekens (Jes. 38:1-7).
De vraag kan opkomen waarom God zijn rechtvaardige dienaar Henoch liet sterven. De Bijbel bevat – voor wie ogen heeft om te zien – een necrologie of kroniek van de dood van de profeten en apostelen van God door de geschiedenis heen. Een groot aantal van de grootste mannen uit de Bijbel stierf de marteldood.
God is betrokken bij iemands fysieke welzijn. Maar Hij is nog meer geïnteresseerd in iemands geestelijke staat en eeuwige leven. Henoch moest bereid zijn te sterven voor de waarheid die hij predikte.
Zoals iedere ware heilige wacht Henoch op de opstanding en de terugkeer van Jezus Christus, de Messias.

 

 

 

 

Deel Twee

 

GING ELIA NAAR DE HEMEL?

 

clip_image004

 

Er is u verteld dat Elia naar de hemel ging. Niettemin zei Jezus zelf ruim 875 jaar nadat Elia in een storm werd opgenomen:
Johannes 3:13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.
Is hier de Bijbel met zichzelf in tegenspraak? Voer Elia werkelijk op naar de hemel waar Gods troon is, ook al zei Jezus dat dit niet het geval was?
En als Elia nu niet in de hemel is, waar ging hij dan heen?

Welke hemel?

In de Bijbel is sprake van drie hemelen, niet slechts één! En wanneer, zoals Jezus zei, niemand, met inbegrip van Elia, ooit is opgevaren naar de hemel waar Hij vandaan kwam, dan is de hemel waarin Elia werd opgenomen een andere hemel!
Welke was het?
De derde hemel is de hemel van Gods troon, waar Jezus nu is. In Zijn hoedanigheid van Hogepriester van God is Jezus de enige die het recht heeft met de Vader in die hemel te zijn.
Let op waarom!
Hebreen 8:1  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2   de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. 3  Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. 4  Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 5  Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.
Hebreeën 8:1-5 legt uit dat de oorspronkelijke aardse tabernakel van het Oude Verbond, met zijn heilige der heiligen, het zinnebeeld van Gods troon in de hemel was. Alleen de hogepriester – een type van Christus als Hogepriester – mocht daar binnengaan!
De tweede hemel is het uitspansel van dit grote universum, de ruimte met de zon, de maan, de sterren, de kometen en de planeten. Hoe vaak niet treffen wij de psalmist in bewondering aan voor de “hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt” (Ps. 8:4; zie ook Gen. 1:15-17).
Behalve de sterrenhemel zien wij ook dat de atmosfeer, de lucht die deze aarde omringt, hemel wordt genoemd. Vogels vliegen “door de hemel”. Dit is beslist niet de hemel van Gods troon, want in Genesis 1:20 lezen wij “dat het gevogelteover de aarde vliege langs het uitspansel des hemels”. Terwijl Izak Jakob zegende, zei hij: “God zal u geven van de dauw des hemels”, en Mozes zei verheugd: “… zijn hemel sprenkelt dauw” (zie Gen. 27:28 en Deut. 33:28).
Deze eerste hemel, waaruit de dauw komt, is de atmosfeer of dampkring met de wolken en de wind. Ieder van ons ademt op dit moment de lucht van de hemel in!
Aangezien Elia niet naar de hemel van Gods troon kan zijn gegaan, moet hij naar een andere hemel gegaan zijn, want de betreffende tekst luidt:
2 Koningen 2:1  Het geschiedde, toen de Here Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. Vers 11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
Naar welke hemel ging hij dan?
Het antwoord zou nu reeds duidelijk moeten zijn! Elia voer “in een storm ten hemel”, niet naar de hemel van Gods troon, maar naar de atmosfeer van deze aarde, de eerste hemel.
Er kan nergens anders een storm zijn dan in de atmosfeer rond deze aarde, de eerste hemel waarin de vogels vliegen. U hebt vast weleens over het grote hefvermogen van een storm gelezen.

Waarom opgenomen?

Wat was de reden van deze ongebruikelijke handeling van God? Waarom nam Hij Elia op in de dampkring? Was het om hem onsterfelijk te maken? Nee! Daar zegt de Bijbel geen woord over! De oude profeten, met inbegrip van Elia, ontvingen geen enkele belofte van onsterfelijkheid voorafgaande aan of los van ons. Zie Hebreeën 11:32 en 39:
Hebreen 11:32  En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten. Vers 39  Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen.
En wij zullen het pas ontvangen wanneer Christus terugkomt.
Vers 40  daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Elia werd dus niet onsterfelijk gemaakt – want dat zou hem voorrang boven Jezus hebben gegeven. Maar wat openbaart de Bijbel als de reden voor zijn wegneming? 2 Koningen 2:3 en 5 bevat het antwoord.
Let op wat de zonen van de profeten tot Elisa zeiden:
2 Koningen 2:3  Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil. Vers 5  Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil.
De Engelse vertaling van Smith en Goodspeed geeft het als volgt weer: “Weet u dat de Here vandaag uw meester als uw leider zal weghalen?” Christus is het hoofd van de Gemeente in deze tijd zoals Elia het hoofd of de leider was van de zonen of discipelen van de profeten van die tijd. God had Elia als Zijn profeet naar de verdorven koning Achab en diens zoon Ahazia gezonden. God wilde nu dat Elisa Gods werk leidde, aangezien koning Ahazia was gestorven (2 Kon. 1:17-18) en er een nieuwe koning regeerde.
Wat deed God dus?
Hij kon Elia niet temidden van het volk laten blijven nu Elisa het werk leidde. Dat zou gelijkgestaan hebben met zijn diskwalificatie! Aangezien God iemand nooit zijn functie ontneemt wanneer deze zijn taak goed vervult, was het enige wat God kon doen Elia wegnemen, zodat een ander het ambt zou kunnen bekleden.
Dit deed God dan ook. Terwijl Elia werd opgenomen, viel zijn mantel van hem af en Elisa raapte hem op.
2 Koningen 2:12  En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. 13  Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan.
Hij kwam in het bezit van Elia’s mantel, het kenteken van zijn ambt, en wordt zijn opvolger.
Gods doel met het wegnemen van Elia was hem te vervangen door iemand anders die gedurende een nieuwe generatie Elia’s functie in Israël zou bekleden. Dit werk moest aanvangen onder een nieuwe koning, want Ahazia was zojuist gestorven. En Elia was al op leeftijd. Om Elia dus niet in de ogen van het volk te diskwalificeren, nam God hem weg van de zonen der profeten en het volk en liet daarbij de mantel, symbool van het ambt van Elia, in de handen van Elisa vallen. Zo beschermde God de naam en opdracht van Zijn profeet.

Hoe opgenomen?

Na bij Jericho de Jordaan te zijn overgestoken werd Elia opgenomen in een storm in wat een strijdwagen met paarden van vuur leek. De hevige wind rukte de mantel van de profeet af, terwijl men hem in de lucht zag opstijgen. De volgende verzen duiden ook op de opvolging.
Vers 9  En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. 10  En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.
De belofte van Elia dat Elisa een dubbel deel van Gods geest zou krijgen als hem door God zou worden toegestaan Elia te zien terwijl hij werd opgenomen, betekende dat Elisa de leider, het nieuwe hoofd van de zonen der profeten zou zijn.
Na in de lucht te zijn opgestegen werd Elia uit het zicht van de nieuwe leider weggedragen, voorbij de horizon.

Waar ging Elia heen?

Dit is voor veel mensen het grote probleem!
Hij voer niet op naar de troon van God. Dat heeft Jezus gezegd! Toch kon hij niet eeuwig in de lucht blijven.
En God zei niet dat Elia op dat moment moest sterven. Als hij gestorven was, dan had Elisa zijn nieuwe functie kunnen aanvaarden zonder de wegneming van Elia, want wij weten dat Elisa na zijn taak te hebben vervuld in zijn ambt stierf.
2 Koningen 13:14  Elisa lag ziek aan de ziekte, waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem en zeide: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! Vers 20  Daarna stierf Elisa en men begroef hem.
De zonen van de profeten, die wisten dat hun meester zou worden weggenomen, wisten ook dat Elia op dat moment niet zou sterven. Daarom vreesden zij dat de geest van God hem had neergeworpen “op een van de bergen of in een van de dalen” (2 Kon. 2:16). Elisa wist dat God Elia voor vallen zou behoeden, maar op hun aandrang stond hij toe dat een aantal mannen hem ging zoeken – doch tevergeefs.
Elia was weg!
En waarheen? De storm die God gebruikte kon hem niet buiten de atmosfeer van de aarde voeren. De Bijbel vertelt ook niet dat Elia in de lucht werd achtergelaten!

Het antwoord ontvouwt zich

Deze wonderlijke gebeurtenis met Elia vond plaats in een tijd dat Josafat koning was van Juda. Elisa was Elia opgevolgd tijdens het koningsschap van Josafat.
2 Koningen 3:6  Koning Joram [van Israël] trok te dien dage op uit Samaria en monsterde geheel Israël. 7  En hij zond tot Josafat, de koning van Juda, deze boodschap: De koning van Moab is van mij afgevallen; trekt gij met mij tegen Moab ten strijde? En hij antwoordde: Ik zal optrekken, ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. 8  Ook vroeg hij: Langs welke weg zullen wij optrekken? En hij antwoordde: In de richting van de woestijn van Edom. 9  Zo ging de koning van Israël op weg met de koning van Juda en de koning van Edom [was toen nog aan Juda onderhorig]. Maar toen zij zeven dagreizen rondgetrokken hadden, was er geen water voor het leger en de lastdieren die hen volgden. 10  Toen zeide de koning van Israël: Ach, voorzeker heeft de Here deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven! 11  Maar Josafat vroeg: Is hier geen profeet des Heren om door hem de Here te raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zeide: Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia’s handen goot. 12  En Josafat zeide: Bij hem is het woord des Heren. Daarop gingen de koning van Israël en Josafat, en de koning van Edom naar hem toe.
We zien dus dat Elisa profeet geworden is tijdens het leven van Josafat. Josafat wordt na zijn dood opgevolgd door zijn oudste zoon, met eveneens de naam Joram.
2 Koningen 8:16  In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël (Josafat was toen koning van Juda) werd Joram, de zoon van Josafat, koning van Juda. 17  Hij was tweeëndertig jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.
2 Kronieken 21:1  Josafat ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids; zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. 2  Zijn broeders, de zonen van Josafat, waren: Azarja, Jechiel, Zekarja, Azarjahu, Michael en Sefatja. Deze allen waren zonen van Josafat, de koning van Israël [Israël betekent hier, zoals op enige andere plaatsen (hoofdst. 12:6; 28:19,27) niet het noordelijke, maar het zuidelijke rijk].
3  Hun vader had hun vele geschenken gegeven, bestaande uit zilver, goud en kostbaarheden, benevens vestingsteden in Juda; maar het koningschap had hij gegeven aan Joram, want deze was de eerstgeborene. 4  Toen Joram het koningschap van zijn vader aanvaard had en zich krachtig gevoelde, doodde hij al zijn broeders met het zwaard en ook enige oversten van Israël. 5  Joram was tweeëndertig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.

Er komt een brief van Elia!

Inderdaad, tijdens deze verdorven regering van de Joodse koning liet God Elia een brief schrijven die hij naar de koning liet brengen!
De inhoud van de brief vindt men in 2 Kronieken 21:12-15. Een deel ervan luidt: “Omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader… maar gewandeld hebt in de weg der koningen van Israël… ja, omdat gij ook uw broeders, het gezin van uw vader, hebt gedood, terwijl zij beter waren dan gij… zult [gij] aan een ernstige ziekte lijden…”
Elia was op de hoogte van de levenswijze van Joram, zoals het doden van zijn zes broers. Uit de wijze waarop de brief is gesteld wordt duidelijk dat Elia hem schreef nadat deze gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, want hij spreekt erover als over gebeurtenissen uit het verleden en over de ziekte als over iets toekomstigs. Twee jaar nadat de koning ziek werd, stierf hij na slechts acht jaar te hebben geregeerd (2 Kron. 21:18-20).
Dit betekent dat Joram ongeveer zes jaar koning was toen hij de brief ontving. Dat is zes jaar na de dood van zijn vader Josafat, tijdens wiens leven Elia ‘van het toneel verdween’. Elia schreef deze brief meer dan zes jaar na zijn ‘hemelvaart’. Waarschijnlijk was het tien jaar.
God gebruikte Elia om de boodschap aan Joram over te brengen, omdat hij in de dagen van de vader van de koning de profeet van God was, en de zoon wandelde niet in de wegen van zijn gehoorzame vader, Josafat.
De brief die hij door anderen liet bezorgen werd als de zijne herkend – een bewijs dat men wist dat hij ergens in leven was. Hoeveel langer hij nog leefde, openbaart de Bijbel niet. Maar aangezien “het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven”, moet Elia later gestorven zijn. Zie Hebreeën 9:27. Alle mensen die uit Adam geboren zijn, met inbegrip van Elia, moeten sterven, want wij lezen: “Evenals in Adam allen sterven” (1 Cor. 15:22).
Jakobus 5:17  Elia was slechts een mens zoals wij…
Hij was onderworpen aan de menselijke natuur en aan de dood! Elia de profeet, die evenals wij sterfelijk vlees was, is gestorven. Hij is beslist een van de profeten (Hebr. 11:32) die in het geloof zijn gestorven zonder het beloofde te hebben verkregen (vers 13 en 39).
Elia was sterfelijk, onderworpen aan de dood en na te zijn opgenomen in de dampkring bracht hij de resterende jaren van zijn leven door op een niet nader geïdentificeerde plaats op aarde, waar hij leefde zoals iedere mens, voordat hij een natuurlijke dood stierf.

 

Was Elia op de berg?

Maar hoe zit het dan met de verschijning van Mozes en Elia bij de verheerlijking van Jezus op de berg? Het verslag van deze gebeurtenis is te vinden in Mattheus 17:1-9, Markus 9:2-10 en Lukas 9:28-36.
Mattheus 17:9  En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.
Een gezicht of visioen is geen materiële werkelijkheid, maar een bovennatuurlijke voorstelling die door de ogen wordt waargenomen. Mozes stierf en werd begraven (Deut. 34:5-6). Hij en Elia waren nog steeds dood in hun graf, maar in een visioen werden zowel zij als Jezus gezien in de heerlijkheid van de opstanding – een gebeurtenis die Mozes en Elia nog niet hebben bereikt (Hebr. 11:39). Het visioen werd aan de discipelen geschonken nadat Jezus over de heerlijkheid van de onsterfelijkheid in het toekomstige Koninkrijk had gesproken.

 

Een komende Elia

De enige overblijvende tekst die de mensen misschien nog voor een raadsel zet is Maleachi 4:5-6:
Maleachi 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.
Deze weinig begrepen profetie heeft betrekking op de tijd vlak voor Gods ingrijpen in de menselijke aangelegenheden, een gebeurtenis die in de profetieën ‘de Dag des Heren’ wordt genoemd.
Jezus sprak over deze profetie in Mattheus 17. Hij toonde aan dat het werk van Johannes de Doper een voorafgaande vervulling van Maleachi’s profetie was:
Mattheus 17:10  En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11  Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen, 12  (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13  Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.
Ook Lukas werd geïnspireerd om over het werk van Johannes te schrijven. Een engel zegt tegen Zacharias, de man van Elisabet die Johannes zou baren:
Lukas 1:17  En hij [Johannes de Doper] zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.
Lukas zei dat Johannes “in de geest en de kracht van Elia” was, niet dat hij letterlijk Elia was. Elia was eeuwen tevoren gestorven. Johannes de Doper was evenwel begiftigd met dezelfde geest die de Elia van weleer ertoe had geleid de ogen van Israël op de ware God te richten, en wel voor praktisch hetzelfde doel.
Er zal evenwel nog een Elia komen, zei Christus nadat Johannes reeds gestorven was. Precies zoals Johannes de Doper de voorloper was van Jezus Christus bij Zijn eerste komst, zo zal er vóór de grote en geduchte Dag des Heren nog iemand komen als voorloper van Jezus Christus bij Zijn tweede komst. Hij zal, evenals Johannes, in de geest en de kracht van Elia komen om de opdracht uit Maleachi 4:5-6 te vervullen, “opdat Ik niet kome”, zegt God, “en het land treffe met de ban”.
De wereld van de dagen van Christus erkende Johannes niet als iemand die in de kracht en geest van Elia kwam. En evenmin zal de wereld van vandaag diegene erkennen die God zendt in de geest en de kracht van Elia, kort voor de verschrikkelijke Dag des Heren, wanneer de Jezus Christus van het Nieuwe Testament in het wereldgebeuren zal ingrijpen om de regering – het Koninkrijk – van God op aarde te vestigen.
De Bijbel is heel duidelijk! Elia ligt dood in het stof der aarde in afwachting van de opstanding van de rechtvaardigen. Enkele jaren nadat hij in de storm werd weggenomen, ging Elia naar het graf, maar hij zal worden opgewekt om voor eeuwig te leven!

UW KONINKRIJK KOME!

clip_image002

 

Mt 6:10  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

clip_image004

 

 

Jezus leerde Zijn discipelen bidden, en gaf daarbij enkele zeer leerzame tips. In het “Onze Vader” sprak ook Jezus Zijn verlangen uit, in overeenstemming met de wil van Zijn Vader, ons tot voorbeeld. Dit gebed zal in de komende jaren worden vervuld, doch eerst hebben wij nog een zevenjarige verdrukking voor Israël, en de wereld, de Bijbel noemt dit de benauwdheid van Jacob.

Ga niet bidden als de huichelaars, op de hoeken van de straat, opdat iedereen je zou zien. Gebruik geen omhaal van woorden, en daarbij bedoelde Hij het herhalend of repetitief bidden, geen “Paternosters”! (Mt.6:7).

Jezus gaf zijn discipelen een gebed als voorbeeld, en daarin kwam “Uw koninkrijk kome”  of “uw koningschap kome” in voor.

Ontelbare malen werd wereldwijd en in vele talen, dit gebed  gebeden, doch wat Jezus hiermede bedoelde bleef en blijft voor  velen onbegrepen en nog steeds een groot vraagteken!

 

Waar zal dit koninkrijk zich bevinden?

 

Zonder twijfel op aarde! In dit gebedsgedeelte ligt een levende hoop voor al wat leeft. Bijzonder wanneer wij vandaag vaststellen dat onze natuur zienderogen aftakelt in al zijn vormen. Wij willen redden wat nog te redden valt. Onze aarde is zo goed als een versleten kleed, veel nieuws blijft nog verzwegen, o.a. de gevolgen van de opwarming der aarde, oorlogsplannen, en elite van de rijksten ter wereld, die een nieuwe wereldorde wil, en over lijken loopt. Dit alles is enkel een vervulling van de onderstaande Bijbelse profetie. Let op, profetie is geen waarzeggerij van charlatans!

10  En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; 11  die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten,

12  en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij

zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.Hebr.1

 

 

Zal deze wereld, onze planeet  nu werkelijk vergaan? 

Deze tijd is nog niet aangebroken!

De vele natuurrampen onder allerlei vormen kondigen vandaag een wereldwijde verandering of herschepping aan. Wij kunnen het vergelijken met de zondvloed, die er kwam omdat de zonde mateloos toenam, en God ingreep.

God redde Noach en zijn familie, omdat deze man nog luisterde naar wat God zei en Zijn raad opvolgde. Toen kwam er een soort herschepping.  Er komt een nieuw tijdperk, het duizendjarige vrederijk van Christus. Dat vrederijk is veel meer dan een wapenstilstand! Doch voor er een geboorte van nieuw leven plaatsvindt, is er een kortstondige pijnlijke en lastige tijd. Zo is het ook met deze aarde, er komt nog een zevenjarige pijnlijke oordeelstijd voor de aardbewoners die niet willen geloven wat God zegt in de Bijbel.

 

Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

Jesaja 2

De Hoofdstad van Gods koninkrijk op aarde zal Jeruzalem zijn.

Daar zal Jezus Christus regeren over onze ganse wereld, als de grote vredevorst. Bij de geboorte van Jezus komt steeds de profetie  over Hem terug opgeschreven door de profeet Jesaja:

Jes 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Deze profetie is nog niet helemaal vervuld en eindigt met “Vredevorst”, en heeft betrekking tot Zijn koninkrijk op aarde, welke begint met de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. De dag van Zijn wederkomst  zal door Gods volk, Israel exact gekend zijn!, Eindelijk zal er een wereldvrede zijn, en gerechtigheid!

 

Welke supervrede zal er in dit koninkrijk zijn?

Dit koninkrijk zal een diepgrondige vrede kennen, welke een

mens niet kan verwezenlijken. De profeet Daniel stelde de vorige wereldrijken

symbolisch voor als dieren, leeuwen, beren, panters. We kennen ook de adelaar, al deze symbolen, zijn geen beelden van vrede, maar eerder van roof, moord, revolutie en oorlog.

Er komt een wereldrijk van vrede, met als symbool, het Lam Gods, Jezus Christus!

 

6  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.Jesaja 11

 

Wanneer Jezus straks in Jeruzalem zal regeren, zal deze wereld een herschepping nodig hebben. Na Armageddon, een atomaire veldslag, nooit geziene natuurrampen enz.  De natuur zal ook vrede kennen, vrede tussen wolf (rijke) en schaap,(arme)! De wet van de sterkste zal verdwenen zijn. Een nieuwe wereld waarbij kinderen jonge leeuwen zullen hoeden als mestvee! Alle vijandigheid zal er niet meer zijn. Dit zijn beelden van een hemelse vrede op aarde.

Al het kwade zal verboden worden. De satan is in deze tijd gebonden en zal de mens niet meer kunnen beïnvloeden, tot allerlei kwaad,  zoals dat nu wel het geval is.

Vandaag doen mensen kwade en moordende dingen die je voor onmogelijk houdt!

In Gods koninkrijk zal vrede zijn onder de mensen, omdat de vloek weg is als gevolg van de zondeval, eindelijk ware gerechtigheid! Hier zijn de mensen gehoorzaam aan Gods woord. Dan zal er theocratie zijn en geen falende weg van democratie, welke tot dictatuur zal leiden. Bijbelgetrouwe christenen zijn nieuwe mensen, een nieuwe schepping, die zullen behoren tot dit vredig koninkrijk en het zal 1000 jaar bestaan. Dus hier leven geen goddelozen meer! (2 Cor.5:17)

 

WANNEER ZAL DIT KONINKRIJK GODS OP AARDE ZIJN?

 

1       Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3  Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts,

tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal

noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;Zach 14

 

Vandaag  al is de strijd om Jeruzalem begonnen. Men wil deze stad verdelen, dit zal enkel de spanning en oorlogsgeweld in het M.O. ten top drijven. Vredesonderhandelingen duren nu al jaren, zonder resultaat. Al de tekenen der tijden zijn vandaag al waar te nemen, en staan allemaal in verband met de zichtbare wederkomst van Christus op aarde.

Zac 12:2  Zie, ik ga Jeruzalem voor alle omwonende volken maken tot een drempel waarover men tuimelt; ook Juda zal tegenwoordig zijn bij Jeruzalems belegering.

Zac 12:3  Te dien dage zal ik voor alle volken Jeruzalem tot een moeilijk op

te tillen steen maken; alwie hem optillen zullen zich daaraan zeker snijden.

En tegen haar zullen alle natien der aarde zich verzamelen.

 

 

Alle profetieën vervullen zich sneller dan wij vermoeden. Rusland benadert alle M.O.landen en sluit overeenkomsten, waaronder als eerste Iran.(Cfr.EzechieL38)

Sarkozy wilde een nieuwe  statenbond met de olielanden in het M.O. Is dit nu al de aanzet tot de komende tienstatenbond waarvan de profeet Daniel spreekt met zijn standbeeld van de wereldrijken? De voeten met de tien tenen, zijn het einde van de wereldgeschiedenis in zijn oude vorm. Deze tien tenen zijn waarschijnlijk tien wereldblokken welke worden gevormd door de NWO.Trekt Amerika zich terug uit het M.O. of zal het Gods uitverkoren volk verraden?

 

Het koninkrijk heeft alles te maken met Israel, dat zich zal herstellen en een theocratisch bestuur zal kennen met Christus op de troon van David voor 1000j.

Het bidden “uw koninkrijk kome” en de Joden haten, verdrukken, of in een kwaad daglicht stellen,dat is het toppunt van alle schijnheiligheid!  Christus was Joods!

 

 

Opb 22:20  Hij, die deze dingen getuigt, zegt:

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

SPOEDIG, BETER VERTAALD : PLOTS EN MET HAAST 

clip_image006.gif

 

 

 

DAMASCUS UPDATE MAART2013

NA DE VAL VAN BASHAR ASSAD, ISRAEL HET VOLGENDE DOEL?

Een Israëlisch legerleider majoor Benny Gantz heeft op maandag gewaarschuwd dat de Syrische rebellengroeperingen die Amerika en Europa nu helpen te bewapenen en te trainen hun vijandigheid naar Israël richten, na de afzetting van het regime van dictator Bashar Assad.

clip_image002

‘De situatie in Syrië is onstabiel geworden en ongelooflijk gevaarlijke,’ zei Gantz tijdens de Conferentie van 2013 Herzliya. ‘Hoewel de kans op oorlog met Syrië laag is, de terroristische organisaties vechten tegen Assad kunnen zij ons, Israël als hun volgende uitdaging zien.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, heeft Israël gewaarschuwd dat de meeste van de rebellengroeperingen worden ondersteund door of takken van radicale islamitische, met inbegrip van Al Qaeda groepen, en hun overwinning alleen maar spanningen langs de grens van Israël-Syrië toenemen zou.

Inderdaad, vorige week hebben Syrische rebellen 21 VN-soldaten, ontvoerd welke waren ingezet om de grens van Israël-Syrië te beveiligen sinds 41 jaar. Die vredeshandhavers werden vervolgens vrijgelaten, maar veel meer vluchtten in Israël voordat ze, ook kunnen worden genomen.

Op zaterdag, openden Syrische rebellen het vuur op de VN-troepen, daarna wordt gevraagd naar een herziening van de veiligheid van de VN-vredessoldaten in het gebied. Israëls zorg is dat de VN zullen besluiten de vredessoldaten terug te trekken nu, wanneer ze zijn het hardst nodig.

De hele situatie wordt bekeken in Jeruzalem als enkel een ander voorbeeld van hoe Israël internationale garanties met betrekking tot zijn veiligheid niet kan vertrouwen, en daarom geen grote concessies moet maken, die de veiligheid van haar burgers in gevaar zou brengen.

DAMASCUS EINDE NADERT ZOALS IN DE BIJBEL BESCHREVEN EN DAARNA………..GOG?

Bron: Israel Today.

OVERWIN ONTMOEDIGINGEN

clip_image001

clip_image003

Ieder mens kent in zijn leven wel eens een ontmoediging of teleurstellingen in zijn leven. Of je gelovig bent of niet, deze dingen overkomen je. Een mens zonder ontmoedigingen in zijn leven moet nog geboren worden!

Deze morgen ga ik niet spreken over de oorzaken van ontmoedigingen, dit is een andere boodschap. Deze morgen gaat het erover teleurstellingen te overwinnen, niet in eigen menselijke kracht maar in kracht die God aan de mens kan geven.

Ieder mens kan Gods kracht ervaren, maar dan moet men op God vertrouwen dat hij u die de kracht wil geven. Vele mensen zoeken hun kracht in allerlei therapieën en bepaalde oosterse overtuigingen die hen zouden moeten helpen, en soms gaan ze nog dieper in de put gaan zitten.

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Psalm 1

Ro 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Het is een werkende kracht van God, een kracht waarin God zelf Zich werkzaam betoont, tot verlossing uit alle noden en ellenden, die zelfs van de dood redt en ten slotte zaligheid schenkt aan een ieder die gelooft.

Een ernstige ontmoediging vormt een zielennood. Je bent ontmoedigd en om dat verdriet te overbruggen of te verwerken, zoekt men een oplossing. Een oplossing in eigen kracht, of naar eigen inzicht kan zijn vluchten in alcohol of drugs of medicatie. Het kan ook iets anders zijn dat de satan voorstelt: Yoga, uw werk, uw hobby, alleen zijn en vluchten van de maatschappij. Op deze wijze reageert de goddeloze.

Kracht.

De Griekse filosofen stelden bij de mens al geestelijke krachten vast, naast de lichamelijke krachten. De Grieken ervaarden goddelijke krachten en demonische krachten.

Wanhopig en moedeloos worden is iets voor de ongelovigen, of zwakke christenen, omdat ze geen enkele geestelijke kracht hebben. Menselijke kracht is beperkt! Hierop speelt de satan ook op in, zoals met occulte genezingen. Bv: Magnetiseurs of de genaamde strijkers, valse predikers..

Waar halen christenen dan de Goddelijke overwinningskracht?

Hoop geeft kracht!

Jes. 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Christenen hebben een hoop, een verwachting op de komst van Jezus. Ons vertrouwen op de Here geeft geestelijke kracht, nieuwe moed. Deze Goddelijke kracht is dus afhankelijk van onze ingesteldheid en vertrouwen.

Wie de wederkomst van Jezus uit het oog verliest, verliest zijn toekomstperspectief, maar ook put hij geen nieuwe kracht meer, hij wordt uitzichtloos. God geeft kracht, zoals de arenden om op te vliegen, langzaam maar krachtig! Het wordt een hoogvlieger!

Trouw en ervaringen geven kracht!

Ri 16:6 Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt moeten worden om u te bedwingen.

Ri 16:15 Zij zeide tot hem: Hoe kunt gij zeggen: Ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? Nu hebt gij mij reeds driemaal bedrogen en mij niet verteld, waardoor uw kracht zo groot is.

Ri 16:17 zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een nazireeer Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens.

Ri 16:19 Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem.SAMSON

Simson had buitengewone lichamelijke kracht, dit door zijn gelofte.

Zijn lang haar is een symbolisch beeld van zijn trouw.

Simson bleef trouw aan zijn gelofte en aan zijn gegeven woord. Zijn trouw was oorzaak van zijn bovennatuurlijke kracht, die God hem gaf. Christenen die de Here trouw blijven, zijn christenen die Gods krachtige werkingen hebben ervaren in hun leven.

Ps 18:25 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk,

Ps 18:25 (18-26) U bent trouw tegenover wie U trouw is en iemand die zuiver leeft, wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden.

Het ontvangen van geestelijke kracht is zoals bij Simson afhankelijk van onze trouw aan Gods woord.

Simson liet zich verleiden door het mooie van de wereld en zijn begeerten, op die manier verloor hij zijn kracht die God hem gaf.

Het is een gevaar wanneer wij andere dingen, belangrijker vinden dan de dingen die God van ons verwacht, dan zullen wij Gods kracht minder ervaren. Bv: door minder verhoorde gebeden, en nieuwe ontmoedigingen.

Heb 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

Wie zijn vertrouwen stelt op Jezus, en kijkt naar Hem, ervaart zijn kracht!

28 Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.

29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was.

30 En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mij aangeraakt? Marcus 5

Deze vrouw, die in Jezus geloofde, ervoer de kracht van God in haar leven. Ze was sterk ontmoedigd door haar kwaal. Hoewel het hier gaat om een lichamelijke genezing, is dit ook geldig voor wie moedeloos is en geen levenszin meer heeft. Zij werd genezen door geestelijke kracht te hebben ontvangen van de Heer. Ze was aan het goede adres!

27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30 Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Het wegzinken van Petrus was een beeld van ontmoediging. Zijn ontmoediging kwam toen hij niet verder op Jezus zag, maar op de wind en de gevaarlijke golven. Wanneer wij zouden zien naar de zonden van elkander, dan zullen wij ontmoedigd worden. Wij moeten blijven kijken naar Jezus. Hij zal zijn hand uitstrekken!

Engelen kunnen u kracht geven!

Lu 22:43 En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.

Toen Jezus zelf in de olijfhof was daags voor Zijn dood, had Hij kracht nodig om te kunnen verwerken datgene wat op Hem afkwam.

Het zweten van water en bloed toonde aan dat Hij lichamelijk verzwakte, maar ook geestelijk bad Hij opdat de beker Hem zou gespaard blijven! God stuurde een engel uit de hemel om Hem kracht te geven! Als Jezus bad om kracht, waarom zouden wij niet mogen bidden om kracht?

Ook wij kunnen soms problemen hebben om ontmoedigingen te overwinnen. Als het nodig is stuurt God wel een engel!

Het gebed kan een christen kracht geven

Jak 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Ps 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Wie met een eerlijk hart roept op de Here die zal geholpen worden en kracht ontvangen.

Mt 25:21 Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Ook God kan ontmoedigd worden, maar dat is erger!

26 En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?

27 Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Mat.25

MOORDEN VLOEKEN EN LIEGEN

VLOEKEN,LIEGEN,MOORDEN…

clip_image002

Iedereen in ons land hoorde over een bloedbad te Dendermonde. Iedereen had het op de lippen, tranen in de ogen, woede en een onbeantwoorde grote vraag: Waarom? Christenen kunnen zich ook vragen stellen: Wat zegt een liefdevolle God? Weet God waarom? Ook God diende het kind Jezus te beschermen voor Herodes, de kindermoordenaar. Wij luisteren even naar God, die sprak door de profeten destijds, Hij sprak tot Zijn volk Israel door de profeten, en later door Jezus Christus.

De profeet Hosea:

1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. 4 Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! 5 Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. 6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

GOD WAARSCHUWT ook vandaag

Het eerste wat de profeet laat horen tot het volk is, dat God kwaad werd op Zijn volk, en zal optreden. Israel was opnieuw afgeweken van Gods wetten en geboden. Wij kunnen dezelfde opmerking maken over ons land, ons volk. Ons land heeft overduidelijk God vergeten! Elk land dat de ware God vergeet, komt in gevaar en zware moeilijkheden.

Ps 9:17 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Ps 9:17 (9–18) De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.(STV)

Wij moeten vaststellen dat God vandaag hetzelfde zegt tot ons in Vlaanderen. God kijkt en hoort vloeken, liegen, ziet moorden,stelen en echtbreken! Het lijkt wel een dagelijks “normaal” gebeuren, iedereen wordt gewoon aan dit soort van berichten.

God is ook een vader. Wanneer een kind niet wil luisteren naar zijn vader op aarde, dan krijgt het in een “normaal” gezin of school, straf!

Spr 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon;

maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg

Waar men deze regel van God niet wil toepassen, daar is de opvoeding waardeloos en risicovol! De gevolgen van een opvoeding zonder Gods Bijbelse regels, eindigt vroeg of laat met groot verdriet voor de ouders, voor de kinderen, voor de maatschappij, voor het land!

Nergens zal de burger nog veilig kunnen zijn, zelfs niet als kind in een kinderopvang, of een ongeboren kind, want men pleegt daar abortus! Kan het nog erger?

Waarom een bloedbad?

2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken!

Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.

Een bloedbad, waarom?

God geeft natuurlijk wel een antwoord op deze vraag. De profeet Hosea schrijft duidelijk drie redenen op hoe het komt dat dergelijke gruwelijke bloedbaden zich voordoen in Dendermonde en in andere landen.

Er is geen trouw aan de woorden van God. Inderdaad moeten wij vaststellen dat men niet trouw is gebleven aan wat God heeft gezegd tot de mens, Israel niet, en de volkeren niet, ook de Roomse kerk niet, die dacht in de plaats van Israel en God te zijn gekomen. “Christelijk” is een hol woord geworden, omdat men de Bijbel, Gods woord niet verder als het enige gezag van God heeft aangenomen. God sprak door de Bijbel, maar de mens wist en weet het veel beter dan God vandaag! De mens maakte eigen humanitaire regels.Helaas en wee!

Geen liefde werd er geleerd, deze liefde zoals in spreuken 13 aangehaald. Een vader mag geen straf meer geven, en de onderwijzer moet zwijgen en maar toezien! Inderdaad is dit een attitude van haat en niet van liefde. Een wereld op zijn kop.

Geen kennis Gods!

Inderdaad is de mens ver afgedwaald van de wil van God. De wil van God is te vinden in de Bijbel, de enige weg. (Joh.14:6) In het verleden verbood men de Bijbel, met alle gevolgen vandien. Vandaag zijn er meer en meer goddeloze landen, die de Bijbel verbranden zoals China; zoals Rusland, die de God van de Bijbel opnieuw verbieden en tegenwerken. Bijbels worden vervalst of als een product aanzien! Het is niet te verwonderen dat het wereldwijd slecht gaat met de mensheid, en zijn bestaan.

Inderdaad staat men met de mond vol tanden, als gruwelen gebeuren zoals in Dendermonde. Een mond vol “Waarom” maar de levende God zegt: driemaal Daarom! Daarom treuren de getroffen mensen en het volk dat meeleeft.

Bekering, “change”, is het enige antwoord, anders gaat het van kwaad naar erger. Enkel de wederkomst van Jezus brengt verandering!

De maatschappij gaat ten gronde door gebrek aan kennis Gods

De profeet Hosea maakt duidelijk dat het volk Israel ten onder gaat door niet te willen luisteren naar God zelf. Het is voor alle andere volkeren niet anders.

Hoe worden onze kinderen opgevoed? Zonder Bijbelkennis, zonder geestelijke gezonde voeding, zonder principes of raad die God ons geeft.

Men verwerpt de Bijbel, de enige waarheid, en men heeft principes en leefwijzen aangenomen welke vandaag slechte vruchten voortbrengen, wilde kindermoord!

Omdat Israel ook Gods wetten had vergeten, sprak God tot hen, en zei, dan zal ik ook uw kinderen vergeten! (Hos.4:6)

Is er hoop voor de toekomst?

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.Openbar.9

Mensen die slachtoffer zijn geweest van bloedbaden, hopen terecht dat het nooit meer zou gebeuren. Brengt de overheid een oplossing? Neen.

Wij lezen dat in de oordeelstijd, de mens zich toch niet wil bekeren of veranderen van gedachten tegenover God.

Men wil niet stoppen om “boze geesten” te aanbidden. Wij moeten weten dat achter elk afgodsbeeld en elke vorm van afgoderij, demonen schuilen en meteen een gevaar vormen voor de afgodsdienaar en aanbidder. God wil onzichtbaar blijven, en verbied een beeld te laten maken van Hem, Hij openbaarde zichzelf door Jezus Christus!

God laat toe dat demonen schade en allerlei kwaad toebrengen aan iedereen die afgoden dient. Afgoden zijn ook alles wat een mens van de ware God afhoud en in de duisternis laat.

Het bloedbad in Dendermonde kent slechts slachtoffers, de moordenaar inbegrepen. Bijna zeker is deze jonge moordenaar een korte tijd overweldigd door boze geesten.

Veiligheid? Bescherming?

Wie is leeft vandaag nog in veiligheid?

Hoe kun je nu beschermd worden tegen kwade praktijken en tegenslagen zoals in het bloedbad in Dendermonde?

Het opvolgen van een Goddelijke raad is de enige weg en kosteloos!

De apostel Paulus schreef het volgende:

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, Col.1:13

Het gezond verstand leert al dat men geen politieagent of camera kan plaatsen aan ieder station, aan iedere kinderopvang, aan ieder huis met huwelijksproblemen, aan elk grootwarenhuis, aan elke dancing, omwille van uw veiligheid.

Jezus Christus, de zoon van God, is de enige oplossing voor veiligheid.

Hij kan verlossen uit de macht der duisternis, uit de onwetendheid waar vele vragen met “waarom” onbeantwoord blijven. Een kind van God, een Bijbelgetrouw christen, werd overgeplaatst in een Goddelijk beschermde situatie, zolang hij Gods regels nastreeft.

Het is van groot belang ons vertrouwen, ons geloof te stellen op Gods woord alleen, in onze dagen welke werden geprofeteerd dat ze zouden komen.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.(2 Tim.3)

Deze “zware tijden” zijn kwaadaardige tijden, moeilijk te besturen, moeilijk te begrijpen tijden. Dit zijn onze dagen die bijna twee duizend jaar geleden werden geprofeteerd.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Ps.46

Amen!

Wie deze boodschap las en ook de bescherming van God wil krijgen en meer uitleg wil, stuurt een eenvoudige mail naar : biblespace@hotmail.com Dat de Heer de lezer zegene!

HENOCH EN ASTRONOMIE

HENOCH – profetie – astronomie

HENOCH

Henoch werd beschouwd door de oude Hebreeën , de Perzen en Arabieren als een van de grondleggers van de astronomie. Hij was een grote profeet uit de Bijbel, waarvan zijn boek bij de verloren boeken gezet. Het boek nu bestaande in zijn naam werd gevonden door Bruce in Abessinië. Het is vertaald door ABP. Lawrence, die opmerkt in zijn voorwoord , dat de schrijver geeft de lengte van de dag als acht tot twaalf uur, hij geleefd moet hebben tussen de 45o en 49o N. Lat. , macht en dus een van de tien stammen in Media. Het is zeker dat in de tweede eeuw was er een dergelijk boek , zoals Tertullianus sprak er van . Hij dacht dat het geïnspireerd , maar de meer geleerde Origenes verworpen. St. Jude had eerder goedkeuring aan de profetie van Henoch , maar niet als een boek : het kan ontvangen van traditie als gesproken .

Geconstateerd is dat de opvolger van profeten vaak de woorden van degenen die voorafgegaan ze te gebruiken. Mozes in Deuteronomium 33:2 , werd verondersteld om te verwijzen naar deze profetie van Henoch , als ook Zacharia 14:5 . St. Peter in zijn tweede brief ( 2:17,18 ) , wordt geacht te verwijzen naar de profetie van Henoch , ook Judas 12, 13 , 15, waar de ideeën en zelfs de uitdrukkingen van de twee Apostelen opvallend samenvallen. De profetie uitdrukkelijk vermeld door Jude is te vinden in het tweede hoofdstuk van het boek vertaald door Lawrence. Deze passage , om alleen te staan in haar pracht en praal, lichtgevende in de omringende duisternis , lijkt te zijn de enige echte verslag van de woorden van de patriarch had bereikt , dat de schrijver. Er is niets , niets waard is in de rest van het volume, dat kan ook met een jood zijn ontstaan in wiens handen de brief van Judas was gevallen. De beelden van de Apocalyps lijkt nagebootst , maar niet de profetieën . Zoals de vertaler opmerkt, geen van zijn pogingen om voorspellen gebeurtenissen na de christelijke jaartelling komen overeen met de geschiedenis. Het zegel van inspiratie is dus willen het boek , hoewel de geïnspireerde Apostel heeft geauthentiseerd deze ene passage , blijkbaar ontvangen door de traditie als gesproken door Henoch. Of het boek gevonden in Ethiopië , is dat die Tertullianus ontvangen, maar Origen afgewezen , is niet bekend , maar over het algemeen wordt verondersteld niet te zijn. Origenes spreekt van het boek waarmee hij bekend was , als te beweren dat in de tijd van Henoch de sterrenbeelden die reeds werden genoemd en verdeeld . Het boek zegt nu bestaande , in C. 43, ” De engel van de sterren gebeld door hun namen, en ze hoorden : ze zijn de naam van de rechtvaardigen die op de aarde wonen . ” Als het boek gezien door Origenes zei , “van de Rechtvaardige , die op de aarde wonen , ” het zou eens met de namen van de sterren in verband met de titels en attributen van de Messias. Er is een Indiase traditie dat het derde van Adam , beroemd om zijn vroomheid en de heilzame leefregels gaf hij aan de mensheid , werd vertaald naar de hemel , waar hij schittert als de Poolster . Enoch werd genoemd in de traditie als de derde met Adam en Seth in de uitvinding van de astronomie.

De positieve bewering dat Henoch was een echte profeet is gegrondvest op de brief van Judas . Die brief , hoewel aarzelend gewaardeerde door sommige in de tijd van Eusebius ( zoals het is in de onze ) , werd ontvangen door de Raad van Laodicea , die met Origenes en Athanasius, dezelfde boeken bezit , en geen anderen , te laten inspireren , die Canonical zijn de Schriften van de Anglicaanse Kerk . Naast deze externe bewijzen , is de interne geleverd door de test vaak gebruikt als aan de andere Schriften . Een goede man niet kon hebben gezegd dat hij , de schrijver, was Judas de broer van Jakobus , tenzij hij echt zo : een boze man, die in staat van een heiligschennende valsheid in geschrifte, kon niet anders en zeer spirituele delen van dezelfde brief hebben geschreven. De gelijkenis tot 2 Peter 2:17,18 , in de verzen 6 en 8 en 12 en 13 is uiteengezet door te veronderstellen dat beide passages te hebben overgenomen uit het boek van Henoch , niet dat nu nog bestaande , maar dat dat bekend was Origenes . Een boek van Henoch wordt gesproken in de “Zohar “, die werd geschreven over de tijd van de christelijke jaartelling . Er wordt beweerd door vele oude schrijvers , dat er een boek genaamd het Boek van Henoch . Wat de twee apostelen geciteerd als gezaghebbend moet zijn geïnspireerd: maar een geïnspireerd boek niet zou zijn omgekomen. Jude verwijst niet naar een boek, maar een gezegde . Die profetie van Henoch zou traditioneel bewaard is gebleven , en opgenomen in het boek van Henoch en erkend als profetische door de geïnspireerde schrijvers. De zeer oude en alom heersende traditie die Henoch deed een boek te schrijven , om die in sommige gevallen werd toegevoegd dat het werd bewaard door Noach in de ark, is opmerkelijk. Moge hij niet geschreven vanuit het dictaat van Adam de eerste vier hoofdstukken van Genesis , onder leiding van de Geest , die Mozes zou kunnen door te erkennen en maatregelen nemen ?

De oude Britse Triads , strofen van drie regels of maatregelen , met in elke lijn een belangrijke waarheid , zijn bekend. De zelfde soort regeling kan worden getraceerd in de primitieve poëzie van andere naties . Deze grote namen van het begin van de aartsvaders lijken een soortgelijke vorm aan te nemen . Vandaar deze hun oorsprong hebben de triaden van hun nageslacht. Er is in deze vier drieklanken een zekere analogie met de vier seizoenen van het jaar. De vier grote astronomische tijdperken , de twee equinoxen en twee zonnewendes , dan , zoals nu, zich heeft voorgedaan binnen het toegewezen tekenen van de respectieve triaden . Alle schoonheid is een gelijkenis van de volmaaktheden van God. De schoonheid van de lente komt , maar het is aangewezen om het lijden van verval. Zomer , waardoor de rijkdom, het bezit van man, weer straalt uit God, en komt neer in zegen : in de herfst, gewijd aan de dood, maar weer te stijgen , wordt geslagen . In de winter ligt de mens van zijn arbeid, en de gewijde voedsel ondersteunt de verzamelde menigte . Ingericht als drieklanken lezen we –

SPRING De gelijkenis van God,
Benoemd
Om te lijden.
De lente-equinox voorwereldlijke
ZOMER De aanschaf van een bezit,
Het oplichten van God,
Hij wordt naar beneden komen.
De voorwereldlijke Zomerzonnewende
HERFST Dedicated ,
Van de dood gaat hij vrij,
Als geslagen .
De voorwereldlijke Herfst equinox
WINTER Hij geeft rust,
De gewijde ,
Hij steunt de vergadering.
De voorwereldlijke Winter zonnewende


Josephus ( Whiston ).

“De kinderen van Seth ‘ waren de uitvinders van die eigenaardige soort van wijsheid, die zich bezighoudt met de hemellichamen , en in welke volgorde , en dat hun uitvindingen kunnen niet verloren gaan voordat ze werden voldoende bekend zijn, bij de voorspelling van Adam, dat de wereld was in een keer te worden vernietigd door de kracht van vuur, en op een ander tijdstip door het geweld en de kwantiteit van water, maakten zij twee zuilen, de een van baksteen, de andere van steen . ze hun ontdekkingen beschreven op hen beiden , dat in het geval de pijler van de baksteen moet worden vernietigd door de overstromingen , kunnen de stenen zuil blijven, en vertonen deze ontdekkingen voor de mensheid, en ook hen te informeren dat er een andere pijler van de baksteen opgetrokken door hen. Nu, dit blijft in het land van Syrië of Seirad op deze dag ” (boek 1 . kerel. 2).

Whiston subjoins een bewering dat Josephus verwarde Seth met Sefostris, & c. , maar late ontdekkingen maken het onnodig te treden op het bewijs dat zijn mening weinig gewicht heeft dan over een onderwerp dat zo weinig wordt begrepen .

“Laat niemand , op een vergelijking van het leven van de oudheid met die van ons , denk dat wat we nu hebben gezegd onwaar is. ” “Hun eten was fitter dan voor de verlenging van het leven , en God geboden hen een langere tijd van het leven op grond van hun deugd, en het goed gebruik van maakte ze in de astronomische en geometrische ontdekkingen, die niet de tijd zou hebben geboden voor de voorspelling de perioden van de sterren, tenzij zij hadden geleefd zeshonderd jaar , voor het geweldig jaar wordt voltooid in dat interval Nu . Ik heb getuigen van wat ik al zei, al degenen die oudheden geschreven zowel bij de Grieken en de barbaren ; voor zelfs Manetho , die schreef de Egyptische geschiedenis, en Berosus , die de verzamelde Chaldeeuwse monumenten en Moechus en Hestiaeus , en naast de Hieronymus de Egyptische , en degenen die bestaat uit de Fenicische geschiedenis , komen overeen met wat ik hier. Hesiodus ook zeggen , en Hecataeus en Hellanicus en Arcesilaus , en behalve deze , Ephorus en Nicolaus betrekking hebben dat de Ouden leefde duizend jaar ” (boek 1 . kerel. 3).

OPMERKING II
Philobiblion , de door Richard Bury, bisschop van Durham, 1344.

” katholieke artsen hebben vastgesteld dat de diepe onderzoekingen van de Ouden , voordat God de oorspronkelijke wereld overspoeld door een algemene overstroming, worden toegeschreven aan wonder en niet aan de natuur, zoals God heeft hen zoveel van het leven was als voorwaarde voor het ontdekken en graveren de wetenschappen in boeken , waaronder , volgens Josephus , de prachtige diversiteit van de astronomie vereist een periode van zeshonderd jaar , opdat zij proefondervindelijk worden voorgelegd aan de waarneming “(pagina 93).

OPMERKING III
Van Sir W. Drummond op de Zodiacs van Esneh en Denderah.

“Het feit is zeker, dat op een afgelegen periode waren er wiskundigen en astronomen, die wist dat de zon in het centrum van ons systeem , en dat de aarde zelf een planeet draait rond het centrale vuur ; die probeerden om het rendement te berekenen van kometen , die aangaven het aantal zonnejaren vervat in de grote cyclus , door vermenigvuldiging van een periode ( meermalen genoemd in de Zend , het Sanskrit en het Chinees, Ven , Van, en Phen ) van honderddertig jaar , door een andere periode van honderdvierenveertig jaar , wie heeft de parallax van de zon nam volgens een methode die superieur zijn aan die van Hipparchus , en weinig minder dan onze eigen , vaste , die met grote nauwkeurigheid de afstand van de maan en de omtrek van de aarde ; die heeft geoordeeld dat het gezicht van de maan werd afgewisseld met valleien en zeeën , die beweerde dat er een planeet voorbij Saturnus , die de planeten gerekend worden zestien in getal , en die berekende de lengte van het tropische jaar binnen drie minuten van het ware tijd. Alle autoriteiten voor deze beweringen , zijn vermeld in mijn essay over de wetenschap van de Egyptenaren en Chaldeeërs . ”

“Er is niets, dan , onwaarschijnlijke in het verslag van Josephus , wanneer hij zegt dat de nakomelingen van Seth waren bekwame astronomen , en lijkt toe te schrijven aan hen de uitvinding van de cyclus van Cassini heeft ontwikkeld , die de excellentie . De joden , Assyriërs, en Arabieren een overvloed van tradities met betrekking tot de voordiluviaanse astronomische kennis , in het bijzonder van Adam , Seth , Henoch, en Ham . Het is beweerd in het boek van Henoch , zoals Origenes vertelt ons , dat de sterrenbeelden in de tijd van aartsvader die reeds werden genoemd en verdeeld. De Arabieren zeggen dat zij Henoch , Edris , genaamd op grond van zijn leren “(pagina 38).

“Sommige van de rabbi’s hebben gezegd dat Cham had de wetenschap van de astronomie en de kennis van de dierenriem ring geleerd “(pagina 40).

“De voorspellingen van voordiluviaanse Josephus waren waarschijnlijk astronomisch zijn. De Indiërs hebben een cyclus van zestig jaar , waarschijnlijk als het decimale deel van het grote jaar van de zeshonderd jaar . ”

“Dat de uitvinding van de dierenriem behoort te worden toegeschreven aan de antediluvians kan het lijken alsof sommige een uitslag en stationair gissing: maar ik zal geen afstand doen van dit vermoeden , enkel omdat hij kan schrikken mensen die nog nooit aan gedacht . Traditie heeft verteld een aantal van de Oosterse naties die de antediluvians waren bij uitstek bedreven in de sterrenkunde , en de traditie heeft in het algemeen een aantal Stichting in de waarheid. Als Bailly zich ertoe verbonden om de geschiedenis van de astronomie te schrijven , vond hij in het begin bepaalde fragmenten van de wetenschap , die bewezen hem het bestaan van een systeem in sommige afgelegen leeftijd, en juist voor alle reguliere geschiedenis, als we met uitzondering van het fragment in het boek Genesis . Zoals alle emblemen in de eveneens verdeeld zodiacs van India, Chaldea, Bactrië , Arabië , Egypte, zijn bijna gelijk, lijkt het ze hadden gevolgd een aantal gemeenschappelijke model, en aan wie moeten we ons kenmerk zijn uitvinding , maar aan hun gemeenschappelijke voorouders ? ”

OPMERKING IV.

Cassini zegt: “De periode van zeshonderd jaar , waarvan we vinden geen aanduiding in alle records , maar die van de Joodse natie , door Josephus genoemd, en wel de Grand jaar, is een van de mooiste ooit is uitgevonden. Het brengt de zonnejaar nauwkeuriger dan die van Hipparchus en Ptolemaeus , en de maanmaand binnen een seconde van wat wordt bepaald door de moderne astronomie. ” Hij dringt er tevens op dat niets , maar de opmerkingen van degenen die leefden voor de terugkeer van de hemelse lichtbollen op dezelfde plaatsen te zien kunnen zijn ontstaan deze prachtige periode. Dit argument , opnieuw naar voren gebracht door Sir W. Drummond , lijkt te hebben gehad met hem in het gewicht zijn bekering tot een eerbiedige berusting in het gezag van de Heilige Schrift die hij ooit had ondergewaardeerde .* Cassini , bij de verificatie van deze oude berekening , was het gebruik van de opmerkingen gemaakt door middel van de instrumenten van de moderne wetenschap , en vanuit deze kan nagaan wat de aartsvaders wel weten oculaire inspectie van de loop van de hemellichamen . In hun leven een man zou kunnen opmerken twintig of dertig revoluties van Saturnus , zestig of tachtig van Jupiter , en nog veel meer van de lagere planeten. In deze grote cyclus van zeshonderd jaar , Cassini zegt: ” De maan maand is gerekend op 29 dagen, 12 uren , 44 minuten , 3 seconden ; het zonnejaar op 365 dagen , 5 uren, 51 minuten, 36 seconden : niet dat dit divisie werd dus gemaakt in de oude traditie , gemaakt door berekening , maar is het resultaat gegeven van de daadwerkelijke voltooiing van de cyclus, die kunnen worden waargenomen door mensen wier leven waren van voldoende lengte. Na de eerste voltooiing van de eerste zeshonderd jaar waren getuige van , elke volgende jaar zou leveren een ander, een nieuw bewijs van de juistheid ervan . ”

* In zijn vroege werk , het Oedipus Judaicus hij de Schrift met veel respect behandelt : in zijn latere , in het bijzonder zijn essay over de Zodiacs van Esneh en Denderah , drukt hij zijn volledige hechting aan hen.

OPMERKING V.
Op de Britse drieklanken

Een van deze drieklanken lijkt te impliceren niet alleen de kennis van de onsterfelijkheid van de ziel, maar van de opstanding .

” De drie restauraties in de kring van het Geluk

De restauratie van het oorspronkelijke karakter,
De restauratie van dat alles was geliefd ,
De restauratie van de gedachtenis van de oorsprong van alle dingen . “( van de Triads Bardism )

Tekenen gedragen op de banners van de stammen van Israël Namen van de zonen van Jakob
VOLGENS naar hun geboorte
Teksten waar het woord of de root optreedt Hebreeuwse wortels
AQUARIUS Ruben, zie, een zoon, de zoon, die het gevolg zijn zegeningen uit te storten Gen 29:32
PISCES Simeon, gehoord, kenmerk van de Kerk
Levi, gebonden , verenigd, kenmerk van de Kerk
Ib . 33
LEO Juda, lof voor de Heer, voor de komende Messias Ib . 35
SCHORPIOEN Dan, oordelen, uitspraak, zijn volk Gen 30:6
Steenbok Naftali , het worstelen, lijden op de eerste komst Ib . 8
ARIES Gad, geluk, zegeningen bij de tweede komst , ( Arab. gebruiken. ) Ib . 11
BOOGSCHUTTER Asher , gelukkig, de uittocht van het Evangelie Ib . 13
KANKER Issaschar, vergoeding of beloningVan de Messias lijden Ib . 18
VIRGO Zebulon , woning, als de beloofde zaad in zijn eerste komst Ib . 20
TAURUS Jozef, toe te voegen. Efraïm ; vruchtbaar, Gen 41:52 ; het verzamelen van de heidenen Ib . 24
GEMINI Benjamin, zoon van de rechterhand, riep door zijn moeder , Ben- Oni , zoon van verdriet, het lijden en de triomferende Messias Gen 35:18
Stenen van de borstplaat
1e rij
Juda,
Odem , robijn, rood, Isa 43:2 (bloedvergieten, Arab. zin) bloed Exo 12:13 Md
Issaschar, Pitdah , beloning, de prijs van verlossing Num 03:49 HDP
Zebulon Bareketh , schijnend; karbonkel bliksem Eze 01:13 qrb
2e rij
Ruben,
Nophek , stromende, Licht of water fles 1 Sam 10:01 qp
Simeon, Saphir , genummerd, Zoals scharen , Ds 7:9; saffier tellen Psa 87:6 RPS
Wel verdorie Jahalom , die breekt; diamant breken Psa 74:6 MLH
3e rij
Ephraim ,
Leshem , tongen, van het vuur, Isa 05:24 naties, tongen Gen 10:20 N # l
Levi, Shebo , woning; agaat dwellest Psa 80:1 b # y
Benjamin Achlama , die herstelt; amethist herstellen Isa 38:16 MLX
4e rij
Dan,
Tarsis , een bezit, Efeziërs 1:14 bezit Num 24:18 # Ry
Asher , Shoham, levendige , sterke ( als een paard , de Arabische . gebruik); onyx
Naftali Jasphe , Jasper , die kneuzingen, blauwe plekken en worden Gen 3:15 P #
Het borstschild van de hogepriester , met de
Namen van de twaalf stammen en tekens gegraveerd op de Stones ;
volgens het kampement besteld in Numeri 2 ( Josephus Antiq . )
1e rij Bareketh ,
Zebulon ,
VIRGO ,
Pitdah ,
Issaschar,
KANKER ,
Odem
Juda,
LEO
Exo 28:15-22 vergeleken met Num 2
2e rij Jahalom ,
Gad,
ARIES
Saphir ,
Simeon,
PISCES
Nophek ,
Ruben,
AQUARIUS
3e rij Achlama ,
Benjamin,
GEMINI
Shebo ,
Levi,
LIBRA
Leshem ,
Ephraim & Manasse,
TAURUS
4e rij Jasphe ,
Naftali ,
Steenbok
Shoham,
Asher ,
BOOGSCHUTTER
Tarsis ,
Dan,
SCHORPIOEN
Let op! -Libra werd niet gedragen op de banners van een van de stammen van Israël , Simeon en Levi zijn verenigd onder het embleem van de Vissen , maar zou op de borstplaat .

Toespelingen op de tekenen van de dierenriem zijn vaak opgemerkt in de zegen van Jakob (Genesis 49) , die in de zegen van Mozes ( Deut 33) zijn minder opgemerkt . Tenzij deze emblemen had enkele betekenis bekend en belangrijk voor de toehoorders , is het niet te worden verondersteld dat de stervende patriarch of de wetgever zou hun vertrekkende beelden hebben aangenomen . Indien echter , zij waren omlijst door de voorvaderen van de mensheid naar de oer- openbaring zenden, het is logisch dat ze opnieuw moeten zodanig werkzaam .

Indien, zoals is aangetoond (tabel 15) , de invoer ervan is terug te vinden in de namen van de aartsvaders , het is het meer waarschijnlijk dat ze nadien moeten worden gebruikt in de profetie . Het blijkt niet duidelijk of Jakob en zijn vrouwen had eerst het voornemen van de aansluiting van de namen van hun kinderen met de borden , maar toen Jacob de naam Ben- Oni veranderd, zoon van verdriet, Ben- Jamin , de zoon van de rechterhand , Is het waarschijnlijk dat hij had met het oog op het teken van de hemelse tweeling, waarvan de stam van Benjamin bekend te hebben gedragen op haar banners, onder de begeleidende figuur van de wolf, wiens naam betekent , Hij komt .

Deze namen worden vervolgens gewijd aan het doel van profetie door het commando om ze te graveren over de stenen van het orakel borstplaat, en door hun plaats op de poorten van de stad van Ezechiël en het Nieuwe Jeruzalem van de Apocalyps . Terwijl in de namen van de aartsvaders is eerder gevonden alleen de Verlosser , in die van de zonen van Jakob is er meer van het eigen volk, de Kerk , dan is het begin tot het apart gezet worden , maar nog steeds , zoals in de emblemen van de tekens, in vereniging met de Verlosser. De volgorde waarin hun vader sprak hen begint met Reuben. ” Zie de Zoon ! ” roept ons om te kijken naar Hem , van wie Jesaja achteraf zei: ” Tot een Zoon is ons gegeven, ” en ” Look tot Hem , en gij gered worden, alle einden der aarde . ” In Simeon en Levi, die hebben gehoord en zijn samengevoegd , is gebleken dat zij hebben van de Unie onderling , en de steun van Hem die hen ondersteunt . In Juda, het thema van onze lof en de vreugde in het aanbieden van haar . In Zebulon is uiteengezet dat Hij wordt bij hen wonen, en zij met Hem . In Issaschar , de gekochte bezit, de beloning van de Messias lijden . Dan In het heil van zijn volk is beveiligd door zijn oordelen of een uitspraak voor hen . In Gad , gelijkvormig aan Hem in verdrukking, ze zijn met Hem met vele smarten doorstoken . In Asher is hun zaligheid, in het eten van het brood uit de hemel . In Naftali zij vrij zijn vastgesteld door zijn worsteling . In Joseph wordt getoond de voortdurende naast de kerk van , zoals zal worden gered. In Benjamin, Wie is de man van smarten, en van Gods rechterhand , sluit , als Hij begon de telling . Ephraim , vruchtbaarheid, en Manasse , vergeetachtigheid van alle wereldse problemen , even pak met de plaats die zij daarna in ondergeschiktheid bezet om hun vader Jozef.

Het is niet gezegd dat de gave van profetie had bijgebracht aan Jakob voor zijn laatste ziekte. Misschien uit het algemeen verspreid traditie van deze profetische effusie een idee op grote schaal ontvangen , kan dat stervende personen profetisch spreken, zijn ontstaan.

De voorspelling eerste volbracht, dat de soevereiniteit dient te berusten bij de stam van Juda, is de voorlopige merk geeft de bevoegdheid om de nog onvervulde profetieën , zowel van de Messias en de stammen . Wat zeker als de families van de twaalf patriarchen tussen hen verdeeld het beloofde land onder Jozua , zo zal zij zeker weer erfelijk bezitten , onder Hem van wie Joshua is een type. Zo zeker als David, de zoon van Isaï regeerde op de berg Sion , dus zeker tot datgene Shiloh , dat koning Messias, die is ook van de lijn van Juda , wordt de verzameling van de naties.

De zegen van Jacob bevat profetieën over de Messias , waarvan sommige ook worden gewaardeerd door christenen en door Joden . Dat is die van Shiloh : maar de oude Hebreeën begreep veel meer van deze voorspellingen met betrekking tot Hem, die nog moest komen, dan is in het algemeen opgemerkt door de commentatoren . Volgens de vroege en meest geleerde Joodse autoriteiten , verwijzingen naar de Messias zijn hele verweven met die aan de aartsvaders en de stammen. Sommige van deze annunciaties zijn nog onvervuld , zowel met betrekking tot de uiteindelijke overwinning van de Messias en het lot van de stammen in hun herstel naar hun eigen land . Vertalingen , oude en moderne , variëren , zoals in Genesis 49:26 , waar de grote meerderheid te geven Nazir , de nazireeër , waar het Engels is ” scheiden. ” Commentatoren ook verschillen , sommige hebben echter gezien de toespelingen op de twaalf tekens, zoals gedragen op de normen van Israël , maar niet consequent verklaard of paste ze : zelfs de joodse schrijvers die ons laat weten dat ze zo werden gedragen . Echter, deze oude autoriteiten beweren unaniem dat Ruben Waterman droeg ; Jozef, Taurus , Benjamin, Gemini onder het embleem van de wolf, en Dan , Schorpioen onder dat van een adelaar , of van een gekroonde slang of basilisk .

Als deze emblemen waren dus vroeg in dienst van de familie ervoor gekozen om de aanbidding van de Ene ware God te bewaren, het idee van hun oorsprong in Egypte , neem dan snel zinken tot afgoderij , wordt het meest onwaarschijnlijke . Op de afstammelingen van Abraham was ooit onder de indruk afschuw van dat afgoderij waarvan hij geroepen was . Wat afgodendienaars hadden uitgevonden die ze misschien niet vast te stellen: maar wat afgodendienaars had beschadigd waren niet altijd geboden om af te zien . De engelachtig vormen , daarna perverse van de doeleinden van afgoderij in Egypte en Assyrië , zijn te vinden in de vier belangrijkste borden waar de equinoxen en zonnewendes van de astronomie altijd had voorgedaan. Deze formulieren kunnen niet worden van de Egyptische uitvinding , want ze waren vastgesteld op het ten oosten van Eden. Joodse autoriteiten zeggen dat “ze waren vanaf het begin in de heilige tabernakel heet het aangezicht van God . ” Had de acht tussenliggende tekens zijn toegevoegd door de Egyptenaren , moet de gekozen familie niet hebben vermengd de apparaten van de mens met verordeningen van Goddelijk gezag . Als ze wist dat al was geregeld om de glorie van God te verkondigen en de komende verlosser, het gebruik ervan door Jacob en de herhaling om hen door Mozes, zou van nut voor de hand liggende te verklaren. Gelukkig zou de kinderen van de profeet vertrok ze ziet in de rustige vlakte van Gosen. Hoe hopelijk in de moeizame vallei van de Nijl zouden ze hun eigen blik op hiëroglyfen, van de veel hoger te importeren dan die van hun onderdrukkers ! Met wat dankbaarheid in de vermoeide zand van de woestijn zouden zij rust, een kampement elke man in de schaduw van zijn eigen niveau! Met wat geluk zouden ze het ontrollen van deze profetische vendels naar de welkom briesje van het beloofde land! Zoals het geschreven woord van God in onze dagen , tot op zekere ze zou nog steeds een onopgelost raadsel, terwijl anderen zouden ze de grote zaligheid te verklaren. De opstandige ziener te lezen in hen de ondergang van zijn ras : de triomfantelijke Wetgever getraceerd de toekomstige glorie van Hem, die moet zijn ” Koning in Jeshurun . ”

Het lijkt niet dat de tekens voor het eerst werden toegerekend aan de zonen van Jakob door het sterven van hun vader zegen; het eerder lijkt dat de kinderen hadden namen geweest met een verwijzing naar de tekens, zoals nog steeds gebeurt in het Oosten dan ook: , toen Joseph in verband zijn droom van de elf sterren voor hem neer te buigen , zijn broeders toegepast op zichzelf, en waren beledigd. Deze droom werd vervuld , zijn tweede droom was het niet : zijn eigen moeder dood was , en zijn stiefmoeder stierf ook voor zijn broeders, boog zich neer voor hem. Jacob lijkt te hebben gezien , dat als de eerste was van boven , de tweede was louter natuurlijke , en berispte hem in consequentie.

Onder de middernachtelijke hemel van het land Gosen , de stervende patriarch , bezield door profetische impulsen en omringd door luisteraars eerbiedig , vanuit de opgeheven gordijn van zijn tent zou enrapt blik op de sterrenhemel , waarheen door Goddelijk gebod zijn vader Abraham hadden geleerd op zoek naar een type van het beloofde zaad. Met stijgende Leo , zou Aquarius worden gezien over te zetten , waardoor uitzoeken van de overdracht van het geboorterecht van Reuben Juda. Stier, de bekende houding van Jozef, zou zijn op de meridiaan , en de plaats van de Schorpioen, zou de vaandrig van Dan , hoewel onder de horizon , worden opgemerkt door de kop van de slang direct onder de Noordelijke Kroon. Elke tussentijdse teken zou worden hetzij zichtbaar of de plaats die door een aantal opmerkelijke sterren behoren tot of erboven; als Sagittarius door Vega , in Lyra en Steenbok door Cygnus . Terugdraaien van de briljante lichtbollen op hoog , waarboven het leggen van de haven van dat het heil waarvoor hij had gewacht , zijn ogen niet zou rusten op de bekende gezichten om hem heen, de erfgenamen van dat aardse Kanaan het hemelse land dat zijn geest gezocht typerend . Vol van de glorie van hem dadelijk zijn Heiland en zijn zoon , behandelt hij ze onder de invloed van de goddelijke Geest, die alleen kan de mens futurity voorspellen.

OPMERKING . Het bijgevoegde vertalingen , uiteenlopend maar weinig van het Engels versie , maar ondergebracht in zekere mate aan het idioom van de Hebreeuwse in zijn omkeringen en weglatingen van het aansluiten van deeltjes , zo hard aan het oor , gericht op het overbrengen van een idee van de antieke waardigheid van de oorspronkelijke in de zegen van Jakob, en aan shadowing weer de verhevenheid van die van Mozes.

GENESIS XLIX .

1. En Jakob noemde zijn zonen , en zei: Vergadert u, samen, en ik zal jullie wat zal gebeuren zal u in de laatste dagen vertellen. 2. Verzamelt u samen en hoort , gij zonen van Jakob, en luistert naar Israël, uw vader. 3. Ruben, gij, mijn eerstgeborene ! mijn kunnen , en het begin van mijn kracht , de heerlijkheid van de waardigheid en de uitnemendheid van de macht. 4. uitgegoten als water, gij zult niet uitblinken , want gij zijt ingegaan tot aan het bed van uw vader : Dan zijt gij profane , hij ging op mijn bank ! 5. Simeon en Levi , broeders ! instrumenten van wreedheid in hun doden ! 6. In hun raad komt gij niet , o mijn ziel! tot hun assemblage gij niet verenigd worden : in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen , en in hun eigenzinnigheid ze afgesneden van de Prins . 7. Vervloekt hun woede , een heftige en hun verbolgenheid , voor hardnekkige : Ik zal verdelen in Jakob, en hen verstrooien in Israël. 8. Juda , gij ! uw broeders loven ! uw hand op de nek van uw vijanden ! je vader de kinderen naar beneden buigen voor jou. 9. Een leeuwenwelp , Juda ! op de prooi, mijn zoon , gij zijt komen : hij stoopeth naar beneden, hij coucheth als een leeuw , en als een woeste leeuw , die hem opjagen ? 10. De scepter zal van Juda niet wijken , noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt , en tot Hem het verzamelen van de naties. 11. Bindend zijn veulen aan de wijnstok, en tot de keuze wijnstokken zijn ezel veulen , hij washeth zijn kleren in wijn , en zijn mantel in het bloed van druiven. 12. Zijn ogen meer dan mousserende wijn, en zijn tanden witter dan melk. 13. Zebulon zal wonen aan de haven van de zee : en Hij zal als een toevluchtsoord voor ellende , en zijn zijde een bolwerk. 14. Issakar ! een sterke inbedding kont naar beneden tussen de stallingen . 15. En hij ziet zijn rustplaats, dat het goed is , en het land , dat het prettig is , en hij zal zijn schouder buigen voor de lasten , en een lakei om eerbetoon te zijn. 16. Te oordelen , dat Hij zijn volk oordelen , als een van de stammen van Israël. 17. Er wordt voor Dan een slang op de weg , wordt een adder op het pad , bijten het paard in de hielen , en zijn ruiter vallen na . 18. Voor uw zaligheid heb ik wachtte , o Heer! 19. Gad ! een troep wordt prik hem en hij wordt doorboord in de hiel . 20. Met Asher , overvloedig zijn brood , en deelt hij de zoete invloeden van een koning. 21. Naftali , een hinde losgelaten : hij geeft flink woorden. 22. Branch van de vruchtbaarheid , Joseph , een tak van vruchtbaarheid door de fonteinen ! de dochters lopen voordat de stier. 23. De boogschutters hebben hem hard bedroefd , en streed met hem en haatte hem . 24. Maar zijn boog in acht zal nemen in kracht, en zijn armen zijn sterk gemaakt worden , zijn handen door de handen van de Machtige Jakobs , vanwaar de herder , de steen van Israël : 25. Door de God uws vaders, en Hij zal u , te helpen en door de Almachtige , en Hij zal u zegenen , zegeningen van de hemel boven , de zegeningen van de watervloed die beneden, zegeningen van de borsten en de baarmoeder. 26. De zegeningen uws vaders zijn machtige buiten de zegeningen van de oude bergen, de gewenste van de eeuwige heuvelen , ze worden op het hoofd van Jozef, en op de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 27. Benjamin! de wolf moet: in de ochtend wordt hij voer op de prooi , scheuren in de avond zal hij de buit verdelen. 28. Al deze , de twaalf stammen van Israël , en dit , wat hun vader tot hen sprak , een iegelijk naar zijn zegen hij hen zegende .

De stervende patriarch lijkt te zijn aangepakt door de naam van iedere zoon , en vervolgens een verwijzing naar een door hem aangewezen embleem, te hebben herinnerd aan haar betekenis als de beloofde Verlosser. Om Reuben was toegewezen Aquarius , de schenker van de zegeningen , die net als in triomf. Hij was zijn macht en de ” Excellentie “van waardigheid en van de macht , maar de ” excellentie ” eerstgeboorterecht , worden het hoofd van de familie neemt hij vanaf Ruben, “Gij zult niet excel, ” en daarna over naar Juda. De reden hiervoor is gegeven in de delinquentie van Ruben .

Vers 5. Om Simeon en Levi hij toegewezen Vissen , de Verenigde vissen , als broeders . Ze hadden gedood Sichem, een man, een prins van het land . Het is al vaak op gewezen dat deze twee stammen waren de vijanden van de Man, de tweede Adam , en werden door hun instrumentale ” assemblage “om de kruisiging en doodde de prins . Het woord hier weergegeven prins, is door de Septuagint gesmolten stier, en door de Vulgaat muur. De wijziging van een enkele klinker , in het Hebreeuws , uitgedrukt door een enkel punt, maakt deze variaties , en zeker in de tijd van Jacob de punten niet in gebruik waren . Of het nu voor of na het evenement, een voorspelling van het doden van de Messias door zijn eigen volk zou geen voorstander van te vinden met het Joodse denken . Een punt zou gemakkelijk Dropt , indien te betrekken .

MERKT

Vers 7. Het origineel , en zoals hier weergegeven , kan de woede en toorn te toekomst, dat tegen de Messias, de Prins , voorzien door Jacob .

Vers 10. Shiloh , de Gever van de vrede, of de Vrede. Johannes 14:7 ; Efeziërs 2:14 .

Vers 14. Schaapskooien. Het woord is zo gemaakt rechters 5:16 .

Vers 16 . Hij , de Messias , zullen oordelen .

Vers 17 . Oude Hebreeuwse en Chaldeeuwse autoriteiten zeggen dat Dan droeg op zijn standaard voorzien van een gekroonde slang of basilisk, die in de klauwen van een adelaar . De constellatie van de slang door de melkweg in het bezit van Ophiuchus , in Schorpioen , en de reptielen onder zijn voet in de dierenriem , lijken hier gezinspeeld . Door de slang verwonden de hiel , de menselijke natuur valt in de dood.

Vers 19 . Door een van de troep Romeinse soldaten van de Messias doorboord werd in de zijde : in wezen aan het kruis genageld , Hij werd doorstoken in de hiel . Tenslotte is hetzelfde woord als hiel ( Gen 3:15).

Vers 20 . ” koninklijke lekkernijen ” is gemaakt in Job ” zoete invloeden. ” De rabbi’s er allemaal over eens dat dit een Messias als koning .

Vers 21 . Hinde is van de onzijdige of vrouwelijke geslacht , zoals het verlangen van naties , en wijsheid , in Spreuken 8, waar de plaats het voor ze problemen zou wegnemen . De Messias is aan de menselijke natuur , de natuur ook van man en vrouw . De Hebreeuwse heeft maar twee geslachten , mannelijk, en al dat is niet mannelijk, vrouwelijk en onzijdig waaronder in een.

Vers 22 . De fontein kan goed of de rivier Eridanus worden . Dochters, Zoals in het Engels marge en de Vulgaat , lijken te zijn de Pleiaden , die voorafgaan aan het sterrenbeeld Stier , de stier , waarvan bekend is dat zijn de vaandrig van Jozef, en daarna van Efraïm.

Vers 25. In de opmerkelijke uitdrukking ” de diepe leugenaar of coucheth onder, “lijkt er opnieuw een verwijzing naar het sterrenbeeld Eridanus , onmiddellijk onder die van de Stier.

Vers 26. Nazireeër . Het woord gesmolten scheiden in het Engels, is in de Vulgaat , Luther ’s in en de meeste andere vertalingen , nazireeër . De Joodse schrijvers observeren op deze passage , dat hij die hier genoemd wordt een nazireeër niet kan worden Jozef, die wierp zich op het lichaam van zijn vader , want een nazireeër misschien niet een dood lichaam aanraken. Ze begrijpen dat het van de Koning Messias. Dus begrijpen , dit is een van de plaatsen waar Christus gesproken als een nazireeër , volgens Matteüs 2:23 : de andere is Deuteronomium 33, waar Mozes herhaalt de woorden van de profetie zijn voorvader .

Vers 27. De wolf. De toespeling is hier om de figuur van de bekende wolf te gedragen op de standaard van Benjamin, als vertegenwoordiger van het teken Tweelingen. Het kan worden getraceerd in het sterrenbeeld Sirius , die door de Egyptenaren van een hond . De grotere en kleinere hond van de moderne sfeer werden genoemd door de Arabieren de rechter en linker Prince of Mighty One. De Semitische naam van de wolf , Zeeb , is deze of hij komt . De prooi, Dat wordt benoemd , zoals in Job 30:23 , bij zijn eerste komst , de ochtend ; bij zijn tweede , de avond , worden alle tot zijn beschikking .

Vers 28. Stammen, letterlijk staven , normen . Het woord wordt weergegeven scepter in vers 10 .

De oude rabbijnen alles uitleggen vers 8 van de Messias. Op vers 11 verwijzen zij naar Zacharia 9:9 . Op vers 8 is er een verwijzing naar Job 15:18 : “zoals gezegd wordt door de Heilige Geest door de hand van Job, ” waaruit blijkt hun geloof dat de Schrift waren ingegeven door de Heilige Geest, en dat Job is geïnspireerd .

Op Shiloh ze zeggen , in vers 8 : “Dit is de Messias , en hij wordt bij de hele wereld. ” ” De wijnstok is het huis van Israël. ” ( Mart. Pug. Fidei . )

” De schrijvers van de Targums staat een originele letterlijke betekenis van een passage , en laat een typisch een voorproefje van iets in de tijd van de Messias “, zoals Psalm 72, van Salomo en de Messias. Op Genesis 49 , Jonathan Onkelos , en de Jerusalem Targoem alle interpreteren Silo de Messias. De laatste voegt daaraan toe , ” van wie is het koninkrijk , en aan wie alle koningen der aarde, zullen worden onderworpen. ” Ahmed Ibn Idris , een Arabische schrijver, noemt dit “een profetie van Jesaja , op wie vrede , ” en maakt Shiloh Messias . R. Jochanan zei dat ” alle profeten profeteerden alleen de dagen van de Messias ” : andere dat “de profeten profeteerden alleen de jaren van de verlossing en de dagen van de Messias. ‘ R. Simeon ben Jochai , op Genesis 3, spreekt van koning Messias als de zoon van David, en geboren worden uit een maagd, van toepassing is op Hem Jesaja 11:2 . (Jonathan , met andere oude rabbijnen , geldt voor hem Jesaja 52 en 53. ) RS zegt ook van Hem , “de meeste heilige Zoon van God, gelet op menselijk vlees , dat Hij hun iniqutieis vergeven, “en dat” zij zullen Hem doden . ” RS kan hebben begrepen Genesis 49:6 van de Messias. De Targum van Jonathan zegt , op Genesis 3: “De kinderen van de vrouw tot een oplossing ( voor de wond van de slang hebben) in de dagen van de Messias, de koning . ” ( Nicholl ’s conferentie met een theïst . )

In Martini Pugio Fidei kan gezien worden verwijzingen naar de joodse boeken en schrijvers die verklaren veel van de “zegen van Jacob “van Koning Messias , voor hem ze het allemaal eens door te verwijzen vers 8 en 11. Op Shiloh zeggen zij: ” Dit is Messias ” : ook , van Dan , vers 16 : “Dit, Dan, is Messias te komen , die is te beoordelen als de gezegende God. ” In Beres . Rab . Mose Haddashan wordt als volgt geciteerd , op Genesis 49:11 , ” Toen koning Messias komt naar Jeruzalem op te slaan Israël , Hij zal zich omgorden zijn ezel, en het rijden op en begeleiden het zelf in zachtmoedigheid naar Jeruzalem , zoals er geschreven staat Zacharia 9 : 9. ” Ook op vers 10, ” De laatste en definitieve verlossing van Israël wordt hier bedoeld wordt. ” De Targums van Jonathan en van Jeruzalem toepassing zijn op alle in dit hoofdstuk aan de Messias.

Het zal blijken uit de profetie van Bileam , Numeri 24, dat de vorige profetische zegen van Jakob was hem bekend , want hij gebruikt zijn eigen woorden in vers 9 . De emblemen op de normen van de stammen werden voor zijn ogen , hij duidelijk verwijst naar de urn en water van Aquarius, en de leeuw van Juda . In de volgorde van het kamp krijgen de nummers 2 , deze twee vooraanstaande stammen in het oosten en het zuiden , dus het duidelijkst aan de profeet van Midian.

NUMMERS XXIV
Een deel van de profetie van Bileam

2. En Bileam hief zijn ogen op en zag hij Israël gezagsgetrouwe volgens hun stammen. 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob , en uw woningen, o Israël ! 6. Als valleien breiden zij zich uit , als tuinen aan de rivier de kant, zoals de bomen van lign – aloë , die de Heer geplant heeft, en als cederbomen aan het water. 7. Hij giet het water uit zijn water – schepen, en zijn zaad in vele wateren , en zijn koning moet hoger zijn dan Agag , en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. 8. God bracht hem uit Egypte , hij heeft als het ware de snelheid van de eland : hij moet eten van de naties zijn vijanden , en breken hun botten , en doorboren met zijn pijlen . 9. Hij geformuleerd , ging hij als een leeuw , en als een grote leeuw die hem roer ? Gezegend is hij, die u zegenen , en vervloekt hij vervloekt is dat je … 14 . Ik zal u instrueren wat dit volk zal doen om uw volk in de laatste dagen . 15. En hij maakte zich een gelijkenis en zei: Bileam, de zoon van Beor gezegd, en de man, wiens ogen zijn open zei , 16. Hij zei , dat de woorden van God hoorde , en wist de kennis van de Allerhoogste , zag het visioen van de Almachtige , vallen, maar met zijn ogen open : 17 . Ik zal Hem zien , maar nu niet : ik zal Hem zien , maar niet van nabij : er comeyh een ster uit Jakob, en er oprees een scepter uit Israël , en slaan de hoeken van Moab, en het samenbrengen van alle kinderen van Seth. 18. En Edom zal een bezit zijn , ook Seir zal een bezit voor zijn vijanden , en Israël moet dapper doen. 19. En van uit Jakob , die zijn heerschappij, en zal het overblijfsel van de stad te verwoesten.

MERKT

Het kan worden opgemerkt, dat Bileam als ze in eigen persoon de naam van God gebruikt in het enkelvoud , Al, zoals in vers 4 , maar wanneer hij spreekt over Hem als de God van Israël , Hij noemt hem de HEERE: hij ook, in vers 16 , maakt gebruik van de namen Elion , Allerhoogste, en Shaddai , de Gever van zegeningen , of de Almachtige .

Vers 7. Het gieten van water uit de urnen of vazen even duidelijk verwijst naar Waterman. In de Egyptische bevoegdheid van de man houdt een urn in elke hand. Zoals het tweede gebod was nu gekregen , kan het lijken dat de menselijke figuren werden niet langer op de banners van Israël , als ze ooit was geweest. De Targum Jeruzalem , en die van Jonathan, zeggen dit is een Messias als koning : zodat andere joodse schrijvers . ( Gill Com. ) Agag wordt verondersteld te worden Gog, Ezechiël 38: dus de Septuaginta.

Vers 8. De Septuagint voor Reem heeft eenhoorn, de Vulgaat , neushoorns : modern , maar alleen zeggen dat er een grote soort van elanden nog steeds genoemd door de Arabieren Reem .

Vers 9 . Het eerste deel van dit vers is in de woorden van Jacob , Genesis 49:10 : Het laatste gedeelte , in die van Isaac , Genesis 27:29 . Deze eerdere profetieën lijken te zijn goed bekend bij de omringende volken . Dat nu weer gegeven door Bileam was nog meer uitgebreid , zodat , zoals blijkt uit de Perzische traditie van de ster , en de universele een van de komst van Hem, die moeten heerschappij.

Vers 17 . In het boek van de Zohar wordt gezegd : “Wanneer de Messias geopenbaard zal worden , een heldere ster ontstaat in het Oosten. ” Aben Ezra geldt dit voor een deel aan David en deels om de Messias , net als Maimonides . Het gebruik ervan wordt gemaakt door christenen kan ertoe geleid hebben dat de Joden aan te brengen in David . “Er treedt een ster uit van Jakob . ” Mem Het voorzetsel is gezegd door Gill en anderen soms het gevoel van de beer tot. Op deze plaats beide betekenissen lijken nodig; de ster , de Messias zelf, kwam buiten, alsmede tot Jacob. De letterlijke ster, die de koningen geleid , kwam tot het land en de nakomelingen van Jakob : de scepter , nog niet gekomen, de Hetzelfde kan worden gezegd . ” Het samenbrengen . ” Alle mensen zijn door middel van Noach kinderen van Seth. Dus Jarchi merkt . Onkelos heeft ” doet een uitspraak over de kinderen van Seth. ” Hij en vele andere Joodse autoriteiten interpreteren van de Messias door de naam. Vers 19 is ook in de oude Joodse geschriften toegepast op de Messias.

Vers 19. ” De stad . ” Het Babylon van profetie.

Groot is de sanctie afgeleid dat de profetische invoer van de borden vanaf de toespelingen op hen in het afscheid zegen van Mozes aan de verzamelde natie. Bewust staande op de rand van de eeuwigheid , niet zomaar een apparaat van de mens kan een moment van fast- vluchtige tijd een beroep gedaan hebben : maar in de profetieën emblematized op die normen van Israël nu zweven voor zijn ogen vond hij de heersende thema van zijn laatste plechtige onthulling van de toekomst . Zij riepen de komst van de Verlosser , die moet de slang de kop vermorzelen . Wanneer de vlakte van Moab beëindigd en de beklimming van Abarim , de berg passeert , steeg naar de verhevener berg Nebo, de berg van schouwen , stond de door God aangestelde leider, zijn missie vervuld , zijn aardse oorlogsvoering bereikt . De woorden van zijn vader Jacob in zijn geest , de toegewezen vlaggen in zijn ogen , hij versterkt die voorspellingen , woning triomfantelijk op de glorieuze te sluiten, nu de laatste restauratie van het uitverkoren volk naar het land van belofte, van verre gezien vanuit de lucht in schoonheid dan de tussenliggende overstroming.

Hij beroept zich op de eerste Ruben een hemelse zegen, het compenseren van de beroving van zijn aardse geboorterecht : en hij vervolgens duidelijk verwijst naar de man in Waterman. Met betrekking tot Juda, hij bidt voor de snelle komst van Hem, die moest worden van zijn geslacht , en ziet de handen van de Veroveraar , zoals in – leeuw begrijpen, op de nek van de vijand. Om Levi, met wie Simeon is verenigd als het vissen op de vaandrig , spreekt hij over de eer van het priesterschap , en de Unie van de Urim en Tummim in het borstschild . In Benjamin ziet hij alleen de glorie van de geliefde , de zoon van de rechterhand. Voor Jozef, het opsommen van overvloedige schenkingen , hij uitdrukkelijk namen zijn bekende vlag, het offer stier , daarna ten laste van Efraïm. Met Zebulon hij verheugt zich in Hem, wiens reilen en zeilen weer zijn geweest van het eeuwige : met Issaschar, dat Hij moet wonen in de tenten van Sem. In het spreken van Gad , beschrijft hij precies het RAM-geheugen waarvan de voet is op het hoofd van de zee -monster , die had verstrekt voor zichzelf het eerste deel , ” het begin van de maand ‘, die het teken Ram nu werd benoemd te worden . Voor Dan spreekt hij van de beslissing , want Naftali , van volle tevredenheid , de bloed- kocht redding voor Asher , van de bedeling van de vrede, de komende snel naar de aarde , als het paard beslagen met ijzer en messing, van Hem, de God van Jeshurun , die rideth op de hemelen in zijn hulp .

Deuteronomium XXXIII

1. En dit is de zegen , waarmede Mozes, de man van God zegende de kinderen van Israël voor zijn dood . 2. En hij zeide: De Heer kwam van Sinaï , en stond op uit Seir tot hen , Hij scheen voort uit de berg Paran , en Hij kwam met scharen van heiligen : van zijn rechterhand een vurige wet aan hen. 3. Ja, Hij hield van de naties, al zijn heiligen zijn in Uw hand en zij zitten aan uw voeten ; een ieder zal ontvangen van uw woorden . 4. Mozes heeft ons een wet, de erfenis van de gemeente van Jakob . 5. En hij was koning in Jeshurun een koning, in het verzamelen van de hoofden van de mensen samen met de stammen van Israël. 6. Ruben zal leven en niet sterven ; zijn mannen weinig. 7. En dit tot Juda en hij zeide: Hoor, Here , de stem van Juda ! en gij zult breng hem tot zijn volk: en zijn machtige handen tot hem , en de hulp van zijn vijanden zult gij zijn . 8. En Levi zei hij, Uw licht en Uw volmaaktheden van Hem , uw Heilige, wie gij bewezen tijdens Massah , met wie gij streven bij de wateren van Meribah ; 9. Wie zei er dat van zijn vader en van zijn moeder , ik zag ze niet, en zijn broeders hij niet te erkennen, en zijn kinderen dat hij niet wist , want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond . 10. Zij leren uw oordelen naar Jacob : zij zullen reukwerk voor uw aangezicht zetten , en het gehele offers op je altaar. 11. Zegen , Heer , zijn stof, en accepteren het werk van zijn handen : slaan via de lendenen van hen die opstaan tegen hem, en van hen die hem haten, dat ze stijgen weer niet . 12. Om Benjamin zei hij , de geliefde van de Heer zal in veiligheid door hem wonen ; opvang door hem de hele dag, en tussen zijn schouders hij woont. 13. En Jozef zeide hij: Gezegend de Heer van zijn land , door het kostbare dingen van de hemel , door de dauw, en door de watervloed die beneden ligt . 14. En door de kostbare dingen voortgebracht door de zon , en door de kostbare voren gebracht door de manen, 15. En door de belangrijkste dingen van de oude bergen, en door de kostbare dingen van de eeuwige heuvelen , 16. En door de kostbare dingen van de aarde en haar volheid , en de welwillendheid van de bewoner in de bush zullen komen op het hoofd van Jozef, en bij de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 17. De eerstgeborene , zijn stier , glorie voor hem , horens van zijn horens omhoog : met hen wordt hij samen duw de naties in de uiteinden van de aarde en zij , de scharen van Efraïm en de duizenden van Manasse . 18. En om Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon , in uw uittocht , en Issaschar, in uw tenten. 19. Zij moeten de naties oproep aan de berg, wordt daar hebben ze offers van gerechtigheid : voor de rijkdom van de zeeën zij zuigen, en schatten verborgen in het zand. 20. En van Gad zeide hij: Gezegend Hij die Gad : als een leeuw hij woont , en verscheurt met de voorvoet de kruin van het hoofd. 21. En hij het eerste deel voor zichzelf voorzien, om daar, in het gedeelte van de wetgever, werd hij zitten , en hij zal komen met de hoofden van het volk om de gerechtigheid van de Heere het werk, en zijn gerichten met Israël . 22. En van Dan zeide hij , Dan, een leeuwenwelp : hij zal sprong van Basan. 23. En van Naftali zei hij , Naftali, tevreden met het voordeel , en vol met de zegen van de Heer: gij erven in het westen en het zuiden. 24. En van Aser zeide hij: Aser , gezegend met kinderen , hij moet aanvaardbaar zijn voor zijn broeders, en duik in de olie zijn voet. 25. IJzer en messing je schoenen , en als uw dagen uw kracht. 26. Geen net als de God van Jeshurun , hij rideth op de hemelen in uwer hulp , en in zijn triomf op de hemel. 27. Het Eeuwige God , uw toevlucht , en onder de eeuwige armen : en Hij zal stak vóór u de vijand, en zal zeggen , worden vernietigd. 28. En Israël zal wonen in veiligheid alleen : de fontein van Jacob in een land van koren en wijn , ook zijn hemelen zullen neervallen dauw. 29. Gelukkig zijt gij, o Israël : wie is als Gij, mensen gered door de Heer, het schild uwer hulp , en wie is het zwaard van uw overwinning ! en uw vijanden zullen niet vóór u , en gij zult loopvlak op hun hoge plaatsen.

MERKT

Vers 1. “Vóór ” heeft de kracht van ” op zoek naar ‘of’ in het vooruitzicht van “zijn dood.

Vers 12 . De oude rabbi zei: ” Dit is de dag van de Messias. ” ( Zie de Talmud , Gill . )

Vers 13 . ” Coucheth . ” Deze opmerkelijke uitdrukking wordt herhaald van de zegen van Jakob , net als de vijftiende en zestiende verzen . Het is een joodse opmerking, dat elke profeet citaten uit het voorafgaande.

Vers 16 . Ook hier , zoals in de profetie van Jakob, is het gesproken door een profeet , dat Hij , de Messias , moet een nazireeër .

Vers 17 . Het woord gesmolten eenhoorn, neushoorn, of elanden, is gemaakt opgetild in Zacharia 14:10 ; en in Psalm 75:10 de wortel is dus van toepassing op de hoorn van de rechtvaardigen , ook in Psalm 89:16 , 17 .

Vers 18. In de uittocht van het beloofde zaad , om stil te staan met mannen , zoals in Maagd.

Vers 20 . Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de arm van een man en voor de voorpoot van een dier. De voorpoot van Ram is op het hoofd van het zeemonster Cetus, of Leviathan , hieronder, waarin de voorspelde kneuzingen aan het hoofd van de vijand.

Vers 21 . Het begin van het jaar , die eerder op de verjaardag van de schepping, op de kruising van Leo en Maagd , was nu , door de Goddelijke opdracht, overgedragen aan de nieuwe maan van Ram , het gedeelte van de wetgever, onder het type van het lam gedood bij het Pascha.

Vers 23. Deze profetie moet nog worden voldaan , blijkbaar op het herstel van Israël .

Vers 25. De weergave van deze passage is betwist ; maar het woord sterkte is vertaald in het Arabisch zo gebruikt , ook in het Chaldees , (zie Buxtorf , ), en is dus bewezen in het Syrisch en Targum, (zie Lee’s Lexicon ).

Vers 26. “God” is hier het enkelvoud , El , zoals vaak wanneer de tweede persoon van de Drie-eenheid , over te nemen in de eenheid van de menselijke natuur , is bestemd. In vers +27 is Elohim, de Drie-ene God . Voor de pluraliteit van Elohim, zie Genesis 1:26, 11:07 , 06:08 Isa . “RS ben Jochai zegt: Kom en zie het mysterie van het woord Elohim . Er zijn drie graden en elke graad is op zichzelf alleen, en toch zijn ze allemaal een, en samengevoegd in een, en zijn niet van elkaar gescheiden . ” (Zohar , Bagster ’s Comp . Bijbel. )

Vers 29. ” Triumph “, zie Exodus 15:1 .

DE kampement van Israël in de woestijn ( NUM 2),
EN het pantser van de hogepriester.

De zegen van Jakob had gevoegd een profetische belang aan deze emblemen , en had hen toegewezen als de stammen hun normen . De opperste heerser van alle dingen zag passen bij het kampement van de kinderen van Israël directe, ” ieder mens door zijn eigen standaard, met de vaandrig van het huis van zijn vader , ” in hun ontwikkeling door de wildernis . Deze reis is hun toegestaan om typisch voor die van de individuele ziel in haar passage via deze wildernis van het menselijk leven , en over het lot van de Kerk in haar aardse bestaan. Profetie , het grote bewijs van de Goddelijke regering van de wereld, en van het feit dat God heeft gesproken , vervult het patriarchale en Mosaic records en instellingen. Zo is aangetoond dat het doel van Goddelijke dicteren in wat anders zou verschijnen onwaardig zoals toezicht. Dezelfde richting werd gegeven met betrekking tot de plaatsing van de edelstenen op de borstplaat van de hogepriester ( Exo 28). Zij worden opgeroepen door de namen in betekenis analoog aan die van de vlaggen van de stammen . Zo wees Odem anders is Adam , vlees, de menselijke natuur van de Messias, die is toegestaan door jood en christen worden getypeerd door de Leeuw van de stam van Juda . Het begin wordt dus vast, net als in de volgorde van het kamp , de anderen zullen dezelfde volgorde te volgen. Pitdah , de beloning , de prijs, in overeenstemming is met de beloning van Issaschar , het bezit , in Kreeft. Bareketh , het stralende weer , met de woning onder de mensen in Zebulon en Maagd . Nophek , het stromende , met Reuben en Waterman . Saffier , het aantal, als in Vissen , die het gehoord hebben , zoals Simeon. Jahalom , die breekt als de diamant, piercing , zoals Gad , zoals Ram. Leshem , de volkeren , van de vruchtbare , Jozef en Efraïm. Shebo , het bewonen , als in de tabernakel; met elkaar verbonden door verlossing , zoals in Levi en Libra . Achlama , die herstelt , herstelt, als Benjamin van de buit. Tarsis, het bezit, dan uitgesloten , zoals Dan. Shoham, sterk, zoals Asher , en het paard in Boogschutter. Jasphe , breken, als Jasper bekend is om te doen , als Naftali in het worstelen , en Steenbok in zijn gedood. De namen die worden gebruikt in de vertalingen zijn onzeker of willekeurig.

Eben, een steen, is vanaf de wortel Bana, te bouwen , waarvan ook is Ben, Een zoon . Stones bouwen een huis, een woning: zonen , een huis, een gezin. Een steen is dus een type van de Zoon, de beloofde Messias . Stone is voor het eerst toegepast in de Schrift als typisch van de Messias in Genesis 49:24 ; weer in Jesaja 28:16 . Van Psalm 118:22 , is het toegepast door onze Heer tot Zich , en door de Apostelen, Handelingen 4:11.

In Exodus 28 een opdracht wordt gegeven aan het graf van de namen van de zonen van Israël, naar gelang van hun geboorte, op twee stenen van onyx , zes op elke . Shoham , een onyx, kan beschouwd worden als intensieve van Sem , een naam , als een grote of een sterke naam . “Naam” wordt vaak toegepast op Christus , zoals in Maleachi 1:11, & c. ; Handelingen 4:12 , & c. Shoham kan ook overbrengen het idee van: “dit , de menigte , ” de vele . De Onyx heeft vele lagen of strepen van kleur, vanwaar hij kan zijn naam en geselecteerd om vele namen ontvangen. Josephus zegt: “De sardonyx , die de hogepriester droeg op zijn schouder , een bovennatuurlijke glans weergegeven wanneer de Almachtige de offergaven goedgekeurd. Als gevolg van onze smeekbeden Hij was bereid ons een overwinning, de Essen (of borstplaat) uitgestoten een oogverblindende glans. ” De Essen of Hoshen , de stil, Sprak bij het licht van de edelstenen. De Chaldee parafrase op het Hooglied van Salomo zegt de twaalf tekens werden gegraveerd op de stenen van de borstplaat, en dat ze lucide waren, zoals lampen. Maimonides betreft , dat ” de vraagsteller knielde , terwijl door de toegenomen schittering van de stenen was het antwoord te lezen om hem door de hogepriester . ” Sommige autoriteiten zeggen dat alleen de heerser of koning het recht had om te onderzoeken dus . De grote namen van de stammen en de stenen , en hun eenheid van doel, de aanpak van bepaalde , het lijden en de heerlijkheid, die was , volgen van Hem gesproken door alle profeten vanaf het begin van de wereld , blijkt het voornemen van deze schijnbaar willekeurige en regelingen minuten . Ze waren profetisch: de helft van hun boodschap is voldaan in het eerste komst , blijft de helft te zijn vervuld in de tweede komst van Hem zij dus uitgebeeld . Dat de stenen op het pantser van de hogepriester , en de namen gegraveerd van hen , had betekenissen corresponderen met elkaar en met de twaalf tekens , waarvan de oude autoriteiten zeggen waren ook gegraveerd op hen , is niet gelijk opgevallen . Dat de soorten en de schaduwen van de Levitische wet werden op dezelfde wijze hieroglyphical geen bijbels theoloog vragen.

Het feit van Mozes met zijn goddelijk gericht op het gebruik van soorten , die was en zou idolatrously worden geperverteerd , kan worden begrepen aan de veronderstelling van het feit dat zij oorspronkelijk gewijd is aan de glorie van de God van Abraham, Isaac en Jacob van , En als zodanig bekend aan hun nakomelingen. Als deze emblemen elk uitgedrukt een profetie over de Messias , kenbaar gemaakt aan de bouwers van de eerste openbaring , de grote eer dus op hen begrijpelijk is . De profetieën van God waren : de symbolen gekunsteld aan hen doorgeven waren van de mens , maar van de mens leven onder de manifestatie van de profetische geest , want we weten dat Henoch , een van hun vermeende maker , was een profeet .

In het opsporen van de analogie tussen de emblemen van de sterrenbeelden en de types van de Levitische wet , zij eraan herinnerd dat deze analogie is een natuurlijk gevolg van de eenheid van het onderwerp. Het thema van beide is de komst van de beloofde Redemer , zijn persoon en zijn werk. In zowel het eerste type is het lam of jonge ram. Het oude jaar van de Hebreeën was begonnen op de traditionele verjaardag van de schepping, waar de figuur van de leeuw voegt dat van de maagd . Het burgerlijk jaar van de Joden begint nog steeds als de zon is een van die sterren. Door het Goddelijk gebod , was het begin van het heilige jaar geplaatst waar het teken van de ram -of lamsvlees overeenkwam met de benoeming maakte vervolgens van de vasten van het Pascha. Noch zonnewende of nachtevening werd vervolgens in dat teken : noch waren de zichtbare sterren in de nacht. Alleen het type er uitgedrukt biedt een reden voor de benoeming . Het sterrenbeeld Maagd, bedenken de tak , en de vrouw met het zaad , dan zou worden gezien in het heldere hemel van het huis van bondage , waaruit de herder van Israël , in de begeleidende getypeerd sterrenbeeld Boötes , was nu de leiding zijn gekocht koppel , vertegenwoordigd in de twee schaapskooien zo lang opgevat als beren. Kort na de uitgaan uit Egypte , de stier is gewijd voor het offer ( Exo 29:1 ) , in samenhang met de wijding van de hogepriester , de leider en vorst van het volk , zoals de stier was van de kudde . Deze betekenis wordt overgebracht in de naam van het dier , van het teken , en van haar belangrijkste ster. Met de stier twee rammen zonder smet zou worden aangeboden . De ram -of lamsvlees is ook typerend voor de grote Hogepriester ‘ , die zelf wordt aangeboden, zonder ter plaatse aan God ” (Hebreeën 9:14) . De twee lammeren van ’s morgens en ’s avonds te offeren in overeenstemming zijn met de Ram en het slachtoffer in de weegschaal , een stijgende als de andere sets dus ; houden voortdurend in het oog het Lam van God, die wegneemt de zonden van de wereld, en dus laten zien dat, terwijl de Regel een is, zal zijn menselijke natuur twee keer weergegeven , in de ochtend en de avond van de dispensatie. Het altaar van wierook is dan gewijd . Op soortgelijke sterrenhemel embleem van het slachtoffer aangehouden en doorboord door de Centaur lijkt over te worden geplaatst . Op het altaar van wierook de hogepriester was strooi het bloed van het zondoffer een keer in het jaar , op de grote dag van de verzoening , de tiende van de zevende maand. Op dat moment de zon, tussen de sterren van de Schorpioen , was over die sterren heet het altaar . Op die grote dag van de zon plaats werd door de rode ster Antares, de verwonding , waarin is aangetoond dat het blauwe plekken van de hiel van de Messias , en de vijand het hoofd . Er wordt beweerd dat de Joodse kalender is gecorrigeerd door verrekening in een jaar twaalf, en in de volgende dertien manen. Daarom, als op die dag in een jaar de zon precies boven alle sterren , de volgende zou hij in de buurt , en in de derde terug te keren naar het weer. Op de dag van verzoening waren er worden twee geiten , een gedood , de andere weggestuurd in een ” land van scheiding, “van af te snijden , zoals de ongeziene toestand. De dood , opstanding en hemelvaart van de Goddelijke Atoner bent hier getypeerd . In de tweeling van Gemini , een sterfelijk, de ander onsterfelijk; in de Verenigde cijfers van Ophiuchus , de gewenste , en Hercules , die blauwe plekken de draak het hoofd ; in Steenbok , de vallende offer, en Ram , Het Lam, dat was gedood , maar nu overwinnen als Heer der heren ( Rev 17:14) , vinden we tussen de sterren te reageren emblemen. Op de vijftiende dag van de zevende maand van de zon , zouden onder de tak in het bezit van Hercules, en dat in de hand van Boötes , is geslaagd door het teken waarin het bijkantoor is de leidende gedachte . Op die dag de Israëlieten waren om zich te kramen of tenten van takken ( Lev 23) te maken : zij waren om in te wonen en beschut worden door Hem , wiens naam is de tak . De ster Spica door ons genoemd , het oor van maïs, het zaad, door de Arabieren het bijkantoor , zou worden met de zon overdag , en in andere seizoenen bij nacht merk zijn plaats , naar dat grote feest waaruit bleek weer de woning op aarde van Hem die komen , zijn tabernakelen onder de mensen . De twee vogels van de verzoening – een gedood, de andere vrij laten gaan – ook typerend voor de dood, opstanding en hemelvaart van Hem, die, komende uit de hemel , moet terug daarheen . Met deze overeenkomen met de sterrenbeelden Aquila, de gewonden en de dalende adelaar, en de adelaar van Lyra , gestegen en zegevieren . De vogel werd gedood om gedood te worden over het water vanuit een draaiende stream : dus de dalende adelaar is over het water stroomt uit de urn van Aquarius . Aquila, de gewonden, Vega, de triomfantelijke , in Lyra en Cygnus, de wilde zwaan te gaan en terug te keren, behoren tot de meest opmerkelijke van de sterren aan onze hemel , en de eerste die worden erkend door de cursisten : zou het niet meer goed worden om verbinding te maken met hen de dood, opstanding , hemelvaart en wederkomst van het grote doel van profetie, van Hem die is ook het onderwerp van de types van de Levitische wet en de emblemen van het oude astronomie?

Terwijl in de emblemen en de namen van de tien borden meer in het bijzonder typerend voor de beloofde Veroveraar van de slang , en twee Zijn volk , in alle de namen van de zonen van Jakob is er ook een secundaire verwijzing naar het volk, de Kerk als getypeerd door de Israëlitische natie. Deze namen werden geschreven op de borstplaat, * het moet lijken , onder de emblemen of verkort karakters van de borden . Ze bevatten alle letters van het Hebreeuwse alfabet met uitzondering van vijf, die uitwisselbaar zijn met de mensen die ze bevatten . Indien, zoals Maimonides betreft , was het door een bovennatuurlijke verlichting van de juweeltjes van de borstplaat (waarmee zijn naam Hushon , de stille, is het ermee eens ) , op deze manier de hogepriester zou lezen uit de woorden van het orakel .

* Het lijkt waarschijnlijk dat in het borstschild alleen de afkortingen of hiërogliefen van de tekens gegraveerd waren , in letterlijke gehoorzaamheid aan het tweede gebod . De formulieren waren ontwijd in dienst van afgoderij, die nooit de verkorte karakters waren . De horens , of de macht van verwonding of kneuzing, van de eerste twee borden , de Unie van de derde, die het bezit in de vierde, de sprong weer in de vijfde , de tak en spike in de zesde , de weegschaal gebracht gelijkmatigheid in de zevende, de angel in de achtste , de pijl in de negende , de geit horens met de staart van de vis in de tiende , het water in de elfde , de andere wending van de koppen en de band in de twaalfde , alle voorkomen de gelijkenis van ding in de hemel of op aarde. Net als de hoofden engelachtig , Ze typeren de actie, niet de acteur.

In de namen gegeven door Goddelijke richting naar het kind van de profeet Jesaja , en in die van Hosea , vinden we bijvoorbeeld voor het zoeken naar en het gezag van de betekenissen in andere namen , vooral in die van de goddelijke selectie, zoals die van de stenen van de borstplaat , Terwijl in de naam gegeven aan Noach , de betekenis van die wordt geregistreerd als opzettelijk toegepast, vinden we precedent voor die van de zonen van Jakob .

MERKT

Hengstenberg , in zijn ” christologie , ” merkt , ” Het kampement van Israel , de nummers 2, heeft de stichting in Genesis : in hoofdstuk 49 is de sleutel tot de regeling . De dezelfde volgorde in acht wordt genomen in Numeri 7. ” ” Bileam verwijst opzettelijk naar Genesis 49 , ook Mozes in Deuteronomium 33. ” Hij denkt Shilo is ” onze vrede, “of de vrede – gever en gezinspeeld in Lukas 2:14 .

Memes, “Op de Schone Kunsten van de joden , “opmerkingen , dat “wanneer Mozes lijkt te hebben aangenomen Egyptische accessoires, is het waarschijnlijk dat hij terug naar patriarchale en zelfs antedlivian vormen van eredienst. ”

Bunsen verwerpt de idee van een Indiase oorsprong van de Egyptische mythologie of wetenschap. Oude schrijvers toeschrijven aan de Chaldeeërs , dus meer direct vanuit Noach.

OPMERKING op Jacob .

De eerste openbaring was te bekend voor Izak en Rebekka niet te worden herinnerd in het benoemen van Jakob, ” houdt hij van de hak te nemen , ” en Esau , ” de gewijde , “(als in 1 Koningen 12:32) als de eerstgeborene verordend , dat door geboorterecht hij later verkocht aan het leiderschap van de familie, en tot dusver om de priesterlijke ambt als aan de familie offers aan te bieden . Deze namen zouden dan de zin , “Jacob neemt bezit van het gekneusde hiel van Hem , de gewijde om de slang de kop vermorzelen . ” Esau lijkt te zijn geweest de naam van de eerstgeborene tot hij verkocht zijn geboorterecht , daarna Edom , de rode , van de kleur van zijn haar. Het is dus mogelijk dat in naamgeving zijn tweelingbroer kinderen Isaac zou kunnen hebben met het oog op de tweeling van de dierenriem , van wie er een naam, Polllux , de heerser , aan wie de naam Wasat , of de benoemde priester gewijd , uit dezelfde wortel als Esau , zou eveneens van toepassing. De andere twee heeft een naam , Castor , al snel komt, haastte zich , in toespeling op die Jakob , als afkomstig snel na Esau , kunnen worden genoemd, de wortel van Jakob hebben soms het gevoel van het nastreven , komen langs een track of zo . Van de namen van zijn voorouders van de lijn van Seth, Isaac zou hebben dus het idee van het aansluiten van de namen van zijn nakomelingen met de emblemen van de astronomie , of liever met de grote waarheden die emblemen waren bedoeld om te brengen.

DE GEEST DER WAARHEID

clip_image002

 

clip_image004

 

 

Evangelie naar Johannes 16:1-15

Na de opstanding van Jezus heeft hij zijn volgelingen een bijzondere raad gegeven.

Hij gaf hen deze raad opdat zij niet zouden wanhopen na Zijn wonderlijk vertrek van deze planeet, om te gaan naar Zijn Vader. Hij ging dwars door het Gods vijandige gebied in de kosmos.

Ja, de gelovigen dienden te worden voorbereid op Zijn Hemelvaart en op de komende vervolgingen en uitbanningen door de toenmalige Joodse kerkleiders. Denk aan Stefanus, die later werd gestenigd door hen die Jezus hadden vermoord, om toch maar het evangelie te stoppen!

Zelfs zij die Stefanus hadden vermoord, dachten dat ze God welgevallig waren!

Zo wordt er ook vandaag veel gedood zogezegd in de naam van God! Denk aan de kruistochten, inquisitie, en het optreden van het hedendaagse moslimextremisme.

Ze moorden omdat ze noch Jezus noch God kennen!

Jezus waarschuwt omdat men Zijn woorden zou herinneren. Jezus had profetische woorden gesproken!

Dus is het voor ons een les om bijzonder aandacht te geven aan het profetische woord van God.

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten

Psalmen 18:30 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

In vers 5 maakt Jezus Zijn discipelen duidelijk dat Hij deze planeet zou verlaten. Maar men nam het niet als voor echt mogelijk, men zweeg in alle talen.

Ze werden eerder emotioneel na het horen van deze woorden. Wat zou nu nog voor hen een leven betekenen zonder Jezus! Ze konden het zich niet meer voorstellen! Ze waren nu zo gelukkig na die opstanding.

Zou u nog uw leven kunnen voorstellen zonder uw relatie met Jezus in onze dagen?

Vele mensen leven zonder Jezus, maar hun leven heeft weinig inhoud, tenzij hun tijdelijk levensgenot in dit korte leven.

Maar wie Jezus heeft leren kennen in zijn leven heeft een trooster gevonden.

Jezus beloofde de grote Trooster, de H. Geest. De apostelen ontvingen die Geest!

Johannes 14:17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Welke is de grote troost van de christen?

16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.2 Thess.2

Deze grote troost is dat Jezus beloofde terug te komen naar deze aarde en vrede zal brengen, want Hij is de echte grote vredevorst, welke men vermoorde!

Nu zoekt men vrede, maar destijds koos de wereld voor Barabbas, moord, oorlog en geweld!

Na de vervolging van de eerste christenen leefde er onder hen een groot verlangen naar Zijn terugkomst. Ook zal het verlangen bij de ware Bijbelgetrouwe christenen in de eindtijd meer en meer gaan groeien! Andere christenen zullen beginnen met het spotten en afvallen. Ze zullen zich aansluiten bij de komende staatskerk van de wereld. Het einde van het klein kuddeke is nabij.

WAT DOET DE H.GEEST OP AARDE?

8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;

13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

De H.Geest gaat mensen overtuigen ook over de zonde van ongerechtigheid!

Niemand wordt gaarne op de vingers getikt voor iets wat hij verkeerd deed! De H.Geest gebruikt mensen om andere mensen te wijzen dat ze schuldig zijn. In een schuldige toestand leven. Schuldig zijn is nog iets anders dan zich schuldig of onschuldig voelen.

De meeste mensen denken dat ze niet schuldig zijn. Ze moorden niet, verkrachten niemand, stelen niet, en doen geen overspel enz. maar…

De grootste zonde is niet te geloven in Jezus, en dat is wat de H.Geest wil veranderen.

Veranderen van levenswijze, van denken, is zich bekeren!

Ongeloof is oorzaak van alle zonde. De eerste mensen werden misleid, maar ze geloofden niet dat ze van die boom dienden af te blijven! Ze kregen een zondig lichaam dat kon sterven, i.p.v. hun volmaakt lichaam. Ze lieten zich misleiden door de leugen, zoals vandaag de massa zich laat misleiden door de massamanipulatie via de media e.d. De antichrist is op komst, de grootste leugenaar die de mensheid ooit zal hebben gekend!

Bekeren is niet op een bepaald moment naar een bepaalde kerk lopen of zich daarbij aansluiten. Je wordt ook geen auto omdat je eens veertien dagen in je garage gaat staan!

De mens is geboren onder de zonde, door de zondeval. Dat betekent dat de mens na dit korte leven op aarde, zijn doel zal missen, eeuwig leven in heerlijkheid.

Romeinen 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Mensen die oprecht hun zonden belijden aan Jezus en gaan geloven in Zijn offer aan het kruis, zullen door Zijn Geest overtuigd worden van vergeving. Christenen die over het evangelie spreken fungeren enkel als wegwijzers en raadgevers. God zelf kan u overtuigen!

De H.Geest gaat overtuigen van gerechtigheid

De H.Geest probeert de mens ervan te overtuigen dat God de waarheid heeft gesproken in de Bijbel. Wie Gods woord geloofd zal door God gerechtvaardigd worden.

Wie de Bijbel eerst geloofd en dan onderzoekt zal God gelijk geven.

Genesis 6:22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Noach geloofde wat God zei. Noach bouwde de ark precies zoals God hem gebood.

Het werd zijn redding voor hem en zijn familie, en een ganse schepping.

Genesis 7:1 En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

Noach werd gerechtvaardigd, omdat hij God gerechtigheid aannam, dat is Gods woord.

Een christen is iemand die geboren werd uit water en geest!

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het water is Gods woord, de Bijbel. Gods Geest overtuigt de mens in zijn hart dat Gods woord de waarheid is. Daardoor komt er geen twijfel meer in het denken van deze mens.

Had Noach getwijfeld bij het maken van zijn ark, en halverwege gestopt, was hij niet behouden geweest. Had hij maar een beetje gelooft, dan was ook hij verdronken!

Noach had zekerheid dat Gods oordeel zou komen.

Vandaag leeft onze wereld precies in dezelfde omstandigheden, de opwarming van de aarde kondigt Gods oordelen aan!

De H.Geest overtuigt van oordeel.

De H.Geest overtuigt de mens dat de duivel is overwonnen. De duivel werd de overste van deze wereld genoemd. Alle mensen zullen worden beoordeeld aan de hand van de Bijbel, en Gods wet!

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Ieder Bijbelgetrouw christen komt niet in het laatste oordeel! Wie ongelovig blijft gaat naar de hel. God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig.

Jezus heeft verschillende malen gewaarschuwd voor het oordeel der hel.

In onze dagen waait er een wind onder christenen, die nooit meer spreken over de hel.

De H.Geest kan slechts mensen gebruiken waarin Hij woont, en dezen spreken nog steeds over de hel of een eeuwig oordeel.

Mattheüs 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Markus 9:45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt,

46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Wie Jezus nog niet aannam, wel het is de hoogste tijd! Amen!

clip_image006

GODS GERECHTIGHEID

GODS GERECHTIGHEID

clip_image002

Wanneer wij vandaag spreken over gerechtigheid, dan horen wij meestal negatieve reacties, bijzonder in het licht van ons dagelijks leven van moord, aanslag, verkrachting, en brand. Gerechtigheid is verbonden aan rechtvaardigheid, en rechtvaardige wetten en rechten. Vandaag kunnen wij even nadenken wat gerechtigheid van God betekent, op deze wijze kan ieder mens beter begrijpen wat echt recht is, en wat voor God ongerechtigheid betekent.

Wij luisteren even naar God zelf! Dit zal meer inzicht en hoop geven voor de toekomst en bijzonder voor de onrustige ongelovige ziel. Vandaag leven wij in een maatschappij waarbij iedereen, zelf wil bepalen wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, een eigengerechtigheid. Soms laat men zich leiden door zijn geweten, doch het geweten van een mens kan zeer flexibel worden, en kan daardoor het goede kwaad noemen en omgekeerd.(Jes.5,20) Men kan zich ook laten leiden door kerkelijke wetten, een soort religieuze eigengerechtigheid, welke vandaag duidelijk achterhaald is als niet uitgaande van God, net als een pausverkiezing!

Gods gerechtigheid tegenover Zijn uitverkoren volk Israël

Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de HERE, uw God, deze volken voor u weg en om het woord gestand te doen, dat de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft. Deut 9

Het volk Israël kreeg het beloofde land, niet op basis van hun eigen goedheid of rechtvaardigheid, al werden ze op onrechtvaardige wijze als slaaf behandeld in Egypte. Ze kregen het land omdat het volk in Kanaan, goddeloos en in ongerechtigheid leefde. Een barbaarse cultuur met kinderoffers, satansaanbidding, en bijzonder een ontwrichting door occultisme met het ontstaan van reuzen. Daar was de schepping erg verstoord en diepgrondig beschadigd.

Op dezelfde wijze zal God alle goddeloosheid van deze wereld opnieuw wegnemen, en gerechtigheid brengen. Er is geen toekomst meer voor ieder mens die Gods gerechtigheid in Christus verwerpt. (Spr.12,7-2Petr.2,5-2 Petr.3,7)

ZONDE GERECHTIGHEID EN OORDEEL

8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.Joh.16

Hier vinden wij dat de H. Geest zelf werkzaam zou zijn onder christenen. Hij zal zelf overtuigen, niet de discipelen kunnen de medemens overtuigen, maar zijn wel de levende wegwijzers naar de gerechtigheid! Het evangelie is geen product om te verkopen, het is een kracht, ware evangelisten zijn geen bedelaars!

De Geest zal aantonen dat de wereld een verkeerd begrip en inzicht heeft aangaande de items als zonde, gerechtigheid en oordeel. (CJB vert.)

Door gerechtigheid leert God, dat Jezus is opgestaan en opgevaren ten hemel.

Door zijn opstanding en hemelvaart is er de gerechtigheid van God openbaar geworden. Hij werd onschuldig vermoord en door ongerechtigheid op de toenmalige wereldse rechtbank tot de dood veroordeeld door religieuze leiders en de politici.

clip_image004Die hemelvaart van Jezus door het heelal, met een verheerlijkt lichaam, is dus een gevolg van de gerechtigheid van God. Dus kunnen wij besluiten dat ook de opstanding van de christenen en de komende opname op basis zullen zijn van de gerechtigheid Gods, de genade.

De kosmos lijkt hier een soort verblijf van een Godsvijandige luchtmacht, welke de wedergeboren christenen in de geschiedenis en tot op heden vervolgt, maar door Jezus werd overwonnen.

Het Griekse woord “Kosmos” in vers 8 welke werd vertaald door “wereld” maar omvat veel meer. Er is vandaag meer belangstelling voor die “kosmos” -bewoners of buitenaardsen, aliëns, Ufo’s welke niets anders zijn dan demonische machten. Ook tekenen aan de hemel. Deze kwade machten zijn de onzichtbare werkingen des duivels, afgevallen engelen, ook geesten van gestorven reuzen, die zich bevinden op de aarde en in de hemelse gewesten.

“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Efeze 6,12

Deze machten hebben heden grote invloed bij het verkiezen van een nieuwe antichrist of valse profeet in het Vaticaan. Satan zal zich voordoen als een engel des lichts, en enorm veel volk verleiden! Denk aan de wonderen, wellicht genezingswonderen als lokmiddel, en vele andere grote tekenen. ( Vaticaan: Vatis= aanbidden Can=slang)

Ook zullen alle christenen opstaan en een rest met de opname opgenomen worden. Waarom is de opname een noodzaak? Wel het is duidelijk dat God rechtvaardig is, Zijn zoon droeg onze doodstraf. Ons lichaam moet afsterven door de zonde, de zondeval doch wanneer Christus in u is gaan leven, en opgestaan in uw harten, dan zult u leven vanwege de gerechtigheid van en door God! (Rom.8,10)

GERECHTIGHEID EN GENADE

8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 2 Thess.2

Het evangelie van de genade, is de gerechtigheid van God. Het nieuwe verbond bevat meer wetten dan het oude verbond. Geen mens kon al die wetten vervullen, doch Jezus schafte de wetten niet af, maar vervulde ze.

De zondaar Noach vervulde de wet niet, maar bleef toch in leven, door geloof in de genade en te handelen naar de woorden van God! (Gen.6,8)

Abraham, ook een zondaar, geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, God was ook hem genadig! Het is onmogelijk je hemel of behoud te verdienen door eigen verdienste of uit te kopen!

Er zijn twee soorten zondaars, en iedereen is een zondaar, doch de ene zondaar is behouden door geloof in het offer van Christus, en de andere verloren door ongeloof in de genade en komen automatisch in het oordeel.

23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid Rom.3

ONGERECHTIGHEDEN VAN DE MENS

Tegenover de gerechtigheid van God staat de ongerechtigheid van de mens en van de ganse wereld. Onze tijd is te vergelijken met de tijd van de profeet Ezra.

Deze profeet was heel eerlijk en sprak: en zeide: Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Ezra9:6,7

Wanneer onze hedendaagse wereld zulk een ingesteldheid zou krijgen, en bidden om genade, en geloven in de Christus van de Bijbel, dan krijgen wij een nieuwe wereld! Doch al de onrechtvaardigheden in deze wereld veroorzaken veel verdriet. Ook Gods volk Israël, als voorbeeld genomen kreeg oordeel, door Gods gerechtigheid.

Van de dagen onzer vaderen af tot op deze dag toe zijn wij in grote schuld en om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd, wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande, zoals nu.(7)

Onze wereld en de elite van onze rijksten ter wereld, streven al jarenlang, naar een nieuwe wereldorde. Ze willen volharden in alle ongerechtigheden, en regeren achter de schermen over vele landen. En landen welke zich verzetten, komen economisch of militair onder zware druk te staan.

Zo is het dan ook onvermijdelijk dat onze wereld, een slagveld zal worden als gevolg van al de menselijke ongerechtigheden, welke God eenvoudig zonde noemt. Ook Israël werd het slachtoffer van “het zwaard” welke staat voor oorlog.

Gevangenschap door kampen. Hun bezittingen werden geplunderd, meer dan een economische crisis. Zoals ook morgen Gog, uit Magog het land Israël zal beroven, zie de profeet Ezechiël! Door zware ongerechtigheid komen er nog regionale oorlogen en ten slotte de derde en laatste wereldoorlog!

MAAR……wie in Jezus gaat geloven en alle afgoden laat vallen, komt niet in de oordelen welke over deze wereld zullen komen onder de vorm van de aankomende apocalyptische natuurrampen! Dit is Gods toorn!

clip_image006

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft,

Jezus, die ons verlost

van de komende toorn.1 Thess.1

IRAN CONTRA ISRAEL3

 
 

IRAN CONTRA ISRAEL

Profetie over Elam (Iran) door de profeet Jeremia!

34 De HEER richtte tot de profeet Jeremia de volgende woorden over Elam, in het begin van de regering van koning Sedekia van Juda: 35 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal Elams bogen breken, het wapentuig waarop zijn macht berust. 36 Ik laat vier stormen over Elam komen, uit alle vier de hoeken van de hemel.

De profetie hierboven is nog niet vervuld, waarbij God de “bogen” lees “raketten” van Iran zal vernietigen. Iran stelt zijn vertrouwen op hun “wapentuig” m.a.w. zijn leger, zijn invloed op anderen, door wapenleveringen.

Khamenei beveelt Iraanse strijdkrachten zich klaar te maken voor oorlog

clip_image002‘Terroristen in Europa en Amerika gereed om aanslagen te plegen’ – Netanyahu geeft wereld nog tot uiterlijk deze zomer om Iraanse bom te stoppen

De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak (L) herhaalde op de AIPAC conferentie dat Israël nooit zal toestaan dat Iran een kernbom krijgt. Vicepresident Joe Biden (R) onderstreepte dat Obama ‘niet bluft’ als hij zegt militaire actie tegen Iran niet uit te sluiten.

De Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei heeft de Iraanse strijdkrachten de opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor een oorlog met Israël omdat de lang verwachte militaire aanval op de nucleaire installaties van het land nu echt nabij zou zijn. Daarom heeft Iran honderden ballistische raketten op Israël en Amerikaanse doelen -zoals militaire bases in het Midden Oosten- gericht. Tevens zullen bij een oorlog door Iran aangestuurde terroristen in Europa en Amerika aanslagen plegen. (1) Het regime in Teheran heeft de zoveelste onderhandelingsronde afgelopen week in Kazachstan opnieuw gebruikt om tijd te winnen zodat het nucleaire wapenprogramma, dat samen met Noord Korea wordt ontwikkeld, kan worden voltooid. Zodra het land over de bom beschikt zal het Westen geen andere keus hebben te accepteren dat Iran een kernmacht is geworden, zo denkt men in Teheran.

Israël heeft altijd gezegd het niet zover te zullen laten komen. Eergisteren waarschuwde premier Netanyahu dat Iran de door Israël gestelde ‘rode lijn’ nadert. Afgelopen zondag herhaalde minister van Defensie Ehud Barak tijdens de opening van de AIPAC (American Israël Public Affairs Committee) conferentie in de VS dat hij niet gelooft dat de ayatollahs hun kernprogramma zullen opgeven. ‘Daarom moeten alle opties open blijven, omdat Israël nooit zal toestaan dat ze een kernwapen ontwikkelen.’ Barak verklaarde tevens dat totale en alomvattende vrede met de Palestijnen waarschijnlijk niet mogelijk is. (2)

Regime vreest eigen voortbestaan

In Iran nemen ze Baraks woorden serieus en wordt daadwerkelijk een oorlog met Israël verwacht, waarbij door Irans tegenreactie waarschijnlijk ook Amerika betrokken zal raken. Brigadier-generaal Masou Jazayeri, vice stafchef van de Iraanse strijdkrachten, dreigde eind februari dat al-Qaeda terroristen binnenkort aanslagen zullen plegen in Amerika en Europa en zei dat Teheran een tweede terreurteam naar de VS zal sturen. Nu twee belangrijke bondgenoten ernstig verzwakt zijn -Hugo Chavez van Venezuela dood en Bashar Assad van Syrië vechtend voor zijn leven- vreest het regime dat een Israëlische en/of Westerse aanval niet alleen gericht zal zijn tegen het kernprogramma, maar ook tegen de Iraanse heersers zelf. Miljoenen Iraniërs die zwaar worden onderdrukt zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk proberen Khamenei en Ahmadinejad ten val te brengen zodra hun positie verder wordt verzwakt.

Iran gelooft dat komst Mahdi nabij is

Dan speelt er nog een belangrijke religieuze factor die in het Westen totaal niet wordt begrepen en daarom wordt genegeerd. De afgelopen jaren hebben hoge politieke, militaire en religieuze Iraanse officials regelmatig gezegd de spoedige komst van de Twaalfde Imam, de Mahdi, te verwachten. Volgens de islamitische theologie -zowel de Shi’itische als de Soennitische- zal deze islamitische messias tijdens een Armageddon achtige wereldoorlog op Aarde komen, de moslims de overwinning geven, de Joden uitroeien en een islamitisch wereldrijk oprichten. Recent hield Ali Saidi, Khameneis afgevaardigde bij de Revolutionaire Garde, de strijdkrachten voor dat de komst van de Mahdi nabij is en dat ‘de vierde weg (die de komst van de Mahdi teweeg zal brengen) het in oproer brengen van het Midden Oosten is. Zolang er nog geen totale ontreddering in het Midden Oosten is zal de Imam van het Tijdperk (de Mahdi) niet komen.’

‘Israël zal worden vernietigd’

Ook Ayatollah Khazali, lid van de Vergadering van Experts -het orgaan dat de Iraanse Opperleider kiest-, verklaarde tegenover het officiële magazine Pasdar Islam (Wachter van de Islam) dat de komst van de Mahdi ophanden is en dat alle vijanden van de islam zullen worden vernietigd. ‘Wees ervan verzekerd dat Israël zal worden vernietigd,’ zei hij. ‘Ook Amerika wordt met de dag zwakker… onze revolutie (in 1979) was de voorbode van de Komst (van de Mahdi).’ De commandant van de binnenlandse Basij strijdkrachten, brigadier-generaal Mohammad Reza Naqdi, verwierp in een toespraak aan de Sharif Universiteit in Teheran gesprekken met de VS en noemde alle onderhandelingen zinloos ‘zolang Amerika het Zionistische regime (Israël) blijft steunen en zich niet wil terugtrekken uit de Perzische Golf.’

Netanyahu: Wereld heeft nog tot de zomer de tijd

Afgelopen maandag onderstreepte de Amerikaanse vicepresident Joe Biden op de AIPAC Conferentie dat president Obama weliswaar geen oorlog met Iran wil, maar dat hij ‘niet bluft’ als hij zegt dat hij militair ingrijpen om een Iraans kernwapen te voorkomen niet uitsluit. Premier Netanyahu, via een videolink te zien, reageerde door te stellen dat ‘alleen woorden Iran niet zullen stoppen, en sancties ook niet.’ De Israëlische premier gaf de wereld nog tot uiterlijk deze zomer de tijd om te voorkomen dat Iran een kernbom bouwt. Diverse aanwezigen waren enigszins ontdaan door Netanyahu’s harde woorden. ‘Ik ben bang dat er iets drastisch zou kunnen gebeuren,’ reageerde Barbara Rogan uit Westport, Connecticut. ‘Iran zet door en lijkt en te denken dat ze niets te verliezen hebben . De sancties zijn niet voldoende om hen af te schrikken.’ (3)

Xander (Debka)

ENGELEN ONTDEKKEN

ENGELEN ONTDEKKEN IN DE BIJBEL!

clip_image001

Wanneer wij, over engelen spreken dan is het of wij beginnen te dromen. Wij hebben nog nooit een engel gezien. We hebben als kind nog wel eens gehoord over een engelbewaarder of een beschermende engel. Doch wanneer wij in de Bijbel lezen, dan krijgen wij een beter begrip over wat een engel dan wel mag zijn. Wij als mensen willen altijd een beeld vormen als wij spreken over iets. Een engel stellen wij voor als een mensbeeld met grote vleugels.

Een beschermengel, is bijbels.

13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Hebr.1

Heeft ieder mens een bewaarengel? Het is dus zo, dat iedere wedergeboren christen, een engel hem beschermt, die engel is werkzaam als een dienende geest. Joden geloven dat er vier engelen zouden zijn. Ze worden uitgezonden op het bevel van God, om zijn kinderen bij te staan indien nodig of in enig gevaar dat hen kan overkomen.

Ze kunnen een opdracht of een aanwijzing van God overbrengen. Hun opdracht zal nooit buiten de Bijbelse principes functioneren.

1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. 2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen,

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, Hebr 2

Mozes ontving de tien geboden door bemiddeling van engelen. Dus zegt de Hebreeënschrijver moeten wij ernst maken met wat ze zeggen. Dus engelen kunnen signalen doorgeven in opdracht van God.

Dit zijn trouwe hemelse engelen.

Aardse engelen.

Dit zijn geen geesten, doch soms mensen, en dienen bekeken te worden zoals in het boek Openbaring, waarin geschreven werd aan de engel van de gemeente te …

De gemeente van de eindtijd moet zeer waakzaam zijn voor aardse engelen die spreken.

13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. {}2 Cor.11

Mensen die door God aangesteld zijn om het evangelie te verkondigen zijn als aardse engelen.Zij die verkondigen en niet aangesteld werden door God, zijn de schijnpredikers, misleidende engelen. Op deze manier doet de satan zich voor als een engel des lichts. Om deze te herkennen is voldoende persoonlijke bijbelkennis nodig, en dan is men in staat deze te onderkennen. Voorgangers die de neiging vertonen om de wereldkerk, Babel, te steunen en aan te sluiten, zijn uiterst gevaarlijk voor de christenen.

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

clip_image002Dus let op met het woord “engel”, welke ook een mens kan zijn.

2 Corinthiërs 12:7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

Hier zegt Paulus twee zaken, eerst dat hij een ziekte heeft, die hem nederig houdt, en iemand waarvan hij slagen heeft gekregen als in Efeze.

ZOU GOD ENGELEN ZENDEN VOOR DE KOMST VAN JEZUS?

Deze vraag is uitermate van belang. Wanneer wij kijken in de Bijbel, dan zien wij dat God actief bezig is wanneer er oordelen komen over de aarde.

Als voorbeeld nemen wij Gen.19:1-13 en Lukas 17:28!

Hier stellen wij vast dat God omwille van Lot, engelen zond ter bescherming en met een boodschap

Een aankondiging van Gods oordeel over Sodom. Wij lezen dat ze aten bij Lot en Lot had ze herkent als “engelen”. In vers 5 stellen wij vast dat de inwoners van Sodom die heren niet hadden herkent, als zijnde gezondenen van God zelf ! Ze waren bezeten van onreine geesten, ongezonde seks, homofilie enz.!

Lot wilde zijn dochters offeren, om deze engelen te beschermen. Deze mensen wilden nog meer kwaad doen omdat ze zich geen wetten laten stellen. Het gaat hier over de wet van God die deze zaken verbied!

Ze werden agressief! Let op mensen hoe zij zich gedragen, kleden zich uit, kunnen slaan met buitengewone lichamelijke kracht, zijn in staat tot te moorden enz.

Doch de engelen sloegen ze met blindheid van klein tot groot. Een eerste oordeel dus.

De engelen gaven Lot de opdracht zijn familie op de hoogte te brengen van het komende oordeel welke zij zouden uitvoeren over Sodom. Maar men lachte met Lot. (v.14)

Wij stellen vandaag vast dat men het met homofilie niet zo nauw neemt, zelfs huwelijken sluit men. Wetten worden in hun dienst gesteld, en homo’s worden verkozen. Brussel, hoofdstad van Europa, is als Sodom gelijk, Gods oordeel kan men plots verwachten.

Ze waarschuwen Lot, en gebieden hem zijn huis en de stad te verlaten! Vluchten m.a.w.

In vers 16 staat dat Lot talmde! Treuzelde en aarzelde! Je huis en al je bezittingen te verlaten is ook niet zo eenvoudig.

Die engelen grepen hen vast om ze weg te leiden. Wat een bescherming heeft Lot hier gekregen, je ziet hoe God toch houd van zijn kinderen ook als ze treuzelen en zich als zwakke gelovigen dragen.

Lot verliet de stad en kwam niet om en ging naar Soar.

De vrouw van Lot (v.26) kon niet nalaten, haar liefde voor haar huis was groter, dan de liefde voor God en werd ongehoorzaam als Eva, nog eens om te zien toen het oordeel losbrak, en stierf.

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:27 zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.

28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug.

32 Denkt aan de vrouw van Lot!Luk.17

Wij mogen engelen verwachtende zijn, daar waar het nodig zal zijn. Jezus haalt de dagen van Noach aan en het oordeel over Sodom. Al lijkt dit voor de wereld een dwaasheid.

Het is een ware bemoediging om aan deze dingen te denken in onze dagen,waarin wij in een sfeer leven waarbij de wereld bijna overal geterroriseerd word.

HOE KUNNEN WIJ DIE ENGELEN of BOODSCHAPPERS HERKENNEN?

Om deze dingen te kunnen onderscheiden is het wel nodig dat wij in de Bijbel nagaan, hoe het er vroeger aan toe ging.

17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Jacobus1

Hier kunnen wij vaststellen dat God niet veranderd is. Dus is Hij vandaag dezelfde als in de tijd van de schepping. Hij gebruikte engelen en ook nu, of de wereld dat gelooft of niet!

1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Maleachi 3

Hier staat “bode” wat engel is in het Hebreeuws. Zou God geen boden zenden voor de tweede komst

Naar de wereld?

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. Mal.4

Deze bode is hier de profeet Elia. De eerste maal was het Johannes de doper de boodschapper ook werd hij niet herkend. 11 Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen, {} {}

12 (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden.

13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Gods volk

Matth. 17

Israël herkende ook Jezus niet als hun Messias!. Dus het herkennen van de engelen of de boodschappers is van belang in onze tijd. Integendeel de ware boodschappers werden vermoord en afgewezen. Zo zal het ook zijn in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst des Heren!

God stuurt boodschappers of engelen voor Hij ingrijpt :

7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

8 De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken; wie zou niet profeteren?

Amos 3

Kenmerken om de boodschappers te herkennen.

clip_image004Wij nemen Elia als voorbeeld.

Te herkennen aan zijn kracht.

– over de natuur ( 1 Kon.17:1 )

– uitspreken van oordelen (2 Kon.1:10,12)

– opwekken van doden ( 2 kon.4:32)

Te herkennen , de geest van Elia.

– Leiding door de engel des Heren ( 2 Kon. 1:3,15)

– De Here spreekt met hoorbare stem ( 1 kon; 17:2 19:13)

– Hij wijst altijd naar de Here, nooit naar zichzelf! ( 1 kon 18:21)

– Geen vrees voor mensen of een leger.

– Ze brengen mensen terug bij God.

– Ze zijn zeer getrouw aan het Woord.

GENEZEN EN GELUKKIG

DE GENERAAL WERD GEZOND

clip_image002

 

In de Bijbel vinden wij een succesvolle generaal van het Syrische leger. Zijn naam is Naaman, wat vriendelijk betekent. Hij was een vijand van Israël. Ook deze man had een ernstig gezondheidsprobleem, hij was melaats, zoals kanker vandaag!

In die tijd was dit een ongeneeslijke ziekte, net zoals wij ook vandaag nog ongeneeslijke ziekten kennen. Melaatsheid wordt in de Bijbel ook een symbolisch gebruikt als beeld van algemene zondigheid.

Deze goddeloze generaal, die grote overwinningen had gemaakt op Israël, werd zeer bekend. Joodse geschiedenisboeken vermelden dat hij Achab de koning van Israel dodelijk verwonde met een pijl.

In feite werd deze generaal door God gebruikt, om Israël te straffen voor hun door koningin Izebel ingevoerde afgoderij. Izebel lijkt wel een beeld van het ziekelijke Roomse christendom. Dit lijkt precies zoals ook ons eigen land, traditioneel en onbewust vele afgoden dient, met vele gevolgen.

clip_image004Naaman had een dienstmeisje. Het was een gevangen genomen Israëlisch meisje, dat werd verkocht op de slavenmarkt te Damascus. Dit eenvoudig meisje is een sprekend voorbeeld voor de hedendaagse christenen, of mensen die beweren christen te zijn. Ze was haar God trouw. De God van Israël en ze had zich niet laten verleiden tot de afgoderij en bijgeloof van haar land. Zo dienen Bijbeltrouwe christenen echt trouw te blijven aan de Bijbel en niets anders!  Ze werd door God gebruikt in het genezingsverhaal van haar heer Naaman. Ze wees hem de weg naar genezing. Ze gaf eenvoudige raad. Ze wees naar een profeet in haar eigen land Elisa. Elisa een vervolgde profeet, niet in eer bij de koning, of bij de ongelovigen, maar wel bij God. Zij wist dat hij met de hulp van de levende God kon genezen.

– Het dienstmeisje had haar vijand lief. Ze was niet wraakzuchtig, maar ze was barmhartig tegenover Naaman, ondanks al haar vernederingen. (Luc.6:36).

Bedenk eens ernstig dat Jezus iemand verlossen kan van zijn ziekte, dood en hel en dit door eenvoudige mensen te gebruiken, en die niet op een groot podium stonden.

Bedenk, niemand kon Naaman verlossen van zijn melaatsheid, lees zonden. De vooruitzichten van de rijke generaal waren echt hopeloos. Ook voor de onbekeerde zondaar, of kerkganger uit traditie, is de toekomst op deze aarde en in het hiernamaals hopeloos!

Wie zou niet gezond willen worden, want deze gezondheid gaat verder dan onze lichamelijke gezondheid.

WAT VROEG GOD AAN NAAMAN VOOR HIJ HEM GENAS?

Toen Naaman aan het huis van de profeet Elisa kwam, zat hij hoog op zijn paard te kijken vanuit de hoogte en te wachten op Elisa. Niet Elisa kwam te voorschijn, maar zijn knecht met een boodschap en een opdracht: Gaat u zeven maal dompelen in de Jordaan, en ge zult gezond worden!

De generaal werd woedend, voelde zich vernederd. God wilde dat hij eerst van zijn paard afkwam. Ongelovigen zitten soms al heel vlug op hun paard, bij wijze van spreken, als ze een man Gods horen spreken! Ze staan op hun eigen eer, denken en kunnen. Toch was het de enige weg tot genezing.

De generaal wilde nog zelf de voorwaarden stellen, hoe dwaas? Hij stelde andere rivieren voor bij Damascus, waar beter en gezonder water was, of zo dacht hij. Een zeer typisch ongelovige denken. Hij ergerde zich aan die eenvoudige vragen die God bij monde van de profeet sprak. Zo spreekt God nog steeds op dezelfde wijze door mensen die Hem kennen.

Naaman had een vooroordeel en dacht de Jordaan is vuil en niet aantrekkelijk. Vele rivieren gelijken op godsdiensten, en mensen beoordelen naar hun eigen denken, doch er is maar een waarheid: Jezus en het levende water!

Niet de “katholieke” Jezus, maar de Jezus van in de Bijbel! Jezus lijkt misschien niet aantrekkelijk, maar is toch de enige ware weg naar geestelijke en lichamelijke genezing. Verschillende gewone mensen gebruikte God om Naaman te genezen van zijn hoogmoed en zijn melaatsheid. Zo is ieder mens als een geboren Naaman, die verlossing en genezing nodig heeft.

Eerst het dienstmeisje als slavin, een onteerde profeet, een knecht van de profeet en op het laatst, de wijzere dienaren van Naaman!

Naaman keerde op zijn stappen terug, en deed wat God vroeg!

Het wonder bleef niet uit! Compleet genezen, hij zag er vele jaren jonger uit, En velen zouden dat ook willen. Hij deed gewoon en geloofde wat men van hem vroeg.

Mag God ook iets aan u vragen?

WAT IS EEN SEKTE?

Wat is een sekte?
door: J.N. Darby

SEKTEN

 

Handelingen; 1 Korinthe 11:19; Galaten 5:20; 2 Petrus 2:1
De uitdrukking “sekte”, een vertaling van het Griekse woord “haireses”, vinden we zesmaal in de Handelingen, en verder in de plaatsen 1 Korinthe 11:19; Galaten 5:20; 2 Petrus 2:1.
De betekenis van het woord is bekend: het duidt een leer of systeem op filosofisch of religieus gebied aan welke haar aanhangers op grond van die leer verenigd. De betekenis van het woord heeft een zekere verandering ondergaan, daar het grootste deel van de christenheid zich de naam “katholieke” (d.i. algemene) kerk heeft toegeëigend. Sindsdien wordt iedere religieuze gemeenschap, iedere christelijke vergadering, die niet tot deze zogenaamde katholieke gemeenschap behoort, door haar als sekte beschouwd. Daardoor heeft het woord een afkeurende betekenis gekregen.
Alle christelijke gemeenschappen worden dikwijls sekten (in de zin van partijen, scheuringen) genoemd, zodra zij zich afscheiden van christenen in het algemeen, in ieder geval van hen, die zo genoemd worden. Daarbij sluit het woord sekte min of meer een vorm van afkeuring in zich tengevolge van de gedachte dat zij, die de sekte vormen, door een bijzondere leer of onder een bijzondere naam verenigd zijn. Men kan niet zeggen dat deze zienswijze geheel verkeerd is. De toepassing mag verkeerd zijn, niet de gedachte zelf. Voor ons is het echter slechts van belang, te onderzoeken, wat ons het recht geeft, een vereniging van christenen een sekte te noemen. Met andere woorden: daar deze naam gegeven wordt aan christelijke gemeenschappen, is het noodzakelijk de ware beginselen te kennen naar welke we ons hebben te vergaderen. Want alles wat niet op deze beginselen gegrond is, is inderdaad een sekte. De waarheid van de eenheid van de Kerk (gemeente) zij het de eenheid van de gelovigen, persoonlijk door hen in de wereld voorgesteld (Joh. 17), of de eenheid van het door de Heilige Geest gevormde lichaam van Christus (Hand. 2:1, 1 Kor. 12) blijft steeds van het grootste gewicht voor de christenen, al hebben ook de zogenaamde katholieken een slecht gebruik van deze waarheid gemaakt.
Zo bidt de Heer tot de Vader, met het oog op hen die door het woord van de apostelen in Hem geloven zullen: “opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt” (Joh. 17:21). Dat is de praktische eenheid van de gelovigen in de gemeenschap met de Vader en de Zoon. De apostelen zouden door de werking van een en dezelfde Geest een zijn in gedachten, woorden en daden, zoals de Vader en de Zoon dit waren in de eenheid van de goddelijke natuur (Joh. 17:11). Hiernaar zouden zij, die door hun woord in Hem geloofden, een zijn in de gemeenschap met de Vader en de Zoon (Joh. 17:21). Wij zullen volkomen een zijn in de heerlijkheid boven (Joh. 17:22), maar wij moeten nu reeds die eenheid openbaren, opdat de wereld gelooft. Verder kwam op de pinksterdag de Heilige Geest van de Hemel neer en doopte alle gelovigen van die tijd tot het ene lichaam, dat met Christus verenigd is (zoals het lichaam met het hoofd) en op de aarde in deze eenheid geopenbaard is (1 Kor. 12:13). Het is gemakkelijk te begrijpen, dat van de aarde gesproken wordt, als in 1 Korinthe 12:26 gezegd wordt: “En als een lid lijdt, lijden alle leden mee; en als een lid wordt verheerlijkt, verblijden alle leden zich mee”. In de hemel lijden we niet! En dan voegt de Heilige Geest erbij: “En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden”.
Het hele hoofdstuk ontvouwt dezelfde waarheid. De aangehaalde plaatsen bewijzen echter genoeg, dat van de gemeente van God sprake is. Zo zien we wat door de Heilige Geest bewerkte, ware eenheid is: allereerst de eenheid van broeders onder elkaar en verder de eenheid van het lichaam.
De sektegeest is aanwezig, als gelovigen zich verenigen op een andere grondslag van de eenheid dan genoemd. Het is sektegeest als men een leer of een belijdenis tot middelpunt van verenigen maakt, om op deze wijze degenen die deze belijdenis aannemen daardoor tot een lichaam te stempelen! Zo’n eenheid wortelt niet in de grondslag van de eenheid van het lichaam en ook niet in die van vereniging van broeders. Als enkele personen zich op deze wijze tot een kerkgenootschap hebben verenigd en elkaar als leden van dit genootschap erkennen, zo vormen zij inderdaad een sekte, omdat de grondslag van zo’n vergadering niet de eenheid van het lichaam van Christus is en omdat de leden van zo’n vergadering niet als leden van het lichaam van Christus (hoewel ze dit persoonlijk kunnen zijn), maar als leden van een bijzonder genootschap verenigd zijn. Alle christenen zijn leden
Wat is een sekte? 1
van het lichaam van Christus: een oog, een hand, een voet enz. (1 Kor. 12:13-25). Lid van een kerk (in tegenstelling tot andere kerken) te zijn, is een begrip dat in de Heilige Schrift nergens gevonden wordt. De Heilige Schrift vergelijkt de gemeente op aarde met een lichaam, waarvan Christus het hoofd is (Ef. 1; Kol. 1).
Iedere christen is een lid van dit lichaam, een lid van Christus. Lid van een bijzonder genootschap te zijn, is, als gezegd, een heel ander begrip. Waar nu de viering van het avondmaal de uitdrukking van deze eenheid is, (zoals we dat in 1 Kor. 10:17 vinden) zo wordt, als een gemeenschap van christenen het recht eist, aan de tafel van de Heer slechts haar leden toe te laten een eenheid gemaakt, die in directe tegenspraak is met de eenheid van het lichaam van Christus. Het is mogelijk, dat het uit onkunde gebeurt, of dat deze christenen nooit verstaan hebben, wat de eenheid van het lichaam van Christus is en dat God deze eenheid op aarde geopenbaard wil zien; echter in de daad vormen zij een sekte en loochenen daardoor de eenheid van het lichaam van Christus. Want er zijn velen, die de leden van het lichaam van Christus, maar niet lid van dit genootschap zijn; daarom is het avondmaal niet de uitdrukking van de eenheid van het lichaam van Christus, al kunnen ook de leden in een vrome gezindheid daaraan deelnemen.
Nu wordt ons echter een moeilijkheid voorgehouden. Men zegt: “De kinderen van God zijn verstrooid, veel vrome broeders zijn leden van het ene of andere genootschap, hangen aan deze of gene bijzondere leer, of zijn zelfs, uit nuttigheidsoverwegingen, in godsdienstige dingen met de wereld vermengd”. Helaas is dit waar. Er zijn velen die helemaal geen begrip hebben van de eenheid van het lichaam van Christus, of die de noodzakelijkheid, deze eenheid op aarde te openbaren, niet erkennen. Maar dit alles heft Gods waarheid niet op! Degenen die zich op bovengenoemde wijze vergaderen, zijn in werkelijkheid niets anders dan een sekte. Als ik alle christenen als leden van het lichaam van Christus erken, als ik ze liefheb en ze aangenomen, dat zij in de waarheid en in heiligheid wandelen en de Heer aanroepen uit een rein hart (2 Tim. 2:19-22) met een wijd hart opneem, zelfs aan de tafel van de Heer, dan wandel ik (hoewel ik niet alle kinderen van God samenbrengen kan) niet in een sektegeest; want ik wandel naar de grondslag van de eenheid van het lichaam van Christus en streef naar de praktische vereniging van de gelovigen. Als ik mij met andere gelovigen verenig om het avondmaal te vieren, alleen als lid van het lichaam van Christus en niet als lid van het een of andere kerkgenootschap, hoe het dan ook heten mag, als ik dit werkelijk doe onder erkenning van de eenheid van het lichaam, en dus bereid ben alle christenen, die in godzaligheid en in de Waarheid wandelen, op te nemen, dan ben ik geen lid van een sekte, maar ik ben lid van het lichaam van Christus. Iedere vereniging echter op een andere grondslag (op welke wijze dan ook), om een kerkelijk gemeenschap te vormen, is sektarisch. Het grondbeginsel is zeer eenvoudig. De moeilijkheden in de verwerkelijking zijn dikwijls niet gering, door de toestand in welke de Kerk van God zich bevindt. Maar Christus is voor alles volkomen genoeg; en als wij er tevreden mee zijn in de ogen van de mensen gering te zijn, dan is de zaak niet zo moeilijk.
Een sekte is dus een kerkelijke gemeenschap, die naar een ander grondbeginsel gevormd is, dan dat van de eenheid van het lichaam van Christus. Een gemeenschap als zodanig is uitdrukkelijk een sekte, wanneer degenen die haar vormen als haar leden beschouwd worden. Ook wandelt men al in een sektegeest, als men slechts bepaalde personen erkent en toelaat, zonder zich juist leden van een genootschap te noemen. Wij spreken hier vanzelfsprekend niet van de tucht, die in het midden van het ene lichaam van Christus uitgeoefend wordt, maar van het beginsel naar welke men zich verenigd. Het Woord van God erkent het lidmaatschap van een kerkgenootschap niet; maar spreekt steeds slechts van de leden van het lichaam van Christus. En deze leden zijn geroepen, de eenheid daardoor te openbaren, dat zij met elkaar wandelen. Wij kunnen op Mattheüs 18:20 wijzen, als op een kostelijke bemoediging in deze dagen van verdeeldheid, in deze boze tijd van het einde, waar de Heer ons beloofd heeft, overal in het midden te zijn, waar twee of drie tot zijn naam vergaderd zijn.
In het midden van de verwarring om ons heen, bezitten wij, met het oog op de weg, die ons voorgeschreven is, een wegwijzer in de woorden: “In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; en sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt1, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart” (2 Tim. 2:20-22).
Reactie
2 J.s. te A. haalt uit het artikel: “Wat is een sekte” o.m. de zin aan: “als ik bereid ben alle christenen op te nemen dan ben ik geen lid van een sekte, maar van het lichaam van Christus”, en vervolgt dan: “Als de gemeente gelovigen, die niet bij haar zijn aangesloten, weigert deel te laten nemen aan het avondmaal, handelt zij dus in een sektegeest. Wij moeten voor alles interkerkelijk zijn of liever op Christus zien en in Hem de eenheid van allen die zijn naam belijden. ‘k Hoop dat u begrijpt wat ik bedoel en ik hoop tevens, dat God u de weg zal wijzen, om de werkelijke eenheid in Christus te vinden”.
1 Eigenlijk zich van deze wegreinigt, dat is zich reinigt, doordat hij zich van hen afzondert. Hetzelfde woord is in 1Ko 5:7 door “uitzuivert” vertaald. (noot vertaler H.L.H)
2 Reactie op “Wat is een sekte” (Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz. 80).
Wat is een sekte? 2
Ik geloof wel dat ik de bedoeling begrijp en daar er misschien meer lezers zijn die deze redenering volgen, wil ik er wat uitvoeriger op ingaan en op enkele fouten in uw betoog wijzen.
1. U onderstreept het woord alle christenen. Ik neem aan dat u net als J.N.Darby, al zegt hij het niet op deze plaats, de door de Bijbel voorgeschreven uitzonderingen maakt voor hen die een zondig leven leiden of een valse leer hebben. (1 Kor. 5:9-13; 2 Tim. 2:21,22; 2 Joh. :9-11.)
2. Met “aangesloten” zijn kan niet anders bedoeld zijn dan toegelaten tot de tafel van de Heer. (Avondmaal). Een andere vorm van aansluiting bestaat daar immers niet? Het “weigeren” betekent alleen dat de vergaderden niemand deel laten nemen, voordat namens allen toegelaten is.
3. Om iemand op te nemen moet vaststaan dat hij een gelovige is en geen valse leer of zondige wandel heeft. Om dit vast te stellen is een voorafgaand onderzoek namens de vergaderden nodig, daar ze van de Heer de opdracht hebben ontvangen de heiligheid in hun midden te handhaven. (1 Kor. 5).
4. Als uit dit onderzoek blijkt dat aan alle schriftuurlijke voorwaarden voldaan is moet de betreffende gelovige toegelaten worden en wel namens allen die reeds deel hebben aan de tafel van de Heer en dus verantwoordelijk zijn voor haar reinheid.
5. Waarop bovenstaande wijze gehandeld wordt, wordt dus ieder toegelaten die de Heer zou toelaten en ieder geweigerd die de Heer zou weigeren. Daar is dus de bereidheid alle christenen op te nemen en is geen sektegeest aanwezig.
6. Daar waar u de weg naar de eenheid ziet, n.l. in “voor alles interkerkelijk te zijn” is hij helemaal niet te vinden. Men kan nooit “interkerkelijk” zijn voor men “kerkelijk” is. Met elke interkerkelijke actie bedoelt men een samenwerken van vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen tot een bepaald doel. Maar dit is niet de eenheid openbaren in de Schriftuurlijke zin van het woord. (Ef. 4:3). Die is alleen te bereiken als men de menselijke organisaties los laat en als gelovigen in de naam van de Heer onder leiding van de Heilige Geest samenkomt, op de wijze als dat in 1 Kor. 10,12,14 en Mat. 18:20 beschreven wordt.
H.L. Heijkoop

ANTICHRIST

ANTICHRISTPaus 3